Pagina delen

Forumverslag 09-09-2019

Technisch Blok 9 september 2019

Verslag van de vergadering

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid (09-09-2019)

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat een bespreking van de voortgang van het programma Poort van Zuid en het vaststellen van het Structuurbeeld. Het kent een langdurige voorgeschiedenis met als doel om de zuidelijke entree van Zutphen verder te ontwikkelen.

De fracties krijgen gelegenheid voor het stellen van vragen.

De SP herinnert aan het ontstaan vanuit een parkeerprobleem. In oorspronkelijke plannen werd ook ooit gesproken over een luxe loopbrug en zij wil van het College weten of dit uit de huidige plannen is verdwenen.

De ChristenUnie wil weten hoe de co-financiering is geregeld.

Burgerbelang merkt op dat we goed zijn in het beginnen van projecten, maar dat we niet afmaken. We moeten goed nadenken of we dit door moeten doorzetten of eerst Rivier in de Stad afmaken.

De VVD sluit zich hierbij aan. Er zijn veel zorgen over de gevolgen van plannen voor het parkeren rondom de kerk. Bijvoorbeeld met ouderen met een auto. We moeten rekening houden binnen dit soort projecten met nog onbekende factoren.

De PvdA vindt het een goed idee maar heeft vragen over de huidige status, de manier waarop co-financiering is geregeld en de timing.

Het CDA mist een duidelijke koers, door het ontbreken van geld hierin, en vreest dat de plannen niet afgemaakt kunnen worden.

GroenLinks is benieuwd of de recente artikelen over een mogelijke historische schat (waarbij Michel Groothedde betrokken is) invloed hebben op de co-financieringsmogelijkheden.

De Stadspartij vraagt of we met de plannen niet moeten wachten tot we meer vet op de botten hebben, en wil weten welke termijnen aan de co-financiering verbonden zijn en het niet verstandiger is om besluitvorming uit te stellen.

Het College antwoordt dat het om een structuurbeeld gaat, en nog niet om een plan van aanpak. Ondanks de financiele problemen is het niet zo dat we niets kunnen doen, want dan missen we een slag om de ontwikkeling van de stad. Het autovrij maken zal altijd in overleg gaan met burgers en ondernemers. Het structuurbeeld is noodzakelijk voor gesprekken met de mogelijke co-financiers: provincie en rijk. Feitelijke uitvoering zal naar verwachting pas in periode 2021-2023 plaats gaan vinden.

Burgerbelang constateert dat bij co-financiering de gemeente zelf ook geld moet inbrengen. Maar dat geld hebben we niet, dus is 2021 als start erg ambitieus.

Het College ziet het eerder in 2023 gebeuren dan 2021. De verhouding bij de inbreng tussen de gemeentes en andere partijen is nog niet duidelijk.

Burgerbelang heeft nog geen antwoord op de stelling dat er niet iets nieuws mag worden begonnen voordat iets bestaands is afgemaakt. Het College antwoordt dat het een reeds gestart iets is.

Burgerbelang ziet dit anders, en is bang dat we het niet af kunnen maken.

De VVD zegt over co-financiering dat de inbreng van gemeentes ook uit ambtelijke uren kan bestaan.

Het College verwijst naar de paragraaf over financiën. Het project Poort van Zuid loopt al een aantal jaren, en is dus niet nieuw. We kunnen garanties alleen geven tot het einde van deze collegeperiode, tot 2022.

De SP vraagt nog naar de eerdere plannen met de loopbrug en mogelijke financiering door de Provincie.

Het College antwoordt dat dit niet meer actueel is.

Burgerbelang ziet nog teveel losse eindjes en ziet het als niet te verkopen, omdat door realisatie hiervan andere delen van de stad mogelijk minder aandacht krijgen. En zij ziet hetzelfde bij de Rivier in de Stad.

Het College ontkent dat gebieden worden achtergesteld, en stelt dat gehele stad van ontwikkeling profiteert.

VVD stelt dat Poort van Zuid en Rivier in de Stad niet vergelijkbaar zijn, omdat het verschillende trajecten zijn.

Burgerbelang zegt dat het over niet afmaken van zaken gaat.

CDA vraagt of het project niet in beter behapbare stukken kan worden opgedeeld, om het niet afmaken te voorkomen.

Het College antwoordt dat dit in de praktijk al gebeurt.

Ambtelijk ondersteuner Mevrouw Van der Poel geeft nog een toelichting: het structuurbeeld is een eindbeeld. Het heeft als bedoeling om te inspireren in het investeren in het eindbeeld.

BewustZW heeft nog een opmerking bij het 3e onderdeel uit het voorstel en vraagt aan het College hoe het bedoelt is.

Het College reageert dat het structuurbeeld belangrijk is en zodra er concrete plannen zijn, dit terugkomt in de raad.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad ter afhandeling.

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststelling verdere proces inhoudelijk kader en vaststelling financieel kader voor st. Perspectief voor 2020 en 2021 (09-09-2019)

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de Forumavond.

Hij schetst de beoogde opzet van de bijeenkomst.

Het vraag-en-aanbod-document voor de inrichting van de lokale sociale infrastructuur is nog voor het zomerreces door het College vastgesteld. Spreker verwijst naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van Burgerbelang en D66 inzake Perspectief / inrichting van de sociale infrastructuur.

De afgelopen week zijn twee aanvullende informatiebronnen beschikbaar gekomen.

De agendacommissie vond het niet opportuun bepaalde stukken vandaag mee te nemen in de discussie aangezien deze pas na maandag ter beschikking zijn gekomen. De voorzitter verwijst wat dit betreft naar de uitwerking van de aanvullende maatregelen 2, 3 en 5 vanuit het Rapport ‘Evenwicht sociaal domein’ (Berenschot) en het budget doorontwikkeling toegang sociaal domein. Het project doorontwikkeling staat vanavond dus niet ter discussie.

Ook het bezwaarschrift dat Perspectief heeft ingediend, is vanavond niet aan de orde. De bezwarenprocedure kent een eigen traject.

 De voorzitter biedt de portefeuillehouder de gelegenheid de bespreking in te leiden.

Wethouder Ten Broeke geeft aan voorliggend onderwerp als een van de belangrijkste thema’s te beschouwen, maar tegelijkertijd is het een van de meest ingewikkelde onderwerpen. Hoewel de invalshoeken van de aanwezigen vanavond divers zijn, zal het ieders intentie zijn om de ondersteuning voor de inwoners zo goed mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk te organiseren en het ieders bedoeling is om het voorveld van het sociaal domein zo slim mogelijk in te richten. Het is logisch dat Perspectief hierin centraal staat, is het ook belangrijk om het complete plaatje daar omheen ook te bekijken.

Afgelopen maanden heeft het College constructieve gesprekken gevoerd met Perspectief. Daarbij hebben verschillende scenario’s de revue gepasseerd. Dit heeft tot het besef geleid dat er te veel is uitgegaan van de bestaande situatie. Eigenlijk is de discussie over de vormgeving en inrichting van de lokale sociale infrastructuur nog onvoldoende gevoerd. Er zijn dit jaar veel ontwikkelingen en veranderingen geweest, waardoor niet het ideale proces is doorgelopen.

De afgelopen maanden is er blijkbaar ook wat onterechte beeldvorming ontstaan. Onterecht is beweerd dat Perspectief niet heeft willen meewerken aan de bezuinigingen.

Aan de hand van de thematafels is het subsidiebeleid herijkt en op basis daarvan mede richting gegeven aan de herinrichting van de lokale sociale infrastructuur.

Aan de hand van een aantal sheets geeft de wethouder een drietal categorieën in de gemeentelijke subsidies aan. Perspectief valt binnen de lumpsum categorie. De organisaties die onder de thematafels vallen, zijn in de afgelopen maanden behandeld. Via de presentatie schetst de wethouder de vijf doelstellingen van de thematafels en de highlights van deze thematafels. De wethouder gaat hierbij in het kort in op de multiprobleemhuishoudens. Hierbij gaat het niet zozeer over verdeling van subsidiegelden, maar over wijziging van methodiek met het betrekken van alle relevante actoren, de zogenaamde ‘doorbraakmethode’. De thematafel Gezondheid levert input voor de nieuwe gezondheidsnota. Hierover zal de komende maanden nader worden gesproken.

 De wethouder legt uit dat tijdens het Forum van heden twee belangrijke vragen voorliggen. Deze vragen zijn op zich basaal, maar zullen de komende tijd richtinggevend zijn voor het maken van afspraken met alle organisaties in het sociaal domein. Deze vragen zijn: 1) Wat is volgens u het voorveld? en 2) Wat vindt u belangrijk in het voorveld?

De voorzitter geeft het woord aan de directeur van stichting Perspectief. De bijdrage wordt voorgelezen.

 Mevrouw Klungers legt uit dat zij – bezien vanuit Perspectief - zal schetsen wat belangrijk is. Het gezamenlijk belang in dezen is dat het goed gaat met de inwoners van Zutphen en Warnsveld, dat zij zich veilig en gezond voelen, van betekenis en verbonden met elkaar voelen, maar ook dat ze er voor elkaar zijn wanneer het minder goed gaat. Daarnaast moet er voldoende professionele hulp beschikbaar zijn voor degenen die dat nodig hebben.

De raad heeft aan Perspectief financiële middelen gesteld de afgelopen tien jaren voor het uitvoeren van haar opdracht. Binnen het afgesproken budget heeft Perspectief dankzij de maximale samenwerking met de partners mooie resultaten kunnen bereiken en draagt zodoende bij aan een inclusieve samen-redzame buurt. Ook in de toekomst zullen gemeenschapsgelden doelmatig worden ingezet.

Door bezuinigingen is minder geld beschikbaar voor sociale voorzieningen. Dit heeft grote gevolgen voor de inwoners en voor de mogelijkheden om het voorveld te versterken. Er bestaat begrip voor de moeilijke keuzes waar het College voor staat, maar een bezuiniging die een kwart van het huidige budget omvat, is wel heel erg veel. Daarom hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met het College om oplossingen te vinden met het oog op het gezamenlijk belang. Er zijn constructieve voorstellen gedaan. Dit heeft nog niet geleid tot een uitkomst. De denkrichting van het College is gericht op een collectieve aanpak en niet op casusgericht werken en deze denkrichting plaatst Perspectief tot een groot dilemma. Een collectieve aanpak functioneert niet zonder individuele ondersteuning. Het uitsluitend bieden van een collectieve aanpak gaat ten koste van de casusgerichte, individuele ondersteuning, die Perspectief nu biedt en die – zeker voor de meest kwetsbare bewoners - hard nodig is. Het gaat vaak om gezinnen en huishoudens die niet zelf komen met hun hulpvraag, maar waar – in vervolg op een ontvangen signaal - het initiatief vanuit de hulpverlening wordt genomen om escalatie te voorkomen. Dit vraagt om deskundige professionals in de wijk. Met professionele inzet wordt bijgedragen aan minder hulpafhankelijkheid.

Perspectief werkt al veel vanuit een collectieve aanpak, waardoor mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen. Meer focus op een effectieve collectieve aanpak is waardevol, zeker wanneer deze aanpak samen met alle partners in de wijk leidt tot meer scherpte op de collectieve vraagstukken die samen opgelost kunnen worden. Het grote dilemma van de collectieve aanpak die het College voorstaat, is de ervaring dat juist door de huidige individuele aanpak en de sterke signaalfunctie die hiervan uitgaat mensen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Met een budgetverlaging van 25 procent en een focus op de collectieve aanpak kunnen in feite veel minder gezinnen / huishoudens worden ondersteund. De vrees is dat deze groep uiteindelijk bedient met worden met duurdere, geïndiceerde zorg.

Perspectief wil – vanuit het gezamenlijk belang - graag in dialoog over de toekomstige sociale rol; naast de sociale wijkteams wil Perspectief buurttalenthuizen ontwikkelen. Op deze wijze worden zowel inwoners ondersteund, als de collectieve aanpak. De buurttalenthuizen richten zich met buurtbewoners en sociale partners op meedoen in de samenleving en versterken van verbindingen.

 Mevrouw Repertur zal – zoals verzocht – de geschiedenis schetsen van de sociale basis ofwel het voorveld. Ze maakt hiertoe gebruik van een PowerPointpresentatie van Movisie. De presentatie is als De sociale basis Zutphen aan het verslag gehecht. Het historisch overzicht opent in de vijftiger jaren met de toenmalige visie op samenlevingsopbouw en loopt – via de ideeën over het maatschappelijk middenveld (1970), the civil society (1980) en de sociale basisinfrastructuur naar de afbouw van het collectief werken en de toename van de individualisering vanaf 2000.

In 1952 ontstond het Ministerie voor Maatschappelijk werk, hetgeen al snel tot een richtingenstrijd leidde (individuele hulpverlening – versus community-ondersteuning). Deze strijd heeft zich in de loop der tijd voortgezet, al is de sociale basis iedere keer anders benoemd. Je zou kunnen zeggen, dat de basis een cyclus kent van afbouw (onder druk van bezuinigingen) en herstel / opbouw (in tijden dat het economisch beter gaat). De transformatie van het sociale veld en de decentralisaties heeft vernieuwde aandacht voor de sociale basisinfrastructuur opgeleverd.

De burgers is meer zeggenschap beloofd en laagdrempelige hulp in de nabijheid. De inrichting van de wijkteams heeft niet geleid naar meer verbinding tot collectief en individueel werken. Het maken van een splitsing hiertussen is ineffectief. Naarmate er meer samenhang bestaat tussen het individueel en collectief werken, kunnen de doelstellingen van de transformatie dichterbij komen.

Verduurzaming is een breed maatschappelijk item en betreft ook het aangaan van relaties. Partijen willen elkaar kennen.

De sociale basis is in 1998 als volgt gedefinieerd: (citaat) Het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving” (1998, Engbersen & Sprinkhuizen) Duidelijk mag zijn dat deze definitie inmiddels als gedateerd mag worden beschouwd; deze richt zich immers op de professionals, de organisaties, diensten en voorzieningen et cetera. In deze eeuw gaat het over de burgers en de professionals ondersteunen wat de burgers willen.

De sociale basis bestaat uit nauw samenwerkende formele en informele componenten, waarbij het informeel gedeelte bestaat uit buurt, inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Via de presentatie wordt dit onderscheid en de functies die hieraan zijn gekoppeld, nader toegelicht, alsmede de huidige perspectieven op de sociale basis. Via figuren (o.m. pyramides) in de presentatie wordt het onderscheid geduid tussen het functioneel ideaaltype, het relationeel ideaaltype en het hybride ideaaltype.

In het functioneel ideaaltype (model Amersfoort) is een rol weggelegd voor de inwoners, maar in de praktijk hebben inwoners hun eigen doelstellingen voor tijdsbesteding en die hoeven niet met de gedachten achter dit ideaaltype overeen te komen.

De sociale basisinfrastructuur (indicatief hybride model) wordt via een netwerkstructuur (fig.) in de presentatie geschetst (via het infrastructurele basisweb van Sprinkhuizen). Dit model wordt als lastig en ingewikkeld beschouwd. Hierin is eigenlijk alles met alles verbonden. Dat verklaart ook waarom er zo weinig hybride ideaaltypes zijn in de praktijk.

Wat betreft het (ont)koppelen van de basiszorg via de sociale teams in de wijkzorg met de collectieve insteek, mag duidelijk zijn dat het koppelen van collectief werken aan individueel gericht werken, gekoppeld aan vele bezuinigingen waarmee organisaties te maken hebben, ingewikkeld is. Vaak zijn organisaties op een eerder moment genoodzaakt geweest om de collectieve deskundigheid weg te bezuinigen. In feite vraag je dan aan mensen die zijn opgeleid om individueel gericht te werken om collectief te werken. Uit ervaring is duidelijk dat de verbinding die gemaakt moet worden niet zomaar ontstaat. Er ontstaat een kloof tussen de sociale basis, waarin bewoners en professionals via vroegsignalering proberen problemen te voorkomen en de verwijzing naar de sociale wijkteams waar individuele casussen worden behandeld.

SoNeStra hanteert een kansrijke sociale netwerkstrategie in drie stappen om te bereiken wat oorspronkelijk is bedoeld, namelijk om het collectieve en individuele coördinatie binnen dezelfde organisatie te beleggen. Dit vereist om de bestaande kennis op het individuele sociale netwerk door te ontwikkelen naar een collectieve focus. Zutphen zou hierin een voorloper kunnen zijn.

 De voorzitter dankt de sprekers voor hun heldere presentaties. Hij meent dat dit een zinvolle aanvulling aan de Forumdiscussie zal leveren.

De ChristenUnie geeft aan dat in voorliggende stukken niet vindbaar is op welke beleidsvisie de bezuinigingen zijn gebaseerd.

 Wethouder Ten Broeke legt uit, dat dit is gebaseerd op de visiestukken die de gemeenteraad in 2014 heeft vastgesteld. Er is inmiddels al veel veranderd in het sociaal domein. Het stuk uit 2014 is eigenlijk toe aan herziening / herijking. Hij hecht er waarde aan om dit de komende tijd tegen het licht te houden

 De ChristenUnie vraagt een nadere inhoudelijke toelichting op het document uit 2014 waarnaar wordt verwezen.

 De VVD geeft aan dat in 2014 geen bezuinigingen aan de orde waren.

 Wethouder Ten Broeke refereert qua visie aan de visiedocumenten uit 2014. Als het over de bezuinigingen gaat en het subsidiebeleid, zijn meerdere maatstaven gebruikt. In de huidige begroting voor 2019 is expliciet het streven geformuleerd om een beweging te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dat is in ieder geval een belangrijk kader dat afwijkt van voorgaande visies en hierbij wordt gevolgd.

 De ChristenUnie ziet nog geen basis voor een bezuiniging ad € 800.000,=.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat dit bedrag de bezuiniging op het subsidiebeleid betreft. Op de langere termijn, tot 2021, moet 1,25 miljoen euro worden bezuinigd op het totaal van zes miljoen euro. Het bedrag is bepaald op basis van de totale begroting waarvan het subsidiebeleid een onderdeel vormt. Het is een rigoureuze keuze, die ook aan de orde is geweest bij de begrotingsbehandeling. Voor de nadere invulling van deze bezuiniging is een aantal thema’s benoemd. Aan de hand van de thematafels is bezien waar per thema meer of minder bezuinigd kan worden. Dit heeft geleid tot een opbrengstpercentage van 23 procent.

 De PvdA brengt een punt van orde in. Spreker vraagt eerst de eerste termijn van de fracties af te ronden, waarna de beantwoording door de wethouder volgt.

 De voorzitter stemt in met deze suggestie.

 De Stadspartij verwijst naar de presentatie inzake het voorveld. Uit de reactie van de wethouder is duidelijk dat bij de bezuiniging naar de financiën is gekeken en niet zozeer naar de achterliggende hulpvraag. De fractie vraagt zich dan ook af hoe de hulpvraag in kaart gebracht wordt. Een vraag is ook hoe de hulpvraag gesignaleerd wordt in geval van een individueel gerichte benadering naar een collectieve benadering wordt overgegaan. Kortom, hoe organiseer je de vroegsignalering? Hoe bereik je de mensen die zelf niet naar buiten komen met hun hulpvraag? Hoe draag je de gesignaleerde individuele hulpvraag over naar de collectieve hulp en hoe moet dit worden gezien in de visie naar vermindering van individuele casussen en bezuiniging wat dit betreft.

 GroenLinks geeft aan dat de fractie zich ernstig zorgen maakt. Hetgeen aan de tekentafel wordt bedacht, moet wel uitvoerbaar zijn in de praktijk. Complexe zorgvragen kunnen in de praktijk echt geen complexe zorgverlening gebruiken. Afgelopen tien jaar heeft Perspectief aangetoond dat zij doen wat er gevraagd wordt, enorm inventief zijn en meebewegen. Er wordt nu een andere denkrichting aangegeven. GroenLinks heeft behoefte aan een helder antwoord op de vraag: wat is exact de denkrichting die het College wil meegeven? Wàt is voor ons het voorveld en wat vinden wij daarin belangrijk? Perspectief heeft het afgelopen jaar grote investeringen gedaan in generalisten. Door de andere manier van werken vertrekken ook medewerkers hetgeen ook vragen oproept wat betreft de borging van de continuïteit. Spreker informeert naar de consequenties van het halfjaar vertraging dat is opgelopen. GroenLinks realiseert zich dat er bezuinigd moet worden, maar wil hierbij wel graag een relatie zien met de thematafels.

 Het CDA verwijst naar de inbreng van mevrouw Repertur. Zij heeft gesuggereerd dat de strategie van SoNeStra kan helpen bij de koppeling tussen casusgericht en collectief werken. Het CDA vraagt om een reactie van Perspectief op deze gedachte.

Perspectief benoemt de mogelijkheid van buurttalenthuizen voor het collectieve deel. De fractie wil graag wat dit betreft worden geïnformeerd over kosten en baten, de vormgeving hiervan en de inspanningen die hieronder vallen.

Het CDA meent dat zorgvragers zich met name tot Perspectief wenden in geval ze er met de gemeente niet uitkomen en in de gemeentelijke organisatie tegen een muur lopen. Gesteld zou kunnen worden dat de gemeente blijkbaar haar eigen vraag creëert. Ook hier ligt een aandachtpunt.

Het CDA vraagt zich af wat het voorveld precies is? Het voorveld kan op diverse wijze worden ingericht, moet vindbaar zijn, outreaching (waar nodig) en – ook in het belang van de inwoners - zo mogelijk preventief werken. Het is in ieder geval niet zinvol om het voorveld volledig opnieuw te gaan opbouwen.

 De ChristenUnie proeft een duidelijk verschil in de visie zoals deze wordt verwoord door Perspectief en de wethouder. Hij vraagt zich af of de verschillen te maken hebben met geld of met een verschil in aanpak. Het is belangrijk om te weten hoe de portefeuillehouder tot diens visie is gekomen. Voorts wil de ChristenUnie graag weten hoe de wethouder aankijkt tegen de hybride aanpak.

 De SP lijkt het vooral de bedoeling dat de Forumleden vanavond met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag ‘hoe wij de visie zien’ en welke rol Perspectief hierin zou moeten hebben.

Het is een bijzonder ingewikkeld onderwerp, rekening houdend met de veelomvattendheid van het werk door Perspectief en dit ook ingrijpt op persoonlijke levens. De verkregen toelichting tijdens de bijeenkomst is verhelderend.

Het College wil Perspectief willen inzetten om de sociale cohesie en de gemeenschapszin te bevorderen. Een vraag is hoe het mogelijk is dat deze aspecten in de samenleving ontbreken. De samenleving is vanaf de zeventiger jaren ingrijpend veranderd waardoor aan werk de hoogste prioriteit wordt gehecht. Het bestaan is al met al veel gejaagder, soms ook door schuldenproblematiek. De SP meent dat de opkomst van het neoliberalisme in Nederland hierin ook een factor is. De vraag is of Perspectief het tij van deze sociaalmaatschappelijke ontwikkeling kan keren. Dit alles roept de vraag op of het überhaupt zinvol is om een organisatie als Perspectief te hebben als de gevolgen van een kapitalistische economie zichtbaar zijn en sprake is van een bureaucratische overheid. Wat moet er van een dergelijke organisatie worden verwacht in een samenleving waarin steeds meer mensen in de knel komen terwijl de overheid die zich steeds verder terugtrekt.

De SP acht het weinig zinvol om in te zetten op het helpen van slachtoffers c.q. kwetsbare burgers. Wellicht is de Amerikaanse insteek met zogenaamde ‘community organisers’ een betere optie voor Zutphen. Deze richten zich op de emancipatie van gemeenschappen.

 Burgerbelang maakt zich zorgen en verwijst wat dit betreft ook naar de vragen van de fractie inzake Perspectief. Er wordt nu een visie verwoord, maar er wordt nu pas gevraagd wat de fracties belangrijk vinden. Er is al veel werkt verricht terwijl niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.

Er is door Burgerbelang gevraagd hoe het College omgaat met de bestaande diensten, wat hierin komt te vervallen en in hoeverre dit vervolgens wordt ingevuld / opgevangen door Perspectief. Als duidelijk is wat het voorveld is, kan er dan wel wat gezegd worden? Het College acht beantwoording nog prematuur. Als de visie bekend is en het voorveld in beeld is, hoopt de fractie per direct op duidelijkheid wat beantwoording van deze vraag betreft. Afhankelijk van het bedrag wat gemoeid gaat worden met eventuele aanvullingen, kan er sprake zijn van aanbesteding. De vraag is dan wat dit voor de kostenontwikkeling betekent.

De wettelijke kaders waren in november nog niet bekend. Als deze inmiddels wel bekend zijn, wil de fractie helderheid krijgen hieromtrent en weten aan welk voorveld wordt gewerkt.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat de toegang tot hulpverlening makkelijk vindbaar is en sprake is van vroegtijdige hulpverlening. Zoals nu is ingeregeld, moet bij huurschuld adequaat gereageerd worden door Perspectief of andere instanties. Feit is echter wel dat de inzet van Perspectief, in de afgelopen tien jaar, goed is verlopen. Voordat er wordt beslist over eventueel aanbesteden van het sociaal domein, moet duidelijk zijn wat Perspectief hierin kan betekenen en welke kosten hiermee samenhangen.

 De VVD vraagt heel veel aandacht voor de ontwikkelingen, maar wil hier de kwalificatie ‘zorgen’ niet hanteren. Nu het ook in Zutphen van individuele casus naar een collectieve benadering overgaat, begint de transformatie eindelijk zichtbaar te worden in navolging van ‘the move’ die elders in het land wordt gemaakt. Na de transformatiegesprekken in 2014/2015 is het streven vervolgd, al zijn er geen nieuwe stippen op de horizon geplaatst.

De VVD dankt mevrouw Repertur voor haar toelichting. De financiën zijn inderdaad belangrijk, maar zijn niet meer dan een gevolg met wat er verder afgesproken wordt. Er wordt conform afspraak in het totale Sociale Domein bezuinigd. Het op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje is een forse uitdaging.

 De ChristenUnie interrumpeert. Spreker erkent het gestelde over het gemeentelijk huishoudboekje. Maar, áls je gaat bezuinigen dan leg je daar gewoonlijk een visie onder. Dat had wat sterker gemogen. Met meer duidelijkheid over de visie had er vanavond ook een betere basis gelegen om een gesprek op te voeren.

 De VVD neemt deze opmerking voor kennisgeving aan. Deze is immers niet aan spreker gericht.

Ze vervolgt de inbreng in eerste termijn. Het proces met thematafels is aan de orde geweest. De insteek is dat we geen dubbelingen willen. Er is geen organisatie aan de thematafels die het collectieve deel omvat waarin Perspectief een rol kan spelen. De VVD juicht deze ontwikkeling toe.

Het voorveld daagt uit tot meerde interpretaties. Het voorveld zou zodanig voorzieningen moeten treffen dat hiermee een preventieve werking op problematiek wordt geboden.

 De PvdA geeft het stuk een dubbel gevoel. Enerzijds bestaat er zorg over de kapitaalvernietiging van hetgeen de afgelopen jaren is opgebouwd en anderzijds geven de open formuleringen door het College ook het gevoel dat het uiteindelijk nog veel kanten op kan. Er bestaat een noodzaak om deze discussie over het voorveld te voeren, zonder dit gesprek direct te sterk financieel in te steken.

De PvdA acht het voorveld belangrijk en verwijst naar de formuleringen wat dit betreft in het coalitieakkoord. Hierin is aangegeven dat de transitie in het sociaal domein moet worden gezien als het organiseren van zorg zo dicht mogelijk bij de burgers teneinde een beroep op zwaardere zorg te voorkomen.

Spreker stelt vast dat eigenlijk iedereen de behoefte uitspreekt aan een verbinding tussen de collectieve en de individuele aanpak. Misschien is er sprake van een schijntegenstelling. Als beide wordt versterkt door een betere samenwerking kan het eigenlijk alleen maar goed zijn.

De PvdA heeft behoefte aan enige verheldering. Met name is toelichting gewenst wat betreft de buurttalenthuizen en verheldering wat er dan anders is in de aanpak / de rol van Perspectief ten opzichte van de bestaande situatie.

De SoNeStra-aanpak wordt als een goede basis gepresenteerd voor een verbinding tussen de collectieve en individuele aanpak. Wat wordt vanuit de context van minder financiële middelen - vanuit de expertise van mevrouw Repertur - aangeraden om in ieder geval in stand te houden en wat als minder belangrijk wordt beoordeeld?

Spreker vraagt de genoemde nulde- en eerstelijnshulp te definiëren. In vervolg hierop is de vraag wie dit oppakt in geval Perspectief er niet meer zou doen. De PvdA heeft behoefte aan praktijkgerichte casusbeschrijvingen ter verduidelijking zodat hij handvatten heeft om de toekomstige praktijk aan derden uit te leggen.

In geval de financiën noodzaken tot focus op gebieden waar de problematiek het grootst is, vraagt de PvdA zich af of er gebiedsgericht kan worden gefocust.

Voor de multiprobleemgezinnen wordt de zogenaamde doorbraakmethode voorgesteld. Spreker informeert naar de rol van het voorveld bij deze methode.

 D66 dankt alle sprekers voor hun inleidingen. Het is zo dat ondoordacht beleid met name mensen raakt die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Ze dankt voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. D66 blijft wel ongerust en acht het gezamenlijk gesprek tijdens dit Forum van belang. Het gaat vanavond over geld, maar ook over inwoners van nul tot honderd.

Spreker verwijst naar de getoonde pyramide van Movisie. Naar aanleiding hiervan vraagt ze zich af of wellicht op de verkeerde bezuinigingen wordt ingezet. De indruk van spreker is dat de pyramide in de basis en in het middengedeelte zou moeten worden versterkt. Wordt het terugdringen van de zware zorg wel voldoende gestimuleerd?

 De SP interrumpeert. De fractie acht de primaire vraag hoe het komt dat zoveel mensen problemen hebben

 De VVD stelt dat ‘zoveel mensen’ een relatief begrip is.

 GroenLinks begrijpt wat de SP bedoelt te zeggen. GroenLinks ziet landelijk een tendens naar een nieuwe ongelijkheid. De loonontwikkeling in de praktische beroepen groeien niet mee. Dit is ook in Zutphen zichtbaar en leidt tot zorg.

 D66 stelt dat een groot deel van de sociale problemen voortvloeit uit het verschil waar je bent geboren. Waar je wieg staat, is nog steeds sterk bepalend voor je plaats in de maatschappelijke tweedeling. Binnen het sociaal domein is de armoede het grootste probleem. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat mensen met financiële problemen zich melden, terwijl dan gemiddeld zeventien instanties ermee bekend zijn dat er financiële problemen spelen. Deze vertraging in het signaal vloeit voort uit het gegeven dat het (gratis) voorveld (nulde lijn plus eerstelijn) onvoldoende is georganiseerd en de samenwerking hier nadrukkelijk versterkt moet worden om de dure zorg te voorkomen.

 De SP interrumpeert en stelt dat het ook goed is om een keer een gesprek te voeren over de aanpak van de dieper liggende oorzaken van de problematiek, zoals dat de plaats van je wieg bepaalt wat je toekomst is. Wanneer wordt uitgegaan van kwetsbare, afhankelijke mensen, c.q. een slachtofferrol invult, lijkt het alsof je vanuit een mensbeeld kijkt alsof sprake is van zwakke mensen die geholpen moeten worden. De SP is van mening dat degenen die nu op de hulp van Perspectief rekenen altijd zwakke en zielige mensen zijn. Het gaat hierbij over mensen die te kampen hebben met de gevolgen van de wijze waarop de samenleving is ingericht.

 GroenLinks stelt dat het betoog van SP een aantal aannames bevat, die niet door anderen zijn gedaan. Ze verwijst naar de uitspraken van de SP inzake ‘zwakte en slachtoffers’.

 De VVD gebruikt in principe niet de term ‘kwetsbare inwoners’, maar spreekt over ‘inwoners die afhankelijk zijn van steun van de overheid’.

 D66 concludeert op basis van de inbreng van de wethouder dat er ondanks (menings)verschillen een samenwerkingsrelatie bestaat. De fractie was zeer verrast om in de beantwoording te lezen, dat het niet de bedoeling is om de sociale wijkteams op te heffen. D66 vraagt of hieruit mag worden geconcludeerd dat het College zowel de individuele benadering, als de collectieve benadering als een taak voor Perspectief ziet.

D66 heeft begrepen dat door Perspectief reeds constructieve voorstellen zijn gedaan om de bezuiniging te realiseren. De fractie wil hier graag inzage in krijgen en informeert naar de relatie hiervan met het nieuwe vraagdocument van het College. Kortom: waar liggen de eventuele knelpunten?

Mevrouw Repertur suggereerde om als Zutphen de kansen te benutten en een voorbeeldfunctie te ontwikkelen. Ze vraagt iets meer concreet te reageren, wat betreft de bundeling van het individuele met het collectieve.

 GroenLinks informeert naar de toekomst van de wijkteams en vraagt zich af welke taken het College graag ziet verdwijnen.

 De voorzitter geeft eerst de gastsprekers de gelegenheid om te reageren op de inbreng.

 Mevrouw Klungers beantwoordt een aantal vragen dat aan Perspectief is gericht.

De werkwijze van SoNeStra kan collectief ingezet worden. Dit gebeurt al, maar kan nog veel breder ingezet worden. Over de werkwijze in de praktijk kan een toelichting worden gegeven door een sociaal werker.

De sociale wijkteams zijn sterk in generalistisch werken en het aanpakken van problemen vanuit een gezin / huishouden en dat ook wel collectiveren. Daarnaast is nog iets anders nodig, namelijk plekken in de wijk waar mensen laagdrempelig naartoe kunnen, initiatieven kunnen ontplooien en plekken die zich lenen voor meedoen, zoals voor vrijwilligerswerk. In de buurttalentenhuizen kunnen ook professionals, zoals gemeentelijk specialisten, een plek hebben. Het gaat niet alleen om kwetsbare mensen, maar ook om krachtige mensen, die op deze plek in de wijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor al die mensen moet er een plek zijn in de wijk. De schaal van de buurttalenthuizen kan variëren en kan ook een vorm van dagbesteding omvatten. De kosten zijn afhankelijk van de schaal en de verdere afspraken die je maakt. De buurttalenthuizen moet worden gezien als een richting waarbij niet één groep (zoals de vrijwilligers) centraal staat. Door de samenvoeging ontstaat de meerwaarde. Het is zeker niet de bedoeling om bestaande initiatieven over te nemen waar mensen dit zelf kunnen vormgeven/invullen, maar soms kan enige facilitering wel welkom zijn.

 GroenLinks vindt dat de term ‘buurttalenthuizen’ goed klinkt. Spreker vraagt of dit bovenop het bestaande aanbod komt, dan wel in plaats van iets anders komt.

 Mevrouw Klungers geeft dan dat in het beeld van Perspectief in de toekomst alleen nog sprake zal zijn van sociale wijkteams en buurttalenthuizen. Er zal dus niet langer sprake zijn van een buurtservicepunt of een vrijwilligerscentrale.

 De ChristenUnie vraagt zich af in hoeverre deze visie afwijkt van het standpunt van de wethouder.

 Mevrouw Klungers is eveneens nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder op deze vraag.

 D66 vraagt of de suggestie wat betreft de buurttalenthuizen in feite het voorstel betreft dat Perspectief heeft ingebracht om uit de bezuinigingen te komen.

 Mevrouw Klungers antwoordt bevestigend. Hierin werd het te bezuinigen bedrag gerealiseerd.

 De heer Wösten verwijst naar het bericht dat zaterdag jl. in de krant heeft gestaan. Als er geen ruimte is om individuele problematiek gezamenlijk op te pakken / op te lossen, hoe kan deze burger dan zichzelf uiteindelijk ontplooien en zich te kunnen inzetten voor de wijk? Spreker schetst een voorbeeld om dit punt te verduidelijken, waarbij een burger uiteindelijk zelf een initiatief neemt en de buurt betrekt om zijn woonsituatie te verbeteren. Zonder dat er eerst rust in z’n hoofd was gecreëerd, was deze stap onmogelijk geweest.

 Mevrouw Koops wil graag ingaan op de inbreng van de SP inzake het emanciperen van mensen in een kwetsbare situatie. Mensen kunnen wel in een kwetsbare situatie verkeren. Middels de SoNeStra wijze wordt nagestreefd om deze mensen te emanciperen en hen – met inzet van hun eigen netwerk - zover te krijgen dat zij een volgende keer niet meer bij Perspectief hoeven aankloppen, maar hun vraagstukken met het eigen netwerk kunnen oplossen. Ze vraagt of deze toelichting aansluit bij de beelden van de SP wanneer het gaat om mensen in een kwetsbare situatie.

Persoonlijk denkt ze dat een verdere doorontwikkeling van de SoNeStra-methode mogelijk is en deze werkwijze ook voor het collectieve stuk kan worden ingezet. Haars inziens is dit een mooi instrument om bewoners te helpen emanciperen, maar dan moet het niet exclusief voor één organisatie worden ingezet.

 Mevrouw Repertur geeft antwoord op wat het belangrijkste van de SoNeStra-werkwijze is om te behouden. SoNeStra bestaat uit drie stappen. De eerste stap is een netwerkverkenning: het netwerk wordt geïnventariseerd en de sterke en zwakke kanten worden in beeld gebracht om helder te krijgen welke verantwoordelijkheden bij buren of familieleden kunnen worden gelegd. Rond een individuele casus wordt een familienetwerkberaad opgezet en een begeleidingsplan.

De tweede stap betreft een netwerkanalyse in een straat, wijk of stad, bestaande uit de verzamelde netwerkanalyses onder stap 1. Daarmee komen krachten en zwakheden in de wijk in beeld. Je maakt eigenlijk collectief wat individueel lijkt. Op basis hiervan kan worden besloten op welke punten op een collectieve oplossing moet worden ingezet. Onder veel individuele problemen ligt eigenlijk een collectieve oorzaak. Dat geldt echter niet voor alles. Wanneer er sprake is van een autistisch kind, is niet relevant waar het wiegje heeft gestaan. Dat zal de feitelijke situatie immers niet veranderen.

Een vraag vanuit de fracties is om te concretiseren hoe collectief en individueel kunnen samengaan via de SoNeStra-werkwijze. De specialistische zorg kun je nooit helemaal missen. Wel kun je naast de individuele inzet ook het collectief, alsmede de kracht van de wijk en het netwerk benutten.

 D66 vraagt of ergens in Nederland al een dergelijke ontwikkeling op gang is gekomen?

 Mevrouw Repertur bevestigt desgevraagd dat Zutphen hierin voorop zou kunnen lopen. Ook elders in het land wordt geprobeerd de verbinding te leggen tussen individueel en collectief. De SoNeStra-werkwijze is opgenomen in de databank effectieve interventies vanwege de erkenning dat dit een werkzame manier van werken is. Wanneer mensen die door hun omgeving worden geholpen, werkt deze steun positief. Een professional is niet meer dan een passant in het leven van een individu.

SoNeStra biedt een aantal voordelen: het is een effectieve interventie en het zou mooi zijn wanneer deze opgeschaald kan worden van individueel niveau naar collectief niveau.

 De heer Wösten geeft aan dat dit in Zutphen al gebeurt. Eenzaamheid is in Zutphen bijvoorbeeld een belangrijk thema. Een individuele oplossingsgerichte vraag is besproken met de doelgroep die het betreft, waarna de doelgroep zelf verbindingen heeft gezocht en zelf het antwoord op deze vraag heeft geformuleerd.

 Mevrouw Repertur is ervan overtuigd, dat Perspectief dit al doet. Uit de evaluatie eerder dit jaar is de meerwaarde nog niet gebleken van inzet op het collectief. Als je kunt bewijzen dat de collectieve aanpak van SoNeStra meerwaarde heeft voor de buurt, dan is dat overtuigend.

 D66 wijst op de belangrijke functie van Movisie op landelijk niveau om een rol te vervullen in de innovatie van het sociaal domein. In feite is dit waar het gesprek nu over gaat. Ze informeert naar concrete mogelijkheden voor financiële ondersteuning van een dergelijke pilot in Zutphen.

 Mevrouw Repertur bevestigt dat er budget beschikbaar is voor sociale innovaties. Het budget voor 2020 is inmiddels in juli vergeven door de VNG en het Ministerie. Misschien is het mogelijk budget vrij te maken voor 2021.

 Het CDA geeft aan dat Zutphen altijd enthousiast wordt bij de gedachte ergens de eerste in te zijn, maar laat dat geen doel op zich zijn. Het is wat het CDA betreft ook prima wanneer een andere gemeente de kinderziektes oplost, waarna Zutphen instapt in een bewezen methodiek.

 GroenLinks vindt dat in geval de methode werkt, Perspectief het effect kan aantonen en zichtbaar gemaakt kan worden welke bezuiniging dit de gemeente gaat opleveren, dan mag het best wel een doel op zich zijn om hierin de eerste te zijn.

Spreker verwijst naar het krantenbericht over de proef van zorgverzekeraar CZ. De effectiviteit hiervan is nu al gekwantificeerd als een besparing van anderhalf miljoen euro.

Als Perspectief stelt, dat ze met deze methode bezuinigingen kunnen realiseren, is de fractie benieuwd naar de reactie van het College.

Wethouder Ten Broeke vraagt zich af of het genoemde voorbeeld van CZ, inzake het autootje, bij iedereen bekend is. Inzet van de doorbraakmethode voor multiprobleem huishoudens kan leiden tot onorthodoxe maatregelen, die echter wel tot een oplossing kunnen leiden en uiteindelijk ook geld kunnen besparen. Het College heeft nog niet alle antwoorden op de vragen die vandaag zijn gesteld. Sommige vragen zullen nog nader met Perspectief doorgenomen moeten worden.

Het is een noodzaak geweest om op het voorveld te bezuinigen. Het College heeft voor ogen dat het door versterking van het voorveld mogelijk moet zijn om met minder maatwerkvoorzieningen toe te kunnen.

In vervolg op de opmerking van het CDA dat een burger met een hulpvraag in de route bij de gemeente niet door de regels heen komt, terwijl de medewerkers van Perspectief wel de weg weten te vinden, denkt de wethouder dat de situatie zo is, dat de vraag door de gemeente niet beantwoord kan worden, terwijl Perspectief daarvoor wel over de juiste middelen beschikt. Als de oorzaak in bureaucratie zou liggen, dan is dat zeker niet de bedoeling. Wanneer gesproken gaat worden over de toegangen tot het sociaal domein, zal hier zeker nog over worden gesproken.

Als het aan het College ligt, blijven de wijkteams overeind. De wethouder denkt dat deze teams juist de komende jaren hard nodig zullen zijn.

Er is tijdens het Forum vanavond veel gesproken over de verschillende benaderingen: individueel of collectief. Duidelijk is dat hier veel achter zit en terdege over doorgepraat moet worden. Dit is echter geen zwart-wit verhaal en hierin kunnen slimme keuzes worden gemaakt. De wethouder verwacht hier met Perspectief zeker nog over door te praten.

GroenLinks informeerde naar de consequenties van een half jaar vertraging. Logisch is dat dit betekent dat de bezuiniging pas later start. Het vraag- en aanboddocument zal ook vertraagd worden opgeleverd. Voor de gemeente is dit een financiële tegenvaller. Desondanks denkt de wethouder dat dit de meest verstandige oplossing is.

De wethouder bevestigt dat er momenteel nog veel onduidelijkheid is. Na vanavond wordt het gesprek de komende weken zeker vervolgd.

 D66 stelt dat het halfjaar vertraging financiële consequentie heeft, maar ook veel consequenties voor de organisatie van Perspectief. Wat dit betreft, duidt spreker met name op de onzekerheid voor medewerkers en vrijwilligers. De fractie vraagt of het te ontwikkelen vraag- en aanboddocument een meerjarenperspectief kent.

 Burgerbelang sluit zich aan bij de vraag van D66. De fractie acht dit inderdaad een vraag van belang.

De wettelijke kaders horen bekend te zijn. De fractie heeft hier in november 2018 naar geïnformeerd en vraagt zich af wanneer deze duidelijkheid wordt geboden.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat er inmiddels al veel is uitgezocht. Juist omdat het niet zo zwart-wit is, is dit ingewikkeld. Juist bij de uitwerking van de aanvullende maatregelen is hier scherp naar gekeken vanuit de vragen ‘Wat is mogelijk?’ en ‘Waartoe zijn wij bereid?” De aanvullende maatregelen liggen momenteel ter inzage voor de raad. Bij de behandeling hiervan in Forum en Raad kan hier nadrukkelijker bij stil worden gestaan.

Wat betreft het vraag- en aanboddocument, is tot nu toe gebruikelijk geweest om met Perspectief van een vierjarig document uit te gaan, dat jaarlijks tegen het licht gehouden wordt. Hiermee zijn de ervaringen positief en waarschijnlijk wordt vervolgd met meerjarige documenten en de jaarlijkse toetsing via een focusdocument blijft plaatsvinden.

De ChristenUnie informeerde naar de hybride-aanpak, waarover Movisie sprak. In de verschillende vormen en tussenvormen zit de uitdaging om het beste voor Zutphen te vinden.

De SoNeStra-werkwijze toont dat er kansen liggen.

De PvdA vroeg om het prioriteren van thema’s. Bij het herijken van het subsidiebeleid zijn er al thema’s bepaald waarop ingezet zou moeten worden. Voorafgaand aan het uitgeven van subsidiebeschikkingen wordt jaarlijks de prioritering opnieuw bezien en zo nodig bijgesteld.

Een keuze voor een gebiedsgerichte benadering hangt samen met de wijze waarop de gemeentelijke toegang wordt ingevuld. Met het werken in een hybride dienst, bestaande uit medewerkers van Perspectief en de gemeente, worden wat dit betreft fysieke aandachtsgebieden worden bepaald. Het uitgangspunt is om voor iedere inwoner bereikbaar te zijn.

Wethouder Ten Broeke stelt dat ieder wijk een wijkteam verdient. Hoe je de capaciteit inzet, daarover kan nog worden gesproken.

 De VVD wil nader ingaan op de gebiedsprioritering. Wat betreft de buurttalenthuizen heeft Perspectief zelf al keuzes gemaakt aan de hand van gesignaleerde problematiek.

 Mevrouw Klungers geeft aan dat hier enige verwarring lijkt te ontstaan, hoewel begrijpelijk. Ze licht toe dat de zogenaamde hopwoning kan worden gezien als hele kleine mini-buurttalenthuizen.

 De VVD stelt vast dat de hopwoning ook voortkomt uit ervaringen die Perspectief opdoet. Verder is de fractie blij met het uitgangspunt om de thematiek jaarlijks tegen het licht te houden.

 Het CDA vraagt zich af of Perspectief en het College elkaar niet helemaal begrepen hebben. Perspectief stelt dat met het voorstel de bezuiniging kan worden gerealiseerd. Het lijkt alsof de wethouder hier een ander beeld bij heeft.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan het lukt om een financieel haalbaar plan te maken. Dat is met de huidige financiële opgave al een hele prestatie, maar het College vond het lastig om hier te snel mee akkoord te gaan. Het gevaar is namelijk dat er te veel wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de bestaande organisatie, terwijl Perspectief deel uitmaakt van een groter geheel met andere organisaties en het geheel in beweging is. Hier moeten we voor de komende jaren een scherpe en passende visie op ontwikkelen.

 Het CDA wil graag van de wethouder horen wat hij inhoudelijk van het plan vindt.

 D66 heeft een aanvulling op de opmerking van het CDA. Er is gezamenlijk geconstateerd dat de bestaande opzet met de sociale wijkteams en de methodiek waar Perspectief mee werkt, heel waardevol is. De vraag is of de toegang naar de gemeente op de bestaande situatie wordt aangepast. Moet de bestaande situatie overhoop gegooid worden, omdat de gemeente met iets nieuws komt. Het lijkt verstandiger om verder te bouwen op hetgeen goed functioneert.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat op een later moment nader kan worden gesproken over de hybride teams. Het is echter niet de bedoeling “om alles overhoop te halen” of datgene weg te gooien dat bewezen heeft goed te werken. Er is van meet af aan gezegd dat de buurttalenthuizen kansrijk zijn.

 GroenLinks vraagt wat de wethouder naar aanleiding van de inbreng vanavond gaat meenemen en wat er precies gaat verdwijnen in de wijkteams.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan, dat daar met Perspectief over is gesproken aan de hand van meerdere scenario’s. Het is nog niet mogelijk geweest om zaken weg te strepen omdat duidelijk was dat dit niet meer nodig is de komende tijd. Het gevolg van buurttalenthuizen zou kunnen zijn, dat de huidige buurtservice en de vrijwilligerscentrale niet meer op de huidige manier blijft bestaan. Dat is in ieder geval een groot verschil. De scenario’s die eerder zijn uitgewerkt, kunnen nog steeds van pas komen. De gesprekken die volgen, zullen hierin duidelijkheid bieden.

 De VVD meent dat met de hybride teams een extra deskundigheid / een specialisme wordt toegevoegd waarop een beroep kan worden gedaan. Op dit moment ziet de fractie niet dat het een het ander uitsluit.

 Burgerbelang heeft begrepen dat Perspectief een vrij uitgebreid document heeft ingebracht. Ze vraagt of Perspectief een meer gedetailleerd antwoord kan geven.

 Mevrouw Klungers bevestigt de detaillering van het voorstel van Perspectief. Er kan verschil van beleving zijn wat het detailniveau betreft. Het voorstel omvatte het wat, welke ondersteuning, de kosten, alsmede de eventuele frictiekosten.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de geboden detaillering is meegenomen.

 De ChristenUnie meent dat er nog wel wat lucht zit tussen de visie die Perspectief op tafel heeft geleid en hetgeen de gemeente voor ogen heeft. Spreker informeert naar het tijdspad.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de komende weken intensieve gesprekken zullen plaatsvinden en de insteek hiervan is om op 1 december een vraag- en aanboddocument klaar te hebben. Hier moet nog wel veel voor gebeuren, maar het College heeft vertrouwen in het gedachte tijdspad. In de afweging met kwaliteit is ook denkbaar dat zo nodig nog wat extra tijd wordt genomen. Er kunnen na 1 december mogelijk nog uitwerkingen volgen.

Er zal zeker nog gesproken moeten worden over het spanningsveld tussen de individuele benadering en de collectieve benadering en alles wat hierbij komt kijken. Iedereen vindt het belangrijk dat de sociaal werkers van Perspectief vindbaar zijn. De waarde die gehecht wordt aan Perspectief in het voorveld en de wens tot behoud van de huidige sterke positie van Perspectief ervaart de wethouder als een bevestiging.

 D66 stelt dat het College de bevoegdheid heeft om zaken te regelen met Perspectief. Echter, wanneer de beleidskaders worden gewijzigd, dan is de gemeenteraad aan zet. D66 is blij met het overeind houden van de sociale wijkteams en gaat er vanuit dat dit met het College aldus wordt gecommuniceerd. Verder wil de fractie graag terughoren dat er wordt gekozen voor een versterking van het voorveld.

 Het CDA wil de wethouder – procesmatig - graag meegeven dat het praktisch was geweest om inzake het voorveld eerder meer helderheid te krijgen. Daarmee had wellicht meer richting kunnen worden gegeven.

 De VVD verwijst naar de uitspraak van de wethouder inzake een spanningsveld tussen de individuele benadering en de collectieve benadering. De fractie heeft wat moeite met de term ‘spanningsveld'. Duidelijk is dat hier geen ‘of – of vraag’ aan de orde is, maar deze benaderingen allebei relevant blijven.

 Mevrouw Klungers: "Ik ben blij dat we in gesprek zijn geweest, want er is maanden nauwelijks gesprek geweest over dit zo belangrijke onderwerp. Waarbij, net als ik net al zei, zitten daar ook gewoon misverstanden. Ik denk dat we nu ook weer een begin gemaakt hebben daar over te praten. Ik heb wel nog steeds grote zorgen, en dat is dat we in twee maanden tijd een plan moeten maken. En dat is voor zo iets belangrijks echt heel erg kort. En ook om het voor ons financieel rond te breien, want het gaat vervolgens over 1 januari 2020 en verder. Dat is echt heel snel, en ik vermoed dat er nu misschien gezegd gaat worden per 1 juli maar dat betekent dat we vanaf 1 januari 2020 kunnen voorbereiden op iets dat na een half jaar al ingaat en enorme impact gaat hebben. Daar ben ik echt zeer bezorgd over. Daarnaast wat ik net zei, ik ben heel blij ook hierom dat we de dialoog weer zijn gestart, en volgens mij kunnen we er alleen op deze wijze uitkomen."

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad (09-09-2019)

Datum 09-09-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan inspreker, dhr. Poort van wijkraad De Hoven. Zie bijlage voor de spreektekst.

D66: Weet u waarheen de budgetten zijn overgeheveld?

Dhr. Poort: Het geld is in de algemene pot Rivier in de Stad terecht gekomen. Daar is nu een tekort, en er moet bezuinigd worden. Dat zien we terug in de herinrichting van de Kanonsdijk.

BewustZW: Hoe reageert het college op wat hier vanavond is ingesproken?

Burgerbelang: Er is een vermoeden van het schuiven van geld. BurgerBelang vindt het zorgelijk dat een wijkraad informatie via de pers moet vernemen. Wat is daar de gang van zaken geweest?

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen voor dhr. Poort. Dankt dhr Poort.

College: Het project RIDS loopt inmiddels behoorlijke tijd, er zijn mooie dingen gerealiseerd. Wat niet zo mooi was dat het college begin dit jaar zag dat er een tekort was. De provincie is daarvan op de hoogte. Er moest gekeken worden naar de projecten die nog open stonden, om tot een sluitende begroting te komen, er is een analyse gemaakt van waar dat mis is gegaan. Die is ook naar de raad gegaan. Vervolgens hebben we de projectplanning versoberd maar wel door recht te doen aan wat er nodig is. Er worden veel dingen wel gedaan en een aantal dingen niet. Dus bij de Kanonsdijk wordt alleen naar de toplaag gekeken. We hebben een ideeënboek ontwikkeld maar dit is nog geen concrete planning. De projectontwerpen en kostenramingen moeten nu nog gemaakt worden. Over het informeren van de wijkraad: wethouder is verbaasd. Wethouder biedt excuses aan. Kwalijke zaak, als het gaat om nieuws over RIDS dan zou de wijkraad geïnformeerd moeten worden voordat de pers daarover geïnformeerd wordt.

Burgerbelang: Mooi dat er excuses zijn gemaakt, maar hoe gaan we dit in de toekomst doen?

College: Het gaat niet om een structurele fout. Er is een lijst met mensen die gebeld moesten worden na het collegebesluit, maar het is tussen wal en schip geraakt. De wijkraad had moeten worden gebeld.

BewustZW: Reactie op College. Het is regelmatig voorgekomen dat met name de wijkraad niet gekend of gehoord is. Ergens in het proces is er iets aan de hand waardoor dit ontstaat. Het is verstandig om daar goed met elkaar over te hebben.

VVD: Vraag over de planning. In hoeverre vindt de Provincie dit nog leuk? Er is een einddatum en daarvoor zal alles moeten worden afgerond om de subsidies te behouden.

College: De actuele planning van de subsidie is met de Provincie overeengekomen en vastgesteld en is niet in gevaar.

VVD: Komen ze er niet meer op terug?

College: Nee. Er zitten geen onzekerheden in.

PvdA: Er is voorkomen dat er een tekort gaat ontstaan, dat is wat anders dan dat dat er een tekort is. Daarom is er ingegrepen. Dat is getuige van goed inzicht. Het voorkomt dat we tonnen moeten gaan bijspijkeren.

BewustZW: Reactie op PvdA: dat klopt voor dit moment. Maar als je kijkt naar de basis van de planning en de ramingen, dan is de conclusie dat er niet veel uitgevoerd kan worden. Er wordt fors gesnoeid in datgene wat bedacht is. Ergens in het proces is het zo dat we moeten snoeien. Het college moet beter ramen en prognotiseren, dan kom je dichterbij de waarheid.

Burgerbelang: reactie op PvdA: Marspoortstraat en de Groenmarkt is binnen de marge gebleven. Maar bij de Oude IJsselbrug zijn er meer werkzaamheden toegevoegd. Dat kost meer geld. Project is op sommige punten uitgebreid terwijl je bezig was met het uitvoeren van een bestek. Dan ga je meer geld uitgeven dan er begroot is, en dat is zorgelijk.

D66: Financiële vraag: Overzicht over de verdeling van de financiële middelen, periode 2012-2018. Op het gebiedsplan origineel staat 31.1 miljoenen. De werkelijke kosten zijn 19 miljoen en 80.000 euro. Uiteindelijk bij de actuele ramingen 10.4 miljoen.

D66 mist 1.5 miljoen. Waar is die gebleven?

College: We kijken het na, als we het nu niet kunnen beantwoorden dan komen we daar schriftelijk op terug.

BewustZW: Op de Kanonsdijk wordt een snelheidsbeperking doorgevoerd van 80 naar 50, belijning wordt daar als zodanig aangepast, en de toplaag. Zonder beperkende maatregelen, zal er een enorme snelheid worden ontwikkeld. Op het moment dat er beperkende maatregelen zijn getroffen heeft de politie met het karakter van de weg mogelijkheden om handhavend te kunnen optreden. Wat vindt het college daarvan?

College: Wat we doen met de toplaag is de belijning aanpassen. Dan komt er een situatie die logisch wordt bij een 50km weg en niet bij een 80km weg. Met belijning is er veel mogelijk.

BewustZW: BewustZW kent de effecten, en over een aantal jaar zullen we toch andere maatregelen moeten nemen. Dat is niet voldoende. Zijn er op termijn mogelijkheden om met de raad goed te kijken naar de invulling van Kanonsdijk, en beperkende maatregelen. Want we hebben een doelstelling afgesproken niet alleen in het project maar ook met de omgeving, anders voldoen we daar niet aan.

College: Dat is een zinnige vraag, we gaan daar technisch naar laten kijken, over 2 wkn op terug.

Burgerbelang: De onderdoorgang wordt niet gedaan. Van het IJsselpaviljoen wordt een stuk niet gedaan. Bedrijven kunnen daar schade door lijden. Is er een beeld van of zij schadeclaims gaan neerleggen?

College: Nee, daar is geen beeld van.

Burgerbelang: Deelt u mijn zorg?

College: We hebben er geen beeld van. Er is nog steeds een onderdoorgang maar die wordt sober ingericht. Het lijkt me geen ruimte geven om welke claim dan ook in te dienen.

Bugerbelang: Bij de versobering projectplanning staat als enige stakeholder de Provincie staan, de wijkraad is nergens genoemd. BurgerBelang is van mening dat De Hoven de grote verliezer is. BurgerBelang maakt zich zorgen over de veiligheid van de Kanonsdijk.

College: Antwoord op vraag van BurgerBelang: Het heeft alleen zin om te handhaven als een 50 km weg past bij de structuur die er ligt. Als de wegstructuur niet op orde is dan zul je die 50 km in de weg terug moeten zien en dan kan de politie handhaven.

Antwoord op de vraag dat de Wijkraad niet als stakeholder is genoemd: Dat is bij het eerste punt wel genoemd. Bij buurthuis staat stichting buurthuis.

Ambtelijke ondersteuning Mw vd Poel: Alleen provincie genoemd omdat dat de gesprekspartner is, op dat moment waren we heel actief met de provincie in overleg. Dat betekent niet dat bij de vormgeving het overleg plaatsvindt met de wijkraad. Er is al een bijeenkomst geweest waarin samen met de wijkraad gesproken is over het ontwerp. Op dit moment worden die uitgangspunten verwerkt.

De realisatie van de projecten zitten in verschillende fasen. Voor de IJsselkade fase 2 is er een concreet plan en weten we precies waar we naartoe kunnen.

Voor wat betreft Wegen en Pleinen is dat nu nog niet mogelijk, we moeten eerst een ontwerp maken wat voldoet aan alle formele uitgangspunten maar ook aan de wensen van de mensen die er gebruik van gaan maken. En daarna komt dan de financiële vertaling. Dan zullen we nog een extra check doen zodat we geen risico lopen dat zich bij de uitvoering nieuwe tegenvallers aandienen.

D66: De brug blijft onderwerp van gesprek. Gelezen dat RWS geïnteresseerd is in aanpassing van de brug omdat andere schepen gaan varen? Wat zou dat voor invloed hebben op alle vervolgstappen in dit fantastische project?

College: Er is een relatie met RWS. Er is nog geen zicht op dus ik kan nog niets zeggen over de vervolgstappen.

CDA: Tegenvallers zorgen ervoor dat werkzaamheden geschrapt of aangepast worden. Risicobeheersing is erg belangrijk. Er is iedere 3 maanden overleg, is dat niet weinig?

Ambtelijke ondersteuning, Mw. Vd Poel: risicobeheersing en voortgangsbewaking zijn dingen die je zo vaak moet doen dat je afwijkingen tegenkomt, maar niet zo vaak dat het routine wordt. Daar proberen we tussen te gaan zitten.

College: Er is sprake van een positieve leercurve bij de gemeente. Er wordt steeds meer en steeds beter in staat om risico’s te voorspellen en tijdig in te grijpen.

VVD: De VVD is vrij ongelukkig met het feit dat de onderdoorgang niet wordt gerealiseerd zoals bedoeld. Vraag over De Hoven: gaat het buurthuis door? De subsidie wordt erg versoberd, er gaat veel geld naar een speeltuin. Wat blijft er over van het buurthuis, is dat nog te realiseren?

College: Ik kan er niet meer over zeggen dan wat er in de projectplanning staat, men is er over in gesprek.

GroenLinks: Vraag over hoogwaterveiligheid. Overal is de muur opgehoogd, behalve bij de toegang naar Havenstraat. Wordt dat in dit project nog verder uitgewerkt? Zoals het nu is loopt de IJsselkade alsnog onder bij hoog water.

College: Het blijft zoals het is, het wordt door deskundigen beoordeeld als een aanvaardbaar risico.

Ambtelijke ondersteuning, mw. Vd Poel: Het plan is op dat front niet veranderd. De onderdoorgang is steeds op dezelfde hoogte gehouden dus dat betekent dat als het hoog water is, dat die onder water staat. Op dat moment gaat de fietsverbinding via de nieuwe onderdoorgang.

CDA: Vraag over het buurthuis: Is het niet een idee om een mobiel buurthuis te plaatsen?

College: De stichting is aan zet als het gaat om het buurthuis. We kunnen dat wel overleggen. De beslissing is aan hen. We zijn in overleg, de suggestie nemen we mee.

BewustZW: vraag over 2.1 versoberde plannen: De aanleg van trappen naar de IJssel. Worden die wel of niet uitgevoerd?

Over de onderdoorgang, daar een verlaging en vlonders in aan te brengen waardoor er meer ruimte voor de rivier zou ontstaan. Daarvan is gezegd dat dat niet uitgevoerd wordt, omdat dat technisch niet mogelijk is. Dat klopt niet. Er is wel degelijk iets aan de hand. Het is verstandig dat we hier goed naar kijken zodat we als raad het juiste besluit hierover kunnen nemen.

College: de trappartij wordt uitgevoerd.

Over de Onderdoorgang, verlaging en vlonders geef ik het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Ambtelijke ondersteuning, mw. vd Poel: In het kader van RIDS is uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het verbreden van de IJssel tot en met het landhoofd. Dat is technisch ingewikkeld, maar dat was niet de reden dat er is besloten om het niet te doen. De belangrijkste reden was dat de verbreding van de IJssel leidde tot langzame wateren en aanzanding aan de andere kant, waardoor de scheepvaart belemmerd zou worden. Dat kenmerkt het programma, dat je zo nu en dan moet bijsturen in de projecten door voortschrijdend inzicht.

GroenLinks: Verzoek aan het college: mocht er tussentijds geld zijn, om de dingen die nu zijn blijven liggen als eerste op te pakken en niet eerst iets anders.

College: Het college baalt ook dat het programma niet helemaal tot een goed einde is gebracht, en dat we met versoberde maatregelen hebben moeten komen. Maar tegelijkertijd was dat op een moment dat bijsturing nog mogelijk was. Dat is beter dan achteraf paar miljoen tekort komen. Het college blijft zoeken naar middelen om het alsnog uit te voeren zowel aan de kant van De Hoven als aan de kant van de IJsselkade. We gaan kijken of we op een creatieve manier middelen kunnen vrijspelen, bijvoorbeeld van co-financiers.

Voorzitter concludeert dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind' (09-09-2019)

Datum 09-09-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. Het woord is eerst aan wethouder Matser voor een toelichting vooraf.

College: De reductie van Co2 is een belangrijke opgave voor de gemeente. We moeten een omslag maken naar duurzame energie. Alleen zonne-energie en windenergie zijn op dit moment bewezen duurzame energiebronnen. Met deze drie windmolens kunnen we straks 6.700 huishoudens van stroom voorzien. Het plan dat voorligt is een plan dat al lang in voorbereiding is.

Burgerbelang: De wethouder schetst een langlopend traject. De weerstand tegen het project is nog steeds even groot. Wordt voldoende rekening gehouden met wat er intussen in de buitenwereld gebeurt? Over een aantal jaren zijn deze drie windmolens mogelijk overbodig, omdat er duizenden windmolens in de Noordzee staan.

College: We hebben te maken met een enorme opdracht in de Cleantech Regio, minimaal 49 procent Co2 reductie. Hiervoor is het nodig vol in te zetten op zonne- en windenergie.

Burgerbelang: Ambities schuiven op. Zutphen is de kleinste gemeente in de Stedendriehoek. Welke gemeente heeft ze wel gebouwd?

VVD: Laten we in Zutphen ook ons best doen, anders komen we er niet.

Burgerbelang: In plaats van vast te houden aan drie windmolens, hadden we beter de nadruk op Co2 reductie kunnen leggen.

College: Op verschillende plaatsen in de regio zijn windmolens neergezet. We moeten zeker een breed scala aan slimme maatregelen nemen om de Co2 reductie te behalen. We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig maatregelen met betrekking tot woonisolatie voor te bereiden.

VVD: Onze fractie is tevreden dat de tijd is genomen om een zorgvuldig traject af te leggen.

PvdA: De bouw van deze windmolens is echt nodig om onze energieambitie te halen. We hadden wel graag dat rekening was gehouden met de tiphoogte. Is er gekeken naar beroepsprocedures bij andere gemeenten? Die gaan veelal over de hoogte van de molens.

BewustZW: Op 2 september is er ingesproken door de exploitant van de huidige windmolens op de Mars. Daar hadden we beter naar moeten kijken voordat we dit traject in gingen. Kan het college met een memo komen over de huidige drie windmolens? Kunnen deze qua capaciteit worden verhoogd?

D66: De nieuwe windmolens zijn bittere noodzaak. Ze hebben ook een behoorlijk draagvlak in de gemeente Zutphen.

Burgerbelang: Het is niet 99 procent zeker dat de provincie ons deze opgave gaat opdringen. Ze willen geen kleine windparken.

College: De bevoegdheid ligt uiteindelijk bij de provincie, zij kunnen het proces altijd overnemen.

GroenLinks: In 2016 en 2017 is er heldere besluitvorming geweest. We hebben geen reden om een ander standpunt in te nemen. Maar is er voldoende gedaan om de effecten minder erg te maken voor bewoners? Voor wat betreft geluidhinder van windmolens; deze kan soms met 7 decibel toenemen. Van het college wil de fractie graag horen dat voor een stillere windmolen wordt gekozen. Ook op hinder beperkende maatregelen aan de gevels moet het college toezien. De ligging van de één van de molens bij een dassenburcht vraagt om voldoende ecologische begeleiding. Eerder was er een ruime meerderheid voor dit project, de fractie hoopt dat dit opnieuw het geval is.

BewustZW: Dit is niet correct. We hebben gevraagd om een draagvlakonderzoek.

GroenLinks: Het gaat om de stellingname in 2017 over deze locatie. Een aantal partijen is gaan twijfelen.

BewustZW: We kunnen nu pas de balans gaan opmaken, het is te vroeg om conclusies te trekken.

GroenLinks: Het gaat ook om de betrouwbaarheid van de gemeente. Alle benodigde rapportages zijn uitgevoerd en opgeleverd.

Burgerbelang: Wij distantiëren ons van het verhaal van GroenLinks. Er mag meer rekening worden gehouden met omwonenden.

CDA: Moeten er windmolens komen bij Eefde-West? Zijn we op de goede weg met de energietransitie? De MER rapporten roepen veel vragen op. We moeten zoeken naar een veel breder draagvlak.

GroenLinks: Waarom twijfelt het CDA aan de MER?

CDA: De rapporten geven ruimte voor ruis, zijn niet helder. Het is verstandig ook voortschrijdend inzicht te gebruiken.

ChristenUnie: We hebben vragen over de bouw van de molens in relatie tot de stikstof uitspraak van de rechter. En wat betekenen deze molens voor de capaciteit van het netwerk?

SP: Wij hebben geen vragen.

Burgerbelang: We protesteren tegen de symboolfunctie van deze windmolens in Zutphen. We zijn bezig met allerlei duurzame projecten en moeten daarin kijken naar de sterke en zwakke punten. De vraag moet iedere keer zijn; hoe verloopt het proces en hoe nemen we omwonenden mee? Van de andere fracties horen we graag hoe zij hier in staan.

VVD: Hoe kijkt het college tegen het ophogen van de bestaande windmolens aan? We zijn bezorgd over de tiphoogte en het worst case scenario. Er moet zoveel mogelijk gebeuren om bewoners te ontlasten.

College: Door de initiatiefnemers is gekozen voor een tiphoogte van 185 meter in verband met de haalbaarheid van de businesscase. Dat is de reden voor de ophoging.

PvdA: Kunnen mensen die dichtbij wonen gecompenseerd worden?

College: Een compensatie is voor omwonenden een schrale troost, zij willen de windmolens niet. De winst die wordt geboekt, wordt wel weer geïnvesteerd in het gebied.
De procedures bij de Raad van State over de tiphoogte leiden voor het grootste deel onverkort tot plaatsing van de molens. We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk vast te leggen voor een eventuele procedure.
De inspraak van de exploitant van de huidige drie windmolens heeft het college bevreemd.

BewustZW: Deze inspreker is verstandig geweest zich te melden.

College: De exploitant is eerder al verwezen naar de initiatiefnemers. We kiezen er nu voor om het project niet langer te vertragen.

BewustZW: Er is geen vergelijking gemaakt tussen deze opties. Dit had meegenomen moeten worden.

College: Dan had de exploitant zich bij mij moeten melden.

Burgerbelang: Wij delen het punt van BewustZW.

College: Er is geen (nieuwe) vergunning aangevraagd door de exploitant.

Burgerbelang: Het gaat om de slagingskans van een dergelijk project.

GroenLinks: Er is meer dan voldoende tijd geweest voor de exploitant van de huidige windmolens om zich te melden. Dat is al die tijd niet gebeurd.

College: Een vraag van GroenLinks was of het college toeziet op de geluidhinder; dat doen we. Ook gevelisolatie en de aanwezige dassenburcht hebben onze aandacht.
De vragen van het CDA over voortschrijdend inzicht zijn de afgelopen jaren al besproken.
Over de stikstof hebben we in de notitie het nodige aangegeven, die gaat geen problemen opleveren. Datzelfde geldt voor het stroomnetwerk.
De slagschaduw zal in de praktijk meevallen, dat wordt geen worst case scenario.

Voorzitter: Dank voor uw bijdragen. Het onderwerp is voor nu voldoende besproken en kan door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Stand van zaken Kaardebol 2019 (09-09-2019)

Datum 09-09-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de forumvergadering en op de agenda staat: “Stand van zaken Kaardebol 2019” .

College doet het openingswoord en geeft aan dat er goede stappen zijn gemaakt met de ontwikkeling van de Kaardebol en dat de komende maanden ook nog belangrijk zijn voor de verder ontwikkeling. College wil benadrukken dat er een stevige basis ligt van een hele belangrijke plek in onze gemeente.

Namens het bestuur Stichting Kaardebol Zutphen stellen Bejamin Beerthuis en Jan Willem ten Wolde zich voor. Zijn afkomstig van Cambio, een bedrijfsonderdeel van Circulus Berkel, en worden ingehuurd door gemeente Zutphen. Ze blijven actief t/m december bij de Kaardebol om de klus te klaren om een goede basis te leggen voor de toekomst

Voorzitter stelt voor om eerst een rondje vragen en bedenkingen te doen.

ChristenUnie: Hoe ziet het college om een kosten dekkende huur voor deze voorziening voor elkaar te krijgen? Een andere vraag die we ons zelf ook moeten stellen is wat voegt de Kaardebol nu toe aan de samenleving in gemeente Zutphen?

College: Sinds 2013 ontving de gemeente geen noemenswaardig huurinkomsten voor de Kaardebol vanwege de bekende problemen. Maar in achterliggende jaar halen we voor het eerst bijna de door de raad opgestelde, zonder onderbouwing, en vastgestelde verwachte huurinkomsten van 60.000 euro. Dit is een mooi positief resultaat. We denken dat het met de nodige inzet in de komende tijd het goed mogelijk is om die 60.000 euro huurinkomsten te halen.

ChristenUnie: is die 60.000 euro inderdaad kosten dekkend?

Ambtelijke ondersteuning: Er ligt geen echte kostendekkende berekening onder de in eind 2017/ januari 2018 vastgestelde 60.000 euro huurinkomsten voor de Kaardebol. Ondertussen is er wel een kostendekkende berekening gedaan en die ligt rond de 60.000 euro. Zowel de gemeente als Stichting zetten zich om de 60.000 euro te halen.

Kaardebol: Wij hebben een begroting gemaakt van 62.000 euro rond met de aanname dat er 2 werkplekken zouden worden ingevuld door de gemeente en 2 werkplekken door Circulus Berkel. Circulus Berkel is in dit project gestapt om de Gemeente Zutphen met hun probleem te helpen en mogelijk nieuwe opdrachten binnen te halen. Dit laatste is niet gebeurd en dus zag Circulus Berkel geen reden om die 2 werkplekken te huren. Met de gemeente zijn uiteindelijk ook geen afspraken gemaakt voor deze 2 werkenplekken. Dit verklaard het gat dat we nu hebben. We hadden een kostende dekkende huur. We denken dat die kostendekkende huur nog steeds realistisch is.

 GroenLinks: We zijn van mening dat de rust is teruggekeerd bij de Kaardebol. De Kaardebol heeft in de tussentijd wel zijn waarde aangetoond voor de Zutphense samenleving. Het is positief dat we met de 52.00 euro inkomsten de goede kant opgaan. Maar wij willen aangeven dat we een risico zien voor de positieve ontwikkeling van de Kaardebol dat als de coördinatie bij vrijwilligers komt te liggen.

ChristenUnie: Mooi dat GroenLinks antwoord geeft op onze tweede vraag maar wij willen graag antwoord van het College.

College: Op dit moment vindt er synergie plaats tussen de verschillende gebruikers en huurders op het terrein. Mensen met verschillende leeftijden en achtergronden komen samen. Het is de plek waar participatie, onderwijs en duurzaamheid bij elkaar worden gebracht. In de toekomst willen we een algemene voorziening openen die een raakvlak heeft met het sociale domein. De Kaardebol ligt tussen een aantal wijken in en met deze algemene voorziening kunnen we mensen bedienen die nu een aanspraak maken op een individuele maatwerk voorziening.

Kaardebol: We hebben gesprekken lopen met oa zittende partijen die meer ruimte willen gaan huren. Perspectief is ook aangeschoven om te kijken of ze kunnen aanhaken bij de bestaande structuur.

D66: Waarom is er geen evaluatie verslag en een plan van aanpak gemaakt volgens afspraak met de raad? Is het realistisch dat we 1 januari een situatie hebben die dan werkbaar is?

 College: We hebben er vertrouwen in dat we het gaan redden. Niet omdat we er nog mee moeten beginnen maar omdat er al druk aan gewerkt wordt.  De reden dat er geen uitvoerige evaluatie heeft plaats gevonden heeft te maken dat we heel druk zijn geweest na de vaststelling van het exploitatie plan in januari 2018. Het heeft veel tijd gekost om het voorbereidende werk uit te voeren voor het te kunnen exploiteren van de Kaardebol. Ten opzicht van het opgestelde tijdspad zijn we iets uitgelopen en dat heeft er ook voor gezorgd dat er nu pas dit memo ligt.

VVD: Waren we niet te naïef in het plannen? Hoe zit het met de betaling van de huurders? Waaruit blijkt dat we de 60.00 euro inkomsten daadwerkelijk gaan halen?

 Ambtelijke ondersteuning: Er is op dit moment geen huurachterstand.

 Kaardebol: De stichting heeft er voor gekozen dat de vaste huurders een rechtstreeks contract met de gemeente hebben. Terugkomend op de vraag of de tijdsplanning niet te naïef was. We hebben het aardig ingeschat dat het proces om de zaak redelijk bestendigen 2 jaar zou duren ondanks de onvoorziene hobbels die we moesten nemen als extra bezuinigen, college wissel en het afhaken van Circulus Berkel. Dit heeft er voor gezorgd dat het extra tijd heeft gekost. Maar we zijn er nog niet en er zijn nog kansen die nog niet benut zijn.

De opdracht die we hadden was om een ook duurzame toekomst van de Kaardebol te ontwikkelen. Het enige wat we nu binnenkrijgen is 15.000 euro duurzaamheid subsidie en inkomsten van de service kosten. Hiermee kun je niet een echte bestendige organisatie neerzetten. Daarom wordt er ook gekeken naar de kansen van vraagstukken die in de samenleving spelen. Met het opzetten van een algemene voorziening die de individuele maatwerk voorzieningen zou kunnen verminderen kunnen we meer financiële bestendigheid krijgen.

ChristenUnie: Zijn het langlopende huurcontracten?

Ambtelijk ondersteuning: De gebruikers hebben de keuze gehad tussen de 2 of 5 jarige contract. Uitzondering is de horeca die heeft een 10 jarige contract ivm de investeringen die ze gemaakt hebben.

CDA: Zorg ervoor dat er go/no go moment is in het proces.

College: We houden hier zeker rekening mee.

GroenLinks: Hoe kijkt het college tegen de coördinatie door vrijwilligers aan? In het verleden is het niet goed gegaan met het atelier 3D. Hoe wordt de professionaliteit gewaarborgd?

College: De professionele inzet is 1 van de belangrijkste factoren waarop de stabiliteit is gebaseerd. We willen er nog niet op vooruit lopen hoe we de ondersteuning gaan inkleuren. Dit hangt ook af van hoe het scenario er uit gaat zien. Als er meer inkomsten zijn door nieuwe activiteiten dan kan er professionele ondersteuning ingehuurd worden. Mocht nieuwe activiteiten niet lukken dan wordt het lastig om zonder financiële ondersteuning van de gemeente professionele ondersteuning in te huren.

GroenLinks: Het kan pas als er meer inkomsten gegeneerd worden.?

College: Klopt.

Kaardebol: Wat ook geholpen heeft tot het succes is de positionering van de stichting. De stichting verbindt en faciliteert de partijen. De aanwezige partijen hebben hun kwaliteit laten zien voor dit succes. Er zal geen fulltimer nodig zijn.

D66: Onderschrijft het van GroenLinks dat coördinatie van de algemene voorziening door alleen vrijwilligers een groot risico met zich mee brengt. Wordt er breder in de aanpak gekeken dan alleen de Kaardebol? Wordt er ook gekeken naar de buurthuizen Waterkracht en ‘t Warnshuus en wordt er ook een relatie gelegd naar de buurt talenten?

College: Ja, daar is ook naar gekeken. Het is een lastig om bij om deze 2 sporen elkaar te brengen. En we kijken er nog steeds naar.

Burgerbelang: Wij horen nog steeds geen duidelijk tijdstippen en duidelijk bedragen. Kan de college het slechtste scenario schetsen?

College: In oktober willen het College en Stichting Kaardebol een duidelijk plaatje hebben hoe we naar 2020 kunnen. In 2020 moet het duidelijk worden wat er gaat ontstaan op de Kaardebol en of dat ook gaat groeien. Het slechtste scenario is dat er te weinig inkomsten zijn en een afname van huurders. Maar de gezien de geluiden de van de Stichting Kaardebol Zutphen lijkt dat dit geen realistisch scenario is.

Kaardebol: We gaan een doorgang maken naar achteren zodat er meer verkeer langs de Kaardebol komt. De brede scope met ketenpartners hebben we zeker. Alleen de moeilijkheid zit erin hoe we het concreet kunnen we maken.

Voorzitter stelt dat het voldoende besproken is

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 09-09-2019

Behandeld in