Pagina delen

Forumverslag 09-02-2021

Concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf (09-02-2021)

Datum 09-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze aanvullende Forumvergadering waarin we verder praten over de concept businesscase sport. Aanvullend op het Forum van 21 januari 2021.

D66: We onderschrijven dat we iets moeten gaan doen. We gaan nu iets naar buiten zetten. Zijn niet principieel voor of tegen het naar buiten zetten. Kijken naar relatie gemeente-burg, efficiency en doelmatigheid. We zijn verrast door de insprekers: waren unaniem enthousiast over de plannen. Maar bericht van de voetbalverenigingen stemmen tot zorg. Het maatschappelijk draagvlak is niet helemaal op orde. Spijtig dat we het sportbedrijf naar buiten zetten. Wij hebben vragen van financiële aard gesteld. Het financiële plaatje moet goed op orde zijn. De gegeven antwoorden stemmen niet helemaal gerust. Hanzehal en zwembad zitten op een buitengewoon scherpe begroting. Wij willen graag een reeks cijfers over de afgelopen jaren. Losse eindjes zijn de tarieven van de IJsselmeeuwen. Moet de politiek vooraf regelen en niet overlaten aan de uitvoering. Er moet ook een sociaal plan bijkomen voordat wij besluiten en een berekening wat dat gaat kosten.

GroenLinks: Het collegeplan wat volgt gaat uit van een beslissing van het college over het al dan niet oprichten van een sport- en accommodatiebedrijf. Zo is het, dacht ik, niet. De raad beslist erover en een ''ja'' wordt dan een beslissing wat het college uitvoert. Op 21 januari 2021 uiteindelijk de informatie daarover van het college gekregen.

College: Dat klopt, de heer Krans heeft helemaal gelijk. Punt is dat de stukken al naar raad waren gestuurd. Als de stukken bij de raad zijn, maar ik er helemaal niks meer aan veranderen. Duidelijk geschetst in het Forum van 21 januari. De businesscase is slechts een bijlage. Het gaat erom wat de raad straks beslist. Als we de businesscase definitief maken, neemt de raad een publiekrechtelijk besluit waarin het college wordt opgedragen in welke vorm het een sportbedrijf moet oprichten en binnen welke kaders.

GroenLinks: Doel is verbeteren van de efficiency van de gemeentelijke sportaccommodaties. Ook cultuur en welzijn zijn daar bijgekomen. De insprekers bij de Forumspecial waren unaniem positief omdat er veel zou veranderen. Vorige week kregen we brief van vijf voetbalverenigingen en die waren heel verdrietig omdat er veel zou veranderen. Volgens mij zou er juist weinig veranderen behalve de efficiency. Als ik kijk naar de efficiency, dan zie ik dat dit niet gaat werken. Om het met de vraag van de voetbalverenigingen te stellen, wat is hier nou eigenlijk het probleem dat moet worden opgelost. Als ik dan kijk dan verandert er ontzettend weinig. De gemeente blijft bepalen wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. Bijzonder is dat de gemeente onderhoud blijft doen voor 100.000, Euro per jaar. En wie stuurt dat onderhoud aan? Een B.V. Dat is gek. De CAO is duurder en verliezen blijven voor 100% voor risico van de gemeente. Het echt lastige punt is het democratische beginsel. Wie blijft hier de kaders stellen en wie controleert hier? Dan zie je dat het enige handvat wat gegeven wordt lijkt te zijn de Rekenkamer. Maar Rekenkamers zitten niet aan de voorkant maar aan de achterkant. Het college gaat over prestatie-afspraken, maar als het fout gaat kunnen ze helemaal niks. Als het fout gaat, kunnen ze ook nog naar iemand anders wijzen. Het is niet de bedoeling dat het fout gaat, maar waarom zou het goed gaan? We hebben gevraagd waarom de gemeente Nijmegen ander beleid heeft. Daarop hebben we nog geen antwoord gekregen. Ik zag een nieuwe bijlage. Een blanco risicoformulier. We vroegen hoe het staat met de risico''s en we krijgen als antwoord een blanco risicoformulier wat je op iedere organisatie los zou kunnen laten. Dat geeft geen vertrouwen dat het beter gaat, efficiënter dan bij ons als gemeente. Sportverenigingen staan midden in onze gemeenschap., waarom je juist die op afstand zetten. van onze eigen gemeenteraad?

PVDA: Wij zijn iets positiever over deze ontwikkeling omdat het een aantal problemen kan oplossen zoals minder vrijwilligers en bestuursleden. Goed om in dat opzicht samen te werken. Vertrouwen erin hebben dat dat goed gaat, ook als de gemeente op afstand staat. Hoe worden wij geïnformeerd over het reilen en zeilen van de nieuwe B.V. om te kunnen controleren. De brief van de voetbalclubs, hoe gaat de wethouder hun vertrouwen terugkrijgen? Vraag voor D66, de tarieven van de IJsselmeeuwen. Wat denkt D66 dat er mogelijk is met die tarieven ook gezien hetgeen in het verleden daaromtrent heeft gespeeld?

D66: Ons uitgangspunt is een gelijk speelveld voor iedereen.

Burgerbelang: Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Zien minder de zorg van GroenLinks. Wel hebben wij wat vragen met betrekking tot de brief van de voetbalverenigingen. Er staan wat zaken in die nu niet van toepassing zijn. Wat is de status van de voetbalverenigingen ten opzichte van de businesscase? Wat gaan we doen om als gemeente meer het vertrouwen van de voetbalverenigingen terug te krijgen.  We hebben vorige keer gevraagd naar een worst case scenario. Daar hebben we niks van gezien. Daarop willen we antwoord hebben.

Stadspartij: Wat lost het op, welk probleem? Alleen dat er twee accommodaties zijn zonder bestuur? Heb je daar een sportbedrijf voor nodig. Waarom op afstand zetten? Omdat er een probleem is, op afstand zetten en dan zijn we er niet meer verantwoordelijk voor? We hebben de afgelopen jaren gezien dat dat niet goed werkt. Kijk maar naar de effecten op de zorg. We krijgen dan contracten die niet meer beheersbaar zijn. Eerst goed nagaan wat dit betekent voor de sportverenigingen en hoe kunnen we hun vragen goed oplossen. Wij hebben grote bedenkingen en denken dat dit heel veel geld gaat kosten. En het levert in onze ogen niets op.

CDA: Idem Burgerbelang over de worst case scenario. Gemeenten die dit concept eerder hadden, waar zijn die op voorruit gegaan? Wat waren de tegenslagen bij het opzetten van zo''n bedrijf? Wat gaan wij hiermee verliezen en winnen?

VVD: Wij zijn tevreden met wat er ligt. De efficiency wordt beter van sport en welzijn. Als gemeente houden we inspraak, ik zie de problemen niet. Wij zijn er erg content mee. De insprekers waren enthousiast. Nu de brief van de buitensport. De wethouder zal daarop reageren. Stel het gaat allemaal goed en er komt een buffer. Hoe werkt het als een onderdeel geld blijft kosten?

SP: Waren eerst kritisch, nu alles duidelijker. B.V. geeft meer voordelen dan een Stichting. Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de gemeente en hoeveel zeggenschap heeft de gemeente nog over het dagelijks functioneren?

ChristenUnie: Het sportbedrijf moet wel efficiënt zijn. Zijn de verwachtingen van de sportclubs wel reëel? De risicoanalyse is niet ingevuld, komt die nog wel? Zijn e geen commerciële clubs die hier belang bij hebben?

BewustZW: Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de VVD. Wij sluiten verder aan bij GroenLinks. Mooi concept maar wij zien er de meerwaarde niet van in.

KiesLokaal: Twee jaar geleden hebben wij sportclubs gevraagd hoe zijn hun toekomst voor zich zagen. Zijn de uitkomsten hiervan meegenomen in de sportbusinesscase?

College: Met alle sportverenigingen is een gezamenlijk sportbeleid opgesteld wat door de raad is vastgesteld. Een van de onderdelen was het professionaliseren en zo goed mogelijk bij elkaar brengen om de sportverenigingen te accommoderen, te laten ontwikkelen. Het is moeilijk vrijwilligers te krijgen. Dit biedt een oplossing om de besturen ingevuld te krijgen.

GroenLinks: Dit plan is geschreven voor meer efficiency bij de gemeente. Maar ik hoor nu dat dit zo fijn is voor de verenigingen die kampen met vrijwilligers en bestuursleden. Dat is een heel ander probleem dan waarvoor dit geschreven is. Het wordt per definitie duurder als je het aan professionals overlaat.

Stadspartij: Een sportbedrijf zorgt niet voor vrijwilligers. En voor professionalisering heb je geen sportbedrijf voor nodig.

College: Daar proberen we nu juist een antwoord op geven op de gemeenteraad meer in de regierol te krijgen. De brief van de voetbalverenigingen. Vandaag is er contact geweest. Veel vragen zijn al beantwoord in de stukken. Zij zijn op dit moment niet in beeld omdat er voor de buitensporten op dit moment niets verandert. Misschien later in de uitwerking als dat efficienter blijkt. We hebben alle verengingen de businesscase toegestuurd.

Ambtelijke ondersteuning: De brief van de voetbalverenigingen is aanleiding geweest om vanmiddag overleg met hen te voeren. Met twee van de vijf voorzitters. Hadden we wellicht eerder kunnen doen. Was een goed  overleg. Meeste vragen zijn nu beantwoord. Begin maart met alle verengingen een bijeenkomst. De huidige businesscase is een document om tot verdere oprichting van een sport en accommodatiebedrijf over te kunnen gaan. De verenigingen zien op hoofdlijnen de voordelen. Toegezegd aan de sportverenigingen dat bij besluitvorming zij intensief betrokken zullen worden bij het vervolgproces. We hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de exploitatie van het zwembad. De tekorten worden verklaard door de tekorten van eerdere jaren. In het beoogde budget wordt uitgegaan van een kloppende exploitatie. De politiek gaat over de belangrijkste tarieven. Een reorganisatie van het sociaal plan is nodig om de Euro''s helder te krijgen. Hierin zullen de rechten en plichten van de medewerkers worden vastgelegd. De keuze voor de CAO moet nog worden gemaakt.

D66: Als het een politieke beslissing is, wordt die beslissing ons dan ook voorgelegd? Een sociaal plan moet de verandering van de voorwaarden in beeld brengen en wat dat kost. Dat moeten we vooraf weten.

College: De tarieven voor de IJsselmeeuwen krijgt u nu niet te zien want dat is bij de SSRZ belegd. Pas als het belegd is bij een sportbedrijf komt de gemeente om de hoek kijjken.

D66: Maar de gemeente geeft subsidie aan het zwembad. Daaraan kunnen we eisen stellen.

College: Dan moeten wij afspraken openbreken die er liggen.

GroenLinks: Bij het oprichten van een sportbedrijf breek je toch ook afspraken open? Dit is een non antwoord. Je kunt prestatieafspraken maken en de raad daarin een plekje geven. En dan voordat de raad een beslissing neemt. Want achteraf kunnen we niet zoveel meer.

Ambtelijke ondersteuning: Het sociaal plan kan berekend worden als je overgaat op een andere CAO. De CAO zal nu voorlopig niet veranderen. Er is geen scenario berekenen waarbij het duurder wordt.

D66: Het plan is wel degelijk te integreren, dan kun je berekenen wat daarvan de kosten zijn. Die wil ik weten voordat we een beslissing nemen.

Ambtelijke ondersteuning: Dat kan alleen als de CAO verandert. Nu handhaaf je de bestaande CAO.

D66: Die situatie moet ons worden voorgelegd: welke CAO en wat is het prijskaartje.

Ambtelijke ondersteuning: de bestaande CAO wordt gehandhaafd.

D66: Dit moet worden meegenomen in de voorstellen met een prijskaartje. Ik bestrijd de stelling dat we niet veranderen.

Ambtelijke ondersteuning: Wie stuurt op onderhoud en wat verandert er nu echt? Er wordt een dienverleningsovereenkomst afgesloten met het sportaccommodatiebedrijf en met de gemeente, met de afdeling die op dit moment het onderhoud uitvoert. Wat verandert is dat er voor verenigingen een aanspreekpunt is. Blanco risicoformulier nu Bij de definitieve businesscase rond 1 maart wordt ook de risicoanalyse toegevoegd. In Nijmegen is een gemeentelijk afdeling voor beheer en exploitatie. Daar kun je voor kiezen. In Zutphen is het beleid daar niet op afgestemd. Elke gemeente maakt daarin zijn eigen keus. Wat er mis kan gaan bij sportbedrijven in Nederland, ik ken geen sportbedrijf at failliet is gegaan. Het blijft een beslissing van de gemeente m bij te plussen als het mis gaat.

Burgerbelang: Wat gebeurt er als er tekorten zijn bij een sportbedrijf? Zijn er sportbedrijven die geliquideerd zijn als het niet goed gaat?

Ambtelijke ondersteuning: Daar zijn geen voorbeelden van. In Dordrecht is het sportbedrijf teruggehaald naar de gemeente.

Burgerbelang: Wat zijn de consequenties voor de gemeente?

Ambtelijke ondersteuning: Als een sportbedrijf failliet gaat is in de contractvorming opgenomen dat de gemeente de eerste kandidaat is om het sportbedrijf over te nemen. Belangrijk is een realistische expitatiebijdrage.

SP: Beantwoording van de vraag over aansprakelijkheid.

College: De wethouder is aanspreekbaar voor beleid. Burgemeester voor aandeelhouderschap. De raad is eigenaar van het geheel. Raad aan zet voor een passende exploitaitebijdrage.

GroenLinks: Begrijp de zorgen over de Stichitngen: dan kun je stoppen of og erger maken door nog meer buiten de gemeente te zetten. Graag nog een keer verder over spreken.

College: Businesscase is onderlegger voor het besluit. Raadsvoorstel moet nog komen.

Voorzitter: Concludeer dat het voldoende besproken is. Ik sluit het Forum.

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (09-02-2021)

Datum 09-02-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink en D. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat de GGD NOG Uitgangspuntennota 2022.

Het college heeft niet besloten om een zienswijze in te dienen, maar er een hamerstuk van te maken voor vergadering van 1 maart.De Stadspartij heeft om de behandeling gevraagd.

Allereerst volgt een toelichting van de Stadspartij, daarna wordt het woord gegeven aan andere partijen.

De Stadspartij vond de behandeling door het College als een onderwaardering. Aangezien de GGD op dit moment een belangrijke maatschappelijke rol speelt bij de situatie rondom Corona. We willen graag door met van indienen van een zienswijze aangeven hoe we als raad aankijken t.a.v. bijv. vitaliteit van verschillende groepen. Extra aandacht is nodig voor jongeren en ouderen. We moeten het als raad het belang van de GGD benadrukken.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties, waarbij een keuze wordt gemaakt uit 2 opties:

1. geen zienswijze
2. wel zienswijze, steunbetuiging aan GGD.

D66 sluit aan bij de Stadspartij, wil graag positieve waardering uitspreken.
Zij vond in de notitie de verbinding tussen preventie en leefstijl en vermindering van de effecten terug. Punt van aandacht is het datalek vanuit GGD systemen.

Het CDA sluit zich ook aan bij de Stadspartij.

Burgerbelang wil graag weten of het College alsnog een zienswijze gaat indienen.

De VVD ondersteunt het betoog van de Stadspartij, en wil eveneens de positie van het College weten.

GroenLinks is het ook eens met de Stadspartij. Zij vraagt zich af een zienswijze de beste manier is. Is bijv. een brief geen betere vorm?

De Stadspartij geeft aan dat de zienswijze ook de steun aan kwetsbare personen aandacht krijgt.

KiesLokaal: Moet er ook meer budget bij? Stadspartij: dat niet, maar andere aandacht en prioriteit.

De PvdA benadrukt ook het goede werk van de GGD. Zij weet ook niet of de zienswijze de beste vorm is. Vraag is of in 2022 de reguliere taken weer worden opgepakt of dat afhankelijk is van feit dat corona voorbij is.

KiesLokaal: Eens om op deze manier steun uit te spreken, maar graag ook aandacht voor preventieve zorg.

ChristenUnie ondersteunt de zienswijze ook. Zij wil graag ook positieve gezondheid en zingeving een rol laten spelen.

BewustZW: Zij wil een zienswijze indienen. Gezien de maatschappelijke effecten is het verstandig om een regel op te nemen, dat we snel de GGD te kunnen steunen bijv. ook financieel.

Er is een ruime steun voor een zienswijze.

Het College: de reden om geen zienswijze in te dienen is inhoudelijk. We hebben gezien dat het overeenkomt met eerdere afspraken. We begrijpen de steun voor het werk. In het algemene bestuur van de GGD is dat al een aantal keren waardering uitgesproken. Er komt binnenkort een nieuwe gelegenheid bij de concept programmabegroting voor een zienswijze. Wij zullen een zienswijze voorbereiden.

Afsluitend woord van de Stadsparij: zij vindt het heel mooi dat het unaniem gesteund wordt.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden Vispoortplein 16 (09-02-2021)

Datum 09-02-2021 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDA
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft de werkwijze aan voor deze vergadering: allereerst is het woord aan de insprekers, daarna aan de Erfgoedadviesraad. Daarna resteert 4 minuten voor vragen.

Het College geeft een toelichting: De raad heeft aantal moties ingediend, die zijn vertaald in randvoorwaarden.

De eerste inspreker, dhr. Courage. Status van de architecten na het aannemen van de twee moties. De uitkomst van de moties was voor ons een vertrekpunt. We hebben alle betrokkenen gesproken. We hebben gekeken hoe we de wensen van de opdrachtgever konden invullen. Dat kan niet binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Dit om tot een economisch haalbaar plan te komen. Er is daar negatief op geantwoord, allereerst advies van de erfgoedadviesraad. We zijn tot conclusie gekomen dat 17 appartementen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is gebleken dat erfgoedadviesraad niet weet van de actuele situatie van het gebouw constructief gezien. Financieel zou de reductie tot 17 appartementen tot 4 miljoen euro leiden. We willen vervolgschade beperken.

Dhr. Kruisen is de 2e inspreker. De erfgoedadviesraad is te laat betrokken binnen het proces. Nu komen randvoorwaarden pas op tafel. We wijzen erop dat de EHR uitbreidingsmogelijkheden onmogelijk is. Er is niet bij stil gestaan dat het geen 1 geheel is met het gebouw van justitie. Het model houdt ook geen rekening met woningontwikkeling. De EHR spreekt over historische context, maar wat is deze? Dat staat haaks op oorspronkelijke plan met vernieuwende architectuur. Het is triest om te vernemen dat we in de afgelopen jaar is gesproken, maar niets afgesproken.

De voorzitter geeft woord aan de heer van Oorschot, van de Erfgoedadviesraad. Hij wil ingaan op zijn rol. Het advies is vertaald naar stedelijke bouwkundige randvoorwaarden. Kader stellend maar ook ontwikkelruimte biedend. Deze ruimte moet worden verdragen door de omgeving. Het geeft aan wat het ambitieniveau is. De plek heeft een belangrijk publiek belang. Behoud van het oude deel helpt daarbij, met verdieping en aanvulling. Wij staan ervoor dat we zorgvuldig omgaan met de identiteit van Zutphen. Het gewenste woonprogramma wordt gehanteerd als hard aandachtspunt. De impact vonden we alarmerend.

De voorzitter wil weten of er vragen zijn aan de insprekers of aan college.

Burgerbelang heeft een vraag aan Erfgoedraadraad en college over de parkeerruimte. Deze wordt nu niet betrokken bij de ontwikkeling. Wanneer dit wel gebeurd, verandert dit dan het advies? Kan het College meedenken over de mogelijkeden?

Van Oorschot: uitgangspunten zijn generiek, wanneer de ruimte groter is dan kunnen de mogelijkheden veranderen. Dat kan creatieve mogelijkheden bieden. Maar we twijfelen of het aantal woningen vergroot. Kan de plek het volume aan, dat is de vraag? Het advies zou niet anders worden.

Het College: zij wil graag verhelderen. De randvoorwaarden gaan over het hele gebied, ook de parkeerruimte. Het aantal woningen is gebonden aan een maximum aantal. De architect en ontwikkelaren bepalen wat mogelijk is binnen het ontwerp.

Burgerbelang: Erfgoedadviesraad heeft zich beperkt tot de school, terwijl College aangeeft dat het over hele gebied gaat. College: de randvoorwaarden gaan over het hele gebied.

De SP complimenteert het College. De ontwikkelaar die 4 miljoen dreigt kwijt te raken, dan zou het verkocht moet worden.

Burgerbelang: stelt dat synoniemen niet mogen worden gebruikt door de SP, het gebruik van Goudhaantje ipv dhr. Goudkuil.

De PvdA heeft een vraag aan dhr. van Oorschot over het parkeren. In eerdere plannen was sprake van ondergronds parkeren, is dat geen optie?
Van Oorschot: dat kan inderdaad, ondergronds parkeren is kostbaar. Het is een van de communicerende vaten bij de ontwikkeling.

GroenLinks spreekt waardering uit voor de uitvoering van de moties. Een vraag over de binnenkant van de oudbouw, daar zeggen de randvoorwaarden weinig over. Dat is niet monumentaal. Wat is status hiervan?

College: de binnenzijde is wel behoudendswaardig, maar is de ruimte voor de architect. De randvoorwaarden gaan over buitenzijde.

VVD complimenteert het College.

D66 sluit aan bij de VVD.

De Stadspartij complimenteert het College.

Eind reactie van het College: Zij dankt de raadsleden. We gaan verder in gesprek met de architecten en de ontwikkelaar.

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Memo Uitgangspuntennotitie cultuur 2021-2024 Zutphen (09-02-2021)

Datum 09-02-2021 Tijd 21:00 - 22:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H Krans
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De bespreking van heden is in twee thema’s gesplitst.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, mevrouw Wilhelm.

Mevrouw Wilhelm spreekt namens Sudoku, het Zutphens directieoverleg cultuur en kunst, bestaande uit de culturele basisinstellingen, De Muzehof, De Hanzehof en de Buitensociëteit, Graafschap, de bibliotheken, Theater Luxor, kunsthuis Dat Bolwerck en de musea in Zutphen.

Sudoku heeft de afgelopen maanden met veel belangstelling de ontwikkeling van de nieuwe uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2014 gevolgd. Het College stelt vast, dat het proces om tot een nieuw cultuurbeleid te komen, onder ongelukkige omstandigheden plaatsvindt. In de uitgangspuntennotitie herkent Sudoku de context van de Covid-19 pandemie echter niet terug.

De nog niet bedwongen coronacrisis heeft de cultuursector zwaar getroffen en hierbij is sprake van een kettingreactie. Zo werkt het tijdelijk sluiten van een culturele instelling door naar de makers en talrijke toeleveranciers. Het meerjarig herstel van de crisis raakt ook de culturele sector in Zutphen direct. De verwachte doorwerking heeft niet alleen impact op de culturele sector, maar op de hele maatschappij. Er is reden voor zorg en behoefte aan tegenwicht tegen verruwing, tegen het recht van de sterkste of van de hardste schreeuwer, vervlakking, maar ook hulp tegen vereenzaming is nodig. De cultuursector kan hierin een cruciale rol spelen. Veel van de 21-eeuwse vaardigheden kunnen juist door cultuurparticipatie en cultuureducatie worden ontwikkeld. Spreker duidt wat dit betreft op inlevingsvermogen, het zien van een breder perspectief, het stimuleren van creativiteit en samenwerken.

Sudoku is altijd bereid om in dialoog met de gemeente en met andere spelers het cultuurbeleid te formuleren. Ook in eerdere cultuurnota’s werd Sudoku de pijler onder de culturele infrastructuur van Zutphen genoemd. Deze rol wil zij graag blijven vervullen.

Er zijn meerdere pijlers nodig om de Zutphense culturele infrastructuur een stevig fundament te bieden. Film, literatuur, beeldende kunst, de podiumkunsten, erfgoed en de verbindingen daartussen maken het mogelijk dat de breedst mogelijke doelgroep bereikt kan worden met de grootst mogelijke impact. Sudoku ziet het onderwijs hierbij als een vanzelfsprekende partner, net als de partners binnen de amateurkunst en het sociaal domein.

Het besef dat samen méér mogelijk is, zit in het dna van culturele organisaties. Samenwerking bestaat uit halen en brengen. Dat geldt niet alleen voor culturele ondernemers onderling. De uitgangsnotitie betitelt alle spelers in het culturele veld als zodanig, maar in de ogen van Sudoku nadrukkelijk ook de gemeente, als samenwerkingspartner, de subsidiënt en de cultureel ondernemer.

Echter, uitsluitend door samenwerking kunnen de uitgangspunten niet bedongen worden. Succesvol ondernemen vraagt om kennis van en vertrouwen in het eigen product. In deze context bedoelt Sudoku hiermee cultuur en erfgoed in Zutphen. Het kennen en uitdragen van waardering van het eigen product, het creëren van kansen tot doorontwikkeling en investeren waar dat nodig is, betreft niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van het culturele veld, maar in het bijzonder ook van de gemeente. Dit heeft Sudoku de afgelopen periode gemist en ze zou dit graag sterker willen zien.

De kern van een toekomstbestendig en veelzijdig cultuuraanbod wordt gevormd door een visie op de waarde van cultuur voor inwoners en bezoekers van Zutphen én voor het profiel van de gemeente. Op basis van deze visie wordt duidelijk wat cultuurpartijen kunnen bieden, maar ook wat wellicht nog ontbreekt.

De schaarse middelen in een dergelijk proces zorgen voor een spanningsveld. In een zorgvuldig proces kan dit constructief en open worden besproken. Het resultaat is een duurzame cultuurvisie waarop op na 2024 kan worden voortgebouwd.

De uitgangspunten en het tijdspad om de cultuurnota te ontwikkelen, zijn ambitieus. Dat geldt ook voor de meerjarenplannen van Sudoku, waar momenteel aan wordt gewerkt. Daarin belicht Sudoku onder andere de kansen die ze zien en willen aangrijpen. Alleen in dialoog kan een goede samenwerking ontstaan en kunnen verwachtingen aangescherpt worden tot haalbare doelen.

Sudoki gaat het liefst zo snel mogelijk aan de slag om samen met de gemeente de cultuurvisie te ontwikkelen, een ambitieuze en realistische cultuurnota 2021-2024 vorm te geven en deze te helpen uitvoeren.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inspreker.

De SP ervaart de inbreng van inspreker als redelijk abstract. De fractie wil graag helder krijgen wat inspreker precies vraagt van de gemeente. Mevrouw Wilhelm heeft het bijvoorbeeld over “investeren waar nodig”. De fractie vraagt hoe inspreker kijkt naar de verhouding tussen de culturele sector en andere sectoren die ook op de solidariteit van de gemeenschap moeten rekenen en ook vragen om ‘investeren waar nodig’, zoals werknemers in de horeca, die moeten verhuizen omdat ze de woonlasten niet meer kunnen betalen.

Mevrouw Wilhelm vindt dat ongelijkwaardige grootheden worden vergeleken. Het vraagt lastige afwegingen om te kunnen bepalen waar men in zou moeten investeren. Sudoku wil vooral gehoord worden. Sudoku betreurt dat het niet mogelijk is geweest om bij het tot stand komen van de uitgangspuntennotitie inbreng te leveren. Dit wordt met name betreurd, omdat in deze notitie de uitgangspunten zijn vastgelegd die de start vormen voor de cultuurnota.

Sudoku wil graag meewerken aan de totstandkoming van de cultuurnota, omdat zij uiteindelijk degene is die het beleid moet gaan uitvoeren. Om tot een realistisch beleid te komen, is het gesprek met Sudoku essentieel, aldus spreker.

De VVD is niet duidelijk waarom inspreker de coronacrisis aanhaalt, terwijl het hierbij gaat over de uitgangspunten voor beleid. De fractie vindt het fijn om te horen, dat Sudoku graag samenwerkt met de gemeente. De fractie ziet samenwerking als een sleutel tot succes. Spreker vraagt hoe inspreker de samenwerking ziet met de kleinere instellingen, die immers net zo belangrijk zijn als de grote.

Mevrouw Wilhelm geeft aan, dat Sudoku meerdere pogingen heeft gedaan om in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Dit zal ook vanuit de beleidsambtenaar bevestigd worden. Eén bijeenkomst werd belegd vanwege andere dringende zaken die door de gemeenteraad besproken moesten worden. Het blijkt lastig een gesprek aan te gaan met de gemeenteraad.

Burgerbelang stelt vast, dat mevrouw Wilhelm inspreekt namens de grote partijen op cultureel gebied. Zutphen kent echter ook veel kleine culturele instellingen. Mevrouw Wilhelm spreekt over samenwerken. Het geld dat nu in stenen geïnvesteerd wordt, wordt niet voor cultuur ingezet. Spreker vraagt hoe mevrouw Wilhelm tegen deze visie aankijkt.

Mevrouw Wilhelm geeft aan, dat het niet uitsluitend van de stenen afhangt, maar aan de andere kant, kan het ook niet zónder de stenen. De musea in Zutphen hebben sinds kort de beschikking over een prachtige locatie. Mevrouw Wilhelm stelt dat dit alle verschil maakt.

Burgerbelang vraagt hoe mevrouw Wilhelm aankijkt tegen het verengen van een verregaande samenwerking met de top van allerlei grote instellingen in Zutphen, waardoor meer geld naar het culturele aanbod kan gaan.

Mevrouw Wilhelm antwoordt zeker te kijken naar hoe de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Sudoku omvat inderdaad de grotere instellingen. Veel of weinig is echter relatief. Als het efficiënter kan, zal Sudoku dit doen.

De voorzitter rondt het gesprek met de inspreker af.

De PvdA vraagt een reactie van de wethouder.

Wethouder Ten Broeke/College geeft aan dat het voorliggende memo het startpunt vormt voor de nieuwe cultuurnota. De grote keuzes moeten vanwege het belang zorgvuldig gemaakt worden.

De wethouder ervaart het als lastig is om deze keuzes te maken tijdens de coronacrisis. De cultuurwereld staat op z’n kop. De schade ten gevolge van de crisis is enorm. Er zullen vele jaren nodig zijn om het herstel tot stand te brengen. Daarbij komt dat de gemeente weinig financiële mogelijkheden heeft om extra ondersteuning te bieden.

Anderzijds is juist nu de nood het hoogst is, ook perspectief nodig voor de langere termijn. Het is daarom belangrijk om juist nu de keuzes te maken over het cultureel aanbod dat de gemeente nodig heeft. De wethouder vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de initiatieven die de laatste jaren zijn ontstaan vanuit culturele ondernemers die iets nieuws toevoegen.

In de uitgangspunten worden bewust geen namen van instellingen genoemd. Ze zijn gericht op de vraag welk cultureel aanbod wordt gewenst. Pas daarna wil het College in gesprek over wie welke rol gaat spelen in de uitvoering daarvan. De wethouder vindt het daarom ook logisch dat de uitgangspunten door de gemeente worden opgesteld.

Het woord ‘samenwerking’ is een aantal keer gevallen. Samenwerking wordt genoemd als één van de tien uitgangspunten, maar wat de wethouder betreft, is dit wel een erg belangrijk uitgangspunt. Er valt nog veel te winnen wat dit betreft. Samenwerking is gericht op verschillende niveaus: over de gemeentegrenzen, maar ook binnen de gemeente en gericht op alle afzonderlijke locaties. Winst kan behaald worden op zowel financieel gebied, als wat betreft het cultureel aanbod.

Het College maakt aan de hand van de geschetste uitgangspunten zichtbaar, waar de gemeente naar toe wil. De wethouder begrijpt ook dat deze uitgangspunten vragen kunnen oproepen. De inhoudelijke discussies gaan plaatsvinden wanneer de cultuurnota in concept voorligt. Op dat moment heeft het College met iedereen gesproken en is alles verkend.

BewustZW geeft aan, dat het een frisse, nieuwe en verhelderende start is. Opvallend zijn de vele voetnoten. De fractie ziet dit liever verwerkt in de tekst.

In de voetnoten is een aantal documenten genoemd. Bijzonder is, dat de voorgaande cultuurnota’s op geen enkele manier worden meegenomen in de basis van de nieuw op te zetten cultuurnota. De fractie acht dit een gemiste kans en roept het College op om dit alsnog mee te nemen. Bovendien is het duur om alles opnieuw te inventariseren, terwijl het veelal gaat om herhaling van teksten en herhaling van zetten.

De VVD complimenteert de wethouder met het voorliggende stuk. De fractie kwalificeert de memo als ambitieus, ondanks de bezuinigingen en de Covid-situatie die al bijna een jaar duurt. De VVD is van mening, dat de wethouder hiermee zijn nek uitsteekt. De fractie is het eens met de volgorde die de wethouder aangaf: eerst het doel bepalen en vervolgens de middelen. De uitgangspunten zijn nodig om het doel te definiëren. Vervolgens wordt verkend welke rol elke partij gaat spelen. Pas dan komen de instellingen aan bod.

In de uitgangspuntennotitie is gesteld dat de gemeente meer moet doen aan nieuwe initiatieven. De VVD is hier voorstander van, maar beseft ook dat de hoeveelheid middelen beperkt is. Om echt verder te kunnen komen, is ‘out of the box’ denken belangrijk. Dat betekent wellicht ook een andere verdeling van middelen. De VVD staat hiervoor open.

De fractie acht de uitgangspunten goed gekozen. Het gaat er uiteindelijk om, wat in de stad gebeurt en wat men daaraan heeft. Het zou een meerwaarde betekenen om de vele kunstenaars en anderen die in de culturele wereld actief zijn, met elkaar te verbinden. Om dat te bereiken, zal samenwerking nodig zijn. De samenwerking moet niet uitsluitend zijn gericht op de instellingen, maar zou ook gericht moeten zijn op de samenwerking met degenen die gebruik willen maken van de instellingen, kunstenaars die willen exposeren of performers die willen optreden in de stad. Dit gaat verder dan enkel het bereik van Sudoku.

D66 vraagt – ter interruptie – hoe de VVD aankijkt tegen het bieden van een bepaalde basisinfrastructuur cultuur.

De VVD is niet tegen een basisinfrastructuur voor cultuur, maar deze structuur moet het gevolg zijn van de keuze die wordt gemaakt en niet de oorzaak. De juiste volgorde is - volgens de VVD - om eerst te kijken wat de gemeente wil en vervolgens te bepalen hoe dit moet worden ingericht. Dit is wezenlijk anders dan de praktijk van het verleden. Juist vanwege de coronacrisis is dit een goed moment om hier met een frisse blik naar te kijken.

Een aantal punten dat in de notitie wordt genoemd, kan wellicht als ‘open deuren’ worden geduid, maar dat doet niets af aan het belang hiervan. De fractie is dan ook blij, dat de wethouder deze punten benoemt. Met de Buitensociëteit als podium voor iedereen kan bijvoorbeeld veel meer gedaan worden dan nu gebeurt. Hiermee kan Zutphen zich onderscheiden van omliggende steden.

Het is van belang om de waarde en betekenis van cultuur beter te benutten. Kunst en cultuur vormen een afspiegeling van de maatschappij.

De VVD vindt het voorliggende stuk een goede basis om mee te vervolgen en spreekt vertrouwen uit, dat hier een goed stuk uit zal voortkomen.

De ChristenUnie leidt uit het memo de boodschap af, dat de cultuurbeleving in Zutphen minder elitair en meer toegankelijk moet zijn. De fractie is blij met deze conclusie en stelt dat cultuur op die manier ook kan bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid.

De fractie vindt het opmerkelijk dat de Buitensociëteit, maar niet De Hanzehof, wordt genoemd als uitgangspunt. De Hanzehof kan – aldus de ChristenUnie - niet los worden gezien van de genoemde uitgangspuntennotitie. De fractie vraagt daarom of het wellicht logischer is om eerst na te gaan of handhaving van De Hanzehof financieel mogelijk is en de besluitvorming hierover als uitgangspunt in de op te stellen cultuurnota mee te nemen. Handhaving van De Hanzehof heeft immers een enorme financiële impact op de cultuurnota en de uitvoering daarvan.

De voorzitter geeft aan dat De Hanzehof inderdaad onderdeel vormt van de cultuurnota. Hij vraagt om de discussie omtrent De Hanzehof in dit gedeelte van de vergadering beperkt te houden.

Burgerbelang vraagt of de ChristenUnie met De Hanzehof de stenen of het instituut als zodanig bedoelt.

ChristenUnie antwoordt dat het in dit geval vooral gaat over de stenen.

De VVD verwijst naar het eerder door de fractie geuite standpunt wat de juiste volgorde zou moeten zijn, namelijk: eerst het bepalen van een doel en vervolgens kijken wat daarvoor nodig is. Spreker vraagt hoe de ChristenUnie dit ziet.

De ChristenUnie vindt het een beetje ‘n kip en ei-verhaal. Wanneer uiteindelijk een prachtige cultuurnota is opgesteld waarin staat dat de gemeente De Hanzehof als accommodatie wil blijven gebruiken om de culturele doelstellingen uit te voeren, maar hiermee tegelijkertijd een enorm beslag op de financiële middelen wordt gelegd, dan wordt wellicht voorbijgeschoten aan het doel. Daarmee wordt wellicht de ruimte voor andere culturele uitingen weggevaagd. De ChristenUnie vindt dit zorgelijk.

De VVD begrijpt de zorg. De fractie meent dat het daarom júist belangrijk om eerst te bepalen wat je zou willen, alvorens te kijken wat daarvoor nodig is.

De ChristenUnie geeft aan dat er een probleem ontstaat wanneer De Hanzehof een rol speelt in de cultuurnota, maar de doelstellingen daarvoor financieel niet haalbaar blijken.

De SP dankt het College voor de uitgangspuntennotitie. De fractie vindt het van waarde om met een frisse blik te beginnen, eerst te bepalen wat de doelen zijn en daarna pas te kijken welke middelen hiervoor nodig zijn. Welke doelen gesteld worden, is echter ook weer afhankelijk van de beschikbare middelen. Toch roept de SP op om het vanavond vooral te hebben over de doelen of uitgangspunten, conform het stuk dat momenteel voorligt.

Voor de SP is het creëren van gemeenschapszin één van de belangrijkste functies van cultuurbeleid. Gemeenschapszin, wanneer mensen onderdeel uitmaken van een groep, draagt bij aan individueel geluk; vaak is men dan ook bereid een steentje bij te dragen in die groep, zoals vrijwilligerswerk of door politiek actief te worden. De SP is van mening dat de gemeenschapszin aangewakkerd kan worden door te wijzen op gedeelde waarden, taal, verhaal en geschiedenis. Dat kan in een museum of theater, maar vooral ook door de stad als podium te beschouwen.

De fractie is enthousiast over het grootste deel van de uitgangspuntennotitie. Dat betreft met name punt 1, 2, 4 en 5. De overige punten acht de fractie van ondergeschikt belang.

De SP zou graag de inhoudelijke invulling van de gedeelde waarden, taal en geschiedenis bespreken, zoals de vraag welke waarden - volgens de gemeenteraad - tot de Zutphense cultuur horen, hoe de gemeente deze waarden wil uitdragen aan de Zutphense bevolking en welke rol de culturele instellingen daarin spelen.

De instellingen zijn - volgens de SP - dus middelen en geen doel op zichzelf.

De Stadspartij is verheugd om te zien dat er een begin is gemaakt met uitgangspunten voor de cultuurnota.De Stadspartij kan zich vinden in het AEF-rapport.

De fractie vindt het prettig om te horen dat meerdere partijen het van belang vinden om eerst de doelen vast te stellen en tevens stellen, dat de instellingen de middelen zijn.

De cultuursector is enorm hard geraakt door de coronacrisis. De Stadspartij is van mening dat samenwerking de enige manier is om het hoofd boven water te brengen. De fractie hoopt dat andere partijen het ermee eens zijn, dat nieuwe initiatieven en de basisinstellingen veel ruimte moeten krijgen.

Investeren in cultureel ondernemerschap is één van de punten dat in het stuk wordt genoemd. De fractie vraagt wat precies wordt bedoeld met ‘cultureel ondernemerschap’.

Bij punt 8 wordt ruimte voor vernieuwing en experimenten genoemd. Het gaat hier ook over de zogenaamde broedplaatsen. Er zit er één in de oude meisjesvakschool, maar die zal waarschijnlijk moeten gaan verdwijnen. De fractie vraagt zich af waar deze personen in de nabije toekomst een nieuwe kans gaan krijgen.

Het CDA vindt het een mooi idee om ook over de culturele waarden van Zutphen te praten, zoals de SP aangeeft. Na een eerste keer lezen van het stuk, kon spreker geen redenen bedenken waarom iemand hiertegen zou kunnen zijn. Na de tweede keer lezen, vroeg spreker zich af wat nu precies de bedoeling is. In elk geval kan de fractie zich vinden in de titel: ‘De stad als podium’.

In de inleiding wordt aangegeven dat het Zutphens cultuuraanbod in de afgelopen jaren is gegroeid. De fractie vraagt waar en hoe dit is af te leiden.

Het CDA beoordeelt de memo als ambitieus. Hetgeen voorligt, is een kleurrijk aanbod voor zowel de professional, als de amateur; dit biedt ruimte voor vernieuwing, experimenten en samenwerking met het onderwijs. De fractie vindt dit wat veel en wellicht is de memo te breed gesteld. De fractie vraagt zich daarom af of er wel échte keuzes worden gemaakt.

Ook vraagt het CDA of er zaken zijn die de gemeente nu niet meer gaat doen, maar in het verleden wel deed.

Het CDA is van mening, dat een aantal uitgangspunten samengevoegd kunnen worden. Spreker ziet drie pijlers, te weten 1) de stad als podium, 2) kleurrijk voor en door iedereen en 3) ‘cultuur in Zutphen maken we samen’.

Tot slot, citeert spreker een zin uit het memo: “We willen een cultuuraanbod dat past bij Zutphen: kleinschalig en divers, goed bereikbaar, continu beschikbaar, gericht op alle inwoners van Zutphen en aantrekkelijk voor bezoekers aan Zutphen.”

Het CDA vindt dit mooi geformuleerd en een erg uitdagende ambitie. Spreker duidt dit als de Zutphense paradox.

GroenLinks vindt de uitgangspunten ‘wel oké’ en concludeert dat Sudoku er net zo over denkt. Spreker heeft geen inhoudelijk commentaar gehoord van Sudoku over de uitgangspunten.

In de uitgangspunten zit een drang naar schaalvergroting. GroenLinks is hier huiverig voor.

De fractie is het er wel eens met dat de uitgangspunten beogen om het cultuuraanbod zo breed mogelijk te laten zijn. GroenLinks is het verder eens met de opmerking van de SP over gemeenschapszin, al ziet GroenLinks dit iets breder. De fractie vindt bijvoorbeeld dat het bevorderen van creativiteit hier ook deel van mag uitmaken.

Echte keuzes worden gemaakt bij de concrete invulling van het stuk. Hier hoort ook de vraag bij welke rol de basisinstellingen zouden moeten hebben.

Wat betreft punt 8, ruimte voor vernieuwing en experimenten, is GroenLinks van mening dat het van belang is om goed te kijken naar de broedplaatsen die Zutphen reeds rijk is. Spreker wijst naar het gebied van De Mars, waar de woningbouw oprukt.

Zutphen heeft geen vakopleidingen. GroenLinks kijkt daarom uit naar het Forum over de Cello Academie.

D66 complimenteert de wethouder voor de uitgangspuntennotitie en omarmt deze.

D66 was in 2016 net zo enthousiast over de Cultuuragenda voor 2017-2020. Beleid is geen losstaand proces, maar een cyclisch proces: je zegt wat je gaat doen en je doet wat je zegt. De gemeente is erg goed in dat eerste punt, maar minder in het tweede punt: het doen, zo geeft de fractie aan. Veel van de geformuleerde beleidspunten staan ook nu weer prominent in de uitgangspunten, zoals het toewerken naar samenwerking, onderlinge samenwerking van instellingen, verbreden van cultuur naar onderwijs. De fractie krijgt daarmee het gevoel, dat steeds opnieuw wordt begonnen.

D66 vraagt hoe de relatie van de gemeente, als opdrachtgever, met initiatieven en instellingen zo kan worden ontwikkeld, dat de doelstellingen ook echt bereikt gaan worden.

D66 heeft het idee, dat de gemeente zelf politiek voor vertraging zorgt en wijst illustratief op het dossier van De Hanzehof.

De PvdA dankt het College en de wethouder voor voorliggend memo. De fractie mist echter de combinatie van jongeren en pop in het verhaal. Zo wordt bijvoorbeeld veel werk verricht voor de Cello Academie en het Cellofestival, terwijl er voorbij wordt gegaan aan poppodia.

De VVD deelt mede dat er wel degelijk wat in de nota staat over jongeren en cultuur. De VVD gaat er daarom van uit, dat het de bedoeling is dat er méér aandacht komt voor jongeren.

De PvdA mist expliciet het woord ‘pop’.

De VVD lijkt dat een goede toevoeging.

Burgerbelang dankt de wethouder voor het mooie memo dat voorligt. De fractie vindt het fijn om te horen, dat de stukken van de vorige wethouder cultuur hierin zijn verweven.

De Buitensociëteit is opgericht voor de gewone burger. Nu wordt de vraag gesteld hoe de gewone burger betrokken kan worden bij cultuur. Cultuur is elitair geworden in Zutphen. Burgerbelang wil hier ontwikkelstappen in zetten. Pop hoort er inderdaad ook bij. In Warnsveld en De Hoven is ook cultuur. Volgens Burgerbelang moet de gemeente een totaalpodium worden voor álle cultuur.

Kies Lokaal is blij met de uitgangspuntennotitie en kijkt uit naar het vervolg. Wat Kies Lokaal betreft, kan cultuur niet dicht genoeg bij de mensen gebracht worden en in het bijzonder bij de jeugd. Het idee dat de gemeente, stad, dorp en wijken meer ‘zelf podia’ worden, vindt de fractie goed. Kies Lokaal hoopt dat alle verenigingen, onderwijs en andere instellingen zich meer gesteund gaan voelen.

De voorzitter vraagt het College om te reageren.

Wethouder Ten Broeke is namens het College overwegend blij met de reacties op het stuk. Veel opmerkingen zullen nog terugkomen in de conceptnota.

BewustZW noemde het belang van het niet ‘zomaar weggooien waar al eerder aan is gewerkt’. Het College heeft de voorgaande cultuurnota niet overboord gegooid. Daarin werd onder andere nieuwe input aan het erfgoed gegeven. Dit wil het College voortzetten.

Cultureel ondernemerschap wordt een aantal keer benoemd in de notitie. Met die term bedoelt het College niet alleen maar commerciële activiteiten, maar dit gaat over iedereen die actief is in de culturele sector, aanbod creëert en dus ‘iets’ onderneemt.

Het College oriënteert zich op De Mars en de binnenstad voor broedplaatsen en is hierover in gesprek met een partij die dit goed kan organiseren. De wethouder zal hier op een later moment meer informatie over verstrekken.

De wethouder erkent dat er veel is benoemd in het memo. Er worden wel degelijk echte keuzes gemaakt. Dit kan ook niet anders, want er zullen dilemma’s naar voren komen.

De wethouder is van mening dat de jeugd duidelijk, en met nadruk, wordt genoemd in het stuk. Popcultuur is niet specifiek benoemd, maar wel het kleurrijke aanbod, waar pop onder valt. Het College erkent dat pop op dit moment te weinig aanwezig is in de Zutphense cultuur.

Het College heeft op 9 februari de rijkssubsidieregeling voor cultuur in het kader van corona vastgesteld. Deze regeling zal in de week van 15 februari opengesteld worden.

De voorzitter biedt gelegenheid om vragen te stellen.

De VVD vraagt aandacht voor de schaalgrootte waarop evenementen worden georganiseerd. Zutphen is een middelgrote stad en komt steeds meer in de belangstelling. Bij het organiseren van evenementen, moet gekeken worden naar een bij Zutphen passende maat; het moeten evenementen zijn “die de stad ook aankan”. De fractie suggereert dit criterium aan de uitgangspunten toe te voegen.

De ChristenUnie wijst erop, dat er drie ton bezuinigd moet worden op de cultuursector. Spreker vraagt welke rol dit gegeven zal spelen bij de opstelling van de cultuurnota.

Het College bevestigt dat dit zeker een rol speelt. Het College wil het beleid inhoudelijk bepalen, maar ook het financiële kader zal worden bijgevoegd. Er bestaan grote ambities voor een breed aanbod. Tegelijkertijd ontkomt het College er niet aan om knopen door te hakken, ook in financiële zin.

D66 stelt - aanvullend op de vraag van de ChristenUnie - de vraag of het stuk wordt voorgelegd bij de Voorjaarsnota.

Het College geeft aan, dat de meerjarenbegroting die voor 2021-20214 reeds is vastgesteld, het vertrekpunt is. Hierbij is een financieel kader meegegeven, wat betreft de cultuursubsidies. In de komende maanden zal het concept voor de cultuurnota komen, wat óók de periode is voor de Voorjaarsnota. Het zal qua tijd dus ongeveer parallel lopen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Hanzehof - vastgoed (09-02-2021)

Datum 09-02-2021 Tijd 21:00 - 22:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H Krans
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter nodigt de heer (Mark) Minkman uit voor het tweede deel van de vergadering en geeft hem het woord.

De heer Minkman stelt zich voor. Hij is werkzaam als adviseur van AEF. Hij wil een aantal punten toelichten op het besluit. Het principebesluit heeft te maken van ‘de stenen van De Hanzehof’. Tegelijkertijd ligt hier een observatie van de organisatie van De Hanzehof aan ten grondslag.

De organisatie van De Hanzehof vervulde de afgelopen jaren een aantal verschillende taken. Behalve het verzorgen van de culturele programmering is dat het exploiteren van het gebouw, zijnde een theater en een congrescentrum. Het gebouw is oud en wellicht als congrescentrum niet meer helemaal geschikt. In de loop der jaren zijn financieringsstromen ontstaan van en naar De Hanzehof. De organisatie is tegelijkertijd opgezadeld met de horecavoorziening in De Hanzehal.

De Hanzehof als organisatie lijdt financieel onder de veelheid van taken. De afgelopen jaren is De Hanzehof niet of nauwelijks in staat geweest om voldoende middelen te reserveren om te kunnen blijven voorzien in het onderhoud van het pand. Er wordt geconstateerd, dat iets moet gebeuren op financieel gebied.

De stichting Hanzehof is eigenaar van het gebouw. Dat betekent, dat de gemeente weliswaar allerlei ideeën kan hebben over de invulling van de functies van dat gebouw, maar feit is, dat de gemeente hier niet over gaat. Er ligt wel een belangrijke subsidierelatie tussen de gemeente en de stichting, maar strikt genomen heeft de gemeente geen zeggenschap over een herbestemming van het gebouw. Het bestuur van de stichting Hanzehof wacht met smacht op een beslissing van de gemeenteraad zodat een belangrijke toekomst blijft weggelegd voor de organisatie als uitvoerder van culturele taken.

Het adviesbureau is van mening dat het verstandig is, dat de gemeente het eigenaarschap van het pand overneemt. In dat geval ontstaat onmiddellijk helderheid in de financieringsstromen. Financieel gezien, levert dit niets op, omdat het een kwestie is van het schuiven van gelden binnen de begrotingsonderdelen van de gemeente. Een deel van de lening, die de stichting bij de gemeente heeft uitstaan voor de financiering van de verbouwing van de theatertoren, komt dan bijvoorbeeld terug in de subsidiestroom. De gemeente zal directe zeggenschap krijgen over de invulling van het pand. De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen bepalen, dat meerdere instellingen in De Hanzehof gevestigd worden. Wel is het van belang, om dit in samenspraak met de instellingen te doen. Er zijn reeds allerlei vormen van samenwerking aan het ontstaan.

‘De stenen van De Hanzehof’ zouden - veel beter dan nu - als middel kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van het cultuurbeleid.

Burgerbelang is blij met het voorstel van het College om De Hanzehof in gemeentehanden te brengen. Wel verbaast het de fractie dat er een onderhandelingstraject achter zit, wat kan duren tot 31 december 2021. De heer Minkman gaf aan, dat het simpelweg gaat over ‘schuiven met geld’. Juist vanwege die benadering meent Burgerbelang dat het traject niet zo lang hoeft te duren.

Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dat betekent, dat men de subsidie niet op de juiste manier heeft ingezet. Het kan zijn, dat het gebouw minder waard is dan het bedrag dat de gemeente aan hypothecaire leningen heeft verstrekt. Spreker vraagt of de gemeente in dat geval een bedrag van de stichting ontvangt.

Burgerbelang ervaart het als vreemd dat wanneer het gebouw wordt overgenomen, het niet in de vastgoedportefeuille wordt ondergebracht.

Voor Burgerbelang is De Muzehof idealiter niet verbonden aan De Hanzehof. De Muzehof zal in een groot cultureel opleidingscentrum ruimte huren.

GroenLinks stelt vast, dat de overeenkomst op dit moment is ondertekend door het College. De uitkomst zal gemeld worden aan de gemeenteraad.

Het College heeft het principebesluit genomen om het reconstructieproces in gang te zetten. Het streven is om ruim voor de zomer klaar te zijn. Een en ander moet nog in kaart gebracht worden en gesprekken moeten gevoerd worden voordat de reconstructie kan plaatsvinden.

De overeenkomst die bij de stukken zit, is inmiddels ondertekend.

De ChristenUnie vraagt met wie het College De Hanzehof ziet samengaan. De fractie vraagt zich af, waarom een taxatie noodzakelijk is.

D66 juicht toe dat het eigenaarschap van De Hanzehof bij de gemeente Zutphen komt te liggen. Spreker verwijst naar de nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen’ die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat vastgoed als faciliterend middel om beleidsdoelen te behalen, in de beleidsportefeuille wordt geplaatst. D66 ziet dit graag gebeuren als een structurele oplossing, in plaats van ‘het doorschuiven van de hete aardappel’, als het gaat om het vastgoed van de Hanzehof. D66 zou graag zien, dat dit wordt opgenomen in de Voorjaarsnota en zou het effect hiervan willen zien op de meerjarenbegroting.

De VVD complimenteert de wethouder omdat hij zichtbaar maakt dat hij aan dit lastig dossier wil trekken en een principebesluit wil nemen wat zeker voeten in de aarde zal hebben. Voor welke constructie ook wordt gekozen, de gemeente betaalt in alle gevallen. De VVD vindt het een goed plan om het eigenaarschap van De Hanzehof opnieuw bij de gemeente te leggen.

De reconstructie zou eind december 2021 gereed moeten zijn. De VVD meent dat dit sneller moet kunnen.

Voorts informeert de VVD naar de betekenis van het principebesluit. Een principebesluit betekent immers “Ja” of “Nee” en niet iets daartussenin.

De PvdA verwijst naar de uitspraken van de fractie in het verleden, dat het verstandig is het pand opnieuw in eigendom te nemen. De fractie staat achter het voorliggende voorstel.

Het ontvlechten van de huidige constructie zal echter wel leiden tot een probleem voor de boekhouding van De Hanzehof. De horecavoorziening in De Hanzehal zal hier geen onderdeel meer van uitmaken, terwijl De Hanzehof haar begroting wel hierop heeft vastgesteld. Ook De Muzehof is in de begroting van De Hanzehof opgenomen.

In voorliggend stuk wordt gesproken over personele consequenties. De PvdA vraagt wat dit betreft om een toelichting.

Een aantal jaren geleden is een bedrag toegekend aan De Hanzehal in verband met achterstallig onderhoud gedurende meerdere jaren. Er zijn gefaseerd bedragen overgemaakt, maar andere delen van het bedrag zijn telkens weer gebruikt om onderzoeken te verrichten, zowel intern als extern. Ook nu staat vermeld, dat een nulmeting wordt uitgevoerd. De PvdA vraagt of deze meting nut heeft, gezien de vele onderzoeksresultaten die reeds beschikbaar zijn.

De fractie vraagt of de problematiek wat betreft de luchtbehandeling in de Buitensociëteit opnieuw wordt uitgesteld. Dat betekent, dat de exploitatie onder druk komt te staan.

De ChristenUnie is blij met de reactie van de PvdA. Het is onduidelijk hoeveel De Hanzehof de gemeente kost. Ook is onduidelijk hoeveel geld overblijft om de cultuurnota overeind te houden. Het is van belang om ook direct goed te kijken naar de beschikbare middelen náást de wensen en doelen.

De VVD meent dat juist wel eerst de doelen bepaald moeten worden. Een ondernemer bepaalt ook eerst wat hij wil, kijkt dan wat het kost en kijkt vervolgens wat er dan wèl kan.

De ChristenUnie stelt dat een gemeente geen onderneming is. Dan gelden – aldus spreker - andere regels.

Burgerbelang meent dat wordt voorgesorteerd op scenario A, waardoor vervolgstappen gemaakt kunnen worden met het pand De Hanzehof, maar ook met de cultuur in Zutphen waar De Hanzehof als instituut onderdeel van uitmaakt. Burgerbelang meent, dat dan veel duidelijker wordt waar cultuurgeld aan kan worden besteed.

GroenLinks vindt dat hierbij sprake is van een ingewikkeld dossier. Spreker begrijpt echter ook, dat het College een stap wil zetten. Het goede nieuws is dát er een stap wordt gezet en dat deze stap mogelijkheden lijkt te bieden. Het College kan tot het laatste moment besluiten om van de overname af te zien.

Spreker verwijst naar pagina 3, waar het College schrijft dat voorzien moet worden in een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een nieuw subsidiekader en nieuwe subsidieafspraken. Het streven is om dit in juni 2021 voor te leggen. Het is van groot belang dat het voorleggen van de overeenkomsten gebeurt vòòrdat het College akkoord gaat met de koopovereenkomst, aldus spreker. Spreker hoopt dat binnen niet al te lange tijd een Forum plaatsvindt over de aanpalende overeenkomsten.

BewustZW sluit zich aan bij de inbreng van GroenLinks. Het is niet de eerste keer, dat het pand van De Hanzehof weer in gemeentelijk eigendom kan komen. In het verleden was het doel om te kijken of de financiering van De Hanzehof op die manier gerealiseerd kon worden. Een nipte meerderheid in de raad stemde hiermee in. Dit had consequenties en financiële gevolgen, die ook nog de komende jaren aan bod komen.

BewustZW mist de feitelijke uitgangspunten onder het Collegebesluit. Als er interesse is van derden, dan kunnen dit marktpartijen zijn die interesse hebben in de locatie en misschien in het pand. Het College wil hier wellicht een voorschot op nemen door het pand opnieuw in eigendom te nemen. Het college kan met de kaders die door de gemeenteraad zijn meegegeven, wellicht een projectontwikkelaar de ruimte bieden voor een toekomstige invulling. BewustZW hoort graag of dit het idee is. Mocht dat inderdaad de insteek zijn, dan ziet de fractie dit graag opgenomen in het document dat de basis is waarop de raad besluit.

GroenLinks verwijst naar pagina 3, waarop de samenhangende besluitvorming binnen de gemeente wordt geschetst: een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een nieuw subsidiekader en nieuwe subsidieafspraken. Onderaan genoemde pagina staat dat het College in de tweede helft van 2021 formeel de overdracht van het vastgoed afgerond wil hebben. Er staat ook: “Vervolgens kunnen voor het boekjaar 2022 nieuwe afspraken gemaakt worden.”

GroenLinks acht dit een foute volgorde. Als onduidelijk is wat de stichting gaat doen, dan krijgen zij een té sterke onderhandelingspositie. Hetgeen bovenaan pagina 3 staat, is volgens GroenLinks juist.

Spreker constateert dat, mocht de stichting om één euro vragen voor de overdracht van het vastgoed nog steeds de gemeenteraad de beslissende partij is. Wanneer sprake is van een schenking, dan gaat de gemeenteraad er nièt over. GroenLinks lijkt dit bijzonder.

De voorzitter biedt het College en de heer Minkman gelegenheid voor beantwoording.

Het College geeft aan, dat het principebesluit de best mogelijke stap is die genomen kan worden. Wat het College betreft, is er geen reden om het opnieuw uit te stellen “en de hete aardappel door te schuiven”. Los van de exacte invulling van de panden op dit moment, of over tien jaar of honderd jaar, is geconstateerd dat de huidige constructie te slecht werkbaar is, zowel voor de stichting als de gemeente. Beide partijen zijn beter af met een overname.

Het College heeft een principebesluit genomen in afwachting van verder onderzoek, zoals wordt aangegeven in het stuk. In juni 2021 verwacht het College een compleet plaatje te hebben waarvoor onder andere een taxatie nodig is. Op dit moment gaat de gemeente niet over het pand en heeft daarom ook niet alle kennis ervan. Dit is wel nodig als de gemeente wil overgaan tot een andere constructie.

Er gaat inderdaad een aantal financiële kwesties spelen, zoals de horecavoorziening van De Hanzehal. De Hanzehof houdt hier rekening mee in de begroting. Dit is onderdeel van gesprek en het College zal de uitkomsten en consequenties met de raad delen.

Met personele consequenties wordt vooral het personeel voor beheer en onderhoud van het pand bedoeld. De Hanzehof organiseert dit nu zelf, maar als het eigenaarschap verandert, dan moeten hier afspraken over gemaakt worden.

De ChristenUnie vraagt of er een scenario denkbaar is waarin de gemeente De Hanzehof afstoot.

Het College lijkt dit op dit moment niet realistisch. De gemeente is financieel reeds verbonden aan De Hanzehof. De meest logische constructie is het eigenaarschap overnemen.

De ChristenUnie lijkt dit een wonderlijke redenering.

Het College verwijst naar de budgetten die eerder beschikbaar zijn gesteld voor onderhoud van het pand. Deze zijn zo goed mogelijk ingezet, met als doel om De Hanzehof vooruit te helpen. Dat betekent, dat het geld is besteed aan noodzakelijke kwesties.

De heer Minkman geeft aan dat een eventuele koper van De Hanzehof zich nu moet melden bij de eigenaar van het pand, zijnde het stichtingsbestuur van De Hanzehof. Spreker meent dat er geen koper is; hoogstens bestaat er interesse. De stap die het College voornemens is te zetten, maakt dat de gemeente direct zeggenschap over het pand krijgt en dus ook zelf zou kunnen besluiten om het pand anders te bestemmen of desnoods te slopen.

BewustZW meent dat een derde partij het risicovol zou vinden om van een stichting een gebouw over te nemen. De fractie kan zich voorstellen dat eventuele kopers makkelijker bij de gemeente zouden aankloppen. Spreker adviseert in de stukken duidelijk te verwoorden op basis waarvan het College besluit of heeft besloten om bepaalde stappen te zetten.

De voorzitter wil het gesprek gaan afronden en geeft de heer Minkman nogmaals het woord.

De heer Minkman is in een vrij korte periode intensief bij het dossier betrokken geweest. Het is spreker niet bekend dat de volgende stappen al vaststaan voor het College.

De PvdA stelt voor dat wethouder Werger ook reageert.

De voorzitter concludeert dat het Forum akkoord gaat met dit voorstel en geeft wethouder Werger het woord.

Het College/Wethouder Werger geeft aan, dat de vastgoedportefeuille op orde is. Ook de beeldvorming wat betreft het onderhoud klopt. Door nu meteen een grote entiteit toe te voegen, bestaat het risico dat zaken met elkaar verweven raken en dan niet meer helder is hoe het totaalplaatje en alle kosten van De Hanzehof er uiteindelijk uitzien. Het voorstel is daarom om dit als afzonderlijke post in de begroting op te nemen zodat er meer inzicht ontstaat in de kosten. Het is vervolgens de bedoeling dat het pand uiteindelijk in de vastgoedportefeuille wordt opgenomen. Op die manier kan het College op een overzichtelijke manier ook de raad op de hoogte houden van de kosten.

De expertise vanuit de vastgoedportefeuille wordt aangewend voor De Hanzehof. Ook de nulmeting voor de taxatie is mede op basis van expertise van de vastgoedafdeling uitgevraagd.

Burgerbelang concludeert dat de Hanzehof een aparte entiteit moet blijven om het op die manier goed te kunnen monitoren. De wethouder is verantwoordelijk voor het vastgoed in de gemeente Zutphen. Spreker meent daarom dat het in de portefeuille van de wethouder vastgoed thuishoort.

Ook meent Burgerbelang dat het pand los van het cultuurgedeelte moet worden gepositioneerd. Spreker meent dat de wethouder het onnodig omslachtig maakt.

D66 stelt dat er sprake is van een boekhoudkundige oplossing.

GroenLinks begrijpt dat sprake zal zijn van een afzonderlijke begrotingspost. De raad gaat hier te zijner tijd over en rekent op dat moment op een onderbouwd voorstel.

Het College/Wethouder Werger bevestigt dat het een afzonderlijke begrotingspost wordt ten behoeve van de overzichtelijkheid. Dit is een boekhoudkundige kwestie en dient om zo goed mogelijk verantwoording te kunnen afleggen aan de raad.

De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng sluit de vergadering om 22.40 uur.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling