Pagina delen

Forumverslag 09-03-2015

Nota verbonden partijen (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Brummen is vanavond bij ons te gast. Hen wil ik speciaal welkom heten. In deze vergadering zal de Nota Verbonden Partijen worden behandeld. Eerst geeft het college een uiteenzetting over het onderwerp. Daarna krijgt de Raad de gelegenheid om gedachten uit te wisselen.

College: Er komen steeds meer taken naar de gemeente. Hierover is de Raad al eerder uitvoerig geïnformeerd. Ook het college en het MT zijn hierover geïnformeerd. In de begrotingsrichtlijnen is een apart hoofdstuk gewijd aan Verbonden Partijen. De Nota biedt een hanteerbare leidraad. Een meetlat om verbonden partijen te kunnen beoordelen. Voor de zomer van 2015 komen we met een meetlat voor de belangrijkste verbonden partijen. We zullen daarover informeren.

Bespreking

SP: Veel waardering voor het stuk. Verder een aantal vragen:

 • Hoe wordt het belang van een verbonden partij gemeten aan de hand van de meetlat?
 • Hoe komen we tot een betere samenwerking met andere betroken gemeenteraden?
 • De Nota bevat veel financiele belangen. Inhoudelijke belangen zijn ook noodzakelijk voor het stellen van kaders. Hoe kunnen we dat goed invullen?

ChristenUnie: Ook wij hebben veel waardering voor het stuk. Verder:

 • Hoe gaan we om met de risico’s?
 • De folder spreekt over zelfstandige bevoegdheden van de organisaties. Geldt dit ook voor de bedrijfsvoeringsorganisaties (BVO)?

D66: De Nota bevat 9 uitgangspunten over het starten en beeindigen van verbonden partijen. In de schema’s mist het beeindigen van de samenwerking met verbonden partijen.

 • Hoe beëindig je de samenwerking met een verbonden partijen? Op zijn minst moeten er afspraken komen over uittreding.
 • Hoe plaats ik eventuele uittreding in zo een schema?

BewustZW: Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Wel een vraag:

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over de verantwoordelijkheden van de andere verbonden partijen?

VVD: Ook wij zijn blij met de nota. Het verbaasd ons dat bij de bronvermelding in de nota niet de rekenkamercommissie van de gemeente Lochem noch van de gemeente Zutphen is genoemd. Via de nota kunnen het stroomlijnen van planning en control cycli worden afgestemd en verbeterd. In de nota kunnen doelen worden uitgewerkt die zijn gesteld door de verschillende gemeenteraden.

 • Graag in de nota meenemen dat in december wordt bekeken of de gestelde doelen zijn behaald.
 • Graag ook een opsomming aan welke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt deelgenomen.     
 • Ik mis de positie van raad ten opzichte van het college. Graag in de voorjaarsnota de precieze eigenaarsrol en opdrachtgeversrol.
 • Naast alle Wgr’s bestaat er ook een subsidiepartner, stichting Perspectief. Deze komt niet voor in de nota. Wel is die stichting onze partner in het sociaal domein. Graag een toezegging dat de stichting Perspectief in de begroting en in de voorjaarsnota op dezelfde manier zal worden behandeld als alle Wgr’s.

PVDA: Niet sturen op details maar meer betrokkenheid aan de voorkant. Te denken valt aan

 • Meer betrokkenheid met andere gemeenteraden;
 • Verbeteren van het weerstandsvermogen bij de gemeenschappelijke regelingen.

Verder de volgende vraag: Toegezegd is dat Naris bij het Plein zou worden ingevoerd, hoe staat het daarmee?

Graag meer sturen op cyclus, niet op detail.

GroenLinks: Mooi dat de nota er is en leidt tot nieuwe inzichten bij het college. Verzocht wordt het volgende:

 • Graag in een vroeg stadium naar de raad zodat de raad kaders en doelen kan stellen.
 • Strategische samenwerking, met wie?

Niet alleen het uitruilen is belangrijk, maar het gaan voor het grotere geheel.

Stadspartij:

 • Wat is de positie van de rekenkamer bij het toezicht houden op de verbonden partijen?
 • Wat is de positie van accountant bij het toezicht houden op de verbonden partijen?

College: Dank voor alle positieve reacties. De Wgr is er om gemeenschappelijke doelen te kunnen realiseren. Dit gaat soms gepaard met het afstaan van bevoegdheden. Wezenlijk punt is dat je elkaar kunt aanspreken op elkaars verplichtingen.

PVDA: Vindt onze deelname aan verbonden partijen plaats in deelbelang of in algemeen belang?

Vergelijk een algemeen bestuur wat deelbelangen heeft. En een dagelijks bestuur wat bredere belangen heeft. Dit is zo niet de bedoeling. Van smalle belangen van de eigen gemeente naar de bredere belangen van de samenwerking.

