Pagina delen

Forumverslag 09-02-2015

Presentatie Zutphen vooruit: Veranderende rol, basis op orde en organisatieontwikkeling in 2015 (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is door het Presidium van de agenda gehaald. Het zal op een later moment besproken worden.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Evaluatie Bestuursopdracht sociaal aanbesteden (SROI) (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijM.W. Wesselink
VVDW.P. van Stockum
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en geeft vervolgens het woord aan het college voor een toelichting op het onderwerp.

Het college zegt dat deze presentatie een 1ste stap is naar de evaluatie SROI die binnenkort op de agenda komt. 5% van een bepaalde som geld moet worden besteed aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Plein voert de regeling uit en tijdens de presentatie zal duidelijk worden waar tegenaan gelopen wordt en waar kansen liggen. Het college is ook benieuwd naar de reactie van het forum.

De voorzitter geeft nmevrouw Derksen het woord voor de presentatie.

Na de presentatie constateert de voorzitter dat de gehouden presentatie afwijkt van die welke digitaal bij het agendapunt zit en verzoekt mevrouw Derksen de gehouden presentatie aan de griffie toe te sturen. De goede presentatie zal dan bij de stukken  gevoegd worden.

De VVD spreekt dank uit voor de presentatie en geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is. Er zijn door de raad moties rond dit onderwerp aangenomen en de partij wil graag weten welke opdracht aan het plein is gegeven en welke afspraken er zijn gemaakt, zodat we als gemeenteraad kunnen vaststellen of de moties ook zinvol zijn geweest.

GroenLinks wil graag weten wat er gebeurd na twee jaar detachering. Met SROI 2.0 wil men een duurzame relatie aangaan met het bedrijfsleven. Zijn er signalen dat bedrijven niet mee willen werken en de partij wil weten of BOL en BBL ook doelgroepen zijn.

D66 interrumpeert met de opmerking dat over de BOL en BBL ook een motie is aangenomen in verband met de behoefte aan stage plekken.

GroenLinks wil nog weten wat argumenten zijn om af te wijken van de 5% regeling en waarom PSO certificeren wel kan voor onderhands aanbesteden en niet voor europees aanbesteden kan. Hoe zit dit?

De Stadspartij vraagt of overwogen is om het % los te laten om meer bedrijven over te halen. Is er geïnformeerd naar wat bedrijven voor ideeën hebben.

Burgerbelang vraagt hoe bedrijven als Deloitte en zwembad inhoud hebben gegeven aan SROI en wat relatie is met het project Zutphen scoort.

De PvdA wil de resultaten en met cijfers meer zichtbaar maken wat de effecten van SROI zijn. De partij wil ook graag weten welke concrete opdracht/ afspraak met het Plein is gemaakt. Heeft het project al daadwerkelijk bijgedragen aan de reïntegratie. Voor de weg en waterbouw is het van belang duurzame oplossingen te hebben en niet telkens op kortdurende projectbasis. De vraag is of er na 2 jaar een duurzame toeleiding tot een bedrijf heeft plaatsgevonden. Kortlopende projecten werken niet motiverend.

D66 wil ook weten hoe en op welke wijze het project een bijdrage heeft geleverd voor reguliere banen.

Mevrouw Derksen zegt dat in 2014 2 mensen zijn doorgestroomd en dat voor 2015 3 mensen in training zijn. Er is nog niet meer informatie beschikbaar, omdat het project pas 2 jaar loopt.

Ook het college geeft aan dat het project nog te kort loopt om vast te stellen dat er duurzame resultaten zijn geboekt.  SROI gaat vooral over de duurzame relatie met het bedrijfsleven. Het kan ook gaan over bedrijfsleven die maatschappelijke doelen ondersteunt. Dit heeft nog geen directe relatie met SROI, maar past er wel in. Ook op die wijze kan een bedrijf tegemoet komen aan de 5% norm. Het college geeft het voorbeeld van een accountantbureau dat gratis een jaarrekeninbg controleert voor een vereniging. Er moet aan het bedrijfsleven ruimte worden gegeven om in overleg zelf inhoud te gaan geven aan de 5%.

GroenLinks wil weten of het bedrijfsleven dan zelf de keuzemogelijkheid heeft.

Het college zegt dat de 1ste richting altijd de daadwerkelijke toetreding tot de arbeidsmarkt is en de 5% en in 2e instantie gekeken kan worden wat voor een bedrijf haalbaar is.

GroenLinks vraagt zich af waar dan de scheidingslijn ligt.

Het college zegt dat dit lastig is. Met SROI 2.0 willen we kijken wat er naast de 5% kan in het kader van toetreding tot de arbeidsmarkt en wat dit maatschappelijk betekent.

De VVD zegt dat dit een eerste terugkoppeling is en zich te willen aansluiten bij de vraag van de PvdA over de concrete resultaten. Als raad hebben we afgesproken dat het Plein de doelgroep jaarlijks 1 trede hoger op de participatieladder moet krijgen. De partij mist nog wat scherpte in de discussie over wat we hebben afgesproken en welke formele opdracht is verstrekt.

GroenLinks sluit zich bij deze vraag aan.

Het college zegt dat de daadwerkelijke evaluatie nog volgt. Daarop kunnen we nu moeilijk vooruitlopen. Het rapport komt er aan. Voor SROI 2.0  is nog geen opdracht geformuleerd. Er wordt nog gezocht naar wat er meer kan. Er kan in BURAPS terug gekoppeld worden wat de voortgang is.

De VVD zegt dat de resultaten ook in jaarrekeningen opgenomen moeten worden.

D66 zegt dat er een discussie moet plaatsvinden over wat we al doen en wat we nog meer kunnen doen.

Het college zegt dat er nog geen lijst is met toekomstige investeringen/inkopen. Het loslaten van het % is een aspect om draagvlak te creëeren. Het bedrijfsleven voelt zich wel verantwoordelijk maar er zal nog meer bekendheid gegeven moeten worden aan SROI.

De voorzitter constateert dat de geplande tijd op is en er nog wat vragen zijn blijven liggen, maar dat die wellicht ook bij de behandeling van het evaluatierapport  aan de orde kunnen komen.

Het college stelt voor met een eenvoudige mail nog vragen te beantwoorden en het evaluatierapport af te wachten.

Het forum stemt hier mee in.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Budget Stichting Zutphen Promotie (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het onderwerp van deze forumvergadering het budget voor de Stichting Zutphen Promotie betreft. Naar aanleiding van deze forumvergadering is het de bedoeling dat in de raadsvergadering van 9 maart 2015 aan de raad de volgende twee besluiten worden voorgelegd:

1. uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid 80.000,- Euro beschikbaat te stellen ten behoeve van subsidie van de Stichting Zutphen Promotie op basis van het memo "Bestedingsplan reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid";

2. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het verloop van deze forumvergadering zal als volgt zijn:  eerst komen er twee insprekers aan het woord, dan krijgt het college het woord, vervolgens worden de schriftelijk ingediende vragen van een aantal fracties behandeld, en tot slot worden de aanvullende vragen van de fracties behandeld.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

Insprekers

De heer Nieuwenhuis namens de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen spreekt als eerst in. Voor de inspreektekst wordt verwezen naar de bijlage.

Nadat de heer Nieuwenhuis heeft ingesproken, vraagt de voorzitter of de fracties vragen hebben aan de heer Nieuwenhuis.

D66 dankt voor het inspreken en vraagt naar de vliegende start van de Stichting Zutphen Promotie.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat daarover het college gaat.

Burgerbelang vraagt naar het bedrag van de cofinanciering.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat vanuit de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen voor het jaar 2015 twee maal 20.000,-- Euro  beschikbaar wordt gesteld. Vanuit de bedrijventerreinen Zutphen zal het gaan om een bedrag van 50.000,-- Euro.

GroenLinks vraagt of de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen elk jaar een bedrag van 40.000,-- Euro beschikbaar stelt.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat in de begroting van 2015 een bedrag van 40.000,-- Euro is gereserveerd. Indien er intensief samengewerkt gaat worden met de Stichting Zutphen Promotie, dan zal vanaf 2016 dit bedrag structureel jaarlijks beschikbaar worden gesteld.

Vervolgend krijgt de heer Addink de gelegenheid om in te spreken. Hij spreekt in zijn hoedanigheid als parkmanager bedrijventerreinen Zutphen. Voor de inspreektekst wordt verwezen naar de bijlage.

Burgerbelang vraagt of er ook vanuit de bedrijventerreinen Zutphen geld beschikbaar wordt gesteld in cofinanciering.

De heer Addink geeft aan dat er vanuit de bedrijventerreinen Zutphen voor cofinanciering een bedrag van 50.000,-- Euro beschikbaar is gesteld.

ChristenUnie wanneer de samenwerking met de Stichting Zutphen Promotie is geslaagd.

De heer Addink geeft aan dat de gemeente Zutphen vanaf de A1 goed te bereiken is in slechts 10 minuten. Wanneer deze goede bereikbaarheid landelijk bekend is, is de samenwerking geslaagd.

Inleiding/aanleiding

Bedoeling is dat dit voorstel begin maart in de raadsvergadering zal worden behandeld. Het betreft  hier een uniek besluit.  Het college stelt de raad voor om uit de reserve Justitiediensten/stimjulering werkgelegenheid 80.000,-- Euro beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidie van de Stichting Zutphen Promotie. Een stevige Stichting Zutphen Promotie moet beschikken over voldoende startmiddelen om Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie. Dit initiatief is nog niet eerder totstandgekomen door het ontbreken van verbindingen van de diverse zeer goede initiatieven. Met de Stichting Zutphen Promotie gaat dit veranderen. Het onttrekken van geld aan een reserve kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. 

Het college geeft het woord aan de heer Geerken, bestuurslid van de Stichting Zutphen Promotie .

De Stichting Zutphen Promotie is noodzakelijk vanwege het volgende. Hoofddoelstelling van de stichting is het bevorderen van de voorkeur voor de stad Zutphen. Dat gebeurt door de stad als een merk te behandelen en te positioneren. Wat is het DNA van Zutphen? Daarbij spelen de economische doelstellingen van de stad zelf een belangrijke rol zoals het aantrekken van meer toerisme, meer inwoners en meer bedrijvigheid.

Er is een aantal bureaus gevraagd om een profiel van Zutphen te maken. Daar kwam uit dat Zutphen wordt gezien als een verborgen stad. De meerwaarde van Zutphen wordt gezien in het volgende: het fungeert als poort naar de Achterhoek en als brug naar de Veluwe, de IJssel, de goede infrastructuur, het grote winkelaanbod, de innovatieve bedrijven, de bijzondere plannen, zoals de revitalisering van De Mars. Maar anderzijds ook waar ontgroening en vergrijzing plaatsvind, waar bedrijven weggaan, waar minder bezoekers komen. Daarom heeft het college in april 2014 aan de heer Geerken en Gobel de opdracht gegeven een stichting ten behoeve van stadsmarketing op te richten om Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

Het besuurswerk van de Stichting Zutphen Promotie wordt verricht op vrijwillige basis. Prioriteiten liggen bij het weer oppakken van het TIP, deze is op 3 februari jongstleden weer geopend, en op samenwerken met bedrijven, zodat kennis en kunde naar Zutphen kan worden gehaald. Ook de samenwerking met de gemeente Zutphen is hierin cruciaal. Op dit moment wordt er een plan van aanpak gemaakt: wat maakt Zutphen uniek zodat Zutphen kan concurreren met omliggende steden. 

De Stichting Zutphen Promotie kan alleen succesvol worden door intensieve samenwerking met het college en de ambtenaren van de gemeente Zutphen, door intensieve samenwerking met bedrijven en met detailhandel.

Schriftelijke vragen

De voorzitter neemt het woord en geeft aan de nu wordt overgegaan tot het beantwoorden van de schriftelijke vragen uit de memo van 2 februari 2015 met als onderwerp "Inventarisatie vragen voor de St. Zutphen Promotie", voor zover deze vragen al niet door het college en de heer Geerken zijn beantwoord. De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat veel vragen al beantwoord zijn maar gaat nog nader ind op de vragen 9 tot en met 14 van Burgerbelang uit voornoemd memo. Het resultaat van wat er nu ligt aan de opdracht die het college heeft gegeven voldoet. Concrete vervolgstappen die het college nu gaat nemen zijn dat het college na goedkeuring in de raad van de subsidieverlening, het college een subsidiebeschikking gaat maken waarin staat hoe wordt omgegaan met de subsidie. Als de praktijk dat vereist zal het college de raad betrekken bij de ontwikkelingen en het vorm geven van de plannen. Invulling van het tijdspad is aan de Stichting Zutphen Promotie. Het college ziet geen belemmeringen en bedreigingen, maar als mogelijkheden ziet het college het zelf organiserend vermogen en de intitiatieven van burgers en de heropening van TIP.

D66 wil toch graag de belemmeringen en bedreigingen benoemd zien.

Het college geeft aan dat die al genoemd zijn, maar dat daar ook zeker naar gekeken zal worden.

Burgerbelang geeft aan dat we moeten leren van de geschiedenis om het doel te kunnen behalen.

Het college geeft vervolgens aan in antwoord op de schriftelijk gestelde vraag wanneer het college de raad informeert betreffende visie, missie, beleid en doelstellingen van de Stichting, het volgende: Zutphen sterker te positioneren en krachten te bundelen en die bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector vergroot, het woonklimaat versterkt, en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

Aanvullend op bovenstaande antwoorden geeft de heer Geerken aan, dat het tijdspad wat wordt uitgezet als volgt is. Voor de zomer van 2015 moet het DNA van Zutphen worden afgerond. Qua belemmeringen en bedreigingen is het zo, dat er is geleerd van valkuilen. Streven is een sterke organisatie die samenwerkt en zodoende draagvlak creeert en een gezonde financiele huishouding voert.

Aanvullende vragen

Burgerbelang vraagt hoe een professionele organisatie er uit ziet.

De heer Geerken geeft aan dat de organisatie wordt opgepakt door vakmensen, door de mensen die werkzaam zijn bij TIP, door een citymarketeer, door een communicatiecoordinator, en door budget voor het kunnen voeren van campagne en activiteiten om Zutphen op de kaart te zetten.

PVDA vraagt naar de verhouding tussen citypromotie en binnenstadsmanagement.

De heer Geerken geeft aan dat er sprake is van intensieve samenwerking tussen twee aparte organisaties.

Stadspartij vindt dat niet al haar vragen zijn beantwoord. Zij zet vraagtekens bij het veel geld moeten investeren zonder dat er een businessplan aan ten grondslag ligt. Hoe kan de raad besluiten zonder businessplan?

Het college antwoord dat het fundament nu gelegd is, dat daarop verder wordt gebouwd. Over een jaar zal de Stichting Zutphen Promotie een vaste omlijning van taken hebben.

Stadspartij vindt dit mager: een bank zal niet toehappen als er geen businessplan is.

GroenLinks reageert met dat de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen en de bedrijventerreinen Zutphen ook zonder businessplan geld op tafel leggen. Het is goed dat de gemeente Zutphen deze stap wil gaan zetten.

VVD reageert met dat het TIP ook weer geopend is, dat dat ook geld kost.

D66 reageert dat er veel enthousiasme is en wil daar ook in mee gaan. Maar waarom moet de raad eerst budget beschikbaar stellen en krijgt het pas later uitleg wat er met dat budget gaat gebeuren?

CDA reageert met dat het gaat om vertrouwen. De Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen en de bedrijventerreinen Zutphen geven niet alleen hun vertrouwen maar leggen daarnaast ook geld op tafel. De gemeente Zutphen wil geld uitgeven wat niet controleerbaar is qua uitgave. Ze willen eerst een akkoord op het verkrijgen van geld/subsidie maar de uitgifte ervan is nog niet meetbaar, dat moet eerst duidelijk worden.

Burgerbelang wil leren van de geschiedenis en wil weten welke stappen het college gaat zetten.

Het college geeft aan dat er een subsidiebeschikking komt waarin alle stappen en afspraken worden vastgelegd. Deze subsisidebeschikking wordt jaarlijks uiteengezet aan de raad.

De heer Geerken geeft aan dat dit een kans is in de breedste zin van het woord. Het verstrekken van subsidie gebeurt op basis van vertrouwen; indien de raad dat nodig acht zal er continhu worden teruggekoppeld aan de raad.

Stadspartij sluit zich aan bij het standpunt van Burgerbelang: er moet eerst een goed bedrijfsplan komen.

VVD reageert met dat dan het TIP meteen weer haar deuren kan sluiten. Zij dankt verder de heer Geerken, de insprekers en alle andere enthousiaste reacties. Aangegeven wordt dat goed moet worden gerealiseerd hoe noodzakelijk deze stap voor Zutphen is. VVD is blij met de Stichting Zutphen Promotie.

D66 reageert met dat de fractie ook blij is met de Stichting Zutphen Promotie, maar vraagt wat er mis is met de wens om eerst een bedrijfsplan te willen zien en dan pas tot subsidieverstrekking te willen overgaan.

Het college reageert met dat dit de omgekeerde volgorde is.

GroenLinks wil nog weten hoe deze promotie in relatie tot de stedendriehoek moet worden gezien en ingevuld. En moet Zutphen als Hanzestad zich niet meer gaan richten op Duitsland in plaats van op de Randstad, aangezien in Duitsland meer mensen wonen dan in de Randstad en Duitsland ook nog eens dichterbij Zutphen ligt dan de Randstad.

Het college wil deze contacten overdragen aan de Stichting Zutphen Promotie.

Burgerbelang geeft aan dat nog niet al haar schriftelijk gestelde vragen zijn beantwoord.

Het college geeft aan dat daarop een schriftelijke reactie zal komen.

Burgerbelang vraagt of de Stichting Zutphen Promotie uit 3 bestuursleden bestaat.

De heer Geerken geeft aan dat dat klopt, maar dat niet alle bestuursleden vanavond aanwezig zijn.

Conclusie

De voorzitter geeft aan dat er voldoende gediscussieerd is.  Het voorstel is rijp voor besluitvorming in raadsvergadering van 9 maart 2015. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een AZC aan de Voorsterallee (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

In het Forum van 12 januari 2015 over de concept-bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente heeft het college toegezegd een communicatieplan te zullen presenteren. Het college wil dit Forum gebruiken om hiervoor input te verzamelen. In de vergaderstukken wordt de aanpak geschetst om te komen tot een communicatieplan en de bestanddelen waaruit dit bestaat.

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Schakel (zie de bijlage voor de inspraakreactie).

Het college ziet de inbreng van de heer Schakel als een uitgestoken hand. Het college zal hier zeker gebruik van maken.

De VVD bedankt de inspreker voor het gebaar en spreekt haar complimenten uit.

De voorzitter vraagt het college of zij de plannen wil toelichten.

Het college geeft aan dat met dit Forum invulling wordt gegeven aan een toezegging die op 12 januari 2015 is gedaan. Het college is benieuwd naar de inbreng vanuit de fracties. Deze inbreng zal worden meegenomen in het plan. Het plan wordt in conceptvorm opnieuw aan het Forum gepresenteerd.

BbZW geeft aan de toezegging van het college anders verstaan te hebben. Er zou in dit Forum een plan op tafel liggen.

Het college antwoordt dat eerst zij eerst input wil halen bij alle betrokkenen. Zij ziet goede communicatie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

GroenLinks kan dit standpunt begrijpen en zit niet te wachten op een dichtgetimmerd plan.

De CU vindt dat communicatie geen doel op zich moet zijn, maar een middel.

Vervolgens leveren de fracties hun inbreng voor het op te stellen plan.

De VVD is van mening dat gelijk gestart moet worden met communiceren, tijdens alle fasen van realisatie van het AZC en daarna. Betrek de hele gemeente daarbij en niet alleen de buurt.

De PvdA roept het college op een dialoog aan te gaan met de omwonenden. Beter teveel dan te weinig communiceren. Ben transparant en eerlijk.

BewustZW roept het college op direct te beginnen met communiceren en daarbij open te staan voor verbeteringen.

D66 is van mening dat eerst communicatie richting omwonenden moet plaatsvinden die goed geborgd is. Zorg dat er genoeg capaciteit is voor goede communicatie.

De Stadspartij is van oordeel dat communicatie tweerichting verkeer moet zijn. Plan momenten voor overleg.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gegroeide weerstand wordt erkend en dat daar rekening mee wordt gehouden. Benadruk samenwerking en stel gezamenlijke doelen.

Het CDA hanteert als motto ‘communicatie moet je doen’. Meld vooral ook zaken die goed gaan.

De CU vindt transparantie essentieel. Richting COA spreekt de fractie de verwachting uit dat een nieuw WOB-verzoek overbodig zal zijn.

De SP legt graag de nadruk op ‘ontvangen’ in plaats van ‘zenden’. Benader betrokken partijen actief. Ga niet zitten wachten tot mensen komen maar zoek ze op.

BbZW roept het college op gevoelens van betrokkenen niet te bagatelliseren. Geef duidelijk aan wat wel en wat niet kan. Vertrouwen en eerlijkheid moeten leidend zijn.

Het college dankt het Forum voor zijn inbreng en geeft aan hoe zij deze heeft verstaan.

Communicatie moet duidelijk, eerlijk en helder zijn, zoals de heer Schakel in zijn inspreekreactie ook aangaf.

Er moet sprake zijn van dialoog, in eerste instantie met de buurt, maar ook breder. De blik moet vooruit worden gericht. Zaken moeten goed teruggekoppeld worden en de gemeente moet actief om informatie vragen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005 (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Dit stuk is tegelijk met het voorstel "Evaluatie referendumverordening" besproken, zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Evaluatie referendumverordening (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij licht kort de behandelwijze toe. Het gaat om twee aanverwante zaken namelijk: een Initiatiefvoorstel tot intrekking van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005 en een evaluatie van deze zelfde verordening.

Allereerst krijgt het college het woord om de evaluatie toe te lichten. Het college geeft aan dat het referendum een nuttig middel kan zijn maar dat het aan de raad is om deze daadwerkelijk te gebruiken. De afgelopen jaren is dit niet gebeurd.

De ChristenUnie krijgt vervolgens de gelegenheid om het initiatiefvoorstel tot intrekking toe te lichten. De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af wat we nu eigenlijk doen met de verordening. In de afgelopen jaren is hij met uitzondering van het IJselsprongdossier niet gebruikt. En in dat laatste geval is er voor gekozen om niets te doen met de uitslag. Het hebben van een referendumverordening wekt verwachtingen die niet waargemaakt worden. De fractie roept de overige fracties op om met drie geschikte referendumonderwerpen te komen.

D66 vraagt aan de ChristenUnie of zij het referendum überhaupt wel als een geschikt middel zien om tot besluitvorming te komen.

De ChristenUniefractie antwoord dat men van mening is dat een dergelijke dure regeling als overbodig wordt gezien. Wel is het nodig om de mening van de burger op te halen. Dit kan echter op andere manieren, bijvoorbeeld via een internetpoll of middels inspreekrecht. Met de referendumverordening doen we niets.

De VVD wil van de ChristenUnie weten of men principiële bezwaren heeft tegen referenda of dat het fractie gaat om de slechte toepassing van de verordening.

De ChristenUnie geeft aan dat in het uit 2010 stammende initiatiefvoorstel staat dat de raad een voortrekkersrol heeft. Als er een zinvolle gelegenheid is voor een referendum dan doet de raad er echter niets mee.

De Stadspartij merkt op dat de raad beslist of er wel of geen referendum komt.

De ChristenUnie geeft aan dat dit niet helemaal klopt. Bij een burgerinitiatief waarbij voldoende handtekeningen worden opgehaald moet een referendum worden uitgeschreven. Er wordt verwezen naar het dossier van de IJsselsprong. De raad mag zelf een raadgevend referendum organiseren. Bij de zaak rondom het Broederenklooster had dit gekund maar het is niet gebeurd.

D66 merkt op dat de ChristenUnie dit ook niet heeft gedaan.

De ChristenUnie fractie merkt op dat men principieel tegen de referendumverordening is en dat men er daarom niet om gevraagd heeft.

De voorzitter vraagt of de forumleden nog vragen hebben aan het college met betrekking tot de evaluatie.

Groen Links geeft aan dat het rijk werkt aan nieuwe wetgeving omtrent referenda. De koppeling met de Zutphense situatie is onduidelijk.

Het college geeft aan dat handhaven van de verordening logisch zou zijn daar het rijk toch gaat vragen dat er een referendumverordening zal moeten zijn.

De ChristenUnie beschouwt het nog niet als zeker dat het rijk dit daadwerkelijk zal vragen. Bovendien is met het huidig voorliggende initiatiefvoorstel de verordening zo weer in werking te stellen. Referenda kosten geld en het onderhouden ook. Bovendien hebben we nog alle tijd als het tot wetgeving komt.

De Fractie Jansen verwacht pas over twee a drie jaar een parlementair akkoord. Er zijn afgelopen jaren een aantal mogelijkheden geweest om een referendum te houden . De IJsselsprong was wel een apart geval waarbij een gang naar de rechter nodig was. Bij moeilijke dossiers is raadplegen verstandig. Handhaaf daarom de verordening. Deze past goed bij de nieuwe bestuurscultuur.

Groen Links geeft aan voor meer burgerparticipatie te zijn maar twijfelt of het referendum daar nu zo geschikt voor is.

De ChristenUnie geeft aan dat de nieuwe bestuurscultuur er al is. De politiek zit al met de burger om tafel. Het handhaven kost geld en schept de plicht om met onderwerpen te komen

De fractie Jansen merkt op dat men vijf jaar geleden niet de discussie omtrent het Broederenklooster had kunnen voorzien. Waarom niet de verordening behouden?

De ChristenUnie geeft aan dat de raad tien jaar lang niets met de verordening heeft gedaan.

De fractie van D66 merkt op dat de ChristenUnie zegt tegen de verordening te zijn maar dat men wel met voorbeelden komt waaroor het referendum een geschikt middel zou zijn. De verordening wordt niet vaak gebruikt maar is in de ogen van D66 niet hetzelfde als een internetpoll.

Het CDA geeft aan dat het referendum geen nuance kent: het is ja of nee. Daarom is er de volksvertegenwoordiging.

Groen Links zegt altijd voor een referendumverordening te zijn geweest maar dat men nu twijfels heeft. Doordat referenda niet besluitvormend zijn kan dit een koude douche zijn voor de burgers.

D66 is van mening dat referenda net als de volksvertegenwoordiging een afgeleide van de democratie zijn en dat het middel bij grote spanningen soms het beste recht kan doen aan een onderwerp.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan in deze discussie geen standpunt in te nemen maar heeft wel een paar opmerkingen. Het referendum over de IJsselsprong ging eerste instantie niet door. Nadat door de uitspraak van de rechter het referendum weer terug bij de raad lag was deze overbodig doordat de woningbouw al was ingeperkt.

De ChristenUnie is van mening da het tijdspad iets anders lag. Ten tijde van de uitspraak door de rechter was er nog geen sprake van inschrompeling van de woningbouw. Voor het juiste tijdsperspectief moeten we wellichte handelingen van de rad nakijken.

Het college geeft aan dat het goed is dat referenda weinig nuance kennen. Een Ja/Nee referendum organiseren is al ingewikkeld genoeg.

De ChristenUnie geeft aan dat D66 de tegenstrijdigheid die D66 suggereerde in het standpunt van de ChristenUnie ten aanzien van het referendum en het noemen van geschikte onderwerpen een niet ebstaande is. De ChristenUnie is geen voorstander van referenda en zal er nooit om vragen. Het is aan de politiek om de knopen door te hakken.

De geeft aan eveneens principieel tegen het referendum te zijn. Probleem met de huidige regeling is dat de politiek het sowieso nooit gebruikt.

D66 geeft aan dat men voor de IJsselsprongplannen was maar tevens voor het referendum heeft gestemd. Ook bij een burgerinitiatief over het Broederenklooster zouden we dit gesteund hebben.

Het CDA merkt op dat Burgerbelang met een voorstel kwam.

D66 geeft aan dat een fractie niet om een correctief referendum kan vragen na de besluitvorming. Dit is een initiatief dat alleen vanuit de burgerij genomen kan worden.

De PvdA geeft aan dat men altijd tegen de verordening was. De politiek neemt de besluiten en kan daar ook op afgerekend worden.

De SP vindt het jammer als dit invloedsmiddel van de burgerij zou verdwijnen. Het moet niet te licht ingezet worden maar feedback van de burger kan heel zinvol zijn.

Burgerbelang is voor de verordening. Het is een zwaar middel dat niet te licht ingezet moet worden. Dat de raad het niet wil gebruiken is de keuze van de raad. Het kan nuttig zijn om dit wel in te zetten. Als een partij achteraf wordt afgerekend op besluitvorming is dit ook wel een beetje mosterd na de maaltijd.

De Stadspartij kan mee in het betoog van de SP. Het referendum betekent democratie.

De ChristenUnie merkt dat als er partijen zijn die voor het referendum zijn ze dit middel ook moeten gebruiken. Dit is de afgelopen tien jaar niet gebeurd.

D66 en Stadsbelang geven beide aan principieel voor te zijn.

Burgerbelang merkt op dat moeilijke dossiers niet van te voren kunnen worden voorzien.

Het college geeft aan dat het correctief referendum vanuit de bevolking moet komen. Er zin minimaal 70 handtekeningen voor nodig. Daarna moet de raad haar standpunt bepalen.

De voorzitter concludeert dat beide punten afdoende zijn besproken en dat ze behandeld kunnen worden in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie definitief ontwerp Stadsdiagonaal (09-02-2015)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen welkom

Hierna geeft zij het woord aan het college voor een korte inleiding.

Het college geeft aan  dat er veel aan het definitieve ontwerp is voorafgegaan. Al in 2007 was het plan Brasseroord door het stedebouwkundigburo Kandahar gelanceerd en behandeld door de raad. Door slechte economische omstandigheden heeft dat project destijds geen doorgang kunnen vinden.

In 2013 is het plan Basseroord weer opgepakt en in 2014 hebben diverse ondernemers middels  nieuwe initiatieven nieuwe ideeën uitgewerkt wat geresulteerd heeft in het huidige plan. De Provincie ondersteund het gemeentelijk initiatief om het gebied Brasseroord te verbeteren door gelden beschikbaar te stellen. Dit moet de stad een economische impuls geven. Voorwaarde is dat de herinrichting voor 1 januari 2016 is afgerond.

De Stadsdiagonaal omvat Basseroord, een deel van de Nieuwstad (tussen Lokenstraat en Overwelving), de Overwelving en de Pelikaanstraat. Vanaf de Kostverlorentunnel vormen deze gebieden een fietsverbinding via de Oude Wand en de Bornhovestraat.

De presentatie wordt gegeven door bureau SAB.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen over de presentatie.

CDA geeft aan dat zij het een goed doordacht plan vindt. De verbinding tussen de straten is een mooi ontworpen.

Zij vraagt zich echter af of het natuursteen bij slecht weer niet spekglad wordt.

Tevens wil zij weten hoe het met de afwatering zit.

SAB geeft aan dat het natuursteensoort  betreft met een ruw oppervlak. Deze krijgt voornamelijk een goot functie in het ontwerp. Daar waar het in het loopgedeelte wordt gebruikt kan het opgeruwd worden.

In het ontwerp is de afwatering zo geregeld dat deze vanuit de panden richting de afvoergoten loopt.

Omdat er veel fietsers over de diagonaal van en naar het station fietsen vraagt D66 zich af of deze

bij bijvoorbeeld de Overwelving wel  kunnen zien waar de diagonaal loopt.

Voor de routewijzing komt er een logo die de route moet verduidelijken aldus SAB

Het valt GroenLinks op dat er in het ontwerp veel aandacht is besteed aan het fietsparkeren.  Komen er in andere delen van de stad nu ook meer van dergelijke fietsstallingen, vraagt zij zich af ?

Tevens wil zij weten of er in dit plan een toename is van het aantal fietsparkeer plekken.

SAB geeft aan dat het aantal fietstallingen in de diagonaal gelijk blijft aan de huidige fietsparkeerplekken.

Het college verduidelijkt dat er elders in de stad ook knelpunten zijn mbt de fietsstallingen. De situatie bij Talamini op de Houtmarkt wordt als voorbeeld genoemd. Echter dit zijn onderwerpen die buiten het project stadsdiagonaal vallen.

Stadspartij wil meer informatie over de manier van verlichting van de gehele stadsdiagonaal.

SAB verduidelijkt dat er 2 soorten verlichtingen in de diagonaal komen:

Er komt een primaire verlichting die uitsluitend bedoeld is voor helder zicht ter bevordering van de (verkeers) veiligheid.

Daarnaast komt er ondersteunende verlichting  ter verfraaiing van de diagonaal en voor het  creëren van eenheid in het ontwerp.

PvdA complimenteert alle betrokkenen die ervoor gezorgd hebben dat er zo’n mooi plan is bedacht. Zij maakt zich echter wel zorgen over het feit dat delen van stadsdiagonaal ook als racebaan wordt gebruikt. Hoe kun je dat voorkomen ?

SAB heeft in de route een aantal snelheid remmende plekken ingebouwd zoals pleinen en afslagen. Daarnaast is er door het gebruik van verschillende bestratingsmaterialen een onderscheid tussen het fiets- en voetpad gecreeërd.

VVD bedankt alle betrokkenen voor het mooie ontwerp. Zij wil nog weten of het zijstraatje tussen de Brasseroord en de Stationsstraat in het project zit. Tevens wil zijn weten of er op Brasseroord nu meer of minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

SAB verduidelijkt dat het zijstraat niet in het plan is meegenomen omdat de bestrating daar goed is. Op Brasseroord worden 5 parkeerplaatsen verwijderd om zodoende een echt plein te realiseren  van een hoge kwaliteit. Er blijven 80 parkeerplaatsen over.

D66 vindt het een mooi plan en bedankt alle betrokken daarvoor. Zij vindt de onderdelen in het plan waarin de beleving centraal staat van belang. Als voorbeeld noemt zij het waterbassin op de Overwelving.

Burgerbelang vraagt zich af of er door het lichtplan, Brasseroord geen aantrekking heeft op jongeren waardoor het een soort hangplek wordt.

In het ontwerp wordt daar rekening mee gehouden aldus SAB.

GroenLinks meent zich te kunnen herinneren dat er van het pand tegenover de Kostverloren een stuk verwijderd wordt zodat de diagonaal recht voor de fietstunnel uitkomt.

SAB verduidelijkt dat bij het ontwerp van het plan uitgegaan is van de huidige bebouwing.

De voorzitter vraagt of het college nog een laatste woord wenst te hebben.

Het college geeft aan dat alle 7 pandeigenaren van Brasseroord tevreden zijn met het plan. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door het plan heeft er zelfs toe geleid dat enkele van hen overweegt om ook hun panden op te knappen.

SP vraagt zich af of het aantal parkeervergunningshouders gelijk blijft. Dit wordt door het college bevestigd. 

Tevens wil zij weten of de parkeersituatie op de Oude Wand hetzelfde blijft. SAB verduidelijkt dat de Oude Wand niet bij het project hoort waardoor de situatie daar niet veranderd.

Tenslotte hoopt het college dat de ondernemers, door de kwaliteitsslag die Brasseroord ondergaat, zij daar ook blijven en dat het plan mogelijk ook nieuwe ondernemers aantrekt om zich op Brasseroord te vestigen. Daar staan immers nog enkele panden leeg.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad