Pagina delen

Forumverslag 09-10-2017

Presentatie plannen Poort van Zuid (09-10-2017)

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering over de plannen van De Poort van Zuid. Eerst geeft de wethouder een inleiding op de presentatie. Daarna zal ambtenaar mevrouw van der Poel een presentatie geven.

College geeft eerst een omschrijving van de omvang van het gebied. De raad heeft via moties aandacht gevraagd voor het gebied, waaronder de moties " parkeerplaats Houtwal" , " Beter blik 's Gravenhof"  en ook aandacht gevraagd voor het fietsparkeren, en het innovatief en autoluw parkeren. In december 2016 is de bestuursopdracht gegeven. Hierin zijn de kansen voor cultuur benoemd: een cultuurhistorische ontmoetingsplek, een goede zuidelijke entree en vergroten van de beleving van groen en water. 

College heeft ervoor gekozen om eerst op te halen bij de betrokken. Dit was in april en mei. Daarna zijn de scenario's uitgewerkt door Bureau MTD uit Den Bosch. 

De betrokken wethouders vanuit de diverse portefeuilles zijn C. Pennings, R. Sueters en O. Bosch; wethouder Bosch is de kartrekker.

Ambtelijke ondersteuning neemt de raad mee door de kaders waarbinnen dit project moet worden gezien. Naast de door de wethouder genoemde onderwerpen heeft de raad vorig jaar ingestemd met het focustraject waarbij de binnenstad één van de speerpunten is. Hierbinnen zijn 3 actielijnen uitgezet: dit zijn "cultuur en erfgoed", "gastvrijheid"  en "de poorten van de stad". Bij de poorten komen functies samen en zijn bedrijven gevestigd met een stedelijke functie. Het college wil als eerste kijken naar de poort aan de zuidkant van de stad. Hier gebeurt veel en er liggen kansen op het gebied van cultuurhistorie. Dit alles stond in de bestuursopdracht. 

Vervolgens geeft de ambtelijke ondersteuning een toelichting op het proces. Eerst ophalen, daarna tekenen. Uiteraard is voorafgaand wel geïnventariseerd, oa de cultuurhistorische analyse door bureau ArcX. Ook de binnenstadsvisie en het groenbeleid zijn als kaders meegegeven, evenals een autoluw 's Gravenhof.

Met deze input zijn de betrokkenen aan het werk gezet. De tafelkleden met reacties zijn als bijlage bij de stukken gevoegd. 

Meegegeven aan MTD zijn o.a.: het behoud en herstel van vestingwerken, het herstellen en zichtbaar maken van waterstructuren, het herstellen van groenstructuren langs de vestingwerken, de Oude IJssel als herkenningspunt, het parkeren nabij het centrum.

Vervolgens worden de 3 scenario's toegelicht. 

Aansluitend wordt een toelichting gegeven op het nieuwe ontwerp voor 's Gravenhof.

Voorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen.

SP vraagt aan wethouder welk scenario de voorkeur heeft.

College doet hierover geen uitspraken.

VVD complimenteert college met het proces en vraagt naar de oplossing voor het parkeren tijdens de werkzaamheden. VVD heeft voorkeur voor scenario 2 of 3 ivm parkeervoorziening dichtbij de stad. Ook positief over vergroening en over de keuze om in te steken op een hoog ambitieniveau.

College zet in op goede alternatieve parkeervoorziening tijdens de werkzaamheden voor bewoners en bezoekers van de stad.

PvdA vindt plaatjes zonder budget lastig. Er zijn wel detailvragen te bedenken over oa. toekomst politiebureau, mogelijkheid van woningbouw in Witte Vleugel, het recreatief vissen en het zichtbaar maken van de burcht.

College kan geen antwoorden geven op de detailvragen van de PvdA en ook nog geen informatie geven over de budgetten. Een keuze maken tussen de scenario's is deze avond niet nodig.

D66 vraagt of de financiële plaatsjes van de diverse scenario's dichtbij elkaar liggen.

College moet dit nog onderzoeken en kijken of de scenario's haalbaar zijn; gaat ook langs diverse loketten tbv financiering van het project.

Fractie Pepers en Verwoort vraagt aandacht voor het logistieke vraagstuk. De ambitie om het bezoekersaantal te verhogen betekent aanpassen van het aantal parkeerplaatsen. Graag nog een toelichting op het parkeren onder de grond en het parkeren onder de waterspiegel.

College geeft aan dat het om 225 parkeerplaats Houtwal en 100 's Gravenhof gaat.

GroenLinks vraagt of bij scenario 2 en 3 zowel het parkeren op de Houtwal als op de 's Gravenhof verdwijnt.

College: Dat klopt.

CDA wordt warm van veel bomen op 's Gravenhof en is enthousiast over het terugbrengen van de poort.

ChristenUnie ziet graag een glasplaat op 's Gravenhof en vraagt aandacht voor de Spittaalstraat.

College geeft aan dat zeker bij scenario 1 aandacht en overleg zal zijn met de ondernemers van Spittaalstraat.

ChristenUnie: Beseffen de ondernemers dat een keuze gevolgen kan hebben voor de ondernemers aan de Spittaalstraat?

College: Jazeker, hierover zijn zelfs gesprekken geweest met de ondernemersvereniging 's Gravenhof.

Burgerbelang: Is de Houtwal een acceptabele afstand voor de bezoekers van de stad?

College: Hiervoor zijn kengetallen in gemeten in tijd en meters. Dit moet nog worden uitgewerkt.

SP: Wethouder Pennings heeft aangegeven dat geld van Provincie voor de brug over de gracht alleen mag worden gebruikt voor de brug en niet voor een alternatief.

College: Dat klopt, maar we zullen het gesprek hierover met de Provincie voeren.

GroenLinks is tevreden met het proces en is benieuwd naar de financiële scenario's. Er is wel zorg bij de bewoners voor het opnieuw weghalen van parkeervergunninghoudersplaatsen; graag aandacht.

Voorzitter dankt aanwezigen voor de komst en de inbreng. In november zal college voorkeursscenario kiezen en daarna wordt de raad geïnformeerd. De vergadering wordt gesloten.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied (09-10-2017)

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat het Forum een film en presentatie te zien krijgen en dat vervolgens een discussie plaatsvindt aan de hand van stellingen. 

Naar aanleiding van de presentatie vraagt GroenLinks hoe plannen van initiatiefnemers beter gecommuniceerd kunnen worden anders dan nu gebeurt via krant of internet. Het Omgevingsplan gaat namelijk uit van meer interactiviteit en vroegtijdig betrekken. Ambtelijk wordt toegelicht dat initiatiefnemers ook nu al worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om de buurt te informeren over hun plannen. Op dit moment is dat voldoende maar de raad kan andere eisen stellen als hij dat wil.

D66 vraagt waar de mogelijkheden liggen om als raad af te wijken van de rijksregelgeving in een plan (bijvoorbeeld met betrekking tot geluid). Ambtelijk wordt gemeld dat de raad wel strengere regels kan stellen dan rijksregelgeving maar geen regels die soepeler zijn. Het is wel zo dat als de Omgevingswet in werking treedt bepaalde regelgeving die nu nog door het Rijk wordt bepaald, wordt overgeheveld naar gemeenten en de raad een eigen afwegingskader kan vaststellen.    

VVD vraagt of voor verschillende deelplannen verschillende kaders gesteld kunnen worden met betrekking tot dezelfde thema's. Ambtelijk wordt aangegeven dat dit kan. 

Met betrekking tot de stelling reageert het Forum als volgt:

Stelling 1: De raad heeft de Visie Landelijk Gebied vastgesteld. Daarmee is de kaderstellende rol van de raad nadrukkelijk versterkt en zijn er voldoende strakke kaders voor het Omgevingsplan.

Over het eerste deel van de stelling is het Forum verdeeld. Over het tweede deel van de stelling zijn de meeste Forumleden het oneens.

Stelling 2: De raad wil elke wijziging van beleid zien en vaststellen.

Hierover zijn de standpunten van het Forum verdeeld.

Stelling 3: Alles mag, als de groene kwaliteit van het gebied maar wordt gehandhaafd.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Stelling 4: Planinitiatieven die middels co-creatie tot stand zijn gekomen dienen door de raad te worden overgenomen.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken.