VVD:

 • Worden bij het Plein en bij Delta de zaken ook zo gesplitst?

College: Aan het Plein zijn bevoegdheden en taken overgedragen. Het Plein heeft beleidsvrijheid bij het toepassen van beleid zoals dat door de raad is vastgesteld. Dit is niet altijd helder, de meetlat helpt daarbij.

Doel is om er samen met andere gemeenteraden uit te komen, zelden spreken gemeenteraden elkaar aan. Colleges doen dat wel.  Er bestaat nog geen praktijk om van tevoren hierover met elkaar afspraken te maken. Dit is wel een openstaande optie. Als je het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord, maakt dat dat je actie gaat ondernemen. Insteek is met elkaar, samen de gestelde doelen bereiken.

ChristenUnie: Van tevoren communiceren omdat je samenwerkt.

College: Ja, vaak met financiële ambtenaren om te kijken wat haalbaar is.

De nota geeft niet alleen financiële samenwerking weer. Ook de inhoudelijke kant van samenwerking. Voor gemeenteraden zijn de jaarstukken het moment om invloed uit te oefenen door het indienen van zienswijzen.

GroenLinks: Niet alleen zienswijzen indienen, maar ook doelen benaderen.

College: Het is goed om niet alleen op geld aan te spreken maar ook op inhoud.

BewustZW: Welke middelen zijn er om de stukken op tijd te krijgen?

College: Ik kan de redenering volgen. In diverse jaarstukken, ook in de risicoparagraaf, vind je informatie over de risico’s van de gemeenschappelijke regelingen.

Het kunnen beëindigen van samenwerking moet op zichzelf mogelijk zijn, ook al blijkt dat niet duidelijk uit de nota. Uittreding is echter niet eenvoudig. Het kan wel maar heeft niet de voorkeur.

Het is terecht opgemerkt dat de rapporten van de rekenkamercommissies van de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen niet zijn genoemd.

Er zijn flinke stappen gemaakt om de verschillende cycli beter met elkaar te laten draaien.

De positie tussen raad en college is op zich duidelijk. In forumvergaderingen worden punten apart geagendeerd zodat de raad daarop kan reageren. De positie raad – college wordt straks duidelijker door de meetlat.

Samenwerking met subsidiepartner stichting Perspectief spreekt aan. Dit wordt positief meegenomen.

VVD: Kunt u toezeggen om de werkplannen van Delta en het Plein te bespreken in de raad en op welk moment?

College: De beleidscycli van de divers partijen draaien beter op elkaar in. Je moet niet willen om alle plannen in te zien. Je kan betere beoordelen op output.

VVD: Niet letten op details. We hebben gezamenlijk de taak om de in het sociale domein gestelde doelen te halen. Dit hoort bij wat je hebt gedaan. Wat kan volgend jaar beter. Dit geldt ook voor het Plein en voor Delta.

College: Het is belangrijk dat er zicht is op wat er gebeurd. Daar moeten we meer op inzetten.

Wat er gaat veranderen is voldoende beantwoord. Over de PIOFACH-taak is herhaaldelijk geïnformeerd. Over de vorm waarin dat plaatsvindt zal de raad nog worden ingelicht.

GroenLinks: Niet alleen informeren maar ook het er samen over hebben.

College: u wordt geïnformeerd als daaraan behoefte is.

BewustZW: In hoeverre wordt de raad betrokken bij het opstellen van de meetlat?

College: Als dat breed wordt gevoeld, dan zal in een aparte forumvergadering worden uiteengezet hoe de meetlat wordt toegepast. Met elkaar in dialoog gaan heeft de voorkeur.

GroenLinks: Ik wilde opmerken dat ik het vanavond een goede discussie vond.

BewustZW: De folder wil ik door partijen laten lezen om te vragen of er begrepen wordt wat er staat.

BewustZW: Ik zou graag nog een bijstelling van de nota willen zien.

College: Beter is om eerst de meetlat toe te passen. Als de raad kan besluiten, dan graag. Als de toepassing van de meetlat in de praktijk niet blijkt tewerken, dan kan de nota alsnog worden aangepast.

Conclusie

Voorzitter: Gezien de gegeven reacties acht ik dit voorstel rijp voor besluitvorming in de raad. Ik sluit hiermee de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over de in het kader van de decentralisaties gewijzigde taken en werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerste het woord aan het college.

College: het is van belang om op dit moment  na te gaan hoever het  staat  met de ontwikkeling van het CJG. Tevens zal getracht worden om inzicht te krijgen in de verdere toekomstige ontwikkeling ervan.

Door mevrouw Westdijk van het Centrum voor jeugd en gezin, wordt een presentatie over de doorontwikkeling van het CJG gegeven.

De voorzitter geeft  het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

Stadspartij: Het CJG heeft veel werk toegeschoven gekregen vanwege de nieuwe verdeling van taken. Kunnen zij dat aan? Hoe verloopt de budgetbewaking bij  het CJG nu de werkzaamheden veel complexer zijn geworden?

D66: Hoe is de samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs geregeld? Is de privacy van de  betrokken personen en gezinnen binnen het CJG gewaarborgd? Is er al een gemeenschappelijk visie tussen jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg geformuleerd?

Groenlinks: Het CJG heeft preventieve taken. Wordt er in dat kader veel samengewerkt met de GGD die preventie als één van de hoofdtaken heeft?

Bij de indicatiestelling van cliënten zal er overlegd worden met de partners in de specialistische zorg zoals psychiatrie en Tactus. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is de kwaliteit in het aanbod van de dashboard zoals die in de presentatie wordt genoemd.

PvdA: Er worden spreekuren op scholen gehouden. Wordt daar veel gebruik van gemaakt ? Komt er na deze presentatie  over een half jaar wederom een toelichting over de voortgang?

Zijn er al knelpunten geconstateerd

Is er in het kader van vroeg signalering een rol voor de sportclubs?

CDA: Is er in het kader van vroeg signalering/ preventie een samenwerking met andere maatschappelijke partners? Vinden jullie elkaar daarin?

Er zijn gezinnen waar al jeugdhulp is ,echter die door de wijziging van werken binnen het CJG anders gaat verlopen. Doet de CJG ook de keukentafelgesprekken met deze gezinnen en hoe gaat dat dan?

Waarom wil de CJG naar een nadere organisatievorm?

VVD: Wordt er ook daad werkelijk kennis gevraagd bij de kernpartners zoals het OZC Onderwijs zorg centrum?

Taken en doelen zijn al duidelijk naar voren gekomen in deze verkenningsfase echter het kost tijd om de transformatie te kunnen realiseren. Is er op dit moment wel genoeg kennis en capaciteit om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken die het CJG heeft?

Christen Unie: Is er al een beeld van de problemen waar tegen aangelopen wordt als het gaat om de zorg over de cliënten? Waar zitten de spannende dingen waar we aandacht voor moet hebben. Kan er al bijgestuurd worden?

In 2014-2015 gaat de jeugdzorg weer geheel over naar de gemeente. De mogelijkheid bestaat dan om hernieuwde contracten  met de zorgverleners af te sluiten. Dit biedt weer kansen voor de zorgverzekeraars die daar mogelijk dankbaar gebruik van zullen maken. Wordt dat door het college ook zo gezien en wordt daar met de verzekeraars al over gesproken?

Burgerbelang: Het doel is een betere zorg met minderkosten. In hoeverre is het monitoringsyteem daarvoor al gereed. Zijn alle posities en functies al ingevuld om de organisatie zodoende goed vorm te kunnen geven? Wat houdt gekanteld werken in?

SP: Het komt voor dat het CJG voor niets op cliënten wordt afgestuurd waarvoor zij geen specialistische hulp kan bieden. Hoe kan dit worden voorkomen?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

College: Vanaf begin januari zijn ook meteen de aanvragen van het CJZ opgepakt die er nog van het vorig jaar lagen. Die snelle en constructieve werkwijze heeft als gevolg dat burgers al sneller de weg naar het CJG weten te vinden.

De inhoudelijk beschikking worden door gedragsdeskundigen het CJG gedaan en de (financiële) afhandeling er van gebeurd door het Plein.

De samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs waaronder de 16/18-23 jarigen, behoeft nog de nodige aandacht. Het lastige daarbij is dat de zutphense scholieren ook elders op het middelbaar onderwijs zitten wat het volgen van de leerlingen lastig maakt. Er is daarover contact met de leerplichtambtenaren en ROC coördinatoren echter  dat moet nog beter vorm aan gegeven worden.

De privacy is geregeld via de infobox wat is alleen toegankelijk voor de gedragsdeskundigen afkomstig van buro jeugdzorg en de coördinator van het CJG. Deze informatie kan niet zo maar naar buiten komen.

D66: Als de CJG niet bereikbaar is wordt de cliënt automatisch doorverboden met het gemeentehuis waar soms te directe confronterende vragen worden gesteld voor de terugbel notitie. Dit kan als niet prettig worden ervaren  Kan dat niet anders? Het college gaat deze opmerking zeker ter harte nemen.

College: De GGD is een hele belangrijke partner waarmee intensief wordt samengewerkt op het gebied van preventie. Zij zitten in hetzelfde gebouw.

Groenlinks: Is er voldoende overleg met de specialistische psychiatrische zorgpartners? Het college geeft aan dat er intensief wordt samen gewerkt in het Jeugdzorg Plus team waarin zowel Tactus, GGnet als ook Dimence hun specialisme inbrengen.

College: De kwaliteitscontrole van de zorgverleners via de dashboard is regionaal geregeld.

De aanwezigheid op de scholen wordt heel laagdrempelig gehouden. Hierdoor wordt er gemakkelijk contact met de scholieren gelegd wat effectief werkt. Met de leerkrachten wordt ook veelvuldig overlegd. Mochten er leerlingen zijn waarbij meer zorgaandacht wordt gevraagd wordt er wordt er terug gekoppeld naar de zorgteams. In elke wijk is wel een school waar sprake is van dergelijke inloopspreekuren.

Er zijn contacten met sportverenigingen in het kader  van vroeg signalering. Echter die relaties zullen intensiever moeten worden.

De gesprekken met cliënten over de  jeugdhulp worden zowel bij de cliënten thuis, de keukentafel gesprekken als op het CJG gevoerd.

De samenwerking met het OZC waar zeer veel kennis en ervaring aanwezig  is, is er zeker. Er is binnen het OZC, het CJG, Perspectief en de Jeugdbescherming Gelderland het initiatief gelanceerd  om een gezamenlijke scholing op te pakken waarbij ieder kijkt wat zij daarvoor in huis heeft. Er wordt daarbij tussen de organisaties met een gesloten beurs gewerkt.

Het CJG is adequaat genoeg om haar taken op te pakken. Het is echter wel erg druk waardoor wel steeds de  juiste prioriteiten gesteld moeten worden. De bemensing is echter goed, er zitten voldoende mensen op de juiste plekken. Er is voorzien in wat er nu nodig is.

Er is op dit moment nog geen duidelijk beeld over wat er nu zo vlak na de start niet goed gaat. Van belang is vooral dat er geen mensen buiten het zicht van de jeugdzorg raken.

De indicatie van de zorg is niet altijd goed gegaan. Dit mede omdat CJG afhankelijk is van de informatie die afkomstig is van de zorgaanbiederswelke  niet altijd klopt. Zo kregen mensen  nog een brief van het CJG terwijl deze al een tijd geen zorg meer nodig had.

Er is budget beschikbaar om zowel de kwaliteit als de financiën rondom de  jeugdzorg te monitoren. Het CJG coördineert de jeugdzorg en het Plein doet de backoffice. Dit wordt weer terug gekoppeld met zowel het CJG als de gemeente voor eventuele bijsturing. Eind maart / begin april wordt de eerste( financiële) tussenrapportage verwacht. Nog niet duidelijk is hoe het monitoringssysteem eruit komt te zien.

D66: CJG kijkt wat de hulpvraag is en het Plein zet daar een financieel plaatje tegenover. Hoe gaat dat in de praktijk?

College: Het CJG past het beleid toe en kijkt daarbinnen wat nodig is voor een gezin waarbij de kwaliteit voorop staat. Natuurlijk wordt er naar kosten effectiviteit gekeken echter de kwaliteit van de zorg staat voorop. Als uit de rapportage in april blijkt dat het te duur wordt zal in overleg met de raad nagegaan worden welke keuzes er gemaakt moeten worden willen de kosten binnen de perken blijven. Wel is het zo dat financiën niet alleen een rol spelen bij het maken van de keuzes.

De kwaliteit van het aanbod van de zorgaanbieders geeft een wisselend beeld. Het is echter nog niet duidelijk is wat er aan diensten nodig is omdat daar de tijd nog tekort voor is.

Voorgesteld wordt om met de presentatie over de voortgang te wachten. De bestaande  raadswerkgroep zal eerst nagaan wat zij echt belangrijk vindt waarbij sociaal domein breed wordt gekeken. Als er vervolgens behoeft is aan een presentatie is kan daarover gesproken worden.

Bij jeugdzorg ligt er een dilemma tussen het toepassen van een lichtere zorg en waarbij de veiligheid van kinderen wel steeds in het oog moet worden gehouden. Daar zit een spanningsveld.  Wanneer moet er wel of geen zware speciale hulp worden ingeschakeld. Worden er daarbij niet belangrijkere zaken over het hoofd gezien. Belangrijk is om de praktijk ervaring met elkaar te evalueren.

Het CJG is echter nog niet overvallen door spannende zaken. Alles is tot nu toe middels goed overleg opgelost.

Burgerbelang: Training gekanteld werken, wat is dat? Het college geeft aan dat dat een nieuwe manier van werken is waarbij gekeken wordt naar algemene oplossingen en wat mensen kunnen waarna dat in een zorgplan wordt vastgelegd. Door genoemde gezamenlijke scholingsplan van de betrokken instanties met elk de inbreng van gespecialiseerde kennis, wordt het gekanteld werk vorm gegeven.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J.A. Neefjes
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDA
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het voorstel, waarna hij het woord aan het college geeft voor een toelichting.

College: Het raadsvoorstel is op één punt achterhaald. Bij punt 3 is een voorbehoud gemaakt met betrekking tot het beschikbaar stellen van de provinciale subsidie. De provincie heeft inmiddels het besluit genomen de subsidie beschikbaar te stellen voor het cultuurcluster Hof van Heeckeren. De provincie heeft ook aangegeven dat de inrichting van het depot archeologie, de inrichting van het museum en een klein deel van de voorbereidingskosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Na dit raadsbesluit gaan we gelijk aan de slag. Verbouw en fondsenwerving voor de losse inrichting van het Hof van Heeckeren en het verzelfstandigen van de musea gaan in verschillende trajecten naast elkaar lopen.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen waarna het college de vragen gelijk zal beantwoorden.

SP: Welk risico zit er aan de financiering via fondsenwerving van het onderdeel, inrichting van het Hof van Heeckeren?

College: Het college is er vrij zeker van dat het geld voor de inrichting gevonden kan worden. Er zijn hiervoor ook landelijke fondsen beschikbaar. Mocht het niet gelijk lukken dan gaan we eerst verder met de bestaande inrichting en gaan we pas vernieuwen als er geld beschikbaar is.

D66: Zoals bekend is D66 niet heel positief over dit voorstel en dan met name over het structurele tekort op de cultuurbegroting. Heeft het college voldoende gekeken of de tekorten niet uit een andere begroting gehaald kunnen worden?

College: In een eerdere motie van D66 is hier al uitgebreid over gesproken. Het college heeft toegezegd het tekort in een breder kader van de cultuurnota te gaan bekijken. Het proces van de cultuurnota gaat snel van start. In dit proces zal het college heel scherp kijken naar de haalbaarheid van de bezuiniging van € 100.000,- De investering is niet alleen goed voor het museum maar voor de hele kunst en cultuur sector in onze gemeenschap. Mocht blijken dat het niet haalbaar is dan zal het college met een alternatief voorstel naar de raad komen.

Burgerbelang: Is de zeer strakke tijdsplanning te halen? Is de naam Hof van Heeckeren blijvend?

College: De tijdsplanning loopt op dit moment nog steeds goed. De provincie heeft wel als voorwaarde dat de subsidie voor het einde van het jaar moet zijn besteed. Mochten we toch uit de pas lopen met de planning dan informeren we de raad en zullen we met de provincie verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Burgerbelang: Verwacht het college niet heel veel bezwaren op de vergunning en hoe verhoudt zich dit met de planning?

College: De verwachting van bezwaren is terecht maar zullen met name gericht zijn op de aanbouw in de tuin. Het college heeft hierom niet gekozen voor één vergunning voor de tuin en het pand maar twee losse vergunningen, één voor het pand en één voor de tuin.

Voor het proces was een werktitel noodzakelijk, dus is gekozen voor de naam Hof van Heeckeren. Het college kan zich voorstellen dat het veelvuldig gebruik van de naam bepaalde verwachtingen schept. College praat graag met de raad door over de naam.

Voorzitter: Het college heeft gevraagd of het voorstel gelijk vanavond in de raad behandeld en vastgesteld kan worden. De voorzitter vraagt of de fracties hiermee kunnen instemmen.

Burgerbelang: Wordt het voorstel dan nog aangepast op punt 3?

College: Het college zal dit met de griffie overleggen.

De voorzitter concludeert dat alle aanwezige fracties instemmen met behandeling van het voorstel in de raad van vanavond.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen. Vervolgens geeft hij het woord aan de indieners van de motie.

GroenLinks: Kern van de motie is dat de huidige beleidsregels voor het installeren van oplaadpunten een uitbreiding in de weg staan. Het gaat vooral om de eis dat auto’s na opladen minimaal 60 kilometer moeten kunnen rijden op elektriciteit en dat aanvragers ook de eigenaar van de auto zijn. Hierdoor zijn leaserijders uitgesloten. Deze belemmeringen moeten worden weggenomen.

D66: De fractie wil eigenlijk nog verder gaan met het wegnemen van belemmeringen, zoals de eis ten aanzien van een verzekering. Zou er geen concessie verleend kunnen worden?

GroenLinks: begrijpt de wens. De ontwikkelingen gaan snel, maar daarop wachten heeft niet veel zin. Nu kunnen op eenvoudige wijze al twee belemmeringen worden weggenomen.

Stadspartij: Hoe groot is het aantal leaserijders? Hoe wordt gewaarborgd dat de aanvrager daadwerkelijk zijn auto kan opladen bij de op openbare grond geplaatste oplaadpaal? 

GroenLinks: Het aantal is niet bekend, maar er zijn signalen dat dit wel toeneemt.

Burgerbelang: Het is van belang de behoefte beter in kaart te brengen. Bovendien is het de vraag of oplaadpalen niet achterhaald zijn: Toyota ontwikkelt nu een systeem voor draadloos opladen.

GroenLinks: Die ontwikkeling is geen reden nu niets te doen. Er ontstaat dan een te groot gat en lang niet alle auto’s zijn geschikt voor draadloos opladen. Het is de vraag welk doel de bestaande beleidsregels dienen.

VVD: Het is een goede motie. Vraag is wel hoe groot het aantal oplaadpunten wordt. Worden het geen obstakels in de openbare ruimte?

SP: Het gaat om palen in de openbare ruimte bij openbare parkeerplaatsen. Moet dit niet worden opgenomen in het parkeerbeleid?

GroenLinks: Het betreft vooral oplaadpalen bij woningen. De geuite zorgen zijn begrijpelijk en het beleid moet ook in zijn geheel worden heroverwogen, maar nu kunnen twee belemmerende regels worden aangepakt.

College: Het is een sympathieke motie. Ook al zijn de beleidsregels pas twee jaar in werking, is het college bereid de gevraagde aanpassing door te voeren. Wel zal nog goed gekeken worden naar de afstandseis. De eis dat de aanvrager ook eigenaar van de auto is zal vervallen, zodat niet alleen bezitters van leaseauto’s maar ook van deelauto’s in aanmerking komen. Wijziging van de regels per 1 april a.s. is niet haalbaar, maar wel kort daarna. Het is niet erg van belang hoeveel belangstellenden er zijn.

D66: Er zijn nu acht laadpalen in Zutphen. Vanuit een oogpunt van het streven naar een energieneutrale gemeente mogen dat er best meer zijn.

College: Er zijn acht oplaadpalen op de openbare weg. Plaatsing hiervan moet wel aan regels gebonden zijn, alleen al om redenen van veiligheid. Het college zal bezien of de beleidsregel onderdeel moet uitmaken van de parkeernota. Het is de vraag of dit mogelijkheden biedt.

Lichtenbeld: Er zijn twee particuliere oplaadpalen, geplaatst door e-laad. Met Zwolle zijn we de eerste gemeente die beleidsregels hebben opgesteld. De grens van 60 kilometer is gesteld ter stimulering van 100% elektrisch rijden. Bijstelling van deze grens is geen probleem. Met de provincie wordt nu gesproken over de mogelijkheden om een concessie te verlenen. Dit is goedkoper, maar heeft ook wel wat nadelen. Dit wordt meegenomen met de aanpassing van de beleidsregel.

GroenLinks: Wanneer past het college de beleidsregel aan?

College: Uiterlijk in juni 2015.

CDA: Een hybride auto heeft minder effect op het energieneutraal maken van de gemeente; een volledig elektrische auto moet echter wel 8 uur aan een paal voordat hij is opgeladen.

BewustZW: Het college neemt de motie over. Daarom stelt de fractie voor vanavond in de raad te besluiten de motie aan te houden of in te trekken.

CDA: Vallen laadpalen niet onder infrastructuur, waarover de gemeente weinig te vertellen heeft, zoals bij aanleg van glasvezel?

College: de gemeente mag eisen stellen aan de aanleg van oplaadpalen. Aanpassing van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college. Daarvoor is geen raadsvoorstel nodig. Het college zal de beleidsregel via een memo ter kennis brengen aan de raad.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad over twee weken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij een afvaardiging van de gemeente Brummen welkom.

Het college krijgt het woord om de presentatie van vanavond nader toe te lichten.

Doel van het achterliggende voorstel is om het historisch karakter van de dorpskern van Warnsveld vast te liggen. Aan diverse gebieden binnen Warnsveld is een historische warde toegekend. Bouw of verbouwplannen of ingrepen in de openbare ruimte worden getoetst aan deze waarden. Vervolgens geeft Jeroen Krijnen namens het college de presentatie.

Na afloop van de presentatie krijgen de forumleden de gelegenheid vragen te stellen aan het college.

De VVD wil graag weten waarom het terrein van GGNet niet binnen het beschermd dorpsgezicht valt. Voor het overige is men erg tevreden met het plan

D66 vraagt of er nog plannen zijn met de twee panden van de inmiddels verdwenen garagebedrijven binnen het te beschermen gebied.

De Stadspartij wil weten wat de nieuwe regels betekenen voor bouw en verbouwplannen.

De SP kan zich vinden in het plan; men moet zuinig zijn met de aanblijk van Warnsveld. De fractie wil weten of het winkelbestand rond het marktplein weer verbeterd kan worden. Daarnaast wil men weten of de omgeving van de vijver rond de Bonendaal een opknapbeurt kan krijgen. De huidige situatie is met name voor kinderen onveilig.

Burgerbelang wil graag weten wat het plan betekent voor toekomstige bouwplannen. Tevens wil men weten wat het betekent: "de Gemeente gaat zorgvuldig om met de openbare ruimte".

Men vraagt zich tevens af hoe inzichtelijk wordt wat de burgers belangrijk vinden. Hoe worden ze geïnformeerd?

Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van Burgerbelang en de Stadspartij.

Het college krijgt vervolgens het woord ter beantwoording van de vragen.

Allereerst gaat het college in op de informatievoorziening. De eerste informatieavond is al j.l. oktober geweest. Er volgen nog twee inloopavonden. Daarnaast zijn de betrokkenen per post geïnformeerd en liggen straks de stukken ter inzage. Er bleek weinig draagvlak te zijn voor individuele waarderingen van panden. Wel is er draagvlak voor het beschermen van het dorpsbeeld van Warnsveld. Dit wilden de bewoners van Warnsveld al sinds de fusie.

Individuele bouw- en verbouwplannen blijven mogelijk mits passend binnen de omgeving. Toetsing vindt dus niet plaats door te kijken naar het pand zelf zoals dit bij een verbouwingsaanvraag van een monumentaal pand het geval zou zijn.

Naar aanleiding van de vraag omtrent het winkelbestand antwoord het college dat zij uiteraard niet gaan over de vestigingskeuzes van bedrijven en dat het aantal winkels buiten de binnensteden in Nederland sowieso afneemt, maar dat men niet onwelwillend zal staan tegenover een aanvraag. Aanpakken van de omgeving van de Bonendaal maakt geen onderdeel uit van het voorliggende plan.

Ten aanzien van de vraag over het omgaan met respect voor de historische waarden door de gemeenten geeft het college aan dat dit betekent dat dit inhoudt dat gemeentelijke plannen evenals die van de burgers getoetst worden. Van de gemeente wordt daarmee hetzelfde gevraagd als van de burger.

Het niet meenemen van het GGNet terrein is een financiële keuze geweest. Deze is buiten de inventarisatie gebleven. De focus heeft gelegen op de dorpskern hetgeen onverlet laat dat er historische waarden aanwezig zijn.

De Stadspartij en Burgerbelang vragen of het college wat concreter kan zijn over de regels inzake bouw en verbouw.

Burgerbelang denkt dat verbouwen blijft mogelijk te simplistisch verwoord is.

Het college geeft aan dat het primaire doel de bescherming van het historisch dorpsbeeld is. Dit levert dus beperkingen op. Meer concreet wordt bijvoorbeeld bij de aanvraag van een dakkapel gekeken naar de naburige panden en het beeld dat een dakkapel zal opleveren. Indien het effect te groot is wordt gezocht naar alternatieven.

Groen Links vraagt of bij alles wat vergunningplichtig is of gekeken wordt of het past binnen het beeld.

Het college antwoordt dat dit het geval is.

Burgerbelang vraagt of de vergunning dan gratis is.

Het college zegt dat dit aan de raad is maar raadt dit sterk af. Er worden nu eenmaal kosten gemaakt. De regeling wordt bovendien mede op initiatief van lokale groeperingen in het leven geroepen.

Groen Links is van mening dat vergunningverlening nu eenmaal geldt kost dus dat het logisch is dat er betaald moet worden.

De ChristenUnie vreest precedentwerking indien de vergunning gratis zou zijn.

Voor wat betreft de garagepanden geeft het college aan dat het stuk hier niet over gaat maar dat het doel is om de schoonheid van het dorpsbeeld te handhaven. Bij sloopplannen zal dit gezien de aard van de bebouwing geen problemen geven.

De VVD vat samen: Verbouwen mogelijk, maar...:.

Er vindt wel overleg plaats met de initiatiefnemer?

Het college bevestigt dit.

De SP vraagt of beschermd stadsgezicht en dorpsgezicht op hetzelfde neerkomen.

Het college antwoordt dat het regime in de binnenstad veel zwaarder is. Bovendien is sprake van veel monumentale panden. Het komt wel overeen met andere delen van de stad.

De voorzitter concludeert dat het stuk vooralsnog voldoende besproken is. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid (09-03-2015)

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder, en in het bijzonder de delegatie van de Brummense raad, welkom. Hij opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de keus om de ‘Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid’ te gebruiken als vertrekpunt voor de verdere dialoog over deze visie.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

College: De bijeenkomst op 12 februari 2015 is een zware, maar goede avond geweest. Er kan wel geconcludeerd worden dat er op die avond voor de forumleden weinig ruimte was om in de inhoud te duiken. Aan de avond is ruim twee jaar aan voorbereiding vooraf gegaan. De huidige visie is bedoeld als vertrekpunt om de agenda voor 2025 breder met de samenleving vorm te geven en te delen.  

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

ChristenUnie: deze visie kan niet anders dan het vertrekpunt zijn. Het voorliggende besluit is dan ook niet optioneel. Het is belangrijk dat de dialoog wordt aangegaan. Er is geen sprake van een blauwdruk, maar van een proces en een gesprek. Bijna zeker is dat de visie gaandeweg verandert. Daarbij wordt opgemerkt dat de publieksversie van de visie er goed uit ziet.

Belangrijk aandachtspunt is nog wel hoe de jongeren betrokken worden bij dit proces.

SP: wat wordt er gedaan om de jongeren te betrekken. Tegelijk leeft de vraag of er voldoende capaciteit is voor het vervolgtraject. Tenslotte, hoe wordt de opbrengst van 12 februari verwerkt.

VVD: dit proces is meer een ontdekkingsreis dan de productie van een stuk. Op die manier moet het vervolgtraject ook ingegaan worden. Vraag is wel wanneer je tevreden bent over zo’n visie. Dat moet in ieder geval een stuk zijn waar je samen de schouders onder zet, er moet gedeeld eigenaarschap zijn.

In het stuk staat dat het de ‘strategische visie van de gemeente Zutphen’ is. Het zou de visie van de samenleving moeten zijn. Wellicht is het mogelijk om mede-eigenaarschap te organiseren via een convenant waarmee partijen zich verbinden.

Burgerbelang: sluit zich aan bij eerdere reacties, zeker met betrekking tot het betrekken van jongeren.

CDA: de jongeren zijn niet de enige groep die nog niet gehoord is in dit proces. Het idee van het convenant spreekt aan. Vraag is wel hoe de inhoud van dit stuk terug gevonden gaat worden in andere stukken. Overigens is de tekst ‘kwaliteit en eigenheid’ te generiek. Voorgesteld wordt om hier aan toe te voegen ‘aan de IJssel’.

GroenLinks: deze visie is een tussenstation, er komt nog een traject. Vraag is hoe de koers bewaakt wordt, dat lijkt de grootste uitdaging. Belangrijk is ook dat het niet blijft bij praten, maar dat er acties uit voortkomen. We moeten oppassen voor de waan van de dag en ons afvragen hoe we dit document levend houden.

Stadspartij: het was inspirerend om in februari op die manier met elkaar aan het werk te zijn. Als richtinggevend baken is het mogelijk om uit de visie tien geboden te destilleren.

Opgemerkt wordt dat het durf, moed en lef vraagt om zo met elkaar verder te gaan.

PvdA: het idee van het convenant is het onderzoeken waard. In dit licht is ook het participatief begroten het onderzoeken waard. Belangrijk is dat burgers eerder bij processen betrokken worden.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat werken een minstens zo belangrijk thema is als wonen.

BewustZW: inwoners moeten we blijven betrekken en ook meer laten zien wat er allemaal gedaan wordt. Dit proces kan ook een voorbeeld zijn voor andere toekomstige processen.

D66: er zijn aansprekende onderwerpen genoemd; een convenant, de tien richtinggevende geboden en het betrekken van jongeren. Met betrekking tot het thema werk wordt opgemerkt dat dit ook via regionale samenwerking te vinden is.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: het valt op dat er weinig debat is over de inhoud. Dat zegt veel over het stuk en het proces. Eerder is dit proces al getypeerd als: “we mogen weer dromen.”

Moet er wel een besluit van de raad liggen? Die vraag heeft het college zich gesteld en positief beantwoord. Het stuk is bedoeld als inspiratiebron, maar er liggen wel een paar keuzes. We gaan op reis, maar we hebben een reisleider nodig. Deze hoeft niet per se vanuit het stadhuis te komen.

Duidelijk is ook dat er nog groepen zijn die meer betrokken moeten worden, onder andere jongeren.

D66: belangrijke groep zijn ook de jongeren die inmiddels vertrokken zijn. Wat bepaalde hun keuze?

College: de redenen achter die keus zijn waardevolle input.

De opbrengst van de avond in februari wordt gebundeld en geordend en meegenomen de volgende fase in als onderdeel van het volgende traject.

De toevoeging van het woord IJssel aan de ondertitel spreekt erg aan.

Met de benaming ‘gemeente Zutphen’ is uitdrukkelijk niet de organisatie bedoeld, maar juist de samenleving. Dat volgt zeker uit de rest van het stuk.

Werken, vooral ook de jeugdwerkloosheid, verdient een hoge prioriteit. Kansen liggen in een aantrekkelijk woon en leefklimaat met het bijbehorende voorzieningenniveau. Daar ligt ook een kans om dit te ontwikkelen als dragende peiler voor de lokale economie. Er is geen sprake van een keuze tussen wonen of werken.

PvdA: werkgelegenheid is geen kwestie van kantoren bouwen. Er ligt nu gelukkig een visie en geen spoorboekje.

GroenLinks: zijn er al concrete ideeën.

College: er zijn drie sporen. Ten eerste, de opbrengst van 12 februari een plek geven. Ten tweede, de agenda opstellen voor het vervolg. Ten derde blijven er keuze momenten over de voortgang, er zijn tussenstations.

GroenLinks: hoe kunnen we autonome organisaties betrekken bij dit proces?

College: op 12 februari was er weinig weerwoord, maar dat garandeert nog geen acties. Bij financiële relaties met de gemeente kunnen we dit meenemen in overleggen. Verder moeten we dit voortdurend in de bagage hebben en uit blijven dragen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De vaoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad