Pagina delen

Forumverslag 08-10-2018

Krediet voor het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis (08-10-2018)

Datum 08-10-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Zuidema: Als buurtbewoonster ben ik tevreden over het contact dat we op dit moment hebben met de gemeente. Het vertrouwen is hersteld. We hebben wel een beetje problemen met de financiering. We zien graag dat de raad geld beschikbaar stelt.

BewustZW: Spreekt u namens alle buurtbewoners of op persoonlijke titel?

Mevrouw Zuidema: Er zijn hier meer mensen uit de Bakkerstraat en Kuiperstraat. Waarschijnlijk zijn er geen bezwaren van hen te verwachten.

College: Ik ben blij met de reactie van mevrouw Zuidema. Ik ben ook blij dat we hier nu samen zijn. We hebben de juiste stappen gezet. We hebben de belangen van de omwonenden laten prevaleren boven die van welstand. Laten we het verleden achter ons laten; dat is allemaal niet perfect gegaan. De kosten van de aanpassing van de installatie zijn hoog, maar het is goed voor de duurzaamheid en cleantech.

Architect Thomas Rau licht vervolgens aan de hand van sheets toe hoe het dak van het stadhuis eruit komt te zien. De installatie voor de luchtbehandeling wordt anders gepositioneerd. Hij wordt 1 meter lager. De geluidsbelasting wordt ook minder. Hij wordt omkleed met een omhulsel van houtkleurige aluminium. Ook daardoor vermindert de geluidsoverlast. Er staat verder nog een zogenoemde water chiller op het dak. Die komt ook op een andere plek te staan en valt daardoor bijna weg (is daardoor nauwelijks meer zichtbaar). De chiller krijgt verder een andere kleur (hout).

GroenLinks: Kunt u nog iets meer vertellen over het omhulsel?

Thomas Rau: Het zijn lamellen met tussenruimte.

SP: Moet het ding (bedoeld wordt: de installatie voor de luchtbehandeling) wel op het dak staan?

Thomas Rau: Ja, 22 jaar terug – bij de bouw van het stadhuis – is dat zo besloten. De installatie in de kelder plaatsen zou 1 miljoen gulden extra kosten.

CDA: De installatie weegt 25 ton. Dat is toch veel?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, maar het kan. De constructeur heeft dat berekend. Het is echter wel het maximum. Er kan nu niets meer bij op het dak.

Thomas Rau: De bestaande constructie kan de installatie dragen.

ChristenUnie: Wat kan er in de toekomst niet op het dak (nu het maximum is bereikt)?

College: Er liggen al zonnepanelen. We bekijken nu of we lichtere materialen kunnen toepassen voor de installatie (zoals aluminium in plaats van staal).

Stadspartij: Ligt er al het maximum aan zonnepanelen op het dak?

Ambtelijke ondersteuning: Ja. We gaan wel enige panelen verplaatsen.

CDA: Wij hebben vijf vragen, met name over financiële zaken.

 1. Hoe zit het met de post onvoorzien?
 2. Kunt u meer zeggen over de post aanleg warmtesysteem Burgerzaal?
 3. Hoe zit het met de garantie op de WKO (de warmte-koudeopslag bij het stadhuis die op dit moment aangelegd wordt)?
 4. Wat is het resultaat van de besparing?
 5. Wat hebben we geleerd van het interne onderzoek naar de gang van zaken rond de installatie op het dak?

VVD: Wij hebben twee vragen:

 1. Waarom bent u afgeweken van het negatieve advies van welstand?
 2. U stelt voor de aanpassing aan de installatie uit het potje grote projecten te betalen. Wat betekent dat voor de rest van de grote projecten?

BewustZW: Slechte communicatie was de oorzaak van het probleem. Is dat nu opgelost?

Stadspartij: Wij hebben twee vragen:

 1. Er zijn fouten gemaakt. Is er zicht op verbetering?
 2. Wat is uw inschatting: komen er bezwaren?

GroenLinks: Het milieurendement van de nieuwe installatie gaat straks omhoog. Wij vinden de nieuwe positionering verder een goede oplossing richting de omwonenden. Twee vragen:

 1. Wat hebben we hiervan geleerd?
 2. Zijn er bezwaren te verwachten (gelet op de afwijking van het bestemmingsplan)?

PvdA: Moeten we ook een boetebeding betalen aan de architect?

College: Nee, zo’n beding hebben we niet betaald. Wel vergoeden we natuurlijk de andere kosten die de heer Rau maakt. Over het proces kan ik duidelijk zijn: dat verdient niet de schoonheidsprijs. Wij hebben als gemeente niet het goede voorbeeld gegeven. Dat boetekleed trekken we aan. We hebben ervan geleerd: voortaan stemmen we beter af. De verantwoordelijkheid ligt wel bij het college, niet bij de ambtenaren.

Ambtelijke ondersteuning: De kosten van de installatie op het dak zijn nu hoger dan voorheen. Dat ligt aan het omhulsel waarvoor we nu kiezen. Voor de WKO hebben we een krediet aangevraagd van € 372.000,-. We leggen die WKO nu aan. Dat is binnen het budget. De WKO staat los van de installatie op het dak, maar we koppelen de twee systemen straks wel. We hebben geen garantie op de WKO. We gaan wel het hele jaar door het rendement meten. We hebben er hoge verwachtingen van.

College: Ik wil de forumleden vooral uitnodigen eens langs te komen. Dan kunnen zij zien hoe de systemen werken. Wij zijn afgeweken van het welstandsadvies omdat wij de belangen van de omwonenden belangrijker vonden. We moeten van het bestemmingsplan afwijken vanwege het wiel. We hebben het wel over het comfort van de ambtenaren. We weten niet of er straks bezwaren komen vanuit de buurt. We hopen het niet. Dat er nu twee ton uit het potje voor grote projecten gaat, betekent dat er dus straks minder ruimte is voor andere grote projecten.

D66: Maar u betaalt het toch uit een reserve?

Ambtelijke ondersteuning: Klopt. Uit de reserve voor groot onderhoud. We ramen nu hoe groot die reserve moet zijn. Hij is nu toereikend.

GroenLinks: Wij verwachten dat er geen bezwaren komen.

Voorzitter: Het stuk kan door naar de raad. Wilt u er een bespreek- of hamerstuk van maken?

BewustZW: Graag een bespreekstuk.

College: Ik wil als suggestie meegeven dit stuk snel in de raad te behandelen en het niet over de winter heen te tillen. Ik pleit ervoor dit vanavond nog te behandelen.

Mevrouw Zuidema: Ik wijs erop dat de gedoogbeschikking al op 1 oktober is afgelopen.

Een andere omwonende geeft aan dat de huidige installatie veel licht weerkaatst op haar huis in de Bakkerstraat. Ook dat pleit voor een snelle behandeling.

Voorzitter: We overleggen met de griffie of de raad vanavond nog een besluit kan nemen over dit onderwerp.

D66: Wij willen het graag vanavond in de raad hebben.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Burap-2 2018 (08-10-2018)

Datum 08-10-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat het college de Burap met een presentatie zal toelichten. Tijdens de presentatie kunnen verhelderende vragen gesteld worden. Als het forum dieper op een onderwerp in wil gaan, wordt dit in een afzonderlijk forum geagendeerd. Er is donderdag een brandbrief gestuurd aan het college; het college heeft hier vrijdag op gereageerd.

Het college licht de Burap toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

Tijdens de presentatie zijn de volgende vragen aan de orde gesteld:

Burgerbelang: vraagt om een toelichting op de overschrijding van de loonsom. Om hoeveel fte gaat het en wat is de totale loonsom.

ChristenUnie: Gaat het om een éénmalig bedrag of structureel.

College: De bedragen zijn doorgerekend voor dit jaar. Voor een groot deel is dit een gevolg van verkeerde ramingen. Een deel van dit bedrag betreft inhuur; die is in het algemeen 30-40% duurder. Het zou om ca. 12 fte kunnen gaan. Het is deels incidenteel deels structureel. De overschrijding is éénmalig; voor 2019 is dit in de begroting opgenomen.

D66: Dit doet denken aan de discussie over de meerkosten voor Het Plein in 2017. Het blijkt nu uit de stukken en dit zijn meerkosten. De fractie neemt aan dat deze mensen aan het werk zijn. En dat de formatie is vastgelegd.

College: Het gaat inderdaad om mensen die aan het werk zijn. Het college beschikt nu niet over de informatie om hier nadere detaillering aan te geven. Deze informatie kan wel op een later moment worden verstrekt. De formatie is wel vastgelegd. Er is sprake van inschattingsfouten bij de raming over de kosten van deze inzet; die zijn lager ingeschat dan wat werkelijk het geval is.

De voorzitter concludeert dat dit een onderwerp is dat op een later moment uitgediept moet worden.

Burgerbelang: Wat zijn de mogelijke kosten zijn die worden genoemd bij peuteropvang. Betreft dit personeelskosten? Hoe weten we dat dit de werkelijke kosten zijn?

College: Betreft de kosten van de opvang zelf; dit zijn geen personeelskosten. Er is wel sprake van een open eind regeling.

Burgerbelang: Hoeveel kans is er dat we de gevraagde bedragen uit de vangnetregling en de stroppenpot krijgen? En als we deze bedragen krijgen zijn deze dan ook besteedbaar aan andere doelen?

College: Gemeenten kunnen bij overschrijdingen in het sociaal domein een beroep doen op deze regeling van het rijk. De potten worden op basis van inschrijving leeggemaakt. Hoe meer gemeenten hier een beroep op doen, hoe minder er beschikbaar is. Er zijn veel gemeenten die hier een beroep op doen, dus het is niet te voorspellen hoeveel hiervan wordt toegekend. De potten zijn bedoeld om tekorten in het sociaal domein te dempen en kunnen alleen daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen niet voor andere doeleinden worden aangewend.

PvdA: Is bekend wat de gemeente voorgaande jaren heeft ontvangen uit de vangnetregeling en kunnen daar verwachtingen aan worden ontleend?

College: Het is elk jaar weer afwachten, omdat dit afhankelijk is van de mate waarin hier een beroep op wordt gedaan. Tot dit jaar heeft de gemeente Zutphen altijd het gevraagde bedrag gekregen.

CDA: Houdt het college bij de nog niet verwerkte effecten ook rekening met hoe groot de kans is dat het effect zich voordoet?

College: Het college geeft in de Burap weer hoe het er nu voor staat. Met de nog niet verwerkte financiële effecten wordt geen rekening gehouden, omdat dit nog te grote onzekerheden zijn.

GroenLinks: Er is sprake van een structureel tekort. Gaan we dit nog in balans krijgen en hoe gaan we onvoorziene kosten in de toekomst voorkomen?

College: We bekijken de begroting per jaar. Op basis van de BURAP constateren we een tekort van 16 miljoen. We beginnen met de begroting in juni/juli voorafgaand aan het volgende jaar. Daarin houden we rekening met de tegenvallers die we hebben geconstateerd en die worden verwerkt in de begroting voor 2019-2021. Er worden dan dus hogere bedragen voor geraamd. Het blijft echter een raming; deze kunnen altijd afwijken van de werkelijkheid. Wat we nu doen is maandelijks de uitgaven volgen en maandelijks in gesprek met aanbieders of de rekeningen binnen zijn. We hebben nu dus een veel betere controle op de uitgaven. De begroting kent in 2021-2022 een balans tussen structurele inkomsten en structurele uitgaven.

D66: Hadden we de Burap niet bij de stukken voor de begroting moeten krijgen? En zijn we nu niet alleen nog bezig de tekorten van voorgaande jaren weg te werken en moeten we er niet voor zorgen dat de trend in de groei te doorbreken?

College: De Burap wordt zo snel mogelijk aan het forum gestuurd. Datgene wat al bekend is is verwerkt in de begroting. De Burap is eind augustus gereed gekomen. Deze wordt nu reeds een maand eerder in het forum behandeld dan vorig jaar. Het college is bezig met het beperken van de kosten in het sociaal domein en het doorbreken van de trend hierop door meer grip te houden op de uitgaven, de uittreding uit het Plein en het ontmantelen van Delta. Dit wordt een spannende tijd, want er wordt veel verwacht van de organisatie en in het veld. We hebben door gesprekken met de aanbieders ook meer zicht op de instroom.

ChristenUnie: Wordt er van verplichtingen of van facturen uitgegaan en hoe worden de verplichtingen weergegeven?

College: We hebben contracten met aanbieders. Door de reguliere gesprekken hebben we nu meer in beeld wat de kosten zijn. Net zoals de meeste gemeenten maakt Zutphen geen gebruik van een verplichtingenadministratie. Daar zit wel een risico in.

GroenLinks: Is invoering van een verplichtingenadministratie een wens van het college?

College: Het is een lastige afweging. Er is heel veel ambtelijke capaciteit nodig om een verplichtingenadministratie op te zetten en bij te houden. Daarom is het bij gemeenten niet gebruikelijk om met een verplichtingenadministratie te werken. Bovendien is het mensenwerk en kunnen daar ook fouten in gemaakt worden. Met de huidige werkwijze krijgt het college ook een goed inzicht. Wel bekend zijn de afgegeven indicaties en op basis van de gesprekken met aanbieders is er ook zicht op het percentage waarvan gebruik wordt gemaakt en wat het maximale bedrag is.

Stadspartij: Wat zijn de oorzaken van de stijging in de Wmo:

College: Dit zit in de volgende posten: PlusOV, Huishoudelijke hulp, verhoging eigen bijdrage en toename van de vergrijzing.

Burgerbelang: Blijven we vasthouden aan een open einde regeling? We krijgen nu wel een beter beeld, maar het blijven open eindes. En ook gesprekken kosten geld.

College: Aan het bestaan van de open eind regelingen in de jeugdzorg kan de gemeente niets veranderen. Dit is wettelijk vastgelegd. Door het opbouwen van ervaring worden de inschattingen nu wel steeds betrouwbaarder. De inspanningen van het college zijn nu gericht op het doorbreken van de trend.

D66: Nu we te maken hebben met een negatieve reserve, betekent dit toch dat we nog verder moeten bezuinigen.

ChristenUnie: Er blijven tendensen in de Wmo waar we geen grip op hebben die ervoor zorgen dat de kosten blijven stijgen.

College: Er hoeft niet nog meer te worden bezuinigd. Het college heeft nog een lijst van nog niet opgenomen voorstellen, dat er nog toe kan leiden dat de reserve net positief uitvalt. Verder is de stijging van de kosten voor de jeugdzorg aan het afvlakken en mogelijk zet hier een daling in. De inspanning van het college is er op gericht de zorg in het sociaal domein terug te dringen naar het voorliggende veld. Er wordt een omslag gemaakt van zorgen voor naar zorgen dat. Mensen moeten meer zelf met elkaar regelen.

PvdA: Is er nog compensatie van het rijk te verwachten in relatie tot de vergrijzingsproblematiek.

College: Kan deze vraag niet beantwoorden; het college constateert dat er weinig beweging in zit.

VVD: De provincie Gelderland hanteert in artikel 12 een omschrijving dat het bedrag van de reserve niet toereikend is om het tekort te dekken. Heeft de wethouder de verwachting aan deze omschrijving te voldoen of om mogelijk net boven de streep uit te komen met een positief saldo.

Het college bedoelt het laatste.

SP: Kan het college duidelijk maken welke informatie nieuw is ten opzichte van de vorige Burap.

College: De nieuwe informatie is dat de bedragen en de omvang van de tekorten groter is dan toen er de vorige keer over gesproken is. Er is sprake van een ernstig tekort. De algemene reserve komt nu uit op enkele euro’s. De reserve zou in een gezonde situatie minimaal 7 ½ miljoen moeten zijn.

D66: Hoe krijgen we de weerstandsratio weer op het gewenste niveau.

College: De algemene reserve is één regel uit de begroting. Het college heeft voorgesteld alle meevallers de komende jaren toe te laten vloeien naar de algemene reserve totdat de reserve een bedrag van 7 ½ miljoen heeft bereikt. Pas daarna is er weer ruimte voor nieuw beleid.

Burgerbelang: Het college heeft zichzelf de opdracht meegegeven om de reserve op 7 ½ miljoen te brengen. Geeft het college hiermee aan zijn eigen doelstelling niet te halen?

College: De opdracht die het college heeft is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Vervolgens willen we een algemene reserve van 7 ½ miljoen bereiken. Dit gaan we halen in de loop van de komende jaren. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval in 2020/2021 is er sprake van balans tussen structurele inkomsten en uitgaven en een algemene reserve van 7 ½ miljoen.

De voorzitter concludeert dat de volgende onderwerpen voor nadere uitdieping zijn benoemd:

-          Overschrijding loonsom

-          Prognose toekomst Wmo

-          Hoe willen we de Burap in voorjaar/najaar zien

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Afweging verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV (08-10-2018)

Datum 08-10-2018 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij schetst het gedachte verloop van de avond en stelt de aanwezige sprekers voor.

Mevrouw Kamphuis en de heer Nijstad zullen namens de betrokken ouders het woord voeren. De ouders zullen verwoorden wat de leerkracht hen heeft toevertrouwd.

De heer Winters is aanwezig namens PlusOV. Hij zal een mondelinge reactie geven op het recent verschenen evaluatierapport.

Wethouder Ten Broeke zal ingaan op de toegezonden memo.

Er zal in eerste instantie zoveel mogelijk informatie worden verzameld en gaande de Forumvergadering zal de fracties worden gevraagd wat ze mee willen geven aan het College. Het is uiteindelijk aan het College om een besluit te nemen over verlenging van de DVO.

Inleiding door PlusOV

De heer Winters (PlusOV) geeft aan dat er voor het zomerreces door de regio een besluit zou worden genomen over de DVO; deze besluitvorming is echter uitgesteld. Vanuit PlusOV is hierbij de kanttekening geplaatst dat de start van het leerlingenvervoer in schooljaar 2018-2018 waarschijnlijk een zwaarwegend punt zou worden in de evaluatie. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat partijen, die geen voorstander zijn van dit model, een niet erg rooskleurig beeld zullen schetsen in de evaluatie. Spreker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit ook meespeelt naast een aantal zaken, dat PlusOV als organisatie verkeerd doet.

PlusOV is een systeem dat gezamenlijk met de deelnemende gemeenten, met de organisatie PlusOV, met vervoerders en met chauffeurs tot stand is gekomen. De chauffeurs zijn loyaal aan de reizigers en wil de reizigers goed bedienen. Door de chauffeurs wordt onterecht alles wat misgaat in het systeem, volledig geweten aan de organisatie van PlusOV. Er worden echter ook fouten gemaakt door andere partijen. De gemeenten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie, waar de organisatie mee moet werken. Het is een gegeven dat dit niet altijd goed gaat. Ook bij de vervoerders worden fouten gemaakt. Dit alles heeft gevolgen voor het systeem PlusOV.

Gedurende de afgelopen driekwart jaar is bij de organisatie PlusOV een sprong vooruit gemaakt. Veel processen zijn opnieuw ingericht en dat heeft kort voor de zomervakantie geresulteerd in een goede dienstverlening.

Tijdens de zomervakantie is de druk echter fors toegenomen. Enerzijds ligt de oorzaak in de constatering dat de afspraken met gemeenten over het aanleveren van data niet waterdicht bleken en het onmogelijk was om met de duizenden mutaties rekening te houden. Anderzijds is de organisatie door de vervoerder in de zomerperiode onder druk gezet doordat het aantal voertuigen fors werd verminderd.

Onder juridische druk is vervolgens een nieuw vervoersplan opgesteld, maar de beoogde implementatietijd daarvan werd met twee weken ingekort. Dit leidde tot een enorme druk voor de organisatie PlusOV. Het vervoer is desalniettemin opgestart met een redelijk tot goed te noemen vervoersplan, maar er blijven mutaties volgen en daarmee blijft de onrust in het vervoer bestaan.

Het geschetste deel van de procesgang blijft in de evaluatie onderbelicht, maar is wel degelijk relevant.
De organisatie is niet altijd bij machte geweest om klachten goed te beantwoorden en te verwerken.

In de afgelopen weken heeft met name vervoerder Witteveen goede prestaties geleverd. Vervoerder Willemsen De Koning heeft via hun advocaat te kennen gegeven de regie op het vervoer zelf weer ter hand te willen nemen. Dit staat echter haaks op het model waarop is ingeschreven en dat draagt niet bij aan een goede samenwerking en een goede uitvoering van het vervoer.

Er zijn signalen op social media gesignaleerd waarin wordt gesteld dat het de ambitie van Willemsen De Koning is “om PlusOV de nek om te draaien”. Alles wat misgaat, wordt op het bordje van PlusOV gelegd.

De evaluatie geeft in het algemeen een terecht beeld, maar de details ontbreken. Deze details maken het verschil tussen goed vervoer en de huidige praktijk. Van goed vervoer is in de afgelopen weken voor een aantal personen absoluut geen sprake geweest.

In toenemende mate begrijpen de chauffeurs de situatie, zodat de gaten in de planning beter opgevuld worden, maar er is nog wel een achterstand in te halen.

Spreker heeft schrijnende verhalen gehoord en doet er alles aan om zaken recht te zetten en zet er op in om herhalingen te voorkomen.

De voorzitter biedt gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vragen / opmerkingen vanuit het Forum

D66 vraagt de heer Winters aan te geven over welk soort mutaties het hierbij gaat.

De heer Winters zegt dat het om verschillende mutaties gaat. Dit kan variëren van een verhuizing tot mutaties van leerlingenvervoerschema’s, waardoor aanpassing van ritten nodig is.

De PvdA stelt dat er 1.400 kinderen in de regio zijn, die voor vervoer in aanmerking komen en vraagt hoe dit zich verhoudt tot het aantal genoemde mutaties.

De heer Winters geeft aan dat er veel meer mutaties zijn, dan verwacht. Het zijn vaak kleine mutaties, maar ook mutaties waarbij een rit aangepast moet worden. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zou 97 procent van de mutaties binnen moeten zijn, maar na die datum zijn er nog ruim vierduizend mutaties binnengekomen.

De SP verwijst naar de uitspraak “dat alles wat misgaat in het systeem, op het bordje van de organisatie PlusOV terechtkomt”. Dit leidt tot twee vragen. Ten eerste, of de organisatie PlusOV met het systeem PlusOV niet een onmogelijke opdracht heeft gekregen. Ten tweede, vraagt de SP of Willemsen De Koning heeft aangegeven waarom zij hierin hun eigen plan trekken.

De heer Winters weet niet welk belang Willemsen De Koning hierbij heeft. Mogelijk heeft dit te maken met het verdienmodel.

De heer Winters denkt niet dat de organisatie PlusOV een onmogelijke opdracht heeft gekregen. Het systeem van een regiecentrale kan heel goed werken, maar achteraf bezien, had bij de inrichting van het model een aantal andere keuzes moeten worden gemaakt. De regisseur moet wel in de positie zijn om ook daadwerkelijk de regie te voeren.

GroenLinks informeert hoe lang het duurt om de achterstand weg te werken.

De heer Winters geeft aan dat er ongeveer een week zit tussen nieuwe aanmeldingen en de opname in het vervoersschema. Voor klachten is extra capaciteit ingeschakeld en worden er per dag twintig meer weggewerkt, dan dat er binnenkomen. Dit zou nu binnen anderhalve week op orde moeten zijn.

Toen vorige week het signaal vanuit Apeldoorn duidelijk naar buiten kwam, waren er de volgende ochtend drie ziekmeldingen, waardoor er een bezettingsprobleem is ontstaan. Daarnaast heeft de organisatie te maken met uitval vanwege privé-omstandigheden. Dit alles maakt de uitvoering lastig.

De Stadspartij vraagt of PlusOV verwacht uit de ontstane situatie te kunnen komen.

De heer Winters geeft aan de organisatie er voor een belangrijk deel al uit is gekomen. Ten aanzien van de planning zijn al flinke stappen voorwaarts gezet. Ook het aantal klachten is fors verminderd en het aantal reizigers dat wordt bediend, neemt toe. Eigenlijk had PlusOV drie weken geleden al op dit niveau willen zitten. Dat wat niet goed gaat, is heel vervelend voor degenen die het aangaat, maar hij ziet ook verbetering.

Het College acht het een goede zaak dat de fracties en de verder betrokkenen nu bijeen zijn om hierover met elkaar te spreken. Het College heeft een memo opgesteld en aan de fracties gestuurd, waarin de overwegingen vanuit het College worden gedeeld. Het College is benieuwd hoe de fracties hier tegenaan kijken.

Twee jaar geleden is PlusOV tot stand gekomen. Nu is het tijd om over de toekomst te praten: enerzijds is het momentum ontstaan omdat de DVO afloopt en anderzijds omdat een beeld moet ontstaan of de gemeente tevreden is met dit systeem. Het vraagt een goede analyse om de juiste conclusies te kunnen trekken.

Een groot deel van de personen die worden vervoerd, is kwetsbaar. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze doelgroep. Het College is van mening dat de gekozen structuur over veel schijven loopt. Dat maakt het systeem gevoelig voor fouten. De schuld daarvoor ligt niet direct bij de organisatie PlusOV, maar is een gevolg van de destijds gekozen structuur. Deze keuze is gemaakt door de deelnemende gemeenten en daarom ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Eén van de uitgangspunten bij de start van PlusOV was, dat de kwaliteit van het vervoer omhoog moest. Daartoe zijn de voorwaarden en eisen aangescherpt. Ook is gesproken over een efficiencyvoordeel. Op dit moment blijkt dit voordeel minder dan verwacht, maar een belangrijke overweging is dat grootschaligheid een gevaar betekent voor de kwetsbare groep, die door PlusOV wordt bediend. Daarom gaat de voorkeur van het College uit naar kleinschalig vervoer, georganiseerd op lokaal niveau.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het gesprek en geeft daartoe eerst het woord aan mevrouw Kamphuis en de heer Nijstad.

Inbreng betrokken ouders

De heer Nijstad geeft aan dat hij ouder is van een kind met een beperking. Zijn kind is voor het vervoer afhankelijk van PlusOV.

De directeur van de Daniel Den Brouwerschool, mevrouw Huiskamp, heeft een aantal punten meegegeven voor dit gesprek met het Forum.

 • Wanneer een chauffeur verlof heeft, wordt geen vervanging geregeld. Dat betekent dat er dan geen taxivervoer is voor de betrokken leerlingen.
 • Leerlingen worden te laat opgehaald en zitten te lang in de taxibus.
 • Er zijn vele wachtenden in de rij bij de klachtendienst van PlusOV. Ouders geven het na een half uur vaak op. Dit is vermoedelijk ook één van de oorzaken van het afnemende aantal klachten.
 • Steeds blijken er leerlingen niet te worden opgehaald.
 • Ook bij stagevervoer blijken er veel problemen met het ophalen of thuisbrengen van leerlingen.

Afsluitend stelt de heer Nijstad dat de meeste medewerkers bij PlusOV ontzettend hun best doen. Dat geldt ook voor de ambtelijk medewerkers bij de gemeenten. Ondanks de betrokkenheid die bij iedereen wordt gevoeld, lukt het blijkbaar niet om het systeem goed te regelen en het gewenste resultaat te bereiken.

Mevrouw Kamphuis is moeder van een leerling, die met PlusOV wordt vervoerd.

Zij is van mening dat de reactie van PlusOV richting de vervoersorganisaties erg negatief is verwoord. De ouders hebben bovendien te maken met PlusOV en niet met de vervoersorganisatie die daarachter zitten.

Degenen die bij PlusOV de telefoon bemensen, zijn weliswaar uitermate vriendelijk, maar de ouders krijgen nooit iemand te spreken die verantwoordelijkheid heeft. Dat leidt tot veel frustratie. Spreker heeft in de afgelopen weken vijf klachten ingediend. Tot op dit moment is geen van deze beantwoord.

Dankzij de inzet van individuele chauffeurs loopt het goed, naar mening van mevrouw Kamphuis.

Vragen / opmerkingen vanuit het Forum

De PvdA is het eens met een eerdere uitspraak van de heer Nijstad, dat de fracties in feite geen verstand hebben van vervoer.

Bij de start van PlusOV enkele jaren geleden, is er een zienswijze ingediend door een chauffeur uit Zutphen, waarin hij aangaf waar de problemen naar verwachting zouden ontstaan. Deze chauffeur heeft het goed gezien: PlusOV is te groots opgezet.

De PvdA hoopt de juiste informatie te kunnen vergaren om een goede beslissing te kunnen nemen.

Veel problemen worden door de chauffeurs zelf opgelost, maar hiervan wordt geen verslag gedaan.

De heer Winters bevestigt dat de meeste chauffeurs hun uiterste best doen. In sommige situaties zijn ze misschien iets té enthousiast, wat ertoe leidt dat soms niet bekend is welk kind in welke bus zit. Feit is wel dat door de oplossingsgerichte houding van de chauffeurs het aantal klachten wordt ingeperkt.

D66 informeert naar het aandeel van de gemeente Zutphen in het aantal mutaties. Voorts vraagt D66 zich af of het beter was gegaan als er niet met twee, maar met meer vervoerders in zee was gegaan.

De heer Winters licht enkele cijfers toe met betrekking tot de mutaties.

Na 12 juni zijn vanuit de gemeente Zutphen 113 mutaties aangeleverd die tot aanpassing van schema’s leiden. In dit aantal is nog geen rekening gehouden met aangepaste indicaties.

Desgevraagd licht de heer Winters toe dat de aanvraag voor leerlingenvervoer via de gemeente loopt. De gemeente levert aan PlusOV de relevante gegevens van de te vervoeren leerlingen, zoals adressen, een eventuele behoefte aan kleinschalig vervoer, rolstoelafhankelijkheid et cetera. Dit soort informatie vormt de basis voor de schema’s. PlusOV verwerkt deze schema’s vervolgens in een vervoersplan met individuele ritten. Deze ritten gaan vervolgens naar de vervoerder en die zorgen voor de communicatie naar de chauffeurs.

De heer Winters is het met het College eens, dat de menselijke maat enigszins verloren is gegaan met de wijze waarop het nu is georganiseerd. Ergens in de keten zou een schakel moeten zijn die de chauffeurs één op één kent. Dit kan een vervoerder zijn, maar in de huidige situatie kent men elkaar niet meer.

De Stadpartij is benieuwd wat het voorstel is om meer naar de menselijke maat te transformeren.

De heer Winters antwoordt dat daartoe de contracten kleiner moeten worden gemaakt en meer kleinere vervoerders zouden moeten worden gecontracteerd. Ook de kaders van de contracten zouden anders moeten zijn. De contracten zijn destijds voor twee jaar aangegaan. Dat is een korte periode, waarvoor een vervoerder als Willemsen De Koning tweehonderd chauffeurs en tweehonderd auto’s moest leveren. De partijen moeten worden uitgedaagd tot een partnerschap, maar daarvoor is een periode van twee jaar te beperkt.

De ChristenUnie is het met de PvdA eens, dat de fracties geen verstand van vervoer hebben en het probleem ook niet zomaar kunnen oplossen. De menselijke maat lijkt een voorwaarde om uit de problemen te komen. In het memo van het College wordt over de menselijke maat echter niets gezegd. De fractie vraagt zich daarom af waarom het beter zou gaan als PlusOV dit blijft doen. Voorts is de vraag hoe een aanbesteding moet worden vormgegeven vanuit het uitgangspunt om met bekende partijen te willen werken. Nergens staat hoe dit moet gebeuren.

Als Willemsen De Koning deelneemt aan de aanbesteding en deze partij blijkt het goedkoopst, dan zal weer met hen in zee moeten worden gegaan.

De SP verwijst naar scenario drie in het memo van het College, waarin wordt gekozen voor opnieuw aanbesteden, dan wel een laag er tussenuit te halen. De SP onderstreept de vragen van de ChristenUnie.

De heer Nijstad is van mening dat PlusOV een schijf is die er niet tussen hoeft te zitten. Zijn dochter wordt al jaren door Willemsen De Koning vervoerd, maar zo vaak als het de afgelopen twee jaar verkeerd is gegaan, is voordien nooit voorgekomen. Uiteraard heeft een bedrijf als Willemsen De Koning een verdienmodel; hetgeen ook nodig is vanwege de personele verplichtingen, maar in het geval van Willemsen De Koning is dat blijkbaar een beperkt verdienmodel, gezien het salaris dat de chauffeurs ontvangen. Op basis hiervan concludeert spreker dat PlusOV in feite iedereen geld kost. Spreker ziet liever dat het geld dat nu wordt besteed aan PlusOV in de toekomst ten goede komt aan de chauffeurs en wijst er op, dat de chauffeurs niet zoveel verdienen.

Vanuit het perspectief als ouder, wil spreker nog een aanvullende kanttekening maken, namelijk dat zijn kind er baat bij heeft om zoveel mogelijk met dezelfde chauffeur te maken te hebben. Dat voordeel voor de leerling mag – zijns inziens - best iets meer geld kosten.

Als de schakel van PlusOV is vervallen en de taxibedrijven het vervoer weer zelfstandig kunnen oppakken, zoals dat in het verleden ook het geval was, dan zal het niet méér geld kosten. De gemeente mag daar best wat strakker op zitten. Met PlusOV moest het goedkoper worden, maar de praktijk heeft geleerd dat deze doelstelling niet is geslaagd.

De ChristenUnie is benieuwd of de gemeente het dan goedkoper kan regelen dan PlusOV.

Het College heeft uit gesprekken met chauffeurs en ouders van kinderen geconcludeerd dat, als een rit niet goed verloopt, een leerling volledig uit het persoonlijk ritme raakt en investeringen van zorgverleners teniet worden gedaan. Dat betekent dat dit heel veel extra kosten met zich kan meebrengen.

In het kader van de uitvoering van het openbaar vervoer heeft de gemeente te maken met een aanbesteding. In de ogen van het College is de menselijke maat het beste gewaarborgd als er zo min mogelijk schijven zijn en er direct contact tussen ouder, leerling en chauffeur mogelijk is.

Het is mogelijk om de aanbesteding zo in te richten, dat niet de grote, puur winstgedreven bedrijven aan bod zijn, maar juist de kleinere bedrijven in beeld komen.

De ChristenUnie is benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe de aanbesteding dan anders kan worden ingericht.

BewustZW kan zich vinden in het pleidooi van de ChristenUnie, maar mist in de vragen van de heer Oldenkamp een bepaalde vraag aan het College, namelijk of zij in de afgelopen maanden haar huiswerk heeft gemaakt en of de Raad na 1 november ook een zekerheid geboden kan worden dat er uit meerdere modellen kan worden gekozen.

Het College stelt dat het voorstel dat uit het memo voortvloeit een realistische optie zal zijn, die tot verbetering leidt. Het College zal geen onrealistische voorstellen voorleggen.

De ChristenUnie vraagt wanneer de Raad dit voorstel aangereikt krijgt.

De voorzitter wijst er op, dat het niet de intentie is om tijdens de vergadering van heden tot besluitvorming te komen. De fracties kunnen aan het College laten weten wat zij belangrijk vinden. Die input neemt het College mee in haar besluitvorming.

Het College zegt het advies van de fracties te betrekken bij het besluit dat het College vòòr 1 november moet nemen. Het College zal de Raad ook actief informeren over het proces.

D66 acht zorg over leerlingenvervoer een terechte zorg. De gemeente moet echter niet denken dat, als de gemeente het vervoer zelf gaat organiseren, het dan allemaal wel goed komt. Dat was destijds ook niet het geval.

D66 vraagt aan de ouders of zij het vertrouwen in PlusOV hebben opgezegd en of zij meer vertrouwen hebben in een constructie met kleinere aanbieders en een langere looptijd.

De heer Nijstad is ervan overtuigd dat de medewerkers van PlusOV erg hun best doen. De schuld moet ook niet volledig bij PlusOV worden gelegd. De gemeenten hebben dit systeem opgetuigd en daarbij is veel vervoerskennis buitenspel gezet. PlusOV hoeft wat de heer Nijstad betreft, ook niet te verdwijnen. De manier waarop het momenteel gaat, is echter niet goed.

Spreker is verbaasd dat telkens wordt gesproken over kleinere vervoerders. De vraag is wat die meer brengen dan de huidige vervoerders. Het belangrijkste is zijns inziens, dat de leerlingen op de juiste momenten keurig van A naar B worden gebracht en weer terug én dat er goed wordt gecommuniceerd. De heer Nijstad vreest een enorm overheadbeslag als de gemeente dit zelf gaat organiseren en bovendien heeft de gemeente immers geen verstand van vervoer. Bij Willemsen De Koning is die kennis wel aanwezig en daarom hoort het vervoer bij hen te liggen, zij het wellicht in samenwerking met PlusOV. Er moet door de vervoerders sowieso beter worden geluisterd naar de chauffeurs, want zij weten waar het om draait.

In de huidige situatie frustreren PlusOV en de vervoerders elkaar en de leerlingen zijn daarvan de dupe.

De Stadspartij is er geen voorstander van om de kwaliteiten van het huidige systeem met een veranderdrang weg te gooien. Het systeem kan niet zonder regiefunctie. Spreker is benieuwd hoe het College denkt dit als gemeente zelf te kunnen doen. De Stadspartij roept het College op de adviezen van de heren Winters en Nijstad serieus in de overwegingen mee te nemen.

De VVD wil meer duidelijkheid alvorens als fractie een standpunt te kunnen innemen. De fractie staat sceptisch tegenover een variant waarbij de gemeente het vervoer zelf gaat regelen en benadrukt dat dit niet het gemeentelijk kennisgebied is. Het voorstel van het College gaat hier toch deels van uit en de vraag is of dit organisatorisch wel mogelijk is.

De SP heeft het voorstel zo gelezen dat de gemeente het vervoer niet zelf gaat regelen, maar alleen de aanbesteding gaat uitschrijven.

Het College verduidelijkt dat de gemeente het vervoer inderdaad niet zelf gaat uitvoeren, maar dat het College voorstelt een aanbesteding uit te schrijven naar lokale vervoerders. De regiefunctie dient bij de vervoerder te liggen.

De ChristenUnie stelt vast dat er niet zoveel lokale vervoerders zijn en vraagt aanvullend of het College al met PlusOV in gesprek is gegaan over de menselijke maat.

Het College antwoordt dat daar niet specifiek over is gesproken.

De VVD refereert aan het besluit van de gemeente Apeldoorn om uit PlusOV stappen. Deventer overweegt ditzelfde besluit te nemen. De vraag is hoe het College aankijkt tegen de toekomst van PlusOV als deze gemeenten zich beide terugtrekken.

De VVD informeert naar een kostenindicatie als de gemeente Zutphen het leerlingenvervoer zelf gaat regelen.

Het College stelt dat het een misvatting is dat de gemeente Apeldoorn heeft besloten te stoppen met PlusOV. Apeldoorn wil juist eenzelfde richting op als het College in haar memo voorstelt door PlusOV te handhaven en het vervoer kleinschaliger op te pakken. Deventer maakt echter wel de overweging om volledig met PlusOV te stoppen.

D66 suggereert om hierin met de gemeente Voorst op te trekken. Zodoende kan er nog steeds sprake zijn van een zekere – kleine – regionale benadering.

Het College acht dit een mogelijke denkrichting, die bespreekbaar is. Als een aantal gemeenten besluit om het routegebonden vervoer, zoals het leerlingenvervoer, niet meer door PlusOV te laten uitvoeren, dan zou gezamenlijk met een andere gemeente de aanbesteding kunnen worden opgepakt. Dan blijft nog steeds sprake van kleinschaligheid, maar kan wel van aanbestedingsvoordelen worden geprofiteerd. Na november wordt bekend wat de andere gemeenten hebben gekozen en wat de toekomstmogelijkheden voor PlusOV zullen zijn.

Burgerbelang is geschrokken van de wijze waarop de heer Winters spreekt over Willemsen De Koning. Er wordt nu in oplossingen gedacht, waarbij het voornamelijk om kosten gaat, maar spreker vraagt zich af wat er gebeurt als een aantal grote gemeenten uit PlusOV stapt.

De PvdA stelt dat het er niet om gaat dat het goedkoper moet worden, maar wel dat het vervoer kwalitatief goed wordt uitgevoerd in het belang van de betreffende kinderen.

Burgerbelang is benieuwd wat het uittreden van een aantal grote gemeenten betekent voor de vervoerskwaliteit van de betrokken kinderen.

De heer Winters stelt dat de start van het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer een piekbelasting bij PlusOV veroorzaakt, die nauwelijks kan worden opgevangen. Er wordt al wel gewerkt aan een aanbestedingsstrategie voor de vervoersstromen die bij PlusOV blijven. Daarin speelt de menselijke maat een rol, maar ook partnerschap en coproductie. PlusOV wil hierin gezamenlijk met de vervoerder optrekken, met name in de maand voor de start van het leerlingenvervoer en in de eerste maand van het leerlingenvervoer, zodat de vervoerder ook een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de planning, het oplossen van knelpunten en het beantwoorden van vragen en klachten.

De piek die er nu in de zomerperiode was, is voor PlusOV te groot. Als de grote gemeenten besluiten geen gebruik meer te willen maken van het routegebonden vervoer door PlusOV, dan blijft de helft van het aantal klanten over. Dit aantal klanten kan vervolgens beter bediend worden. Desgevraagd geeft de heer Winters aan, dat hij de kwaliteit van het vervoer kan garanderen als de grote gemeenten eruit stappen.

GroenLinks vraagt of de aangenomen motie, met betrekking tot het digitaliseren van het proces, in alle gevallen nog kan worden uitgevoerd.

Het College antwoordt bevestigend.

Burgerbelang vraagt of de ouders en de scholen nog in kwaliteit blijven geloven als de regio’s kleiner worden.

Mevrouw Kamphuis heeft daar twijfels bij. Minder ritten zal leiden tot minder personeel en daarmee minder capaciteit. Zij heeft geen vertrouwen dat het in de toekomst beter zal gaan. De stap die de gemeente Apeldoorn nu zet, kan spreker ook niet rijmen. Als ouder ben je geen klant van PlusOV, want dat is immers de gemeente. Daardoor bestaat er ook geen relatie met PlusOV.

De heer Winters stelt dat in Nederland het overgrote deel van de gemeenten het leerlingenvervoer zelf regelt. In het verleden heeft Zutphen dat ook gedaan. De situatie is anders geworden, want sinds de komst van PlusOV is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor het Jeugdwetvervoer en het dagbestedingsvervoer. Dat totaal mag als een uitdaging worden gezien.

De kracht van het publieke regiemodel ligt met name op het vlak van mobiliteitsontwikkeling van personen in het vraagafhankelijk vervoer en in het dagbestedingsvervoer; dat ligt niet zozeer bij het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer.

De heer Winters heeft bedenkingen bij de keuze die de gemeente Apeldoorn nu overweegt om vraagafhankelijk vervoer te beleggen bij PlusOV en het routegebonden vervoer elders. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat de combinatie leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer niet optimaal is en tot veel klachten leidt. Er wordt veel geredeneerd vanuit efficiency en er rijden nu inderdaad zestig auto’s minder rond dan vorig jaar, maar de vraag is of het werkelijk goedkoper is geworden.

Het aanbestedingsinstrument helpt niet bij het verbeteren van de positie van de chauffeurs, want daarmee wordt voornamelijk gekeken naar de prijs. Zelfs de FNV blijkt niet bij machte een redelijke cao voor de chauffeurs te realiseren. In de verbetering van de positie van de chauffeurs heeft de vervoerder een belangrijke rol. PlusOV is niet in positie om daar op een andere of betere manier sturing aan te geven. De enige manier om de chauffeurs een goede positie te geven, is door hen een vast contract aan te bieden.

De heer Winters beaamt dat er met PlusOV een schijf extra in de keten is gekomen. De vraag is of PlusOV eruit zou moeten als er een schijf tussenuit moet worden gehaald.

De PvdA vraagt of het mogelijk is om de vervoerstromen te scheiden tijdens de periode van piekbelasting, wanneer de scholen weer beginnen.

De heer Winters zegt dat die lijn ook is ingezet, maar de contracten voor vraagafhankelijk vervoer en routegebonden vervoer zorgen wel voor beperkingen om met capaciteit te schuiven tussen de verschillende vervoersstromen. Een extra vervoerder in dezen zou een oplossing bieden.

De voorzitter vraagt wat de fracties willen meegeven aan het College.

De SP spreekt een voorkeur uit voor optie 3, met de kanttekening dat de fractie zorgen heeft bij een systeem van aanbestedingen, waarbij bedrijven winst willen maken. De SP roept het College daarom op te kijken naar alternatieven voor het huidige aanbestedingssysteem.

De ChristenUnie roept op in gesprek te gaan met PlusOV over consequenties, regie en valkuilen en daarnaast in gesprek te gaan met de vervoerders om ideeën te genereren. De uitkomst van deze gesprekken zou vervolgens als input moeten dienen voor de aanbesteding.

Het CDA vindt de vele mutaties, waar PlusOV over spreekt, opvallend. Belangrijk is, dat er een partij is die hiermee kan werken. Bij aanbesteden is het niet mogelijk om de kleine partijen voorrang te geven. Spreker suggereert om het idee van een coöperatie te overwegen.

Het CDA sluit zich aan bij de oproep om te kijken naar samenwerkingen met andere gemeenten, die de kwaliteit omhoog kunnen brengen. Het CDA neigt naar scenario 3, maar zet kwaliteit voorop.

GroenLinks vindt het lastig om te adviseren. De fractie heeft het beste gevoel bij scenario 3, maar wil eigenlijk vooral zekerheid krijgen dat de situatie zal verbeteren.

Burgerbelang vindt scenario 3 aanlokkelijk. Misschien is dat ook wel een goede optie, maar alvorens daartoe over te gaan moet het College zoeken naar verbinding. Hiertoe moet het College met alle betrokken partijen om tafel gaan om te kijken wat er in de regio gebeurt en wat er gebeurt ‘in de wereld van PlusOV’. Misschien kan met kleinschaligheid inderdaad een betere kwaliteit worden gerealiseerd.

De VVD roept het College op te kijken of eventueel veranderingen kunnen worden aangebracht in het systeem van PlusOV en in de rol van de vervoerders. Ook al staat goed vervoer voor de kinderen bovenaan, het kostenplaatje dient ook in ogenschouw te worden genomen, gezien de huidige bezuinigingsopgave van de gemeente.

De PvdA is voorstander van scenario 3. De fractie roept op de chauffeurs te betrekken bij de gesprekken. Immers, de praktische kennis zit bij de chauffeurs.

BewustZW durft te veronderstellen dat PlusOV is mislukt. Teruggaan naar de basis betekent voor BewustZW terug naar de gemeente, die op basis van contracten het vervoer in de markt zet. Kwaliteit, zorgplicht en kleinschaligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Een zorgpunt is dat er vòòr 1 november helderheid moet komen, terwijl er in een black box wordt gesproken. Spreker vindt het daarom lastig om in dezen een advies te geven en vindt het vreemd dat de Raad in de afgelopen maanden niet beter is meegenomen in dit dossier.

BewustZW beschouwt het als een opdracht van het College om vòòr 1 november de Raad bijeen te roepen om dit onderwerp te bespreken. De Raad heeft eerder gevraagd om een evaluatie, maar dit is telkens uitgesteld en inmiddels lijkt het last minute.

D66 vindt het lastig om een scenario te kiezen en memoreert dat het vroeger ook niet allemaal beter was. Juist dat maakt de keuze lastig.

Scenario 3 lijkt het meest sympathiek, maar de fractie roept op om toch éérst het gesprek aan te gaan met PlusOV over de mogelijkheden van een kleinere regio en met de twee vervoerders over de vraag hoe zij kunnen garanderen dat het wél goed gaat.

Voorts is D66 benieuwd wat de mogelijkheden en effecten zijn als het contract met PlusOV wordt opengebroken en dat betreft dan met name het scheiden van de verschillende doelgroepen.

D66 roept het College op om met een financieel dekkend onderbouwd plan te komen waarbij kwaliteit voorop staat. Hierover kan dan een gezamenlijk gesprek worden gevoerd.

De voorzitter sluit het Forum om 20.35 uur.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Technisch Blok 8 oktober 2018 (20:00 - 20:30)

Verslag van de vergadering

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDM Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Het voorzitterschap heb ik van Antje van Dijk overgenomen omdat zij is bijgesprongen bij het Forum over PlusOV. Zij er mensen die gebruik willen maken van het algemeen spreekrecht? Nee? Dan gaan we verder met de rest van de agenda.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

Forumgriffier: In de vorige Technisch Blokvergadering is verzocht om opschoning van de toezeggingenlijsten. Deze actie is door de griffie in de organisatie uitgezet. Streven is om de volgende Technisch Blokvergadering de toezeggingenlijsten opgeschoond te hebben.

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

D66: het advies van de erfgoedadviesraad is positief. Daar willen wij wat over opmerken. De straf voor overtredingen is laag, lokt dat niet uit tot illegale activiteiten? Wat is de reden om deze bepaling ongewijzigd over te nemen uit de Erfgoedverordening van 2013? Waarom handhaven we voor overtredingen categorie 2? Waarom geen categorie 3?

College: De ervaringen met de strafbepaling zijn over het algemeen goed. We moeten de strafbepaling niet onnodig zwaarder maken. Bij zware overtredingen gaan we er de handhavers op af. Dit blijkt te werken. Er is geen aanleiding voor verzwaring van de strafbepaling.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018

Er zijn geen opmerkingen.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Forum: Wij willen graag een Forumvergadering over het collegebesluit toegang Sociaal Domein en het collegebesluit subsidie Sociaal Domein.

Voorzitter: In het Presidium is besloten dat dit Forum er komt.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 10-09-2018

Geen opmerkingen.

8b. Forumverslag 13-09-2018

Geen opmerkingen.

8c. Forumverslag 20-09-2018

Geen opmerkingen.

9. Sluiting

Voorzitter: Dank aan allen. Ik sluit de vergadering.

Motie: B-FM in financiële problemen (08-10-2018)

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Wesselink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en geeft het woord aan de heer P. van de Ven voor zijn inspraakreactie namens B-FM. 

 

Voorzitter geeft het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan de heer Van de Ven. 

SP: De problemen zijn 7 jaar geleden begonnen. Wat is er de afgelopen jaren gedaan?

De heer Van de Ven is sinds begin dit jaar voorzitter en heeft meteen contact gezocht geweest met de gemeente. Op verzoek van de gemeente is toen gelijk een rapport ingediend over de wensen van B-FM. Hierop is geen reactie van de gemeente meer ontvangen tot op de dag van vandaag. Door mw. Ackermans is via het indienen van de motie nu aandacht voor de problemen.

CDA vraagt waarom er 7 jaar geleden is gekort.

De heer Van de Ven weet dit niet.

PvdA vraagt naar de doelgroep, het aantal luisteraars en de samenstelling van de luisteraars.

De heer Van de Ven: Een luisteronderzoek is kostbaar (€ 5.000) en is niet gedaan. Er zijn wel cijfers bekend van het social media kanaal. B-FM heeft per week een bereik van 20.000 luisteraars.

Stadspartij geeft complimenten voor de ontwikkeling van B-FM de afgelopen jaren met ook veel aandacht voor de social media. Vraag: 't Warnshuus kostte per jaar € 12.000,--. Wat betalen jullie nu? 

De heer Van de Ven: Iets meer dan € 6.000,--.

Voorzitter geeft het woord aan mw. Ackermans voor een toelichting op de motie. Daarna volgt het debat.

Indiener motie (mw. Ackermans): Er is sprake van groei. Veel vrijwilligers werken hieraan mee. De vorige wethouder (de heer Sueters) heeft B-FM opgeroepen om samen te werken in de regio en te professionaliseren. Dit is door B-FM goed opgepakt.

Het korten op het jaarbudget is een raadsbesluit van destijds geweest. Dit kunnen we terugdraaien.

Afgelopen week heeft de heer G. Pot een presentatie gehouden over samenwerking tussen B-FM en de gemeente en over de mogelijke doorontwikkeling. B-FM groeit en wordt een leerwerkbedrijf. Daarvoor zijn professionele mensen nodig. Deze werken nu niet bij B-FM. B-FM draait geheel op vrijwilligers voor een subsidiebedrag dat lager is dan het subsidiebedrag voor Buddy to Buddy en "Wie goed doet goed ontmoet". Zij hebben beiden wel Fte's, B-FM niet. B-FM kan een leer-werkbedrijf worden; nieuwe Nederlanders, leerlingen van het Stedelijk en anderen kunnen allen stage lopen bij B-FM. 

B-FM moeten nu een keuze maken tussen stoppen (failliet gaan) of kamperen bij De Deur. Zutphen is een kleine stad met grote stedelijke problematiek. De stad verdient een onafhankelijke lokale omroep. 

Over het aantal luisteraars: gemeente Zutphen maakte een filmpje over aardgas Zutphen en zette dit online met 1200 views. B-FM heeft dit ook gedaan met 4500 kijkers. Waarom niet samenwerken? Voor de live-streaming is een bedrag van € 158.000,-- begroot voor apparatuur en aanpassingen. Waarom twee keer apparatuur aanschaffen? Laat B-FM de live-streaming doen.

Kortom: De gemeente wil samenwerken, verbinden en goede communicatie. Er staat een platform klaar. Laten we daar gebruik van maken.

Raadswerkgroep Verniewing (de heer Brunsveld): De raad heeft de wens om inwoners en raad beter met elkaar te verbinden, inwoners te informeren, betrokken maken en betrokken houden.  Het is belangrijk om de zichtbaarheid van de raad te verbeteren. Hiervoor zijn al concrete stappen gemaakt. Naast de wens om de raadsvergaderingen te live-steramen, kunnen deze ook worden voorzien van interviews en achtergrondinformatie. Hiervoor kunnen we B-FM inschakelen. 

ChristenUnie heeft vraag aan college: B-FM heeft sinds januari niets gehoord. Hoe komt dit?

College kan hierop geen antwoord geven maar komt hierop terug.

SP: Het het geld geoormerkt?

College: Dit is niet geoormerkt; het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

CDA: Wordt er wel rekening gehouden met een bedrag per inwoner tbv lokale radio?

College: Er is bewegingsruimte mogelijk, echter de pot van de algemene reserve is leeg.

Burgerbelang: Gelukkig hebben we € 158.000,-- beschikbaar voor live-streaming. Misschien kan er vanuit Buddy to Buddy, Zutphen promotie, Cultuur, onderwijs of Jeugd worden meegefinancierd.

College sluit aan bij woorden van de Raadswerkgroep Vernieuwing: We moeten de geldstromen in beeld brengen en een goed totaalplan maken  Dat plan moet ingaan op de vernieuwing en communicatie van de raad, het vraagstuk van B-FM en  het aanbod van Chrystal Park Media (de heer G. Pot).

GroenLinks: Kan er iets worden gezegd over de dekking van € 30.000?

Indiener motie gaat in op de noodzaak van dit bedrag en wil kijken of er gezamenlijk kan worden ingekocht. Dekking kan uit gereserveerde bedrag voor de live-streaming. Argument hierbij is dat B-FM de live-streaming nu reeds verzorgd.

ChristenUnie: Hoe snel kan het totaalplan op tafel liggen? 

Indiener motie kan hier geen antwoord op geven.

College antwoordt: Eerst visie maken. Noodzaak wordt gezien. Eind van het jaar moet lukken.

SP stelt vraag aan indiener motie of het mogelijk is om het bedrag van € 30.000,- te integreren in totaalplan.

Indiener motie doet appel om dan in ieder geval het totaalbedrag voor lokale omroep vanaf 1 januari 2019 over te hevelen naar B-FM, mits er op 1 januari ook een totaalplan ligt.

Raadswerkgroep Vernieuwing wil die uitdaging aangaan en adviseert om een knip te maken in de motie.

Stadspartij: Gaat voor een tussenoplossing: wil instemmen met de verhoging van de jaarlijkse bijdrage én het voorschieten van het bedrag van € 30.000,-- met terugbetalingsverplichting over 6 jaar. Het terugbetalingsbedrag van € 5.000,-- kan in mindering gebracht worden op de nieuw vast te stellen jaarlijkse subsidie.

GroenLinks: wil niet verspreiden over 6 jaar. Wil wel graag weten hoe we op zoek gaan naar de dekking van € 30.000,--.

Voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken en dat de discussie over 4 weken kan worden voortgezet in de raad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in