Pagina delen

Forumverslag 10-02-2014

Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen, en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan de inspreekster mevrouw J. van Dalen.

Mevrouw Van Dalen neemt het woord en stelt zichzelf voor. Zij spreekt namens de stichting in oprichting “Warnsveld op 1 lijn”. Deze stichting heeft dezelfde ambitie als het programma Rivier in de Stad, maar dan om Zutphen noord, Warnsveld, Leesten en Zutphen zuid beter op de kaart te zetten. Het plan voorziet in de herinrichting van het gebied dat vrijkomt als de bovengrondse hoogspanningslijnen op het tracé Zutphen noord Warnsveld en Leesten verdwenen zijn. Zij willen daar een groene strook realiseren. Dit plan is afgelopen 6 februari in Warnsveld gepresenteerd. Mevrouw Van Dalen verzoekt deze plannen mee te nemen in de plannen voor de IJsselkade. Het plan zet Zutphen en Warnsveld en de twee rivieren op de kaart. Dat heeft een meerwaarde, een sterke economische impuls aan werkgelegenheid in bouw en onderhoud, toerisme en horeca. De volledige tekst is bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt wanneer de stichting definitief bestaansrecht heeft.

Mevrouw Van Dalen verwacht dit voorjaar.

De VVD vraagt zich af of het wel verstandig is om de beide gebieden aan elkaar te koppelen, verwacht niet dat door de koppeling een bepaalde cofinanciering kan ontstaan. Hij denkt niet dat dat lukt en adviseert om dit redelijk gescheiden te houden, ze kunnen wel parallel lopen.

Mevrouw Van Dalen vraagt aan de VVD of hij voor de stichting in oprichting mogelijkheden ziet om concreet aan de slag te gaan.

De VVD verwijst naar de presentatie in Warnsveld. Mogelijkheden in de stichting laat hij graag over aan de initiatiefnemers.

Mevrouw Van Dalen ziet als meerwaarde als straks een aaneengesloten gebied van Berkel naar IJssel gaat, dat kan toeristen aantrekken.

De voorzitter geeft het woord aan het college en daarna aan de heer Bron voor de presentatie.

Het college geeft aan dat de herinrichting van de IJsselkade een deelproject van het programma Rivier in de Stad is. Het ontwerp is voorlopig vastgesteld door het college. We hebben de ontwerpen in de afgelopen tijd met de klankbordgroep, de gemeenteraad en bewoners besproken. Vanavond wordt het ontwerp informerend gepresenteerd. Daarna wordt het definitief vastgesteld door het college en komt het definitieve stuk ter kennisgeving naar de raad.

De heer R. Bron, landschapsarchitect bij bureau Hosper geeft de presentatie. De slides zijn bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter bedankt de heer Bron en geeft het woord aan de fracties.

D66 spreekt zijn waardering uit voor het plan, maar vraagt zich af of de muziekkoepel niet te ver weg ligt, kan deze niet meer richting de kiosk worden gebracht?

Staande op de Groenmarkt heeft de toerist geen zicht op de IJsselkade, kan er iets komen dat een aanzuigende werking heeft dat mensen vanaf de markt naar de IJssel gaan?

Er worden 85 parkeerplaatsen verplaatst naar achter het station, is er wel gekeken naar de economische gevolgen van deze bewegingen in afstanden die mensen straks moeten maken voor dagelijkse boodschappen op de markt?

De heer Bron antwoordt dat er overleg is geweest met een van de initiatiefnemers om de koepel nieuw leven in te blazen. Hij gaf aan dat de koepel wel gebaad is bij een zekere rust en de koepel goed tot zijn recht komt op de huidige plek. De heer Bron antwoordt dat we de zichtlijnen vrij houden en er geen element voor plaatsen.

Hij denkt dat de parkeergarage niet te ver weg is, de brug over de Berkel is wel een goede aanvulling daarop. We kunnen het goed inpassen, zodat geen waardevol groen verloren gaat.

De ambtelijk ondersteuner E. Koning geeft aan dat er verkeerskundig onderzoek is geweest. Er is een parkeerbalans gemaakt, ook is gekeken naar de huidige bezetting op de IJsselkade. Er blijven sowieso veel parkeerplaatsen gehandhaafd. De parkeerbalans geeft aan dat er een overcapaciteit aan betaalde parkeerplaatsen is op de IJsselkade. We compenseren in het gebied middels dubbelgebruik van het vergunningplaatsen en bezoekersparkeren.

GroenLinks vraagt zich af of we niet beter in dit plan een toegang naar de parkeergarage aan de noordzijde van het station kunnen voorzien, waarom moet er een brug over de Berkel?

De heer Bron geeft aan dat de brug over de Berkel is als kans geopperd door ondernemers en bewoners., niet als voorwaarde Er zullen sowieso goede verbindingen komen richting Noorderhaven.

De ChristenUnie wil weten hoe de planning is als straks het verkeer over de IJsselkade wordt verminderd, en willen we ook vrachtverkeer op de IJsselkade die daar niet hoort, weren?

Burgerbelang wil weten hoe we voorkomen dat fietsers niet onderuit gaat op het houten board. Als de parkeergarage niet doorgaat, hoe wordt het aantal parkeerplaatsen dan ingevuld? En welke gebieden lopen onder bij hoogwater?

De heer Bron geeft aan dat bij hoogwater alleen op de bovenkade watervrij kan worden gefietst.

PvdA vraagt of er gekeken is naar de valrisico’s voor kinderen vlak bij het water, nu daar trappen bedacht zijn.

Het is de bedoeling dat de plannen voor 2020 worden gerealiseerd, we hebben al een aantal grote projecten staan. In hoeverre kunnen we dit als gemeente nog financieel aan?

Als we parkeerplaatsen gaan opheffen bij het IJsselpaviljoen, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte van mensen van het ROC?

De heer Bron geeft aan dat het ontwerp zo goed mogelijk rekening houdt met de veiligheid van kinderen. De kade is nu over de hele linie hoog. Door het ontwerp kun je met de grootte van de blokken al aangeven waar het wel en niet veilig is. En met een goede onderwaterbodem kan het kind eerst nog even staan en niet gelijk meegenomen worden door de stroming. Wil je voorkomen dat een kind in het water valt, dan moet je overal hekjes plaatsen. Daar kiezen we op dit moment niet voor en past niet bij de andere functies voor bijvoorbeeld cruises. Door het ontwerp en de uitstraling is de verwachting dat het wel goed gaat, hier zijn voorbeelden van zoals Venlo, Keulen en Hamburg. Bedenk ook dat als een kind op de eerste traptrede valt, het nog niet gelijk in het water ligt, wat nu wel het geval zou zijn. Het waterkunstwerk vraagt speciale aandacht voor de veiligheid voor kinderen.

De VVD vraagt zich af wat er met de plannen voor ondergronds parkeren op de IJsselkade is gebeurd die in het verleden zijn gepresenteerd.

Een paar jaar geleden is de kadermuur gerestaureerd, in hoeverre gaat dit ten kosten van of blijft dit nog behouden?

In relatie tot de kadermuur: is er nog een bijdrage van Rijkswaterstaat te verwachten?

Hij vraagt zich af hoe het verkeer wel verminderd kan worden, want het is een hoofdverkeersader naar het station, de Mars en IJsselkade.

Hoe vindt de doortrekking naar Noorderhaven plaats?

Hoe zit het met de bereikbaarheid met al die trappen voor mensen met rollators of rolstoelen?

En hoe zit het met de kosten? Hij heeft ooit eens gezien dat het plan voor de gemeente twee miljoen euro kost plus cofinanciering van de provincie van twee miljoen euro.

De SP vraagt zich af of er niet te weinig invalide parkeerplaatsen overblijven, van de twee zal er een overblijven.

De Stadspartij wil weten in hoeverre de hoogte van de nieuw te bouwen kadermuren het zicht vanaf de IJsselkade op de IJssel zal wegnemen.

En in hoeverre komen de beoogde bomen ook werkelijk boven de daklijsten uit, voor de Stadspartij is het belangrijk dat het formaat past bij de grandeur van de kade.

Is de fietsroute volledig hoogwatervrij? Zo niet, wat is dan de noodroute?

Op het moment dat er passagiersschepen aanleggen, dan zijn tientallen taxi’s en bevoorrading nodig, hij heeft hier echter geen plek voor gezien in het ontwerp. Graag een toelichting.

Het CDA dankt voor de fraaie presentatie en vraagt zich af hoe we de gladheid van het hout voorkomen kunnen.

En hoe worden de burgers in een vroegtijdig stadium betrokken in verband met het verdwijnen van parkeerplaatsen en het plaatsen van lichtpunten?

Daarnaast vraagt hij naar de mogelijkheden voor verplaatsing van het nabij gelegen tankstation op termijn, hij vindt het tankstation namelijk niet zo fraai.

De heer Bron geeft aan dat er een reguliere oplossingen is om gladheid tegen te gaan, bijvoorbeeld een anti-sliplaag net als bij jachthavens. Hier zijn voorbeelden van.

GroenLinks complimenteert het college met het initiatief om hier iets moois van te maken. Hij heeft echter moeite om het totale principe waar het college de IJsselkade vanuit benadert, te ontdekken in de presentatie.

Hij is voorstander van meer groen in de stad, maar ook het zicht op de witte IJsselfront. Deze twee bijten elkaar, gaat dat wel goed?

Hij is nog niet overtuigd van het nut van de fietsbrug over de Berkel.

Hij vraagt zich daarnaast af waarom we zouden moeten investeren in een nieuw waterkunstwerk, terwijl er al een ligt. De financiën zijn namelijk een heikel punt op dit moment.

De heer Bron geeft aan dat er niet sprake is van een nieuw kunstwerk, het is het bestaande kunstwerk dat in het ontwerp wordt meegenomen.

Stadsbelang vindt het plan er goed uitzien. Hij mist echter de financiële paragraaf. Hij vraagt zich af of die kunstwerken echt een noodzaak zijn. Het hele plaatje an sich is al een kunstwerk. En zijn de drie verkooppunten van horeca (IJsselpaviljoen, structurele kiosk en tijdelijke kiosk in de zomer) niet wat veel?

Het college antwoordt dat er een boekje is met daarin de financiële paragraaf. Hij zegt toe dit boekje digitaal ter beschikking te stellen aan de forumleden.

Gezien de krappe tijd die nog resteert in deze vergadering, stellen de VVD en daarna Stadsbelang voor de vergadering te schorsen en een extra forum van een uur te wijden aan dit onderwerp inclusief de financiële paragraaf die dan voor die tijd beschikbaar komt voor de forumleden.

De overige forumleden stemmen in en de voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering van 27 januari jl. Deze vergadering was geschorst om het college in de gelegenheid te stellen alsnog enkele vragen te beantwoorden, met name over de effecten van het gebaar van de Stichting Henriette Antoinette met betrekking tot De Wildeman. Het presidium heeft zojuist besloten dat het voorstel vanavond niet in de raad zal worden behandeld vanwege drie nieuwe stukken die de afgelopen dagen zijn geproduceerd, namelijk een motie van de SP, een amendement van VVD en ChristenUnie en een concept-amendement waarvoor D66 en GroenLinks het voortouw hebben genomen. Deze stukken zijn weliswaar nog niet tijdens een raadsvergadering ingediend, maar toch kan de tijd in deze forumvergadering worden benut om deze stukken te laten toelichten door de indieners en er vragen over te stellen.

Burgerbelang vraagt of er op die manier nog wel een mogelijkheid bestaat voor insprekers te reageren.

De voorzitter antwoordt dat amendementen bij het raadsvoorstel horen en er daarom geen mogelijkheid is tot inspreken wanneer deze tijdens de raadsvergadering worden ingediend. Bij een motie is dit wel het geval: na indiening wordt een motie immers altijd eerst behandeld in een forumvergadering.

Het college merkt op dat uit de grote belangstelling voor deze vergadering blijkt dat men hart heeft voor Zutphen. Naar aanleiding van de vragen over de organisatie stelt het college voor de eerstkomende twee jaar te werken met de stichtingsvorm. Dat is een uitstekende vorm om fondsenwerving en sponsoring gestalte te geven. Daarmee wordt meteen na het raadsbesluit begonnen. In die twee jaar wordt bezien of het ook voor de verdere toekomst een goede organisatievorm is. De kwestie rondom De Wildeman is complex. Destijds zijn pand en collectie voor een symbolisch bedrag aan de gemeente overgedragen door de Stichting Henriette Antoinette. Daaraan was de voorwaarde verbonden dat bij een scheiding van collectie en pand er een arbitraal trio zou worden ingesteld dat een bindend advies zou moeten uitbrengen of dat pand en collectie in zijn geheel terug zou moeten naar de stichting. De stichting heeft echter te kennen gegeven in te stemmen met het onderbrengen van de collectie in het Broederenklooster mits de opbrengst van het pand De Wildeman zou worden gebruikt voor de inrichting van het Broederenklooster. De waarde van de panden is nu moeilijk in te schatten, maar het college denkt dat een opbrengst van € 500.000,-- een reële schatting is.

De VVD vraagt of deze inschatting is gebaseerd op een taxatie.

Stadsbelang meent dat er een taxatie door drie onafhankelijke taxateurs wenselijk is.

Het college antwoordt dat in 2011 het pand is gewaardeerd op ruim 7 ton. Daarom lijkt een bedrag van 5 ton nu realistisch. Niettemin zegt het toe het pand te laten taxeren door een beëdigd taxateur.

Burgerbelang vraagt naar de beantwoording van de door haar ingediende schriftelijke vragen. Zij heeft geen antwoord ontvangen

Het college meent dat dat al is gebeurt, maar geeft aan dat alsnog uit te zoeken.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nu voldoende besproken is en door kan naar de raad.Vervolgens stelt hij de motie en de amendementen aan de orde.

1. Motie SP (zie bijlage 1)

De SP leest de motie voor. Essentie is eventuele contracten die vóór de gemeenteraadsverkiezingen worden gesloten over het Broederenklooster worden voorzien van een politiek risico-clausule om zo schadeclaims te voorkomen bij het weer ontbinden van de contracten wegens een andere visie van een nieuw college 

Burgerbelang vraagt zich af of dit wel kan.

De voorzitter zegt dat inhoudelijke discussie over deze motie pas zal plaatsvinden na formele indiening.

2. Amendement ChristenUnie en VVD (zie bijlage 2)

De VVD wijst er nogmaals op dat zij voorstander is van investeren in kunst en cultuur, mits er een goed uitgewerkt plan ligt. Daarover heeft zij zorgen en wenst zij het voorliggende plan nog niet te steunen. Omdat het de taak is van de raad kaders te stellen willen VVD en ChristenUnie door middel van dit amendement een stevig financieel kader stellen. Er zal een versobering van twee miljoen euro doorgevoerd moeten worden. Gevolg is weliswaar dat één miljoen euro terugvloeit naar de provincie, maar er komt één miljoen vrij voor andere projecten die Zutphen aantrekkelijk maken met name de IJsselkade. Blijkens de publicaties in De Stentor van afgelopen dagen bestaan er niet alleen bij VVD en ChristenUnie grote twijfels over de uitvoerbaarheid van het bedrijfsplan. Vragen om een nieuw bedrijfsplan is nu niet opportuun, maar het concept Broederenklooster kan alleen een succes worden als er gekeken wordt naar het management. Daarom moet er een profiel opgesteld worden voor de toekomstige directie.

Het college constateert dat de VVD duidelijk verwoordt wat zij wenst. Het college deelt de zorgen niet in die mate. De risico’s zijn benoemd en het bedrijfsplan is met behulp van deskundige inbreng opgesteld. Een versobering van twee miljoen euro is te groot. Dat brengt het realiseren van bezuinigingen van vijf ton op de exploitatie in gevaar. Ook de synergie gaat verloren. Bovendien komt dan ook de steun die de provincie aan het plan geeft in gevaar. Daarom raadt het college dit deel van het amendement af.

Het CDA merkt op dat ook nu al een bezuiniging van € 250.000,-- in de exploitatie wordt bereikt vóór de realisering van het Broederenklooster. Er behoeft daarom na realisering nog maar eenzelfde bedrag te worden bezuinigd.

Het college meent dat dit geen goede voorstelling van zaken is, omdat de nu bereikte bezuiniging slechts mogelijk is in het zicht van de realisering van het Broederenklooster. Op lange termijn is het in de huidige situatie niet mogelijk die bezuiniging te continueren.Met het tweede deel van het amendement heeft het college geen moeite. Het college zal helder omschrijven wat het van het management van de nieuwe organisatie verwacht.

3. Concept-amendement  coalitiepartners, Stadsbelang en ChristenUnie (zie bijlage 3)

GroenLinks zegt dat de coalitiepartners gecharmeerd zijn van het voorliggende plan, maar dat zij het wenselijk achten daarvoor een breder draagvlak binnen de raad te krijgen. Daarom is in de afgelopen dagen een concept-amendement opgesteld. Het is nog niet af. Zorgen zijn er over de kosten van de bouw, de organisatiestructuur, de kwaliteitsborging en de exploitatie. In het concept-amendement zijn hiervoor oplossingen aangedragen.

De VVD vraagt of inzet van de opbrengst van De Wildeman er niet toe leidt dat degenen die zich met fondsenwerving en sponsoring gaan bezighouden, zich niet optimaal inzetten.

GroenLinks antwoordt dat de opbrengst van De Wildeman de inrichting nog mooier te maken is.

Burgerbelang vindt het jammer niet voor het overleg te zijn uitgenodigd. Wordt er ook gedacht aan terugbrengen van de omvang van het depot en is het de bedoeling een nieuw schetsplan te maken?

GroenLinks zegt dat Burgerbelang van harte wordt uitgenodigd mee te denken. Er is slechts een schetsontwerp. Aanpassingen kunnen daarom worden meegenomen in het voorlopig ontwerp. Het terugbrengen van kantoorruimte leidt tot bezuinigingen; depotruimte echter niet, omdat dat dan elders gehuurd zal moeten worden.

De ChristenUnie vraagt is hoeverre er ruimte is om het concept-amendement meer taakstellend te maken.

D66 antwoordt dat geredeneerd is vanuit de kwaliteit van het plan. Grote verschraling moet worden voorkomen. Daarom is een taakstelling lastig.

De VVD erkent dat taakstelling niet gemakkelijk is, maar er zijn normen voor kantoorruimte. De VVD stelt een financiële norm.

GroenLinks meent dat het mogelijk is een norm voor het aantal vierkante meters is te stellen, maar dat het daaraan koppelen van een prijs lastiger is, omdat het deels historische gebouwen betreft.

De VVD meent dat dit werk is voor specialisten. Hetzelfde geldt voor een depot.

GroenLinks meent dat de besparing pas kan worden berekend als het voorlopig ontwerp gereed is.

De VVD is van oordeel dat het daarom van belang is deskundigen in te schakelen vóór het ontwerp wordt gemaakt.

Burgerbelang kan zich voorstellen dat de coalitie eerst een voorlopig ontwerp wil laten maken om meer duidelijkheid te krijgen.

De ChristenUnie merkt op dat er ook nu al een koppeling is tussen het aantal m2 en de prijs. Daarom is ook nu al een bedrag te noemen.

GroenLinks vindt dit overtuigend klinken; wellicht moet dat dan ook maar gebeuren.

De VVD vraagt hoe Burgerbelang het proces voor zich ziet: moet het voorontwerp worden gemaakt voordat de raad het krediet verstrekt?

Burgerbelang beaamt dat.

GroenLinks meent dat dit nu juist niet de bedoeling van het amendement is. Besloten moet worden tot het beschikbaarstellen van het krediet, maar er worden verscherpte voorwaarden aan verbonden.

Het CDA blijft van mening dat het bedrijfsplan niet realistisch is. Dit betreft onder andere de aansturing en de bezoldiging van de voorzitter.

GroenLinks nodigt ook graag het CDA uit om mee te denken in de opstelling van het definitieve amendement.

D66 meent dat dit voor alle fracties geldt. De inzet is verbetering van het voorstel.

De Stadspartij meent dat het een belangrijk amendement is. Het gaat om het creëren van een breder draagvlak. De fractie hoopt dat de VVD niet blijft steken in het uitkleden van het plan.

Het college wil nu niet inhoudelijk reageren. Wel wijst het het forum op het programma van eisen voor wat betreft de benodigde oppervlakte. Mogelijk kan dit nog eens met een kritische blik worden bekeken.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Cultuurhistorische waardenkaart (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinks
D66R. Jense
Burgerbelang
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de cultuurhistorische waardenkaart. De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college.

Het college geeft aan dat er de afgelopen tijd verschillende documenten over erfgoed zijn gepasseerd. Vanavond staat de cultuurhistorische waardenkaart op de agenda. De ambtelijke ondersteuning zal hierover een presentatie geven.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over de cultuurhistorische waardenkaart. De presentatie is als bijlage bij de stukken gevoegd.

De forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan de inspreekster, mevrouw G. ten Velde van de stichting io Warnsveld Zutphen op 1 lijn. De inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan mevrouw Ten Velde.

D66 heeft waardering voor het initiatief van de stichting en al het werk dat al is verzet.

CDA dankt mevrouw Ten Velde voor haar betoog. Het plan van de stichting is er nog niet. Toch wordt verzocht om de plannen mee te nemen in de cultuurhistorische waardenkaart. Kan dit wel?

Mevrouw Ten Velde geeft aan dat de plannen van de stichting in ontwikkeling zijn. Dit geldt ook voor de cultuurhistorische waardenkaart. De stichting wil graag meedoen met de ontwikkeling van deze plannen.

De forumvoorzitter dankt mevrouw Ten Velde voor haar bijdrage en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan het college.

De VVD vraagt zich af wat een molenbiotoop is.

Het college geeft aan dat een molenbiotoop een gebied is rondom een molen dat door de provincie is aangewezen. Het gaat om een radius rondom een molen waarin een goede windvang gegarandeerd is.

De VVD constateert dat prioriteit 1 en 2 inmiddels nagenoeg zijn afgerond en dat prioriteit 3 nu wordt opgepakt. Het buitengebied is in de cultuurhistorische waardenkaart weinig in beeld terwijl juist de ro-component een sterke relatie heeft met het buitengebied. Van het bestaande beleid voor het buitengebied ziet de VVD weinig terug in de cultuurhistorische waardenkaart. De VVD hoopt dat er meer aandacht komt voor deze waarden.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de VVD en vraagt zich af welke categorieën wettelijk beschermd zijn en welke niet?

De PvdA wijst op burgerparticipatie. Het Wijnhuisfonds wordt als enige partij genoemd. Zijn er niet meer partijen betrokken geweest bij de cultuurhistorische waardenkaart?

Het CDA geeft aan dat de cultuurhistorische waardenkaart ook als inspiratie is bedoeld. Betekent dit dat het ook commercieel gebruikt mag worden? In hoeverre zijn derden vrij om de cultuurhistorische waardenkaart te gebruiken voor bijvoorbeeld fietsroutes of stadswandelingen.

De Stadspartij vraagt wanneer het beschermd dorpsgezicht van Warnsveld wordt vastgesteld. Verder constateert de Stadspartij dat de huidige landgoederen nog niet zijn vermeld in de groenatlas.

De SP vraagt waarom de ideeën van de stichting niet worden meegenomen in de plannen. Bijvoorbeeld het meanderen van de Berkel.

D66 vindt het geweldig dat de cultuurhistorische waardenkaart er gaat komen. D66 doet de aanbeveling dat er veel meer kan met de cultuurhistorische waardenkaart dan de wettelijke verplichting. Juist hiervoor kan de waardenkaart ook worden ingezet.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

In antwoord op de vragen van D66 en het CDA geeft het college aan dat de cultuurhistorische waardenkaart in potentie veel meer in zich heeft dan de verplichting op grond van de wet. Tegelijkertijd waakt het college ervoor dat niet alles er gelijk in opgenomen kan worden. Zorgvuldigheid is van belang. Het college ziet net als D66 en het CDA veel mogelijkheden, ook commercieel, maar zorgvuldigheid is gewenst.

In antwoord op de vragen van de VVD, ChristenUnie en de PvdA over landschapszaken geeft het college aan dat landschapszaken zeker worden meegenomen bij prioriteit 3. Het is zeker de intentie om ook bijvoorbeeld structuren van het landschap mee te nemen.

De ChristenUnie constateert dat er in het verleden erg de nadruk lag op panden. Waar zit in de cultuurhistorische waardenkaart de aandacht voor het groen rondom de panden?

Het college geeft aan dat de bedoeling van de wet is om een pand meer te zien in relatie tot de omgeving waarin het staat. Dus ook in relatie tot het groenensemble van het pand.

De ChristenUnie geeft aan dat naar haar oordeel het groenensemble de eerste prioriteit moet krijgen.

In antwoord op de vraag van de PvdA over burgerparticipatie geeft het college aan dat de cultuurhistorische waardenkaart is meegenomen in het erfgoedoverleg. Daar heeft burgerparticipatie vorm gekregen. Het Wijnhuisfonds is één van de partners die daarbij zijn aangesloten. Er zijn dus meerdere belangengroepen betrokken geweest bij de waardenkaart.

D66 benadrukt de relatie tussen een pand in een groene omgeving en constateert dat het pand valt onder prioriteit 1 en het groen onder prioriteit 3. Waarom deze keuze?

Het college geeft aan dat dit ook te maken heeft met de aanwezigheid van bestaande gegevens.

In antwoord van de vraag van de SP over het opnemen van de ideeën van de stichting in de cultuurhistorische waardenkaart geeft het college aan dat de ideeën van de stichting mooi zijn maar dat de plannen nog niet bestaan. De ideeën van de stichting kunnen pas realiteit worden als de hoogspanningsmasten ondergronds komen te liggen. Over gewenste plannen, zoals het meanderen van de Berkel, daarover gaat de cultuurhistorische waardenkaart niet. Er wordt niet beoogd nieuw beleid vast te stellen maar het in kaart brengen van bestaande cultuurhistorische waarden.

De SP geeft aan dat het niet gaat om het ondergronds brengen van de kabels maar om het feit dat de Berkel in het verleden ook heeft gemeanderd. Met het verloop van de vroegere meanderende Berkel moet rekening worden gehouden bij bouwplannen.

Het college constateert dat de landschapsstructuur daar ook over gaat.

In antwoord op de vraag van de Stadspartij over het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht van Warnsveld geeft het college aan de discussie hierover te herkennen maar op dit moment geen concreet antwoord kan geven op de vraag wanneer dit besluit wordt genomen. Het college weet wel dat het er aan komt. Het beschermd dorpsgezicht is overigens wel meegenomen op de cultuurhistorische waardenkaart. Hetzelfde geldt voor de landgoederen.

De ChristenUnie vraagt of niet vooruitlopend op de ideeën van de stichting dit meegenomen kan worden op de kaart. Niet alles hangt samen met het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Een voorbeeld is de IJsselweide.

Het college dankt de ChristenUnie voor de suggestie. De cultuurhistorische waardenkaart is bedoeld voor het in kaart brengen van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Niet om ontwikkelingen in gang te zetten.

Op de vraag van D66 over de wettelijke bescherming geeft het college aan dat er een verschil zit in bescherming van panden. De bestaande waarden bestaan uit rijksmonumenten, archeologische rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, door het Rijk aangewezen stads/dorpsgezichten en gemeentelijke beeldbepalende panden. De karakteristieken van de verschillende delen van het grondgebied worden dit jaar in kaart gebracht.

D66 geeft aan dat de landschappelijke aspecten prioriteit 3 hebben gekregen. Waarom deze keuze? Waarom niet eerst de structuur en vervolgens de panden.

Het CDA vraagt of de meeste vragen komen over de structuur of juist over de panden?

Het college geeft aan dat de dagelijkse praktijk vooral betrekking heeft op panden. De structuren komen vooral aan de orde bij bestemmingsplannen.

Het college geeft aan dat één en ander ook te maken heeft met capaciteit. Het werk ziet vooral toe op panden. Mede daarom zijn de panden ook als eerste opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart. De structuren worden nog meegenomen. Deze zijn uiteraard ook heel belangrijk.

De VVD hecht aan waakzaamheid bij het in kaart brengen van de ruimtelijke structuren. Verder vindt de VVD het een prima voorstel.

De Stadspartij wijst op een onbeantwoorde vraag. De landgoederen zijn niet meegenomen op de groenatlas. Een voorbeeld is het terrein van GGNet dat niet op de groenatlas staat.

D66 sluit zich aan bij de VVD en doet de aanbeveling om een literatuurstudie te doen om te kijken of er in het verleden al het één en ander op papier is gezet en om dit mee te nemen.

Het college geeft aan dat er uitstekende historici achter de cultuurhistorische waardenkaart zit. Uiteraard wordt er ook literatuuronderzoek gedaan.

De Forumvoorzitter vraagt aan het forum of het onderwerp voldoende is besproken en of het forum kan instemmen met het voorstel. Alle forumleden kunnen hiermee instemmen.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bedrage en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Verordening paracommercie (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA.M. Voorink - Sakko
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom

Als eerste inspreker neemt de heer Vreeman het woord. De heer Vreeman is voorzitter van FC Zutphen en spreekt namens het Collectief van Veldsportverenigingen Zutphen - CVV (zie bijlage voor de inspreekreactie). Zijn bijdrage gaat over de mogelijkheid van sportverenigingen om ruimte te verhuren aan derden.

De voorzitter vraagt of iemand een vraag wil stellen aan de heer Vreeman.

De PvdA informeert naar verhuur van accommodaties. Er zijn afspraken gemaakt over de toekomstige werkwijze. Heeft inspreker geen vertrouwen hierin?

Inspreker geeft aan dat de bestuurlijke werkgroep goed heeft gefunctioneerd. Het vervolg waarbij gemaakte afspraken uitgewerkt zouden worden loopt echter niet goed. Er is maar een keer met een ambtenaar gesproken.

Burgerbelang vraagt hoeveel activiteiten er per vereniging georganiseerd worden.

Inspreker zegt dat dit niet valt te zeggen.

Burgerbelang informeert of inspreker bereid is tot een gesprek met de gemeente.

Inspreker zegt altijd open te staan voor gesprekken.

ChristenUnie vraagt of inspreker zich tegengewerkt voelt door de verordening.

Inspreker antwoordt dat hij de verordening niet ruimhartig genoeg vindt.

De Stadspartij vraagt of inspreker of hij zijn vraag kan verduidelijken.

Inspreker antwoordt dat verenigingen meer mogelijkheden moeten krijgen om ruimten te verhuren. De eis dat er sprake moet zijn van sportactiviteiten beperkt verenigingen in hun mogelijkheden.

De VVD geeft aan de wens en zorg van de inspreker te begrijpen maar vindt het geen onderwerp om te bespreken bij de Verordening paracommercie.

De tweede inspreker is de heer De Bruijn, voorzitter van Warnsveldse Boys. Ook hij spreekt in namens het CVV (zie bijlage voor de inspreekreactie). Zijn bijdrage gaat met name over de schenktijden.

De voorzitter vraagt of iemand een vraag wil stellen aan de heer De Bruijn.

GroenLinks vraagt op welke tijdstippen jongeren die geen alcohol mogen drinken aanwezig zijn bij sportverenigingen.

Inspreker geeft aan dat dat per vereniging verschilt.

De PvdA vraagt inspreker of verenigingen bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waar het gaat om jongeren en alcohol.

Inspreker antwoordt bevestigend.

Burgerbelang bepleit vervroeging van de schenktijd op de zondag naar 12.00 uur.

Het CDA zou graag meer gehoord willen hebben van sportverenigingen over hoe zij het alcoholbeleid gaan handhaven.

GroenLinks geeft aan voorstander te zijn van alcoholmatiging. Maar een besluit zoals schenktijden moet wel gedragen worden wil het effectief zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie.

Het college stelt dat bij het maken van de verordening een belangenafweging is gemaakt tussen het alcoholverbod voor jongeren en verruiming van mogelijkheden voor sportverenigingen. De schenktijden in het weekend zijn vooral met het oog op jongeren bepaald.

Verder geeft het college in overweging dat de eisen die gesteld worden aan horeca-ondernemingen strenger zijn dan die aan paracommercie.

Het college geeft aan een aanpassing te overwegen van artikel 2 lid 34 sub d waarin regels worden gesteld voor het Happy Hour en stuntprijzen in supermarkten. Het college overweegt een aanpassing hiervan en vraagt naar inbreng vanuit het Forum.

Het college beluistert in de inspreekreactie van de heer Vreeman een pleidooi om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor niet-sportactiviteiten.

Het college zegt toe dit pleidooi bij de besluitvorming te zullen betrekken en daarvan verslag te doen aan het Forum.

Verder zegt het college, het Forum gehoord hebbend, toe de ontwerpverordening Paracommercie te zullen aanpassen in die zin dat de schenktijd op de zondag wordt vervroegd naar 12.00 uur.

De SP wijst op de tekst in de horecawijzer, waarin opgenomen is dat paracommerciële inrichtingen geen openbare aankondiging mogen doen van bijeenkomsten van persoonlijke aard. De SP vindt dat dit geschrapt moet worden, want dit wordt door de horeca aangegrepen om bij de gemeente te klagen, waarna er handhavingsbrieven volgen.

Het college geeft aan dat het niet de bedoeling is dat paracommerciële inrichtingen aankondigingen doen van bijeenkomsten  en zich daarmee richten tot ver buiten de doelgroep waarvoor de bijeenkomst bedoeld is. Daarmee gaat de vereniging zich juist concurrerend opstellen met de reguliere horeca.

De voorzitter concludeert dat nog niet alle vragen beantwoord zijn maar dat de vergadertijd is verstreken.

De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijH.I. Hamming
VVDA. van Dijk
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SP
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en zegt dat oordeelsvormend de intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong aan de orde is.

Hij geeft het woord aan de heer Lorier die zich als inspreker heeft gemeld.

De heer Lorier houdt zijn betoog dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De voorzitter dankt de heer Lorier voor het heldere betoog. Er zijn geen vragen van forumleden naar aanleiding van het betoog.

Het college zegt dat deze intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong de ISGV van 2008 voor dat deel vervangt. Er is sprake van een andere structuurvisie voor het middengebied. De woningmarkt is sinds 2008 gestokt. In het zogenoemde Bronsbergenoverleg is met alle partijen uitgesproken dat er een ander plan moet komen. De rondweg bij de Hoven zit niet in de plannen en het aantal woningen is teruggebracht naar 300 op basis van organische groei. In de plannen zijn de groene dorpsranden nieuw en de glastuinbouw worden geconcentreerd. De Tiggelbeeksewaard krijgt vooralsnog geen extra geul en zal een betere natuurbeleving moeten krijgen. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijkontwikkelingsplan voor de wijk.  In de gemeente Brummen is positief gereageerd op de nu voorliggende  structuurvisie. Het college kiest voor een zo zuidelijk mogelijke variant voor de rondweg, maar vindt de westvariant eventueel ook acceptabel.

Stadsbelang dankt het college voor de structuurvusie. Het is zogenoemd zacht plan en is nog niet bindend. De partij vraagt zich af of door de vaststelling van dit plan de gemeenteraad zich niet impliciet verbind aan een tracé voor de rondweg. Er is geen bestuurlijk draagvlak voor de keuze van de provincie en elk risico moet voorkomen worden dat met de vaststelling van dit plan de gemeenteraad zich toch voor de keuze heeft uitgesproken.

GroenLinks is blij met de concentratie van de glastuinbouw. Als raad hebben we ons daar ook voor uitgesproken. De partij wil weten of de provincie al om een reactie is gevraagd, omdat de provincie tot nu toe aan andere visie had.

Het CDA zegt dat de rondweg op de agenda van de provincie staat maar wil wel van het college weten wat het doet om de zuidelijke variant er door te krijgen.

De voorzitter zegt dat dit een vraag is over de rondweg  en dat is niet aan de orde.

Het CDA zegt dat het plan een aantal ambities kent en vraagt of het wijkontwikkelingsplan ingebed gaat worden in deze structuurvisie of een los plan is. Verder wil het weten waaraan gedacht wordt bij de vormgeving van recreatie en het stadsrivierpark. Is een klompenpad mogelijk?

De Stadspartij is blij met de clustering van de glastuinbouw en vraagt op welke wijze de wijk betrokken wordt bij het opstellen van het wijkontwikelingsplan.

De Lijst Lian vraagt wanneer de rondweg aan de orde komt.

De voorzitter zegt dat dit nu niet aan de orde is en het presidium bepaald wanneer iets op de agenda komt.

De VVD is blij met de clustering van de glastuinbouw en hoopt op een voorspoedige voortgang bij de uitwerking van de plannen.

De PvdA zegt blij te zijn dat de beslissing over de rondweg niet in dit plan zit en eveneens blij is met behoud en clustering van de glastuinbouw. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid.

Burgerbelang zegt dat de plannen alle ruimtelijke mogelijkheden heeft voor een keuze voor de rondweg. Het huidige plan van de provincie zit er in maar ook de zuidelijke variant. De partij is van oordeel dat wijkontwikkelingsplannen eigenlijk de basis moeten zijn voor dit soort structuurvisies en niet andersom. De partij wil weten hoe er in verband met het wijkontwikkelingsplan gecommuniceerd gaat worden met de burgers en organisaties en hoe de communicatie is over de rondweg.

De ChristenUnie wil weten wat het uitstel van de extra geul in de Tiggelbeeksewaard gaat hebben op de waterhoogten.

D66 zegt dat in de structuurvisie rekening wordt gehouden met 300 woningen. De klachten uit de Hoven zijn vaak dat door het geringe aantal woningen  diverse voorzieningen niet langer in stand kunnen worden gehouden. Het was beter geweest het aantal woningen te koppelen aan het niveau dat nodig is voor de instandhouding van basisvoorzieningen.

Het college zegt dat deze structuurvisie Middengebied IJsselsprong dat deel van het grotere structuurvisie IJsselsprong overschrijft. Met de vaststelling van deze structuurvisie doet de gemeenteraad geen uitspraak over de tracékeuze van de rondweg. Het is de provincie voldoende duidelijk welke voorkeur de gemeenteraad heeft. Ten aanzien van de glastuinbouw heeft de provincie voorkeur voor het gebied bij de VAR. Daar zijn echter al vele kavels uitgegevens, waardoor verplaatsing lastig is. Verplaatsing is ook niet de voorkeur van de gemeente. De clustering in de Hoven is met de provincie besproken; het definitieve ja moet echter nog komen.

Groenlinks interrumpeert met de vraag waarom niet vooraf een definitieve uitspraak van de provincie is gevraagd.

Het college zegt goede gronden te hebben om aan te nemen dat de goedkeuring en medewerking van de provincie er komt.

Burgerbelang zegt dat het ook hier beter was geweest van fijn naar grof te werken.

Het college zegt dat het hier gaat om een structuurvisie, waarin de kaders en een raamwerk is neergelegd. Met diverse partijen uit de Hoven gaat nadere invulling aan dit raamwerk worden gegeven.

De heer Groen geeft aan dat op dit moment gewerkt wordt aan een analyse voor het Wijkontwikkelingsplan en dat de eerste gesprekken zijn gevoerd met stakeholders. Dit voorjaar zullen er bredere informatie bijeenkomsten worden georganiseerd.

Het college zegt dat de vraag van het CDA over de invulling van het rivierpark met klompenpad past in de ontwikkelingsmogelijkheden en samen met de bevolking tot de uitwerkingsmogelijkheden kan behoren.

De Lijst Lilian hoopt dat de provincie dit voorjaar een definitieve keuze maakt voor de inpassing van de rondweg en de concentratie van de glastuinbouw erg belangrijk is voor de werkgelegenheid in Zutphen.

Het college zegt dat het uitstel van de geul in de Tiggelerwaard alles te maken heeft met nieuwe berekeningen en dat er mogelijk eerder bij de onderdoorgang bij de Havenstraat oplossingen gezocht gaan worden.

Stadsbelang zegt dat er in de ISGV 2008 nog rekening is gehouden met ruimtelijke reservering rond de Hoven  voor afvoer van hoogwater en vraagt zich af hoe zich dit verhoud tot de huidige plannen en de rondweg.

Het college zegt dat provincie en rijk  de aanleg van de rondweg hebben geaccepteerd. De reservering van grond rond de Hoven voor hoogwater staat niet meer hoog op de agenda en zou er af kunnen. Dat moet dan door de tweede kamer gedaan worden en kan aan de orde komen bij de Deltaprogramma's. De grootschalige woningbouw uit de eerste plannen is verlaten. Het getal van 300 woningen in dit plan is niet bepalend. Tot nu toe staan er nog geen woningbouwplannen in de  hoven op de woningbouw programmering van het college. In het kader van de wijkontwikkelingsplannen zal bezien moeten worden wat nodig is voor een minimaal voorzieningenniveau in de Hoven.

