Pagina delen

Forumverslag 10-10-2016

Initiatiefraadsvoorstel Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom bij het beeldvormende forum over de vraag om de Zutphense Industriehaven te verbeteren.

 

Presentatie de heer Ziel

De heer Ziel, student aan de TU Delft, licht zijn plan van aanpak toe (zie presentatie in de bijlage). Hij constateert dat Zutphen gunstig ligt aan diverse waterwegen. Daar kan Zutphen meer gebruik van maken. De TU Delft en Witteveen + Bos begeleiden het onderzoek. De heer Ziel neemt de eerdere onderzoeken naar het verbeteren van de haven mee. Hij gaat nu twee locaties nader bekijken: de Industriehaven en Fort de Pol.

 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie

D66: Waarom zijn die eerdere onderzoeken gestrand?

De heer Ziel: Dat weet ik niet. Er is nu nader onderzoek nodig.

CDA: Wij vinden het een mooi plan dat nader onderzocht moet worden. Wij hebben wel enige vragen/opmerkingen:

-Voor Fort de Pol is destijds als voorwaarde gesteld dat de stortplaats afgegraven moet worden. Pas dan zou een haven mogelijk zijn.

-De IJssel staat vaak laag. Is er wel voldoende diepte voor een haven?

-Zijn er hier belangen van Zutphense bedrijven?

PvdA: De TU Delft heeft nog niet alle antwoorden. De heer Ziel is nog maar net aan zijn onderzoek begonnen. Hij zal in zijn onderzoek ingaan op de problematiek van het laagstaande water.

BewustZW: Wij vinden het een heldere presentatie. Goed dat er opnieuw gekeken wordt naar de haven. Kijk ook naar de gemeenschappelijke regelingen van de diverse Twentse gemeenten en het andere achterland van Zutphen. Dat vergroot de basis van een haven.

De heer Ziel: Dit zijn concrete zaken. Daar kan ik nu nog niets over zeggen.

VVD: Wij vinden het ook een mooi initiatief. Laten we echter niet opnieuw het wiel uitvinden. Wij missen verder de tweede sluis bij Eefde.

De heer Ziel: Ik ben daarvan op de hoogte.

Burgerbelang: Wat als er geen € 5.000,- beschikbaar komt?

PvdA: Ik licht graag het initiatief nog even toe. Bedrijven op De Mars geven aan dat er behoefte is aan een haven. Er zijn diverse ontwikkelingen die aanleiding zijn hier opnieuw naar te kijken door middel van een goed onderzoek. Samen met Cleantech hebben we de TU Delft hiervoor gevraagd. De € 5.000,- is voor diverse te organiseren sessies bedoeld. Het onderzoek gaat ook door zonder dat bedrag.

CDA: Richt het onderzoek zich alleen op de huidige Industriehaven?

De heer Ziel: Nee, ook op Fort de Pol.

BewustZW: Wij willen wel geld hiervoor beschikbaar stellen. Komt het Zutphen-logo dan wel op het onderzoek?

Stadspartij: Wij vinden het ook belangrijk dat dit onderzoek er komt.

SP: Worden er alternatieven onderzocht als blijkt dat de haven niet haalbaar is?

CDA: Ook de nevenwinst moet meegenomen worden.

ChristenUnie: Ook wij zijn voor het onderzoek. Prima om geld daarvoor beschikbaar te stellen. De TU kijkt op een innovatieve manier naar het vraagstuk en dat vinden wij mooi.

College: Wij vinden het een mooi initiatief. Wij gaan ernaar kijken. De mening van het college komt de volgende keer in een memo.

Voorzitter: Iedereen lijkt voorstander van het initiatief. Is er dan nog wel een oordeelsvormend forum nodig of kan het direct naar de raad?

BewustZW: Past dat wel procedureel gezien?

College: Wat ons betreft kan het door naar de raad.

BewustZW: Het initiatief kan ook bij de begrotingsbehandeling 2016 betrokken worden; dat is al snel.

 

Conclusie en sluiting

Voorzitter (na overleg met de griffier): Er komt eerst een memo van het college. Daarna komt het initiatief in het technisch blok en daarna gaat het door naar de raad. Als blijkt dat iedereen het eens is met dat voorstel, sluit de voorzitter het forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Subsidie Stichting Zutphen Promotie (10-10-2016)

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

Voorzitter: ik open hierbij deze forumvergadering. Ik heet alle forumleden en raadsleden welkom, het college, de mensen op de publieke tribune en alle andere aanwezigen. Aan de orde is de subsidie voor de Stichting Zutphen Promotie waarbij het gaat om structurele en incidentele financiering. Dan geef ik eerst het woord aan het college.

Inleiding door het college

College: Wij willen de bijdrage aan de Stichting Zutphen Promotie structureel maken en ophogen. De Stichting Zutphen Promotie speelt een belangrijke rol bij de drie speerpunten: Investeren in de binnenstad, Cleantech en Versterken woonklimaat. Er zijn nog geen prestatieafspraken gemaakt: de gemeente ontwikkelt zich nog steeds door. De prestatieafspraken gaan er wel komen en daar zal de raad bij betrokken worden.

Debat

PVDA: Het is een goede zaak dat er structurele financiële mogelijkheden voor de Stichting Zutphen Promotie komen om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen. Ik had een vraag over de prestatieafspraken maar die is inmiddels door het college beantwoord.

VVD: Ik ben trots en blij met betrekking tot een aantal ontwikkelingen die we in Zutphen een aantal jaren vergeten zijn te doen. Daar is nu weer aandacht voor en dat is positief. Het is voor ons allen belangrijk. Het ontbreken van prestatieafspraken is voor ons een punt van zorg. De gemeente denkt er nog over na en is nog in beweging. Dat ik dit nu pas hoor is onbevredigend. Voor 2 à 3 ton per jaar verwacht ik geen wonderen, want er is een paar jaar niets aan gedaan. Wat kunnen we wel verwachten?

CDA: Het is goed dat er nu wat gebeurd. Wat gaat er mis als we eerst wachten op de prestatieafspraken. Eerst reële afspraken.

SP: Er wordt verzocht structureel €250.000,-- aan de Stichting Zutphen Promotie te geven. Wij hebben twijfels over waaraan het geld wordt uitgegeven.

Burgerbelang: Ik sluit me aan bij wat mijn voorgangers al hebben gezegd. Het is positief dat dit soort initiatieven zich ontwikkelen. In maart 2016 heb ik aangegeven te kijken naar structurele financiering; ik ben hier blij mee. Tevens heb ik toen ook  aangegeven dat voor de zomer gezien moet laten worden wat er gebeurd met die geldstromen. Op de lijst ter inzage liggende stukken van 4 juli 2016 heeft een memo gestaan. Deze informatieverstrekking moet veel zorgvuldiger. Er wordt structureel en incidenteel geld gevraagd. Er moet wel een grens zijn, zodat je er als raadslid zicht op kan houden. Inzichtelijk moet worden gemaakt hoe geldstromen in elkaar steken.

GroenLinks: Hier sluit ik me bij aan. Prestatieafspraken achteraf zijn niet voldoende. Wij willen vooraf kunnen sturen. Wij hebben behoefte aan meer informatie.

D66: Wij vinden het bestaan van de Stichting Zutphen Promotie goed, maar vinden het ook een flinke verhoging. Hoe wordt aan de raad duidelijk gemaakt dat deze verhoging effectief is? Wat willen jullie bereiken en hoe merkt de raad dat?

Stadspartij: In 2015 en 2016 is bij elkaar al een half miljoen aan de Stichting Zutphen Promotie gegeven. Wat nu te zien is, is erg mager. Het college geeft minimaal 3 overlegmomenten aan. Is dat voldoende voor de raad om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen?

College: Ik ervaar veel steun voor het voorstel, waarvoor dank. Ook hoor ik vragen over waar jullie rol zit en waar jullie kunnen sturen. Dat er nog geen prestatieafspraken zijn, heeft te maken met de tijd waarin we nu zitten. Bij het behandelen van de Strategische Agenda geeft u aan waar we nu zitten en waar we naar toe gaan. Het maken van prestatieafspraken vergt een intensief gesprek: wat moet er wel in, wat moet er niet in. Daarnaast heeft de Stichting Zutphen Promotie zich nu zo ontwikkeld dat ze gesprekken kan voeren, de gemeente moet nu ook nog komen. Het is logisch dat de raad toegang krijgt tot de gemaakte afspraken. Dat gebeurt op het moment dat dit op papier staat.

VVD: Ik voel ongeduld: het is al langere tijd onduidelijk wat de Stichting Zutphen Promotie kan brengen. De Stichting Zutphen promotie heeft al eerder aangegeven wat haar meerwaarde is. Raar dat dat nog niet is uitgekristalliseerd.

College: Op basis van plannen zijn er afspraken gemaakt over subsidiëring. Waaraan kan de Stichting bijdragen als wij de focus aanbrengen. Deze focus zijn de eerder genoemde drie speerpunten. De Stichting kan hieraan bijdragen door draagvlak te creëren.

VVD: Wij willen geen discussie voeren over de Stichting Zutphen Promotie. Wij willen als raadslid controleren hoe het college de regie voert over het dossier Stichting Zutphen Promotie. Hoe gaat deze Stichting ons helpen bij het realiseren van de genoemde drie speerpunten? Waar schort het aan de kant van de gemeente om richting te geven aan deze Stichting?

College: Bedoelt u of het college richting geeft? Wij waren nog niet zo ver. Wel voor vermarkting, maar niet voor het uitwerken van de speerpunten. Er ligt nu een stuk bij het college over de uitwerking van de speerpunten. Deze ziet u terug in de Strategische Agenda.

VVD: Dit antwoord valt me tegen, want er is al een aantal keren hierover vrij stevig gesproken. Hoeveel geld maakt niet uit, als maar duidelijk is wat het oplevert. Dat is nog steeds niet duidelijk. Het wordt tijd om richting te geven.

College: Dat er geen richting wordt gegeven wil ik corrigeren: het kostte tijd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook het creëren van draagvlak kostte tijd. Er zijn al veel activiteiten uitgevoerd, maar strategisch gezien had het tijd nodig om duidelijk te krijgen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het college gelooft in de bijdrage die de Stichting Zutphen Promotie kan leveren en wil daarom geld beschikbaar stellen.

Burgerbelang: In het voorjaar is al aangegeven dat er op een later moment overleg zal plaatsvinden. Dit gaat stroperig en traag.

GroenLinks: waarom komt het voorstel nu al op tafel, wat gaat er mis als we eerst wachten op de prestatieafspraken?

College: Wij willen het nu al voorleggen omdat de Stichting Zutphen Promotie anders geen meerjarenafspraken kan maken met derden.

GroenLinks: Zijn er strakke deadlines, brandt er iets af? Ik merk dat dit bij iedereen speelt.

VVD: Ik kan me amper voorstellen dat leveranciers een groot probleem hebben als we het voorstel een maand laten wachten, tot het moment dat er prestatieafspraken liggen.

College: Ik denk niet dat het mogelijk is om binnen een maand met prestatieafspraken te kunnen komen. Wat wel kan is er een start mee maken. Ik wil voorstellen om het voorstel aan te houden en over een maand opnieuw te agenderen.

VVD: Een andere vraag betreft de meerjarenafspraken met leveranciers. Wij willen meer geïnformeerd worden. Als afspraken net nagekomen kunnen worden moeten we makkelijk af kunnen komen van degenen met wie de afspraken zijn gemaakt.

College: Dat is begrijpelijk. We willen de meerjarenafspraken via de p&c-cyclus laten verlopen. Het is logisch dat je niet strikt gebonden wil zijn aan de meerjarenafpsraken. Anderzijds zijn we wel gebonden aan het traject voor het versterken van het sociaal economische profiel. We moeten uitzoeken hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Dat heeft niet alleen betrekking op dit dossier.

Burgerbelang: Volgen kan dus via de p&c-cyclus. Het college heeft toegezegd om minstens één keer per jaar een forum te geven waarin de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen. Dat is te breed: wat ga je in de tweede helft van dat jaar doen? Wij willen een inzichtelijk tijdspad.

CDA: De raad gaat zelf over zijn eigen agenda: wij kunnen ook op eigen initiatief een forum plannen. Een tijdspad is wel wenselijk. Het moet voor de raad helder zijn in afspraken wat er ligt bij de stichting en wat bij de gemeente. De raad heeft een controlerende functie: er moeten afspraken komen over hoe we kunnen controleren en wat we kunnen controleren.

College: Daar ben ik het volkomen mee eens: dat moet de kern van de prestatieafspraken zijn. De prestatieafspraken moeten strategisch van aard zijn, niet operationeel van aard.  Zo kan op een goede manier bijgedragen worden aan de doelen die de gemeente wil realiseren, zodat de gemeente kan controleren wat de Stichting doet. Ik zeg toe iets op papier te zetten waaruit blijkt dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturing wordt gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de Stichting Zutphen Promotie en dat er een aanzet met de prestatieafspraken is gemaakt.

D66: Heeft het college ideeën over deze zoektocht?

Burgerbelang: Wij verzoeken om het memo wat op 4 juli 2016 op de lijst met ter inzage liggende stukken heeft gestaan opnieuw ter info naar de raad te sturen.

Sluiting

Voorzitter:  Het voorstel wordt nu voor besluitvorming doorgestuurd aan de raad. Bij het nakomen van de toezegging door het college zal het onderwerp aan de hand van een nieuw voorstel worden geagendeerd.

De vergadering wordt vervolgens gesloten.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Cultuuragenda (10-10-2016)

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen”. De cultuuragenda is op 15 september in de Burgerzaal aan de orde geweest en besproken met een brede vertegenwoordiging. Nu is het aan het forum om een mening hierover te geven. Maar eerst wil ik de wethouder vragen of er nog wat gewijzigd is sinds 15 september.

 

Inleiding van het College

Het College geeft een weergave van de wijzigingen. Deze zijn verwerkt in het nu voorliggende voorstel. Ik ben verder heel benieuwd hoe de raad tegen deze cultuuragenda aankijkt.

 

Debat

D66: Ik ben aangenaam verrast door deze cultuuragenda. Er wordt duidelijk geïnvesteerd in cultuur. Een belangrijk onderdeel van de cultuuragenda is de vacature van cultuurmakelaar. We hebben getwijfeld of dat wel de beste keuze is. Je kunt iemand aanstellen die als verbinder en aanjager optreedt. Je kunt dat budget ook beschikbaar stellen als subsidie zodat het direct beschikbaar komt voor de culturele sector. Inmiddels denken we dat een cultuurmakelaar toch een goede rol kan vervullen. We denken dat een cultuurmakelaar die onder een zelfstandige stichting valt meer mogelijkheden biedt dan een ambtenaar die gebonden is aan het gemeentehuis.

BewustZW: Ik begrijp dat de stichting projecten en instellingen van subsidie gaat voorzien. Wat mij dan interesseert, is hoe de wisselwerking met de gemeente wordt vormgegeven en wat de rol van de cultuurmakelaar hierin gaat zijn. Hoe houden wij als college en raad een vinger aan de pols voor wat betreft de invulling van de subsidiegelden?

Lijst van Vliet: Ik vind dat de Luxor er bekaaid van af komt in deze cultuuragenda. De bijdrage is verlaagd naar € 25.000,-. Deze bezuiniging is te ver doorgeschoten. De Luxor is belangrijk voor Zutphen door het culturele aanbod wat ze levert én door de vele vrijwilligers die er actief zijn. Dit rechtvaardigt dat de subsidie omhoog gaat naar € 55.000,-.

PvdA: Complimenten voor de toon van de cultuuragenda. Wat ons aanspreekt, is dat deze nota breed is opgezet. Van amateur tot vrijwilliger. De prestatieafspraken die gemaakt gaan worden, zijn voor ons een belangrijk punt. Deze moeten concreet ingevuld worden. Wij steunen het amendement over Luxor. Wij zien kunst en cultuur graag bij brede groepen terecht komen.

VVD: De bijeenkomst van 15 september was zeer goed. Er was een grote diversiteit aan insprekers. We zijn ook blij met het amendement over Luxor wat ingediend gaat worden. Luxor moet de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

CDA: Ik heb een vraag aan de VVD. U pleit voor extra subsidie. Maar waar gaat dat geld vandaan komen?

VVD: Wij zijn voorstander van een goed Kunst en Cultuurbeleid. Laat dat nu hier liggen. Luxor is wat ons betreft een basisinstelling. Dit moet prioriteit krijgen.

CDA: Dat is geen antwoord op mijn vraag waar het geld vandaan moet komen?

VVD: Ik denk dat er ruimte is binnen de begroting. Die ruimte gaan we opzoeken.

BurgerBelang: Wij zien in de Luxor een mooi, klein podium voor de binnenstad. Vandaar het amendement. We laten het graag aan het college over om hier financiële dekking voor te vinden. En anders is er nog een reserve van € 75.000,-

Voorzitter: Ik wil er op wijzen dat het amendement waar over gesproken wordt nog niet is ingediend. We kunnen er formeel nog niet heel veel mee.

SP: We zijn blij met deze duidelijke lijn die is uitgestippeld. En we zijn ook blij dat de bezuinigingen hiermee van tafel worden gestemd. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te leren genieten. Deze nota draagt daar aan bij. De nadruk van deze nota ligt heel erg op het historisch erfgoed. De verbinding met het onderwijs kan beter. Ik ben benieuwd hoe het college dat denkt vorm te geven.

ChristenUnie: Er worden bepaalde risico’s voorzien. Die moeten worden gemanaged. Maar er staat niet bij hoe dat gaat gebeuren. Daar ben ik benieuwd naar. Hoe gaat dat samen met het op afstand houden en alle instanties de ruimte geven zich te ontplooien? En ook in relatie tot de prestatie-indicatoren die geformuleerd gaan worden.

Voorzitter: Er wordt steeds gesproken over prestatie-indicatoren, maar in de cultuuragenda staan prestatieafspraken.

CDA: Ik sluit me aan bij de lofzang die al is gegeven op deze cultuuragenda. Wat ons opvalt, is dat de Walburgiskerk eigenlijk niet genoemd wordt. Dat vinden we jammer. Verder zien we de rol van de makelaar en van de stichting verder aangescherpt worden. De stichting krijgt een enorme vinger in de pap. Gaat dat niet wringen? Gaat de stichting straks bepalen welke activiteiten wel of niet plaats gaan vinden? Is dit de juiste manier om het te organiseren? Wellicht wel, maar ik hoor graag enkele argumenten.

D66: Ik wil daar op aanvullen. In Tilburg is een cultuurmakelaar opgestapt omdat zijn functie enorm gecompliceerd was en hij zich “kop van jut” voelde. Hij moest de subsidies verdelen en iedereen kwam bij hem terecht. Zijn functie bestond eigenlijk alleen maar uit het verstrekken van subsidies. Ik zou juist willen zien dat de makelaar nieuwe projecten aanjaagt.

Voorzitter: Het is de stichting die de subsidies verstrekt en de makelaar die voor de verbinding moet zorgen.

PvdA: Wij moeten daar de kaders voor meegeven. Het verbinden moet wel zijn of haar taak worden. En dan meer “in de stad” dan in het stadhuis. Ik zou graag van de collegaraadsleden willen weten wat hun beeld is van de cultuurmakelaar.

GroenLinks: Ook wij hebben nagedacht over de functie van cultuurmakelaar. Ik begrijp de twijfel die er is. Het zit ons ook in de combinatie van het aanstellen van een cultuurmakelaar en een cultuurambtenaar. Daarmee besteden we ongeveer € 150.000,- per jaar zonder dat het direct ten goede komt aan concrete activiteiten. Kan één van de twee niet achterwege blijven? Wij hebben verder vraagtekens bij de samenstelling van het bestuur van de stichting Cultuur en Erfgoed. Ik begrijp de vertegenwoordiging vanuit het veld. Maar is de onafhankelijkheid wel voldoende gewaarborgd? Het kan namelijk voorkomen dat iemand uit de stichting moet beslissen over een subsidie-aanvraag van zijn eigen instantie. Verder wil ik het hebben over de makelaar en het instrumentarium waar hij over gaat beschikken. Wij zouden daar een financiële prikkel aan toe willen voegen. We hebben daar een amendement voor gemaakt die we over twee weken zullen indienen. In de cultuuragenda wordt gesproken over het binden van kleine en grote initiatieven. Het is geen vanzelfsprekendheid dat die verbinding gaat ontstaan. Vandaar de cultuurmakelaar. Ons voorstel is om van de jaarlijkse subsidie die naar de instellingen van het basisnetwerk gaan, 10% te gebruiken voor het in samenwerking met kleinere cultuurmakers uit te voeren culturele activiteiten. De cultuurmakelaar moet dat dan beoordelen.

CDA: Wie van het bestuur is volgens GroenLinks dan minder onafhankelijk?

GroenLinks: Ik zeg niet dat de nu voorgestelde samenwerking niet gaat functioneren, maar ik zou hem graag wat vernieuwender zien.

D66: Ik heb gelezen dat één van de prestatieafspraken die wordt voorgesteld, is dat de instellingen moeten samenwerken. Daarmee is al een verplichting geformuleerd. Er kan ook gekort worden als dat onvoldoende gebeurt. Is dat niet voldoende voor GroenLinks?

GroenLinks: Wat ons betreft niet. Wij denken het concreter te kunnen maken.

Voorzitter: Ik wil deze discussie stoppen omdat we de inhoud van dit amendement niet kennen.

Stadspartij: Wij zien ook liever het geld naar de inhoud gaan dan naar personen. Wat is de meerwaarde van een cultuurmakelaar? Er zijn al een aantal organisaties werkzaam op dit gebied. Gaat er dan niet veel overlap ontstaan? Wie gaat dan precies wat doen? In Lochem was een cultuurmakelaar, maar daar zijn ze vorig jaar weer mee gestopt. Wel interessant om te weten. Wij zijn er ook voorstander van dat Luxor een groter stuk van de taart krijgt. Er zou recent een gesprek zijn geweest met de directeur van Luxor waarin extra geld is toegezegd, buiten dit traject om. Wat zijn hier de afspraken?

Voorzitter: Ik wil inhaken op een opmerking dat er gesprekken zouden zijn waarbij sprake zou zijn van toezeggingen. In voorbereiding op het amendement heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Daar zijn absoluut geen toezeggingen gedaan.

Stadspartij: Ik zou dat ook even van de wethouder willen horen want u bent voorzitter en ik ben benieuwd hoe u aan die informatie komt.

Voorzitter: Ik ben inderdaad voorzitter, maar ook medeschrijver van het amendement.

College: Ik ben blij met deze positieve reacties. De stichting wordt een rechtspersoon en die vragen we om vernieuwing van het cultuurklimaat te ondersteunen. De stichting beheert het cultuurfonds, zoekt cofinanciering en sponsoren en stuurt dagelijks de cultuurmakelaar aan. Het bestuur moet feeling hebben met de organisaties uit de culturele sector. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke leden.

ChristenUnie: De makelaar wordt aangesteld door het stichtingsbestuur. Is de onafhankelijkheid van de makelaar daarmee gediend?

GroenLinks: De slager keurt zijn eigen vlees. Het kan voorkomen dat een bestuurslid moet beslissen over een subsidieaanvraag van zijn eigen organisatie.

College: Wij zijn er van overtuigd dat de makelaar juist beschermd wordt door de stichting. En over die onafhankelijkheid gaan we afspraken maken. Het is niet de bedoeling dat een lid van de stichting meebeslist over zijn eigen aanvraag. Dat moeten de andere 4 binnen de stichting dan doen.

De rol van de makelaar is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod waar het gaat om activiteiten en locaties, het stimuleren van de samenwerking tussen culturele organisaties en initiatiefnemers, het bevorderen van samenwerking met ondernemers, het organiseren van ondersteuning om levensvatbare initiatieven te behouden, samen met het stichtingsbestuur verbinden van sponsoren en fondsen aan cultuur en erfgoed in Zutphen en het bestuur van de stichting adviseren over de besteding van incidentele subsidies.

D66: De taken van de makelaar zijn wel duidelijk, maar ik mis een meer activerende rol.

College: De prestatieafspraken gaan gemonitord worden. Dat gaan we nog uitwerken.

BewustZW: Krijgen we die uitwerking nog te zien? Worden ze nog aan ons voorgelegd?

College: Het is een uitvoeringskwestie maar natuurlijk kunnen we ze jullie ter kennisgeving aanbieden.

CDA: Wie gaat monitoren?

College: Dat is natuurlijk het college, maar dat is ook precies waar we die ambtenaar voor nodig hebben. We doen het nu met inhuur.

GroenLinks: Wij kunnen ons voorstellen dat de cultuurambtenaar en de cultuurmakelaar dezelfde persoon kan zijn.

College: Daar denken wij anders over. Die functies moeten gescheiden worden. Raadsbreed lijkt u het eens over de Luxor. Ik heb het amendement pas vanmiddag gezien. Moeten we het op deze manier doen of is dit iets voor de stichting? Daar ben ik nog niet uit.

BurgerBelang: Via een amendement gaat sneller en biedt meer zekerheid.

D66: Luxor is onderdeel van het basisnetwerk en dus is het best logisch dat de gemeente daar rechtstreeks over beslist.

Lijst van Vliet: Luxor organiseert veel voorstellingen. De directeur werkt daar praktisch voor niets.

CDA: Kan de wethouder alvast een mening geven over wat hij van het amendement van GroenLinks vindt? Over de suggestie voor prestatieafspraken?

College: Ik ken het amendement niet. Ik kan er weinig over zeggen. Om er een bedrag of percentage aan te verbinden, lijkt mij op dit moment moeilijk.

PvdA: Waar maakt de wethouder het liefst afspraken over? Over de inhoud of over de uitvoering? Ik hoop het eerste, maar dat lees ik niet terug.

GroenLinks: Er staat wel omschreven wat de cultuurmakelaar gaat doen, maar nog niet wat de ambtenaar cultuur gaat doen. Misschien kan de wethouder daar de komende weken meer duidelijkheid over geven?

De voorzitter doet de suggestie daar een memo over te sturen.

 

Conclusie en sluiting

De voorzitter concludeer dat iedereen de cultuurnota voldoende besproken acht. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof (10-10-2016)

Datum 10-10-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan GroenLinks, één van de indieners van de motie.

Bespreking van de motie

GroenLinks geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de motie.

Vervolgens krijgen mede-indieners van de motie de gelegenheid om hun motivatie voor mede-indienen toe te lichten.

Lijst van Vliet: De bestrating, de gebouwen en de Walburgkerk zijn elementen die pleiten voor een autovrij 's Gravenhof, evenals de toekomstige aanwezigheid van het museum. De omgeving bied straks veel mogelijkheden om meer toeristen naar Zutphen te trekken. Het is mooi als zich tussen de echte oudheid geen auto’s bevinden. In de planvorming rond het autovrij maken van het 's Gravenhof kan het plaatsen van de oude Wilhelminafontein op het ‘s Gravenhof meegenomen worden.

PvdA: Parkeren in Zutphen is voornamelijk een toeleidingsprobleem. Daarnaast is het goed om de discussie aan te gaan over het autovrij maken van het 's Gravenhof en daarin ook lef te vertonen.

Stadspartij: In december 2014 is ook al een motie ingediend over een onderzoek naar vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het 's Gravenhof. Die motie is mede ingediend door de Stadspartij.

VVD: De potentie van het het plein, anders dan als parkeerplaats, wordt onderkend en er is ook niets op tegen om te verkennen of en op welke wijze het autovrij gemaakt kan worden. Wel gelden voor onze steun daaraan twee voorwaarden:

  1. het gesprek met direct belanghebbenden dient te worden aangegaan;
  2. naast de genoemde technologische ontwikkelingen dienen ook alternatieven en oplossingen zichtbaar te worden gemaakt.

PvdA: Er wordt gekeken naar de belangen van betrokken bewoners en bedrijven.

VVD: De afweging van belanghebbenden komt niet terug in de motie.

D66: Het voorstel in de motie draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid. In hoeverre is het voorstel uit het verleden om de Lange Hofstraat autovrij te maken meegenomen in de overwegingen van de motie en waarom wordt zo stellig gekozen voor het autovrij maken?

Conclusie en sluiting

De voorzitter constateert dat er onvoldoende tijd is om de bespreking van het onderwerp af te ronden. Met instemming van het Forum wordt de behandeling geschorst en het presidium zal worden verzocht het onderwerp voor vervolgbespreking te agenderen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Voorlopig risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2017-2020 (10-10-2016)

Datum 10-10-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

Presentatie en inleiding door College

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, heer M. Verlinden van de VNOG, voor een toelichting op het regionaal risicoprofiel en het concept beleidsplan VNOG 2017-2020.

Na de toelichting van de inspreker geeft de voorzitter het woord aan het College.

Het College geeft aan dat de gemeente goed op weg is met het updaten van het regionaal risicoprofiel en het concept beleidsplan VNOG 2017-2020. Daarnaast is de gemeentelijke organisatie goed ingespeeld om veiligheidsrisico’s te beheersen.

Het college is zeer tevreden over het beleidsstuk en is benieuwd hoe de Raad daarover denkt.

 

Debat

De voorzitter vindt het vreemd dat in het conceptbeleidsplan staat dat de raad wordt geacht in te stemmen met het beleidsplan en het regionaal risicoprofiel en daarbij geen wensen en bedenking hierover meer inbrengt.

De voorzitter geeft het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen.

D66 vraagt zich af of het de bedoeling is dat er tussentijdse evaluatiemomenten komen op de prioriteiten die genoemd zijn. Daarnaast vindt zij het mooi dat er extra aandacht aan alleenstaanden zoals ouderen en gehandicapten wordt besteed.

VVD vindt het een goed stuk. Daarnaast wil ze graag weten hoe vaak het risicoprofiel van de bedrijven geactualiseerd wordt.

De ChristenUnie wil weten hoe het zit met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het water. Ook wil zij weten of er in de regio voldoende duikers inzetbaar zijn.

De mate van burgerparticipatie en de zelfredzaamheid van burgers acht de Stadspartij van groot belang. Ze vraagt zich af hoe het daarmee staat.

 De voorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft aan dat als er bedenkingen of wensen van de raad zijn op het beleidsstuk daar natuurlijk naar wordt geluisterd. De zin waar de voorzitter naar refereert is meer een gangbare terminologie.

Alleenstaande ouderen, gehandicapten en sociaal zwakkeren kunnen een veiligheidsrisico vormen waardoor daaraan extra prioriteit aan wordt besteed.

Hulpverlening door burgers wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen participeren in de hulpverlening waardoor de overlevingskansen bij calamiteiten stijgen. Door deze extra hulpverlening ontstaan er meer mogelijkheden om extra aandacht te besteden aan de zelfredzaamheid van burgers.

Het CDA hoopt dat er wel een goede balans ontstaat tussen het meer participeren van mensen in de hulpverlening en de risico’s die dat weer met zich meebrengt.

De inspreker beantwoord voor het College de technische vragen.

In de reguliere managementrapportage wordt het beleidsstuk steeds geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

De status van de bedrijven wordt steeds geactualiseerd, mede door het feit dat deze regelmatig bezocht worden.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water of het spoor behoort bij de reguliere risico’s waar continue rekening mee wordt gehouden.

Duikers zijn vooral direct beschikbaar in gebieden waar de risico’s op verdrinking groot zijn. Ze worden vooral risicogericht ingezet en zijn dus niet overal direct inzetbaar.

GroenLinks wil weten of er rekening mee wordt gehouden op meer risico’s door de toename van het vervoer over het spoor.

Het College geeft aan dat als er sprake is van een hoger vervoersfrequentie men daar continue op voorbereid is.

Via voorlichting wordt ingezet op bewustwording van een veilige eigen omgeving en op de zelfredzaamheid van burgers.

Het inzetten van steeds meer burgers en vrijwilligers wordt verder uitgewerkt door onder andere buurtapps en het opzetten van andere netwerken.

GroenLinks merkt op dat 40% van de berichtgeving over de inhoud van de transporten niet klopt. Ze vraagt zich af hoe de veiligheidsregio zich daarop voorbereid.

Het college geeft aan dat je je nooit honderd procent kunt voorbereiden maar dat ze zich zo min mogelijk laat verassen.

Risico’s worden altijd generiek aangevlogen, waarbij er van tevoren altijd een inschatting wordt gemaakt van de hoogte ervan.

Een beter voorlichting van de risico’s over het spoor zou goed zijn, echter maakt dit voor het opereren van de veiligheidsregio minder uit omdat standaard overal rekening mee wordt gehouden.

Het College geeft aan het voorlopig risicoprofiel en het concept beleidsplan veel kosten met zich meebrengen. Echter, de kwaliteit ervan en de bewustwording is mede daardoor hoog. Er is ook veel aandacht voor de specifieke risico’s in Zutphen zoals de veiligheid in de oude binnenstad, het risico op hoog water in de rivieren. Tevens wordt de nadruk gelegd op de goede samenwerking tussen de brandweer en het team stadsbedrijven.

D66 vraagt of er ook specialistische teams in de regio zijn.

Het College geeft aan dat de inzet van specialistische teams op landelijk niveau wordt afgestemd. Voorbeelden zijn onder andere specialistische teams die ingezet worden bij de hulpverlening bij ingestorte gebouwen.

 

Conclusie en sluiting

De voorzitter stelt vast dat de partijen geen vragen meer hebben over dit onderwerp en dat het stuk klaar is voor een oordeelsvorming in de Raad.

De voorzitter bedankt iedereen voor haar komst en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Plan van aanpak 'Plein op Orde' (10-10-2016)

Datum 10-10-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Eerst geeft zij het woord aan de inspreker, de heer H. Derksen, voorzitter van de cliëntenraad van Het Plein.

 

Inbreng inspreker en inleiding van het College

De inspreker: Het is een goed plan van aanpak, maar in het verleden is gebleken dat het grootste probleem is plannen ten uitvoer te brengen. Daarom vraagt hij het forum hoe de raad erop zal toezien dat het plan snel en goed wordt uitgevoerd. De volledige bijdrage van de cliëntenraad is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

College: Met dit plan van aanpak wordt de toezegging gestand gedaan die het college heeft gedaan toen de raad een paar maanden geleden geld beschikbaar heeft gesteld om het functioneren van Het Plein te verbeteren. In het plan van aanpak staat de cliënt centraal en er wordt meegedacht met de werkgevers. Voor een goede uitvoering van het plan van aanpak zijn drie cruciale voorwaarden van belang:

1. Het Plein moet de cliënten kennen;

2. Medewerkers moeten voldoende opgeleid zijn om het werk goed uit te kunnen voeren;

3. De bedrijfsvoering moet op orde zijn.

Om de vorderingen van de verbeteringen goed te kunnen volgen heeft het bestuur van Het Plein gevraagd om regelmatige evaluaties in een zogenaamd stoplichtenmodel. Daarbij wordt met de kleuren groen, geel en rood aangegeven hoe het met de verschillende onderwerpen staat. De rapportages zullen via de P&C-cyclus worden uitgebracht.

 

Debat

BewustZW: Op grond waarvan denkt het college dat de inspreker zijn opmerkingen over de uitvoering van het plan van aanpak heeft gemaakt?

VVD: Het plan van aanpak spreekt veel over “er dient”; op weinig plekken staat er: “er is al”. Dat is spijtig te moeten constateren, omdat Het Plein toch al enige jaren bezig is. Veel mensen zijn al zelfredzaam. Het is dan ook veel te ruim geformuleerd als in het plan van aanpak staat vermeld dat de zelfredzaamheid moet worden vergroot. De raad heeft het beleid al vastgesteld; als deze kaders aangepast moeten worden hoort de fractie dat graag. In tegenstelling tot hetgeen in het plan van aanpak staat, moet de bereidheid van de medewerkers tot cultuurverandering er al op 1 januari a.s. zijn, niet pas medio 2017. Als de bereidheid ontbreekt is er voor die medewerker geen plaats in de organisatie.

SP: Het plan van aanpak stemt de fractie niet gelukkig. De centrale vraag van het plan van aanpak is “hoe krijgen we mensen uit de uitkering weer aan het werk”. De vraag zou moeten zijn: “hoe zorgen we voor een menswaardig bestaan, gezien de individuele situatie”. Er zijn vele schrijnende voorbeelden van mensen die wel willen werken, maar daarvoor door het systeem worden gestraft en daardoor in feite geen toekomst hebben. Dat stimuleert niet.

Burgerbelang: Het Plein kan de wetgeving niet wijzigen.

SP: Het Plein moet de instroom niet beperken. Het is een negentiende-eeuwse gedachte dat werkloosheid afhankelijk is van het individu.

PvdA: Gaat het over bijstandsbeleid of over het beter functioneren van Het Plein?

SP: Ik herhaal dat de vraag zou moeten zijn hoe cliënten ondanks hun situatie een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dan hoeft het accent niet te liggen op maandrapportages etc.

Christen Unie: De fractie is in grote lijnen blij met het plan van aanpak. Aan het plan van aanpak zou een duidelijke probleemsbeschrijving toegevoegd moeten worden. Dan is in één document alles terug te vinden. Hij begrijpt de zorg van de cliëntenraad. Nagedacht zou moeten worden over de wijze van controle en tijdige signalering. Dat ligt bij een gemeenschappelijke regeling ten gevolge van de wettelijke regeling voor de raad problematisch. Tenslotte zou in het plan van aanpak ook aandacht moeten zijn voor verbinding met andere maatschappelijke organisaties waarmee samengewerkt zou kunnen worden, bijvoorbeeld met de bibliotheek.

CDA: Het is een ambitieus plan, maar hoe kan de raad een vinger aan de pols houden? Hoe realistisch is het plan van aanpak, te meer omdat er sprake moet zijn van een cultuuromslag. Is scholing van medewerkers daarbij voldoende? Kunnen de vacatures bij bedrijfsvoering tijdig worden opgevuld. De fractie mist de borging van samenwerking met andere partners, zoals op het gebied van schuldsanering. Hoe goed is Het Plein op de hoogte van de sociale kaart van Zutphen?

Stadspartij: Wij zijn blij met het plan van aanpak. Er zijn wel een paar aandachtspunten. De op pagina 8 genoemde stromen 1 tot en met 3 wordt al snel gekoppeld aan handhavingsbeleid. Het is de vraag of dat wel het juiste accent is. De crux van het plan van aanpak is een cultuuromslag. Hoe dat te bereiken is niet nader ingevuld. Zijn er resultaten bekend van de zogenaamde “gildetechniek”? Wat gaat Het Plein doen aan de vele wisselingen van contactpersonen? Hoe verhoudt de visievorming over Het Plein zich met het plan van aanpak?

D66: Goed dat het plan van aanpak er nu is. Energie zou moeten worden gericht op de kwaliteit van de uitvoering, dus het primaire proces. Secundaire processen door ondersteunende diensten hoeven niet per se zelf te worden uitgevoerd; dat kan ook gedaan worden in samenwerking met gemeenten. Wie garandeert dat er niet weer extra geld nodig is?

PvdA: Het plan van aanpak geeft aan dat er veranderingen gaande zijn; acties zijn in tijd uitgezet. Dat is positief. De nadruk ligt terecht op die zaken waar het aan schort. Arbeidstoeleiding is een van de kerntaken die ook past binnen de speerpunten van de strategische agenda. Het is terecht geen juichend verhaal. Het is goed dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat, dat er één toegang komt in plaats van drie en dat de organisatielast wordt verminderd. De gerichtheid op werkgevers is terecht. Het is van belang de vinger aan de pols te houden, los van de P&C cyclus. De raad moet tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang; daarvoor een moment afspreken.

GroenLinks: De fractie herkent veel in het plan van aanpak. Een cultuuromslag bewerkstelligen is echter het moeilijkste wat er is. Monitoring is belangrijk, maar niet alleen de cijfers: het maatschappelijk rendement is van belang.

Burgerbelang: Wij staan achter het ambitieuze plan. De monitoring kan problemen opleveren; het kan de uitvoering van het beleid ook in de weg staan. De monitoring zou daarom tot drie essentiële zaken beperkt moeten worden die te bepalen en te berekenen zijn. Niettemin geeft het plan van aanpak vertrouwen.

Christen Unie: Het gaat niet alleen om de cijfers.

Burgerbelang: Het gaat inderdaad niet alleen om cijfers, maar ook minder kwantificeerbare zaken als klanttevredenheid.

SP: Hoe denkt Burgerbelang over het vaststellen van niet kwantificeerbare doelen?

Burgerbelang: Als alleen het terugdringen van het aantal uitkeringen ten doel wordt gesteld, kan dat verkeerd uitpakken. Dat is echter niet de strekking van het plan van aanpak.

College: Er is een herijking nodig van de visie op de uitvoering van de Participatiewet. Daar gaat dit plan van aanpak echter niet over. Het plan van aanpak is geschreven op basis van de aan Het Plein opgedragen uitvoerende taken. In de inleiding is wel een aantal suggesties te lezen over deze visie en de discussie die de SP daarin naar voren brengt is interessant, maar Het Plein heeft niet de opdracht tot het maken van een dergelijke visie. In het plan van aanpak worden de huidige problemen onderkend; dat is een begin van de oplossing. De invulling van de rol van de diverse toezichthouders wordt steeds duidelijker, maar dat valt niet binnen de opdracht van Het Plein. Dat zou ook afleiden van het werk dat nu door Het Plein moet worden gedaan. Hierover wil het college wel spreken in het kader van de ontwikkeling van de visie.

Er worden momenteel al verbeteringen doorgevoerd. Zo worden jongeren al voortdurend door dezelfde contactpersoon begeleid. Nu wordt in kaart gebracht hoe alle medewerkers bereid zijn mee te gaan in het veranderingsproces. Het college verwacht dat dit positief zal uitvallen, omdat het plan van aanpak door de teams zelf is opgesteld. Secundaire taken worden voor een deel uitgevoerd door de gemeente Zutphen. Er wordt hard aan gewerkt om die processen goed op orde te krijgen. Het Plein heeft wel de HRM-taak in eigen gelederen belegd. Back-office en administratie moeten goed op orde zijn. Het is de vraag of de gemeente dat zelf blijft uitvoeren of dat dat regionaal moet worden opgelost.

D66: Waarom wordt daar niet meteen op ingezet?

College: Het plan van aanpak is het antwoord van Het Plein op de huidige taken; een stap naar regionale samenwerking ligt meer op het terrein van de gemeenten.

Christen Unie: Is het niet zinvol de vergadering nu te schorsen om over deze onderwerpen in een volgend forum nader te spreken?

College: De regionale samenwerking kan worden betrokken bij de visie ontwikkeling omtrent de Participatiewet. Nu is de uitvoering van de taak die Het Plein heeft van belang. Daarbij is een vertraging ten gevolge van het schorsen van de vergadering niet gewenst.

VVD: Het is van belang meteen met uitvoering van het plan van aanpak te beginnen. Daarnaast moet de discussie over visie op de Participatiewet worden voorbereid.

SP: Er moeten nu inderdaad dingen gebeuren die in het plan van aanpak staan, maar voorziet het college geen problemen als er over een jaar weer een nieuwe visie wordt opgesteld?

College: Een nieuwe visie kan effect hebben op Het Plein, maar zaken waarin nu wordt geïnvesteerd zullen noodzakelijk blijven. Er is dus geen sprake van kapitaalvernietiging. Overigens zal het plan van aanpak uitgevoerd moeten worden binnen het beschikbare budget; daarvoor zal niet meer geld vrijgemaakt worden.

 

Conclusie en sluiting

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Technisch Blok 10 oktober 2016 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 10-10-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

 Toezeggingenlijst Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, verdere behandeling in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 15-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

 Forumverslag 26-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in