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017 (09-10-2017)

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan trots te zijn op het voorstel dat nu voorligt. Het draagt bij aan verhoging van de arbeidsparticipatie en er is meer ruimte voor maatwerk door de professional. Beperkende regels worden geschrapt. De nieuwe verordening is ook makkelijker dan de huidige regels. Er worden de komende tijd nog zaken aangevuld, zoals het nieuwe armoedebeleid en WMO-jeugd.

CDA: Het Plein is blij met dit voorstel. Het maakt het werken een stuk gemakkelijker.

SP: Klopt het dat de vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie niet is opgenomen in de verordening?

D66: Wij zijn blij met het voorstel. Prima ook dat de studietoelage omhoog gaat. Wij hebben een suggestie over communicatie rond deze toelage: de organisatie Ferm kan daarin iets betekenen.

ChristenUnie: Wij zijn trots op deze wethouder. Wij hebben nog één vraag: hoe maken wij mensen duidelijk wat de mogelijkheden zijn van deze verordening?

GroenLinks: Ook wij zijn erg blij. Dit betekent meer maatwerk en minder regels.

PvdA: Wij juichen de nieuwe verordening toe. Belangrijk hierin zijn maatwerk, eenvoud en experimenten. Vragen die wij nog hebben:

-          Hoe pas je intervisie toe? Dat vinden wij belangrijk.

-          Kunt u voorbeelden geven van zeer ernstige gedragingen?

Stadspartij: Ook wij zijn blij met dit voorstel.

De voorzitter geeft – voor het beantwoorden van de vragen – als eerste de ambtelijke ondersteuning het woord.

Ambtelijke ondersteuning: de vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie is niet opgenomen in deze verordening, maar is elders geregeld.

SP: Hoe zit het met vergoeding voor peuteropvang zonder medische indicatie bij ouders die beiden niet werken?

Ambtelijke ondersteuning: Die regeling ligt bij de gemeente, niet bij Het Plein.

College: Wethouder Withagen is hier ook mee bezig. Wat betreft de overige vragen:

-          Het klopt dat de verordening nog niet af is. Op onderdelen is nog een slag te slaan.

-          Voor armoedebeleid is extra budget.

-          Er is ook nog een motie over heldere communicatie.

-          Op de site van Het Plein is een snelle verbetering te halen.

-          Intervisie valt binnen de aanpak van “Het Plein op orde”. In november zetten we een volgende stap daarin.

-          Bij ernstige gedragingen moet u denken aan zwart werken en zeer agressief gedrag.

D66: Heeft u een tijdpad voor de andere onderdelen van de verordening?

College: Ik denk aan het eind van dit jaar.

De voorzitter vraagt het forum of het voorstel voldoende behandeld is en ziet iedereen instemmend knikken.

ChristenUnie: Kan het voorstel vanavond nog in de raad behandeld worden?

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Voortgangsrapportage 2GetThere en kennismaking met nieuwe directeur Stichting Perspectief (09-10-2017)

Datum 09-10-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Deze vergadering wordt vooral het gesprek gevoerd met de directeur van Perspectief en met de projectleider en jongerencoaches van 2GetThere. De voorzitter heet daarom bijzonder welkom aan de volgende aanwezigen: Jorinde Klungers (directeur Perspectief), Susanne ten Doesschate (Projectleider 2GetThere), Marijn Bontje (projectcoördinator 2GetThere), Robin Woestenenk, Joeri Salawanbessie, Osama Halabi, Deborah Wendriks, Melvin Sloots (jongerencoaches 2GetThere).

 

Kennismaking nieuwe directeur Perspectief

De voorzitter geeft het woord aan Jorinde Klungers.

Mevr. Klungers stelt zichzelf voor als de nieuwe directeur van Perspectief. Zij is nu enige maanden in deze functie actief en kan daarom ook wat zeggen over haar bevindingen tot nu toe. Haar drijfveer als directeur is dat er oog moet zijn voor de behoefte van mensen en dat mensen eigenaar van hun eigen leven moeten kunnen zijn. In de eerste periode is haar het enthousiasme bij de medewerkers opgevallen. Verder vindt zij dat de verhouding tussen verantwoording aan de gemeente en ruimte voor de professionals in balans is. De subsidie is onlangs vernieuwd voor de periode tot 2020. Zij heeft in de afgelopen periode ook gesprekken gevoerd met partners. Deze gesprekken zijn positief, maar er wordt ook aandacht gevraagd voor de grenzen van het sociaal werk. Mevr. Klungers gaat verder in op de activiteiten van Perspectief en benoemd hierin met name de sociale wijkteams, buurtbemiddeling/schuldhulpverlening/jongerencoaches, buurtservice, vrijwilligerscentrale en een nieuw project "aan de slag" waarbij vluchtelingen aan vrijwilligersprojecten worden gekoppeld. Haar ambities zijn om te versterken wat Perspectief al doet en ervoor te zorgen dat de kwetsbare burger daarbij centraal blijft staan en zijn eigen regie kan voeren, waar nodig met een plan met ondersteuning van professionals. Verder vindt zij het van belang dat er een goed netwerk is van goed toegankelijke ondersteuning dicht bij huis. Andere ambities betreffen het versterken van de samenwerking met partners en vooral blijven leren en blijven innoveren.

D66 vraagt of Perspectief ook pro-actief mensen opzoekt in het kader van bestrijding van eenzaamheid.

Mevr. Klungers geeft aan dat dit gebeurt doordat men zich in de wijk gaat voorstellen en rondlopen, maar dat het moeilijk is om hier apart tijd voor vrij te maken. Er moet al veel tijd worden ingezet op de mensen die zich zelf melden.

GroenLinks vraagt hoe de aanpak van Perspectief zich verhoudt tot de methode mobilitymentoring in het kader van het bestrijden van armoede en schulden. Tevens vraagt men hoe Perspectief zicht verhoudt tot bewonersinitiatieven in het licht van de Right-to-Challenge.

Volgens mevr. Klungers kan de methode Mobility Mentoring een aanvulling zijn op de werkwijze van Stichting Perspectief waar gebruik wordt gemaakt van de SoNeStra methode. De verhouding tot de Right to Challenge is voor Perspectief wel een spannende, omdat dit ook de vraag over het bestaansrecht van de organisatie kan oproepen. Uiteindelijk gaat het echter om het maatschappelijke belang te dienen, dus staat Perspectief hier ook open in.

Melvin Sloots vraagt of Perspectief ook werkt met ervaringsdeskundigen.

Mevr. Klungers geeft aan dat nu met name op het gebied van verslaving al met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt. De ervaring is dat deze op een andere manier met mensen praten en dat het daarna ook makkelijker wordt om hulp te accepteren. Het is een onderwerp waar nog verder over doorgepraat kan worden.

 

Voortgangsrapportage 2GetThere

Mevr. Ten Doesschate geeft aan dat de rapportage voor zich spreekt. Zij is erg trots op wat er op dit moment staat in Zutphen en uit de afgelopen periode is duidelijk gebleken dat er in Zutphen echt vraag is naar de ondersteuning die door 2GetThere wordt geboden.

De rapportage wordt door de forumleden positief ontvangen. In het gesprek tussen forumleden, projectleider jongerencoaches en college komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde aan de hand van aanbevelingen.

- De sociale kaart welzijn/zorg en de hulpwijzer is nog in de ontwikkelfase; het college zou graag zien dat 2GetThere hierop reflecteert.

- Het college heeft de motie van de SP verwerkt in de begroting. De begroting moet nog behandeld worden in de raad. Mevr. Woestenenk geeft aan dat de jongerencoaches betrokken zijn voor advies.

- Er is vraag naar een geschikte plek voor jongeren. Het college benadrukt dat dit vooral iets moet zijn dat door jongeren zelf bedachte en ontworpen wordt. De jongerencoaches bevestigen desgevraagd dat er veel behoefte aan is. Op de vraag of 2GetThere hier initiatieven in kan nemen wordt bevestigend geantwoord. Mevr. Ten Doesschate voegt daaraan toe dat wat haar betreft een dergelijke plek niet een opvangplek zou moeten zijn maar een opstapplek.

- Het college geeft aan met mevr. Ten Doesschate in gesprek te zijn in verband met preventie en armoedebestrijding onder jongeren. Mevr. Ten Doesschate licht toe dat begin februari een laagdrempelige  bijeenkomst voor jongeren wordt georganiseerd om de behoefte onder jongeren op te halen.

- De PvdA vraagt naar de problematiek rondom jeugdzorg en het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Melvin Sloots geeft aan dat er tot 18 jaar vaak veel mogelijkheden zijn, maar dat dit komt te vervallen zodra de 18 jarige leeftijd is bereikt. 2GetThere zou hier een rol in kunnen spelen met bijvoorbeeld een warme overdracht van jeugdzorg naar 2GetThere. Het college geeft aan dat de overgang van naar 18 jaar een belangrijk onderwerp is waarbij in contracten voor 2018 en 2019 met jeugdhulp aanpassingen worden gedaan.

- Werken met ervaringsdeskundigen. Het college ziet in de ervaringen met 2GetThere een uitnodiging om dit meer te gaan doen. Mevr. Ten Doesschate en mevr. Klungers geven desgevraagd aan dat de samenwerking tussen Perspectief en 2GetThere verder kan worden versterkt. Er is wel regelmatig samenwerking, maar het is soms ook nog zoeken. Dit vraagt om blijvend in gesprek te blijven. Het college is blij met de bevinding dat de samenwerking met Het Plein is verbeterd, want daar valt volgens het college meer uit te halen.

- Op de vraag van mevr. Klungers of er ook groepen zijn die niet door 2GetThere bereikt worden, geeft mevr. Ten Doesschate aan dat er veel zware problematiek is in Zutphen, die niet door hulpverleners en ook niet door 2GetThere bereikt wordt. Het college geeft aan graag over de aanpak van zware problematiek met Perspectief en 2GetThere in overleg te willen.

- VVD vraagt of 2GetThere niet ook als toegang moet worden gezien. Het college geeft aan dat, hoewel men feitelijk misschien wel een toegang is, het niet helpt om 2GetThere ook formeel zo te noemen. Het gaat erom dat de verbinding met de formele toegangen wordt gelegd. 2GetThere moet een zelfstandige rol behouden en naast de jongere staan.

- Het betreft een pilot voor 2 jaar. De VVD wijst er op dat dit wel iets anders vraagt van de rapportage dan nu in de voortgangsrapportage staat.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Raad van de toekomst (09-10-2017)

Datum 09-10-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering over een bijzonder onderwerp. Het gaat om de motie van de ChristenUnie en het CDA over de Raad van de toekomst. Het gaat over een andere manier van collegevorming. Eerst krijgen de indieners het woord, waarna iedereen gelegenheid krijgt om te reageren. Aan het einde zal de ChristenUnie reageren.

ChristenUnie: Het onderwerp heeft betrekking op komende verkiezingen, maar het is ook aan de orde geweest bij de afgelopen verkiezingen. Hoe gaan we in dit soort onderwerpen met elkaar om? We hebben de tijd nodig om met elkaar een traject te doorlopen.

Het gaat om 2 hoofdpunten:
1. Stel we willen weer een collegeakkoord na de verkiezingen, hoe moet dat eruit komen te zien? Het collegeakkoord van het huidig college is in stilte vervangen door het focustraject, een breed gedragen akkoord. Het geeft richting, en het is belangrijk om dat voort te zetten. We hoeven het niet op elk punt eens te zijn, maar wel samen optrekken op hoofdlijnen.

2. Na een coalitieakkoord, zijn er partijen die geen deel uitmaken van het College, dat instemming moeilijk maakt. Hoe kunnen we dat goed positioneren?

CDA vult hierop aan dat de gesprekken met de kandidaat wethouders vergeleken kunnen worden met die in het Europees Parlement voor een Eurocommissaris.

De voorzitter nodigt de fracties uit tot een reactie.

D66 ondersteunt het onderliggende verhaal maar heeft nog geen beelden bij uitwerking. Er zijn op dit moment al binnen D66 procedures voor keuze voor een wethouder en dat zou je dan daarna ook nog moeten laten plaatsvinden in de raad. We willen het nieuwe college of raad niet voor de voeten lopen, opvattingen kunnen straks namelijk uiteenlopen

ChristenUnie: Met instemming zijn we er niet. Niemand kan van te voren zeggen: we timmeren het dicht.

BewustZW: Ik heb een aantal periodes meegemaakt en ook processen tot collegevormingen. De termen coalitie en oppositie moeten uitgebannen worden. Ik vond dat dit soort processen open moeten zijn. Soms moet je om de tafel voor een verdiepingsslag, maar wat mij betreft mag iedereen de collegevorming zien. Ik heb in laatste periode hiervoor een lans gebroken, in de informatiegesprekken. Dat was voor aantal partijen lastig. Het was compleet nieuw: elkaar aanspreken en vragen stellen. Van begin tot einde deuren open zetten.

PvdA ondersteunt de onderliggende analyse. Is voor een klein verschil tussen oppositie en coalitie, doet geen recht aan democratisch proces.

ChristenUnie: Helder dat u niet voor bent, hoe vindt u de huidige situatie? Is dat voor u ook lastig?

PvdA: Dat is niet lastig omdat de combinatie met Focustraject anders ligt. Maar dit begint anders. Keuze van de wethouders dat is een politieke keuze: niet voor om dit anders te doen. Dezelfde procedure als bij D66 voor toetsing van kandidaten. Ik vind dat ik niet verantwoording hoef af te leggen aan gehele raad.

VVD: Om positief te beginnen: het voorgesprek van de wethouderskandidaat met hele raad vinden we een interessante gedachte. We vinden echter de motie op zaken vooruitlopen. Het dualisme wordt er een beetje uitgehaald, waar we bezwaar maken. Ook is niet duidelijk wat de motie oplost. Het nieuwe politieke landschap kan er straks anders uitzien.

Burgerbelang: Veel is gezegd. Oppositie heeft zeker een stevige rol. Dualisme is een Raad die het College controleert. In afgelopen coalitieonderhandelingen sleepten veel partijen de oude mores mee, dat slijt gedurende de onderhandelingen. Dat is een proces waar nieuwe College doorheen moet. Loop hier niet op vooruit.

CDA: Wat is standpunt Burgerbelang over de wethouderskeuze?

Burgerbelang: Sluit aan op D66: het is aan de partijen zelf hoe zij het proces volgen.

Fractie Pepers en Verwoort: Sluit aan op D66: is aan toekomstig gekozen leden. Wel eens om bij het proces van de keuze van de wethouder is goed om Raad mee te betrekken, en oppositiepartijen mee te nemen.

SP: Wat ChristenUnie en CDA eigenlijk voorstellen is het opheffen van alle oppositie. De oppositie heeft in democratie een eigen functie, en kan niet zonder.

ChristenUnie: Dat is niet bedoeling geweest. Met een blauwdruk in een Collegeakkoord is niet alles te regelen.

Stadspartij: Wat is belang dat we nu ons uitspreken?

ChristenUnie: Het gaat om hoofdlijnen, op die dingen die belangrijk zijn voor Zutphen. Deze zijn onderdeel van het focustraject. Wanneer hier onderwerpen in zitten waar de Stadspartij het niet mee eens is, dan moet u dat mededelen dan kunnen we het daarover hebben.

SP: Als u stelt dat onze gemeente niet functioneert  zonder raadsbreed gedragen akkoord, dan heeft de ChristenUnie niet goed opgelet. Meestal zijn de verhoudingen bij moties, wanneer deze niet raadsbreed worden aangenomen worden, ongeveer 20 tegen 9. Er is genoeg draagvlak om beleid door te voeren. We zijn bang dat deze motie de vrijheid inperkt van de oppositie door een collegeakkoord dat waarschijnlijk bol staat van de vage taal. Wij vragen ChristenUnie en CDA om de motie in te trekken.

GroenLinks: We zijn er nog niet uit of de motie te steunen. Maar het is wel goed om voorafgaand aan de verkiezingen na te denken hoe daarna verder gaan. We zijn voorstander van wisselende meerderheden en een coalitie zonder meerderheid in de raad, omdat de discussie dan op de goede manier wordt gevoerd. We merken dat aantal fracties nogal vastzitten aan de wethouderskandidaat. Een goed gesprek met de kandidaat vinden we beter dan kennismakingsgesprek van paar minuten. Een raadsbreed akkoord gaat over de hoofdlijnen. Dat hebben we liever, om daarna in de Raad de goede discussie te voeren. We zijn geen voorstander van dichtgetimmerd akkoord.

Stadspartij: Wij zijn ook voorstander van raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Als raad kunnen we dan meer gezamenlijk nadenken over de uitwerking. In proces tot wethouderskeuze mag er meer transparantie komen, en meer zaakgerichte wethouders. Deze moeten worden gedragen door gehele raad.

De voorzitter geeft daana weer het woord aan de ChristenUnie.

ChristenUnie is blij dat er positief wordt nagedacht. Het voorstel beoogt niet om alle tegenstellingen weg te werken, en oppositie op te heffen. Verschillen blijven. Deze motie geeft nog niet voldoende beeld aan een raadsbreed akkoord. Wat goed is om te horen dat we de wethoudersprocedure anders zouden kunnen doen. Niet de bedoeling om met handen en voeten gebonden te zijn. De meesten willen de verkenning aan, er zijn een aantal die willen afwachten tot na de verkiezingen. We proeven een meerderheid voor de verkenning. Ik hoop dat alle partijen hieraan willen meedoen. De motie verdient aanpassingen. Mogelijk kan het ook in een andere vorm.

Voorzitter nodigt de raadsleden uit tot een reactie:

D66: heeft geen motie nodig, maar wil graag meedenken.

BewustZW: in beginsel is alles open voor gesprek. Hele proces helder neerzetten, en kijken of we daar samen daar invulling aan kunnen geven. Dit is mooie basis voor komende raadsleden.

PvdA: wil geen onderzoek naar raadsbreed akkoord.

VVD is het hiermee eens. Maar vraagt: gooien we de motie overboord?

ChristenUnie: we moeten kijken wat de motie doet.

Burgerbelang: We willen zelf over nadenken, de nieuwe partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn moeten we hier misschien ook voor uitnodigen.

Fractie Pepers en Verwoort: Het is goed om gesprek voort te zetten, en motie achter de hand te houden.

SP: Met meerdere partijen overeenstemming krijgen is heel moeilijk. Gevolg is een akkoord met heel veel vage taal, ofwel iedereen is het met elkaar eens en dan is de motie overbodig. We horen vaak van burgers dat dezelfde kliek beslist. Met 1 grote coalitie bevestigen we dit beeld. Dat moeten we niet doen. Er is belang in oppositie. Motie kan ingetrokken worden.

CDA: Een aspect willen we in herinnering brengen, nl. het huidige akkoord. Dus dit willen we de SP in herinnering brengen.

SP: het feit dat we destijds 100 dagen onderhandeld hebben, zegt genoeg.

CDA: Ik weet niet wat dat genoeg zegt.

GroenLinks wil wel reageren. Ik hoop dat in komende raadsperiode dat we gezamenlijk de stad weten te besturen.

SP merkt over de 100 dagen onderhandelen op: Hiermee waren we de laatste in Nederland. Dat moeten we ons ter harte nemen, en dat is naar ons de reden achter de motie. Onderhandelen gaat gemakkelijk bij meerderheden, maar het hoeft niet raadsbreed.

ChristenUnie: Het gaat erover wat je met elkaar gaat verkennen. Ik hoor hier bijv. GroenLinks over minderheidscoalities. Daar hebben we in verleden minder handige voorbeelden van gezien.

SP: Het voorstel behelst feitelijk onderhandelingen na de verkiezingen.

GroenLinks: We willen reageren op de opmerking over signalen van burgers die de SP krijgt bij bezoeken langs deuren. Wij hebben daarom het instrument van burgerbegroting ingezet, we willen hiermee dat burgers gedurende de 4 jaar na de verkiezingen blijvend betrokken zijn.

Stadspartij: We moeten de motie verkennen met alle partijen. Voor de wethouderskeuze moeten we onderzoeken of we proces kunnen veranderen.

CDA: vraag aan Stadspartij: wilt u verkiezen voor of na de verkiezingen?

Stadspartij: richting na de verkiezingen.

ChristenUnie: De suggesties voor de richtingen zijn heel goed, alles staat open. We zijn blij met gesprek. Motie is niet nodig, we kunnen elkaar uitnodigen voor gesprek.

De voorzitter concludeert dat de motie wordt aangehouden en geeft woord aan het college.

Het College zegt dat zij eerder ervaring heeft met een raadsbreed akkoord en ook met een andere procedure voor de keuze van wethouders, via een vacature via de krant. Dit zijn interessante ervaringen om te delen. Dit past binnen de vernieuwende manier van werken binnen de Raad. Ik proef dat we geen motie hoeven te maken, maar we kunnen het gesprek aangaan.

Voorzitter sluit hierna de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in