Pagina delen

Forumverslag 10-04-2017

Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 18:30 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staan de “Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening”. Dit is een adviserend forum. Ik geef het woord eerst aan de wethouder. Zij geeft een presentatie/toelichting over de samenhang tussen het voorstel “doorontwikkeling WSW” (Wet Sociale Werkvoorziening) en de visie op de Participatiewet. Daarna kunnen we met de forumleden van gedachten wisselen.

College: De wethouder geeft de toelichting.

Stadspartij: De wethouder sprak over een backoffice. Wat verstaat de wethouder daaronder en welke invloed heeft dat op de voorliggende scenario’s?

ChristenUnie: Punt van orde. Ik vind het jammer dat we het nu over het laatste deel, de uitvoering, gaan hebben terwijl we het nog over de visie moeten hebben.

Voorzitter: Het probleem is dat die visie nog niet door de raad is vastgesteld. We gaan het nu hebben over de scenario’s. U kunt daar vragen over stellen, uw opmerkingen over maken. U kunt aangeven wat u eventueel mist.

ChristenUnie: Het is lastig om te kiezen voor een scenario. Want je kunt ook kiezen voor een combinatie. Ik wil in ieder geval mijn uitgangspunten meegeven. Je gaat niet samenwerken waar het geen meerwaarde heeft. Ik zou de nieuwe situatie van de grond af opnieuw opbouwen en niet vanuit een bestaande organisatie. En ten derde zou ik de regie heel dichtbij willen houden. Met die drie punten zijn natuurlijk allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk. Daar waar maatwerk vereist is ligt samenwerking minder voor de hand.

College: Ik heb hier niet zo veel aan toe te voegen. Eens met de ChristenUnie om niet vanuit de bestaande situatie te redeneren maar meer vanuit de klant, werkgever en onderwijs. Om die op een goede manier bij elkaar te krijgen.

CDA: Ik sluit me ook aan bij de ChristenUnie. Je moet heel goed kijken hoe de doorstroming zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Het gaat om kwetsbare groepen. Zo min mogelijk bureaucratie en zo veel mogelijk maatwerk.

D66: Wij vinden het belangrijk dat de scheiding tussen werk en inkomen goed in de structuur naar voren komt. En ik vind het belangrijk dat onderwijs een prominente plek krijgt. Het heeft ook onze voorkeur om geen werk te creëren maar om het echte werk naar binnen halen.

SP: Ik wil graag aandacht vragen voor de informatievoorziening naar de medewerkers zelf. Zij lijken niet zo goed op de hoogte en lezen alleen maar dat Delta gaat sluiten. Dat leidt tot onrust.
Het is gebleken lastig te zijn om belangrijke gemeentelijke taken door een GR te laten uitvoeren. Zoals scenario 2 (Integrale Inkoop). Je hebt als gemeente dan weinig invloed. Hoe pakt dat uit? Ik voel daar niet zo veel voor. Ik voel meer voor scenario 1 (Zutphens Werkbedrijf). Daar wil ik graag over doorspreken.

VVD: Ik wil er 1 element aan toevoegen. Het begeleiden van mensen en het bemiddelen ervan is een vak. Ik zou dan ook graag meegenomen zien dat er een structuur gekozen wordt waarbij de professionaliteit van die professionals goed tot zijn recht komt.

Burgerbelang: Ik denk dat het goed is dat bij de uitwerking van de vastgestelde kaders de consequenties goed in beeld worden gebracht. Ook de meerwaarde benoemen vanuit verschillende aspecten. Mij lijkt dat scenario 1 daar het meest aan tegemoet komt.

PvdA: Het heeft mijn voorkeur om de regie dicht bij huis te houden en dan lijkt scenario 1 het meest zinvolle.

GroenLinks: Werk en inkomen zo veel mogelijk scheiden. Het werkdeel gaat over maatwerk. Mensen komen minder tot hun recht in een omgeving waar wetmatigheid de norm is. Scenario 1 sluit hier het best bij aan. Kiezen we nu voor het uitwerken van 1 scenario of misschien wel 2? Onze voorkeur gaat uit naar scenario 1 maar het niet in beeld hebben van de consequenties maakt het wel lastig. Past het scenario ook in de arbeidsmarktregio en sluit het aan bij de vraagstukken die daar liggen?

Stadspartij: Wij vinden scenario 1 interessant. Het nadeel van het scheiden van werk en inkomen is dat werknemers bij twee verschillende instanties moeten melden. En het vraagt een goede samenwerking tussen deze twee partijen. Dit zou in een 5e scenario weergegeven kunnen worden

GroenLinks: Moet dit in een extra scenario of kan het ook een aanscherping zijn van één van de voorliggende scenario’s?

D66: Onze voorkeur is scenario 1 maar we zien ook wel voordelen in scenario 2. Wellicht is een mix van deze 2 nog een optie? In het stuk wordt de samenwerking genoemd met VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en Pro (Praktijkonderwijs). Ik denk dat er ook een mooie samenwerking met het MBO mogelijk is.

VVD: Scenario 1 en 2 zijn bespreekbaar. Het 4e scenario lijkt ons niets. Belangrijk is het maken van goede resultaatafspraken.

SP: Een vraag aan de wethouder wat het nadeel van scenario 4 is ten opzichte van scenario 1?

College: Mijn voorkeur is om wel directe sturing te organiseren zonder daar de wendbaarheid vanaf te halen. Een gemeentelijke organisatie werkt met andere werkprocessen en verantwoordelijkheden.

ChristenUnie: Mijn voorkeur gaat uit naar het Zutphens Werkbedrijf in combinatie met scenario 2. Waarbij het Zutphense Werkbedrijf niet alleen binnen de Zutphense grenzen moet kijken. Er moet ook regionaal gekeken worden. Hoe ziet u de samenwerking met andere gemeenten?

CDA: Ook onze voorkeur is een combinatie tussen scenario 1 en 2.

College: We zullen inzichtelijk maken wat de voor- en nadelen zijn van het scheiden van werk en inkomen. En hoe je daar op kan anticiperen. In de omgeving zijn voorbeelden. Naast de dingen die al genoemd zijn, maatwerk, weinig bureaucratie, verwacht ik ook dat ze perspectief bieden. Ook wij hebben een afvaardiging vanuit het onderwijs aan tafel. De onrust bij Delta is er. We doen er alles aan om die weg te nemen. We zijn in gesprek met de directie hoe zij de werknemers mee kunnen nemen in dit proces. Vooral de werknemers die gedetacheerd werken zijn lastiger te informeren. De mensen kunnen er zeker van zijn dat het werk wat deze mensen blijft en dat de contracten ook blijven bestaan. We hebben het alleen over de organisatievormen. Maar we hebben nu eenmaal de wettelijke plicht om alles te borgen rond deze doelgroep.
Ik denk dat ieder te kiezen scenario past binnen de arbeidsmarktregio. Omdat iedere gemeente de vrijheid heeft te kiezen voor de uitvoeringsvorm die zij wil.

Lijst van Vliet: Mijn voorkeur gaat uit naar scenario 1 in combinatie met 2.

VVD: Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen buiten de orde van deze vergadering. Er zijn mensen van Delta hier aanwezig. Ik ben erg geschrokken vanochtend van het bericht van het overlijden van Jan Borgonjen. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik jullie daar zeer mee condoleer en dat we erg met jullie meeleven.

De voorzitter: Ook in het presidium hebben we stil gestaan bij het overlijden van Jan Borgonjen. Dank voor deze mooie woorden. Dan rond ik nu de vergadering af. Ik denk dat de forumleden goed hebben aangegeven hoe zij over het stuk denkt. Ik sluit deze forumvergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017 (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Mevrouw G. de Jongh overhandigt een petitie en handtekening aan de voorzitter.

De voorzitter neemt de petitie in ontvangst en zegt deze tijdens de raadsvergadering ter hand te zullen stellen aan het college. De petitie is bijgevoegd bij dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Ekkers. De heer Ekkers spreekt in. Bijgevoegd is zijn inspreekreactie.

De PvdA vraagt aan de heer Ekkers wat volgens hem het unieke is van deze woningen.

De heer Ekkers geeft aan dat dit het eenvoudige, kleinschalige en authentieke, intieme karakter is. Dit steekt bovendien af tegen het grotere rijke deel van Zutphen.

Het CDA vraagt hoe dhr. Ekkers zich het behoud van deze woningen voorstelt, aangezien deze niet voldoen aan het Bouwbesluit.

De heer Ekkers erkent dat er het nodige aan de woningen moet gebeuren. Hij geeft aan daar geen plan voor te hebben.

Behandeling motie

Indieners motie:

Stadspartij: Het betreft het laatste plekje met arbeiderswoningen in Zutphen. Er is tijdens de planvorming geen aandacht geweest voor dit laatste stukje De Mars en dit moet recht gedaan worden door de discussie te voeren. Het gaat om erfgoed in een breder perspectief: hoe was het wonen onder de rook van de fabriek. Het stuk sluit ook mooi aan op de historische haven. Bovendien duurt het nog 10 jaar voor er iets gaat gebeuren in dit gebied en wordt er dus gesloopt voor braakliggend terrein. Er gaat bovendien minder gebouwd worden. De Stadspartij is van mening dat betrouwbare partners met elkaar in overleg gaan. Ook andere partijen hebben geen belang bij een stuk braakliggend terrein. Een actueel onderzoek moet uitwijzen wat de waarde is van dit stuk grond en wat het kost om dit gedeelte te behouden.

SP: De SP is warm voorstander van behoud omdat dit stuk geschiedenis hoort bij het thuisgevoel van dit gebied. Er is destijds te snel besloten over de sloop van dit gedeelte. De fractie vindt dat die fout niet opnieuw moet worden gemaakt en roept daarom op tot een onderzoek, waarna de scenario's in juni besproken kunnen worden. Het is tragisch voor bewoners die zijn vertrokken, maar dat is geen reden om de huizen te slopen. Dat wijzen de honderden handtekeningen wel uit. Er moeten samen met de partners scenario's worden uitgewerkt.

Overige fracties:

BewustZW: Er is destijds bij het bestemmingplan van De Mars wel gekeken naar de woningen en het bleek toen een enorme opgave te zijn om deze te behouden. De kosten kwamen neer op € 35.000-40.000 per woning. De tijd schrijdt echter voort en BewustZW is zoals het plaatje er nu ligt voorstander om een onderzoek te doen. Er is volgens de fractie geen sprake van onbetrouwbaarheid, maar van het zakelijk bespreken en op basis van onderzoek informatie verstrekken.

D66: Steunt de motie niet. Dit leidt tot rechtsonzekerheid naar de Marsbewoners. Er zijn geen nieuwe feiten die aanleiding geven tot een koerswijziging. Er zijn bovendien afspraken gemaakt en de gemeente moet die nakomen. Ook hiervoor geldt dat er geen nieuwe feiten zijn, alleen andere opvattingen. Als je de afspraken niet nakomt ben je als overheid onbetrouwbaar. Bovendien heeft het geen zin om onderzoek te doen, als van tevoren al bekend is dat je het geld niet hebt om gevolg te geven aan behoud van de woningen. Met het uitvoeren van een onderzoek wek je wel de illusie dat het behouden kan worden, terwijl dit niet zo is.

Burgerbelang: het gaat niet om cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien gaat dit voor de gemeente Zutphen heel duur worden. De woningen zijn niet van ons; wie moet de woningen gaan opknappen? Woonbedrijf Ieder1 zal dit niet willen doen.

GroenLinks: Staat positief tegenover de motie. Maar vindt dat we van tevoren wel moeten bedenken hoeveel we ervoor over hebben om dit stuk te behouden. Daarnaast heeft de fractie behoefte aan meer duidelijkheid over de bouwplannen.

VVD: Er is al veel onderzoek gedaan. Als gemeente worden we er niet betrouwbaarder op als we dit nu weer ter discussie gaan stellen. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg.

Reactie college

College:  De feiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van eerdere keren dat dit besproken is:

- Het is geen cultuurhistorisch erfgoed. Het college zet op het gebied van erfgoed in op andere locaties.

- De gemeente moet een betrouwbare partner zijn. Er zijn afspraken gemaakt met Heijmans en met Woonbedrijf Ieder1. Deze afspraken moeten worden nagekomen.

- Nu besluiten om deze woningen te behouden zou geen recht doen aan de bewoners die reeds zijn vertrokken. Als nu de woningen kost wat kost behouden moeten blijven is dit niet uit te leggen. Het gaat in de miljoenen lopen om de woningen bewoonbaar te maken.

- De woningen zijn niet van de gemeente, maar van Woonbedrijf Ieder1. Woonbedrijf Ieder1 heeft zich te houden aan afspraken om het terrein gesaneerd op te leveren.

Verder geeft het college aan dat er voor 2028, dus binnen 10 jaar gebouwd gaat worden. Heijmans houdt daaraan vast en is ook verkoopplannen aan het maken voor de gehele Noorderhaven.

Het college wijst er op dat bij de inschatting van de kosten ook rekening moet worden gehouden met een claim van Heijmans. En moet bedacht worden dat Woonbedrijf Ieder1 gerechtelijke procedures heeft moeten volgen om bewoners uit de woningen te krijgen. Bij betrouwbaarheid gaat het ook om consequent beleid.

Het college raadt de motie ten zeerste af.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft de inspreker het woord.

Aart van den Berg is docent en één van de initiators van het Baudartius Natuurlokaal op De Kaardebol. Zijn inspraakreactie is als bijlage bijgevoegd.

D66: Ziet u voor uzelf nog een andere rol dan huurder van het gebouw?

De heer Van den Berg: Nee, we huren ruimte in De Kaardebol.

BewustZW: Maakt uw plan onderdeel uit van het Masterplan Onderwijshuisvesting?

De heer Van den Berg: Dat weet ik niet.

SP: Is een combinatie onderwijs-participatie mogelijk?

De heer Van den Berg: Dat biedt mogelijkheden. Wij huren maar een beperkt deel van het gebouw.

De voorzitter geeft daarop het woord aan het college.

College: Wij horen nu graag de voorkeur voor een scenario. Daarna gaan we dat uitwerken op diverse onderdelen. Voor de zomer sturen wij een voorstel naar de raad. De doelstelling voor het gebouw wordt educatie, duurzaamheid, onderwijs en ontmoeting.

VVD: Was het niet handiger geweest als er al scenario’s uitgewerkt waren?

ChristenUnie: We wijken af van eerdere kaders van de raad. Ik lees drie scenario’s in het voorstel:

  1. Er is een economische drager, een ondernemer, een gezonde financiële exploitatie.
  2. Duurzaamheid en educatie zijn belangrijk. Er is geen economische drager.
  3. Een combinatie van 1. en 2.

De vraag is nu: gaan we het gebouw verkopen of houden we het in eigen beheer? Dit is aan de orde als er een gegadigde is. Wij hebben voorkeur voor scenario 3.

GroenLinks: We reageren nu toch op de scenario’s van de vorige keer?

VVD: Wil de ChristenUnie de doelstellingen loslaten?

ChristenUnie: Nee, dat hangt van het scenario af. Ik bedoel te zeggen dat we de kaders moeten durven loslaten.

VVD: Dus u wilt toch de doelstellingen loslaten?

ChristenUnie: De doelstelling is: wat wil je met het pand bereiken? Een kader is wat anders.

CDA: De kaders bieden alle ruimte, hou die vast. Wij zien twee mogelijkheden voor het gebouw:

  1. Eerst rust in de tent. Sluit met de huidige gebruikers een huurcontract af.

Burgerbelang: De insprekers op het vorige forum waren gelukkig. Er is al rust nu.

CDA: Niet iedereen is gelukkig. De tweede mogelijkheid die ik zie:

  1. Verkoop het pand en maak er een kopie van het cleantechcentrum van.

D66: Wij willen een duurzame zelfstandige exploitatie. Een spiegel van het cleantechcentrum kan ook. De kaders gelden wat ons betreft nog steeds. Wij sluiten een commerciële partij niet uit. De gemeente moet op afstand staan. Onderwijs kan aanvullend op de exploitatie. Wij zien De Kaardebol als hart in het Emepark.

GroenLinks: De Kaardebol is geen financieel vraagstuk, maar meer dan dat. De bottum-up-aanpak vinden wij prima. Ook met een spiegel van het cleantechcentrum zijn wij het eens. De economie mag een rol spelen. Het gebouw kan goed fungeren als kloppend hart in de omgeving. Het moet een inspirerende plek zijn, waar allerlei initiatieven welkom zijn die passen in de sfeer en de organisatie. Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn welkom. We moeten tempo maken, maar ook de tijd nemen om een goede organisatie neer te zetten.

CDA: Wij zien hier bij dit forum veel draagvlak voor de invulling van het gebouw. De vraag is nu hoe het gebouw geëxploiteerd moet worden. Kijk daarbij naar initiatieven elders in ons land.

VVD: Wij zijn het eens met het CDA. Ons is echter nog niet duidelijk wat de weg wordt om daar te komen. Wij hebben geen voorkeur voor een scenario. Wij vinden het belangrijk om de doelstelling te halen.

GroenLinks: Er zijn verschillende mogelijkheden voor het beheer.

Burgerbelang: Wij zijn voorstander van een NME-centrum. Belangrijk is hoe de exploitatie eruit gaat zien. Welke kaders heeft het college daarvoor nodig?

ChristenUnie: Wij vinden het prima dat er commerciële activiteiten zijn in het gebouw. Maar die activiteiten worden nooit de dragende partij. Welke entiteit spreek je als eerste aan? Zo’n organisatie is er op dit moment nog niet in het gebouw. Hoe gaan we dat doen?

CDA: Als het centrum eenmaal functioneert, dan wordt dat vanzelf duidelijk.

ChristenUnie: Dat gaat niet gebeuren.

PvdA: Wij hebben een duurzaamheidscentrum voor ogen. Wij zien een rol voor onderwijs (Baudartius) en participatie. Onderwijs is de dragende organisatie. Wij zien een commerciële partij niet als drager. Dat wordt waarschijnlijk eerder een niet-commerciële partij.

CDA: Wij zien het als winst dat de huidige organisaties door willen.

ChristenUnie: De Kas wordt een onderwijslocatie. Brengen we dat in bij het Masterplan Onderwijshuisvesting? Pakt het onderwijs die rol op?

Burgerbelang: We moeten de bottum-up-aanpak vasthouden. Wat is die entiteit waarover zojuist gesproken werd? Die moeten we meenemen in de scenario’s.

SP: Wij vinden het prima als onderwijs de drager wordt. Maar moet het onderwijs wel verantwoordelijk zijn voor die dragende entiteit? Wie ziet de ChristenUnie als aanspreekpunt? Wordt dat een ondernemer, dan leidt dat tot frictie. Wij stellen voor het beheer van De Kas bij de gemeente te laten, want die is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.

ChristenUnie: Een stichting kan aanspreekpunt zijn.

SP: Wat is het voordeel daarvan?

ChristenUnie: Dan blijft het op afstand van de gemeente.

D66: Zijn er veel commerciële partijen die belangstelling hebben?

College: Ja, maar dan moet je wel omzet halen en dat is niet haalbaar.

Stadspartij: Van belang is dat er een stabiele partij is. Mogelijk moeten we de financiële kaders aanpassen, dat vinden wij bespreekbaar. Wat zijn maatschappelijke meerwaarden? De constructie hoofdhuurder-onderhuurder vinden wij niet werkbaar.

BewustZW: Er is geen rust nu op De Kas. Dat geeft onzekerheid. Wees duidelijk nu. Werk het scenario uit waarbij twee VO-scholen in het gebouw werkzaam zijn. De gemeente blijft dan toch sturen, maar weliswaar op afstand.

CDA: We kunnen De Kas wel redelijk exploiteren. We moeten nu niet overhaast dingen gaan doen. Ik geloof niet in invloed van de gemeente.

BewustZW: Ik zoek een oplossing in het licht van de afspraken.

Stadspartij: De gemeente wordt geen vastgoedhandelaar.

BewustZW: De Kas staat op zichzelf.

College: We gaan de kant op die u aangeeft. Er is op dit moment rust in het gebouw. We gaan nu verdere stappen zetten. Eén van de scenario’s is onderwijs. Dat heeft effect op het Masterplan Onderwijshuisvesting. De ChristenUnie vatte het goed samen met zijn drie scenario’s. Bij de toekomst van De Kas denk ik aan onderwijs, participatie en NME. Ik wil de huidige gebruikers en de buurt erbij betrekken. Die basis is goed. Nu gaan we met partners in gesprek daarover. We komen nog bij u terug over de vorm, over de organisatie van het nieuwe gebouw. Een goede exploitatie moet mogelijk zijn. We verwerken de kaders en doelstellingen in het plan.

BewustZW: En nu? Heeft u een stappenplan?

College: Er komt zo spoedig mogelijk duidelijkheid.

SP: Houdt het pand – in goed overleg met de gebruikers - in eigen beheer. En verlaag de huren fors.

College: Dat nemen we mee.

VVD: Er zijn doelstellingen en kaders. Die gelden nog steeds.

De voorzitter sluit het forum.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

I-Visie 2020 gemeente Zutphen (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Op de agenda staat de “I-Visie 2020 gemeente Zutphen”. De voorzitter heet iedereen welkom en geeft hierna het woord aan de wethouder voor een inhoudelijke toelichting.

College: Belangrijk om te weten dat bij vaststelling van deze visie er ook middelen nodig zijn. Hiervoor is een aanvraag gedaan in de voorjaarsnota en zal daar worden besproken.

Als gemeentelijke organisatie kunnen we dit in de toekomst niet langer alleen. Er is een stap gezet om hierin samen te werken met de gemeente Apeldoorn, hierover volgt een aparte memo.

Gertie Sloetjes: De I-Visie is samengesteld uit een aantal bestaande documenten, te weten de visie op dienstverlening 2025-2025, het focustraject en de Digitale Agenda 2020.

De I-Visie bestaat uit 3 delen: de daadwerkelijke visie staat in hoofdstuk 2.

  1. I-Visie en de organisatie
  2. I-Visie en de samenleving
  3. I-Visie en bestuur

Bij alle onderdelen hoort een interpretatie in beeld. De volgende video's worden getoond.

 

Nieuw Werken (in 1990) is een bom onder het kantoor:

https://youtu.be/tFDaI-9qcXs

 

De kracht van informatie (met aandacht voor waarstaatjegemeente.nl):

https://youtu.be/vzPYI9T1OPY

 

Smart City Utrecht: optimalisatie fietsparkeren met behulp van slimme techniek (sensoren):

https://youtu.be/nCdTfHbdKZY

Wat ziet u zelf u als nut van een bestuurlijke visie op informatie? Ziet u hiervan het nut in, en wat is uw mening hierover?

VVD: Wij vinden het prettig Zutphen te kunnen vergelijken met andere gemeentes, en om een indicatie te krijgen of we zinvolle keuzes maken.

Gertie Sloetjes :Het tweede onderdeel is een filmpje van gemeente Utrecht over geleide systeem voor fietsers. Dit laat de snelheid zien waarmee onze samenleving verandert.

Zijn er vragen?

Burgerbelang: Hoe gaan we om met mensen die niet mee kunnen komen in de digitale samenleving? Hoe gaan we borgen, dat zij meegenomen worden. Hoe krijgt dit een plaats in de I-Visie?

Gertie Sloetjes: De I-Visie geeft geen concrete antwoorden op deze vraag. De gemeente ondersteunt financieel het programma 'Digitaal sterker' van de bibliotheek met een cursusaanbod gericht op de omgang met (digitale) overheidsdiensten.

PvdA: wilde dezelfde vraag stellen als BurgerBelang. Deze is inmiddels beantwoord.

D66:vraagt of het in de in praktijk betekent dat de website toegankelijk wordt voor laaggeletterden?

Gertie Sloetjes:Dat is een onderdeel  van de Agenda 2020 en Europese regelgeving.

ChristenUnie vindt het essay boeiender dan de I-Visie. Hierin wordt gedoeld op de dreigende tweedeling van mensen die wel en niet kunnen meekomen met ontwikkelingen in de informatievoorziening. Is het al duidelijk wat dat  voor de gemeente betekent?

Gertie Sloetjes: Dat is het onderwerp van het volgende filmpje, uit 1990 (Van Kooten en de Bie).

Het gaat veel voor ons als gemeente betekenen. De gemeente is niet alleen dienstverlener maar ook bronhouder van de openbare basisgegevens. Hiermee is zij verplicht om deze gegevens openbaar beschikbaar te stellen. De medewerker krijgt hiermee de rol van een professionele informatiemedewerker. Dit legt druk op de ambtelijke organisatie.

We zijn gestart met de “Zutphen Academy” om beter te kunnen bewegen in de veranderde positie van de lokale overheid.

Voorzitter: zijn er nog vragen voor het college?

D66:  Werkt Zutphen al samen en wat zijn de concrete resultaten tot nu toe?

College: We voeren al een aantal jaren gesprekken over de samenwerking. Dit heeft tot nu toe samenwerking op het gebied van Belastingen en Inkoop opgeleverd.

De ICT-samenwerking betekent het aangaan van een inkooprelatie met  de gemeente Apeldoorn. Voordeel voor Apeldoorn is meer volume, de gevraagde investeringen blijven daarmee binnen de perken. Voor Zutphen betekent dit dat we ook in de toekomst informatiemanagement vorm en inhoud kunnen blijven geven. zonder samenwerking redden we het over een jaar of 2 niet meer, gezien de benodigde investeringen.

We verwachten dat er met meer gemeentes samenwerking gaat plaatsvinden op het gebied van uitvoering van beleid. Het opstellen van het beleid blijft bij de politiek zelf.

Bart Lindeboom: Onze uitgangspunten in de I-Visie lijken behoorlijk op die van de gemeente Apeldoorn, daar hebben wij geleend. We werken nu samen aan het beleid- en implementatieplan. Dit gaat niet overhaast.  Vraag aan wethouder: ik kan me voorstellen dat dit onderwerp opnieuw op de agenda komt?

Voorzitter: De wethouder antwoord bevestigend. Vraagt aan het forum of het onderwerp terug moet komen in een volgende vergadering of technisch blok.

De ChristenUnie vraag of we als forum of raad over onderdelen beslissen?

College: Nee, het voorstel is dat de visie integraal wordt vastgesteld. De uitvoeringsagenda kan altijd ter inzage worden gelegd.

ChristenUnie:  dat is een goed plan.

De Voorzitter stelt voor om het onderwerp door te laten gaan naar het technisch blok.

Groen Links: wanneer we instemmen, betekent dit wel wat voor de middelen?

College: De noodzakelijke extra middelen worden zichtbaar in de Voorjaarsnota.

BewustZW vindt het een belangrijk onderwerp. Wanneer ideeën en input van raadsleden nodig is, dan is het forum beter geschikt dan TB.

College: Is het niet beter dit bij de uitvoeringsagenda te bespreken, concreter wordt het niet. In verband met de vergaderorde zal de volgende fase van de behandeling in een technisch blok zijn.

VVD merkt op dat niet gesproken is over wat de visie spannend maakt. Waar zitten de dilemma’s, waar zitten de investeringen? Doen we recht aan het onderwerp met huidige wijze van afhandelingen?

GL ziet het onderwerp graag  terug in het forum.

De Voorzitter concludeert dat het onderwerp nog niet voldoende besproken is en het presidium zal worden verzocht dit onderwerp opnieuw te agenderen, en sluit de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Cleantech Regio on tour 2017 - WGR Stedendriehoek en Strategische Board (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en H.J.M Verschure
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum, heet iedereen welkom en schets de programmaopzet en het doel van de bijeenkomst.

Vervolgens krijgt de burgemeester het woord voor een inleiding en benoemt in haar bijdrage het belang van de regionale samenwerking voor Zutphen naast haar lokale agenda. Onder andere is dit aan de orde bij de onderwerpen Energietranisitie, Mobiliteit en Arbeidsmarkt. Ook investeren in samenwerking tussen ondernemers en onderwijs is belangrijk evenals een focus op Cleantech. 

Na een korte Cleantech-quiz onder de aanwezigen schetst dhr. Heidema, vanuit zijn regionale rol als voorzitter van de Strategische Board/WGR Stedendriehoek, een aantal regionale ontwikkelingen. In zijn presentatie gaat hij in op:

  • De opgaven voor de Cleantech Regio: Innovatie, Sociaal Kapitaal, Bereikbaarheid, Leefomgeving;
  • De ontwikkelingen in de regio: lobby, Omgevingsagenda, Beter Benutten, Human Capital.

Aansluitend geeft dhr. De Blok, portefeuillehouder Energietransitie van de Strategische Board, een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie.

De presentatie van beide sprekers is als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd.

Na de presentatie gaan de aanwezigen in twee groepen uiteen. In beide deelsessies gaan vertegenwoordigers van de WGR Stedendriehoek/Strategische Board, bestuurders en overige externen in gesprek met raadsleden. Er is een deelsessie over het thema 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs' (onder leiding van Martine Witteveen) waaraan ook wethouder De Jonge en dhr. Hubert van de praktijkschool deelnemen en er is een deelsessie over het thema 'Energietransitie en innovatie' (onder leiding van Menno van Luijn) waaraan wethouder Pennings en de heren Van Campen en Evers (van Bouwgroep Campen) deelnemen.

Na afloop van de deelsessies vindt er een terugkoppeling plaats. In de sessie over 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs' is geconstateerd dat er grote stappen zijn gemaakt in de regio door als ondernemers, overheid en onderwijs goed met elkaar samen te werken. Ook zijn inspanningen geleverd door scholen om leerlingen op te leiden voor banen in de techniek. Tenslotte groeit de economie en komt er een tekort aan MBO-ers maar dient er ook aandacht te zijn voor voldoende gekwalificeerde HBO-ers. Het is van belang dat leerlingen die de HBO niet halen, opstromen. 

In de sessie over 'Energietransitie en innovatie' is met name gesproken over het thema in relatie tot woning(bouw). Bij huurwoningen loopt dat vooral via de corporaties, bij koopwoningen kan gebruik worden gemaakt van 'energiecoaches'. Zutphen wil hier strak op inzetten. Ook is gesproken over kansen en bedreigingen van 'gasloos' bouwen. Gasloos bouwen is op dit moment nog duurder maar misschien kan de gemeente daarin iets betekenen. Een belangrijke opmerking in de deelsessie was: 'eerst reductie (van energie), daarna (energie) opwekken'. Ook is gesproken over het mobiliseren van de agrarische sector en hen op te roepen tot investeren in de productie van biogas. Hiervoor lopen al wat eerste initiatieven. Voor Zutphen tenslotte is het een uitdaging hoe om te gaan met dit thema in relatie tot het grote aantal panden in de gemeente dat valt onder monumentenzorg.

De voorzitter concludeert aansluitend dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen (10-04-2017)

Datum 10-04-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent om 20:05uur de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter verwijst naar twee eerdere sessies op 16 en 30 januari over dit onderwerp en geeft het college het woord.

2. College: de portefeuillehouder verwijst naar de bijlage bij het raadsstuk met de Regiovisie over dit onderwerp. De door de raad voorgestelde wijzigingen zijn zeer serieus genomen en zijn doorgevoerd.

3. De voorzitter geeft het woord aan het forum:

VVD: de in rood gemarkeerde wijzigingen waren zeer duidelijk te zien en we zijn hier blij mee. We vinden dit een belangrijk onderwerp. Bedankt.

Bewust ZW: zijn blij met de gekozen presentatie van de wijzigingen, zeer duidelijk. Wel de vraag of de toename van het lokale budget af gaat van het regionale budget?

College: het budget gaat naar gemeenten. Concrete afspraken moeten nog worden uitgewerkt, bijvoorbeeld extra-muraliseren. De uitwerking volgt nog. Financieel is sprake van communicerende vaten. Het gaat uiteindelijk om de beste oplossingen voor de mensen. Deventer reserveert middelen in het vernieuwen van zorg.

Burgerbelang: tijdens de vorige 2 sessies is het meeste al wel gezegd. Is blij met de gekozen aanpak en presentatie van de wijzigingen. Wil graag weten hoe om te gaan met cijfers per gemeente?

College: daar krijgen we nu reeds inzicht op en maken afspraken om dit te regelen. Er zal worden gestreefd naar eenduidigheid voor een goede basis.

PvdA: er is sprake van een kwetsbare doelgroep. PvdA ziet hierin goede initiatieven. Welke mogelijkheden bestaan er voor jeugdzorg?

College: dit onderwerp is toegevoegd. Gemeente Zutphen zal hier samen met de regio naar kijken. Vooral bij de overgang van min 18 naar plus 18 jaar wordt aandacht besteed om deze overgang soepeler te laten verlopen. Vanaf 2019 is sprake van nieuwe inkoop. Hierin zullen we meer verbinding op regionaal niveau leggen. Voor opvang zullen we minder naar Deventer kijken en meer naar Apeldoorn waar men dat nu oppakt. Gemeente Zutphen sorteert voor om in de toekomst beter voorbereid te zijn.

GroenLinks: is tevreden. Er is reeds veel besproken en GroenLinks vindt het een goed stuk.

4. Het forum geeft aan dat het onderwerp rijp is voor behandeling in de raad en de voorzitter sluit om 20.15uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in