Pagina delen

Forumverslag 09-09-2013

Presentatie Platform maatschappelijke ondersteuning (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft een korte inleiding op het onderwerp en geeft daarna het woord aan mevrouw Connie van der Tuin van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) voor het geven van de presentatie.
Presentatie (zie hiervoor de website)

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College vindt het jammer dat wethouder Hans la Rose hier niet bij kan zijn. Deze sessie is op verzoek van de raad. Het college verwacht dat de raad voldoende vragen heeft aan het PMO. College heeft waardering voor het PMO en de coördinatie commissie om dit te organiseren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Stadsbelang
-
Functioneert het PMO al?
-
Wat is de status van het PMO binnen de gemeente? Heeft het advies een bepaalde status? Wat zijn de ervaringen?
-
 Zijn er veldoende contacten met regio gemeenten en organisaties?

GroenLinks
-
Wat is het verschil met de vroegere WMO-raad?
-
In de presentatie mist het advies, aanbesteding thuiszorg. Is die er wel en wat was het advies?
-
Is het PMO wel toegerust op de enorme transitie die op ons afkomt?
-
 Het PMO geeft aan dat het uitgaat van het perspectief van de cliënt, hoe gaat dit in zijn werk?

CDA
-
Wordt er ook voorlichting aan ondernemers gegeven?
-
 Is er ook contact met Het Plein en de cliëntenraad van Het Plein?
-
 Waar staat de presentatie?

SP
-
 Hebben de WMO klanten het PMO een mandaat gegeven om namens hen te spreken?
-
 Hoe ziet de toekomst er uit?

VVD
-
 Wat hanteert het PMO als criterium om als organisatie aan te sluiten bij het platform?
-
 Hoe is de vertaalslag naar de andere rol van de burger?

PvdA
-
 In totaal zijn er drie decentralisaties, één daarvan is de jeugdzorg. Hoe staat het PMO daarin?
-
 Hoe is de onderlinge samenwerking, want er komt erg veel op ons af. Heeft u nog iets nodig van de raad?

Burgerbelang
-
 Hoe betrekken jullie de ondernemers erbij?
-
 U geeft aan dat het PMO een soort virtueel orgaan is, wat houdt dat precies in?
-
 Het PMO geeft aan dat de cliëntenbelangen belangrijk zijn, hoe haal je die naar voren dan?

Christen Unie
-
 Zijn de adviezen ook openbaar?
-
 Wat zijn de criteria voor deelnemers aan het PMO?

D66
-
Is er samenwerking tussen de thuiszorg en het PMO?
-
 Zijn de mantelzorgers ook vertegenwoordigd?

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van der Tuin voor het beantwoorden van de vragen.

PMO: De adviezen aan de gemeente worden soms wel en soms niet overgenomen. Zo hoort het ook te gaan. Het PMO krijgt dan wel duidelijk te horen waarom niet of wel.

Burgerbelang geeft aan dat het juist gaat om de adviezen die niet naar de raad gaan, kunnen we die ook zien?

PMO: Al de adviezen van het PMO zijn via de website te downloaden.

Stadsbelang geeft aan dat het ook om de pre-adviezen gaat.

PMO: Heel vroeg in het tracject praat het PMO al mee. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar, hierbij zijn ook mantelzorgers aanwezig. De bijeenkomsten zijn allemaal openbaar .De cliënten worden al in een vroeg stadium ingelicht over veranderingen in het beleid. Na de voorlichting gaan er groepjes uiteen met een begeleider om nader door te praten. Deze uitkomsten worden verzameld en weer met de organisaties besproken.

PMO: Er is regelmatig overleg met de regio’s, maar wij zijn de eerste PMO in den lande. WMO-raden zijn wat anders dan het PMO. WMO-raden zijn gebonden aan regelgeving van de gemeenten. Het PMO is vrijer. De WMO-raden zijn wel zeer geïnteresseerd in hoe het PMO functioneert.

PMO: Het verschil tussen het PMO en de WMO-raad is dat de WMO-raad gebonden is aan regels van de gemeente en het PMO niet.

PMO: De aanbesteding van de thuiszorg liep helaas langs elkaar heen. Het PMO heeft wel advies gegeven zoals over de continuïteit en het overnemen van werknemers. Bij een aanbesteding hoort het PMO pas achteraf welke adviezen er zijn overgenomen.

PMO: Door de vroege insteek denkt het PMO voldoende te zijn toegerust op de transitie. Het PMO heeft ook een visie gegeven op het stuk over de transitie welke op de website beschikbaar is. Het PMO is hierin gesteund door het VCP en de CG-raad.  

PMO: PMO heeft vaak niet direct contact met de cliënten, maar indirect via de cliëntenraden welke weer nauw samenwerken met de cliënten. Ook de familie-raad is één van de organisaties die verbonden is aan het PMO. Het is voor een cliënt met bijvoorbeeld een psychische aandoening ook niet te doen om bij een bijeenkomst het woord te voeren.

PMO: Het PMO geeft wel duidelijk aan dat de organisaties spreken namens de cliënten en niet namens zichzelf.  Adviezen van organisaties worden daar ook op gecontroleerd.

GroenLinks: In de toekomst is dit wel een dilemma, er kan immers winst behaald worden door ontschotting. Hoe kunnen bestaande organisaties blijven adviseren namens de cliënten? Hoe kunnen ze ook nieuwe visies onder de aandacht brengen.

PMO: Er komt bijvoorbeeld één coördinator per gezin. Er zal meer samenwerking gaan plaatsvinden. Er zal straks op een ander niveau overleg plaatsvinden.

PMO: Begin juni is er met de organisaties een afspraak gemaakt over het mandaat.

SP vraagt wie precies dat mandaat heeft gegeven.

PMO: Dit hebben de leden aan het PMO gegeven. De afspraak is dat het PMO namens de leden naar buiten treed. Hiervoor is een gezamenlijk reglement opgesteld.

VVD vult aan dat dus niet alle WMO-klanten via een organisatie vertegenwoordigt wil worden. Een klant kan er ook voor kiezen zelf de gemeente te benaderen. De gemeente heeft alleen de mogelijkheid om een WMO-raad of een PMO in te stellen.

PMO: Ook individuele burgers kunnen bij ons terecht.

PMO: Er is al een goede samenwerking met Het Plein. Ze maken dan ook onderdeel uit van het overleg. Als er een aanleiding is dan zoeken we zelf contact met Het Plein om te overleggen.

PMO: Het PMO informeert over zelfredzaamheid.

VVD vraagt aan het college of er nog andere initiatieven  zijn?

PMO: De bijeenkomsten van het PMO zijn openbaar. Maximaal 60 personen kunnen aanwezig zijn.

PMO: De jeugdzorg is vertegenwoordigt via Zozijn en Sinsire, maar blijft een lastige materie.  We nemen het zeker mee en er is ook veel overlap met elkaar.

PMO: We willen graag de ondernemers er bij betrekken en ze mogen ook best bij gaan dragen in de kosten. Er komt vast een creatieve denk bijeenkomst voor ondernemers.

PMO: Wat het PMO nodig heeft van de gemeente komt toch vaak neer op geld.

PvdA vraagt of het PMO concreet kan maken waarvoor het geld precies nodig is.

PMO: internet, papier- en drukwerkkosten, bijeenkomsten regelen, reiskosten vergoeding. Nu wordt dit nog uit het postje van de stichting betaald.

PMO: Wat er bedoeld wordt met een virtuele organisatie is dat we niet ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel, we geen stichting zijn en hierdoor ook geen fondsen kunnen werven. Het PMO is puur een platform.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College geeft aan dat de adviezen van het PMO zeer waardevol zijn maar niet bindend. We leggen het PMO altijd uit wat we met het advies hebben gedaan.  De raad ziet dit pas in de raadsvoorstellen terug.

Het PMO is aanvullend op wat we zelf al doen.

Stadsbelang vraagt het college hoe belangrijk het PMO is voor de gemeente.

Het college geeft aan dat het PMO heel belangrijk is en de adviezen zeer waardevol maar niet het enige. We proberen elkaar vooral te versterken.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie aansluiting rondweg (N345) op de Oude IJsselbrug (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens stelt hij de vergaderorde vast. Er zijn 6 insprekers. Deze krijgen op volgorde van aanmelding het woord. Na iedere inspreker is er voor de raad de mogelijkheid om vragen te stellen. Vervolgens wordt de presentatie gehouden en na afloop is er de mogelijkheid tot vragenstellen aan het College.

De voorzitter geeft het woord aan de eerste inspreker, de heer Gort (inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang wil weten of de wijziging in de noordelijke variant de inspreker verrast heeft. De heer Gort geeft aan: dat hij zich heel goed voor kan stellen dat het voor mensen uit de wijk als een grote en onplezierige verrassing kwam en dat dat niet kan worden bestempeld als  ontwikkelen in samenspraak” met inwoners en belanghebbenden, wat dit college toch zegt te willen doen.

De volgende inspreker is de heer Hedzer van der Kamp( inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang vraagt aan de inspreker aan welke verkeersmaatregelen hij denkt om de verkeerstromen beter te reguleren.

De heer Hedzer van der Kamp zegt dat hij denkt aan ondermeer een knip in de weg naar Voorst. Doel is het zo gelijkmatig verdelen van de verkeersdruk. Verkeersbeperkende maatregelen moten pas na aanleg va de rondweg worden gerealiseerd zodat de daadwerkelijke effecten van de rondweg bekend zullen zijn.

De VVD vraag aan het College om te reageren op het verzoek van de inspreker om fasegewijs aan het werk te gaan om tot een betere verkeersdoorstroming te komen.

De derde spreker die het woord krijgt is de heer Ogink (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA vraagt wat de heer Ogink precies bedoelt met de buurt gaat op slot.

De heer Ogink geeft aan dat een noordelijke variant van de rondweg alle toekomstige uitbreidingen zou blokkeren. Er moet niet gerommeld worden met het concept van de wijk.

De betrouwbaarheid van onze stad in het maken van afspraken staat op het spel. Inspreker roept het college en de raad op om heel krachtig, anders dan tot nu toe, stelling te nemen en deze noordvariant, die haaks staat op het concept van de wijk, als ongeloofwaardig en onacceptabel te bestempelen en alle deelacties in dit kader tot nader orde stop te zetten.

Burgerbelang vraagt of de heer Ogink bereid is bij de Raad van State te procederen. Deze vraag wordt met ja beantwoord.

Stadsbelang vraagt of de heer Ogink alle argumenten aan de Raad wil laten toekomen. Tevens wil Stadsbelang weten of de heer Ogink concrete voorbeelden van schade heeft. De heer Ogink geeft aan dat bewoners die ingetekend hebben op nieuwbouw met de noordvariant een heel andere wijk krijgen dan hen destijds is voorgespiegeld.

De voorzitter geeft de volgende inspreker het woord; mevrouw Schneider (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA vraagt naar aanleiding van het betoog aan het College of men wil kijken naar het voorstel tot aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen en het gebruik van geluidsabsorberend asfalt.

Stadsbelang refereert aan het door inspreekster genoemde nachtrustprobleem en vraagt wat de verkeersoverlast nu al voor haar betekent.

Mevrouw Schneider geeft aan dat er zelfs met dubbele beglazing sprake is van overlast van met name vrachtwagens. Daarnaast is er een gevoel van onveiligheid door de snelheid van het verkeer. Inspreekster pleit voor stil asfalt en snelheidsbeperking.

De volgende inspreker die het woord krijgt is de heer Derks die spreekt namens de Wijkraad van de Hoven (inspreekreactie bijgevoegd).

Stadsbelang vraagt hoe inspreker het draagvlak voor de noordvariant ziet en vraagt of de wijkraad zich serieus genomen en gehoord voelt door het college. Het antwoord van de heer Derks is dat hij niemand in de Hoven kent die vóór de noordvariant is en dat de Wijkraad zich zeker serieus genomen voelt maar dat nog moet blijken of men ook daadwerkelijk gehoord is. Dat zal pas blijken als de zuidelijke variant er ligt.

De VVD vraagt of er op de vergadering van 2 september j.l. de gelegenheid is geweest om vragen te stellen. De heer Derks geeft aan dit niet te kunnen zeggen daar hij zelf in verband met andere verplichtingen niet aanwezig is geweest.

De laatste inspreker is de heer Bennink (inspreekreactie bijgevoegd.)

De VVD vraagt na afloop van zijn inspreekreactie of hij wel op 2 september aanwezig is geweest en of toen de vraag is gesteld of de aansluiting van de rondweg via de Cortenoeverseweg kan worden gerealiseerd.

De heer Bennink antwoord dat die vraag al in een eerdere bijeenkomst was gesteld.

De VVD wil de vraag bij deze bij het College neerleggen.

Stadsbelang vraagt hoe de heer Bennink de opkomst op 2 september heeft ervaren.

De heer Bennink antwoordt dat dat alleen de bewoners van de Kanonsdijk waren uitgenodigd. De wethouder is verzocht om alle verdere voorbereidingen voor de rondweg te staken en terug te gaan naar de provincie en zonodig maatregelen te nemen om uitsluitend voor de zuidvariant te gaan. Dus er was unanieme steun voor de zuidvariant.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de presentatie.

Omwille van de tijd verzoekt de voorzitter het college om de gestelde vragen niet nu maar schriftelijk voorafgaand aan de volgende Forumvergaderdatum te beantwoorden.

Burgerbelang spreekt de vrees uit dat  gezien het tijdspad College en Raad elkaar zullen missen in de besluitvorming rondom de structuurvisie.  Kan hier wat aan worden gedaan?

Het college geeft aan dat het college voorstander is van de zuidelijke variant en dat dit reeds lang bekend is bij de Provincie.

De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Presentatie scholen en krimp (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA.M. Voorink - Sakko
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is presentatie scholen en krimp (ontwikkeling aantallen leerlingen gemeente Zutphen (prognoses 2013).

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de heer Borgert Schiltman namens VrijeschoolNu. De leden van het forum ontvangen, ter informatie,  van de heer Schiltman een schrijven gericht aan de leden van de gemeenteraad.

Inspreker de heer Schiltman wil de gemeenteraad informeren over de toekomstplannen van de Vrije Scholen in Zutphen.  VrijeschoolNu denkt  dat de plannen van het schoolbestuur voor veel problemen gaan zorgen. Als ouders hebben wij last van de leerlingenaantallen. Hoe de toekomst eruit komt te zien is moeilijk, echter met hooguit 2 leerlingen per jaar minder denkt de VrijeschoolNu gelijk te kunnen blijven. Met drie locaties kunnen meer leerlingen worden toegelaten dan met twee locaties. Het is moeilijk om alles op schoolniveau door te trekken en scholen daarop vast te leggen. De VrijeschoolNu denkt drie locaties in stand te kunnen houden. Steun en begrip van de ouders is erg belangrijk en dat begrip is er nu niet en vandaar dat men wil dat het huidige schoolbestuur direct opstapt.

De voorzitter dankt de heer Schiltman voor de toelichting en geeft het woord aan het forum of er nog vragen zijn.

PvdA; Hoe kijkt u aan tegen de problemen van het aantal minder leerlingen in Zutphen? Hoe kunnen de scholen omgaan met de gezamenlijke ruimte. De heer Schiltman;  Als we de krimp kunnen weerstaan door jaarlijks 2 leerlingen te werven. Er komt ruimte vrij in scholen, echter zijn er mogelijkheden om dit weer te vullen. Er wordt huur betaald door de BSO in de vrije ruimte en hierdoor kan men de Valckstraat huren.

Burgerbelang; wil graag een reactie van het college op het budget van 2,6 miljoen euro. College; er is door de raad 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. De brief van de heer Schiltman zal als ingekomen brief aan de raad ingeboekt worden en dan krijgt men daar antwoord op.

CDA; Aan het eind van de brief staat wel dat het plan door de GMR van de scholen is goedgekeurd. De ouders zijn ook gekozen door de andere ouders. Wat raar dat dan de vertegenwoordiging niet klopt? De heer Schiltman; dit komt doordat hierin ook leerkrachten zitten die tegen het plan van het schoolbestuur zijn.

De voorzitter bedankt de heer Schiltman voor het beantwoorden van de vragen en nodigt de heer Theo Venneman uit voor de presentatie.

Om 19.15 uur start de presentatie “ontwikkeling aantallen leerlingen gemeente Zutphen (prognoses 2013)” door Theo Venneman.

De voorzitter bedankt Theo Venneman voor zijn presentatie en vraagt aan het Forum of er nog vragen zijn.

Groen Links; verdeling over de locaties hangt dit samen met de sluiting van de scholen? Het college antwoordt; er gaan op korte termijn geen school sluiten. Primair besluit het schoolbestuur.

D66; scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijsproces, op welke wijze is de gemeente met VO in gesprek? Masterplan, wat houdt dit in?

ChristenUnie; we hebben het met 40% minder leerlingen te doen hebben, verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur, maar dit ligt natuurlijk ook bij de gemeente (geen nieuwbouw) en zullen we moeten zoeken naar andere oplossingen.

Burgerbelang; we moeten ons realiseren dat we een babyboom in 2000 achter te rug hebben en dat heeft een effect op de statistieken en dit is een belangrijke nuancering. Krimp t.o.v. wanneer? De huizenmarkt situatie in hoeverre speelt dit hierin een rol? Hoe zijn de cijfers van het speciaal onderwijs samengesteld?

PvdA; Schoolbesturen gaan die over hun eigen vestigingsbeleid? Het is een grote uitdaging en welke rol heeft de gemeente daar in?

Stadspartij; ZMOK onderwijs zit ook in Eefde is hier ook contact met gezocht? Hoe zijn de omliggende gemeente in de prognose verwerkt?

CDA; we hebben gehoord dat scholen te maken krijgen met overcapaciteit in de huisvestiging en dit is lastig om te verhuren. Zijn er mogelijkheden om hier in de toekomst iets in te doen?

Antwoord college; Inhoudelijk zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. Als gemeente hebben we belang om met de schoolbesturen te praten om het brede aanbod aan onderwijs in de Zutphen in stand te houden, zeker met de krimpende leerlingencijfers. De insteek is dat we gevarieerd onderwijs willen behouden. Met het primair onderwijs zijn er ook gesprekken op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld twee jaar geleden is het besluit genomen om Welgelegen te sluiten en te fuseren met de Fontein.

Naast het huidige schoolbestuur heeft ook het vorige schoolbestuur van de vrije school besloten om van 3 naar 2 locaties te gaan. Het college laat de kwalificatie die de heer Schiltman heeft uitgesproken voor zijn rekening. Het schoolbestuur naar huis sturen is geen oplossing.

Nieuwbouw is op dit moment niet meer aan de orde (nieuwbouw: W. Gillijns – A.v.d. Ende en J.F. Kennedy). De gemeente heeft een toetsende rol in de aanvraag van nieuwbouw.

Uiteraard speelt de huizenmarkt hier een rol  in (minder kinderen). Daarom werken we ook met gemiddelden en worden de cijfers bijgesteld en op de voet gevolgd door de schoolbesturen en de gemeente. We zijn voortdurend in contact met de schoolbesturen om de cijfers te interpeteren.

De overcapaciteit van scholen; door elkaar hierin te vinden kan men tot een oplossing komen.

In het basisonderwijs is dit o.a. ook met de Parel en de Prins Clausschool gebeurd. In  het gebouw van de Parel zit nu ook een consultatiebureau.

Scholen zijn inderdaad niet zo maar vrij om lokalen te verhuren, wat over is valt terug naar de gemeente.  Er zal overleg zijn met de schoolbesturen, echter is alles zeer onvoorspelbaar. We zullen zeer voorzichtig zijn met het vorderen van lokalen.

ChristenUnie; overleg met schoolbesturen begrijp ik wel, echter moeten we voor de toekomst hier zelf niet meer over nadenken. Theo Venneman; de wetgeving heeft hier een bepalende rol in.

De voorzitter sluit, ondanks dat niet alle vragen beantwoord zijn, de vergadering.De vragen worden door het college betrokken bij de verdere planvorming rond huisvesting van scholen.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieA. Oldenkamp en R.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt voor het eerst papierarm gewerkt. De voorzitter wil rekening houden met onwennigheid die door de nieuwe werkwijze mogelijk veroorzaakt wordt.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft aanvullende informatie naar de provincie gestuurd inzake de aanvraag Investeringsimpuls. Het beschikbare budget is ruimschoots overschreden en de provincie gaat de aanvraagcriteria aanscherpen. In oktober zal de provincie opnieuw een uitvraag doen bij gemeenten.

Het college meldt dat de voorlopige voorziening Halve Maanstraat door de Raad van State is afgewezen. Het bestemmingsplan kan in werking treden. Het college vertrouwt erop dat het ingestelde beroep afgewezen zal worden.

Het college geeft aan dat de in huis gehanteerde rekenmodellen kritisch bekeken zijn waardoor het in 2017 verwachte tekort 2 miljoen euro minder zal zijn dan waar eerder van uitgegaan werd (geen 4,7 miljoen maar 2,7 miljoen).

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt de motie ‘Goedkope (kamer)woningen in lege panden’ aan.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 september 2013

GroenLinks vraagt naar de afdoening van toezegging 11-19.

Het college geeft aan dat een memo op de agenda van de komende collegevergadering staat.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 september 2013

GroenLinks informeert naar moties die in voorgaande jaren zijn ingediend maar nog niet zijn afgedaan. Ze zijn uit beeld verdwenen.

De ChristenUnie geeft aan dat een overzicht wel beschikbaar is.

Het college stelt dat moties snel worden afgedaan. Het is aan de raad om te beoordelen of dat goed gebeurt.

Naar aanleiding van toezegging 2013-17 (Functies van het Warnshuus) vraagt de PvdA vraagt wat waar is van berichten dat Stichting Perspectief uit het Warnshuus zou vertrekken.

Het college antwoordt in gesprek te zijn met partijen die de vrijgekomen plek van de RABO-bank zouden kunnen opvullen.

GroenLinks stelt dat het memo ter afdoening van toezegging 2013-18 (Toelichting op onderdeel Nota Bovenwijkse voorzieningen) niet beschikbaar is.

De voorzitter geeft aan dat het memo via de website wel beschikbaar is. Men moet dan wel als raadslid ingelogd zijn.

6. De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat

(griffienummer 2013-0123)

De VVD heeft behoefte om langer over dit stuk door te praten en vraagt of dit mogelijk is.

GroenLinks constateert weinig betrokkenheid van de raad bij de Stedendriehoek.

De Stadspartij stelt dat in de Agenda te weinig rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van Zutphen en vraagt of suggesties voor een westelijk ontsluiting wel zijn meegenomen.

De ChristenUnie vindt het voorliggende verhaal een goed beleidsstuk. Wel zijn er vragen over de uitwerking. De westelijke ontsluiting is voor Zutphen van groot belang.

D66 sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie. De bereikbaarheid van Zutphen moet uitgangspunt zijn.

Het college geeft aan te hechten aan afdoening van het agendapunt. Begin oktober moet de bestuursverklaring worden ondertekend. 

Advies:

Voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

(griffienummer: 2013-0129)

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7b. Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

(griffienummer: 2013-0128)

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Raad 9 september 2013

(griffienummer: 2013-0131)

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2013

(griffienummer: 2013-0130)

Geen opmerkingen.

10. Verslag Forum 1 juli 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

Deze motie is gelijktijdig besproken met het initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld, griffienummer 2013-0122. Voor het verslag zij daarnaar verwezen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter merkt op dat dit voorstel tegelijk met de motie “Hoogspanningsleiding ondergronds” griffienummer 2013-M0021 wordt behandeld. Vervolgens geeft hij eerst de insprekers het woord.

De heer H.K. Siegers: zie bijlage.

Mevrouw G. ten Velde: zie bijlage. Zij verwijst in haar bijdrage naar de financiële kaders van Tennet, de brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer van 16 april 2013 en een plan van aanpak dat het Comité Warnsveld Zutphen Hoogspanningsvrij heeft opgesteld. Ook deze zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD verzoekt het college de door mw. Ten Velde opgeworpen vragen meteen mee te nemen in de beantwoording.

GroenLinks vraagt waarom inspreekster de brief van het college aan de minister om nogmaals naar de regeling te kijken als een truck beschouwt om de boot af te houden.

Mevrouw Ten Velde concludeert dit uit het feit dat de brief van 18 april 2013 van de minister aan de Tweede Kamer tot geen enkele actie heeft geleid van het college. Bovendien heeft het comité de brief van het college niet gezien, ondanks afspraken daarover.

Burgerbelang constateert dat uit de reactie van mevrouw Ten Velde de boosheid van bewoners spreekt.

De Stadspartij is verbaasd over het betoog. Het college is reeds jaren intensief met deze materie bezig.

De PvdA merkt op dat het moment naderbij komt dat er een besluit moet worden genomen over de financiering. Is het comité eventueel bereid om een rol te spelen in het regelen van de noodzakelijke cofinanciering?

Mevrouw Ten Velde zegt hiertoe bereid te zijn.

De heer H.K. Siegers: zie bijlage. Hij voegt daaraan toe dat het de gemeente is die zorg moet dragen voor de cofinanciering. Het is niet juist daarvoor een beroep te doen op het comité.

De PvdA verduidelijkt dat het er niet om gaat dat het comité geld beschikbaar stelt, maar dat zij de gemeente deelgenoot maakt van haar expertise en netwerken/contacten.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de indieners van de motie en van het initiatief raadsvoorstel.

Het CDA zegt dat de motie bedoeld is om het college aan te zetten tot actie. Al in 2009 is een motie van dezelfde strekking aangenomen en het onderwerp is opgenomen in het college akkoord. Zutphen staat op de lijst en kan aanspraak maken op de regeling. Het is een kwestie van nu of nooit.

Burgerbelang merkt op dat het door haar ingediend initiatiefvoorstel veel verder gaat; het college kan een motie naast zich neerleggen.

De Christen Unie merkt op dat de toelichting die het CDA op de motie geeft veel scherper is dan de tekst van de motie.

D66 vraagt zich af of er zo maar een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt kan worden. In het zicht van de verkiezingen komt er altijd een stroom aan moties. De fractie stelt voor deze alle aan te houden tot het eind van het jaar om dan in één keer bij de begrotingsbehandeling alle zaken goed tegen elkaar te kunnen afwegen.

De VVD stelt voor dat eerst het college reageert op insprekers, motie en initiatiefvoorstel. Het forum gaat hiermee akkoord.

Het college merkt op teleurgesteld te zijn over het beeld dat mevrouw Ten Velde schetst. Dat is geheel in strijd met de werkelijkheid. Het college begrijpt wel de zorgen van het comité en neemt die ook serieus. De brieven aan rijk en provincie zijn uitstekende brieven. Er is immers nog geen regeling door het rijk opgesteld. Het rijk is geheel op de hoogte van de situatie in Zutphen, reeds lang voordat de brief geschreven is. Hetzelfde geldt voor de provincie. In het factsheet dat de provincie heeft opgesteld, staat Zutphen als enige genoemd.

Het rijk is gevraagd om na te denken over een verhoging van het vergoedingspercentage; aan de provincie om te denken aan co-financiering.

Stadsbelang zegt dat het weliswaar een indrukwekkende lijst is die het college opsomt, daar wil zij niets aan afdoen, maar het gaat nu om het resultaat dat wordt bereikt. Dat is een kwestie van prioritering.

Het college zegt dat de prioritering al blijkt uit de brieven die het college heeft gestuurd. Of er reeds nu geld voor moet worden gereserveerd is een zaak van de raad; het is echter pas in 2017 nodig. Daarom zou opnemen van het bedrag in de meerjarenbegroting voldoende zijn.

De VVD begrijpt van de insprekers dat Tennet nu al een aanvraag wil zien voor een plan van aanpak.

GroenLinks pleit ervoor meer te doen dan het schrijven van een brief, namelijk het indienen van een aanvraag. Vanuit Provinciale Staten klinkt ook de roep om met een plan te komen, zoals Apeldoorn.

De PvdA dringt er eveneens op aan om contact te leggen met Tennet, zodat duidelijk wordt om welke bedrag het precies zal gaan. Ook de PvdA heeft vanuit PS vernomen dat zij wachten op een plan van Zutphen, zodat zij daaraan vanuit de investeringsimpuls geld kunnen steken.

Het college merkt op dat het van Gedeputeerde Staten juist het verzoek krijgt daarmee te wachten totdat GS het plan heeft voorgelegd aan PS. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het kader van de investeringsimpuls dient aan een zestal voorwaarden te worden voldaan. Het is zeer de vraag of het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen aan die criteria kan voldoen. Het college ziet meer kansen de investeringsimpuls te gebruiken in het kader van de stadscontracten. De regeling is overigens al zwaar overtekend.

Er is niets mis mee nu contact te leggen met Tennet. Het plan van aanpak van het comité zal het college positief benaderen.

De PvdA meent dat het de fracties van PS een steun in de rug zou zijn, als ze beschikken over een plan van aanpak van Zutphen.

GroenLinks ondersteunt dit. Vanuit de provincie komen kennelijk verschillende signalen. Dit moet het college aansporen stappen te ondernemen.

De VVD merkt op dat Tennet een gesprek aanbiedt. De fractie spoort het college aan met een plan te komen, zodat de financiële consequenties in beeld gebracht kunnen worden. Daarmee kan dan in de begroting rekening worden gehouden. Het past ook in de door PS aangenomen motie over de investeringsimpuls.

Het college antwoordt dat in de motie van PS wel eisen zijn gesteld aan zaken die in het kader van de investeringsimpuls worden gefinancierd. De brieven van het college aan rijk en provincie zijn van belang. Het college heeft begrip voor de zorg van de bewoners, maar pas tegen het eind van het jaar zal bekend zijn hoe de rijksregeling eruit ziet.

De VVD begrijpt niet dat het college nu de boot afhoudt, terwijl er al in 2009 een motie van o.a. de Stadspartij over deze kwestie is aangenomen.

Het college antwoordt dat de motie op alle punten is uitgevoerd.

GroenLinks meent dat de politieke situatie in PS aanleiding is om nu toch met een plan van aanpak te komen.

Het college merkt op dat dat nog niet betekent dat de provincie zal mee-financieren.

Stadsbelang zegt dat het ijzer gesmeed moet worden als het heet is. Dat is nu het geval. Daarom is een intentieverklaring van de raad nodig door middel van het aannemen van de motie en door aan te geven dat geld wordt gereserveerd.

Burgerbelang zegt dat het voorstel niet alleen betrekking heeft op de Van Essenstraat en Warnsveld, maar ook op Leesten. Het genoemde bedrag is zo gekozen dat ook anderen nog zullen moeten bijdragen. Wat zijn fractie betreft komen zowel motie als initiatiefvoorstel vanavond in de raad ter besluitvorming.

Het CDA roept het college op de handrem los te laten. Het comité heeft al een plan van aanpak geschreven.

De Stadspartij constateert dat er bij PS kennelijk bereidheid bestaat dit project onder te brengen bij de investeringsimpuls. Het college kan zich weliswaar niet tot PS richten, maar de raad wel door het aannemen van de motie. Daarna kan een bedrag in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Het college merkt naar aanleiding van punt 2 van het initiatiefvoorstel op dat het niet eerder een kaderstellend raadsbesluit kan uitwerken voordat de rijksregeling bekend is geworden. Het onder 3 gestelde om nu al 1 miljoen euro te reserveren raadt het ten zeerste af. Ten aanzien van punt 4 merkt het op dat de gemeente al vanaf de oprichting deel uitmaakt van het landelijk platform, maar dat het nu voor het eerst is dat daarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Burgerbelang vindt deze reactie van het college op het initiatiefvoorstel onvoorstelbaar. Er moet nu wel degelijk geld worden gereserveerd, anders grijpt Zutphen ernaast.

Desgevraagd concludeert de voorzitter dat het voorstel nog niet rijp is voor behandeling in de raad.

GroenLinks spoort de fracties aan om vóór het volgend forum gezamenlijk tot één voorstel te komen.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie meerjarige subsidie St. Perspectief, relatie opdrachtgever - opdrachtnemer (09-09-2013)

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.A. Jansen
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Het college geeft een inleiding op de presentatie die door de heren Borgonjen (afd PenP) en Boswinkel (stichting Perspectief) wordt verzorgd.

Er is een meerjaren subsidieovereenkomst gesloten met Perspectief op basis van een nieuwe systematiek. Het college wil de raad/het forum graag hierover informeren.

De heren Borgonjen en Boswinkel verzorgen de presentatie.

Stadsbelang zegt blij te zijn met de vrijwilligerscentrale en vraagt of rekenschap en resultaat goed zijn afgestemd. Tevens wil de partij weten of de basis voldoende stevig is in verband met de aanstaande transities.

GroenLinks vraagt naar het abstractieniveau van het 4R-model. Komen de doelen en het bereiken daarvan voldoende duidelijk naar voren. De verslaglegging moet het karakter krijgen van een soort dialoog.

Het  CDA  vraagt of er vergelijkbare 4Rmodellen in het land worden gebruikt en of het gebenchmarkt kan worden.

De Stadspartij is blij met de geschetste ontwikkeling en wil graag weten hoe de samenwerking met zorgsinstellingen is.

De SP vraagt naar de samenwerking tussen buurtservice en buurtzorg in Waterkwartier.

De VVD zegt dat er al afspraken waren over het vastleggen van meerjaren afspraken en subsidie. De partij wil graag weten in hoeverre huisartsen ook zijn betrokken bij ondermeer het CJG

De PvdA zegt dat het vastgestelde sociale beleidskader de richting geeft. Zijn er in de uitwerking zaken die meer of minder prioriteit hebben gekregen en worden er accenten gelegd in het kader van de nieuwe zorgstructuur. Hoe wordt het project eigen kracht mogelijk gemaakt?

Burgerbelang wil weten of Perspectief voldoende voorbereid is en weet waar het aan toe is in het kader van de toekomst.

De CU zegt een discrepantie te ervaren rond de vraag en het aanbod in de sociale wijkvisie. Zijn er ook gesprekken met bijvoorbeeld het Gilde en vluchtelingenwerk.

D'66 is benieuwd naar de wijze waarop Perspectief communiceert met bewoners in wijken.

Het college beantwoordt  samen met de heer Boswinkel de vragen.

De heer Boswinkel geeft aan dat de opdracht op zich duidelijk was maar tegelijk niet simpel. De richting is voldoende neergezet en daar kan Perspectie mee uit de voeten. Er is regelmatig overleg met de gemeente over de uitwerking. Er ligt nu een eerste rekenschap maar die was best lastig. Tegelijkertijd is men ook tevreden over de eerste aanzet en is er voortdurende overleg over hoe het beter kan.

Het college zegt er dicht op te zitten en mee te denken in de zoektocht. Wat gaat goed en wat gaat minder goed. Het rekenschap afleggen is een groeimodel en er wordt gewerkt met intervisie. Er worden goede stappen gezet die op soortgelijke wijze ook met andere partijen gemaakt kunnen worden in het kader van de transities.

Stadsbelang interumpeert en vraagt of de basis voldoende aanwezig is.

Het college zegt dat de basis staat en dat er voortdurende verder wordt ontwikkeld.

De PvdA zegt dat de wijze van rekenschap afleggen eigenlijk lastig is omdat de raad tegelijk ook vraagt om duidelijke en meetbare indicatoren.

De VVD zegt dat we teveel gewend zijn aan het denken in harde cijfers. Dat kan en moet soms anders.

De CU zegt dat we de processen goed moeten kunnen volgen en dat er ook zaken zijn die moeilijk hard te maken zijn in cijfers.

Het college geeft aan het het vastgestelde beleidskader het uitgangspunt is en dat rekenschap meer is dan alleen cijfers. Het rekenschapsdocument zal ook aan de raad worden aangeboden en kan in een forumbijeenkomst worden besproken.

De heer Boswinkel zegt de ricicogroepen voldoende in kaart te hebben en dat de samenwerking voldoende is .

Het college zegt dat het 4R-model een zelf ontwikkelt instrumentarium is. Benchmarken naar dit model zal lastig worden. Er zijn wel benchmarken rond het functioneren van sociale wijkteams en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Ook het meedoen aan de WMO werkplaats biedt mogelijkheden en daar wordt ook van geleerd. Huisartsen zijn individuele praktijkhouders waar niet in alle gevallen overleg mee gevoerd wordt. Wel met de huisartsenvereniging is er overleg. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om samen de problemen op te lossen en de samenwerking te verbeteren.

De heer Boswinkel zegt dat het ecogram een handig hulpmiddel is dat is opgenomen in het systeem bij start en afsluiten van een traject eigen kracht. Er is aandacht voor de ouderen in de wijken. TIP is een ouderen project in de wijk dat weel informatie oplevert. In het kader van de transities kunnen we daar wat mee. Buurtzorg en buurtservice in Waterkwartier werken goed met elkaar samen. Het gaat bijna als vanzelfsprekend. De meerjarige afspraken die in het kader van de subsidie zijn gemaakt kunnen ook in gezamenlijk overleg tussentijds worden aangepast. Over het project eigen kracht wil de heer Boswinkel het forum graag een keer iets meer vertellen. De vrijwilligerscentrale werkt goed en de samenwerking met vrijwiligers is goed. De communicatie tussen Perspectief en de burgers in de wijk is goed maar leidt ook wel eens tot een boze burger. Dat moet ook kunnen.

De voorzitter concludeert, mede gezien de tijd, dat de vragen zijn beantwoord en dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.  

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in