Pagina delen

Forumverslag 10-09-2018

Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00)

Verslag van de vergadering

Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Er zijn de volgende mededelingen:

De Lijst ingekomen stukken wordt aangevuld tot aan de Presidiumvergadering voorafgaande aan een Forumvergadering. Eerder was dit tot aan de vergaderoproep voor een vergaderavond.

Er staat een ruiming gepland van een oude vliegtuigbom V1 bij de Oude Ijsselbrug voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

D66: In het Presidium wordt vanavond besloten dat het vragenkwartiertje wat normaliter een agendapunt in de raadsvergadering is, in de Technisch Blokvergadering een agendapunt wordt, nu we nog maar een keer in de maand een raadsvergadering hebben.

Voorzitter: Dit is mij en de griffier nog niet bekend, maar het is akkoord. Dit agendapunt komt dan aan het eind van deze vergadering aan de orde.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018

Forum: Kan deze lijst worden opgeschoond?

Voorzitter: Ja, dat geven we door aan de griffie.

Forum: Akkoord met de lijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 02-07-2018

Voorzitter: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vragenkwartiertje

D66: In verband met de actualiteit van Lili en Howick de twee Armeense kinderen. Hoe staat het met Zutphen en het Kinderpardon; er zou een memo in maart komen om inzichtelijk te maken of er in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet. Heb het memo nog niet gezien. Is dit al in het college geweest? Gezien de actualiteit navraag wat de huidige stand van zaken is met kinderen in de gemeente Zutphen die de kans lopen uitgezet te worden.


College: Memo, is inderdaad nog niet bij het college terechtgekomen
Ja er zullen kinderen uit gezinnen uit veilige landen het gevaar lopen die dreigen uitgezet worden naar zgn. veilige landen zoals Afghanistan. Waarschijnlijk geen kinderen die al zo lang als Lilly en Howick in NL dus al lang dus 10 jaar.

D66: Wanneer memo?

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

D66: Staking politie volgend weekend is er nader info Heeft dit gevolgen?Bijvoorbeeld sportevenement/Ambacht21. (Is inmiddels afgeblazen: geen politie actie.)

D66: Naar aanleiding van een artikel/rapport verschenen over straling. Wat is de actuele stand van zaken in Zutphen rond het proces van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Memo?​

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

10. Sluiting

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen meer. Ik sluit de vergadering.

Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom, ik open deze vergadering over het voornemen om de Stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten. Wie mag ik als eerste het woord geven?

BewustZW: Het college stelt voor geen wensen en bedenkingen in te dienen. Waarom?

College: Het betreft een uitvoeringszaak van het college. Toch is het waardevol de raad hierin mee te nemen. We stellen voor dat u akkoord gaat met de oprichting van de Stichting Werkbedrijf Zutphen.

BewustZW: Inwoners begrijpen hier niets van.

Stadspartij: We hebben nog een aantal vragen. De stichting als bedrijfsvorm baart zorgen. Wat betekent dit voor de transparantie en mogelijke belangenverstrengeling? Zorgt de stemverhouding ervoor dat een prikkel voor derden ontbreekt om deel te nemen? Is het bedrijfsplan van augustus 2017 nog actueel? Kunnen andere gemeenten zich nog inkopen?

College: Het bedrijfsplan is vastgesteld door de raad, er komt geen nieuw plan. De stichting is de meest handige vorm, ook in verband met verloning en detachering van medewerkers. We krijgen door de organisatie in huis te halen meer grip en regie op het proces. Deze vorm hoeft echter niet voor altijd te zijn. De stemmen van de wethouders wegen het zwaarste. Op deze manier kunnen we de doorslag geven als het nodig is, bijvoorbeeld om Wsw-cliënten te beschermen.

Voorzitter: Ik stel voor dat we eerst de overige vragen verzamelen en dat de wethouder daarna antwoordt.

GroenLinks: Goed om te constateren dat de cliënt voorop staat. Dat werkgevers partner kunnen zijn, is ook akkoord. Voor wat betreft de 196 Wsw-medewerkers beschut werk bij Delta; hoe gaat dat lukken qua inkoop arbeidsmatige dagbesteding? En gaat de gemeente de 6 Wsw-medewerkers nieuw beschut in dienst nemen?

D66: Hoe gaat deze constructie de problemen oplossen? Wat betekent formeel werkgeverschap onder regie van de gemeente? Worden de mensen van het Plein gedetacheerd? Gaan verschillende CAO’s gelden? Waarom is het lastig om binnen de gemeentelijke organisatie snel, slagvaardig en flexibel te handelen? Kan er een dubbele petten probleem ontstaan voor de wethouders in het stichtingsbestuur, in discussies binnen het college?

PvdA: Met welke partners kunnen we versterken? Zijn er al werkgevers in beeld? Wordt er ook aan onderwijs gedacht? Wat betekent dit voor de rechtspositie van medewerkers?

VVD: Complimenten voor de wethouder en de ambtenaren voor dit resultaat. Het cluster Wsw is helder, voor wat betreft het stuk werk Participatiewet is dat wat minder. We hebben begrip voor de stichtingsvorm, maar willen deze wel graag evalueren. Ook de stemverhouding is prima, zo lang het in de eerste plaats gaat om goed onderling debat. De stichting heeft vooral een stabiele start nodig.

Burgerbelang: Waarom zijn er zo veel bestuursvergaderingen nodig? We willen graag na drie jaar evalueren welke doelen en resultaten zijn behaald. Veel gemeenten doen het samen, waarom Zutphen niet?

SP: We zijn tevreden dat loondispensatie niet doorgaat. Of krijgen medewerkers vanuit de Participatiewet bij de werkgever straks toch minder loon dan anderen?

ChristenUnie: Er lijkt voor de raad niet veel meer te besluiten. Wat is nog de invloed van de raad? Als we straks evalueren, moet het helder zijn welke doelen we nastreven.

CDA: De stichtingsvorm begrijpen we, wel is het belangrijk dit onderdeel te laten zijn van de evaluatie. Wanneer komt de raad in beeld?

College: Dit proces is al geruime tijd bezig. U heeft ervoor gekozen alleen door te gaan. Ons doel is dit zo goed te doen, dat andere gemeenten willen aansluiten.
Betaald werk staat voorop, maar iedereen is even belangrijk. Het college is bezig mogelijkheden te creëren voor de Wsw-medewerkers beschut binnen. Wanneer hierover resultaat bekend is, zullen we u informeren.
Voor wat betreft de benodigde verklaring waar GroenLinks naar vraagt, dat zoeken we uit en daar komen we op terug.
Lossen we met deze stap problemen op? Ja, we krijgen meer grip op de zaak, ook financieel.
In een goed bestuur hoef je niet te stemmen.
De medewerkers van het Plein komen in dienst van de gemeente en worden gedetacheerd naar de stichting. Er geldt één CAO.
Binnen de gemeentelijke organisatie is het lastig snel en flexibel te handelen in de zin dat besluitvorming te vaak te veel tijd zou kosten. Een directeur van een stichting kan sneller handelen.

D66: Moeten de wethouders niet eerst naar het college voor besluiten worden genomen?

College: Voor majeure besluiten is dat zeker het geval, maar een directeur moet slagvaardig kunnen optreden in veel andere situaties.

VVD: Wij vinden het de taak van de raad het kader goed af te stellen en eventueel aan te vullen. Het college hoeft niet voor alles naar de raad te komen.

ChristenUnie: Laten we ook niet vooruitlopen op de evaluatie, maar het college de ruimte geven om uit te voeren.

College: Hoe we dingen regelen wordt precies duidelijk in de dienstverleningsovereenkomst.
Voor wat betreft de detachering zijn we in gesprek met ruim 100 bedrijven, er is daar veel beweging en er komen extra plekken vrij. Daar komen we in het aanstaande voortgangsbericht op terug.
Voor wat betreft salaris Wsw-medewerkers zijn we gehouden aan de bestaande regelingen.
De stichtingsvorm zullen we zeker evalueren en ook of de opzet werkt uiteraard.
We hebben een aantal bestuursvergaderingen nodig om te kijken of we op de goede weg zijn en om een goede sparringpartner van de directeur te kunnen zijn.
Met de SP zijn we blij dat loondispensatie niet doorgaat.
Voor 1 januari 2019 willen we alles op hoofdlijnen op orde hebben, daar hebben we de handen vol aan. Daarna gaan we de complexere situaties aanpakken.
De raad komt in ieder geval weer in beeld bij de evaluatie en als u dat wenst eerder.

CDA: Zijn er al mensen voor het nieuwe bestuur in beeld?

College: We voeren momenteel een oriënterend gesprek met één organisatie.

Stadspartij: Is het mogelijk op termijn over te stappen naar een BV?

College: Laten we eerst deze stichtingsvorm goed opzetten.

D66: Laten we goed kiezen voor een rechtsvorm en daar ook in geloven. Ik krijg het idee dat we nu al uitgaan van een tijdelijke situatie met de stichting werkbedrijf.

GroenLinks: De start geeft goede moed, laten we over drie jaar bekijken waar we staan. De kaders en waarop we toetsen, moeten we vaststellen voor we starten.

VVD: Hierin moet de raad het initiatief nemen.

Stadspartij: Ik krijg nog niet het gevoel dat het college precies weet waar het mee bezig is.

ChristenUnie: Waar rekent het college de directeur op af? Dat zijn ook onze momenten om in beeld te komen.

College: Ik zeg toe dat u de dienstverleningsovereenkomst voor 1 januari 2019 ontvangt. De raad kan deze gebruiken om wensen en bedenkingen te uiten en voor een eventueel toetsingskader.

D66: Kan de sociale monitor worden toegevoegd aan de maandelijkse rapportage?

College: De maandelijkse rapportage gaat om de ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting Werkbedrijf. De eerste rapportage komt snel naar de raad.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming door naar de raad. Bedankt voor uw aandacht en een goede voortzetting, of wel thuis.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestuursopdracht Zutphen Energieneutraal 2030, werkzaamheden 2018 en 2019 (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M Kelhout
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVD
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft de wethouder het woord.

College:Er is bij het college een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en het is belangrijk om dit met veel partijen te realiseren. De presentatie gaat over het Routeplan Zutphen Energieneutraal 2030.

Vervolgens geven 2 ambtenaren (Sabine van Galen en Jaya Sicco Smit) een presentatie. Zie bijlage.

Over het algemeen is er bij de fracties waardering voor de aanpak en wordt het gevoel van urgentie gedeeld. In combinatie daarmee worden  de volgende opmerkingen gemaakt:

GroenLinks: Het thema mobilliteit wordt gemist, met daarbij o.a. de laadpaleninfrastructuur .

GroenLinks en D66: Suggestie wordt gedaan bij het proces voorlopers/deskundigen te betrekken en niet alleen de 'usual suspects'

VVD: Suggestie om opgave vooral ook bovenlokaal op te pakken, met de vraag hoe 'bindend' de inzet van de gemeente voor anderen zal uitpakken.

Burgerbelang: Opmerking om een link met bezuinigingen te leggen, prioriteiten aan te brengen en niet als voorbeeldgemeente te willen opereren op dit gebied. En bijvoorbeeld luchtkwaliteit als prio aan te merken en te leren van de eerdere ervaringen en ons rapport van 2010 te lezen.

D66: Vraag of de eerder beschikbaar gestelde budgetten besteed zijn, c.q hoe het resterende eventueel ingezet gaat worden. Aandacht nodig voor fiets(snelwegen) en de kansen voor werkgelegenheid.

SP: Vraag over het thema waterstof en de kansen die dit biedt in de toekomst.

Stadspartij: Suggestie om in alle beleidsvoorstellen aandacht te besteden aan duurzaamheid.

CDA: Aandacht voor verwachtingen management ( PvdA) en anticiperen op een scenario waarbij de doelstelling eventueel niet wordt gehaald ()

PvdA: Suggestie om bij andere gemeenten te kijken.

Stadspartij: Vult aan: en vooral ook grootverbruikers (bedrijven) aandacht te geven.

College geeft de volgende reacties:

- Qua timing sluiten het Routeplan en de Regionale Energie Strategie en het Warmteplan goed op elkaar aan.

- Er is aandacht voor laadpalen, bijvoorbeeld bij het project Deventerweg.

- In het voorjaar van 2019 moet er een haalbaar plan liggen. Bij het proces worden specialisten en mensen betrokken die normaal niet worden bereikt/gevraagd, naast de partners die sowieso meedoen (Ieder 1 bijvoorbeeld)

- Er ligt nu nog geen blauwdruk. Het moet juist met partners en de samenleving vorm krijgen.

- De gemeente kan mensen niet dwingen aan energiebesparing te doen. We gaan wel de noodzaak om het te doen goed kenbaar maken.

- Waterstof is interessant maar biedt nu nog te weinig concrete mogelijkheden. Wellicht in de toekomst.

Gezien de tijdsdruk doet de wethouder de toezegging om de resterende vragen schriftelijk te beantwoorden.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Kermis moet blijven (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM Schriks en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

 

De voorzitter gaat over op de behandeling van de Motie ‘Kermis moet blijven’ en nodigt de vier aangemelde insprekers uit om het woord te voeren.

Inspreker 1 zie bijlage.

 

Inspreker 2 - zie bijlage.

De SP vraagt wat inspreker vindt van de vier alternatieven.

Inspreker gaat in op de vraag van de SP:

  • Zij associeert het ziekenhuisterrein met minder positieve en droevige ervaringen. De vraag is of een dergelijk terrein geschikt is om daar feestelijke activiteiten te gaan aanbieden.
  • Op de Houtwal zouden bomen moeten worden gekapt. Dat is een gevoelig punt en de locatie biedt beperkingen voor de opstelling van de attracties.
  • De IJssel ligt wel nabij de binnenstad, maar de kermis gaat op deze locatie het winkelend publiek en de horecabezoekers missen, waardoor de kermis tevens een groot deel van haar inkomsten misloopt.
  • In de Hanzehal wil geen enkele ondernemer zitten. Dat geld dus ook voor de kermisexploitanten.

Desgevraagd geeft inspreker aan dat er nauwelijks steden zijn waar de kermis buiten het centrum wordt gehouden. Inspreker is er niet van op de hoogte in welke steden daarvoor is gekozen.

GroenLinks geeft aan, dat Nijmegen een voorbeeld is waar de kermis wel buiten de binnenstad wordt gehouden. De kermis op de Waalkade blijkt een groot succes.

Inspreker geeft aan dat de kermis daar nog wel degelijk in de stad staat. De kermis is in Nijmegen is nooit op de Markt gehouden, maar verspreid over meerdere pleinen.

De PvdA wijst erop dat in Deventer de kermis over twee plekken is verdeeld en vraagt of dit wellicht voor Zutphen een optie is.

Inspreker denkt dat een scheiding mogelijk is, maar dan ligt het gevaar op de loer dat de kermis sober en saai wordt. De verdeling in Deventer is niet heel duidelijk, want er staan op twee plaatsen grote ‘vermaakzaken’. Persoonlijk is spreker geen voorstander van een dergelijke scheiding. In Deventer zit er een logische loop in het geheel. Inspreker weet niet hoe in Zutphen een goede scheiding met een mooie loop zou kunnen worden gecreëerd.

 

Inspreker 3 - zie bijlage

Inspreker 4 - zie bijlage

BewustZW vraagt op basis waarvan inspreker de keuze heeft gemaakt om in Zutphen te komen wonen.

Inspreker kende Zutphen al vrij goed en bezocht regelmatig de markt en een aantal evenementen. Wellicht is sprake geweest van een verkeerde voorstelling van zaken. Desalniettemin heeft inspreker geen spijt van de keuze om in Zutphen te komen wonen. Echter, het leven tussen de evenementen is toch anders dan het bezoeken ervan.

De voorzitter wijst op de ingeleverde handtekeningen, die zijn verzameld door de SP.

De SP licht toe de handtekeningen niet alleen als SP te hebben opgehaald. Het betreffen ruim 2.500 handtekeningen. Ook de social media stond bol van de reacties.

De voorzitter brengt vervolgens de motie ‘De Kermis moet blijven’ in bespreking. Deze motie is ingediend door de fracties van de SP, PvdA en D66.

De SP geeft aan dat zowel inwoners, als kermisexploitanten de laatste tijd van zich hebben laten horen en willen dat de kermis in de binnenstad blijft. De burgemeester heeft de afgelopen tijd duidelijk gemaakt dat de kermis uit de binnenstad weg moet. De SP vindt dat deze beslissing echter niet aan één persoon is, maar dat hierover overleg met alle betrokkenen moet plaatsvinden.

Afgevraagd wordt wat precies het verschil is tussen overlast in de binnenstad en aan de IJsselkade. Op beide locaties wordt gewoond en is horeca gevestigd. De vraag is dan ook voor wie de kermis uit de binnenstad weg moet. Een goed alternatief zal moeten worden gevonden in overleg met alle betrokkenen. Als er geen goed alternatief komt, dan zal de kermis als vanouds in de binnenstad moeten blijven, aldus de SP.

D66 geeft aan dat met name de overlast van de kermis een probleem vormt. De vraag is of dit wordt opgelost met verplaatsing naar de IJsselkade. Afsluiting van de IJsselkade veroorzaakt bovendien verkeersproblemen voor een ander deel van Zutphen.

Niet inzichtelijk is voorts wat de kosten zijn voor het verhuizen van de kermis. Wat dit betreft, wijst D66 op het feit dat aan de IJsselkade de basisvoorzieningen voor de kermis ontbreken, zoals krachtstroom.

De indieners pleiten via voorliggende motie voor een zorgvuldig, zuiver en transparant proces. De indieners roepen op in gesprek te gaan met alle betrokken en pas daarna een weloverwogen besluit te nemen.

De VVD stelt dat de kermis belangrijk is voor de jongere generatie. De kermis is in de binnenstad goed gepositioneerd. De VVD staat positief tegenover de motie. Verplaatsing moet plaatsvinden in overleg met alle betrokken, zodat er voldoende draagvlak is voor een alternatieve locatie.

Burgerbelang vindt dat sprake is van een goede motie. De motie kan echter nog beter worden door als Raad met elkaar af te spreken welke partijen met elkaar in gesprek moeten gaan om te voorkomen dat relevante partijen worden vergeten. Goed overleg tussen horeca, bewoners, gemeente, exploitanten en overige ondernemers is de basis om tot een goed besluit te kunnen komen.

BewustZW vindt dat met het pleidooi voor het aangaan van het gesprek met alle belanghebbenden een sterke motie voorligt. De basis hiervoor is reeds gepresenteerd. Nu is het zaak de vervolgstappen te zetten. De fractie zal de motie steunen.

Afgevraagd wordt wat de grens van de binnenstad is. Naar de mening van spreker maken ook de IJsselkade en de Houtwal deel uit van de Zutphense binnenstad.

De SP heeft vernomen dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met de kermisexploitanten. De suggestie om aan de motie een overzicht van alle betrokkenen toe te voegen, spreekt de SP zeer aan.

GroenLinks heeft ten tijde van de verkiezingen aangegeven dat op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe plek voor de kermis en als deze is gevonden, moet de kermis verhuizen. Het voorkomen van overlast voor omwonenden en het verlies aan inkomsten voor ondernemers op de Markt, waren de argumenten voor deze stelling. De fractie vindt het bizar dat een museum een week haar deuren moet sluiten vanwege de kermis. Dat bewijst dat de huidige locatie voor de kermis verkeerd is.

GroenLinks steunt de motie niet omdat deze te veel uitgaat van het behoud van de kermis op de huidige locatie. Ook ontbreken handreikingen voor het oplossen van de problemen die nu worden ondervonden van de kermis.

De SP vraagt wat GroenLinks als oplossing ziet, behalve het verplaatsen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat met het verplaatsen van de kermis niet òòk de problemen worden verplaatst. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de inrichting van de nieuwe locatie.

De SP wijst erop dat de problemen die de kermis met zich meebrengt, niet ineens opgelost zijn met verplaatsing.

GroenLinks acht de motie niet actueel. Er ligt een memo met alternatieven. De fractie vraagt waarom de indieners de alternatieven niet als uitgangspunt hebben genomen.

De SP antwoordt dat de alternatieven vanuit de gemeente zijn geformuleerd, maar hierover moet juist in gesprek worden gegaan met de kermisexploitanten zelf.

De VVD sluit zich bij dit standpunt aan. De motie roept op in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Met het verplaatsen van de kermis worden ook de problemen verplaatst.

GroenLinks geeft aan, dat het met verplaatsing van de kermis eigenlijk gaat over spreiding van de overlast. Een alternatieve locatie biedt ook nieuwe kansen. Spreker vindt dat het college moet doorgaan met het uitwerken van de alternatieven. Een verdere uitwerking maakt een betere keuze mogelijk.

Burgerbelang vraagt wat GroenLinks ervan weerhoudt om de motie te steunen. De motie roept immers op om goed met elkaar in gesprek te gaan.

GroenLinks vindt dat het accent van de motie te sterk ligt op het behoud van de kermis op de Markt en te weinig ingaat op het onderzoeken van alternatieven. Spreker vraagt of er bereidheid bestaat bij de voorstanders van de motie om de alternatieven verder uit te werken.

Het CDA doet een ordevoorstel en verzoekt ook de inhoudelijke discussie te voeren. De inhoudelijke en technische discussie kunnen niet los van elkaar worden gevoerd.

De voorzitter wijst er op, dat de motie over twee weken ter besluitvorming door de raad voorligt. Als de fracties dit willen combineren met de behandeling van de memo, dan is dat mogelijk.

De SP vindt dat sprake is van een goed ordevoorstel, maar benadrukt dat de motie vraagt om het gesprek aan te gaan met de kermisexploitanten en alle andere betrokkenen.

De voorzitter stelt vast dat een meerderheid is voor gecombineerde behandeling van memo en motie.

Het College benadrukt, dat de burgemeester niet in haar eentje bepaalt wat er gebeurt. Zij is slechts woordvoerder namens het College wat dit onderwerp betreft. Het College wil een levendige binnenstad, die geschikt is voor een groot publiek en waarbij de overlast wordt gespreid. Zutphen is een unieke stad, zeker als gaat om haar omvang. De twee alternatieve locaties IJsselkade en Houtwal mogen gerekend worden tot de binnenstad.

Uiteraard gaat het College in gesprek met betrokkenen. Dat is ook reeds aangekondigd en er is al een gesprek gevoerd met twee vertegenwoordigers van de kermisexploitanten.

De stelling dat iedereen het eens moet zijn over de locatie kan geen stand houden, want voor iedere locatie zijn voor- en tegenstanders. Voor het creëren van nieuwe evenementen in de binnenstad moet ruimte worden gemaakt op de kalender, die nu overvol is.

Zodra het gesprek wordt gevoerd over geschikte locaties, zal een kostenanalyse worden gemaakt. Het College wil graag tempo maken in verband met allerlei wettelijke termijnen. Aanpassen van het geluidsniveau op de Markt is niet mogelijk omdat de Markt als een klankkast werkt. Aan de IJsselkade zal het geluid meer de ruimte krijgen en zal minder overlast worden ervaren.

De SP vindt de opmerking van de burgemeester, dat het College in gesprek wil met betrokkenen, strijdig met de aankondiging van de plannen van het College. De krantenberichten van de afgelopen tijd bieden ook geen goede, open basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Het College geeft aan dat de kermisexploitanten in de binnenstad willen blijven. Het praten over alternatieven is in het verleden nooit van de grond gekomen omdat men deze ‘second best’ vond. Voor een binnenstadontwikkeling die beter past bij het Zutphens DNA, moeten er zaken verdwijnen, om ruimte te maken voor andere mogelijkheden. De kermis kan in de binnenstad blijven, maar niet op de huidige locatie. Het gesprek zal worden aangegaan om te kijken wat het meest kansrijke alternatief is.

De SP concludeert dat het College de motie ook kan steunen.

Het College ontkent dit, want het College heeft de motie niet nodig voor een gesprek.

Het CDA denkt dat het onmogelijk is om met alle betrokkenen tot overeenstemming te komen over een alternatieve locatie.

Burgerbelang onderschrijft deze opmerking, maar het is wel mogelijk om met de grootste meerderheid een resultaat te halen, waar men mee kan leven.

Het CDA kan zich vinden in de opstelling van het College dat de overlast meer moet worden verspreid over de hele gemeente. Als de insteek van de motie is, dat de kermis op de Markt moet blijven, dan zal het naar verwachting een moeilijk gesprek gaan worden.

De VVD stelt dat de motie niet aangeeft dat de kermis per sé op de Markt moet blijven.

De burgemeester geeft aan in gesprek te gaan met de betrokkenen. De motie roept op het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen en de kermis niet te verplaatsen totdat er een goede alternatieve locatie gevonden is.

Het CDA acht de motie op dit moment overbodig, rekening houdend met hetgeen de burgemeester zojuist heeft gezegd.

GroenLinks steunt de motie niet in haar huidige vorm omdat er te weinig aansluiting is bij de alternatieven en te veel nadruk wordt gelegd op het behoud van de kermis op de Markt. Als de motie wordt omgevormd door toe te voegen dat er een gesprek gaat komen over alternatieven, dan spreekt dat de fractie meer aan.

De SP geeft aan dat, als het gesprek niet slaagt, dit betekent dat de kermis in 2019 nog op de Markt plaatsvindt.

Burgerbelang is ben benieuwd wie voorliggende memo heeft opgesteld. Hierin wordt gesproken over vier geschikte locaties, maar de meest geschikte locatie – zijnde de Markt- is niet vermeld. De Markt locatie voldoet namelijk aan acht van de tien criteria. Alle overige alternatieven voldoen aan minder criteria. De IJsselkade vraagt bovendien forse investeringen in voorzieningen terwijl het een gegeven is dat de gemeente Zutphen een bezuinigingsdoelstelling heeft.

Het College antwoordt dat het memo ambtelijk is opgesteld, in opdracht van het College. Er is gezocht naar alternatieve locaties omdat de Markt niet langer de optimale locatie is.

Burgerbelang wijst erop dat de ideale locatie niet wordt genoemd. Dat doodt de discussie. Het document is sterk gestuurd op één locatie. De insprekers horende, blijkt dat het name gaat om veiligheid. In dat verband vraagt de fractie hoe het zit met de beveiliging tijdens de kermis. Ook daarover zou het gesprek gevoerd moeten worden.

Het College vindt de stellingen van Burgerbelang prematuur. De vier alternatieve en meest kansrijke locaties zijn middels de memo inzichtelijk gemaakt.

De SP vraagt wat het verschil is tussen de Markt en de IJsselkade. Spreker concludeert dat het in feite gaat om het verhuizen van de overlast naar een andere locatie.

Het College licht toe dat dit een verkeerde veronderstelling van zaken is. Het gaat om spreiding van evenementen en het feit dat het geluid op andere locaties anders wordt ervaren dan op de Markt.

De VVD vindt de locatie IJsselkade het enige acceptabele alternatief. Doel is om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor jongeren. De vraag is hoe verplaatsing van de kermis naar de Hanzehal of het ziekenhuisterrein zich verhoudt tot dit doel.

Het College stelt dat de doelgroep van de kermis veel groter is dan alleen de jongeren. Er is gezocht naar alternatieven en dit heeft geresulteerd in de vier genoemde opties. Over deze vier alternatieven zal het gesprek worden gevoerd, zodat een goede keuze kan worden gemaakt.

Eén van de doelen is om ruimte te maken in de evenementenkalender, zodat er – ook in de binnenstad - aansprekende evenementen voor jongeren kunnen plaatsvinden.

GroenLinks pleit ervoor eerst de vier alternatieven verder uit te werken en dan te bezien welke er als beste uitkomt. De huidige discussie wordt op basis van te weinig informatie gevoerd.

D66 vindt dat de memo een prima scan biedt van de mogelijkheden. Het lijkt toch wel duidelijk dat de IJsselkade als beste alternatief wordt aangeboden. D66 voorziet echter ook voor deze locatie problemen wat betreft de infrastructuur. Als de IJsselkade wordt afgesloten voor verkeer, dan krijgen andere inwoners in Zutphen te maken met overlast.

Het CDA bevestigt deze conclusie, maar de overlast wordt dan toch wel meer verspreid over de stad.

De VVD ziet op basis van deze memo de IJsselkade als beste alternatief. De fractie is geen voorstander van een uitwerking van alle vier de locaties.

Desgevraagd geeft spreker aan dat op de Houtwal ook woningen staan, dus daar wordt dan ook geluidsoverlast ervaren.

De VVD ziet de IJsselkade als een mogelijk alternatief, ook vanwege het uitzicht en het feit dat het vuurwerk op deze locatie positief wordt ervaren.

GroenLinks ziet het ziekenhuisterrein en het terrein achter De Hanzehal ook niet bepaald als ideale locaties. Dan blijven er nog wel enkele andere locaties over, waarover het gesprek kan worden gevoerd.

De ChristenUnie vraagt of het College vindt dat de kermis sowieso van de Markt moet vertrekken en dat alleen alternatieve locaties bespreekbaar zijn.

Het College heeft een grote voorkeur voor het vertrek van de kermis van de Markt en wil om die reden een alternatief zoeken. Geconstateerd is, dat er niet valt te praten over een alternatief als de Markt ook nog als mogelijke locatie in beeld is. Het College wenst de ruimte om alle vier de alternatieven te bespreken met de betrokkenen. Spreker zou het jammer vinden als de Raad het College gaat beperken in dat gesprek.

De kermisexploitanten moeten zelf hun mening geven over de vier alternatieven.

De motie steekt te veel in op het behoud van de kermis in de binnenstad. Het College kijkt hier anders naar en daarom kan het College voorliggende motie niet onderschrijven.

Het CDA vraagt of de indieners van de motie de titel willen wijzigen in ‘De Kermis moet blijven in Zutphen’. In dat geval kan het CDA de motie onderschrijven.

De SP heeft daar geen moeite mee, zolang de inhoud van de motie maar hetzelfde kan blijven. De SP zal de motie voorts aanvullen met een overzicht van betrokkenen waarmee het gesprek moet worden aangegaan.

De voorzitter concludeert dat de motie in de raadsvergadering wordt behandeld.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Horecavisie Zutphen 2017-2022 (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM Schriks en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

 

Inspreker 1 - De heer Vennink - namens Horeca Nederland, afdeling Zutphen

GroenLinks constateert dat inspreker voorstelt de zienswijzennota nog niet vast te stellen, maar eerst nog te bespreken. Het is de fractie niet geheel duidelijk waarom inspreker dit wil.

Inspreker geeft aan meer duidelijkheid te wensen waarom een aantal punten uit de zienswijze is afgewezen.

GroenLinks vraagt of het voor inspreker onvoldoende is om in het aangekondigde proces alsnog het gesprek aan te gaan.

Inspreker zal daar later op terugkomen.

BewustZW geeft aan de aangehaalde punten zeker te zullen gaan bekijken. De fractie hoort graag van het College of hetgeen inspreker heeft ingebracht, realistisch is.

Het College stelt voor om samen in gesprek te gaan over de punten die inspreker naar voren heeft gebracht. Tegen de inhoud van een visiedocument kan inderdaad geen bezwaar worden gemaakt. In een latere fase, namelijk in de bestemmingsplanprocedure, is dat wél mogelijk.

BewustZW vindt het erop lijken dat er reeds een voorschot wordt genomen op een eventuele bestemmingsplanwijziging.

Het CDA vraagt of inspreker zich in grote lijnen kan vinden in de Horecavisie.

Inspreker antwoordt bevestigend.

De VVD constateert dat er een verschil zou kunnen ontstaan tussen het ten gehore brengen van eenvoudige livemuziek bij bestaande ondernemers en bij nieuwe ondernemers. De fractie wil weten of deze constatering juist is en of dit verschil ook inderdaad de bedoeling is.


Het College
antwoordt dat de visie zal worden vertaald in regelgeving met een uniform karakter. Deze regelgeving zal dus voor iedereen hetzelfde zijn.

De SP kan zich vinden in de Horecavisie. Een deel van de kosten is reeds belegd. Gevraagd wordt of instemming met deze visie betekent dat de raad ook instemt met de overige kosten.

Het College geeft aan dat, wanneer er kosten worden gemaakt, dit aan de Raad zal worden voorgelegd.


Het CDA
kan zich vinden in de visie. Naar aanleiding van de presentatie vraagt de fractie of er al een overlegvorm is gevonden om de overlegdriehoek beter gestalte te kunnen geven.

Het College antwoordt dat het nog nadere inspanning vraagt om het gesprek goed vorm te geven en te continueren. Het College streeft naar de inrichting van een inspiratiegroep, die zich richt op de ontwikkeling van de binnenstad.

GroenLinks kan zich vinden in de geformuleerde visie. De fractie sluit zich aan bij de opmerking van het CDA dat het spanningsveld tussen enerzijds leefbaarheid en levendigheid en anderzijds tussen bewoners en ondernemers de hoogste aandacht verdient.

Naar aanleiding van bijlage 3 van de visie vraagt spreker zich af of horeca mogelijk voor de kinderboerderij en De Kaardebol.

Het College legt uit dat voor de Kaardebol ondersteunende horeca is toegestaan. Wanneer de kinderboerderij in de Raad ter sprake komt, zal wellicht hetzelfde concept worden voorgesteld.

Burgerbelang kan zich vinden in de Horecavisie. Wel is de fractie verbaasd over het punt ten aanzien van planschade. Een bestemmingsplanwijziging kan betekenen dat een ondernemer te maken krijgt met waardevermindering; bij verkoop van zijn bedrijf heeft dit een ongunstige doorwerking.

Er wordt gesproken over maatwerk voor nieuwe horeca. De vraag is of dit ook van toepassing wordt op de bestaande horeca.

Voorts wordt er gesproken over collectieve horecaontzeggingen voor individuen. Burgerbelang vraagt zich af waarom dit geen verplichtend karakter krijgt voor alle horecazaken om daaraan deel te nemen?

Het College licht toe dat de Horecavisie betrekking heeft op bepaalde gebieden. Een visiedocument leidt niet tot verboden voor horecavoorzieningen in bepaalde omdat dat niet in de visie zou passen. Echter, dit kan via bestemmingsplanwijzigingen in de toekomst wel veranderen.

Burgerbelang heeft begrepen dat het aannemen van deze visie betekent dat het bestemmingsplan kan worden gewijzigd zonder planschade toe te kennen.

Het College geeft aan, dat dit moment zich niet leent om de discussie over het al dan niet toekennen van planschade aan te gaan. De visie gaat met name over deelgebieden en wat wenselijk is voor die gebieden. Als een bestemmingswijziging aan de orde is, wordt dat besproken met de betreffende personen.

Naar aanleiding van de vraag of gevestigde ondernemers hulp kunnen krijgen als zij zelf veranderingen / ontwikkelingen willen doorvoeren, geeft het College aan dat dit inderdaad mogelijk is. Samen met de HAN zijn hiertoe al de eerste stappen gezet door een opleiding te ontwikkeling voor bestaande ondernemers. Ook hoopt het College met de Event Academy stappen te kunnen zetten.

De gemeente wil steeds beter faciliteren in de nieuwe vraag die bij consumenten ontstaat.

Het College licht toe, dat de pilot van horecaontzegging niet alleen is gericht op de nachtzaken, maar voor elke horecaondernemer die meedoet in de pilot.

Burgerbelang vraag zich af waarom niet alle horecaondernemers hiertoe worden verplicht.

Het College legt uit, dat iedereen die meedoet aan deze pilot voor het loslaten van de sluitingstijden, zich committeert aan de horecaontzegging.

Burgerbelang blijft bij de mening, dat dit beter voor de totale horeca kan worden toegepast.

D66 kan zich in grote lijnen instemmen met de Horecavisie en is blij dat dit visiedocument beschikbaar is. Hopelijk kan dit bijdragen aan een impuls voor de stad Zutphen. De ambities zijn echter erg hoog. D66 is dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van de pilot.

De Stadspartij kan zich vinden in de Horecavisie.

De PvdA dankt voor de heldere presentatie en kan zich vinden in de visie.

Er is wel een aantal vragen: gaan precariorechten ook voor nieuwe exploitanten gelden?

Tevens wordt er gevraagd of bij het verplaatsen van evenementen naar andere delen van de stad ook wordt gedacht aan het aanbrengen van voorzieningen?

Tot slot, vraagt de PvdA zich af wàt nu eigenlijk het DNA van Zutphen is. Zoals het nu in de visie is verwoord, kan het voor heel veel steden opgaan.

Het College stelt dat het DNA van Zutphen wordt gevormd door een combinatie van verschillende elementen, waaronder de cultuurhistorische aspecten. Dit is op diverse momenten vastgesteld in een aantal documenten, waaronder de Visie 2025.

Wat betreft de precariorechten, is sprake van een individueel punt. Het College neemt dit wel als gedachte mee in de verdere uitwerking. Dit geldt ook voor stroom- en waterpunten.

BewustZW geeft aan dat de presentatie voor een groot deel aansluit bij de punten waar BewustZW de afgelopen jaren voor heeft gepleit. De visie vormt een sterke basis met een aantal stippen aan de horizon. De fractie is benieuwd de hoe vervolgstappen naar de gebiedsinvullingen eruit gaan zien. Belangrijk is dat die stappen helder worden gemaakt en in gezamenlijkheid worden gezet. Ook de dorpsinvulling van de dorpen Warnsveld en de Hoven is in het geheel van cruciaal belang.

De voorzitter stelt vast dat de Horecavisie 2017-2020 rijp is voor behandeling in de raadsvergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over Evenementen in samenhang met activiteiten in de Binnenstad (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM Schriks en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de Forumvergadering en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter wijst op de volgorde van de bespreekpunten en geeft het woord aan het College ten behoeve van de presentatie.

Het College geeft aan dat het evenementenbeleid, inclusief de kermis en de Horecavisie in samenhang wordt bezien. Om die reden is gekozen voor een totaalpresentatie over deze onderwerpen. Dit blijkt ook uit de titel van de presentatie: ‘Kwaliteitsimpuls evenementen in samenhang bekeken’.

Het doel van de presentatie is om het Forum te informeren over de samenhang van de binnenstadprojecten, zoals deze zijn vertaald in het evenementenbeleid.

Twee jaar geleden is een Focustraject vastgesteld om de sociaaleconomische positie van de gemeente Zutphen te versterken. De intenties zijn gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeente Zutphen voor (nieuwe) inwoners en bezoekers en het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Voorts is er sprake van een ambitieuze insteek wat betreft de energietransitie en de klimaatagenda.

De Horecavisie en het evenementenbeleid kunnen worden gekoppeld aan het eerste doel. Investeren in de Binnenstad is één van de speerpunten van het Focustraject. In 2016 is daarmee gestart met als doel de dynamiek van de binnenstad te bevorderen. In 2018 is het programma geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De binnenstad is niet langer een plaats om te consumeren, maar ook een plaats om te verblijven. Daarbij hoort een vernieuwing van het horecabeleid.

Bewoners, ondernemers en gemeente zijn nog onvoldoende als driehoek samen in gesprek.

Bij het speerpunt Investeren in de Binnenstad gaat het om cultuur en erfgoed, stimuleren en faciliteren van gastvrijheid en het werken aan de poorten van de stad.

Een belangrijk onderwerp is het verbeteren van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Eén van de conclusies is dat veel activiteiten in de binnenstad zich concentreren op de markten en daar slaat de balans de verkeerde kant op voor de bewoners. In de Horecavisie is gesteld dat de stad veel meer moet worden gezien als één geheel met daarbinnen de eigenheid van de verschillende gebieden. Daarmee wordt de spreiding van activiteiten in de stad gestimuleerd. Belangrijk is dat goed wordt gekeken wat passend is binnen een bepaald gebied en wat passend is voor de stad als geheel. Daarbij hoort de vraag wat het DNA is van een bepaald gebied en van de stad als geheel. In de presentatie wordt dit zichtbaar gemaakt door middel van plaatjes/foto’s.

Zutphen moet méér doen voor de doelgroep jongeren. Deze groep moet meer worden gefaciliteerd om zich beter thuis te voelen in Zutphen. Het blijkt dat jongeren Zutphen saai vinden. Voor andere doelgroepen wordt meer gedaan.

Het belang van de jongeren vormt dan ook een van de elementen in de Horecavisie. Verdere belangrijke elementen zijn: de gebiedsgerichtheid, de aandacht voor nieuwe horeca-concepten, verbetering van de communicatie tussen bewoners, ondernemers en gemeente en het zoveel mogelijk tegengaan van versnippering van gebieden. In de Horecavisie is de stad daartoe ingedeeld in een aantal gebieden. Een belangrijke kanttekening is, dat er beperkt ruimte bestaat voor uitbreiding van de horeca.

Naar aanleiding van een aantal incidenten in 2017 is samen met de politie en de horecaondernemers bezien hoe het uitgaan in Zutphen veiliger georganiseerd kan worden. Geconcludeerd is dat in de samenwerking tussen genoemde actoren verbeteringen mogelijk zijn. Daartoe is afgesproken om een aantal oude regels opnieuw toe te passen en deze te handhaven.

Zutphen wil ook graag een goede en aantrekkelijke stad zijn voor de jeugd. Daartoe is gekeken naar een pilot voor het loslaten van de sluitingstijden in de horeca. Er wordt intensief gesproken met veel partijen om te kijken waar de bezoekers behoefte aan hebben. Het voorstel is een pilot voor een jaar uit te rollen, maar wel tussentijds, na drie maanden, te evalueren. Indien het College dat nodig acht, kan de pilot dan worden stopgezet.

Het College wil de evenementen een impuls geven om een aantrekkelijke stad te zijn; dus ook voor jeugd en jongeren. De levendigheid kan worden verbeterd door kwalitatief goede evenementen. De evenementen moeten passen bij het DNA en de identiteit van Zutphen. Ook wil het College de evenementen meer spreiden over de stad.

Het College wil graag in samenspraak met relevante personen en partijen nagaan wat het beste is voor Zutphen. Hierbij kunnen diverse belangen meespelen. Het is aan de gemeente om de keuzes te maken, die het beste zijn voor de stad Zutphen.

Geconcludeerd wordt, dat moet worden gekozen voor kwaliteit en dat wordt gekeken naar wat past bij Zutphen.

Alternatieve locaties Kermis

De gemeenteraad heeft een motie ingediend, waarin het belang van de kermis wordt onderstreept. Het College onderschrijft dat belang, maar is zich er ook van bewust dat het creëren van ruimte voor nieuwe evenementen, ook kan betekenen dat andere evenementen die ruimte zullen moeten bieden. Door een alternatieve locatie te zoeken voor de kermis kan die ruimte worden geboden. Wat het locatiealternatief betreft, zijn er vier mogelijkheden geïnventariseerd. Met de betrokken partijen zal worden beoordeeld welke locatie het meest kansrijk is. Voor deze afweging zijn al afspraken gemaakt.

Het College wil voorstellen dat de leges in overeenstemming zijn met de kosten voor de werkzaamheden, die de gemeente moet verrichten. Dat betekent ook dat zelfwerkzaamheid leidt tot lagere tarieven.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Inventarisatie uitkomst mogelijke alternatieve locaties voor de kermis (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM Schriks en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag het verslag bij de motie "Kermis moet blijven".

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Sluitende aanpak verward gedrag (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVD
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Sluitende aanpak verward gedrag”. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder ten Broeke.

Zie verder bijlage van de Wethouder. Na de inleiding van de Wethouder kunnen de forumleden vragen stellen

PvdA: Kan het college aan de hand van een casus aan geven wat er anders zal zijn over 3 maanden dan nu? Leidt de nieuwe aanpak ook tot eerder kunnen ingrijpen als het uit de hand dreigt te lopen?

CDA: Kan het college het aspect 1 regievoerder ook meenemen in de casus die door PVDA gevraagd wordt?

SP: Er staat in het stuk dat er 24/7 ambulante zorg aanwezig zal zijn. Is er al een organisatie die er garant voor staat? Verder wordt er gesteld dat vanuit de persoon zelf zal een behandelplan worden bedacht. In hoeverre brengt dit eigen risico’s met zich mee?

College: College wil de forumleden meenemen naar de bouwstenen die vermeld staan in de aanpak. Wat volgens college verschil zal maken is de vroegtijdige signalering, bouwsteen 3. Dit zal een verbetering zijn door de samenwerkingen zoals vermeld in het stuk. Daarnaast moet de praktijk het ook uitwijzen. Wij stellen voor om na 3 of beter na 6 maanden de aanpak te evalueren.  De ambtelijk ondersteuner kan een beter inhoudelijk antwoord geven op de vraag van de CDA

Stadspartij: Een vraag nav wat de wethouder zegt over passend vervoer. In de media wordt gezegd dat de politie zich per 1 oktober terugtrekt terwijl er in het stuk 1 december wordt genoemd.

College: Het klopt. De wens is om het op 1 oktober geregeld te hebben maar dat is in dit stuk inderdaad nog niet zo afgesproken. Er wordt ondertussen wel druk overlegd om het alsnog voor elkaar te krijgen. Het laat wel zien hoe complex het is om met alle organisaties om op 1 moment alles voor elkaar te krijgen.

Ambtelijk ondersteuner: Het is ontzettend moeilijk om 1 regievoerder aan te wijzen. Het stuk gaat uit van de persoon zelf als regievoerder die van alle kanten ondersteunt wordt om zijn eigen leven vorm te geven.

CDA: Het is een nobel streven om vanuit de persoon zelf uit te gaan maar het is ook belangrijk om te kijken wie daarnaast/daarbij het woord voert namens de ondersteunde partijen om te zorgen dat alles bij elkaar blijft.

Ambtelijk ondersteuner: Zoals het nu vormgegeven is zal de gemeente in de preventief aanpak deze rol pakken maar zodra het gaat over behandeling en geneeskunde kunnen we als gemeente geen regie pakken.

Stadspartij: Is er door de gemeente nagedacht hoe ze de rol vormt geeft als regievoerder tijdens de preventieve aanpak? Je ziet dat de zorg zich verder terugtrekt en dat de mensen meer zelfstandig gaan wonen en dat begeleiding meer op afstand komt. Hoe houdt de gemeente zicht op deze categorie mensen?

College: Meerder zaken komen samen en wij zien dit probleem als college ook. Meer mensen gaan zelfstandig terwijl ze toch behoorlijke problemen hebben. Vanuit de kant van wonen en huisvesting zijn we ook hier mee bezig. We helpen/ondersteunen verhuurders van woningen zodat zij ook uit de voeten kunnen met deze categorie mensen.

Ambtelijk ondersteuner: De sociale wijkteams worden versterkt door ervaringsdeskundigen en die zoeken ze zelf ook op. Op deze manier is er in de wijk heel laagdrempelig begeleiding voor mensen die het nodig hebben.

D66: Is de begroting van 20 duizend op jaar basis toereikend voor dit complex verhaal?

College: Het bedrag is zo op gebouwd dat het nodig is voor de samenwerking tussen de organisaties. Van dit bedrag wordt niet daadwerkelijk de zorg geleverd.

D66: Maar is het bedrag voor voldoende om voor de gemeente om die schakelfunctie te kunnen vervullen?

College: Het bedrag wat u leest is een cofinanciering wat de gemeente aan de pilot besteed en daarnaast komt er van zonMW ook nog eens 20 duizend euro bij.

Stadspartij: Betekent het dat na de pilot de gemeente zelf de kosten moet gaan dragen en dat er in de meerjarenbegroting al rekening mee wordt gehouden?

College: Voor de eerste komende vier jaar is het bedrag opgenomen in de begroting. Tussentijds zullen we opnieuw kijken wat er nodig is.

GroenLinks: Hoe vang je thuislozen op? Zij vallen niet onder wijkteams.

Ambtelijk ondersteuning: In het beleidsplan beschermd wonen, staat beschreven hoe daar vorm aan wordt geven en dit hangt natuurlijk ook samen met deze aanpak.

Voor wat betreft de 24/7 ambulante zorg. Er is een 24/7 bereikbaar advies- en meldpunt. We zijn nu heel druk bezig met het oprichten van zorgteams die zorg kunnen verlenen nav een melding waar zorg nodig is.

Voorzitter: Het stuk kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom, deze vergadering is geopend. We bespreken eerst motie 34 Cultuuromslag Sociaal Domein. Het woord is aan de indiener.

D66: We hebben deze motie samen met Burgerbelang ingediend, mede naar aanleiding van het rapport van Berenschot. Daaruit rees het beeld op van een sociaal-economische opgave in deze gemeente, die als een mammoettanker een eigen koers vaart. We moeten deze koers zien te keren. De motie kost geen geld, maar vraagt iets van alle spelers. Nieuw is dat het expliciet vraagt om een cultuurverandering.

College: De motie vraagt om een samenwerkingsstructuur met ketenaanpak. Wij vinden dat de gemeente de regie moet voeren. In samenwerkingsverband heb je daarvoor niet altijd de ruimte.
Ook vraagt u inhoudelijk te sturen middels resultaatgericht opdrachtgeverschap. We hebben echter ook uitvoeringstaken als gemeente.
Daarnaast vraagt u uitvoerende hulpverlenende begeleiding te beleggen bij derden en extern in te kopen. We hebben in het verleden zaken juist te veel elders neergelegd.

D66: De motie is breed bedoeld in het gehele sociale domein en gaat niet over de inkoop bij de gemeente.

College: Zoals ik het lees conflicteert de motie deels met de regierol en de rest doen we al.
De toegezegde update gaat specifiek over het vervolg van Delta en het Plein, niet over het gehele sociaal domein. Het is te veel om, zoals de motie vraagt, in de voortgangsrapportage op te nemen.

D66: De regierol van de gemeente kan veel meerwaarde bieden en hoeft niet te conflicteren met wat de motie vraagt.

ChristenUnie: Sturing of regie en gedrag zijn verschillende dingen.

D66: Je kunt de regierol en cultuur of gedrag niet los zien van elkaar.

Stadspartij: Wat wordt precies bedoelt met ketenaanpak?

D66: Op alle terreinen van het sociaal domein kan de gemeente een regierol nemen en tegelijk in een ketenaanpak met verschillende partners per terrein werken.

PvdA: We willen de wethouder de kans geven de regierol te nemen. Er zijn veranderingen nodig, we verwachten van het college dat zij er alles aan doen deze te realiseren.

CDA: Betekent deze motie dat we terug moeten naar de tekentafel?

D66: Nee, juist heel hard vooruit. De motie is een steun in de rug om veel te veranderen.

ChristenUnie: Waar zit precies de verandering? De sense of urgency is er al, hoe draagt de motie daar nog aan bij?

D66: De motie is misschien wel vooral een beroep op onszelf, de raad.

GroenLinks: We zijn in de hele omslag nu bezig. Ik snap de wensen uit de motie, maar helpt dit nu? Vertrouwen is toch het sleutelwoord, het voelt vreemd nu deze kant op te gaan. Wat onze fractie betreft komt de motie te vroeg, als hij al nodig zou zijn.

SP: De motie is vaag en abstract, op onderdelen met elkaar in tegenspraak. Het lijkt een noodkreet. Wat ons betreft lijkt de motie overbodig, als hij gehandhaafd blijft, dan graag concreter.

Stadspartij: De verzoeken onder 1 en 4 meer toespitsen zou helpen.

Burgerbelang: We hebben deze motie mede ingediend. We hebben vertrouwen dat we op de goede weg zijn in het sociaal domein, maar als raad moeten we scherp zijn over onze verwachtingen.

College: De steun in de rug begrijpen we en daar zijn we blij mee. Het beeld van de tanker nemen wij ook heel serieus. Het gaat erom dat je aan zet bent te zeggen wat je wil bereiken en ook doorzettingsmacht hebt als gemeentebestuur. Het moet geen structuurdiscussie worden, het gaat om de mindset. Denk er ook goed over na om de ruimte om regie te voeren te verengen. Dat kan eventueel ook op een ander moment. Laat het nu even bij ons als college.

Voorzitter: Dan kan ik concluderen dat deze motie voldoende is besproken en kan worden geagendeerd in de raad.
We gaan verder met motie 33 Bezuinigingen Sociaal Domein. Ik geef de indiener het woord.

ChristenUnie: Willen we het voorzieningenniveau in de gemeente kunnen handhaven, moet er meer evenwicht komen in onze gemeente. Er is een duidelijke link tussen sociale woningbouw en het sociaal domein. Om bezuinigingen in de toekomst te voorkomen moeten we ingrijpen.

College: Voor wat betreft deze motie vervang ik mijn welgewaardeerde collega Ten Broeke, die in een ander Forum aanwezig is.
We zijn bezig met de woonvisie, die komt dit najaar. Het lijkt ons beter te wachten met deze motie tot dat moment. Daarbij vragen vooral de overwegingen in de motie om nuance.

SP: In de motie draagt u het college op te komen tot een evenwichtige verdeling van mensen met een uitkering. Zo ga je niet met mensen om. De maatregelen die worden voorgesteld zijn belachelijk.

ChristenUnie: Er is een duidelijke relatie tussen huurwoningen en het sociaal domein.

SP: Het gaat mij om de aangekondigde maatregelen.

GroenLinks: Ik ben geschrokken van de motie. In het coalitieakkoord hebben we bovendien aandacht voor de problematiek. Het percentage sociale huurwoningen is onderwerp van de woonvisie.

CDA: We hebben het ons als gemeente ook wel moeilijk gemaakt. De indruk bestaat dat mensen met een uitkering uit andere gemeenten naar ons toekomen. Het is precair, we kunnen dit beter bij de woonvisie afwegen.

PvdA: De woonvisie is de juiste manier om het woningaanbod in de gemeente te organiseren. Ik ben geschrokken van de inhoud van de motie, gericht op mensen met een uitkering. Dit moet je zo niet opschrijven.

ChristenUnie: Daar ben ik het ten principale mee oneens. Wel kan ik me voorstellen dat de motie past bij de discussie over de woonvisie.

College: We krijgen een nieuwe woonvisie en we hebben ook de ambities uit het Focustraject. We streven naar een leefbare stad waarin iedereen kan meedoen.

ChristenUnie: De intentie van deze motie is ook van Zutphen een leefbare stad te maken. En over tien jaar een nieuw debacle op dit dossier te voorkomen.

D66: Voor ons zijn het Focustraject, coalitieakkoord en woonvisie de momenten om over de leefbaarheid van de stad te spreken.

Burgerbelang: Scheef wonen stimuleren lijkt ons geen goed idee. We zijn wel benieuwd hoeveel mensen gebruik maken van een overstap van een huurwoning in andere steden naar een sociale huurwoning in Zutphen.

College: Ik zeg toe dat we deze gegevens zullen aanleveren, als die er zijn.

ChristenUnie: Wij zullen de motie aanhouden tot de woonvisie.

Voorzitter: Dan is dat de conclusie voor wat betreft deze motie. Bedankt voor uw inbreng, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Het verslag van de vergadering is opgenomen bij het Forum over de motie "Cultuuromslag Sociaal Domein." Beide onderwerpen zijn in één vergadering besproken.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Toekomstscenario's voor Theater Hanzehof (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDM Schriks
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Zij geeft het woord aan de heer Hebing van de Vrienden van de Hanzehof.

De heer Hebing spreekt in (zie zijn inspraakreactie).

PvdA: Dank voor uw zienswijze. Waar ziet u nog mogelijkheden om in te grijpen?

De heer Hebing: De gemeente is verantwoordelijk voor het gebouw.

D66: Dank voor uw pleidooi. In welke zin is het rapport niet correct?

De heer Hebing: De directie van de Hanzehof heeft dat aangegeven.

Voorzitter: Wij gaan nu over naar de presentatie van de rapport.

De heer Van Vulpen van BMC geeft aan dat zijn collega de heer Van Helden een toelichting geeft op het rapport.

De heer Van Helden geeft vervolgens de toelichting.

D66: U heeft veel aannames. Wanneer neemt het publiek toe? Van de wethouder wil ik graag weten of het college al een voorkeur heeft.

Voorzitter: In de memo van het college staat een extra variant.

D66: Hoeveel schouwburgen zijn er in eigen beheer?

De heer Van Helden: Het gebouw niet onderhouden is zoeken naar problemen. Wat betreft de groei van het publiek: bij variant 2 is sprake van een verandering van publiek.

De heer Van Vulpen: Een andere theatervorm zorgt voor een nieuw publiek.

College: Ik ben blij dat het rapport er nu ligt. Het is een duidelijke analyse. Ik zie het rapport als basis en startpunt voor de discussie. De keuze is steeds uitgesteld. Daardoor is er nu onzekerheid en financiële onduidelijkheid. De Hanzehof doet het erg goed, complimenten daarvoor. Actie 1 uit het rapport is dat het gebouw naar de gemeente gaat. De vraag is nu: welke visie hebben wij voor de toekomst van de Hanzehof? Mijn voorstel is:

  1. Het rapport is helder voor iedereen.
  2. We maken een keuze uit de varianten.

Iedere variant kost geld en vraagt investeringen. De sloop van de theatertoren is vernietiging van kapitaal. Deel svp uw visie op de toekomst van de Hanzehof.

Voorzitter: In het memo deelt het college mee dat er nader onderzoek komt. Laten we nu vooral meningen met elkaar delen.

PvdA: Het rapport is een mooie basis. Complimenten voor de Hanzehof. We willen graag de podiumkunsten behouden in Zutphen. Zijn er meer mogelijkheden om geld te verdienen (bijvoorbeeld reclame op een buitenmuur)? Een suggestie is om nu ons verlies te nemen.

CDA: Hoe denkt de Muzenhof over het onderwerp waarvoor we nu bij elkaar zijn? Ook wij hebben complimenten voor de Hanzehof. Het is lastig om te kiezen, want alle varianten kosten geld.

VVD: Wij zijn blij met dit rapport. Onderhoud is de bottleneck. De Hanzehof doet het best goed. De Hanzehof is belangrijk voor Zutphen, die moeten we houden. We moeten aansluiten bij het beeld van Zutphen. Variant 1 is niet de oplossing. Kies nu svp voor iets goeds. Kijk – bij een herontwikkeling - ook naar het parkeerterrein bij de Hanzehal. Boet niet in op kwaliteit.

Stadspartij: Dank voor het rapport en complimenten aan de Hanzehof. Welk deel van het complex kan eventueel gesloopt worden? Welke andere functie kan er in de toren?

College: Ik heb verschillende opmerkingen:

  • Woningbouw is een mogelijkheid, niet de enige. We moeten het ruim bekijken, ook wat betreft gebied.
  • Ik had de Muzenhof ook moeten noemen. Dat is een wezenlijk onderdeel van het vraagstuk, een logische partner.
  • Wat betreft “ons verlies nemen”: dit is een wezenlijke optie. Ik zou echter eerst een stevige discussie willen.
  • De optie “extra inkomsten door bijvoorbeeld reclame op een muur” nemen we mee.

D66: Dank voor het rapport. Wij geloven in de Hanzehof. Koppel het gebouw en de Hanzehof los van elkaar. Het publiek neemt niet af.

Burgerbelang: Welke garantie is er “dat het niet doorsukkeld”? We willen de Hanzehof behouden, maar hebben de middelen niet.

SP: Ik heb een vraag aan de raad. Hoe stonden de raadsleden er destijds in, toen we een besluit namen over de toekomst van de Hanzehof?

College: We hebben wel ambitie, maar geen geld. Dat kan tot een nare situatie leiden. De raad wil nu een duidelijk financieel plaatje hebben. We moeten nu echter niet alleen naar de huidige financiële situatie van de gemeente kijken, maar ook enige jaren verder.

D66: De taak is nu aan het college om een goed financieel verhaal te maken. Een goede schouwburg hoort bij Zutphen.

PvdA: Ik heb nog een aanvulling op de andere inkomstenbronnen. De Muzentoren kan ook uitbreiden met horeca.

College: Ik neem deze suggestie mee.

VVD: De Hanzehof kan ook naar een andere plek in de stad verhuizen.

College: Dat neigt naar variant 3. De Hanzehof ziet geen toekomst in die variant. In de memo van het college staat dat we willen kijken naar de huidige plek.

Stadspartij: Volledige nieuwbouw voor 3 à 4 miljoen is ook mogelijk. U krijgt een rapport hierover. Het gaat over Groenlo.

College: Ik weet waar u op doelt. Ik spreek de mensen van dit plan binnenkort.

Burgerbelang: Kan de wethouder toezeggen dat we binnen nu en drie jaar geen onderzoek meer gaan doen naar de Hanzehof?

College: Vóór 1 januari gaan we de mogelijkheden op een rij zetten. Ik ben er voorstander van niet meer onderzoek te doen.

D66: Haalt u echt 1 januari?

College: Dat zeg ik toe. Vóór 1 januari ligt er een plan.

Voorzitter: Ik dank iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit het forum.

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Consultatieronde Agenda Cleantech Regio (2019-2023) (10-09-2018)

Datum 10-09-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Onderwerp is een consultatieronde over de “Clean Tech regio”. De vraag van de regio is: kunnen wij instemmen met de ambities van de agenda? Hoe wilt u bijdragen en wat heeft u van anderen nodig.

Het College is bijzonder trots op de agenda. Hiermee kunnen we onze ambities werkelijkheid laten worden, deze vervangt alle anderen. De acht gemeentes en twee provincies werken hierin samen. Onze doelen worden hier ook vertaald naar een uitvoeringsagenda. Een aantal grote ambities van Zutphen zelf hebben hierin een plek gekregen. We zijn benieuwd of de agenda ook voldoende draagvlak zal vinden bij de betrokken gemeenteraden. Een zienswijze is voorbereid, en gevraagd wordt of de raad hiermee kan instemmen.

De Stadspartij geeft een aantal suggesties: Kan het warmtenet niet wat eerder worden gerealiseerd? Kunnen we daarin niet ambitieuzer zijn? Moeten we hierin niet wat meer het voortouw nemen? Dat geldt ook voor de markt voor grondstoffen evenals het huishoudelijk scheiden van afval. Kunnen deze onderwerpen meer in regioverband worden opgepakt. Daarnaast missen we Europa als geldschieter. Daarnaast zijn we benieuwd naar het centrum voor elektrisch rijden.

GroenLinks stemt met de zienswijze in. Een aantal vragen/opmerkingen: wij zouden natuur en milieueducatie een belangrijke plek willen geven. Dat ontbreekt nu. Daarnaast missen we aandacht voor de regionale energiestrategie. Daarnaast vragen we aandacht voor vervoer over water op de Mars. Daarnaast willen we graag weten of het klopt dat in 2019 het regionaal busvervoer weer wordt aanbesteed. Worden daar elektrische bussen in meegenomen? Bij vestiging van bedrijven bij scheiding en omzetting van afval, hoe houden we in de gaten welke bedrijven we hiermee gaan binnenhalen?

De VVD vindt het vrij ambitieus qua doelstellingen. We vinden het een mooi stuk.

D66 constateert dat er torenhoge ambities zijn, maar heeft de zorg hoe het past in de ontwikkelingen rondom de bezuinigingen van de gemeente. De financiële paragraaf ontbreekt ook bij de ambities.

Het CDA vindt het een mooie agenda. Zij wil graag ook korte termijn realisaties hierin terugzien. We missen ook de smart doelstellingen. Daarnaast wil zij graag weten waarom de eerder ook geformuleerde ambities over gezamenlijk inkopen steeds niet lukken.

SP geeft aan dat Roemenië Europees geld heeft ontvangen om van het gas af te gaan. Gaat Zutphen dat ook proberen? Daarnaast missen we waterstof, dat we graag zouden willen realiseren op de Mars.

Het College antwoord dat het document een visie geeft, dat uiteindelijk vertaald moet worden naar een uitvoeringsagenda dat inzicht geeft wat per jaar wordt gerealiseerd. Hierbij hoort ook een financiële paragraaf. In de consultatierondes zijn we bezig met alle betrokken gemeentes, provincies, rijk en hopelijk straks ook Europa. De financiële vertaling komt begin 2019.

In reactie op de vraag/opmerking van D66: de gemeente draagt financieel bij met ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. Er wordt ook gekeken naar een vereenvoudigde manier van werken in regionaal verband, waardoor de rekening omlaag kan. We proberen ook in de uitvoeringsagenda aan te geven, waar een bijdrage wordt geleverd door bijv. ondernemers.

In antwoord op de vraag van de Stadspartij. Wanneer u instemt de zienswijze, kiest u voor een meer realistische aanpak van het warmtenet. Hiervoor zijn investeringen van ongeveer 50 miljoen nodig, en dus meerdere partijen. Dit kan niet volgend jaar al gerealiseerd zijn. Daarmee laten we de ambitie niet los. De specifieke vragen over de rollen geven we aan waar we zelf we prioriteit aan hechten en soms ook niet willen wachten op de regio. Sommige onderdelen doen we ook in samenwerking. Een voorbeeld is ook warmtenet.

De Stadspartij vraagt om een beeld van het resultaat. Het College bevestigt dit, maar kan nog geen concrete voorbeelden geven. De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat de antwoorden gegeven kan worden vanuit de organisatie, bijv. over stadslogistiek.

De ambtelijk ondersteuner geeft aan bij onderdeel schone mobiliteit, waarbij er diverse maatregelen zijn. Dit is echt een Zutphens project.

De Stadspartij wil graag meer weten over het centrum voor elektrisch rijden. Het College antwoord dat dit een Zutphense ambitie is, die andere partijen hebben overgenomen.

In antwoord op GroenLinks gaat het College na of elektrisch rijden van bussen wordt meegenomen in de criteria voor aanbesteding van het busvervoer.

Het College beantwoordt de vraag over het inkoopbeleid van het CDA. We hebben hier gemeenschappelijk beleid voor vastgesteld.Het grote aantal inkopers bemoeilijkt het regionaal oppakken hiervan. Het is lastig om iedereen hetzelfde beleid te laten uitvoeren. Dit is een belangrijk aandachtspunt. De vaststelling van regionale ambities gaat daarbij helpen. Zij zegt toe dat er een memo komt met tussentijdse stand van zaken van het inkoopbeleid.

Het antwoord op de vraag van GroenLinks naar de soort bedrijven in kader van circulaire economie. Dit past niet altijd bij de bedrijven, die qua producten niet passen bij duurzaamheid. De wethouders duurzaamheid en economische zaken gaan gezamenlijke ambities hierover formuleren. Dit moet aansluiten bij het plan om de Mars het meest circulaire bedrijventerrein van Nederland te laten zijn.

Op gebied van huishoudelijk afval kan Zutphen een voorbeeld zijn voor andere steden met hoogbouw. Dit is een ingewikkelde kwestie bij scheiden van afval. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking. Wij leren daarbij bijv. van andere gemeentes, bijv. Apeldoorn, bij het scheiden van bedrijfsafval.

In antwoord op de vraag van SP van verstrekking van middelen door Europa om van het gas af te gaan. Het College is van mening dat Nederland dit moet doen. We prijzen ons gelukkig met de bijdrage van de provincie Gelderland. Het Rijk is actief met regiodeals. Wij hebben er 2 ingediend vanuit de regio. Dit zou een derde partner betekenen. Wat betreft waterstof: we zien dat het een mogelijke hype is. Er wordt zoveel uitgevonden, dat we moeten oppassen dat we niet achter grillen aanhollen.

De voorzitter dankt het college. Er is nog een van de SP: zou waterstof ook niet een criterium kunnen zijn bij de aanschaf van bussen? Het College antwoord dat geen of weinig uitstoot een criterium kan zijn bij de inkoop. Aanbieders zijn dan vrij om met een passende oplossing te komen. We staan bij open voor een eventueel initiatief met waterstof.

Als reactie op de vraag van D66 over het fietspad (in kader van bezuinigingen) antwoord het College dat het begrootte bedrag van 1 miljoen euro erg hoog is voor een fietspad van deze omvang van Zutphen naar Deventer. Hierover willen we graag gesprek voeren in de regio. Er zijn mogelijk goedkope alternatieven. We willen het liever niet afblazen.

D66 ziet daarin het probleem, omdat in kader van de bezuinigingen is aangegeven om te stoppen.

Het College wil graag een alinea laten toevoegen door de raad aan deze zienswijze, waarin de bezorgdheid hierover wordt geuit.

VVD wil graag haar steun geven aan de paragraaf.

De zienswijze moet voor 1 oktober worden aangeboden. De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat het stuk terugkomt in de vergadering van 24 september a.s. Daarin zou de aangepaste zienswijze kunnen worden behandeld. Het voorstel wordt informeel voorgelegd.

Het College vraagt in te stemmen met de ambities en doelen van deze agenda. Wanneer de raad dit doet, dan kan deze worden vertaald in een uitvoeringsagenda en financiële paragraaf. In de zienswijze wordt daarnaast een alinea toegevoegd waarin de raad haar zorg kan formuleren over de financiële haalbaarheid van bepaalde ambities.

D66 heeft het er moeilijk mee (met de dreiging om het fietspad te schrappen). Het College geeft aan dat onderdelen die passen binnen het Focustraject ongewijzigd zijn gebleven, voor voorstellen als het fietspad is geoordeeld dat we in gesprek gaan of bijdrage hieraan omlaag kan.

Het CDA vindt dat ambities realiseerbaar zijn, komt dit in de uitvoeringsagenda naar voren? Dit wordt door het College bevestigt.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel voldoende behandelt is, en voor verdere behandeling door kan naar de raad. Dit met toevoeging van een extra alinea aan de zienswijze.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 10-09-2018

Behandeld in