Pagina delen

Forumverslag 11-02-2019

Technisch Blok 11 februari 2019 (19:00 - 19:30)

Verslag van de vergadering

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en A Menkveld
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Van het algemeen spreekrecht is geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 11 februari 2019

GroenLinks: Een deel van de toezeggingen is van enkele jaren geleden. Kan deze lijst opgeschoond worden?

College: We zijn bezig met een opschoningsactie, zodat helder wordt wat is afgedaan of wat de stand van zaken op de verschillende onderdelen is.

VVD: In de agendacommissie is besproken dat in het vervolg bij toezeggingenlijsten en in het overzicht nog te agenderen onderwerpen in forum en raad de oorspronkelijke data zichtbaar te laten en zo mogelijk de eventuele vertraging toe te lichten.

4b. Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

VVD: Waarom staat dit onderwerp op de agenda van de raad?

College: De begroting moet te zijner tijd (Burap-2) aangepast worden naar aanleiding van dit besluit.

5b. GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

GroenLinks: Wat hebben wij hier concreet aan? Wat gaan we merken van dit besluit?

College: Hiermee wordt inzichtelijk wat de inzet is van de GGD voor de komende jaren en hoe het college hier tegenaan kijkt. De zienswijze is een instrument voor de raad om desgewenst bij te sturen.

VVD: De GGD heeft een aantal wettelijke taken en daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Wat betreft het laatste willen we terughoudend zijn, in verband met de kosten die dit met zich meebrengt.

Burgerbelang: Waarom is 11 maart als datum voor het besluit van de raad opgenomen?

College: Het college bereidt als dienst aan de raad een zienswijze voor. Voor het besluit van de raad is alvast een datum opgenomen, maar de raad gaat over haar eigen agenda.

Burgerbelang: De door de GGD voorgestelde indexatie is 5,31%. Het college stelt voor van indexatie af te zien, dus 0% te hanteren. Wat is het effect hiervan?

College: Als genoeg andere gemeenten akkoord gaan betekent dit een bezuiniging van 5,31% of € 36.000. De kans dat dit gebeurt is echter klein.

Burgerbelang: Waarom wordt dit zo laat aan de raad voorgelegd? Hoe zien andere fracties dat?

VVD: Dit is de normale gang van zaken. Voor de raad staat de mogelijkheid open om de zienswijze te amenderen en daarmee wijzigingen of verbeteringen aan te brengen.

ChristenUnie: Het voorstel van het college om af te zien van indexatie vinden wij een slecht signaal naar de andere 21 betrokken gemeenten.

College: We hebben te maken met een enorme bezuinigingsopgave. Behalve onze inwoners vragen we ook aan allerlei partner organisaties om bij te dragen.

Daar komt bij dat de prijsindexatie vorig jaar 2,3% bedroeg, niet 5,31%. De gevraagde indexatie is opmerkelijk hoog.

D66: Wij steunen de zienswijze die het college heeft opgesteld.

CDA: Wij adviseren het college te lobbyen voor meer draagvlak voor het voorstel van 0% indexatie.

College: We maken zeker gebruik van ons netwerk om steun te verwerven.

Het voorstel maakt overigens onderdeel uit van lijst 4 van mogelijke bezuinigingen die destijds in het kader van de begroting zijn besproken.

De door de GGD gewenste besluitvorming voor 1 maart wordt niet gehaald. We hebben aangegeven dat de raad van Zutphen eerst moet besluiten en dat in principe op 11 maart zal doen.

Voorzitter: Ik constateer dat de fractie van de ChristenUnie dit onderwerp wil bespreken in de raad en dat andere fracties dit verzoek steunen.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

Akkoord.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 februari 2019

D66: Bij het memo Burgerbegroting (nummer 06) vragen wij ons af wat de stand van zaken is. We willen graag verder.

College: We pakken het onderwerp Burgerbegroting samen met “we gaan het anders doen” (Right to Challenge) en het Zutphenfonds. In het voorjaar kunnen we met de raad bespreken hoe we de verschillende instrumenten inzetten.

SP: Het memo stand van zaken Kermis (nummer 08) roept vragen op. We willen hierover zo snel mogelijk in debat in de raad.

College: Wij kunnen ons dat voorstellen.

Voorzitter: We geven aan de Agendacommissie mee dat het de wens is van de raad dit memo in het volgende Forum te bespreken.

D66: We zijn benieuwd wanneer het streamen van vergaderingen kan beginnen (Memo Stand van zaken onderzoek naar mogelijke rol B-FM bij live streaming Forum- en raadsvergaderingen, nummer 05).

VVD: In het Presidium is verteld dat op 11 februari weer overleg heeft plaatsgevonden.

VVD: Wij willen alvast het signaal geven dat we het concept van de woonvisie (memo 09) een wollig verhaal vinden. Graag concreter maken.

College: Bedankt voor dit signaal, dat pakken we op.

D66: Wat is de status van de Bestuursopdracht omgevingsvisie stedelijk gebied Zutphen?

College: Deze is inmiddels vastgesteld.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 14-01-2019

SP: Bij het verslag van het Technisch Blok van 14 januari 2019 zijn geen namen van aanwezigen opgenomen.

Voorzitter: We zullen dat herstellen.

Het verslag wordt hierbij vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering van het Technisch Blok om 19.25 uur.

Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025 (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
Burgerbelang
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijM. Wesselink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het een oordeelsvormende bijeenkomst is. Toelichtende vragen en debat zijn welkom.

Stadspartij: De uitgangspuntennotitie en het convenant geven aan dat gestreefd moet worden naar zero emissie voor het doelgroepenvervoer. Veel steden streven daar al naar. Als Zutphen dat ook doet, kan dat voordelen opleveren voor ons (kennisdeling bijvoorbeeld).

GroenLinks: Het zou mooi zijn als er een combinatie mogelijk is tussen lokale en duurzaam werkende kleine vervoerders.

College: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat wordt wel een lastige opgave. Hoe maken we de voorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk? We moeten proberen de vervoerders te krijgen die we willen.

GroenLinks: Moeten we dan misschien nu geen eisen stellen over zero emissie? We kunnen ook later dat doel bereiken.

College: Ja, we hoeven niet direct de hoogste eisen te stellen bij aanvang van de periode. Dat past binnen het convenant. Als regio hebben we al duurzame ambities. Als we nog meer ambities hebben, zijn de kosten ook hoger.

CDA: Hoe lang duurt het contract? Kunnen kleinere bedrijven aan de doelstelling voldoen?

College: Het is een gunningsperiode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van twee jaar.

VVD: Wij zijn voor zero emissie. We hebben echter twijfel bij het jaartal 2025. Is dat wel haalbaar? Hoe hoog staat duurzaamheid op de prioriteitenlijst? Wat zijn de financiële consequenties? En waarom moeten we al zo snel rapporteren over de motie?

PvdA: Wij zijn verbaasd over het feit dat we eenzelfde stuk onlangs in het forum hebben behandeld. De aanbesteding is al geweest. Wordt het vervoer duurder door de duurzame doelstelling? Kunnen de huidige vervoerders wel aan de eisen voldoen?

SP: Wij zijn het eens met de PvdA. Dit is een herhaling van zetten. Grotere bedrijven zullen waarschijnlijk de aanbesteding winnen. Willen wij wel meer betalen voor het vervoer? Ik denk van niet.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij de SP en de PvdA.

D66: De aanbesteding voor het vervoer loopt al. Welke relatie heeft dat met de motie?

Stadspartij: Wij hebben niet de intentie om kleinere vervoerders uit te sluiten. Wij vinden dat duurzaamheid overal in terug te vinden moet zijn, in alle activiteiten van de gemeente.

SP: U kiest dus voor meer geld uitgeven aan duurzaamheid?

Stadspartij: Dat zeg ik niet.

SP: Dat werkt deze motie wel in de hand.

GroenLinks: Bij het vorige forum over leerlingvervoer was er te weinig aandacht voor duurzaamheid.

CDA: Wij vinden dat de motie de plank misslaat. Van duurzaamheid en leerlingvervoer zal beide niets terecht komen.

PvdA: Wij willen graag een andere motie, niet één die alleen maar gericht is op leerlingvervoer.

VVD: Wat is nou het doel van de motie?

GroenLinks: Dat uit het budget voor duurzaamheid meer geld naar leerlingvervoer gaat.

Stadspartij: Hoe staan Apeldoorn en Deventer in het convenant?

College: Ik heb nog niet met Apeldoorn en Deventer gesproken. Onze eisen zijn hetzelfde als die van hen.

Stadspartij: Het doel is in 2030 emissieloos te zijn. Is het college bereid in 2025 hogere ambities te hebben?

College: Ik ben voor een groeimodel. Dat vind ik een verstandige zet. De normen worden steeds hoger. We moeten ons niet fixeren op het naar voren halen van jaartallen.

Stadspartij: Bent u (vraag aan de wethouder) bereid het jaartal 2030 expliciet op te nemen in de aanbestedingsprocedure?

College: Ja, dat is nu al de ambitie van de regio.

PvdA: De provincie heeft al besloten over de jaartallen 2025 en 2030. De motie is een herhaling van zetten.

SP: De motie is overbodig.

CDA: Juicht de wethouder de motie toe?

College: Nee, per saldo krijgen we geen betere afspraken met de vervoerders. Het is verwarrend. Als we in 2025 niet emissieloos zijn, slaan we een flater. Ik raad de motie af.

Voorzitter: Is er aanleiding de motie aan te passen?

Stadspartij: Wij vinden het prima de motie los te zien van het doelgroepenvervoer. Welk standpunt nemen de andere fracties in?

Voorzitter: Ik constateer dat de motie niet rijp is voor besluitvorming. De indieners kunnen de motie eventueel aanpassen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen (GelreWerkt!) (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Aan de orde is de Dienstverleningsovereenkomst met het Werkbedrijf. Dat bestaat uit drie delen, een overeenkomst, een aantal doelstellingen en wat financiële gegevens.
Het is een informerende bijeenkomst. Ik geef het woord aan het college.

College: De Dienstverleningsovereenkomst die voor u ligt is met stoom en kokend water opgesteld omdat we snel aan de slag moesten met GelreWerkt. Er is een toezegging gedaan dat u wensen en bedenkingen kunt geven. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we een raadsspecial organiseren eind maart, begin april, met de directeur van GelreWerkt erbij. Waarbij we vooruit kijken en waarbij we eerste ervaringen kunnen bespreken, en waar we tegenaan lopen. Dus kijkend naar de actuele situatie en de ervaringen van de directeur. En wat voor effect heeft dat op de afspraken die we kunnen maken op de doelstellingen, ook op de toekomstige dienstverleningsovereenkomst. En dat we zo met elkaar gaan bouwen. Ik ben ook bereid om nu alvast een aantal zaken mee te nemen, maar ik doe u nu dit aanbod.

Voorzitter: Er ligt een voorstel. Wie wil daarop reageren?

ChristenUnie: Krijgt het gevoel dat we hier voor niets zitten.

College: Dat zou mijn intentie niet zijn. U gaat zelf over uw agenda.

BurgerBelang: De datum voor een raadsspecial is al in het presidium al vergeven.
BurgerBelang wil wel zijn bedenkingen over de Dienstverleningsovereenkomst kenbaar maken.

ChristenUnie: Terugsturen naar agendacommissie, wanneer het dan wel kan. Misschien kunnen we iets inlassen. Ook de ChristenUnie wil wel inhoudelijk opmerkingen plaatsen.

Voorzitter: We gaan dus nu inhoudelijk op de Dienstverleningsovereenkomst in.

GroenLinks: GroenLinks denkt dat het verstandig is om het terug te geven aan de agendacommissie.

BurgerBelang: de agendacommissie kan ten allen tijde een forumspecial organiseren over de voortgang van de Dienstverleningsovereenkomst met Gelre Werkt.
Het is wel wenselijk om dit forum wel doorgang te laten vinden.
De resultaten van het verleden zijn niet zo mooi geweest. Daarom is de transitie naar het werkbedrijf geweest. BurgerBelang leest dat er nog geen afspraken gemaakt zijn, en dat wij doorgaan op de voet zoals het bij Delta en Het Plein was. Dat is schokkend. We weten allemaal wat er gebeurd is en hoeveel het heeft gekost.
Wat opvalt in het stuk is de dubbele petten. Als je goed leest, zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer het nog niet met elkaar eens over de afspraken.
Opdrachtgever is het College van Zutphen, opdrachtnemer is het bestuur van de stichting, daarin zitten twee wethouders. Als je in oktober al weet dat het Werkbedrijf een feit is, dan hadden die afspraken al lang gemaakt kunnen worden. Er is veel werk verzet, dat is heel mooi. Maar we weten niet financieel waar we aan toe zijn.

Interruptie SP: dubbele petten en doorgaan op dezelfde voet. We hebben als raad afgesproken om meer zeggenschap te hebben over wat er nu met het nieuwe Werkbedrijf gebeurt. Hoe ziet BurgerBelang dan de huidige situatie, want we hebben nu juist afgesproken dat de wethouder dichter bij het Werkbedrijf zit en meer zeggenschap heeft.

BurgerBelang: Nee, uiteindelijk gaat het erom als je dichter er op zit, dan kun je eerder afspraken maken. En wat BurgerBelang in dit stuk mist, zijn die concrete afspraken. Die allang gemaakt hadden kunnen worden.

D66: vraag aan de SP: De Dienstverleningsovereenkomst had de bedoeling om het opdrachtgeverschap nader te regelen. Nu blijkt dat daar nog nader over nagedacht wordt Dat was het argument om uit Delta te stappen. We wilden directe regie gaan voeren, en dat kon niet voor 1 januari. We moeten zorgen dat het werkbedrijf tot een succes gaat worden. Daarbij is essentieel dat helder is wat er van hen verwacht wordt, wat wordt de kwaliteit en wat de prijs. Dat is in het stuk niet te lezen terwijl ze wel al van start zijn gegaan.
 
SP: Wethouder gaf aan dat het op een korte termijn is geschreven, en zij wil met mensen uit het veld zelf gaan spreken. Het is een samenloop van de feiten dat het zo is gegaan.

D66: Op zo’n korte termijn is het niet gebeurd. We hebben medio 2017 het bedrijfsplan Werkbedrijf vastgesteld. En we hebben in september juist gekozen voor stichtingsvorm om directe regie te kunnen voeren. En nu moet er nog nagedacht worden.

SP: Het is een gigantisch plan dat nog uitgewerkt moet worden.

College: voor de zomer hebben we de finale klap gegeven op dat we gaan het inrichten. Dat was best kort dag om een organisatie vorm te geven. Ik had liever gehad dat we een compleet stuk hadden. Aan de andere kant, we zijn van start, de eerste resultaten zijn er nog niet, de kwartaalcijfers komen binnenkort. Geef ons de ruimte om dat te doen. We lopen ook op dit moment tegen een aantal zaken aan die we niet hadden voorzien. Dat geldt ook voor de directeur. Hij zou bijvoorbeeld graag de verdiencapaciteit willen vergroten. Dat moet ook in de Dienstverleningsovereenkomst. Daarom zou ik graag zoals mijn voorstel met u en met de directeur aan tafel willen zitten zodat u ook hem kunt bevragen.

CDA: Kunt u ons een beeld schetsen wat er de afgelopen maanden wel is gebeurd? Het beeld dat in de pers ontstaat is dat medewerkers zeggen we zien de wethouder te weinig. Het gevoel wil ook wat.

D66: Het onderwerp van vanavond is de Dienstverleningsovereenkomst en D66 wil een antwoord op dat er gezegd wordt het is een tijdelijke omdat de gemeente nog nader invulling wil geven aan de opdrachtgeversrol en over de condities waaronder de diensten die het Werkbedrijf afneemt, wat daar de kosten van zijn en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dat is heel essentieel om als organisatie aan de slag te gaan. D66 heeft onbegrip over hoe dat heeft kunnen gebeuren.
De medewerkers, de professionals die dit Werkbedrijf tot een succes moeten maken, hebben een stuk onzekerheid achter de rug. De invulling van de opdrachtgeversrol is heel belangrijk. De rekenkamer heeft onlangs een onderzoek gedaan, de aanbevelingen van de rekenkamer zijn volgens D66 niet meegenomen.

College: Ik begrijp uw onrust en ongeduld. Dit is echt een stuk van vorig jaar van stoom en kokend water. We lopen tegen zaken aan die we niet hadden voorzien.
Als het gaat om de Stichtingsvorm, was het wel passend als je kijkt naar een aantal taken? We lopen tegen problemen aan, en we willen de zaken goed vormgeven. Dagelijkse gang van zaken. Ik kom wel regelmatig langs, probeer juist al die zaken vorm te geven. Dit is ook de reden waarom ik met u samen wil kijken hoe we de zaken vorm gaan geven. U kunt uw wensen en bedenkingen geven, maar uiteindelijk is het iets tussen de directeur van het Werkbedrijf en het college.

ChristenUnie: In aansluiting op de wethouder en D66, begrijpt ChristenUnie dat dit een wat ongedragen stuk is. ChristenUnie wil graag weten waar de raad straks de wethouder op kan afrekenen. Dat is tussen de regels door wel te lezen, maar daarmee is nog niet gezegd dat de raad daarop de wethouder op mag aanspreken want het is een stuk tussen stichting en gemeente. ChristenUnie wil kaders op basis waarvan een raadslid kan beoordelen hoe het werkbedrijf functioneert. Dus ook een beschrijving van de nulsituatie, en wat de ambitie is.

College: de Dienstverleningsovereenkomst is een uitvoeringsovereenkomst. Waar mag u ons op afrekenen: op de beleidskaders die u heeft vastgesteld, zoals dat het een stichting zou moeten zijn, en u stelt de financiële kaders.
We hebben 1600 mensen in de Wsw en de bijstand, dat zijn er 600 te veel. we moeten deze mensen duurzaam laten uitstromen waardoor ze mee kunnen doen in de samenleving. Dat zijn de kaders waar ik met u over wil spreken. De Dienstverleningsovereenkomst is daar een uitvloeisel van.
Maar voor de doelstellingen, daarvoor zou ik graag met u de special aangaan. Je moet natuurlijk aan due diligence doen. We zijn tegen zaken aangelopen die we niet hadden kunnen voorzien. Dus ik wil het graag breder trekken dan de Dienstverleningsovereenkomst.

D66: Het centrale onderwerp is de Dienstverleningsovereenkomst, dat is iets tussen het werkbedrijf en het college. Waar de ChristenUnie het over heeft is een vervolgstap. Welke sturingsinformatie willen wij als raad ontvangen. We hebben een belangrijke opgave, en we hebben een geschiedenis waarbij we een verantwoordelijkheid dragen, ook als raad,  om dit tot een succes te brengen. Terug naar de Dienstverleningsovereenkomst, D66 vindt het onvoorstelbaar dat noodzakelijke randvoorwaarden als wat kost de inhuur van de diensten niet helder is, terwijl het daarom begonnen is. Onvoorstelbaar dat er nog moet worden nagedacht over de opdrachtgeversrol, de directe regie van de gemeente. Nog geen antwoord op gehad.

College: U geeft duidelijke kaders aan die we voor volgende Dienstverleningsovereenkomst mee moeten nemen. Het is fijn en goed dat u zegt: dit vinden wij belangrijk. Dat voel ik ook. Laten we kijken naar het focustraject waar we juist ook die mogelijkheden zouden moeten creëren waar we ook zo’n versnelling willen hebben.
Het is verre van perfect maar ik kan het wel voor de toekomst beter maken.
We lopen nu al tegen zaken aan, zoals: is de structuur met stichting wel slim, of moeten we er een BV van maken?

BurgerBelang: Dat verbaast BurgerBelang het was de College die voorstander was van een stichting. En we hebben besloten voor een stichting zodat we slagvaardiger konden zijn als werkbedrijf, en nu blijkt er geen slagvaardigheid. BurgerBelang ziet dat als een valse start. Medewerkers van de gemeente hebben er ook baat bij dat het nu goed gaat. Dat u ongeduldig bent stemt BurgerBelang positief, BurgerBelang is ongeduldig omdat het weet wat de voorgeschiedenis is. Als het nu doorgaat op deze manier, dan ligt een artikel 12 status in het verschiet, en daarom is er ongeduld. Ik hoop echt dat u daarin gaat samenwerken.

College: Een valse start voor de medewerkers: Die spreek ik af en toe en ze zijn met hele leuke dingen bezig. Ze kunnen nu zelf kijken: wat heeft iemand nou nodig? Dus een andere manier van kijken en werken. We hebben heel veel uitvoeringsregels: zijn ze wettelijk zo geregeld of beperkt het de medewerkers in hun werk? Om dat uit te zoeken vraagt tijd. Ik geef u de zaken waar we tegenaan lopen. Hoe zorgen we er wel voor dat juist de medewerkers aan zet zijn en dat de medewerkers hun ruimte krijgen?

GroenLinks: Vond de Dienstverleningsovereenkomst heel weinig. En wat is de koppeling met het bedrijfsplan? GroenLinks mist een heleboel. GroenLinks heeft wel positieve reacties gehoord uit het veld, en geeft complimenten. Medewerkers geven aan dat ze tegen dingen aan lopen, zoals Avg regels. En er zijn vragen over de slagvaardigheid, hoe gaan we daarmee om, hoe kunnen we de schotten weghalen? GroenLinks zou dus niet op detailniveau, maar meer een globaal beeld willen hebben op waar u nou tegenaan loopt.

D66: is blij met de mededeling van GroenLinks, die informatie is essentieel. Wat D66 terug wil geven is dat het vooral collegevoorstel was om er een stichting van te maken, en de raad heeft dat overgenomen. Als we diensten inkopen dan schrijven we heel helder op wat we verwachten. We willen een intensieve samenwerking creeeren, er ligt zo mooi voorhanden wat er in de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen had kunnen worden. D66 gaat graag in op de uitnodiging om opinierende raadsvergadering, om te kijken wat hebben we aan sturingsinformatie nodig, dat we aan de voorkant die garanties hebben.

College: Ik heb niet voor niets dit aanbod gedaan. Alle informatie helpt ons ook om dat proces vorm te geven. Onze eerste zorg was salarissen tijdig uitbetalen en dat is gelukt.
Over de Avg: we hebben hybride teams, en men wilde als gevolg van die Avg een muur gaan bouwen tussen Gelre Werkt en de hybride teams. Maar je wilt juist dat ze samenwerken. We hebben dat anders opgelost. Men zit in verschillende delen van het gebouw, en ze dragen keycords voor hun eigen gedeelte. Dus we moeten breder kijken. Dat zit soms in hele kleine basale zaken.

GroenLinks: De opmerking over de Avg bedoelt GroenLinks niet in kleine details. Het gaat er om dat het intern behouden blijft.

D66: Lopen de sociale wijkteams en hybride teams niet tegen hetzelfde probleem aan?

College: We hebben hier aandacht voor. Het gaat om een goede aanpak. Dat kan niet als we een muur bouwen. Het vraagt omeen gedragsverandering.

PvdA: Wil graag ingaan op de uitnodiging op de special om van gedachten te wisselen.
Zijn er afspraken gemaakt tussen de beide afdelingen, en hoe houd je het werkbaar zonder de wet te overtreden en zonder dat mensen allerlei formulieren hebben moeten invullen?

College: Volgens mij heb ik net al aangegeven hoe we dat doen, onder andere met de  praktische oplossing van de keycords. Het belangrijkste is dat de inwoner er gewoon zeker van moet zijn dat we op een nette manier met informatie omgaan.

GroenLinks: Zou het heel fijn vinden om op een later moment hier nog dieper op in te gaan, wil  echt meer informatie.

BurgerBelang: Is blij om te horen dat de mensen in de Wsw betaald krijgen. Ons advies om met een communicatieafdeling afspraken te maken om de positieve geluiden de ether in gooien. Los van dat feit blijft BurgerBelang zich zorgen maken over de financiële kant van het verhaal.

Bewust ZW: Heeft alles aangehoord. BewustZW voelt een sterke behoefte aan kaders op het moment dat we met elkaar zaken gaan doorlichten. En aan een overzicht van welke stappen er nog moeten worden gezet. BewustZW heeft op dit moment geen vertrouwen dat we als gemeente voldoende grip hebben op de control. Hoe zit het met het begrotingsproces, wat zijn de momenten waarop de jaarrekeningen er moeten zijn, ook van andere partijen die ingebed moeten zijn bij de voorjaarsnota van de gemeente. Er is geen control op het geheel, niet op het detail, er zijn geen prestatie-afspraken.

D66: In aanvulling daarop. Op dit moment is er geen begroting van het werkbedrijf, komen we dan niet in de knoop met de bezuinigingstaak?

College: We zijn nu een definitieve begroting aan het maken. De directeur van het Werkbedrijf bemoeit zich daar mee.
Over de bezuinigingsmaatregelen: daar zijn we mee bezig, ook daarover wordt u in de eerste kwartaalcijfers over de volle breedte geïnformeerd. Daar komen we met u over te spreken.

BurgerBelang: Hoort de wethouder zeggen: we zijn bezig om de begroting definitief te maken, dus er ligt wel een begroting. In oktober 2018 is het werkbedrijf opgericht. Er is wel een werkbegroting gemaakt.

College: We maken een definitieve concrete begroting. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle mensen al in dienst, sommige zijn pas in februari in dienst gekomen, dat doet wat met de loonsom. Wacht de eerste kwartaalcijfers af.
 
Voorzitter: Vraagt aan de Forumleden of het onderwerp voldoende is besproken. Concludeert dat het voldoende besproken is. Er komt een forumspecial.
Voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie: de heer van Toor van de Stadspartij.

Aan de hand van een video over Herman de Zonnestroomverdeler wil hij tonen dat er mogelijk een alternatief is voor het volplaatsen van het buitengebied van Zutphen met zonnecollectoren. Hij pleit voor de plaatsing van zonnepanelenvelden op appartementencomplexen.

In het filmpje volgt een visualisatie van het idee achter deze methode: Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de zonnestroom van een gezamenlijk zonnepanelenveld over de individuele aansluitingen van bewoners in een appartementencomplex.

Na afloop van de vertoning, geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen.

De PvdA wil graag weten hoe het college hier tegenaan kijkt.

De VVD heeft inhoudelijks niets tegen de aanpak uit het filmpje, maar acht het niet nodig om hier extra subsidie voor te verstrekken. Ook door de dalende prijzen voor zonnepanelen e.d.

De Stadspartij vindt dat hierop niet gewacht kan worden, gezien ook wat de samenleving nu vraagt. Dit blijkt o.a. uit de klimaatprotesten van scholieren.

Burgerbelang vindt het een sympathieke motie, maar vraagt zich af wat de toekomst betekent voor de salderingsregeling.

De Stadspartij vindt dat de zonnepanelenvelden er al in 2012-1013 hadden moeten liggen.

Burgerbelang vraagt zich af of verdere stimulering van de subsidieregelingen geen beter alternatief is.

De Stadspartij wil graag hierover de SP het woord geven. De SP is voorstander van het toepassen van deze zonnepanelenvelden in combinatie met renovatie. Dit voorkomt plaatsing op complexen met bijv. alleen enkel glas.

De Stadspartij is het met de SP op dit onderwerp eens, en vindt dat de plaatsing meegenomen moet worden bij renovatiewerkzaamheden van complexen.

D66 is benieuwd hoe dit past in de woonvisie. De Stadspartij antwoordt dat het hierin opgenomen wordt, gezien de urgentie.

PvdA wil het niet los van de woonvisie behandeld zien.

GroenLinks is voorstander van toepassing, maar wil graag weten in hoeverre Zutphen Energie ook betrokken is bij de realisatie.

Het College geeft een reactie. We hebben een forumspecial gehad over de opgave waar we voor staan op gebied van energieopwekking en gebruik. We hebben aantal spelers aan tafel gehad waaronder woningcorporaties en installateurs. Daarin werd duidelijk wat er gebeurt in Zutphen.

Regelmatig is er contact met woningbouwcorporaties, met Brussel, Provincie, regio en op lokaal niveau. We zijn hier dus heel actief mee bezig.

Zutphen Energie heeft de ambitie om een behoorlijk aantal daken te laten leggen bij corporatiewoningen. Daarmee bindt het huurders aan zich, die een korting krijgen op de energierekening. De gemeente zorgt voor een gunstige financiering hiervan. We zijn met Wijk van Toekomst gesprekken aan het voeren om daken te leggen. De Woonvisie versterkt dit. Woningisolatie wordt hier ook in meegenomen. Wat locaties van zonnedaken zijn we bezig om totaal aan te wijzen, zowel in de stad als daarbuiten. Alles is daarbij vermoedelijk nodig om energie neutraal te worden. We informeren u daar op een later moment over.

De voorzitter sluit af met een vraag over verdere afhandeling. De indiener neemt het mee naar zijn fractie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen”. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we van het college nog de consequenties van de omgevingswet op dit onderzoek zouden krijgen. Maar dit duurde wat langer dan verwacht. De agendacommissie heeft daarom besloten om dit onderzoek u voor te leggen en op een ander moment de reactie van het College mbt de consequenties toe te sturen.

College: geeft aan dat ze hier juist zit om aan die vraag te beantwoorden. Daarnaast is het College opgevallen dat er geen hoor en wederhoor is toegepast. Is dit gebruikelijk?

Voorzitter: De woorden die ik net uitsprak ging over het schriftelijk stuk waarop gewacht werd en daar kwam dit vandaan. Ik geef nu het woord vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) F. Gloerich.

RKC: Het gaat om een kort onderzoek. Aan een kort onderzoek worden geen bestuurlijke conclusies verbonden. Er vindt dan geen hoor en wederhoor plaats. Dit gebeurt wel bij een groot onderzoek. Vandaar dat er geen aanbevelingen aan dit onderzoek zijn geformuleerd maar aandachtspunten.

RKC geeft een presentatie over het “Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen”.

VVD: Ziet u reden voor het indienen van zienswijze?

RKC: Nee daar zie ik geen enkele reden toe. De ODA vindt het positief dat er geen zienswijze wordt ingediend en gaat er vanuit dat de gemeente mee eens is hoe de ODA het aanpakt. Mocht je achteraf toch kritiek hebben dan kun je een zienswijze indienen.

PVDA: Zijn de ervaringen van klanten van de ODA ook meegenomen in het onderzoek?

ODA werkt met een outputfinanciering. Werkt de output financiering niet beknellend?

RKC geeft aan dat op het gebied beleidssensitiviteit in het kader van de omgevingswet verstandig is om expertise te organiseren op het niveau van de gemeente. Is detachering van mensen van de ODA bij de gemeente een optie ipv het inhuren van externen?

RKC: Nee de ervaringen van klanten zijn niet meegenomen. Maar een goede tip voor een volgend onderzoek.

Je weet inderdaad niet wat je mogelijk kwijt bent maar het is de best mogelijk schatting van taken met een prijskaartje. Bij iets ernstigs verwacht ik wel dat de ODA in overleg treedt.

Het gaat er om dat je ook het handelen van de ODA als gemeente moet beoordelen en dat kun je beter niet laten doen door mensen die gedetacheerd zijn vanuit de ODA.

College: Het college doet altijd een voorstel wel of geen zienswijze en inhoudelijk geven we aan om wel of geen zienswijze te geven. Maar het is aan de raad of ze wel of geen een zienswijze willen indienen.

GroenLinks: Het uitgangspunt van GroenLinks is dat de ketenwerking tussen handhaving en vergunning verlening altijd goed moet zijn ook als de omgevingswet dadelijk van kracht wordt. De gemeente speelt op 2 verschillende schaakborden. De ene is in de het kader van de omgevingswet in de stedendriehoek en de ander is in het kader van milieuvergunningen en handhaving via de ODA. We constateren discrepantie tussen deze 2. Hebt u voorbeelden van waar het misgaat?

RKC: We hebben geen defect geconstateerd dus we hebben ook geen voorbeelden.

College: Als het gaat om uitvoeringstaken dan hebben we te maken met het Geldersstelsel voor omgevingsdienst waar zowel de Stedendriehoek als de ODA zijn bij aangesloten. De stedendriehoek heeft met dezelfde wettelijke regels te maken als de ODA. In het kader van de omgevingswet hebben we inderdaad te maken met 2 oriëntaties. Is dat erg? Nee, we eten als het ware van 2 walletjes. We kunnen leren van beide overleggen waar we zijn bij aangesloten.

Bewustzw: Je moet expertise in huis hebben om goed te kunnen communiceren met de ODA. We hebben zorgen dat er problemen optreden als er geen goede expertise bij de gemeente aanwezig is. En als er problemen zijn dan moet het college bij de raad komen om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen

College: We hebben op dit moment geen zorgen dat er problemen zijn maar als er iets is dan zullen we ons melden.

CDA: Kan de ODA een presentatie geven wat ze precies doen en kunnen ze ook de aandachtspunten van dit onderzoek meenemen in deze presentatie?

College: Het staat de raad vrij om de ODA om een presentatie te vragen.

Voorzitter: Verdere vragen kunnen schriftelijk ingediend worden.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Geef de jeugd een stem! (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan D66, één van de indieners van de motie. GroenLinks als mede indiener verduidelijkt nog eens dat de betrokkenheid in de jeugd in de stad groot is. Men wil graag meedenken

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vindt het belangrijk om jongeren bij het onderwerp te betrekken. Ze willen met ons in gesprek en eventueel de mogelijkheid hebben om een motie in te kunnen dienen aldus de partij.De partij vraagt of het mogelijk is om in plaats van één keer per jaar de jongeren meerdere keren in het jaar een podium te kunnen bieden voor het direct stellen van vragen aan het college en de raad. Er is geen sprake van overname van de raad maar meer gezamenlijk op trekken met elkaar.

D66 benadrukt dat overname betekent dat de jongeren één keer per jaar de mogelijkheid hebben om hun ideeën in te dienen en vervolgens met de raad en college het gesprek daarover te hebben. Zie het als een eerste stap naar meer betrokkenheid van de jeugd in de politiek.

PvdA oppert het idee om het verzoek aan het college zoals in de motie verwoord, om te zetten in het verzoek aan de raad omdat het echt iets van de gemeenteraad is. De partij vindt het tevens belangrijk dat de groep betrokken jongeren wel een afspiegeling van de zutphense samenleving is. Dus van alle scholen. Tevens vraagt de partij zich af of er wel genoeg budget voor de invulling van deze motie is,

VVD vraagt zich af of deze motie niet overbodig is en dat dit niet vanuit de raad georganiseerd kan worden. Tevens wil de partij weten waarom er zo’n haast is om dit voor de voorjaarsnota uit te voeren. Kan dit niet later in het najaar plaatsvinden ?

D66 geeft aan dat een motie vanuit de raad nodig is om dit onderwerp op tafel te krijgen. De partij wil graag een evenredige vertegenwoordiging van de scholen en wil de jeugd verleiden om met de mooiste vragen te komen. De kosten voor deze motie zijn niet uitgerekend echter zullen niet zo hoog zijn verwacht de partij. Dit gezien het feit dat de raad er zelf tijd in moet steken.

GroenLinks geeft ook aan dat het meer om tijd van de raad gaat dan om geld.

Volgens de SP willen jongeren meer zeggenschap over hun omgeving hebben terwijl deze motie feitelijk om meer politiek bewustzijn gaat. Dus geeft het meer een podium aan jongeren die toch al politiek bewust zijn. 90% van de jeugd wil echter meer gehoord worden en die bereik je met deze motie niet, aldus de partij.

D66 geeft aan dat de politiek bewuste jongeren de weg in de politieke arena wel weet te vinden. Het gaat echter om die jongeren die dat minder zijn een handje te helpen. Met de motie krijgen zij juist een kans om hun ideeën en wensen met de raad te bespreken.

Burgerbelang vraagt zich af wanneer de raad voor een uur door de jeugd wordt overgenomen. Is dat tijdens de raadsvergadering of is dat meer zoiets als een raadslid voor een dag ?

D66 geeft aan dat de vorm van het vragenuurtje niet leidend is. Het gaat er meer om dat we hen de ruimte geven om aan het woord te kunnen komen.

Burgerbelang verwacht dat er weinig extra budget voor deze motie vrij hoeft te worden gemaakt omdat het gewoon tijdens de raadsvergadering gaat plaatsvinden.

GroenLinks benadrukt dat de jongeren deze gemeenteraad-take-over zelf zouden moeten gaan invullen.

Het college hinkt bij deze motie op 2 gedachten; Het betrekken van de jongeren bij de vraagstukken en het beleid van de gemeente heeft is van belang. Hierbij krijgt hun stem een plaats en kunnen zij daarin ook de verantwoordelijkheid op zich nemen zoals zij dat ook hebben aangegeven. Het college wil daarnaast ook zeer serieus omgaan met de stem van de jongeren. Zij wil dan ook meer aandacht en invulling geven aan de vragen van de jongeren en een vervolg daaraan geven. Hierdoor verwacht zij dat er meer tijd nodig is dan het slechte één keer per jaar bij elkaar komen. Het college ziet voor zichzelf in deze fase nog geen rol weg gelegd omdat het in deze opstartfase meer iets van de raad is.

Het college verduidelijkt dat de kosten voor het uitvoeren van deze motie zijn vastgelegd in de begroting en behelzen voornamelijk de inzet van ambtenaren en eventueel docenten.

Daarnaast is het college in gesprek met de organisatie achter het programma; “Groep 8 aan de macht”. Dit komt voort uit burgerschapsvorming en gaat over de vorming van een kinderraad. Deze kinderraad dient zelf voorstellen in, beslist daarover en neemt de eigen verantwoordelijkheid daarin. Dit past goed bij de ingediende motie en bij het beter plaats bieden van onze jeugd in de politiek.

SP verduidelijkt nog eens dat de jongeren graag gehoord willen worden. Met deze motie wordt echter slechts een klein deel van de jongeren bereikt.

GroenLinks vindt dat de SP te veel van te voren invult. De partij vindt dat er eerst maar eens met de jongeren in gesprek moeten worden gegaan waarna bekeken kan worden hoe de vorm van de kinderraad er uit kan komen te zien.

D66 wil graag dat het eerste gesprek met de jongeren breed gevoerd word en gaat hiervoor ook naar de scholen toe. Ze moeten in de mogelijkheid worden gesteld om hun verantwoordelijkheid te kunnen pakken aldus de partij. Ze hebben immers het recht om op te komen voor hun belangen.

Het college verzoekt de raad om nog eens na te denken over de manier hoe de jongeren een stem te geven. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de gesprekken met de jeugd op de scholen.

 De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en of dat deze nog aangepast moet worden De partijen gaan hierover nog in beraad

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Voorontwerp omgevingsplan Landelijk gebied (11-02-2019)

Datum 11-02-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit onderwerp. Bij de raad is er een grote behoefte aan informatie over de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking zal treden. Vanavond krijgen we een presentatie over een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Er kunnen verhelderende vragen worden gesteld.

Ambtelijke ondersteuning: Zie presentatie.

ChristenUnie: Is digitale informatie nu al beschikbaar?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, nu nog niet. Vanaf het moment van ter inzage legging van het voorontwerpplan.

PVDA: Is de melding onder de Omgevingswet vergelijkbaar met de melding zoals die nu geldt?

Ambtelijke ondersteuning: Wat vaak nu nog met een vergunning moet, kan straks met een melding.

Burgerbelang: Wat als iets achteraf toch vergunningplichtig is?

Ambtelijke ondersteuning: Er zijn regels aan de melding verbonden. Daarnaast kun je in het omgevingsplan omgevingswaarden vastleggen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

VVD: Er is een visie buitengebied?

Ambtelijke ondersteuning: Klopt, maar verdere uitwerking vindt plaats in het plan.

VVD: Als je praat over gebiedskwaliteitsdragers, bedoel je dan ook de bewoners in het buitengebied?

Ambtelijke ondersteuning: Bewoners worden niet gevat in regels. Bewoners betrekken we via particiaptie.

VVD: Ik begrijp de redenatie, maar toch vind ik het vreemd.

ChristenUnie: Dat is een politieke vraag, dat is vandaag niet aan de orde.

College: Het doel van de Omgevingswet is participatie; het doel is niet om waarden toe te kennen aan (groepen van) inwoners.

ChristenUnie: Is het bebouwingspercentage bespreekbaar in het Omgevingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, maar in landelijke gebieden is er meer ruimte dan in stedelijke gebieden. Daarom wordt er in landelijk gebied vaker gesproken van een inhoudspercentage dan van een bebouwingspercentage.

GroenLinks: Het college heeft onlangs de natuurvisie vastgesteld. Daarin zit een lancune, deze moet het college repareren.

ChristenUnie: De achteruitgang van de insectengang, vind je die terug in de natuurvisie?

Ambtelijke ondersteuning: Dit hoort thuis in de natuurvisie, niet in de omgevingsvisie.

ChristenUnie: Heb je een voorbeeld van het plussenplan van de provincie?

Ambtelijke ondersteuning: Ja. De invulling van het plussenplan moet bijdragen aan de samenleving, versterken van de landschappelijke natuur, dialoog met de omgeving, extra milieumaatregelen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit.

GroenLinks: Voorkom in communicatie een opsomming van eisen. Benoem de nieuwe dingen in vergelijking met de oude situatie.

VVD: Als je omgeving akkoord is, kun je dan meer uitbreiden?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, er gelden ook regels vanuit de provincie en Natura 2000 waaraan je moet voldoen.

College: Met de Omgevingswet creeren we een gelijk speelveld voor alle partijen. Digitaal kunnen zien wat kan en past.

CDA: Wat als iets minder goed uitpakt, dan is er wel een precedent geschapen?

Ambtelijke ondersteuning: Dat moet nog blijken, dat hoort thuis bij de controlerende taak.

BewustZW: Hier ligt ook een taak voor de provincie.

ChristenUnie: Cultuurverandering kost tijd.

GroenLinks: Is er straks ruimte om overleg te plegen?

College: Ja, daar is ruimte voor.

GroenLinks: Dat vergt capaciteit van de ambtenaren.

College: Het kost nu ook capaciteit als mensen bij een 'nee'  blijven doorgaan.

CDA: Communicatie naar aanvragers is heel belangrijk.

Ambtelijke ondersteuning: In overleg met Communicatie willen we dit 'levend'  maken.

CDA: Je moet goed nadenken over een communicatiestrategie: in landelijk gebied is een andere vorm van communicatie nodig dan in stedelijk gebied.

Ambtelijke ondersteuning: Hier is ook een rol voor de wijkregisseurs weggelegd.

GroenLinks: In landelijk gebied moet je zowel de bewoners alsook de recreanten betrekken.

Ambtelijke ondersteuning: Dat wordt meegenomen.

D66: Hoe worden de aandachtspunten van de raad verwerkt in het voorontwerpplan?

Ambtelijke ondersteuning: Wij hebben nu ook al veel gehoord. Eerst komt er een concept voorontwerpplan. Dan vinden er werksessies plaats, ambtelijk en met onze partners. Tijdens de ter inzage ligging wordt een informatiemarkt georganiseerd waar de raadsleden  hun oor te luister kunnen leggen zodat ze weten wat er speelt in het landelijk gebied en dit mee kunnen wegen bij de vaststelling.

College: We zullen dit punt meenemen in de raadswerkgroep Omgevingswet.

SP: Onder de nieuwe Omgevingswet wordt alles digitaal, wat als je deze vaardigheden niet hebt?

College: Dan kun je hulp vragen bij de gemeente.

SP: Is er ook een schriftelijke versie beschikbaar?

College: Wij begrijpen jullie standpunt, maar analfabetisme kun je niet oplossen met een schriftelijk stuk. Wat eerder helpt is hulp bieden.

Ambtelijke ondersteuning: In april komt het voorontwerpplan ter inzage te liggen, in de zomer zullen we de reacties beantwoorden, na de zomer komt het ontwerpplan. In februari 2020 komt het vaststellingsplan.

BewustZW: Niet op het eind pas iets aan de raad voorleggen, wordt de raad voldoende gekend in dit traject? Niet achteraf hoeven repareren.

College: Wat is de rol van de raad, wat is de rol van het college? Zorgen dat iedereen aangetakt is. Het proces is van het college, het aftikken gebeurd door de raad. Hier ligt een rol voor de raadswerkgroep.

BewustZW: Wij stellen een procedure voor die niet wordt gedeeld door het college. Wij adviseren dit wel te doen. Anders ontstaan er problemen.

Burgerbelang: Het college neemt de raad juist mee, wij hebben vertrouwen dat het goed gaat.

BewustZW: Wij voorzien problemen, toch handelen volgens mijn voorstel.

College: Ik begrijp de zorg. De beleidsinhoudelijke kant wordt uitgevoerd door het college en vastgesteld door de raad.

Voorzitter: Gezien de tijd moet ik deze vergadering afronden. We wachten op het vervolg van dit onderwerp.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 11-02-2019

Behandeld in