Pagina delen

Forumverslag 09-07-2020

Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 (09-07-2020)

Datum 09-07-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDA. van Dijk
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat dit een voortzetting betreft van de Forumvergadering over Kaderstelling beleidsplan Jeugd, welke vorige week dinsdag is geschorst. Er zijn nog vier fracties die in de eerste termijn nog hun inbreng kunnen geven. Die fracties geef ik als eerste het woord, te beginnen bij de PVDA.

PVDA: Er wordt een mooie set kaders voorgesteld door het college. Als fractie kunnen we daar mee instemmen. We hebben vragen over de financiële solide basis: is het mogelijk het aantal zorgaanbieders te verlagen? En de gezinshuizen: er wordt gestreefd naar meer lichtere zorg door gezinshuizen. Er komt er nu 1 bij, is dat niet te weinig? Geeft Zutphen een lagere vergoeding dan de gemeente Oude IJsselstreek? Komen er nog meer gezinshuizen in Zutphen?

College: Arnhem hanteert ook hogere tarieven. Voor het overige geef ik het woord aan de ambtelijke ondersteuning. 

Ambtelijke ondersteuning: In 2019 is er een nieuw produktboek met nieuwe tarieven door marktconsultatie zorgaanbieders en tarievenvergelijking. Meer gemeenten hanteren hogere tarieven. We moeten kijken of de tarieven realistisch zijn.

College: We hebben de ambitie het aantal kinderen in de geïndiceerde zorg terug te brengen. We streven naar meer gezinshuizen. We willen het aantal zorgaanbieders verlagen: de aanbestedingsvorm van de gemeente Zutphen zorgt voor te veel zorgaanbieders.  We willen onderzoek hiernaar doen. Binnen het huidige inkoopbeleid bestaat de mogelijkheid om keuzes te maken. Wanneer dat onderzoek er is, dan een forum over inkoop organiseren.

BewustZW: Het doel is om het kaf van het koren te scheiden. Hoe benoem je de criteria om de juiste partijen te selecteren?

College: Uit onderzoek blijkt dat je het kaf van het koren kan scheiden.

ChristenUnie: Is best practices onderdeel van het onderzoek wat in de regio is geweest of gaan we het wiel opnieuw uitvinden? De visie moet worden vertaald in concrete doelen. Dan kom je bij de juiste aanbieders terecht.

D66: Worden kwaliteitscriteria al bij de inkoop in de regio gehanteerd?

College: Ja, er zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Deze hebben gezorgd voor een filtering in het aantal zorgaanbieders.

BewustZW: Naast criteria ook kwaliteitsvragen. De grotere zijn niet altijd de betere. De kleinere moet je ook een kans geven.

College: Mee eens. De kleiner zijn ook flexibeler, sluiten meer aan bij de vraag. Zij hebben niet een standaard aanbod dat klaar ligt. Je kan hier echt in sturen. Dat moeten we meer doen dan we nu doen. In de herfst kom ik hier op terug.

BewustZW: Hoe gaat het produkt er uit zien? Wat krijgen we er voor terug?

VVD: Er zijn 7 kaders/doelen. Het plan volgend op het beleidsplan uit 2013/2014 is bewust verlengd tot 2020. Dat zijn effectieve kaders waarbij preventie voorop staat. We hebben de volgende aandachtspunten: 1e kader: wat is de taak van de gemeente hierin? 2e kader: wat is de link naar de contacten in de samenleving? 3e kader: bij indiceren aanhaken bij de wet. 4e kader: aantal aanbieders drastisch beperken. 5e kader: uit beleidsplan heldere afbakening van de taken voor de gemeente Zutphen. 6e kader: Afbakening op basis van tering naar de nering zetten. 7e kader: Wij ondersteunen een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en (toekomstige) ouders. We willen een beknopt beleidsplan, niet in woorden maar in verhelderende beelden. De grens van 18 jaar: al op de 17e verjaardag moet een plan woerden gemaakt voor hoe verder na de 18e verjaardag. Hier  niet pas 2 maanden voor de 18e verjaardag mee beginnen.

BewustZW: Hoe wordt de raad betrokken bij het vervolgproces. Verder delen wij wat de VVD heeft gezegd. Het woord ''preventief'' moet worden meegenomen in de titel van het beleidsplan. Je moet altijd proberen preventief hulp te bieden.

D66: Complimenten naar de organisatie en het college voor het ambitieuze plan. Het is mooi dat het woord ''jeugd'' is gebruikt en niet ''jeugdhulp'' of ''jeugdzorg''. Hier moet het accent op liggen. Met veel jeugd gaat het goed. Maar de gemeente moet ook daar een rol hebben en verantwoordelijkheid nemen. Het beheersmatige karakter: willen we dat voor de jeugd? Wat zijn de belangrijkste kaders voor de Zutphense beleidskaders jeugd? Er is te weinig aandacht geweest voor het beleidsplan uit 2013/2014. We lopen op veel terreinen voorop. Jammer dat die energie en blijheid niet terugkomt in de evaluatie. Niet om te wijzen maar om te leren voor de toekomst: hoe gaan we om met het inzicht in en de aanpak van de wachtlijsten? Wat zijn klachten? Hoe is de tevredenheid onder jeugd en ouders? Hoe destructief is de onderlinge concurrentie tussen de zorgaanbieders? Verschuiving van maatwerk naar preventie is de verkeerde transformatie:  niet snijden in maatwerk maar investeren in de 0-lijn.

We hebben een wens ten aanzien van het advies van de Rekenkamercommissie bij het onderzoek jeugd: Wij vinden een raadswerkgroep niet democratisch. Dat is te besloten. De hele raad moet gaan over de problemen en de toekomst van de jeugd. Wij willen graag iedere 2 maanden een forum jeugd met daarin de actuele stand van zaken om te kunnen monitoren.

ChristenUnie: Wijst D66 de raadswerkgroep af tegen het advies van de Rekenkamercommissie in?

D66: Ja, je moet actief monitoren. Er is destijds gedecentraliseerd omdat de lokale overheid het dichtst bij de gezinnen staat.

BewustZW: Wij zijn het daarmee eens: geen raadswerkgroep.

VVD: Aanvullend hierop het volgende: wij hebben een voorstel gedaan voor een raadswerkgroep. Niet voor het financiële gedeelte, maar om zicht te hebben op de transformatie.

College: Ben blij om regelmatig aan tafel te praten over de transformatie. Daar komen we te weinig aan toe doordat de nadruk op de financiën ligt. De vragen van de VVD. aan het 1e kader willen we het debat wijden. Er zitten nu te veel kinderen in jeugdhulp zonder dat er gesprekken zijn met onderwijs en ouders. Binnen de verschillende beleidskaders verschilt de rol van de gemeente. Dat geldt ook voor maatschappelijke vraagstukken. We moeten beter acteren met andere partners. Er is niet altijd een rol voor de gemeente, wel een agenderende rol. De oplossing ligt niet altijd bij jeugdhulp. Het hulpprgramma van de Rijksoverheid - 9 maanden/kansrijke start, wij doen hier aan mij. Er is wel een financieel dilemma. De overgang van 18- naar 18+ is nu te abrupt. Het beleidsplan is niet zomaar verlengd, maar heel bewust. Daarna kwamen de bezuinigingen.

VVD: Ik waardeer het dat D66 heeft teruggepakt naar het oude plan uit 2013/2014 en dat het een waardevol stuk blijkt.

College: De vraag van D66. Er is geld nodig voor een omslag. Goed monitoren hoort daar bij. Na de zomer willen we dat laten zien. Belangrijke kaders voor Zutphen is versterk de samenwerking met huisartsen en het onderwijs. Het werken met een stuurgroep gebeurt al. De laatste jaren zijn we te veel met de eigen finaciële sores bezig geweest. Nu gaan we weer verder.

ChristenUnie: Wat is er de oorzaak van dat er in Zutphen meer zorgvraag voor kinderen is dan gemiddeld? Ik mis de aandacht voor eenzaamheid onder de jeugd door het moeilijk contact kunnen maken en het hebben van een negatief zelfbeeld. Is hier in het kader van monitoring wel aandacht voor?

College: Meer kinderen dan gemiddeld in de jeugdzorg heeft te maken met de bevolkingssamenstelling: Zutphen heeft een sociaal economische onbalans, armoede, vechtscheidingen, schulden, 1-ouder gezinnen, laaggeletterdheid. We hebben wel een beeld van eenzaamheid, maar nog geen preventief programma. Goed om dit mee te nemen.

ChristenUnie: We moeten in bredere zin gedachten gaan wisselen over de sociaal economische onbalans.

BewustZW: Daat deel ik. Ook het CDA heeft dat eerder al aangegeven. Punt van aandacht is zwerfjongeren.

D66: We willen inzicht in de wachttijden en -lijsten.

College: Er waren wachttijden als gevolg van ziekte, maar dat is nu opgelost. Kom met een memo terug op de wachtlijsten en op zwerfjongeren.

BewustZW: Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen.

VVD: Wat betreft leerplicht, ondanks Corona zijn in Zutphen alle leerlingen in het vizier. De sociaal economische onbalans komt ook aan de orde bij het Initiatief raadsvoorstel Strategisch Kader Toegangsbeleid.

BewustZW: Wat is het vervolgproces?

College: Spoor 3 en 4 willen in 2020 samen met de raad afronden. Spoor 1 en 2 in het eerste half jaar van 2021. De rest hebben we dit jaar al scherp geformuleerd. Wij zijn zoekend hoe de raad hierbij te betrekken. Hoor dat er liever geen raadswerkgroep komt.

ChristenUnie: Wij kunnen meegaan met D66. Waar kijkt u naar bij monitoring, daarover moet u de raad informeren.

College: Nog een verdieping op de beleidskaders, vertaling in concrete doelen. Dat gebeurt komend half jaar.

VVD: We moeten serieus nadenken om eens in de 2 maanden een forum te houden.

BewustZW: We moeten in beeld brengen de prestatieindicatoren en de -produkten.

College: Ik word blij van deze suyggestie.

Voorzitter: Is het onderwerp voldoende besproken voor behandeling in de raad van 13 juli? Ja? Dan kan dit door naar de raad van 13 juli en sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad