Pagina delen

Forumverslag 09-04-2018

Concept kadernota VNOG 2019-2022 (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
Burgerbelang
D66Y ten Holder
VVDG Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter meldt dat geagendeerd is de Concept kadernota VNOG 2019-2022.

Allereerst wordt het woord gegeven aan het College. Ambtelijk ondersteuner Anja van Veldhuisen geeft een toelichting. In de VNOG werken 22 Gelderse gemeentes samen op gebied van brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Dit is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling.

De kadernota is een opmaat naar de begroting van de veiligheidsregio. Voorheen werd hiervan alleen de begroting voorgelegd. Het geeft inzicht in waar we samen met de regio mee bezig zijn. We geven de raad gelegenheid om kennis te nemen van de kaders. Een officiële zienswijze is niet aan de orde.

Een officiële begroting komt er nog aan. Wat er voor ligt wordt verwerkt in de begroting.

We geven nu zoveel mogelijk input, om het aantal zienswijzen te beperken.

Op 23 april a.s. komt de gebiedsfunctionaris Michiel Verlinden van de VNOG meer vertellen over de werkzaamheden van de veiligheidsregio, waarbij gelegenheid is voor het stellen van vragen. Dit is onder voorbehoud van de agendacommissie. Eventuele vragen kunnen we meenemen naar hem.

De voorzitter geeft de forumleden gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe reëel is het dat de kosten van de kazerne voor rekening van Zutphen komen?

Peters antwoord dat de ambtelijke werkgroep nog in gesprek is met de VNOG. Het reëel bedrag voor overname is 150.000 euro. Het is moeilijk om aan te geven op welke termijn daar uitsluitsel over te geven is.

Van Veldhuisen: Zutphen ligt in het midden van de veiligheidsregio en heeft dus een regionale functie. Dus we zijn scherp op de kosten daarvoor.

PvdA: We worden graag geïnformeerd over wat het overleg van financiële ambtenaren precies inhoudt. Als we het goed begrijpen worden er een aantal extra activiteiten ondernomen welke gedekt worden door incidentele middelen. Betekent dat dit niet toekomstbestendig is. We willen graag meer inzicht in welke activiteiten strikt noodzakelijk zijn. Dit om een goede afweging te kunnen maken.

Peters antwoordt dat de kadernota zo is opgesteld dat alle incidentele uitgaves gedekt zijn. De VNOG komt in najaar met een aangepaste begroting waarin ze aangeeft welke structurele dekking er is voor onderdelen. Wanneer deze dekking ontbreekt dan kan de uitgave niet plaatsvinden.

PvdA: Wat is de status van het financiële ambtenarenoverleg?

Peters: De ambtelijke werkgroep bestaat uit leden van alle deelnemende gemeentes na een belangrijke gebeurtenis. Wij komen 6-7 keer per jaar bij elkaar, bijv. na een begroting of bij specifieke onderwerpen als de exploitatielast van de kazerne.

CDA: Het rapport is goed te lezen. We hebben vragen over de wijze van werving van vrijwilligers voor de brandweer, hoe verloopt dat?

Van Veldhuisen: We hebben een campagne gehouden in een cirkel van 3 kilometer rondom de kazerne, daar is iedereen aangeschreven. Op een open dag zijn er 50 gegadigden geweest, die nog wel getest moeten worden. De hoop is dat er 15 geschikte personen overblijven.

CDA: Hoeveel hebben we er nodig?

Van Veldhuisen: Zoveel mogelijk vrijwilligers. Deze hebben dan wel een goede begeleiding nodig.

CDA: Hebben een combinatie van betaald en vrijwillig bij de brandweer?

Van Veldhuisen: Het is een combinatie.

Groen Links: We sluiten aan bij de vragen van de PvdA. We denken dat er geprioriteerd moet worden in de voornemens uit de kadernota. Een overweging is daarbij om dan te kijken waar de nood onder de personeel het hoogst is. Wordt pas bij de begroting duidelijk of er extra uitgaven nodig zijn?

Peters: De extra uitgaven die in 2019 gaan gebeuren, weten we eind 2018.

VVD: Er werd net gezegd dat er nadruk wordt gelegd op speciale regionale taken. In Zutphen gaat de ambulancepost verkassen, er is een grote wens om samengevoegd te worden met de brandweer.

College: Deze suggestie nemen we mee.

Voorzitter: Zijn er verder nog vragen?

SP: Over de huisvesting: heeft dit effect op het handelen van de brandweer?

Van Veldhuisen: Dit was echt een financiële kwestie over bijv. onderhoud. Wie moet nu wat betalen? Dit heeft geen effect op aanrijtijden.

SP: We horen verschillende bedragen, hoe kunnen deze zover uit elkaar liggen?

Peters: De huisvesting is een aantal jaren geleden overgegaan naar de VNOG. We hebben maar 30.000 euro in de begroting van de VNOG. Wanneer we goede huisvesting willen krijgen is 150.000 euro nodig.

De Voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Kansen voor ieder kind (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Op voorstel van het presidium is besloten de bespreking op 9 april te laten vervallen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan drie moties op de agenda. Als eerste is het woord aan mevrouw Jager en de heer Vogelzang. Zij wonen in de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager spreekt in (zie haar inspraakreactie).

ChristenUnie: Is de schade aan de woningen aantoonbaar vastgesteld?

De heer Vogelzang: Nee, bij slechts één woning is dat aangetoond.

PvdA: Heeft u al meer informatie van de gemeente gekregen?

Mevrouw Jager: Nee.

Burgerbelang: Wat is de ideale oplossing voor de bewoners?

De heer Vogelzang: Verder verkeersluw maken van de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager: En het handhaven van de maximumsnelheid van 30 km/uur.

D66: Wat is specifiek aan de Jan Vermeerstraat?

Mevrouw Jager: Veel vrachtverkeer naar onbestemde doelen. Dat is dan met name ’s ochtends.

GroenLinks: Wij hebben een vraag aan het college. Kan de gemeente de navigatie zodanig instrueren dat bepaalde straten niet voor vrachtverkeer toegankelijk zijn?

College: Ja.

Voorzitter: Dank aan de insprekers. Ik stel voor de motie over de Paulus Potterstraat nu als eerste te behandelen. Ik geef het woord aan GroenLinks als indiener van de motie.

GroenLinks: Het is al een hele tijd geleden dat de Paulus Potterstraat een functie kreeg als fietsverbinding. Er zijn veel ongevallen met leerlingen in de straat. Ook is er veel schade aan auto’s. Ik zie de volgende grote knelpunten:

-          Drukte bij de scholen (halen en brengen)

-          Parkeerdruk bij het gezondheidscentrum

-          Overlast van vrachtverkeer

VVD: De parkeerplaats onderaan de fietsbrug is riskant en gevaarlijk. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor “verkeersopvoeding”.

Burgerbelang: De inrichting van de wijk is verouderd. Revitaliseer de weg en richt hem opnieuw in.

CDA: Verkeersveiligheid vinden wij een belangrijk punt. Zijn er plannen van of gesprekken met buurtbewoners en –organisaties?

GroenLinks: Ja. Ook “parkeeropvoeding” is nodig. Veel mensen parkeren hun auto op de stoep.

ChristenUnie: Ook scholieren moeten het leren. En ouders die kinderen zomaar uit hun auto zetten. Er is veel fietsverkeer in de Paulus Potterstraat. Hoe urgent is deze motie?

PvdA: De Paulus Potterstraat heeft prioriteit. De inrichting van de straat is van belang, dan pas kan de politie goed handhaven. We moeten het totaalplaatje bekijken bij de herinrichting.

SP: Er gaat iets mis met verkeer in Zutphen. Wij vinden een integrale aanpak nodig.

BewustZW: Kleine maatregelen kunnen in de Paulus Potterstraat al effect sorteren.

College: We zijn al druk bezig met de Paulus Potterstraat. Deze weg is niet goed ingericht. We praten hierover met scholen en omwonenden. Er komt nu geen versnelling van het proces. Het college is demissionair. Eigen gedrag van de mensen is ook van belang, net als handhaving.

GroenLinks: Wij pleiten voor concrete stappen. De Paulus Potterstraat is één van de drukste fietspaden van de stad. Het is nu al een fietsstraat waar veel auto’s rijden.

SP: Zijn er misschien noodmaatregelen mogelijk? Wat is de status van het college?

Stadspartij: De verkeersveiligheid is urgent.

College: De Paulus Potterstraat heeft wel degelijk prioriteit. Het college is demissionair. De raad beslist. De verkeersveiligheid is van groot belang.

SP: De Gemeentewet kent geen demissionaire status. Doe vooral voorstellen aan ons.

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar de tweede motie: de integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving. Het woord is aan de indieners van de motie.

BewustZW: Wij krijgen signalen van inwoners dat zij zich niet gehoord voelen over (verkeers)veiligheid. Wij pleiten voor het actualiseren van het VCP (verkeerscirculatieplan). Dan moeten we de nieuwe maatschappelijke veranderingen meenemen. Kijk daarbij integraal naar de Zutphense verkeerssituatie. Breng het algemene beeld in kaart. Leg dat voor aan de raad en maak daarna keuzes. Nu graag zo snel mogelijk een inventarisatie.

Burgerbelang: Leg de moties naast elkaar. Dat is al een mooie inventarisatie. Geen nieuw VCP nu alsjeblieft.

CDA: Wij vinden een integrale aanpak belangrijk.

Burgerbelang: Wij willen niet alleen een integraal plan, maar zien ook graag dat het college nu de moties oppakt.

SP: Daar zijn wij het mee eens. Pak nu de straten aan die in de moties genoemd zijn.

ChristenUnie: Een VCP heeft een risicoanalyse als grondslag.

Burgerbelang: De straten die in de moties genoemd zijn, zijn de meest urgente. Pak die nu eerst aan. Daarna graag een bredere aanpak.

CDA: Is er nu al kennis bij het college over deze knelpunten?

SP: Wij willen nu graag snel maatregelen.

College: Ja, het college kent de kruispunten. Maar inwoners verschillen erg van mening over oplossingen. Aan de Deventerweg hebben wij 150 reacties opgehaald (voor de herinrichting van deze weg). Voor De Hoven hebben we ook veel aandacht. Het duurt lang voor de rondweg er is.

GroenLinks: Inwoners hebben veel goede ideeën. Graag meer urgentie voor een aanpak van de knelpunten.

SP: Wij zijn het als forum steeds eens, toch? Het college neemt alles mee wat we hier zeggen.

BewustZW: Wij willen geen groot nieuw VCP. Communiceer de vraag goed naar iedereen.

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de derde motie, de kruising Jan Vermeerstraat-Gerard Doustraat. Ik geef weer het woord aan de indieners.

Burgerbelang: Wij zien graag dat het college deze kruising nu meeneemt met de andere twee moties. De veiligheid op deze kruising moet beter.

PvdA: Ook wij zien graag een gecombineerde, integrale aanpak van deze kruising.

D66: Waarom staat in de motie dat daar vier zebrapaden moeten komen?

Burgerbelang: Dat is een mogelijke oplossing. Neem dat als idee mee.

ChristenUnie: Voor welk probleem is dit een oplossing?

Burgerbelang: Bij zebra’s gaan mensen langzamer rijden.

BewustZW: Laten we nu niet met oplossingen gaan aankomen. En laten we geen schijnveiligheid creëren op die kruising.

Burgerbelang: Het is slechts een idee.

College: Hoe krijgen we de veiligheid verbeterd? Dat is de vraag waar het om gaat.

GroenLinks: Wij wensen het college veel wijsheid daarbij.

Burgerbelang: Wanneer begint het college aan de aanpak van de zaken die genoemd zijn in de moties?

College: Kleine zaken pakken we snel aan. Met de Paulus Potterstraat zijn we al bezig.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving Zutphen, Warnsveld en de Hoven (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan drie moties op de agenda. Als eerste is het woord aan mevrouw Jager en de heer Vogelzang. Zij wonen in de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager spreekt in (zie haar inspraakreactie).

ChristenUnie: Is de schade aan de woningen aantoonbaar vastgesteld?

De heer Vogelzang: Nee, bij slechts één woning is dat aangetoond.

PvdA: Heeft u al meer informatie van de gemeente gekregen?

Mevrouw Jager: Nee.

Burgerbelang: Wat is de ideale oplossing voor de bewoners?

De heer Vogelzang: Verder verkeersluw maken van de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager: En het handhaven van de maximumsnelheid van 30 km/uur.

D66: Wat is specifiek aan de Jan Vermeerstraat?

Mevrouw Jager: Veel vrachtverkeer naar onbestemde doelen. Dat is dan met name ’s ochtends.

GroenLinks: Wij hebben een vraag aan het college. Kan de gemeente de navigatie zodanig instrueren dat bepaalde straten niet voor vrachtverkeer toegankelijk zijn?

College: Ja.

Voorzitter: Dank aan de insprekers. Ik stel voor de motie over de Paulus Potterstraat nu als eerste te behandelen. Ik geef het woord aan GroenLinks als indiener van de motie.

GroenLinks: Het is al een hele tijd geleden dat de Paulus Potterstraat een functie kreeg als fietsverbinding. Er zijn veel ongevallen met leerlingen in de straat. Ook is er veel schade aan auto’s. Ik zie de volgende grote knelpunten:

-          Drukte bij de scholen (halen en brengen)

-          Parkeerdruk bij het gezondheidscentrum

-          Overlast van vrachtverkeer

VVD: De parkeerplaats onderaan de fietsbrug is riskant en gevaarlijk. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor “verkeersopvoeding”.

Burgerbelang: De inrichting van de wijk is verouderd. Revitaliseer de weg en richt hem opnieuw in.

CDA: Verkeersveiligheid vinden wij een belangrijk punt. Zijn er plannen van of gesprekken met buurtbewoners en –organisaties?

GroenLinks: Ja. Ook “parkeeropvoeding” is nodig. Veel mensen parkeren hun auto op de stoep.

ChristenUnie: Ook scholieren moeten het leren. En ouders die kinderen zomaar uit hun auto zetten. Er is veel fietsverkeer in de Paulus Potterstraat. Hoe urgent is deze motie?

PvdA: De Paulus Potterstraat heeft prioriteit. De inrichting van de straat is van belang, dan pas kan de politie goed handhaven. We moeten het totaalplaatje bekijken bij de herinrichting.

SP: Er gaat iets mis met verkeer in Zutphen. Wij vinden een integrale aanpak nodig.

BewustZW: Kleine maatregelen kunnen in de Paulus Potterstraat al effect sorteren.

College: We zijn al druk bezig met de Paulus Potterstraat. Deze weg is niet goed ingericht. We praten hierover met scholen en omwonenden. Er komt nu geen versnelling van het proces. Het college is demissionair. Eigen gedrag van de mensen is ook van belang, net als handhaving.

GroenLinks: Wij pleiten voor concrete stappen. De Paulus Potterstraat is één van de drukste fietspaden van de stad. Het is nu al een fietsstraat waar veel auto’s rijden.

SP: Zijn er misschien noodmaatregelen mogelijk? Wat is de status van het college?

Stadspartij: De verkeersveiligheid is urgent.

College: De Paulus Potterstraat heeft wel degelijk prioriteit. Het college is demissionair. De raad beslist. De verkeersveiligheid is van groot belang.

SP: De Gemeentewet kent geen demissionaire status. Doe vooral voorstellen aan ons.

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar de tweede motie: de integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving. Het woord is aan de indieners van de motie.

BewustZW: Wij krijgen signalen van inwoners dat zij zich niet gehoord voelen over (verkeers)veiligheid. Wij pleiten voor het actualiseren van het VCP (verkeerscirculatieplan). Dan moeten we de nieuwe maatschappelijke veranderingen meenemen. Kijk daarbij integraal naar de Zutphense verkeerssituatie. Breng het algemene beeld in kaart. Leg dat voor aan de raad en maak daarna keuzes. Nu graag zo snel mogelijk een inventarisatie.

Burgerbelang: Leg de moties naast elkaar. Dat is al een mooie inventarisatie. Geen nieuw VCP nu alsjeblieft.

CDA: Wij vinden een integrale aanpak belangrijk.

Burgerbelang: Wij willen niet alleen een integraal plan, maar zien ook graag dat het college nu de moties oppakt.

SP: Daar zijn wij het mee eens. Pak nu de straten aan die in de moties genoemd zijn.

ChristenUnie: Een VCP heeft een risicoanalyse als grondslag.

Burgerbelang: De straten die in de moties genoemd zijn, zijn de meest urgente. Pak die nu eerst aan. Daarna graag een bredere aanpak.

CDA: Is er nu al kennis bij het college over deze knelpunten?

SP: Wij willen nu graag snel maatregelen.

College: Ja, het college kent de kruispunten. Maar inwoners verschillen erg van mening over oplossingen. Aan de Deventerweg hebben wij 150 reacties opgehaald (voor de herinrichting van deze weg). Voor De Hoven hebben we ook veel aandacht. Het duurt lang voor de rondweg er is.

GroenLinks: Inwoners hebben veel goede ideeën. Graag meer urgentie voor een aanpak van de knelpunten.

SP: Wij zijn het als forum steeds eens, toch? Het college neemt alles mee wat we hier zeggen.

BewustZW: Wij willen geen groot nieuw VCP. Communiceer de vraag goed naar iedereen.

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de derde motie, de kruising Jan Vermeerstraat-Gerard Doustraat. Ik geef weer het woord aan de indieners.

Burgerbelang: Wij zien graag dat het college deze kruising nu meeneemt met de andere twee moties. De veiligheid op deze kruising moet beter.

PvdA: Ook wij zien graag een gecombineerde, integrale aanpak van deze kruising.

D66: Waarom staat in de motie dat daar vier zebrapaden moeten komen?

Burgerbelang: Dat is een mogelijke oplossing. Neem dat als idee mee.

ChristenUnie: Voor welk probleem is dit een oplossing?

Burgerbelang: Bij zebra’s gaan mensen langzamer rijden.

BewustZW: Laten we nu niet met oplossingen gaan aankomen. En laten we geen schijnveiligheid creëren op die kruising.

Burgerbelang: Het is slechts een idee.

College: Hoe krijgen we de veiligheid verbeterd? Dat is de vraag waar het om gaat.

GroenLinks: Wij wensen het college veel wijsheid daarbij.

Burgerbelang: Wanneer begint het college aan de aanpak van de zaken die genoemd zijn in de moties?

College: Kleine zaken pakken we snel aan. Met de Paulus Potterstraat zijn we al bezig.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Paulus Potterstraat goed op weg (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan drie moties op de agenda. Als eerste is het woord aan mevrouw Jager en de heer Vogelzang. Zij wonen in de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager spreekt in (zie haar inspraakreactie).

ChristenUnie: Is de schade aan de woningen aantoonbaar vastgesteld?

De heer Vogelzang: Nee, bij slechts één woning is dat aangetoond.

PvdA: Heeft u al meer informatie van de gemeente gekregen?

Mevrouw Jager: Nee.

Burgerbelang: Wat is de ideale oplossing voor de bewoners?

De heer Vogelzang: Verder verkeersluw maken van de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager: En het handhaven van de maximumsnelheid van 30 km/uur.

D66: Wat is specifiek aan de Jan Vermeerstraat?

Mevrouw Jager: Veel vrachtverkeer naar onbestemde doelen. Dat is dan met name ’s ochtends.

GroenLinks: Wij hebben een vraag aan het college. Kan de gemeente de navigatie zodanig instrueren dat bepaalde straten niet voor vrachtverkeer toegankelijk zijn?

College: Ja.

Voorzitter: Dank aan de insprekers. Ik stel voor de motie over de Paulus Potterstraat nu als eerste te behandelen. Ik geef het woord aan GroenLinks als indiener van de motie.

GroenLinks: Het is al een hele tijd geleden dat de Paulus Potterstraat een functie kreeg als fietsverbinding. Er zijn veel ongevallen met leerlingen in de straat. Ook is er veel schade aan auto’s. Ik zie de volgende grote knelpunten:

-          Drukte bij de scholen (halen en brengen)

-          Parkeerdruk bij het gezondheidscentrum

-          Overlast van vrachtverkeer

VVD: De parkeerplaats onderaan de fietsbrug is riskant en gevaarlijk. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor “verkeersopvoeding”.

Burgerbelang: De inrichting van de wijk is verouderd. Revitaliseer de weg en richt hem opnieuw in.

CDA: Verkeersveiligheid vinden wij een belangrijk punt. Zijn er plannen van of gesprekken met buurtbewoners en –organisaties?

GroenLinks: Ja. Ook “parkeeropvoeding” is nodig. Veel mensen parkeren hun auto op de stoep.

ChristenUnie: Ook scholieren moeten het leren. En ouders die kinderen zomaar uit hun auto zetten. Er is veel fietsverkeer in de Paulus Potterstraat. Hoe urgent is deze motie?

PvdA: De Paulus Potterstraat heeft prioriteit. De inrichting van de straat is van belang, dan pas kan de politie goed handhaven. We moeten het totaalplaatje bekijken bij de herinrichting.

SP: Er gaat iets mis met verkeer in Zutphen. Wij vinden een integrale aanpak nodig.

BewustZW: Kleine maatregelen kunnen in de Paulus Potterstraat al effect sorteren.

College: We zijn al druk bezig met de Paulus Potterstraat. Deze weg is niet goed ingericht. We praten hierover met scholen en omwonenden. Er komt nu geen versnelling van het proces. Het college is demissionair. Eigen gedrag van de mensen is ook van belang, net als handhaving.

GroenLinks: Wij pleiten voor concrete stappen. De Paulus Potterstraat is één van de drukste fietspaden van de stad. Het is nu al een fietsstraat waar veel auto’s rijden.

SP: Zijn er misschien noodmaatregelen mogelijk? Wat is de status van het college?

Stadspartij: De verkeersveiligheid is urgent.

College: De Paulus Potterstraat heeft wel degelijk prioriteit. Het college is demissionair. De raad beslist. De verkeersveiligheid is van groot belang.

SP: De Gemeentewet kent geen demissionaire status. Doe vooral voorstellen aan ons.

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar de tweede motie: de integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving. Het woord is aan de indieners van de motie.

BewustZW: Wij krijgen signalen van inwoners dat zij zich niet gehoord voelen over (verkeers)veiligheid. Wij pleiten voor het actualiseren van het VCP (verkeerscirculatieplan). Dan moeten we de nieuwe maatschappelijke veranderingen meenemen. Kijk daarbij integraal naar de Zutphense verkeerssituatie. Breng het algemene beeld in kaart. Leg dat voor aan de raad en maak daarna keuzes. Nu graag zo snel mogelijk een inventarisatie.

Burgerbelang: Leg de moties naast elkaar. Dat is al een mooie inventarisatie. Geen nieuw VCP nu alsjeblieft.

CDA: Wij vinden een integrale aanpak belangrijk.

Burgerbelang: Wij willen niet alleen een integraal plan, maar zien ook graag dat het college nu de moties oppakt.

SP: Daar zijn wij het mee eens. Pak nu de straten aan die in de moties genoemd zijn.

ChristenUnie: Een VCP heeft een risicoanalyse als grondslag.

Burgerbelang: De straten die in de moties genoemd zijn, zijn de meest urgente. Pak die nu eerst aan. Daarna graag een bredere aanpak.

CDA: Is er nu al kennis bij het college over deze knelpunten?

SP: Wij willen nu graag snel maatregelen.

College: Ja, het college kent de kruispunten. Maar inwoners verschillen erg van mening over oplossingen. Aan de Deventerweg hebben wij 150 reacties opgehaald (voor de herinrichting van deze weg). Voor De Hoven hebben we ook veel aandacht. Het duurt lang voor de rondweg er is.

GroenLinks: Inwoners hebben veel goede ideeën. Graag meer urgentie voor een aanpak van de knelpunten.

SP: Wij zijn het als forum steeds eens, toch? Het college neemt alles mee wat we hier zeggen.

BewustZW: Wij willen geen groot nieuw VCP. Communiceer de vraag goed naar iedereen.

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de derde motie, de kruising Jan Vermeerstraat-Gerard Doustraat. Ik geef weer het woord aan de indieners.

Burgerbelang: Wij zien graag dat het college deze kruising nu meeneemt met de andere twee moties. De veiligheid op deze kruising moet beter.

PvdA: Ook wij zien graag een gecombineerde, integrale aanpak van deze kruising.

D66: Waarom staat in de motie dat daar vier zebrapaden moeten komen?

Burgerbelang: Dat is een mogelijke oplossing. Neem dat als idee mee.

ChristenUnie: Voor welk probleem is dit een oplossing?

Burgerbelang: Bij zebra’s gaan mensen langzamer rijden.

BewustZW: Laten we nu niet met oplossingen gaan aankomen. En laten we geen schijnveiligheid creëren op die kruising.

Burgerbelang: Het is slechts een idee.

College: Hoe krijgen we de veiligheid verbeterd? Dat is de vraag waar het om gaat.

GroenLinks: Wij wensen het college veel wijsheid daarbij.

Burgerbelang: Wanneer begint het college aan de aanpak van de zaken die genoemd zijn in de moties?

College: Kleine zaken pakken we snel aan. Met de Paulus Potterstraat zijn we al bezig.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)

Verslag van de vergadering

Datum 09-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter meldt de aanwezigheid van twee insprekers:

Bij agendapunt 2, het algemeen spreekrecht, zal mevrouw Van den Bor gelegenheid krijgen om in te spreken. Ten aanzien van agendapunt 5, ‘Bestemmingsplan Hoveniersweg 10’, zal de heer Everdij gelegenheid krijgen om het woord te voeren.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft inspreker mevrouw R. van den Bor het woord.

Mevrouw van den Bor wijst op de afvalcontainers aan de Beethovenstraat. De bewoners van de flats aan de Beethovenstraat willen graag de gezamenlijke groene afvalcontainer terug. Ook deze bewoners willen afval scheiden, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk. Bovendien moeten de bewoners nu betalen voor het groenafval. Niet alleen ervaren bewoners dit als oneerlijk, maar dit is ook slecht voor het milieu. De groene container is zonder vooraankondiging weggehaald en gemeente ontkent nu dat er een groene container was. De bewoners zijn naar de Politie gegaan en die heeft hen naar de gemeente verwezen. De gemeente geeft geen antwoord op de schriftelijke vragen van bewoners.

De stank in de flat en het ongedierte dat nu op het verzamelde groenafval afkomt, veroorzaakt overlast.

Inspreker dankt de gemeente voor de groenafvalkalender. Hopelijk komt deze binnenkort van pas.

De PvdA informeert naar de situatie vòòrdat de groene container werd weggehaald.

Inspreker geeft aan dat er buiten twee containers stonden: een groene en een grijze.

Het College geeft aan dat mevrouw Bor een antwoord zal krijgen van het College.

Inspreker overhandigt alle relevante gegevens aan het College. De gegevens zijn bij dit verslag gevoegd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 9 april 2018

De VVD valt het op, dat op de toezeggingenlijst een aantal zaken staat waarvan de termijn reeds is verstreken. Zij vraagt hoe daarmee wordt omgegaan.

De voorzitter geeft aan dat deze toezeggingenlijst ook door de griffie wordt gevolgd. Er zal aandacht voor de termijnbewaking worden gevraagd. Dit geldt eveneens voor de toezeggingenlijst van de raad van 9 april 2018.

4b. Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018

De ChristenUnie verwijst naar punt 17-11 (Herijking visie toegang sociaal domein). De vermelde termijnbepaling is 1 maart. Spreker informeert naar de stand van zaken.


De voorzitter stelt dat niet aan deze termijn kan worden voldaan omdat er een amendement is ingediend, waarbij de verschillende aspecten van het sociaal domein met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. Hierover zal te zijner tijd een nota van het College volgen.

De Stadspartij verwijst naar punt 17-09 (Wilhelmina Fontein). Het antwoord op de vragen zou vòòr 1 december 2017 beschikbaar komen. Momenteel ligt het antwoord ter inzage. Spreker vindt de beantwoording van de vragen erg summier, gezien hoe dit leeft onder de burgers. Spreker vraagt een uitgebreider antwoord, dat tevens de basis kan vormen voor een verder gesprek. Nu suggereert het antwoord dat op voorhand al bijna vaststaat waar de fontein komt te staan.

De voorzitter wijst op de mogelijkheid om dit in een Forum te bespreken. Dit kan worden verzocht.

Het college wijst er op, dat aan het College een keuze is gevraagd. Daarbij is aangegeven waarom bepaalde keuzes niet mogelijk zijn. In een later stadium is er nog een mogelijke locatie bijgekomen. Wethouder Pennings is daar momenteel over in gesprek. Het is aan de Raad of er nog andere ideeën moeten worden uitgewerkt.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"

De voorzitter geeft de aanwezige inspreker, de heer N. Everdij, het woord.

Inspreker is van mening dat er voldoende redenen zijn om hier als Raad inhoudelijk over te spreken.

Op 27 december 2017 heeft inspreker een zienswijze ingediend, waarna hij op 7 februari een ontvangstbevestiging ontving. Daarna heeft hij niets meer gehoord. Bij raadpleging van de gemeentelijke website bleek dat de zienswijze reeds was behandeld door het College en dat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad zou gaan. De procedure vertoont dus omissies en dit zou bij een eventuele beroepsprocedure negatief kunnen uitpakken voor de gemeente.

De beantwoording door het College bevat bovendien fouten. Aangegeven wordt dat een aantal onderzoeken niet hoeft plaats te vinden, maar inspreker constateert dat er verschillende regelgeving door elkaar wordt gebruikt. Dit is niet toegestaan. Wat dit betreft, verwijst inspreker naar jurisprudentie. Ook hierop zou het bestemmingsplan in een eventuele beroepsprocedure ‘onderuit kunnen gaan’.

Inspreker ziet dit bestemmingsplan als een manier om middels de zogenaamde ‘salamitactiek’ woningen toe te voegen aan de noordrand van De Hoven. In de onderbouwing van het bestemmingsplan is gesteld, dat het streven is om de aanwezige kassen te verwijderen; woningbouw vormt een middel om dit streven te kunnen realiseren.

Spreker stelt dat essentiële onderzoeken en onderbouwingen niet achterwege kunnen blijven. Het doel is immers om een grote ontwikkeling tot stand te brengen. Deze week is de structuurvisie voor de noordrand van de Hoven ter inzage gelegd. Juist dit deel leent zich ervoor om een goede integrale afweging te maken. Het past dan niet om vooraf snel de vaststelling van het bestemmingsplan als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen. 

Burgerbelang vraagt of de wijkraad is ingelicht over dit onderwerp.

Inspreker antwoordt dat hij niet met de wijkraad heeft gesproken.

De VVD vraagt wat het belang van inspreker is.

Inspreker woont nabij het gebied waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden. Hij wil geen woningen achter of voor zijn perceel. Met de ‘salamitactiek’ die de gemeente toepast, vreest hij dat dat op termijn wél gaat gebeuren.

De VVD vraagt waaruit inspreker afleidt dit een grootschalige ontwikkeling is.

Inspreker leidt dit af uit de Structuurvisie 2014 en uit de beantwoording van de zienswijze.

De gemeentesecretaris vraagt of inspreker een reactie heeft gehad op diens zienswijze.

Inspreker heeft geen reactie ontvangen op zijn zienswijze. Hij heeft de reactie van het College op de gemeentelijke website aangetroffen.

Het College biedt excuses aan voor het feit dat de heer Everdij geen bericht heeft ontvangen. Dit is niet zoals het hoort. Het betreft een bestemmingsplan voor drie woningen. Er komen drie woningen terug ter vervanging van bestaande bebouwing en zeker niet méér. Er staan voor De Hoven nog wel 300 woningen in de planning, maar daar heeft dit bestemmingsplan geen betrekking op.

De voorzitter vraagt of het bestemmingsplan Hoveniersweg 10 als hamerstuk kan worden behandeld in de Raad.

De VVD steunt dit voorstel, maar wijst op het tekort aan starterswoningen. In voorliggend plan betreft het drie woningen op één perceel, maar het zou mooi zijn om meer starterswoningen te kunnen bouwen in De Hoven.

De voorzitter stelt vast dat dit stuk als hamerstuk kan worden behandeld in de Raad.

De Inspreekreactie van de heer Everdij is bij dit verslag gevoegd.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 12-03-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd 12-03-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.51 uur.

Bijlagen

Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66Y ten Holder
VVDG Peteroff
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen”. De insprekers krijgen elk 4 minuten tijd om in te spreken.

Judith Kroes, coördinator dementie netwerk Zutphen Lochem

Evelien van der Leiden, bedenker en oprichter van de Bovenkamer Zutphen

Hans Polman, bestuurslid stichting Alzheimer Nederland Gelderland Oost

De voorzitter geeft het woord aan de eerste van de drie insprekers.

Dementie netwerk Zutphen/Lochem: We zijn blij met de motie. Een dementievriendelijke samenleving is erg belangrijk. Het is nogal wat voordat je een dementievriendelijke gemeente bent. Je moet dingen regelen en organiseren. Een casemanager is onmisbaar in het realiseren van dementievriendelijke samenleving Het bordje is niet het belangrijkste voor ons. Het is met name belangrijk dat de samenleving kan omgaan met iemand die dementie heeft.

D66: Participeert de Gemeente in het ketennetwerk dementie? Is ervoor de casemanager dementie is al niet een structurele regeling gecreëerd vanuit de zorgverzekeringswet?

Dementie netwerk Zutphen/Lochem: Nee, de gemeente participeert nog niet mee maar dragen wel financieel bij. We zijn met de beleidsmedewerkers aan kijken of de gemeente kan participeren in het netwerk.

Het klopt dat de casemanagers gefinancierd worden via de zorgverzekeringswet. Het is al sinds januari 2015 zo alleen zij er in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor die financiering een probleem werd. We zijn nu aan het kijken hoe we dit goed kunnen oplossen.

Bovenkamer Zutphen: Haal dementie uit de taboesfeer, en vergroot de kennis hierover.

Alzheimer Nederland: Het gaat over u en mij, en daar moeten we snel een goed beleid over maken. Als we heel snel zijn maken we het ook voor de mensen die nu dementie hebben een kwaliteitsslag in hun leven. (zie ook uitgeschreven bijlage).

D66: Wat is de visie Alzheimer Nederland op het gebied van goede zorg? Zien jullie die als integraal als specialistisch?

Alzheimer Nederland: Wij zien het niet als specialistisch.

PvdA licht de motie toe.

SP: Welke reserve? We hebben geen reserve in het sociaal domein.

PVDA: We snappen dat er geen reserve is maar we vinden dat er geld moet worden vrijgemaakt in het collegeplan voor deze groep mensen.

D66: Moet de naam van de motie niet anders niet anders heten. Dementie vriendelijke gemeente ipv dementie vriendelijke samenleving.

PvdA: We zijn het hier mee eens.

VVD: Kan het college iets vertellen over de dementietafel?

College: Ja. We zitten verschillende partijen die iets aan dementie willen doen om tafel. We kijken samen hoe effectief we het nu doen, wat is er nodig om het maatschappelijk vraagstuk wat op ons afkomt en hoe pakken we dat aan. Het gaat eigenlijk over deze motie. We zijn bezig met een plan van aanpak en college verwacht dat deze binnen een half jaar gereed is. Maar college onderschrijft niet dat we dan volledig voldoen aan de dementie vriendelijk samenleving en het precies het stappenplan van Alzheimer Nederland volgen in dat half jaar.

D66: Wordt er in het plan ook rekening gehouden met de zorgval die ontstaat als een cliënt van de wmo overgaat naar de wlz regeling? Dit pakt nadelig uit voor de cliënt.

College: In de keten zitten meer knelpunten bijv financiering casemanagers en we zullen aan de tafel hier ten dele uit komen. Ten dele zijn het ook onderwerpen die regionale overleggen aanbod komen. Zo zijn we aangesloten bij het overleg Regietafel met het Zorgkantoor in Apeldoorn. We moeten niet als gemeente alle problemen zelf proberen op te lossen maar de verantwoordelijkheden die elders liggen ook bij die partijen neer te leggen zoals bij de rijksoverheid en de verzekeraars.

CDA: Is deze motie overbodig omdat er heel veel gebeurd?

College: Ik omarm de motie en het is een steun in de rug. Maar ik onderschrijf wat u zegt.

PvdA: Het college heeft gezegd dat ze het liefst met hetzelfde budget doorgaat. Maar de doelgroep gaat groeien. Hoe ziet het college dit voor zich om met hetzelfde budget een grotere groep op termijn te ondersteunen?

College: Of het op termijn lukt weten we niet zeker. We moeten goed kijken of we de middelen die we nu beschikbaar hebben voor dementie in kunnen zetten. Als we het daar niet mee redden kunnen we altijd de keuze naar de raad doen of we nog meer geld beschikbaar hebben." 

Voorzitter: De motie is gereed voor de raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie gewijzijgd meerjarig financieel perspectief 2018-2021 (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDG Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWT. Marks
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum gewijzigd financieel meerjarenperspectief

College: Vanavond de presentatie van het gewijzigd financieel meerjarig perspectief. Deze presentatie is vanmiddag ook gegeven voor alle medewerkers van de gemeente. Het merendeel van de medewerkers was aanwezig.

In november hebben we een begroting gepresenteerd met hele goede cijfers tot en met 2021 en met ruimte voor nieuw beleid. Toen wisten we nog niet wat er aan zat te komen, wat ons een paar maanden later bereikte aan tekorten, met name binnen het sociaal domein.

Dhr. Kamphuis (ambtelijke ondersteuning) geeft een presentatie.

Dhr Kamphuis geeft aan dat hij ten allen tijde bereid is om in een technisch overleg een nadere toelichting te geven.

SP: Hoe kan dit? Op 6 november waren we nog in jubelstemming. Wat is er gebeurd, wat heeft het college niet gezien en wij als raad? En hoe verhoudt zich de bezuinigingsronde die eraan zit te komen tot de kerntakendiscussie?

College: We hebben wel iets voorzien, daarom hebben we u eind 2017 verzocht om in de begroting twee keer twee miljoen in 2018 en 2019 mee te nemen als extra reserve indien zich tekorten voordoen in het sociaal domein.

Daarnaast zijn met Het Plein geconfronteerd met een herziene reële begroting, daar blijkt uit dat er ruim zeven miljoen tekort is van structurele aard.

Voor wat betreft de kerntakendiscussie in 2012, toen zaten we met een kleiner budget. Nu hebben we een totaal budget van ruim 170 miljoen, en destijds was het totaalbudget 120 miljoen. De maatregelen die toen moesten worden genomen waren bijna twee keer zo veel als dat we nu aan de hand hebben.

SP: Dat laatste is enigszins geruststellend. Maar voor wat betreft dat eerste, de pot is nu meer dan leeg. We moeten nu negen miljoen euro structureel gaan bezuinigen op het sociaal domein als we dit gaan uitvoeren, terwijl u wist welke kosten er aan zaten te komen. Hoe kan het dat het verschil zo groot is?

College: Voor een deel is dit te verklaren uit de herziene begroting van Het Plein. Het andere aspect is dat we begin dit jaar geconfronteerd zijn met zorgaanbieders in de Jeugdzorg die van de afgelopen vijf jaar rekeningen mogen indienen, rekeningen van 2015 tot en met 2017, dat is aanzienlijk meer dan we zelf begroot hadden. Daar kunnen we niks aan doen, het overkomt ook andere gemeenten. Je weet wel van tevoren dat er facturen aankomen, maar je weet niet hoeveel. Er zijn wel voorzieningen getroffen, maar de facturen bleken meer en hoger dan voorzien.

BurgerBelang: U gaf aan dat er in 2012 een kleiner budget was. Maar we hebben nu juist een groter budget vanwege de decentralisaties.

College: Ik wil het niet vergoelijken, maar nu zitten we met een ruimer budget, ik wil alleen het verschil aangeven. Er zijn ruim 100 gemeenten die hetzelfde overkomt.

D66: Voortbordurend op de vraag van SP, in burap 2 zien we dat er een tekort aan staat te komen van 7 miljoen, en in dezelfde periode ligt er een begroting die heel positief is. Hoe verklaart u dat?

College: We hebben daarvan gepoogd dat het ten goede zou keren, maar dit is de begroting die gepresenteerd is voor de komende jaren voor zover ons op dat moment bekend.

D66: D66 vindt dit geen goed antwoord, u kunt niet de resultaten presenteren in de burap met 7 miljoen negatief en dan met een positieve begroting aankomen. Dan zet u ons op een verkeerd been.

Dhr. Janssen: De burap 2 van 2017 gaf aan dat er een overschrijding zou zijn ten aanzien van de Participatiewet en de uitvoeringskosten Het Plein, we hebben daarvoor een voorziening opgenomen in de begroting van 2018 een bedrag van twee miljoen. En we hebben de extra kosten die we moesten maken voor Het Plein, de overige vijf miljoen, ten laste gebracht van de reserve sociaal domein.

Daarna hebben we in zicht gebracht hoe het verder zou lopen. Toen we kregen te maken met de herziene begroting van Het Plein, bleek dat er niet zeven miljoen tekort maar bijna negen miljoen was. We hadden een voorziening van twee miljoen en dus hebben we een tegenvaller van structureel zeven miljoen. Die wordt nu opgeteld bij de andere tekorten.

D66: Als u die 5 miljoen verdisconteerd had in de begroting, had die er dan nog zo uit gezien?

Dhr. Janssen: Dan had het een nadrukkelijk slechter beeld gegeven als dat toen bekend was. Goed nieuws is dat er nu sprake is van een realistische begroting van Het Plein. De afgelopen jaren heeft u structureel geld bij moeten passen op de lopende begroting. Nu is de conclusie dat remmende maatregelen hard nodig zijn.

PvdA: Hoe groot is het tekort in verhouding tot andere gemeenten?

En ten aanzien van de hogere uitkering in het gemeentefonds, wat is de relatie daarvan met de tekorten in het sociaal domein?

Is dit het tekort het ook, met name in de jeugdhulp, of is er een risico dat het tekort nog groter dan voorzien? Kunnen we nog meer facturen verwachten?

Wordt er ook in de uitvoering bijgestuurd? Mogelijk zit daar ook ruimte in.

Lagere rente betekent minder rente inkomsten maar een deel van het voordeel van lagere rente landt in de gemeentebegroting, meestal bij het grondbedrijf en vastgoed. Kunt u daar wat over zeggen?

College: Het vergelijken met andere gemeenten, dat hebben we niet concreet in beeld. Wel is het goed om te vergelijken met andere gemeenten.

Dhr. Kamphuis: Zo’n vergelijkend onderzoek met andere gemeenten moet je heel zorgvuldig doen, wij weten niet hoeveel gemeenten al hebben toegevoegd uit de algemene reserve.

Dhr. Janssen: Indicatief: Apeldoorn heeft een budget van 36 miljoen voor de jeugdzorg en Zutphen van ongeveer 14 miljoen. Wij houden rekening met een structureel tekort van 1,5 miljoen, Apeldoorn houdt rekening met een structureel tekort van vijf miljoen.

Interruptie BurgerBelang: De VNG heeft vorig jaar al aangegeven dat een kwart van de gemeenten problemen heeft met tekorten op het sociaal domein. Dat zit voornamelijk bij de jeugdzorg en ik heb niet het idee dat het zoals in Zutphen het geval is namelijk dat de grote problemen bij Het Plein zitten. Dat maakt Zutphen redelijk uniek.

College: De facturen die we ontvangen hebben vóór 1 maart bedragen 3,6 miljoen, dat is toch wel substantieel.

De lobby is ook volop gaande via allerlei kanalen, bijvoorbeeld de VNG commissie financiën, en via de wethouders binnen de stedendriehoek is contact. Er is zelfs buiten de stedendriehoek contact met wethouders van de G20. Wat gaan dit ook aanhangig maken via een berichtgeving naar het VNG congres in juni 2018.

Ter beantwoording van uw vraag: Is dat het nu? Kunnen we vóór 1 maart 2019 weer facturen ontvangen? Ja, kan. Het systeem is nu eenmaal zo.

Interruptie van GroenLinks: Dat vind ik wel heel makkelijk. Zijn daar geen afspraken over gemaakt met de opdrachtnemers?

Stadspartij: Verhelderende vraag: U zegt over 2016 en 2017 kunnen wij facturen verwachten?

College: Elk jaar kunnen de zorgaanbieders vijf jaar terug vragen.

Dhr. Janssen: Daar is wel het nodige in gewijzigd, dat die uitvoeringsorganisaties niet ongelimiteerd met terugwerkende kracht die facturen in kunnen dienen. In Zutphen vindt de toegeleiding met jeugdzorg plaats op allerlei manieren, dat betekent wel dat wij niet aan de poort kunnen sturen wat wij wel of niet aan rekeningen bij ons terechtkomen. Daar is Zutphen niet uniek in, dat is zoals het systeem op dit moment is ingericht. De aanname van het Rijk dat we steeds meer naar preventie en algemene oplossingen zouden moeten gaan in plaats van duurdere specialistische zorgtrajecten. Duurdere intramurale zorgtrajecten blijken toe te nemen. En de onderlinge vraag naar andere vormen van jeugdzorg, opvoedingsondersteuning is alleen maar gegroeid de afgelopen jaren. Dat is tegen de trend in die verwacht werd met de decentralisatieopgave. In de maartcirculaire heeft men expliciet laten opnemen zich niet te herkennen in de problematiek zoals de gemeenten die schetsen als het gaat over de financiering van het sociaal domein. Het geld wat we erbij hebben gekregen heeft te maken met het trap op-trap af principe, het Rijk geeft ongeveer 4,3 miljard meer uit op de rijksbegroting en dat betekent ook dat de gemeenten ‘trap op’ ook meer geld ontvangen vanuit het algemeen fonds. Hier zit geen compensatie in voor de tekorten in het sociaal domein en dat moet nu heel hard op de tafel van het kabinet terecht gaan komen.

SP: In het regeerakkoord stond dat 450 mln is vrijgemaakt om de klappen in het sociaal domein op te vangen, is dat al meegenomen?

Dhr. Janssen: Die zijn verwerkt in de vervroegde maartcirculaire. Dat lost het echte probleem niet op, de tekorten waar gemeenten mee kampen loopt in de miljarden. En daarnaast is die 450 miljoen incidenteel.

VVD: Er wordt gesproken over een weerstandsindicator van 2 bij een tegoed van 10 miljoen op de algemene reserve, en dat is acceptabel. In de start hadden we het goed voor elkaar.

Verwacht u dat u knelpunten tegenkomt bij de overdracht, voor de volgende wethouder financiën?

En facturatieperiode van 5 jaar, in de gezondheidszorg wel gebruikelijk. Maar hoe zeker weten we dat de cijfers die nu voorliggen wel echt reële cijfers zijn?

College: Antwoord op uw laatste vraag: We hebben een voorziening getroffen omdat we weten dat de facturen ook nog na kunnen ijlen. Is dit het nu? We hopen het wel. We weten nu wel wat het getal kan zijn.

Uw vraag over een opvolger: Ik neem aan dat het een goede kandidaat is, dan kan die het zo overnemen. Mijn opvolger weet zich gesteund met een goed ambtelijke organisatie met deskundige en goed onderlegde financiële mensen.

Wanneer medewerkers of de raad suggesties hebben voor kostenbesparingen of bezuinigingsmaatregelen, dan graag.

Wellicht is het goed voor u om te weten dat wij ook al bezig zijn met wat we nu al voor maatregelen kunnen nemen en wat voor effect die kunnen hebben bij Het Plein. De pijn zit met name bij het sociaal domein.

Stadspartij: Het voelt als een domper. Stadspartij vindt het erg jammer nu duurzaamheid hoog op de agenda staat, dus wij willen hier, liever niet op bezuinigen. Wellicht zijn er bezuinigingsmogelijkheden bij het CJG? Daarnaast zou Stadspartij liever een positieve inslag zien. Wat Stadspartij graag ziet is cijfers over wat het experimenteren zou kunnen opleveren. Wij hebben het idee dat we daar op de goede weg zijn.

ChristenUnie: De ChristenUnie blijft zich verbazen over het verschil van november en nu. Hoe gaan we in het vervolg sturen op Het Plein en sociaal domein om dit soort debacles te voorkomen? Hoe nu gestuurd is daar is geen verklaring voor gegeven, maar is wel een zorgpunt voor de ChristenUnie. Welke sturingsmechanismen worden ingebouwd?

Hoe groot is het risico dat we een artikel 12-gemeente worden met deze cijfers?

SP: In aansluiting op de ChristenUnie, misschien is het een idee om een technische bijeenkomst beleggen, wat is er precies gebeurd, waar gaat het geld naartoe hoopt de SP daar te horen. U gaf aan dat de structuur complex is, en dat maakt sturen en bezuinigen moeilijk. Heeft u een voorbeeld?

CDA: Eind 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, 5 miljoen per jaar, blijft dat beschikbaar, of is dat een vraag die binnenkort beantwoord kan worden?

Burgerbelang: Het woord bezuiniging kwam niet een keer voor bij de informateurs. Dat geeft maar aan hoe plotseling zich dat ontwikkelt. eerst 8 miljoen en nu 18 miljoen.

Hoe kunnen we die sprongen ervaren?

College: De vraag over sturing, wij sturen daar op met de feiten die je per dag hoort. We hebben wel vinger aan de pols, maar we hebben nu een reële begroting, en dan kun je niet sturen op dat er ineens 9 miljoen bij komt.

Nu zijn we voorafgaand bezig geweest, en hebben dat ook voor de hele begroting 2018 vooraf aan u meegedeeld, dus daar kun je wel op sturen.

Waar je moeilijker op kunt sturen is de jeugdzorg. We zijn afhankelijk van de zorgaanbieders, we weten niet hoe groot de facturen zijn.

ChristenUnie: ChristenUnie wil graag weten hoe we dit soort fluctuaties kunnen voorkomen, dat heeft te maken met sturing.

College: Aanvullen op de sturing, de tekorten van 5 mln, waar wisten we toch van in de burap, die is verwerkt in de reserve. Als je de reserve verder niet presenteert in in je burap dan komt dat niet terug. Wat we ook gaan doen is de reserve sociaal domein afschaffen, die bestaat straks niet meer, dan hebben we alleen een algemene reserve, dat maakt het wel transparanter.

Uw vraag over de artikel 12-status: in 2021 worden wij een artikel 12-gemeente als we niets doen, dus bij ongewijzigd beleid.

Uw vraag over de voorbeelden: Het Plein, daar fluctueert het enorm, en het voorbeeld van de jeugd, waarmee we met facturen geconfronteerd worden.

SP: De SP vroeg naar voorbeelden waaruit blijkt dat sturen moeilijk is.

Dhr. Janssen: Sturing is in die zin mogelijk als sturing in meerdere handen ligt. Als het gaat over de uitvoering van de WSW Wet, dat moeten we nu met vier andere gemeenten doen terwijl de risico’s voor 80 procent bij Zutphen liggen.

Geldt ook bij het gedeeld eigenaarschap van Het Plein, alles moet afgestemd worden met Lochem. Sturen is makkelijker als dat niet meer hoeft.

De fluctuaties waar we mee te maken hebben gehad gecombineerd met de mate waarin we onverwacht hoge rekeningen gepresenteerd kregen maken zelf ook dat we met schaamrood op de kaken kijken wat hier gebeurt. Tot nu toe waren we redelijk goed in het voorspellen van hoe het zou gaan lopen en nu zijn we verrast. We gaan vanaf nu iedere maand thermometer er in steken. Daarmee vergroot je je bijsturingskansen. Dat licht ik graag toe in het technisch beraad.

Stadspartij: Er worden toch prijsafspraken gemaakt met zorgaanbieders?

Dhr. Janssen: Je kunt in de jeugdzorg niet zeggen dat het budget op is en we een kind niet kunnen helpen. Het zijn open eind regelingen. Een intramurale zorgplek voor een kind met een meervoudige complexe behandeling die daarvoor nodig is. Dat gaat tussen de 160.000 en 180.000 per jaar kosten. Als je er daar een aantal van hebt lopen die kosten heel snel op. Gecombineerd met het feit dat wij niet weten wie er allemaal toegeleiding krijgen omdat heel veel niet gaat via de poort van de gemeente.

We gaan denkwerk verrichten, maar vooruitlopend daarop hebben we al een aantal dingen gedaan. Er is een vacaturestop ingelast. We hebben ook tegen de hoofdbudgethouders die verantwoordelijk zijn voor nieuw beleid aangegeven daar waar nog geen verplichtingen zijn aangegaan, daar prudent mee om te gaan. Dat betekent dat het nieuw beleid op dit moment niet wordt ingezet. Voor 2018 valt de bezuiniging nog mee, 500.000 euro, maar in 2019 stijgt het al naar 6,2 miljoen. Dat is een forse opgave waarbij we moeten zorgen dat het zoekgebied zo maximaal groot mogelijk is en dus ook het nieuw beleid betreft.

Voorzitter: Kunt u iets zeggen over de termijn waarbinnen we een technische bijeenkomst kunnen gaan houden?

College: Concreet hebben we 14 mei gepland voor de forumvergadering. Voor een datum voor technisch beraad komen we nog bij u terug.

Voorzitter sluit de vergadering af, en refereert aan de toegezegde extra technische bijeenkomst.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta (09-04-2018)

Datum 09-04-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM.J. ten Broeke
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De heer Langedijk is als ambtelijk ondersteuner aanwezig.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij vervolg forumvergadering van 12 maart jl. en geeft het woord aan het college. 

Het college praat het forum bij over de keuzes van de andere gemeenten:

Voorst heeft op 12 maart een motie behandeld over de de hoogte van de uittreedsom voor de gemeenten Brummen en Zutphen (is deze wel hoog genoeg?) en een verzoek aan college om te komen tot een bedrijfsplan over de doorontwikkeling van Delta na uittreding van Zutphen en Brummen. De motie heeft het niet gehaald. Bij de hoogte van de uittreedsom heeft nog niemand stilgestaan en het college heeft de toezegging gedaan om te komen met een plan na uittreding van Zutphen en Brummen.

Brummen heeft op 22 maart besloten uit de GR Delta te stappen.

Lochem, college heeft businesscase aangeboden aan de raad waarbij het werkdeel van de Participatiewet voor een deel wordt ingekocht bij GR Delta en voor een deel bij Randstad met het project " Baanbrekend". 

Voorst heeft nog niets gedaan en zit nog steeds met de Wsw bij GR Delta.

Bronkhorst blijft ook met de Wsw bij GR Delta. 

SP kan instemmen met het raadsvoorstel.

GroenLinks vraagt of het niet meer meedoen van het CDA in Lochem consequenties kan hebben voor de besluitvorming.

VVD geeft aan dat er sinds 12 maart wel het een en ander is gebeurd en vraagt aan het college wat het betekent om 6 tot 8 weken af te wachten.

College heeft samen met de raad op meerdere momenten stilgestaan bij de bewegingen bij andere gemeenten. Tegelijkertijd heeft Zutphen een eigen opgave. De koers die Zutphen heeft gevolgd is gebaseerd op de eigen opgave. De raad heeft dit ook bevestigd. Zutphen is grootste deelnemer in zowel Plein als Delta en heeft een forse en heldere stap gezet in de onderhandelingen. Het college adviseert slechts te kiezen voor 'afwachten' vanuit de eigen opgave. De vraag blijft welke keuze wil Zutphen maken in het sociaal domein.

D66 vraagt of er nog ruimte is in het onderhandelingsresultaat? Voorbeeld de discussie over de nacalculatie. Koers akkoord maar nog niet akkoord met het onderhandelingsresultaat.

ChristenUnie vraagt of we een deelbesluit kunnen nemen. Niet akkoord met het onderhandelingsresultaat, wel met de koers. Pleit om niet akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat omdat dit niet overeenkomst met de waarde in de maatschappij. Kunnen we wel uit de GR Delta treden, terwijl we niet akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat.

Ambtelijke ondersteuning geeft aan dat het bestuur Delta akkoord is gegaan met het uittreden van Zutphen, waarbij Zutphen heeft aangegeven dat er nog wel een akkoord van de raad moet zijn over de uittreedsom. Als bestuur Delta nu moet concluderen dat er geen onderhandelingsresultaat is, dan moeten we naar de provincie. De provincie houdt namelijk toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. Over de uittreedsom is weinig jurisprudentie. Robert Capel heeft in zijn rapport aangegeven dat er verschillende manieren zijn om een uittreedsom uit te rekenen. Welke methodiek wordt gebruikt door de toezichthouder is niet bekend.

ChristenUnie pleit ervoor om die procedure (naar de provincie gaan) dan maar te volgen en onze eigen koers niet te wijzigen. In het kader van Sterk Bestuur adviseerde de provincie te zoeken naar andere partners. Dat hebben we gedaan. Echter omdat we geen invloed hadden op de keuze van andere gemeenten zal nu een overleg op hoog niveau (GS en burgemeesters) moeten plaatsvinden. Het kan niet bedoeling zijn dat de gemeente zijn organisatie gaat financieren met uitkering-gelden.

College vindt bedrag van 2,3 miljoen ook fors. Echter ook de helft van het werk wordt meegenomen uit de GR Delta. Daarmee ontstaat er voor de GR een financieel risico. College vindt het gerechtvaardigd dat er vergoeding wordt gegeven voor dit risico.  In het oorspronkelijk onderhandelingsvoorstel werd uitgegaan van 1,5 miljoen. Echter nu krijgen we alle Wsw-ers (81 extra) met de daarbij behorende detacheringsvergoeding. Het verschil van 0,8 miljoen wordt door de detacheringsvergoeding in 3 jaar terug verdiend. College is van mening dat de onderhandelingen netjes zijn gegaan. Een gesprek tussen burgemeesters en GS over het proces kan altijd.

Burgerbelang vraagt of besluitvorming kan worden doorgeschoven naar nieuw college. Op dit moment zullen 2 collegeleden als raadslid over zichzelf stemmen. Geen goede vorm van dualisme. Wel doorgaan met opzetten werkbedrijf.

D66 vraagt nogmaals om een eerlijk akkoord op basis van nacalculatie. 

BewustZW deelt mening ChristenUnie en adviseert een verkennend gesprek met gedeputeerde van de provincie en het onderwerp 'nacalculatie' daar te bespreken.

Burgerbelang ziet geen onderhandelingsresultaat maar concludeert dat wordt gehandeld op basis van de uitkomsten van het rapport van Capel. 

College merkt op dat het rapport gaat over 18 onderhandelingspunten. Het gaat echt over onderhandelen en niet over het uitvoeren van het rapport van Capel. Echter op het punt van de 'nacalculatie' is de onderhandeling niet goed geslaagd. Het college heeft ingezet op overname personeel. Redenen: continutiet Wsw-ers en baanzekerheid voor het personeel. Dus niet ingezet op de kosten voor Zutphen. Toen werd ingezoomd op het onderwerp 'nacalculatie' gingen de blijvende partijen daarmee niet akkoord. De reden hiervoor was omdat de vertrekkende partijen niets te zeggen hebben hebben over de doorontwikkeling en de blijvende partijen de datum van doorontwikkeling niet kennen. Er was geen beweging nodig. College betreurt dit.

Over de slechte timing. Hierover gaat de agendacommissie.

D66 maakt het verschil als er straks andere mensen aan tafel zitten en kunnen we de nacalculatie er dan alsnog inbrengen.

College adviseert uit te gaan van de eigen opgave. Het is wel mogelijk om besluitvorming uit te stellen in afwachting van het totaaloverzicht voor het sociaal domein van de gemeente Zutphen. Zutphen moet zich niet afhankelijk maken van de bewegingen van bijvoorbeeld de gemeente Lochem.Dit zou ook een vertraging betekenen voor de oprichting van het werkbedrijf en de daaraan verbonden kansen.

VVD pleit nogmaals voor enige vertraging.

PvdA heeft moeite met vertraging ivm onzekerheid bij werknemers en werkgevers. Het onderhandelingsproces kan lang duren.

VVD beoogt zeker geen vertraging van maanden maar doelt op de coherentie van de eigen financiële situatie. Deze is niet helder en daarmee is het oprichten van werkbedrijf toch een beetje drijfzand, terwijl hier wel een groot belang ligt. De onzekerheid zal er zijn en blijven, omdat andere aspecten nog niet duidelijk zijn. 

ChristenUnie geeft aan dat het pand op geen enkele manier is meegenomen in het voorstel. Dit gaat om een waarde van 1 tot 1,5 miljoen waarvan Zutphen voor 53% eigenaar is. 

College zegt toe dat er een verklaring komt waarom het pand niet is meegenomen bij de onderhandelingen.

College geeft aan dat er door de koerswijziging onzekerheid zal zijn bij personeel en werkgevers maar het opzetten van het werkbedrijf staat niet ter discussie. In afwachting van een totaalplaatje voor het sociaal domein is het logisch om nu geen besluit te nemen over dit voorstel. 

Voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken maar dat, in afwachting van het totaalplaatje voor het sociaal domein, het voorstel niet doorgaat naar de raad. Het college heeft bovendien toegezegd dat er een verklaring komt waarom het pand niet is meegenomen in de onderhandelingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in