Pagina delen

Forumverslag 08-09-2020

Presentatie over diverse communicatieonderwerpen (o.a. openbare elektronische bekendmakingen en website) (08-09-2020)

Datum 08-09-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66I van Dijk
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom allemaal bij dit forum over communicatie. Het doel van het forum is de ons zo goed mogelijk te informeren over dit belangrijke onderwerp. De presentatie van zo dadelijk wil ik graag in drie blokken behandelen. Er is steeds gelegenheid vragen te stellen. Het woord is aan Linda Claassen, teamleider communicatie bij onze gemeente.

Zie voor deze bijdrage de presentatie die als bijlage bij de vergadering is toegevoegd.

Ambtelijke ondersteuning: Om te beginnen laat ik graag de nieuwe website van de gemeente zien. De huidige website is inmiddels zes jaar oud en gedateerd. We doen heel veel zelf, waardoor de nieuwe website goedkoop kan worden gemaakt. De nieuwe website biedt meer overzicht en er worden meer foto’s gebruikt. Veel bezochte onderwerpen zijn prominent te vinden. Meldingen kunnen eenvoudig worden gedaan. We zien de nieuwe website als een grote stap vooruit.

D66: Goed dat dit is opgepakt. Ik heb begrepen dat de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) advies over de website heeft gegeven. Zijn er meer gremia met ideeën? Wordt er feedback gevraagd? En volgt na enige tijd een evaluatie?

Ambtelijke ondersteuning: Onze partners in de stad kijken mee en daar zijn we blij mee. Ook het bureau dat ons ondersteund bij het bouwen van de website heeft een beeld opgehaald. We gaan daarnaast ook in gesprek met mensen met een beperking. Van het inwonerpanel krijgen we (via Moventum) eens per 2 of 3 jaar feedback, dat gaat de komende periode met de nieuwe website ook weer gebeuren. We hebben veel opgehaald, maar we willen niet eindeloos wachten en verbeteren, we moeten ook ergens beginnen.

Kies Lokaal: We zien graag dat de website interactief is. We vragen ons verder af of voor de foto’s gebruik wordt gemaakt van de specialisten en amateurs in de stad.

Ambtelijke ondersteuning: Voor de foto’s hebben we vooral gekozen voor een herkenbare stijl en daarmee voor één fotograaf. Het is zeker een goed idee kennis en kunde in de gemeente op de juiste momenten te benutten.

ChristenUnie: De teksten van de gemeente zien er goed uit. Andere organisaties dragen ook bij, begreep ik. Mij viel direct op dat de teksten van de VVV op een ander en hoger taalniveau liggen.

Ambtelijke ondersteuning: Deze opmerking nemen we mee, dank je wel.

SP: Is de gebruiksvriendelijkheid getest? Bijvoorbeeld door mensen op straat te vragen?

Ambtelijke ondersteuning: We testen met specifieke groepen en ook het inwonerpanel gaat nog testen, ook aan de hand van opdrachten. We zullen ontdekken dat er zaken nog niet helemaal kloppen, dat gaan we dan verbeteren.

VVD: We hebben de etalage van de website gezien, er is ook een achterkant. We worden steeds digitaler, waardoor het belangrijk is dat de database structuur straks uit te breiden is. Is daaraan gedacht?

Ambtelijke ondersteuning: Dat klopt. Het bouwen van de achterliggende structuur gaat in stappen. De collega’s van I&A zijn daarom ook nauw betrokken bij dit project.

VVD: Er is een gezegde; beter goed gepikt, dan zelf verzonnen. Hoe is dat voor deze website gegaan?

Ambtelijke ondersteuning: We hebben inderdaad goed rondgekeken en het format van de gemeente Schiedam gebruikt, dat sprak ons het meeste aan. Natuurlijk geheel toegepast op Zutphen. Dit had ook als voordeel dat het veel goedkoper kon.

PvdA: Onze complimenten voor de toegankelijkheid. Een afspraak maken is bijvoorbeeld heel eenvoudig. Is er behalve buitenshuis ook in huis getoetst?

Ambtelijke ondersteuning: Dat laatste is inderdaad ook intensief gebeurd.

Burgerbelang: De vorige website is zes jaar meegegaan. Is er een vervolgplan, gaan jullie regelmatig updaten?

Ambtelijke ondersteuning: Deze website is minder kostbaar en makkelijker te onderhouden. In de praktijk zijn er wekelijkse toetsmomenten. Met wat naar voren komt, gaan we regelmatig aan de slag.

Voorzitter: Dan graag uw aandacht voor het tweede deel van de presentatie, communicatie door de raad. Hiervoor geef ik het woord aan de heer Verschure.

Werkgroep communicatie: Samen met onder andere Hein Brunsveld, Yvonne ten Holder, Frans Manders en Irene Kleinrensink zijn we met de communicatie van de raad aan de slag in de werkgroep communicatie en bestuurlijke vernieuwing raad. We hebben meegedacht over de nieuwe raadswebsite, die goed is ontvangen. Ook staan raadsleden nu om beurten in Contact, dat levert ook positieve respons op. Moventum gaat voor ons onderzoeken hoe we onze zichtbaarheid als gehele raad verder kunnen verbeteren, het belangrijkste doel van de werkgroep. We gaan verder weer een Gast van de raad invoeren en in november start een cursus Politiek Actief, voor betrokken inwoners. Ideeën vanuit de raad zijn welkom.

D66: Een goede zaak deze werkgroep. Twee suggesties in aanvulling. We hadden in corona tijd even uitzendingen via internet. Waarom is dit nog niet structureel ingevoerd? Verder zien we een meerwaarde in Forumspecials in de wijken.

Werkgroep: Achter u hangt sinds kort een camera. Men is nu bezig met de installatie van de apparatuur zodat we eind van het jaar, begin volgend jaar onze vergaderingen kunnen uitzenden op internet. In de wijken vergaderen is een goede suggestie, dat hebben we met de werkgroep ook in beeld.

CDA: Is er gedacht aan de archivering van de vergaderingen?

Werkgroep: Deze vraag kan de griffie beantwoorden.

Griffie: Het archiveren van de beeldvergaderingen van de gemeenteraad is belangrijk en ook verplicht. Hierover zijn goede afspraken gemaakt. Net als nu voor de geschreven notulen (handelingen) geldt, moeten de webuitzendingen toegankelijk zijn voor iedereen en terug te kijken zijn. Ook voor de videoverslagen geldt een permanente bewaarplicht.

Werkgroep: In aanvulling daarop; dat betekent dus dat we straks afscheid nemen van het geschreven verslag.

Voorzitter: Het derde en laatste deel van de vergadering gaat over de bekendmakingen. Het woord is aan Linda Claassen.

Ambtelijke ondersteuning: Met de intentie ruimte vrij te maken in onze gemeentepagina in Contact, hadden we ons voorgenomen over te gaan tot digitale bekendmakingen. Daarover is een brief gepubliceerd die niet positief was. Er is nu ook een poll gaande in Contact en de tussenstand is dat van de 346 stemmen 286 tegen het stoppen van de bekendmakingen in de krant zijn en 60 voor. Dit is een betrekkelijk kleine steekproef en, denken wij, niet representatief voor hoe wordt gedacht in onze gemeente.

Met de stap naar digitale bekendmakingen, gaan we mee met een landelijke ontwikkeling. Er komt ook een nieuwe wet aan, waarin het uitgangspunt is digitaal te doen wat digitaal kan. Grote meldingen willen we overigens blijven doen in de krant, het gaat vooral om de schuurtjes en dakkapellen. Dat kan volgens ons digitaal.
We willen graag weten hoe het Forum hiernaar kijkt.

College: Op dit moment is steeds een halve pagina in Contact gevuld met bekendmakingen. We willen graag meer ruimte om andere zaken te melden. Bijvoorbeeld over de besluiten die de raad heeft genomen. Er is nu ook een app voor bekendmakingen waarop je je kunt abonneren. We willen na een paar maanden ook evalueren hoe het loopt. Voor nu vragen we ruimte van de raad om dit experiment aan te gaan.

SP: Veel mensen die wij hebben gesproken, hebben hier moeite mee. Er is een grote groep mensen die niet digitaal vaardig is. Ook deze mensen willen weten wat de buurman van plan is. Kunnen we niet beter beide doen, in de krant en digitaal? En is het een idee een bord in de tuin te verplichten? Op deze manier komen we niet dichter bij de inwoners.

College: Beide doen zou het mooiste zijn. Het is echter ook een financiële afweging. Twee pagina’s in Contact is duur. Bovendien wordt de groep mensen zonder digitale vaardigheid steeds kleiner. We kijken heel goed hoe we hen tegemoet kunnen komen, maar we willen ook met de tijd mee. Een bord in de tuin is een stap terug in de tijd. Dichter bij de mensen komen we vooral door op allerlei manieren in gesprek te zijn.

Burgerbelang: Hoe heeft de SP deze meldingen van inwoners ontvangen?

SP: Wij zijn een toegankelijke partij en spreken veel mensen gewoon op straat of aan huis.
Nog een aanvullende vraag is; vergroot dit de kans op juridische conflicten als in de rijdende rechter?

College: Het is wellicht goed dat initiatiefnemers contact met de buren opnemen, door bijvoorbeeld een briefje te bezorgen of eerst aan te lopen.

Kies Lokaal: Wij vinden 286 stemmen tegen toch wel veel. Daar moeten we niet te gemakkelijk aan voorbij gaan. Zijn er andere manieren om deze mensen te bereiken?

College: We kijken graag of dat efficiënt kan. Bijvoorbeeld door een wekelijkse uitdraai in de bibliotheek en de wijkcentra neer te leggen.

PvdA: In onze visie heeft de gemeente een brengplicht, de burger heeft geen haalplicht. Het gedrukte woord blijft beantwoorden aan een behoefte.

College: Ook het krantje komt niet overal. Ik denk dat we samen al een paar goede aanvullende ideeën hebben.

VVD: In Nederland hebben we met allerlei smartphones en dergelijke de grootste digitale dekking ter wereld. Mijn fractie is voor meer digitaal doen. Er zijn goede suggesties gedaan om ook de andere mensen te bereiken.

BewustZW: Het is goed om de stap naar verdere digitalisering te zetten. We moeten echter ook oog hebben voor analfabeten. De nieuwe Omgevingswet verplicht de gemeente te vragen wat de omgeving ervan vindt. Daar liggen kansen voor de gemeente, en ook voor inwoners en ondernemers.

D66: De Wet elektronische publicaties komt eraan en daarom is het logisch dat hieraan wordt gedacht. Er zijn echter ook fiasco’s geweest, zoals met de Belastingdienst. Kunnen we beide doen, nieuw naast oud? Over welke bedragen praten we, dat kan toch geen beletsel zijn?

College: Een extra pagina in Contact kost 1.000 euro per maand. Daar gaat het college geen voorstel voor doen. De opmerking van de heer Jansen is zeer helpend, waarvoor dank.

CDA: Meer dan 99 procent in Nederland beschikt over een smartphone. In Zutphen en in Warnsveld bestaat er een app die goed werkt.

GroenLinks: Wij zijn voorstander van verdere digitalisering. We geven nog de suggestie mee om hulp via de telefoon aan te bieden.

BewustZW: Het zou goed zijn wanneer het college de raad meeneemt in de stappen die worden gezet.

Voorzitter: Ik dank u allen voor uw inbreng, de vergadering is gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Sinterklaasintocht (08-09-2020)

Datum 08-09-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDJ Lok
CDAK.M. van Van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en licht de strekking van de motie toe. Hij geeft het woord aan de heer Haijtink, die zich als inspreker heeft aangemeld.

Inspreker: Al meer dan 50 jaar ben ik woonachtig in Zutphen. De stad wil ik graag zo mooi mogelijk houden. Daarom pak ik al jaren het zwerfvuil in onze buurt aan, dat is al een stuk minder geworden. Over het Sinterklaasfeest; mensen moeten blij zijn dat ze het hier zo goed hebben. Waarom moet dit mooie feest veranderen? Als ik de heer Akwasi op televisie zie en hoor, word ik niet goed. Van de gemeenteraad wil ik graag weten wie ervoor is dat de heer Akwasi voor de rechtbank komt.

Voorzitter: Zijn er vragen voor de inspreker?

Stadspartij: Dank u wel voor uw inzet om rommel in de buurt op te ruimen. Mijn vraag; vindt u ook dat Sinterklaas een kinderfeest is?

Inspreker: Dat klopt. En de tijden zijn veranderd. Maar in het nieuws hebben tegenstanders zo de overhand. Wij hebben ook rechten.
De burgemeester wil ik graag bedanken voor haar persoonlijke felicitatie voor ons 60-jarig huwelijk.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, u kunt weer plaatsnemen op de tribune.

Gelet op de tijd die is verstreken sinds het indienen van de motie, lijkt het mij goed dat het college het forum eerst informeert over de laatste stand van zaken. Het woord is aan burgemeester Vermeulen.

College: Ik bepaal niet de kleur van zwarte piet, maar voel dat Zutphen toe is aan een ontwikkeling. In de Sinterklaascomités van Zutphen en Warnsveld zijn deze gesprekken ook gaande. Men heeft geluisterd en gesproken en is tot de slotsom gekomen dat roetveegpieten prima passen in deze tijd. Tegelijk is er respect voor ieders standpunt. Veel stappen zijn gezet zonder politieke inmenging. Het zou goed zijn wanneer dat zo door kan gaan, maar dat is uiteraard aan u.

In coronatijd is alles anders, dus ook het Sinterklaasfeest. Het is nog afwachten wat de landelijke lijn wordt. Mogelijk komt er een film, maar ook dit laat ik graag aan de comités over. Ook bij dit onderwerp gebruiken we het moreel kompas. Over twee weken staat dit thema op de agenda in het overleg van de veiligheidsregio.

Voorzitter: Dan nu gelegenheid voor de indienende fracties van GroenLinks, CDA en D66 om de motie toe te lichten.

GroenLinks: Doordat er veel tijd voorbij is gegaan, lijkt de motie nu overbodig. Wij overwegen hem in te trekken. Anders dan in de krant stond, hebben wij wel degelijk contact gehad met het Sinterklaascomité. Politiek moet juist ook gaan over dit soort maatschappelijke kwesties. Een feest is geen feest meer, als het mensen pijn doet. Wij zien Zutphen als een progressieve stad en daarbij past een aangepast feest. Een vraag aan het college is of er ook contact is met scholen en verenigingen over het Sinterklaasfeest.

Burgerbelang: Een punt van orde. Waarom gaan we nu in discussie als de motie wordt ingetrokken, dat is toch nutteloos? Ik stel voor direct te schorsen zodat de indieners zich kunnen beraden.

BewustZW: Mijn voorstel is eerst de toelichtingen van de andere indiende fracties te horen en daarna te schorsen.

Voorzitter: Dan ga ik inventariseren wie voor welk voorstel is. Ik zie dat een directe schorsing de voorkeur heeft. We schorsen tot 20.30 uur.

Voorzitter: De vergadering wordt hervat. Ik geef GroenLinks het woord namens de indienende fracties.

GroenLinks: We willen de motie aanhouden. Wel krijg ik graag nog antwoord op mijn vraag aan het college. Dat kan van invloed zijn bij onze overwegingen.

Burgerbelang: En dan meldt u in de raadsvergadering dat de motie wordt ingetrokken.

CDA: Nee, we houden de motie aan en overwegen aanpassingen te doen.

College: Mijn antwoord op de vraag is dat we ook hier vertrouwen op de samenleving en het aan de scholen en verenigingen overlaten het Sinterklaasfeest op een goede manier vorm te geven.

Voorzitter: De motie is aangehouden en de indieners komen hierop terug. Dan rest mij niets anders dan u te bedanken voor uw bijdrage en de vergadering te sluiten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vuurwerk (08-09-2020)

Datum 08-09-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat het onderwerp Vuurwerk. Dit naar aanleiding van een notitie en memo over het onderwerp.

De Stadspartij heeft om behandeling gevraagd in het forum. Zij is voorstander van een totaalverbod op vuurwerk binnen Zutphen en wil graag standpunten uitwisselen met de andere partijen.

CDA is voorstander van een totaalverbod op (middel)lange termijn. Belangrijk is dat de handhaving goed geregeld is. Daarnaast vindt zij landelijk uniform beleid belangrijk.

Burgerbelang acht de mogelijkheden voor handhaving beperkt door het gemak waarmee vuurwerk over de grens kan worden aangeschaft. Zij vindt het in toom houden van het gebruik het belangrijkste en pleit voor mobiele regionale handhavingsteams van politie en het aanwijzen van plaatsen waar het afsteken is toegestaan.

Kies Lokaal vindt het aantal aanhoudingen in relatie tot het de schade/vernielingen aan de lage kant. Vraagt zich af wat effect zal zijn van een algeheel verbod. Zij is het met Burgerbelang eens t.a.v. de vuurwerkvrije zones.

D66 is voorstander van een algeheel verbod, maar vraagt zich af of dit in 2020 al mogelijk is. Zij twijfelt of dit realistisch is aangezien een cultuur moet veranderen.

CDA vindt invoering dit jaar niet realistisch.

Burgerbelang stelt dat vuurwerk net zo gemakkelijk illegaal kan worden gekocht als drugs.

GroenLinks is voor een volledig verbod. Zij ziet aanwijzen van toegestane zones als optie voor de overgang hiernaar toe.

SP wil niet voor de troepen vooruitlopen en vooral in buurten peilen hoe de inwoners hierover denkt. De SP

De PvdA is verdeeld over dit onderwerp, een deel is voor totaalverbod en een deel voor toegestane gebieden.

Stadspartij wijst op een poll van de Stentor waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor een verbod.

Burgerbelang twijfelt aan het belang van poll en wil een echt onderzoek.

Kies Lokaal vindt het idee van een referendum een goed idee.

BewustZW haalt in herinnering dat het onderwerp al in voorgaande jaren is besproken en dat destijds ook is gesproken over een vuurwerkshow. Daarbij bleken de consequenties voor o.a. verkeer behoorlijk groot. Zij acht het verstandig om de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

CDA vraagt SP welk standpunt zij inneemt. SP reageert dat zij vuurwerk als een mooie traditie ziet, en daarom niet kiest voor een totaalverbod.

ChristenUnie ziet een parallel met de discussie rondom Sinterklaas, ook hier vindt een verandering plaats. Zij acht het pas mogelijk om na dit jaar het te wijzigen afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

Het College wil geen eigen lijn voor Zutphen kiezen. Zij ziet weinig waarde in een symbolische actie en acht het niet te handhaven.

Burgerbelang is het hiermee eens. Wel wil zij weten van het College of er meer regionaal kan worden opgetreden tegen overlast.

Volgens het College zijn er meer urgente zaken voor de politie in deze periode van corona. Zij ziet toch meer heel in het verleiden en gesprek met burgers in plaats van direct verboden in te voeren. Zij vindt het belangrijk de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

BewustZW wil weten of er monitoring plaatsvindt van verschillende bronnen. Het College bevestigt dit.

De voorzitter geeft ter afsluiting het woord aan de Stadspartij. Zij constateert dat Zutphen nog niet klaar is voor een vuurwerkverbod en dat we ontwikkelingen moeten afwachten.

Voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken en dat we het onderwerp in 2021 opnieuw moeten evalueren.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad