Pagina delen

Forumverslag 10-12-2020

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 (10-12-2020)

Datum 10-12-2020 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het extra Forum over Belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021. Het woord is aan wethouder Matser voor een korte toelichting op het gewijzigde voorstel van het college.

College: We hebben als college inderdaad een nieuw besluit genomen en u een nieuw raadsvoorstel gedaan. De wijzigingen betreffen de Onroerende zaak belasting (OZB). In het Forum van 1 december deed de inspreker een aantal beweringen die we als college wilden onderzoeken. De belangrijkste waren dat de solidariteit tussen gebruikers en eigenaren op het spel stond en de hoogte van de OZB. We hebben besloten de bijdragen van de eigenaren en gebruikers uit te middelen, waardoor ze evenveel gaan bijdragen. Zodoende realiseren we een sluitende begroting en kopen we tijd om, richting de Voorjaarsnota 2021, met alle actoren en natuurlijk ook de raad in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor 2022 en daarna.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid een bijdrage te leveren.

SP: Wat ons betreft was deze aanpassing echt niet nodig. Van het vorige voorstel zouden kleine huurders profiteren. Wie heeft belang bij dit nieuwe voorstel? Is er wel draagvlak voor in de raad? Verder moeten we onze aandacht vestigen op de heffing voor afvalstoffen, deze is fors hoger.

Kies Lokaal: Onze fractie is blij met deze verandering. In de toekomst moeten inwoners veel eerder worden betrokken, dan kunnen we dit soort verrassingen voorkomen. Voor de parkeerbelasting hebben vergunninghouders al een uitnodiging gehad te verlengen tegen het huidige tarief. In de toekomst moeten we dit eerder en beter regelen.

PvdA: We hebben de indruk dat het gewijzigde voorstel in goed overleg met ondernemend Zutphen tot stand is gekomen. We hebben eerder gezien, met de reclamebelasting, dat gebruikers en eigenaren goed samen kunnen optrekken. Nu ligt er ook een gemeenschappelijk belang.

BewustZW: Goed dat er nog eens naar het voorstel voor de OZB is gekeken, maar aan de late kant. We vragen ons af wat nu de basis is voor de wijziging. Is er gekeken naar de effecten achter de voordeur? Onze fractie heeft daar nu geen zicht op. En verder wordt gesteld dat het oude voorstel eventueel ook kan. Wat is nu het voorstel van dit college?

SP: De effecten zijn in het voorstel keurig op een rij gezet. Een terechte vraag is wie er nu eigenlijk gevraagd heeft om deze wijziging. Dat hoor ik graag van de fracties.

D66: In antwoord op de vraag van de SP, wij hebben niet om de wijziging gevraagd. Niettemin zijn we er blij mee, want voor eigenaren pakte het vorige voorstel onredelijk hoog uit. We kunnen ons daarom vinden in het nieuwe voorstel en zien uit naar de discussie bij de Voorjaarsnota.

BewustZW: Richting de SP kan ik antwoorden dat de effecten achter de voordeur, vooral bij de kleine ondernemers, niet helder zijn. Dit terwijl de impact van dit soort belastingverhogingen groot kan zijn.

VVD: Ik wil aansluiten bij de woorden van de heer Rutten van D66. Nu geldt vaak het adagium “de gebruiker betaalt”. In dat licht bezien, is het raar om alles naar eigenaren af te schuiven.

SP: Deze discussie had in het kader van de begroting gevoerd moeten worden.

VVD: De begroting is vastgesteld. Daarna kan er nog best aanleiding zijn een onderdeel onder de loep te nemen. Er ligt nu een meer redelijk voorstel voor de OZB.

Voorzitter: Wethouder De Jonge zal namens het college als eerste reageren.

College: De inspreker in het Forum van 1 december sprak namens het collectief van eigenaren en gebruikers. Zij hebben samen om een nieuw voorstel gevraagd. Het is een misvatting dat dit alleen een wens van eigenaren is. Ze trekken nu gezamenlijk op en willen dat graag blijven doen.

Het ging in de uitwerking overigens alleen om een schuif op de verhoging van de OZB, een klein(er) deel van de belasting. Het verschil valt dus erg mee, maar we willen graag de samenwerking tussen eigenaren en gebruikers in stand houden. Daar komt bij dat we juist de leegstand willen aanpakken. Dit hele pakket kunnen we in aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 bespreken. Daarom willen we nog even wachten met eventuele aanpassingen. Natuurlijk willen we ook geen gat in de begroting, daarom het nu voorliggende voorstel.

SP: Welk belang hebben huurders hierbij?

College: Eerder hebben we de stap gezet om het reclamefonds af te schaffen. Nu laten we OZB inkomsten terugvloeien in het ondernemersfonds. Dat komt ten goede aan de gehele groep van gebruikers en eigenaren. Een dergelijke oplossing is ideaal.

GroenLinks: Onze fractie kan het gewijzigde voorstel van het college volgen. Te meer omdat de verschuiving slechts een klein deel van de belasting betrof. Het is goed om de tijd te nemen voor de discussie hierover. De vragen van de SP zijn voor een groot deel echter ook onze vragen.

Voorzitter: Er zijn nog enkele vragen over voor wethouder Matser.

College: Bij dit proces is snelheid ieder jaar nodig. Eerst moet de begroting worden vastgesteld, de uitwerking volgt in de belastingverordeningen. We proberen dat zo compleet en zorgvuldig mogelijk te doen.

Verder is de OZB verhoging voor iedereen fors. Dat is niet wat we willen, maar een noodzakelijk kwaad. In reactie op de opmerking van de heer Müller van de SP over de verhoging van de afvalstoffenheffing; er zijn een aantal factoren die deze verhoging onvermijdelijk maken.

Voorzitter: Als ik u goed heb beluisterd, kunnen de meeste fracties akkoord gaan met agendering van dit gewijzigde voorstel in de raad. Wie kan daar niet mee akkoord gaan? Ik zie dat de SP liever het oude voorstel geagendeerd ziet in de raad, voor het overige is er geen bezwaar tegen agendering van het nieuwe voorstel.

BewustZW: Het voorstel moet hoe dan ook door naar de raad.

Voorzitter: Mijn conclusie is dat het gewijzigde voorstel rijp is voor bespreking in de raad. Alle deelnemers bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Forumspecial Omgevingswet: rollen en bevoegdheden van de raad (10-12-2020)

Datum 10-12-2020 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann, H Krans en M.T.E. Westerik
SP
PvdAH.W. Hissink, F.J.M. Heitling en S de de Geus
BurgerbelangE Yildirim en H.J.M Verschure
D66H. Brouwer en P Van der Hammen
VVDA. van Dijk, M. Schriks en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort en A.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial over de Omgevingswet. We gaan ons vanavond verder verdiepen in de rollen en bevoegdheden die de gemeenteraad onder de Omgevingswet heeft.

Wat hebben we al gedaan?

Deze avond past in een serie avonden over de komst van de Omgevingswet;

  • Op 11 oktober 2018 is er een eerste Forumspecial over de Omgevingswet geweest. Er is toen stilgestaan bij de impact van de Omgevingswet op de rol van de gemeenteraad. Wat verandert er in de bevoegdheden en procedures? Welke beslismomenten zijn er voor de raad en wat zijn consequenties van de keuzes die gemaakt worden?
  • Op 14 november 2019 is er een tweede Forumspecial over de komst van de Omgevingswet georganiseerd. In deze vergadering zijn we bij elkaar gekomen om de keuzes die de raad onder de Omgevingswet kan maken te bespreken. Daar was behoefte aan vanuit de raad. Het college heeft de raad geïnformeerd over de keuzemogelijkheden onder de Omgevingswet aan de hand van het zogenoemde ‘schuifjesspel’ van de VNG. Dit spel werd gepresenteerd door mevrouw Sarah Ros namens de VNG. Het ging daarbij over de bestuurlijke afwegingsruimte, de keuzes die de raad kan of moet maken en de consequenties van die keuzes.

