Pagina delen

Forumverslag 10-03-2014

Presentatie voortgang nieuw zwembad (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Er zal een presentatie gegeven worden over de voortgang van de realisatie van het nieuwe zwembad. Na de presentatie is er de gelegenheid om vragen te stellen. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt namens het College aangegeven dat er voor de aanbesteding één pakket is neergelegd. Verkorting van de bouwtijd, verminderen van de risico’s en het in de hand houden van de energiebesteding waren speerpunten. Vanavond volgt een presentatie van de plannen.

In 2012 is een budget van 7 mln. beschikbaar gesteld. Het huidige plan blijft binnen dat budget.

De exploitatie is nog niet helemaal helder, maar binnen drie tot vier maanden zal het ondernemingsplan worden voorgelegd.

Op dit moment wordt het plan aangescherpt en zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De start van de bouw staat gepland voor 1 juni 2014. De bouwtijd is gesteld op 1 jaar. De oplevering staat gepland op 1 juni 2015. De daadwerkelijke exploitatie kan dan op 1 september 2015 beginnen.

Aansluitend wordt een presentatie gegeven door de heer J. Geurts van Vaessen en de heer E. Slangen van Slangen + Koenis Architecten. De presentatie is als bijlage beschikbaar.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De PvdA vraagt naar de voorzieningen voor gehandicapten en de toegankelijkheid voor minder validen.

Burgerbelang vraagt naar de invulling van SROI. Hoe scherp is dit onderdeel gedefinieerd en hoe zal de toetsing achteraf plaatsvinden.

De ChristenUnie vraagt naar de beweegbare bodem in het wedstrijdbad. Wordt die beweegbaar over de lange of korte zijde? Dit in verband met mogelijk dubbelgebruik van het bad.

Stadsbelang mist in het ontwerp een stuk intimiteit. Voorstelbaar is dat er een privacy wens bestaat bij ouderen of vanuit een levensovertuiging.

Groen Links vraagt of de EPC nog omlaag kan worden gebracht en wat de verhouding is tussen de kosten en de exploitatie.

Het CDA vraagt naar de gevolgen voor de verdeling van het personeel in relatie tot de visuele koppeling van de baden.

De Stadspartij informeert naar de onderhoudskosten.

Vanuit de SP komt de vraag of er voorzien is in een glijbaan. Aangenomen mag worden dat de jeugd een glijbaan wil.

De VVD vraagt ten slotte naar de financiële huishouding. Wordt de taakstelling gehaald?

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

De heer Slangen geeft als architect antwoord op een aantal vragen.

Er is rekening gehouden met de wensen van gehandicapten en minder validen. Er zijn hellingbanen ingepast, er wordt voorzien in een extra deur, er zijn extra kleed- douche- en toilet ruimten voor minder validen en er is voorzien in een til lift en een mobiele til lift.

De beweegbare bodem is op de kop/korte kant georiënteerd.

In privacy is voorzien in het wedstrijdbad. Het gaat hier echter om een beperkte doelgroep. Tevens wordt opgemerkt dat dit onderdeel niet in de opdracht zat.

Vanuit Stadsbelang wordt opgemerkt dat de vraag zich richt op moslimvrouwen. Is er op dit onderdeel samenwerking mogelijk met Sutfene?

Het College stelt dat het een ingewikkeld vraagstuk betreft dat ook raakt aan de manier waarop we met elkaar omgaan in de samenleving. Afhankelijk van de vraag zal een oplossing gezocht worden.

Overigens lopen er gesprekken met Sutfene over een invulling van samenwerking.

De heer Geurts van Vaessen geeft antwoord op de vraag over SROI. Er wordt overlegd met Het Plein om in de vormgevingsfase tot samenwerking te komen. Daarnaast worden er lokale bedrijven betrokken bij de bouw. Hierbij is wel van belang dat de kwaliteit gewaarborgd is en dat er met financieel solide partijen wordt gewerkt.

De heet Slangen beantwoordt de vraag over de EPC. De EPC is voor dit project niet de meest geschikte meetlat, omdat hierbij alleen gekeken wordt naar de bouw en niet naar het gebruiksproces. Bij een zwembad mis je dan 70% van de energie die in gebruik is. De GPR norm is in dit geval beter, omdat hier het toekomstige gebruik wel in meegenomen wordt. Een verdere verlaging is niet realistisch. De GPR is al erg laag en een verdere verlaging komt in het onrendabele deel te liggen.

Het College vervolgt de beantwoording. De onderhoudskosten zijn op dit moment nog onduidelijk. De meerjarenbegroting moet dat aangeven.

De CDA herinnert aan haar vraag over de veiligheid in relatie tot de zichtlijnen. De sociale veiligheid is onvoldoende waarborg.

De heer Slangen verduidelijkt dat er normen gelden voor het toezicht en er ook voorzien is in toezichtplekken. Er zijn heldere zichtlijnen gecreëerd om te voorkomen dat er verborgen hoekjes ontstaan.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen.

De taakstelling met betrekking tot de investering wordt gehaald. De structurele bezuiniging loopt een vertraging op van negen maanden in verband met de start van de exploitatie op 1 september 2015.

De exacte cijfers over de exploitatie komen binnen 3-4 maanden naar de raad, maar het ziet er goed uit.

Voor het plaatsen van een glijbaan is een dieper zwembad nodig en stijgen de kosten. Daarnaast is er extra toezicht nodig waardoor de structurele kosten stijgen.

Overigens is een glijbaan niet zaligmakend voor de doelgroep 6-16 jarigen. Er zijn alternatieven om die doelgroep te vermaken.

D66 vraagt aanvullend of er wellicht op een later tijdstip een glijbaan gerealiseerd kan worden. Is daar rekening mee gehouden in het ontwerp?

De heer Slangen stelt dat een glijbaan erg duur is. Opblaasbare elementen zijn een goed alternatief.

De PvdA haalt de toezegging aan van de vorige portefeuillehouder. Toegezegd is dat er rekening gehouden zou worden met mogelijke toekomstige wensen.

Het College bevestigd dat deze toezegging is gedaan. Als er geld is zal hier naar gekeken worden en zal het met de raad besproken worden.

De heer Slangen vult aan dat een glijbaan in te passen is, maar erg duur is. Technische oplossingen zijn er.

De SP herhaalt dat er een toezegging is gedaan. Op dit moment kunnen er al voorbereidingen getroffen worden. Daarnaast had er eerder aan jongeren gevraagd kunnen worden wat hun wensen zijn.

Het College geeft aan dat het anticiperen op de plaatsing van een glijbaan een overschrijding van het budget tot gevolg zal hebben.

Het vooraf consulteren van jongeren heeft niet veel nut, omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld een glijbaan.

De Voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid om de laatste vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt hoe de gesprekken met Sutfene lopen.

Het college antwoordt dat die gespreken goed verlopen.

De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de motie van de VVD en Stadsbelang waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te laten onderzoeken naar een parkeergarage bij het gebouw waar voorheen het ROC Aventus gevestigd was.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de VVD voor een toelichting op de motie.

De VVD geeft aan dat de forumspecial over de verkeersituatie in de binnenstad de aanleiding is geweest voor deze motie. De inhoud van de motie spreekt voor zich. Het college wordt verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een parkeergarage op de plek van de voormalige school. De VVD is verder verbaasd over het toevoegen van de notitie ‘stedelijk parkeren’ en vraagt het college hoe hiermee omgegaan moet worden. De brief van de heer Menkveld kan bij de motie meegenomen worden.

De forumvoorzitter geeft het woord aan Stadsbelang voor een aanvullende toelichting op de motie.

Stadsbelang geeft aan ook verrast te zijn door de notitie van het college. Stadsbelang benadrukt dat het idee achter de motie ondersteund wordt door meerdere partijen. Een mogelijke parkeergarage op de voorgestelde plek is door meerdere partijen geopperd tijdens de forumspecial. Stadsbelang constateert dat er veel draagvlak is voor dit idee, ook dit is aanleiding geweest voor de motie.

De forumvoorzitter dankt de VVD en Stadsbelang voor hun toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan de indieners van de motie.

Burgerbelang geeft aan verrast te zijn over de notitie van het college. Verder wijst Burgerbelang er op dat de notitie zeer specifiek is over de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod. Ook is er de parkeernota en zijn er de afgelopen tijd diverse onderzoeken geweest naar beoogde parkeerlocaties. Burgerbelang wijst er op dat dit veel tijd en geld kost. Burgerbelang vraagt zich af in hoeverre de motie wordt begrensd. Welk kader wordt het college meegegeven om te onderzoeken. Burgerbelang heeft van een aantal ondernemers vernomen dat er vraagtekens worden gezet bij de beoogde locatie.

Het CDA doet een voorstel van orde. Het CDA ziet graag dat de notitie stedelijk parkeren juist wordt betrokken bij de notitie en ziet hierover graag een toelichting van het college.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van een toelichting op de notitie stedelijk parkeren.

Het College geeft aan dat tijdens de forumspecial door het college is aangegeven dat een notitie stedelijk parkeren bij het college ligt. De aanleiding van deze notitie is het vervallen van een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad. Over de exacte aantallen en de gevolgen daarvan was onduidelijkheid tijdens de forumspecial. Met de notitie worden de parkeervoorzieningen en ontwikkelingen in kaart gebracht. De notitie hoeft niet ter besluitvorming naar de raad maar is nu ter kennisgeving bij de stukken van deze motie gevoegd.

De Stadsbelang geeft aan dat het college er aan voorbij gaat dat de motie mede is gekomen omdat het college heeft aangegeven ‘er niets aan te doen’. Het college heeft tijdens de Forumspecial gezegd dat ‘de bal bij de raad ligt’.

De VVD constateert dat het voorstel uit de motie niet terugkomt in de notitie. Het college kan de motie zien als een aanvulling op de notitie.

Het college geeft aan dat de notitie ons leert dat er geen parkeerbehoefte is die aanleiding geeft tot een onderzoek naar een parkeergarage, behalve de parkeergarage bij het station. De andere parkeerterreinen en een aantal andere oplossingen zijn voldoende om in de parkeerbehoefte te voorzien. Het college ziet daarom ook geen noodzaak tot een onderzoek. Eventueel kan in de toekomst de parkeervoorziening op de Houtwal wordt uitgebreid, eventueel met een fiets/voetbrug richting de binnenstad.

De VVD geeft aan dat er om en de nabij 80 parkeerplaatsen op de IJsselkade en 18 op de Groenmarkt komen te vervallen. De motie is opgesteld om voldoende parkeerruimte aan de zuidzijde van het centrum te waarborgen. Dat zou eventueel ook uitbreiding van bestaande parkeerterreinen kunnen zijn.

GroenLinks constateert dat het voorstel voor de motie is gebaseerd op geruchten.

Stadsbelang geeft aan dat de motie is gebaseerd op keiharde suggesties en ideeën. Het is bagatelliserend ten opzichte van de betrokkenen om dit af te doen als geruchten.

GroenLinks geeft aan dat het voorstel voor de motie naar haar idee niet is gebaseerd op feiten.

De VVD geeft aan dat zij ook met voorstellen komen die zeer concreet zijn. Helaas worden niet alle voorstellen overgenomen door het college.

GroenLinks geeft aan dat dan nog steeds de motie overdreven is. VVD en Stadsbelang hadden er ook voor kunnen kiezen om een vraag te stellen aan het college.

Burgerbelang doet het voorstel van orde om de behandeling van deze motie af te ronden met een ronde ‘wat vindt het forum van deze motie’.

Stadsbelang geeft aan dat het stellen van een vraag de indieners van de motie niet handig leek in verband met de avond die is geweest. Verder beaamt Stadsbelang het voorstel van orde van Burgerbelang. Stadsbelang blijft bij de motie. Het is belangrijk onderzoek te doen naar een parkeergarage. De ondernemers zien hiervan de noodzaak in.

GroenLinks geeft aan dat het voorstel is om onderzoek te doen naar een parkeergarage op het terrein van het voormalige ROC Aventus. Deze suggestie is goed maar er zijn tijdens de forumspecial meerdere goede suggesties gedaan.

De VVD geeft aan dat de indieners van de motie moeten bezien of de notitie meegenomen kan worden in het voorstel en/of het voorstel desgewenst tekstueel moet worden aangepast.

De forumvoorzitter concludeert hieruit dat de VVD verzoekt om schorsing en schorst de vergadering voor 10 minuten.

De forumvoorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de VVD.

De VVD geeft aan dat de indieners van de motie de inhoud van de motie willen aanpassen. Onder ‘verzoekt het college’ willen de indieners de motie aanpassen met dien verstande dat het college verzocht wordt om het voorstel voor een parkeergarage bij het voormalige ROC Aventus te betrekken bij de notitie stedelijk parkeren. De indieners willen hierover een toezegging krijgen van het college.

Het college geeft aan dat de notitie stedelijk parkeren al is vastgesteld. Er is geen aanleiding om het voorstel uit de motie nu mee te nemen met de notitie die al is vastgesteld. Er is gekeken naar de parkeerbehoefte. Daaruit blijkt voor het college dat er geen behoefte is aan een parkeergarage op de voorstelde plek.

De VVD geeft aan dat de motie wordt aangehouden.

D66 geeft de indieners van de motie het advies om ook te kijken naar de afstandsbeperking van 400 meter. Is hiermee door de indieners rekening gehouden?

Burgerbelang wijst nogmaals op de kaders waarbinnen het onderzoek plaats zou moeten vinden. Het is aan de raad om deze kaders mee te geven.

De Stadspartij begrijpt de haast van deze motie niet en doet het advies om de motie terug te trekken.

GroenLinks geeft aan dat het college heel helder is. GroenLinks adviseert de indieners om de notitie goed te lezen en vervolgens de motie in te trekken. Eventueel kan de notitie worden besproken in een forumvergadering.

De PvdA wijst de indieners op diverse parkeerontwikkelingen in relatie tot de bezuinigingen. Mogelijk zijn er andere goede invullingen voor het voormalige ROC gebouw.

De VVD geeft aan dat het de bedoeling van de indieners is dat een externe partij investeert in een parkeergarage, niet de gemeente.

De PvdA geeft aan dat ook onderzoek geld kost.

Het college geeft aan dat de indieners ook de financiële overwegingen mee moeten nemen. Het pand staat al een tijdje te koop. De vraagprijs is 1,7 miljoen euro. Naar het oordeel is het financieel gezien een kansloze zaak, ook gelet op de monumentale waarden van het pand.

De VVD herhaalt dat de motie wordt aangehouden.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Hartveilig wonen (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft Burgerbelang het woord om motie verder toe te lichten.

Burgerbelang geeft aan dat bij het vorige forum over deze motie gevraagd is om aanvullende informatie, met name over de financiën. Burgerbelang heeft bij buurgemeenten navraag gedaan en de financiën op een rijtje gezet. Ook is Burgerbelang te weten gekomen dat Zutphen de enige gemeente is waar dit nog niet geregeld is. Burgerbelang roept de andere fracties dan ook op om deze motie te steunen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het project Hartveilig wonen.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid aan Burgerbelang verduidelijkende vragen te stellen over de motie.

PvdA is positief over de motie. PvdA heeft naar aanleiding van de motie zelf onderzoek gedaan en is er achter gekomen dat er sinds 1978 een Stichting Hart bestaat in Zutphen. Deze stichting verzorgt ook opleidingen aan vrijwilligers. PvdA vraagt waarom er geen samenwerking wordt gezocht met deze stichting.

Burgerbelang geeft aan dat Stichting Hart wel degelijk betrokken is bij het totaalplaatje. Door betrokkenheid bij Hartveilig wonen ontstaat er nog meer samenwerking.

VVD is positief over de motie. In Zutphen zijn al veel AED apparaten en vrijwilligers. VVD begrijpt niet helemaal goed wat het project nu inhoudt.

Burgerbelang geeft aan dat alles wat er nu al is op het gebied van reanimatie dan wordt samengevoegd. Door dit project  komt er een betere samenwerking en er komt coördinatie die er nu niet is.

D66 vraagt zich af: Als iemand nu een hartaanval krijg,t dan gaat er toch een alarm naar de centrale en komt er toch hulp. Waarom is dit project dan nodig?

Burgerbelang geeft aan dat de coördinatie op het gebied van hartfalen te wensen overlaat en dat dit project dat gaat verbeteren.

SP vindt het een goede motie en ook goed dat de kosten worden ondergebracht bij het WMO budget.

De Stadspartij is verbaast te horen dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen nog nooit van dit project heeft gehoord. De financiën voor dit project zijn te weinig onderbouwd. Is er in de financiën ook rekening gehouden met een beleidsmedewerker van de gemeente? De Stadspartij hoort graag de mening van het college.

Burgerbelang geeft aan dat het ontstaan van het project van de vrijwilligers zelf komt. De bedragen die genoemd zijn in de motie zijn nodig om op te starten en wat het jaarlijks kost om uitvoering aan het project te geven. De vrijwilligers hebben zelf de bedragen aangedragen. Een beleidmedewerker van de gemeente is niet nodig. Misschien is wel een kleine check op de hoogte van de bedragen nodig, maar de gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De Stadspartij verbaast zich nog steeds over het feit dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen niet op de hoogte is van dit initiatief.

D66 vraagt hoe de vrijwilligers nu dan worden opgeleid?

Burgerbelang geeft aan dat het met dit project gaat om de coördinatie. De vrijwilligers zijn er al.

CDA vindt het een sympathieke motie en vraagt of het nu de bedoeling is om heel Zutphen AED dekkend te krijgen.

Burgerbelang geeft aan dat het zeker belangrijk is dat Zutphen AED dekkend wordt maar ook dat iedereen weet waar die AED apparaten hangen.

PvdA weet dat het Radboud UMC Nijmegen een onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid AED apparaten in gemeenten. In Zutphen zijn volgens dit onderzoek 29 apparaten, maar op de website van de Stichting Hartreanimatie staat 59 stuks. Als niet eens duidelijk is hoeveel apparaten er zijn dan weten we ook niet waar ze hangen. Coördinatie is dus gewenst.

GroenLinks vraagt waarom de GGD dit niet financiert. Het WMO budget is gelimiteerd, van welk deel wordt dit project bekostigd?

Burgerbelang zegt dat er voldoende in de WMO pot zit om deze kosten te dekken. De WMO pot is juist uitermate geschikt.

GroenLinks geeft aan dat het gaat om het structurele budget.

Burgerbelang heeft de GGD niet gevraagd.

D66 heeft net uitgezocht dat op de website van 112 precies staat uitgelegd wat er gebeurt bij een melding van hartfalen. Volgens D66 is de coördinatie hiermee voldoende.

Burgerbelang is het hier niet mee eens.

ChristenUnie wil graag weten hoe het college tegenover deze motie staat.

De voorzitter geeft het woord aan het college om haar visie te geven.

Het college is het niet met Burgerbelang eens dat wij als Zutphen ons moeten schamen dat we nog geen dienst als deze hebben. Als er nu een alarm gaat voor hartfalen dan is de ambulance er binnen 5 á 10 minuten dit is behoorlijk snel. Het college is wat in verwarring over de bedragen die genoemd zijn. De bedragen zijn namelijk vergelijkbaar met Brummen, maar Brummen gebruikt dit voor het contract met 112 en de nazorg en niet voor opleiden van vrijwilligers. Er heeft zich ook nog niet een club met vrijwilligers bij het college gemeld en er zijn ook nog geen verzoeken binnengekomen. Het college vraagt de fracties om de motie niet te steunen. Het college is van mening dat er eerst vanuit de vrijwilligers zelf een verzoek moet komen.

Burgerbelang geeft aan dat dit verzoek er al eerder is geweest. Vrijwilligers hebben juist Burgerbelang gevraagd dit voor hun in beweging te zetten. Burgerbelang vertegenwoordigd als het ware de vrijwilligers. Burgerbelang vraagt het college de motie zo snel mogelijk uit te voeren.

Het college geeft aan dat een eerdere motie over dit onderwerp het destijds niet heeft gehaald.

D66 vraagt of Burgerbelang weet dat er een landelijke stichting is die opleidingen voor vrijwilligers verzorgt.

Burgerbelang weet dit niet.

ChristenUnie wil graag van het college weten of zij de motie steunen of niet.

College steunt de motie niet en is alleen bereid mee te werken als een vrijwilligersorganisatie zelf een voorstel aan het college doet.

De Stadspartij wil nog opmerken dat de Stichting Hartreanimatie Zutphen wel positief staat tegenover dit voorstel van Burgerbelang en raadt Burgerbelang aan contact met hun te zoeken.

De voorzitter constateert dat de motie rijp is voor de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Biçen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van den Bor.

Mevr. Van den Bor roept de raad op het bestemmingsplan voor Houtmarkt 71 te wijzigen, zodat er vergunning kan worden verleend voor een terras. Daarmee zou een lang gekoesterde wens in vervulling gaan en dit zou het rondje compleet maken. Zij verwijst naar een krantenartikel uit De Stentor van zaterdag en overhandigt dit aan de griffier.

Het CDA vraagt hoe mevr. Van den Bor de gewenste aanpassing van het beleid ziet in relatie tot oneerlijke concurrentie.

Mevr. Van den Bor antwoordt dat het goed zou zijn als het terras er komt. Dit zou de synergie versterken en een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld Huize Borro, als dit gerealiseerd wordt.

De PvdA vraagt waarom het wel mogelijk is op andere plekken op de Houtmarkt wel terrassen geplaatst kunnen worden.

Het college antwoordt met een klein voorbehoud dat in het kader van het bestemmingsplan gehandeld is volgens het bestaande horeca- en terrassenbeleid. Het college is zelf overigens ook verbaasd dat dit wel ruimte biedt voor het plaatsen van een terras bij een ondersteunende horecazaak en een regulier horecabedrijf niet.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ten Broeke. Zij spreekt in over het opheffen van het losloopgebied voor honden in de uiterwaarden bij De Hoven. Zij geeft aan dat er voor hondenbezitters nu geen geschikte uitlaatplek in de buurt meer is. Haar bijdrage is bijgevoegd.

De PvdA vraagt of mevr. Ten Broeke hierover al contact heeft gehad met de gemeente.

Mevr. Ten Broeke antwoordt dat ze dat op dit moment doet.

De PvdA vraagt aan het college of er ruimte voor is om op het verzoek in te gaan.

Burgerbelang vraagt hoe andere gemeenten met de uiterwaarden om gaan.

Mevr. Ten Broeke kent een voorbeeld van de gemeente Den Helder die opnieuw een losloopgebied heeft toegestaan.

Het CDA vraagt aan het college wat de reden is geweest op het losloopgebied te sluiten.

Het college geeft aan goed te begrijpen wat het probleem is: de hondenbezitter wil van zijn hond kunnen genieten en het losloopgebied aan de uiterwaarden was daarvoor een prachtige gelegenheid. Er is wel een ander losloopgebied in De Hoven, maar dat is voor hondenbezitters een stuk minder aantrekkelijk. Het probleem is dat het college het losloopgebied in 2010 bij de vaststelling van het beleid wel heeft aangewezen, maar dat het dit feitelijk niet had mogen doen omdat het om Natura 2000 gebied gaat. Daarom is dit nu ingetrokken. Dit maakt het voor hondenbezitters echter wel  lastig.

Mevr. Ten Broeke vraagt hoe het dan zit met carbidschieten, auto’s, vissers en het afsteken van vuurwerk in de uiterwaarden.

Het college antwoordt dat dit mede betrekking heeft op oneigenlijk gebruik. Het vissen is overigens volgens het college wel toegestaan. Streng handhaven kost echter ook veel en daar moeten dus keuzes in worden gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college doet de volgende mededelingen:

Er is een persbericht verschenen over de samenwerking tussen gemeente, TIP, binnenstadsmanagement en Zutphen naar Olympisch Niveau, over samenwerking in een nieuwe stichting die zich richt op citymarketing, toeristische informatie en evenementenondersteuning. Het was de bedoeling dat dit per 1 maart operationeel zou zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen. Wel is daar nu op voorgesorteerd en is de samenwerking reeds gestart. De VVV functie wordt daarom hierin ondergebracht met het oog op het naderende toeristenseizoen. Op termijn is het de bedoeling dat dit wordt ondergebracht in het Broederenklooster.

De gemeente heeft een dagvaarding ontvangen namens de stichting en enkele individuen in het kader van De Teuge. Het gaat in totaal om 130 huishoudens, 35 huishoudens doen niet mee. De reactie van de gemeente hierop is dat wij niet verantwoordelijk zijn. Deze reactie komt voor de raad ter inzage. De gemeente is verzekerd bij Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar werkt hierin samen met de advocaat van de gemeente. De gemeente is bereid om met betrokkenen om tafel te gaan, in tegenstelling tot de berichtgeving hierover.

Gedeputeerde Staten heeft de begroting van de gemeente voor kennisgeving aangenomen en we blijven daarmee onder repressief toezicht.

Bij het innen van de belastingen is iets fout gegaan bij mensen die een rekening hebben bij de Rabobank. De inningen zijn gestorneerd. Dit heeft te maken met de invoering van het IBAN nummer.

Er is een offerte voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer uitgegaan.

De PvdA vraagt of er bij de aanbesteding leerlingenvervoer rekening mee wordt gehouden dat dezelfde chauffeur bij dezelfde kinderen blijft en dat mensen zoveel mogelijk hun baan behouden.

Het college geeft aan dat dit is meegenomen in het bestek.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt een motie aan over lokaal aanbesteden. Het inkoopbeleid moet volgens de fractie transparanter worden, zodat lokale aanbieders daarop in kunnen spelen.

GroenLinks kondigt aan samen met de Christenunie een motie in te dienen die voor betere bescherming van bomen op particuliere kavels op gezichtsbepalende punten moet zorgen.

De PvdA kondigt een tweetal moties aan. De eerste gaat over huishoudelijke hulp en het uitwerken van scenario’s zoals bijvoorbeeld in Eindhoven is gedaan. De tweede betreft een motie die vanavond behandeld moet worden bij het agendapunt Sociaal Domein en gaat over inspraak bij de transitie en transformatie. De motie is in Lochem reeds aangenomen.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 10 maart 2014

Het CDA merkt op dat er nog schriftelijke vragen open staan, in het bijzonder 2014-001 betreffende compensatie chronisch zieken en gehandicapten.

De SP zegt nog niks te hebben gehoord op de schriftelijke vragen 2013-V0050 (Grondaankoop bij ING Bank Zutphen).

Het college zegt dat de antwoorden er wel zijn en dat deze aan de griffie zijn verzonden.

De griffier geeft aan deze nog niet te hebben ontvangen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

b. Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen

Burgerbelang verzoek dit voorstel niet als hamerstuk te behandelen. Er is wel een begrotingsvoorstel, maar geen plan bijgevoegd en de fractie heeft daar vraagtekens bij.

De PvdA vraagt of de € 62.000,- die bespaard kan worden op leerlingenvervoer bestemd kan worden voor verbetering van het onderwijs.

Het college antwoordt dat op leerlingenvervoer een bezuinigingstaakstelling te realiseren is, waaraan dit bedrag een welkome bijdrage kan leveren.

Burgerbelang is benieuwd naar het achterliggende plan.

Het college licht toe dat leerlingen die onder cluster 4 vallen nu doorverwezen worden naar Doetinchem en Apeldoorn. Dit plan zorgt ervoor dat er niet met jonge leerlingen gezeuld hoeft te worden en dat zij dicht bij huis onderwijs kunnen genieten. Dat gaat via een samenwerkingsverband. Het college heeft hier jaren hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het is nu zover dat de aanvraag is goedgekeurd en dat er een start mee kan worden gemaakt. Het betreft echter alleen nog een aanvraag. Er ligt een plan onder van SOTOG; deze stichting heeft nu een school in Borculo.

Burgerbelang neemt in fractieberaad of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven. Overige fracties akkoord.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 13-02-2014

Vastgesteld.

b. Forumverslag 24-02-2014

Vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter meldt dat dit de laatste keer is dat hij het Technisch Blok heeft voorgezeten en dat hij dit jaren met plezier heeft gedaan.

Namens het forum wordt de voorzitter bedankt voor de wijze waarop hij de vergaderingen heeft geleid.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdA
Stadspartij
VVD
GroenLinks
D66
Burgerbelang
CDA
SP
ChristenUnie
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is vervallen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66R. Jense
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college om het collegevoorstel toe te lichten .

Het college geeft aan dat het doel is om tot een vereenvoudiging van de processen rondom bouwen en ruimtelijke ontwikkeling te komen.

Het voorstel vloeit voort uit de effectuering van de kerntakendiscussie.

Het voorstel beoogt een multidisciplinaire aanpak van de beide commissies. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC) toetst de individuele aanvragen. De Erfgoedcommissie zit meer aan de beleidskant.

Na de toelichting krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college.

De SP wil weten of het beoogd advies wordt bereikt.

De Stadspartij maakt zich zorgen over de CRKC. Deze komt mogelijk verder van de raad af te staan. Waarom schrijft het Gelders Genootschap de eisen van het burgerlid voor. Daarnaast vraagt men zich af waarom belanghebbenden expliciet spreekrecht moeten aanvragen. Daarnaast heeft men vragen  over het gegeven dat burgerleden geen zitting in de mandaatsvergadering hebben.

