Pagina delen

Forumverslag 10-09-2020

Concept-Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 2020 (10-09-2020)

Datum 10-09-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Van der Hammen en H. Brouwer
VVDA. van van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial over de Regionale Energie Strategie (hierna RES).

We zijn hier vanavond bij elkaar omdat het college u graag wil informeren over de Regionale Energiestrategie (RES), de voortgang van Zutphen – Energieneutraal en de actuele ontwikkelingen, zoals de komende Transitievisie Warmte (TVW).

Tijdens deze bijeenkomst zoomt het college concreter in op de RES, de genoemde gebieden, het vervolgproces van de RES en de verdere uitwerking van de genoemde locaties. Op het grondgebied van de gemeente Zutphen is een aantal opwek locaties voorgesteld. Deze locaties maken onderdeel uit van een bod dat de regio doet richting rijk om haar bijdrage te verrichten in de energietransitie.

Momenteel is het college met de voorbereidingen bezig voor het formuleren van de transitievisie Warmte (TVW). Deze visie geeft inzicht hoe de toekomstige warmte gerealiseerd wordt als de gemeente Zutphen afstapt van aardgas. Momenteel doet het college al een aantal stappen hierin met de aanvraag van rijkssubsidie voor het realiseren van een warmtenet in het Waterkwartier en de verkenning voor het benutten van restwarmte van het bedrijventerrein.

Eveneens aanwezig voor een toelichting is de coöperatie Zutphen Energie. Coöperatie Zutphen Energie is een belangrijke partner van de gemeente Zutphen in de uitvoering van het Zutphense energiebeleid en is op allerlei vlakken actief op de energietransitie.

Over het concept Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 2020 kan het Forum wensen en bedenkingen aangeven wat zij van de concept-RES vinden. Het verslag van deze vergadering wordt door het college naar de Cleantechregio gestuurd. Op die manier neemt de regio kennis van de wensen en bedenkingen van de raad.

Over het raadsvoorstel Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019 dient het Forum aan te geven of dit raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raad van 21 september 2020. Tevens kunnen eventuele opmerkingen aan het college worden meegegeven om te betrekken bij toekomstig beleid.

Het programma van de avond bestaat uit twee delen, het eerste deel is als volgt

-          Welkom door wethouder Harry Matser

-          Concept RES en korte vooruitblik TVW

-          Vragen en discussie

Daarna volgt het tweede deel:

-          Toelichting coöperatie Zutphen Energie

-          Evaluatie Zutphen Energieneutraal

-          Afsluiting door de forumvoorzitter

Dan geef ik nu het woord aan het college.

College: Welkom aan de heet Van Stockum, het Forum en het publiek. Dit is het decennium van aanpakken en actie. Dat is ingewikkeld, want  we leven in een klein land met veel mensen. Duurzaamheid heeft twee pijlers: een pijler economie: voor het behoud van werkgelegenheid. Een tweede pijler is de pijler sociaal.

De RES wordt in alle gemeenteraden besproken. Op 1 oktober 2020 wordt de concept-RES verstuurd. Nederland loopt niet voorop in het tegengaan van klimaatverandering. We willen graag met inwoners in gesprek hoe klimaatverandering te realiseren. De presentatie wordt gegeven door Edwin Koning van de ambtelijke organisatie.

Edwin Koning: (Zie bijgevoegde presentatie). De RES is een structureringsinstrument. We werken samen met gemeenten en met Liander. Nu ligt de concept RES ter bespreking voor. In de concept RES willen we in zon en wind een balans maken. Gemeenten hebben een nieuwe rol met betrekking tot energie. Vroeger moesten we aan het gas, nu moeten we van het gas af. Het is van belang vanuit de raad alle wensen en bedenkingen mee te geven voor de definitieve RES.

SP: Warmte uit de rivier, Helbergen. Kan dat uit de RES worden gehouden en kunnen we dat in een apart Forum behandeld krijgen?

College: Prima.

SP: Er wordt gesproken over enthousiaste inwoners? Er waren slechts 5 raadsleden en 2 inwoners. Hoe gaan we mensen betrekken?

Edwin Koning: Er zijn twee inwonersavonden geweest. Op de laatste avond waren er 30 mensen aanwezig. We voelen wel aan waar de discussies liggen.

SP: De definitie van "veel" is verwarrend voor mensen. Wij vonden de opkomst bedroevend weinig.

VVD: Er zijn 100 hectare zonnepanelen, 17 windmolens. Het gaat om de regio, kan dit worden uitbesteed aan de regio?

College: Er zijn twee inwonersavonden geweest. Op dinsdag waren er 15 bezoekers, op donderdag waren er 30 bezoekers. Dat is ook het maximum aantal wat in Coronatijd aanwezig mochten zijn. In de cleantechregio is er lang gedebatteerd over de hoeveelheid zonnepanelen en de hoeveelheid windmolens. De 30 deelnemende regio's moeten kijken wat er in de eigen regio kan worden neergezet.

Burgerbelang: Zutphen gaat 40% van de windenergie verzorgen in de Cleantech? Graag meer duidelijkheid over de ambities.

College: We hebben zo niet aan tafel gezeten, we hebben niet precies uitgerekend wie hoeveel gaat verzorgen. Er is onderzoek gedaan door een bureau wat er kan in Zutphen: dat zijn 12 windmolens. We hebben in de onderhandelingen gekeken naar wat mogelijk is.

Burgerbelang: Zutphen gaat 30 megawatt opwekken. In de hele Cleantechregio is dat 75 watt. Dat is 40%, is dat realistisch?

College: We kijken niet op die manier, er is gekeken naar de beschikbare mogelijkheden. Hier speelt de driehoek: duurzaamheid - economie - sociaal.

Burgerbelang: Deze ambities willen veel mensen niet. Het gaat hier om gemeenschapsgeld.

GroenLinks: Het is een vraag voor de wethouder of dit realistische en behapbaar is.

College: Dit Forum gaat over de concept-RES met zoekgebieden. De RES wordt iedere twee jaar aangepast. Wat nu wordt voorgesteld is onderzocht door het bureau en realistisch. Uit een enquete blijkt dat veel Zutphenaren voor zon en wind zijn.

Burgerbelang: We hebben al veel ambities gezien.

GroenLinks:Ik vertrouw op de onderzoeken van het buro en op de uitkomsten van de enquete.

SP: De wethouder zegt 9 windmolens in Leesten?

CDA: Wat is de definitie van "zoekgebied"? In Zutphen komen 14 windmolens, in Lochem zijn er 3? Mensen willen wel windmolens maar niet in de eigen achtertuin. We doen een oproep om inwoners goed te betrekken. Inwoners moeten beter worden geïnformeerd. Wij vinden de opkomst van de inwonersavonden erg mager. Inwoners moeten beter worden betrokken om onvrede onder de inwoners te voorkomen.

GroenLinks: Waar staat het CDA in deze kwestie?

CDA: Wij zijn er van overtuigd dat inwoners beter betrokken moeten worden. Je moet meer uitleggen: veel inwoners weten niet wat RES betekent. Wat wordt verstaan onder "zoekgebieden"?

College: Het gaat over de RES. Wat behelst dat? Er wordt 93% CO2 gereduceerd ten opzichte van 1990. Nederland is verdeeld in 30 regio's. Het verhaal is abstract. Toch proberen we om mensen te betrekken, maar dat is best ingewikkeld.

D66: Dit klinkt vrijblijvend. Heb de indruk dat we hoge ambities hebben op het gebied van windenergie, namelijk 9 windmolens. Wat is de ambitie van het college in de Cleantechregio?

College: Het is een zoekgebied omdat de "hoe-vraag" nog moet worden beantwoord. Daarvoor hebben we het onderzoeksburo en het goede gesprek met inwoners.

PVDA: De RES wordt om de twee jaar vernieuwd. Nu willen we 9 windmolens. Over 2 jaar kan blijken dat het niet nodig is? Of mis ik iets?

College: Dat zie ik ook zo.

ChristenUnie: Wat gaat er gebeuren als de raad niet instemt? Wat zijn de kosten om de plannen te realiseren? Graag een nadere toelichting op de besparing.

College: In het voorjaar van 2021 moet u een besluit nemen over de RES. Indien er geen instemming is, dan is het onduidelijk wat er dan moet gebeuren.

D66: Nu krijgen we een presentatie van de mogelijkheden. Nu wordt nog geen besluit genomen. De inspraak wordt nog meegenomen.

College: Ja. We hebben de kosten in ons hoofd geprent. We kijken liever naar wat het oplevert. Ik wil vragen vanuit dat perspectief te kijken.

Burgerbelang: Ik adviseer het ministerie juist om dit niet te doen omdat de kosten niet inzichtelijk zijn en de ambities te hoog.

College: Besparing: we kijken hoe we minder energie kunnen verbruiken. We willen woningen zo goedkoop mogelijk energiezuinig maken.

ChristenUnie: Waarom zijn burger zonnepanelen niet meegenomen?

College: Dat valt onder kleinschalige opwek. De RES gaat over grootschalige opwek. Het is wel degelijk een belangrijke stap in de energietransitie.

GroenLinks: De richting is goed maar de ambitie komt niet tegemoet aan de provinciale afspraken. Er zijn nu 9 windmolens. Op termijn komen er meer windmolens bij. De RES is vaag over de zonnevelden.  Kijk naar het zonnepark in Hengelo Gelderland, zo kan het ook. De opgave van de windmolens, een grote stap is nodig. Het is een forse opgave. Waarom is er niet gekeken naar de Geessinkweg als locatie?

Burgerbelang: Dit zijn de zoeklocaties, waarom verder zoeken?

GroenLinks: We willen geen locaties schrappen, maar vinden de ambities mager. Eigenaarschap, de concept RES is 50% eigenaarschap. Daar zijn we het mee eens, maar willen dat wel strakker vastleggen.

Voorzitter: Dan gaan we nu over tot het geven van de wensen en bedenkingen.

Stadspartij: Opslag wind, energie en warmte ook meenemen in de RES, idem innovatie waterstof.

GroenLinks: De richting is goed maar de ambitie komt niet tegemoet aan de provinciale afspraken. Er zijn nu 9 windmolens. Op termijn komen er meer windmolens bij. De RES is vaag over de zonnevelden.  Kijk naar het zonnepark in Hengelo Gelderland, zo kan het ook. De opgave van de windmolens, een grote stap is nodig. Het is een forse opgave. Waarom is er niet gekeken naar de Geessinkweg als locatie?

CDA: Graag opnemen het beter betrekken van inwoners.

ChristenUnie: Aandacht voor besparing, burgerparticipatie en kosten.

SP: Bewoners beter betrekken, mis ambitie voor industrie. Meer diversiteit.

Burgerbelang: Zutphen moet tegen zichzelf beschermd worden in de Cleantech. Meer samenwerken in de regio in plaats van iedere gemeente voor zichzelf. Meer opslag in woningbouw.

PVDA: Is 1,2 terrawatt genoeg ten opzichte van de landelijke ambitie? Verplichting om op nieuwbouw zonnepanelen te plaatsen.

VVD: Energiebesparing, reële ambitie, maatschappelijk verantwoord, goede communicatie, meer regionaal regelen.

D66: Bedenkingen :Meer evenwichtige verdeling in de Cleantechregio. Evenwichtigheid is echter ver te zoeken. Het lijkt er op dat Zutphen een groot gedeelte van de taken qua energieneutraliteit op zich neemt. Zeker als je kijkt naar het aantal geplande windturbines.

Ook pleiten wij voor realiteitszin: ambitie is mooi, maar kun je de geplande projecten als gemeente waarmaken? Voorbeeld windenergie: Vaststellend dat er voor Zutphen 9 windmolens mogelijk zijn langs de zuidas (Broekgebied). We lezen in de concept RES lees dat er voor het bedoelde gebied aanzienlijke technische belemmeringen zijn o.a., dat de "technische ruimte zeer beperkt" is. Daar zit dus een aanzienlijk risico dat je als gemeente dit niet kunt waarmaken.

Wensen: Blijf vooral de burgerparticipatie onderhouden en waar mogelijk versterken: zowel bij besluitvorming als bij uitvoering. Creëer draagvlak. Zeker in deze bijzondere corona tijd, waar bij veel mensen het gevoel leeft, dat maatregelen van bovenaf worden opgelegd en mensen niet gehoord worden.

Wij constateren dat er om de twee jaar een actualisatie gaat plaatsvinden. Onze wens is dan ook dat er een scherpe analyse en daadwerkelijke  heroriëntatie plaatsvindt, aangezien door de snelle technische ontwikkelingen wij als maatschappij worden ingehaald door nieuwe technieken die een andere uitrol cq. bijstelling van wind- en zonne energie noodzakelijk maken.

BewustZW: We moeten het proces beter laten verlopen dan bij Eefde West. De ambities moeten realistisch zijn. Er is onvoldoende informatie: er moet meer informatie komen. We moeten winst halen uit energetische energie. Bewoners moeten beter worden betrokken.

Voorzitter: Bedankt voor alle inbreng. Dan sluit ik nu dit onderwerp en gaan we over op Zutphen Energie Neutraal en de evaluatie.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019 (10-09-2020)

Datum 10-09-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Van der Hammen en H. Brouwer
VVDA. van van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar het onderwerp Zutphen Energie (Na het over de concept RES te hebben gehad). Dan geef ik het woord aan het college.

De ambtelijke organisatie geeft een presentie, zie presentatie bij de vergaderstukken.

De heer Van Stockum (Zutphen Energie) geeft een presentatie, zie presentatie bij de vergaderstukken.

De heer Van Stockum: Hoe betrek je sociale huur in verduurzaming? Je moet slim investeren, korting geven. Er zijn constructies om voordeel te behalen.

GroenLinks: Zutphen Energieneutraal: enerzijds besparen, anderzijds een stijging van het energiegebruik. Dit is een mooi initiatief. Energieverbruik vindt niet alleen in gebouwen plaats, maar ook in landbouw, industrie en mobiliteit. Ook daar kun je besparen. Het aantal laadpalen in Zutphen komt niet tegemoet aan de vraag. Het college moet nadenken over een structurele oplossing. Met betrekking tot transport: de provincie Gelderland gaat 10 waterstofbussen kopen. Op De Mars komt een waterstofpomp, we zouden deze bussen in Zutphen moeten laten rijden. We moeten waken voor energiearmoede: hoe moeten we de bevolking bewegen om te investeren in energiebesparing op een betaalbare manier. Vergelijk de werkwijze van Frankrijk, van Macron.

ChristenUnie: Wat betekent de ambitie om een energieneutrale gemeente te zijn? Wat is er voor nodig om dat te realiseren? Zijn de effecten om bedrijven en instellingen in 5 jaar energieneutraal te hebben meegenomen in de cijfers? Wat is de opbrengst van de toekomst bestendig wonen lening?

Ambtelijke ondersteuning: In Zutphen is 3,6% energieneutraal. Een deel van de toekomst bestendig wonen lening is terugbetaald. De effecten om bedrijven en instellingen in 5 jaar energieneutraal te hebben  is meegenomen in de cijfers, er zijn energiecontroles geweest.

Burgerbelang: Wat zijn de knelpunten in Zutphen, hoe wordt sociale huur bereikt?

VVD: Aan besparing moet meer prioriteit worden gegeven. Wij zijn blij met Zutphen Energie: er zijn 1000 mensen klant. Er zijn nog 45.000 te winnen.

GroenLinks: Komt er nog een vervolgforum over Zutphen Energie?

Voorzitter: Is het raadsvoorstel wel rijp voor besluitvorming in de raad?

SP: Het energieverbruik van bedrijven is met 4% gestegen. Hoe kunnen we dat beperken?

D66: Hoe realistisch is de ambitie om in 2030 en ergieneutraal te zijn? Kunnen we tussentijds bijsturen?

PVDA: Het raadsvoorstel is wel rijp voor besluitvorming in de raad. Maar we willen meer, regelmatiger Fora over dit onderwerp.

BewustZW: De planning voor de komende jaren moet in een volgend Forum terugkomen.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raad. En dat dit Forum over Zutphen Energie wordt geschorst en in een volgend Forum wordt voortgezet.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Agenda's 10-09-2020

Behandeld in