 Wat gaan we vanavond doen?

Deze Forumspecial is een vervolg hierop en gaat over rollen en bevoegdheden van de raad. We gaan aan de hand van een presentatie met u in gesprek over: de Verordening Fysieke Leefomgeving, participatie en de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. De presentatie wordt in drie delen gegeven. Na iedere deelpresentatie kunnen de Forumleden vragen stellen.

Dan gaan we over op deel één van de presentatie. Deze gaat over de Verordening Fysieke Leefomgeving en wordt gegeven door Marleen Schuijl.

 

- zie eerste deel van de bij de vergadering bijgevoegde presentatie -

 

Voorzitter: Zijn er reacties of vragen?

D66: Wat is ''stemmingsrecht'' precies?

Marleen Schuijl: Dit betekent instemming van de raad. In tegenstelling tot het adviesrecht waarbij advies wordt gevraagd aan de raad. Met elkaar kijken welke onderwerpen zich voor instemmingsrecht lenen.

ChristenUnie: Hoe verhoudt de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet zich tot de RES waar we nu mee bezig zijn? Wat zit er in de bruidsschat die van de centrale overheid naar de decentrale overheid overgaat? Wat betekent dat voor ons als raad, wat kunnen wij voorschrijven als raad?

Marleen Schuijl: De bruidsschat is allerlei regelgeving wat  nu ook bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit zit, waarvoor de gemeente nu aan zet is, wat het Rijk niet meer gaat regelen. De bruidsschat is een overgangsperiode. Er zitten allerlei aspecten in, bijvoorbeeld milieuaspecten, technische zaken. Deze moeten nu lokaal worden geregeld. Daar hoeft nu nog niks mee. Op het moment dat wij verplicht de Omgevingsplannen moeten hebben, dan moeten wij daar wel iets mee. De ODA helpt ons daar ook bij. Vooralsnog gebruiken we de regelgeving uit de bruidsschat. De RES loopt naast de Omgevingswet op. Er moet worden afgestemd wat onder de Omgevingswet wordt geregeld en wat onder de RES. Zijn op zichzelf staande trajecten maar er moet wel afstemming plaatsvinden.

BewustZW: Later in het jaar wordt overzichtelijk en inzichtelijk gemaakt wat de bruidsschat betekent, maar mijn pleidooi is om dat zo snel mogelijk inzichtelijk te maken zodat bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan ook weten wat de eventuele effecten van de bruidsschat zijn om er beter op te kunnen sturen. Dit begin volgend jaar inzichtelijk maken.

Marleen Schuijl: De bruidsschat zijn heel erg detailregels, die zijn nodig bij het maken van plannen (planniveau). Die zijn voor het visiemaken niet van belang. Een visie moet gaan over hoofdlijnen. Uiteindelijk moeten die vertaald worden in het plan waarop de raad zijn akkoord moet geven.

College: De bruidsschat is heel erg Detailniveau. Ik noem het ook wel huwelijkse voorwaarden omdat het Rijk ook een aantal zaken over de schutting vlindert, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Meer van: wij komen er niet uit, regel het vooral op lokaal niveau. Daar gaan wij mee bezig. Als we zaken tegenkomen waar u als raad over gaat, dan zullen we uiteraard altijd bij u komen.

BewustZW: Nog een opmerking over de bruidsschat. Ik hoor vooral dat de raad gaat over hoofdlijnen. Dat klopt. Maar waar ligt dan de grens met die hoofdlijnen? Niet details van op vetputniveau, maar ik wil wel weten dat als we een visie vaststellen wat zijn dan de effecten daarvan. Ik wil wel tot in detail weten wat de effecten en risico''s zijn. Ik snap dat het college aan de raad gaan voorleggen waarvan zij denken dat dat goed is voor de raad, maar ik wil ook het overzicht hebben van het geheel om daar een keuze in te kunnen maken en daar eventueel vragen over te kunnen stellen.

College: Ik wil zo veel mogelijk de raad in positie brengen. Als de heer Jansen zo''n lijstje wil hebben, dan maak ik zo'n lijstje.

Voorzitter: Dan gaan we over op deel twee van de presentatie. Deze gaat over participatie onder de Omgevingswet en wordt gegeven door Marleen Schuijl.

 

- zie tweede deel van de bij de vergadering bijgevoegde presentatie -

 

GroenLinks: Vraag over sheet 12. Ik wil wijzen op een VNG notitie die heet "Participatie binnen de Omgevingswet, een toelichting voor raadsleden." De boodschap daarbij is dat er wel degelijk ruimte is voor het geven van spelregels van participatie. Dat wordt door de VNG zelfs ook aangeraden. Je mag alleen niet afdwingen dat een initiatiefnemer dat op deze manier doet. Als een initiatiefnemer op een andere manier participatie toepast dan het college voorschrijft, dan mag het college daar wat van vinden maar is geen afwijzingsgrond. Ook de VNG bepleit heel sterk dat ook binnen de gemeente spelregels worden opgesteld over de participatie. Ben blij te horen dat dat ook de bedoeling is van het college. Belangrijk om initiatiefnemers er op te wijzen hoe belangrijk een goede participatie is. Spelregels geeft duidelijkheid daarover aan die groep.

D66: Vraag over sheet 13 over de rol van de raad bij participatie. Bij buitenplanse activiteiten is de raad bevoegd voor te schrijven hoe participatie plaatsvindt, maar hoe doet de raad dat? Doe je dat via een initiatiefvoorstel, doe je dat via een motie, of doe je dat op een andere manier?

Marleen Schuijl: Goed om van tevoren met elkaar na te denken over hoe je participatie moet toepassen en daarvoor een beleidsregel maken. Daar waar het juist gaat om ingewikkelder zaken of gevoelige zaken of waarvan de raad zegt dit vinden wij zulke precaire dingen of onderwerpen of thema's en wij willen dat daar goed op wordt geparticipeerd. Dat is juist bij buitenplans heel belangrijk. Buitenplans zit nog niet in een kader van een Omgevingsplan maar dat kan wel binnen een Omgevingsvisie plaatshebben. Maar dat gaat wel over zaken waarvan we met elkaar hebben gezegd dat gaan we bewust niet in een Omgevingsplan regelen omdat het ingewikkeld is en omdat er participatie moet plaatsvinden. Dat biedt wel de ruimte om te laten participeren. Op het moment dat je beleid maakt is het wel verstandig aan te geven waarom je dat belangrijk vindt en welke spelregels gelden er dan en wie betrek je dan allemaal. Dat is wel een wezenlijk verschil ten opzichte van reguliere vergunningen waarin wij wel kunnen aangeven wat wij een mooi voorbeeld van participatie vinden en dat kun je aan mensen meegeven ter stimulans of ter inspiratie, maar niet als voorschrift.

D66: Daar heb ik een vervolgvraag op. Moet de raad bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel maken om zo'n beleidsregel vast te leggen? Dus de raad is daar dan ook aan zet?

Marleen Schuijl: Dat hoeft niet. In het hele verhaal van de Omgevingswet is dit een onderdeel waar we sowieso iets mee moeten. Dit is een mogelijkheid die de wet ons biedt. Daar moeten we over nadenken hoe we met de wet in onze handen ons werk willen doen. Datzelfde geldt voor het adviesrecht en het instemmingsrecht. Kan me voorstellen dat dit aan de orde komt bij buitenplanse activiteiten. Dus daar moeten we in de voorbereiding voor de komst van de Omgevingswet al over nadenken.

VVD: Bij de participatie wringt de schoen: de raad moet er wat van vinden, de ambtenaren moeten dat allemaal zien bol te werken, het moet vanuit de samenleving en dat mag niet actief begeleidt worden. Ik zie daar wel een klein probleempje. Heeft het college daar een mening over?

College: Je ziet een aantal zaken. We komen bij de raad  als het gaat om grote zaken waar participatie van belang is. Daar heeft de raad aan de voorkant de ruimte om te zeggen, dit vinden wij belangrijk wij willen dat participatie op een bepaalde manier vorm wordt gegeven. De raad hoeft niet met initiatiefvoorstellen of moties te komen. Wij gaan daarover met elkaar in gesprek. Daar krijgt de raad de ruimte om te zeggen: dit vinden wij belangrijk, daar willen wij wat. Dit is niet de laatste sessie die we hebben met wat willen wij met deze wet. Doel van de wet was dat de samenleving en het bedrijfsleven veel meer betrokken raken aan de voorkant bij hun eigen leefomgeving. Zodat ze al aan de voorkant met elkaar in gesprek gingen over wat willen we met elkaar bereiken en hoe willen we dat gaan dan. Zodat we niet achteraf in een proces gaan toetsen en niet achteraf allerlei inspraakreacties krijgen. Maar mensen juist aan de voorkant met elkaar overleggen. Helaas lijkt die betrokkenheid van iedereen een beetje naar de achtergrond te raken. De invoering van de wet is niet voor niets uitgesteld.  Wij mogen er wel naar kijken, maar we mogen het niet afdwingen. We mogen wel kijken of er participatie heeft plaatsgevonden, maar we mogen er initiatieven niet op afwijzen omdat wij vinden dat het niet goed genoeg was. Risico van onvoldoende participatie is dat je aan het eind van het proces het risico loopt dat er veel bezwaren komen.

CDA: Wat heeft de wetgever bedoeld dat participatie vormvrij is? Wat is de reden dat het zo vormvrij is? Is er een diepere reden?

College: U vraagt mij in het hoofd van de wetgever te gaan kijken. De wet is niet voor niets uitgesteld. Ik denk dat de wetgever heeft gepakt wat ze konden behappen maar dat het complexer is dan ze verwacht hadden. Vrij recent heb ik gesproken met de VNG en deze zorg aangegeven. Het mooie van de wet is dat je aan de voor kant begon om het soepeler en makkelijker te maken. Maar mijn ervaring is wat ik nu zie is dat we een-op-een bezig zijn de regeltjes over te nemen en dat mooie stuk helemaal naar achteren geschoven wordt met alle gevolgen van dien. Ik heb er geen antwoord op. Ik blijf het melden aan de verschillende instanties maar het is voor mij ook een zorgpunt.

BewustZW: Doel van deze wet is zoveel mogelijk regels weg te snoeien en te saneren. Bij nieuwe wetgeving zijn er altijd ambtelijke belangenorganisaties die vinden dat oude wijn in nieuwe zakken moet komen. Daar moeten we hier echt voor waken. Daarom zit ik er hier ook bovenop. Daarom wil ook graag het totaalbeeld hebben. We hebben nu de kans om het door te lichten en om het zo goed mogelijk en beter te doen.

College: De bedoeling was inderdaad om te snoeien in regelgeving. Maar van dereguleren komt vaak herreguleren. Geef dit ook aan bij het Rijk. Maar merk in de praktijk dat zelfs de VNG nu aan het schuiven is.

BewsutZW: Het is ook de kunt van het het lef hebben om lost te laten. Maar we gaan er samen voor en we er wat goeds van maken.

ChristenUnie:  Een korte verduidelijkingsvraag. Er zijn nu ook allerlei tools voor participatie, zoals de participatieladder. Wordt daar geen gebruik van gemaakt?

Marleen Schuijl: We hebben in Zutphen best veel ervaring met participatie en die ervaring gaan we niet overboord kieperen en we gaan ook niet opnieuw het wiel uitvinden. Maar we gaan daaruit gebruiken wat onze goede lessen zijn geweest. En ook de verkeerde lessen, want daar leren we van. En uiteraard wordt die informatie gebruikt.

Voorzitter: Voordat we overgaan naar deel drie van de presentatie hebben we eerst 5 minuten pauze.

Voorzitter: Dan gaan we over op deel drie van de presentatie. Deze gaat over de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied en wordt gegeven door Jaap Westerink.

 

- zie eerste deel van de bij de vergadering bijgevoegde presentatie -

 

GroenLinks: Het proces. De indruk bestaat dat de raad pas in een laat stadium aan het woord komt. GroenLinks en de PVDA denken er anders over en vinden dat het nu het moment is om kaders te stellen aan de invulling van deze toekomstvisie voor de stad. Het is de bedoeling dat de PVDA en GroenLinks daarvoor aanstaande maandag in de raad een initiatiefvoorstel indienen voor een kaderstellende rol van de raad in deze Omgevingsvisie.

D66: We kunnen ons als raad niet veroorloven achterover te leunen. We hebben een raadswerkgroep. Ik zou ervoor willen pleiten deze raadswerkgroep een steviger basis te willen geven: procedureel maar ook voorstellen dien richting de raad hoe wij onze rollen en bevoegdheden gaan pakken in deze nieuwe Omgevingswet.

Voorzitter: Dat is wellicht iets om in het Presidium te bespreken. Maar je kan daarvoor hier pleiten.

BewsutZW: Ik ben het hier vierkant eens met GroenLinks. De raad moet zo snel mogelijk en zo goed mogelijk worden meegenomen in de processen om in gezamenlijkheid te kijken of de koers die wordt ingezet een gezamenlijke is van zowel college als de raad. Dat geldt niet alleen voor dit beleidsonderwerp maar dat geldt ook voor andere beleidsonderwerpen. Er staat in de presentatie dat we tot 2028 de tijd hebben om alles goed in te richten. Daarover moeten we het de komende tijd eens stevig over hebben in de raad. Wat staat hier nu eigenlijk? Dit suggereert heel wat anders dan ik graag zou willen zien.

College: We moeten er voor zorgen dat we straks in 2022 klaar staan om de Omgevingswet, als die dan in werking gaat, uit te voeren. Maar de wetgever heeft ook juist bij deze wet gezegd dat we tot 2028 de tijd hebben om dat te regelen, in te voeren. Eerst de decentralisatie en dan tot 2028 de tijd om de transformatie vorm te geven. Vergelijk de komst van het Sociaal Domein naar de gemeenten. Je kunt niet alles overzien en je weet ook niet hoe alles gaat lopen. Want gemeenten zijn verschillend. Als het gaat om participatie en inspraak, dan loopt Zutphen daar eigenlijk al best wel in voorop in hoe haar inwoners participeren in processen. Wij moeten met elkaar zoeken.

BewustZW: Het is een hele uitdaging om nieuwe wetgeving te laten landen in organisaties, maar ook in de omgevng. Als gemeenten zijn we er straks voor verantwoordelijk dat alle aanvragen, zorgvuldig en juridisch kloppend zijn. Dat zal in het begin lastig zijn, maar dan moeten we er voor staan dat we alles wat binnen komt op korte termijn goed kunnen regelen.

College: Het klopt dat de wet een aantal termijnen stelt en daar zullen we aan moeten voldoen. Daar zijn we nu mee bezig. In de voortgangsmemo''s zie je ook wat telkens de stand van zaken is. We houden de raad juist ook op die punten heel goed op de hoogte waar we zijn en welke zaken we meepakken. Laten we de gemeentesecretaris, als het gaat om personele invulling, de juiste persoon op de juiste plek de juiste rol laten pakken.

BewustZW: Ik ga niet over het personeel. De raad is verantwoordelijk voor de structuur en kaderstelling, maar ook verantwoording afleggen aan de inwoners en ondernemers. En in die verantwoordelijkheid kijk ik en toets ik. Maar ik wil wel de basis goed hebben om dat te kunnen doen.

Voorzitter: Als er geen vragen meer zijn dan kom ik tot een afronding van deze Forumspecial. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Ook wil ik alle inwoners bedanken die meekijken via YouTube. Ik wens u een fijne avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 10-12-2020

Behandeld in