Het CDA vraagt waarom er voor de Erfgoedcommissie niet wordt gekeken naar Waardevol Warnsveld.

Groen Links vind de integrale aanpak een uitstekend plan en vraagt waarom dit nu pas wordt voorgesteld.

Stadsbelang is positief over het voorstel.

D66 vindt de scheiding tussen beleidsvorming en uitvoering een goede zaak. Een van de doelen is het verminderen van het aantal FTE’s met twee. Waar is dit terug te vinden?

De ChristenUnie sluit zich bij de vorige vraag aan.

Burgerbelang vraagt of het opstellen van de monumenten nota en dit voorstel niet gelijktijdig konden. Tevens wil men weten wat bedoelt wordt met geen extra informatie voorziening.

De PvdA wil weten wat de consequenties gaan zijn van het samenvoegen van de welstands- en monumentennota. Tevens wijst ze op het belang van een goede commissesamenstelling

De VVD vraagt of het correct is dat de ene commissie meer generiek en de ander meer specifiek bezig gaat. Ook de VVD vraag zich af hoe het nu zit met het terugdringen van het aantal FTE. Tevens vindt men het detailniveau wel erg hoog.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vagen.

Het college geeft aan dat men dacht dat een hoog detailniveau van het stuk wenselijk was.

De VVD interrumpeert dat er nu punt voor punt geamendeerd moet worden..

D66 geeft aan dat men ook op hoofdlijnen kan instemmen

Het college krijgt het woord.

Het aanvragen van het  spreekrecht is bedoeld ten behoeve van de organisatie. Het recht is er sowieso.

De stadspartij vraagt of men dus staande de vergadering zou mogen inspreken.

Het college antwoord dat dit het geval is.

Met betrekking tot  het wegbezuinigen van  2 FTE geeft het college aan dat deze feitelijk al gerealiseerd is. Deze mensen zijn al weg

Er zijn twee commissies omdat deze op twee gebieden actief zijn. De Erfgoedcommissie behandeld de grote zaken en de CRKC de kleine gevallen.

 In relatie tot het beoogde effect geeft het college aan dat er vanuit de adviescommissie een andere advies kan komen dan misschien wenselijk is.

Met betrekking tot de afstand van de CRKC is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze groter wordt. Het Gelders Genootschap beschikt over de noodzakelijke kennis om de profielen goed op te kunnen stellen.

Stadsbelang wil weten waarom de Erfgoedcommissie wel ambtelijk wordt vastgelegd en de CRKC niet.

Het college antwoord dat de relatie tussen Erfgoedcommissie en gemeente veel strakker is. De CRKC toetst alleen individuele plannen. Er wordt wel gehecht aan inhoudelijke kwaliteit.

Het geen zitting hebben van burgerleden in de mandaatsvergadering is een bewuste keuze. Indien hiervoor geen leden gevonden kunnen worden dan zouden besluiten vanuit deze vergadering juridisch niet houdbaar zijn.

Met betrekking tot de relatie met Waardevol Warnsveld is het college van mening dat de CRKC onafhankelijker van de gemeente kan opereren dan een eventueel vergroot Waardevol Warnsveld.

Het College geeft aan dat het collegevoorstel dat er nu ligt niet eerder kon doordat er de afgelopen tijd veel gebeurd is op erfgoedgebied.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor debat in de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Na opening van de vergadering geeft de voorzitter het woord aan beide insprekers, mw. R. van den Bor en de heer Th. Engelen. Hun inspreekreacties zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Het CDA meent dat de motie geen nadere toelichting behoeft. Het is benieuwd naar de standpunten van de overige fracties.

De VVD zegt wel zorg te hebben over de zorg aan ouderen en over de dagbesteding. Zij twijfelt echter wel over de bestemming van Huize Borro voor dit doel. Het is de vraag welke invloed de gemeente daarop moet/kan uitoefenen. Er is een goede bereikbaarheid vereist. De in de motie genoemde termijn is niet realistisch, omdat alle ontwikkelingen met betrekking tot de transities nog niet duidelijk zullen zijn.

De PvdA meent dat de eigenaar van het pand, Stichting Wijnhuisfonds, een morele verplichting heeft ten aanzien van de bestemming van het pand. Het is de vraag of de gemeente de regierol op zich neemt.

Burgerbelang is van mening dat Huize Borro een geweldige plek is voor ouderen. De fractie steunt dan ook de motie. Het is de vraag hoe de gemeente het inkleedt; welke bedrag is daarvoor nodig vanuit de WMO?ai 2014 te schrappen. Zij is blij met de steun die de motie heeft. Het CDA vindt het van belang in het centrum een goede locatie te hebben voor dagopvang en -besteding. Het college zou moeten bezien of de Bornhof daarvoor geschikt is, uiteraard in overleg met de zorgaanbieders.

Het college is van oordeel dat er verspreid over de stad ontmoetingsplekken moeten komen. Dat is een van de vraagstukken die in het kader van de transities in de loop van dit jaar aan de orde komen. Het college deelt de opvatting dat in Huize Borro zo mogelijk een maatschappelijke functie moet worden ondergebracht. Dat is het college eens met de eigenaar van het pand. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar. Het college steunt de intentie van de motie, maar de motie is wel erg gericht op het centrum en het pand is niet van de gemeente. Er hebben zich verschillende intiatiefnemers gemeld, maar het college heeft die doorverwezen naar de eigenaar. Veelal betrof het vage plannen. Dat is ook de reden dat het college de raad daarbij nog niet heeft betrokken. Het college gaat verder met het uitwerken van het beleidskader. In de loop van dit jaar zal er meer duidelijkheid komen.

Het college beschouwt de motie als een signaal over één van de mogelijke locaties. Het college is blij met het feit dat de Stichting Eetlust nu tijdelijk het pand in gebruik heeft.

Stadsbelang vraagt wat het college doet om te stimuleren om de oude functie van Huize Borro te herstellen.

Het college wenst eerst een goed overzicht te hebben van alle mogelijke locaties. Pas daarna kan een afweging worden gemaakt. Het wil daarop niet vooruit lopen.

De ChristenUnie begrijpt dit, maar het college zou ook kansen moeten grijpen als er private initiatieven zijn.

Het college staat voor gesprekken open, maar het moet toch bezien worden in het bredere perspectief van wat er in het sociale domein op de gemeente afkomt. Er moet daarna een goede afweging plaatsvinden.

De PvdA vraagt of het college bereid is met het Wijnhuisfonds in gesprek te gaan over het plan om Huize Borro voor ouderen beschikbaar te houden.

Het college antwoordt dat die gesprekken al zijn gevoerd. Het wachten is nu op initiatieven van Stichting Wijnhuisfonds.

De Stadspartij vraagt of het college bereid is ook initiatieven voor dagbesteding positief te benaderen.

Het college antwoordt dat zij daartoe bereid is, maar dat ook dan een afweging zal moeten plaatsvinden.

Het CDA wil de motie in de raad brengen met dien verstande dat de daarin genoemde datum vervalt.

De voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Versoepelen van regels voor ondernemers (10-03-2014)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreekster van vanavond, mevrouw A. van der Veldt  (de inspreekreactie is bijgevoegd). Na afloop van haar betoog biedt de voorzitter het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inspreekster.

Stadsbelang vraagt of de inspreker de ingebrachte punten ook tijdens andere inspraakmomenten naar voren wil brengen. Het antwoord luidt bevestigend.

Vervolgens krijgen de indieners van de motie het woord.

Stadsbelang betoogt dat het tijd is om de regelgeving rondom ondernemen bespreekbaar te maken. Nu is er soms veel verwarring omtrent regels. Het doel van de motie is om af te raken van overbodige regels.

De VVD geeft aan dat het schrappen van overbodige regels geld oplevert. Zo zou men bijvoorbeeld niet meer jaarlijks een terrasvergunning hoeven aan te vragen.

D66 merkt op dat de motie een breed draagvlak heeft. Het overleg met ondernemers is goed. De raad moet echter ook naar het eigen handelen kijken.

Stadsbelang geeft aan dat de motie bedoeld is als eerste aanzet. Daarna moet het nut van de diverse regels goed worden gemonitord.

Burgerbelang geeft aan dat het tijdis om door te pakken. De motie gaat niet ver genoeg.

De PvdA geeft aan dat de regio waarop de motie betrekking heeft moet worden uitgebreid. Ze dient niet alleen bettrekking te hebben op de ondernemers in de binnenstad.

De SP vraagt of de ondernemers zelf al de grootste knelpunten hebben gesignaleerd.

Het CDA staat positief tegenover de motie. Wel vraagt ze om verbreding van de motie voor alle ondernemers binnen de gemeente.

GL noemt de motie sympathiek maar geeft aan dat niet alle regels zinloos zijn

Stadsbelang geeft aan dat ondernemers nu ook al aangeven als ze problemen ondervinden door overbodige regelgeving. Tevens wordt  aangegeven dat de suggestie omtrent het verbreden van de doelgroepen wordt meegenomen.

Burgerbelang vraag zich af of een motie die zo breed gedragen wordt eigenlijk wel nodig is.

Stadsbelang geeft aan dat er tot dusverre niets gebeurd is op het gebied van verlichting van de regeldruk.

Burgerbelang geeft aan dat het college de motie zomaar naast zich neer kan leggen.

Het College krijgt het woord om op de motie te reageren.

Hoewel een motie genegeerd kan worden is het college dat met deze motie zeker niet van plan. Het college voelt veel voor minder regelgeving en beschouwt de motie als een steun in de rug. Het college geeft aan belang te hechten aan samenspraak met de ondernemers over de regeldruk.

De voorzitter geeft het woord weer aan de indieners .

De Stadspartij geeft aan de motie met de VVD aan te passen zodat deze vaanavond nog in de raad behandeld kan worden.

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagvlak voor de motie bestaat om deze dezelfde avond nog aan de raad voor te leggen en sluit vervolgens de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in