Groenlinks vraagt of het niet wenselijk is op korte termijn een uitspraak van de provincie te hebben over de clustering van de glastuinbouw.

Stadsbelang vraagt nog aandacht voor de gevolgen van de leefbaarheid ten aanzien van de Kanonsdijk. Het wordt na de realisatie van de rondweg een gemeenteweg. Het is dus wel degelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente zorg te dragen voor een evenredige verdeling van de verkeersdruk binnen De Hoven door het nemen van verkeersremmende maatregelen op de Weg naar Voorst èn de Kanonsdijk, zoals eerder in een groot aantal zgn. 'reacties' van zowel inwoners als Wijkraad De Hoven naar voren is gebracht.

Het college zegt na de vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie Middengebied IJsselsprong zo snel mogelijk van de provincie een oordeel te zullen vragen over de concentratie van de glastuinbouw. Ten aanzien van de rondweg blijft het college bij een inpassing van de zuidvariant en een betere aansluiting op de Cortenhoevenseweg. Als dat gerealieerd kan worden heeft dat een gunstige invloed voor de Kanonsdijk.

De ChritenUnie vraagt nog waarom de spoorverbinding Apeldoorn -Arnhem nog in de plannen voorkomt. (kaartje pagina 10)

De heer Groen zegt dat dit nog het kaartje is bij het oude plan en in het nieuwe plan deze verbinding niet meer voorkomt.

De voorzitter vraagt de forumleden of dit voorstel rijp is voor besluitvorming door de raad.

Alle Partijen zeggen dat het plan voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Uitgangspunten Voorjaarsnota 2014 (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
VVDW.P. van Stockum
D66R. Jense
SPJ.J. Kosters
GroenLinksJ.A. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
StadsbelangH.M.J. Siebelink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
ChristenUnieA. Oldenkamp
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan inspreekster mevrouw Gemmie ten Velde van Comité Warnsveld/ZutphenHoogspanningsVrij (zie bijlage).
De voorzitter bedankt mevrouw Ten Velde voor haar inbreng en vraagt of er nog vragen zijn aan mevrouw Ten Velde. Er zijn geen vragen.

Dan geeft de voorzitter het woord aan de Forum leden om te reageren op de vraag van de raad om in te stemmen met de twee uitgangspunten voor de voorjaarsnota(VJN), te weten:

  1. Geen “nieuw beleid”, uitgezonderd zaken die vallen binnen strenge restricties;
  2. De Voorjaarsnota een parallel maar afzonderlijk traject te laten lopen naast de collegeonderhandelingen.

De VVD is blij over de uitgangspunten nieuwe cyclus. Geen nieuw beleid, maar er zijn wel wensen o.a. m.b.t. de begroting 2015. Verbonden partijen onder te brengen in één programma, zodat deze ook 1 op 1 terug zijn te vinden. Opzet van de begroting van 2015 en ook in de voorjaarsnota aangeven hoe die taken ondergebracht worden en welke communicatie over de prestatie-indicatoren (kaders die bij de nieuwe taken horen). Verder met de procedure werkgroep programmabegroting deze zou een officieel karakter moeten krijgen in dit proces ook na de verkiezingen.

Het lijkt GroenLinks heel logisch voorgaande op te nemen in het proces en zij gaan er vanuit dat het bezuinigingsvoorstel ook meegenomen wordt.

Stadspartij onderschrijft deze uitgangspunten en zijn ook voorstander om de middelen vanuit het Sociaal Domein, zoals voorgesteld door VVD, zichtbaar te maken, zodat dit ook voor de Raad meer stuurbaar is.

ChristenUnie; vanuit het Rijk komt er een fors hogere bijdrage voor het Sociaal Domein. Graag willen zij dat al het geld 1 op 1 gebruikt wordt voor de doelstelling en niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Het proces voorjaarsnota zo in te richten dat het nieuwe college hier goed mee aan de slag kan.

De PvdA vindt het een helder stuk en sluit zich aan bij de reeds gestelde vragen.

D66 heeft geen vragen. Men kan zich in deze werkwijze verenigen.

De voorzitter verzoek het college antwoord te geven op de gestelde vragen.
Er is o.a. zeer indringend gesproken over de prestatie-indicatoren en we zullen onze strategische doelen beter op elkaar moeten afstemmen, echter zoals er nu al mee wordt omgegaan is toch ook al zeer verhelderend. Men probeert per programma twee prestatie-indicatoren te hebben. Er is afgesproken om kort na de verkiezingen weer bij elkaar te komen. De technische uitgangspunten komen bij de begroting aan de orde.

Transitie middelen; het is zeker de bedoeling dat we de middelen die we van het Rijk krijgen ook daadwerkelijk voor de taken zullen inzetten omdat we deze ook echt nodig hebben. De wettelijke verplichting is voor de eerste drie jaar en daarna zou ontschotting mogen plaatsvinden.
De ChristenUnie attendeert het college erop dat  dit in het verleden m.b.t. de Wmo niet is gebeurd.

De VVD geeft aan dat dit stuk rijp lijkt om dit als hamerstuk aan te nemen voor de Raad.
De andere partijen zijn het hiermee eens.

De voorzitter sluit deze Forum vergadering en stelt vast dat dit stuk rijp is voor besluitvorming (hamerstuk) door de Raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Technisch Blok 10 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 10-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er heeft zich een inspreker gemeld bij agendapunt 10. Betrokkene zal daar het woord krijgen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat gemeente Zutphen een manifest Gecontroleerde aanvoer wiet heeft ondertekend.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt de motie Nieuwe bestemming Huize Borro aan.

De VVD kondigt twee amendementen aan: het amendement Bezuiniging project Broederenklooster ten gunste van project Rivier in de Stad en het amendement Alternatieve dekking bezuinigingsdocument.

Stadsbelang geeft aan de motie Versoepelen regels ondernemers te willen indienen.

De SP kondigt de motie Politiek risico-clausule Broederenklooster aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken (Geen vermoedelijke hamerstukken)

Er zijn geen vermoedelijke hamerstukken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 februari 2014

Het CDA informeert naar de afdoening van stuk 03 (Brief inzake klachten over de Moskee). Het CDA stelt dat er nog een tweede brief rond dit onderwerp binnengekomen zou zijn. Wordt die betrokken bij de afdoening?

Het college merkt op dat er slechts een brief bekend is. In het Presidium van 10 februari 2014 heeft de voorzitter aangegeven deze brief op zorgvuldige wijze af te zullen doen en hierover verslag te doen aan het Presidium.

9. Vaststellen forumverslag(en)

Forumverslag 27-01-2014

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Presentatie voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7

De voorzitter geeft het woord aan de heer Maalderink (zie bijlage voor de inspreekreactie).

De heer Maalderink spreekt namens LTO Noord Bronckhorst e.o.

De voorzitter informeert of het Forum vragen heeft aan de inspreker.

De PvdA beluistert dat de inspreker acht woningen teveel vindt. Welk aantal is wel acceptabel?

Inspreker geeft aan dat er door een plan met acht woningen een bebouwde kom wordt gecreëerd in open gebied.

De Stadspartij vraagt waar de leden van LTO bang voor zijn.

Inspreker geeft aan dat ‘bang’ niet het goede woord is maar dat men wel vreest voor ‘problemen met regelgeving op lange termijn’.

De VVD merkt op dat de bouw in fasen zal verlopen en dat het gaat om een enorm groot perceel. De VVD denkt dat acht woningen moet kunnen.

De heer Oldehinkel van bureau Stad en Land geeft een presentatie over het beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7. Het plan is in samenwerking met het Gelders Genootschap en de gemeente Zutphen gemaakt. Uitgegaan wordt van acht woningen die afgeschermd worden door een groensingel. De huizen zijn sober van vorm en uitgevoerd in gedekte kleuren. Bij de energievoorziening is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

GroenLinks vraagt het college of zij bang is voor een procedure bij de Raad van State omdat de geldende norm van 600 kubieke meter wordt overschreden.

De PvdA vindt dat de plannen er mooi uitzien. Heeft het college met omwonenden gesproken?

Ook de VVD is vol lof over de plannen.

Het CDA sluit zich daarbij aan. Maar ontstaat hier niet een soort buurtschap met bijbehorende verkeersstroom?

De Stadspartij en Burgerbelang zijn ook positief over de plannen die in elk geval een verbetering betekenen van de huidige situatie.

Het college spreekt haar dank uit voor de positieve reacties.

Omwonenden zijn gekend door het plan ter inzage te leggen. Daarop zijn vier reacties gekomen die er niet toe leidden dat het plan aangepast zou moeten worden.

Uitbreiding van bestaande bedrijven blijft volgens het college mogelijk.

Het college verwacht niet veel extra verkeer. De Dennendijk moet de verwachte verkeersstroom kunnen opvangen.

Het college verwacht ook geen probleem met de Raad van State omdat het gepresenteerde plan aansluit bij het nieuw geformuleerde regiobeleid.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Motie: Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers (10-02-2014)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDW.P. van Stockum
GroenLinks
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter deelt de leden van het Forum mee dat in de motie het college wordt verzocht om uitbreiding van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen voor mensen met een uitkering of inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, naar ondernemers die in dezelfde omstandigheden verkeren.

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA om een toelichting te geven op deze motie;
De PvdA licht toe dat deze motie is ingediend om ondernemers te ondersteunen daar zij in tijden van nood moeite hebben om rond te komen. Hiermee te bereiken dat de rechtsongelijkheid tussen uitkeringsgerechtigden en ondernemers, wat betreft het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, gaat verdwijnen.

De Stadspartij is er van overtuigd dat ongelijkheid tussen diverse bevolkingsgroepen slecht is en zij zijn voorstander en staan achter deze motie.

Het CDA vraagt zich af hoeveel mensen op deze sympathieke motie zullen reageren.

Stadsbelang vraagt zich af of de kosten niet hoger zijn dan dat wat het oplevert. Is hier onderzoek naar gedaan?

Ook de VVD vindt het een sympathieke motie en hebben een tweetal vragen;

  1. Het woord “ondernemer” gebruiken staat voor met eigen risico een onderneming leiden. Wat wordt er hier met dit woord bedoeld? Directie van een bv of vennoot in een vof? De VVD vraagt zich af of we ons niet een heel groot probleem om de hals halen. De VVD is voorstander voor lasten verlaging, maar een vergelijking is niet aan de orde in ongelijkheid in uitkeringsgerechten.
    PvdA, het woord ondernemer dekt wettelijk de lading. Als men gelijkheid wil hebben voor die norm dan zul je dit voor ondernemers apart moeten regelen in een aparte regeling.
    ChristenUnie vraag zich af of we beleid moeten gaan maken op uitzonderingen. Het kost meer aan de voorkant om dit te controleren dan achteraf. Het is gemakkelijk te regelen.
    Stadsbelang is huiverig voor veel regels en controle en komt terug op haar eerder gestelde vraag of de kosten niet hoger zijn dan dat wat het oplevert en of hier onderzoek naar gedaan is.
  2. Wordt er een inschatting gemaakt over wat voor ondernemers en wat voor bedragen het gaat?

D66 sluit zich aan bij de zorgen van de VVD, echter is het toch met ondernemers wel een ander verhaal. Als ondernemer bepaal je zelf hoeveel loon je uitkeert, met andere woorden er zijn andere constructies denkbaar. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de kwijtschelding koppelen aan bijstand voor ondernemers en dan voorkom je dat je met creatief boekhouden een beroep kan doen op dit soort regelingen. Verder vraag D66 zich af of dit wel uitvoerbaar is en ziet men dit als een reeël probleem?

ChristenUnie vindt dit ook een sympathieke motie en hebben 1 vraag is de norm 100% of 110%?

De voorzitter verzoekt het college antwoord te geven op de gestelde vragen;
De norm gaat over 100%, we mogen wel versoberen, maar niet verruimen.
Er valt best wel wat van te zeggen om mensen die onder de bijstand vallen tegemoet te komen.
Een oplossing kan zijn uitstel van betaling en deze te verrekenen met de privé belastingaanslag.
We hebben nu een kwijtscheldingsbeleid waar getoetst wordt op particulieren en dus niet op ondernemers.

Het college stelt voor om dit in te laten gaan per 2015. Daar dit een extra verhoging van de ozb voor ieder huishouden betekent.  Technisch is het mogelijk, echter is het aan de raad om daar wat van te vinden. Verder zullen de uitvoeringskosten ook verhaald worden op de overige belastingbetalers en nu is het uitbesteed en een gratis dienst.

De VVD vraagt of de motie wordt aangepast naar die 100% norm.
De PvdA geeft aan dat we in Zutphen laag zitten, maar zullen de motie aanpassen naar 100%, echter zijn de uitvoeringskosten er wel. De PvdA heeft contact gehad met andere gemeenten en de ervaring is er dat er niet veel ondernemers hiervan gebruik zullen maken. Het zullen de kleine ondernemers zijn die gebruik zullen maken van een aanvraag. De PvdA stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te sturen naar de Raad.

Burgerbelang geeft aan deze motie te ondersteunen daar er zeker sprake is van verborgen stille armoede en inkomens laag zijn.

Stadsbelang geeft aan dat als iedere ondernemer hiervoor in aanmerking komt je de standaard ozb naar beneden kan brengen.

D66 geeft aan dat hierin een verschil zit binnen het budget en dan ga je de lasten anders verdelen, wat betekent dat andere mensen meer gaan betalen en hier moet dan wel dekking voor gevonden worden.

De Stadspartij verzoekt het college om met een zinnige reactie te komen op de vraagstelling voor 1 juni 2014 een voorstel aan de raad voor te leggen met daarin een kwijtscheldingsregeling die ook toegankelijk is voor ondernemers die onder de 100% norm vallen.

De voorzitter sluit deze Forum vergadering en stelt vast dat dit stuk rijp is voor besluitvorming door de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in