Pagina delen

Forumverslag 08-09-2014

Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool (08-09-2014)

Datum 08-09-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieir. A. Oldenkamp
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Aanwezig namens Fractie Jansen: de heer A.W. Jansen

De voorzitter heropent de vergadering. Zij memoreert dat het een vervolg betreft van de forumvergadering van 7 juli. Toen is alle ruimte gegeven aan de insprekers. Alvorens de leden van het forum het woord te geven, biedt zij het college de mogelijkheid eerst nog kort weer te geven welk standpunt het inneemt ten aanzien van de vestiging van het asielzoekerscentrum en toelichting te geven op de stappen die na 7 juli zijn gezet en wat de vervolgstappen zijn.

Het college zegt dat het als standpunt heeft ingenomen dat er in het asielzoekerscentrum maximaal 855 asielzoekers gehuisvest mogen worden onder de voorwaarde dat de raad instemt met een wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van een extra unit. Indien de raad hiermee niet instemt, zal het maximaal onder te brengen asielzoekers 759 zijn.

Vervolgens houdt de heer Sieben een presentatie welke als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

D66 vraagt hoe het college onderbouwt dat de accommodatie geschikt is voor 759 of 855 asielzoekers en dat de omgeving dit kan dragen. Is er een risicoanalyse gemaakt?

Fractie Jansen vraagt hoe de uitlatingen van de wethouder in de pers zich verhouden tot het collegestandpunt.

De PvdA vraagt in welk tempo het aantal asielzoekers dat wordt gehuisvest oploopt naar het maximum. Welke invloed heeft het college op de inhoud van de bestuursovereenkomst met het COA?

De VVD constateert dat de stukken helder zijn en dat het een uitstekend verhaal zou zijn, indien iedereen er hetzelfde in zou staan. Dat is echter niet het geval. Het is de vraag hoe het nu verder moet. Wanneer is een bestemmingsplanwijziging aan de orde? Onder de bewoners beluistert de fractie dat sommigen zich niet vertegenwoordigd voelen in de adviesgroep. Hier moet nog eens goed naar gekeken worden. Hoe groot is het asielzoekerscentrum in Schalkhaar, waaraan een bezoek zal worden gebracht. Is dat van vergelijkbare omvang?

Burgerbelang spreekt zijn verbazing uit over het standpunt van de wethouder, zoals dat in de krant verschenen is. De fractie vraagt duidelijkheid over opvatting van het college ten aanzien van het aantal te huisvesten asielzoekers, zowel de onder- als de bovengrens. Waarom heeft het college pas een half jaar nadat de eerste gesprekken met het COA zijn gevoerd, naar buiten gecommuniceerd? In het krantenartikel van afgelopen zaterdag heeft de wethouder gezegd dat er inschattingsfouten zijn gemaakt. Wie heeft dat dan gedaan en welke consequenties heeft dat? Waarom is het college pas later dan de bewoners geïnformeerd door het COA over de businesscase?

De SP vraagt welke onderwerpen bij de adviesgroep aan de orde komen. Heeft de groep daarin enige vrijheid? Is er op de leden druk uitgeoefend ten aanzien van hun opstelling binnen de groep, zoals geruchten de ronde doen.

De ChristenUnie vraagt in hoeverre het voorzieningenniveau afhankelijk is van het aantal asielzoekers.

Het CDA vraagt of het college in overleg treedt met het COA als het aantal onder te brengen asielzoekers niet geschikt is ten opzichte van de te treffen voorzieningen.

GroenLinks meent dat het positief is dat adviesgroep en bewoners zeggen dat asielzoekers welkom zijn. Wordt er een nulmeting gedaan en later een evaluatie gehouden. Zo ja welke partijen worden daarbij dan betrokken?

De Stadspartij vraagt welke plannen er zijn gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving. Volgens de pers zou het aantal asielzoekers nog naar beneden bijgesteld kunnen worden. Dat is strijdig met het collegestandpunt. Hoe is dat te verklaren.

Het college zegt dat de basis van het aantal van 855 asielzoekers is gelegen in het verzoek van het COA. Het COA heeft dit aantal vastgesteld aan de hand van de businesscase. Het is een aantal waarbij goede randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd.

Burgerbelang merkt op dat er AZC van verschillende omvang zijn. Welke omvang is nodig voor een goed voorzieningenniveau?

Het college antwoordt dat er onder andere goede voorzieningen moeten zijn op het gebied van onderwijs. Daarvoor is een bepaalde omvang nodig. Bovendien komen er wekelijks 1200 asielzoekers het land binnen. Daarvoor moet opvang worden gecreëerd.

De ChristenUnie vraagt of het college in gesprek is met het COA over het voorzieningenpakket.

De heer Sieben zegt dat het de vraag is hoe je een zo goed mogelijk functionerend AZC krijgt. In een bijeenkomst afgelopen week in Het Koelhuis is geconstateerd dat een behoorlijke omvang van een AZC betere mogelijkheden biedt voor professionele begeleiding en ondersteuning en de vorming van homogene groepen. Bij een kleinere omvang zijn dit soort mogelijkheden veel beperkter.

Het CDA zegt dat de discussie moet gaan over de voorzieningen die getroffen moeten worden, niet over het aantal asielzoekers. Het COA heeft ook een economisch belang. Met het COA zou besproken moeten worden wat voor en soort AZC het moet worden. In Winterswijk heeft het AZC plaats voor 400 personen.

Het college wijst erop dat er normen zijn voor huisvesting. Deze worden toegepast. Het college wil een consistente lijn voortzetten. Van meet af aan is het aantal van 855 asielzoekers in beeld geweest.

Fractie Jansen merkt op dat het wel gaat om een goede balans. De raad zal uiteindelijk bepalen wat de grenzen zijn voor het college. Deze zijn leidend voor de af te sluiten bestuursovereenkomst. De fractie verzoekt het college de juiste balans te zoeken en verwacht helderheid over het standpunt van het college.

Het college antwoordt dat het aantal asielzoekers in de bestuursovereenkomst zal worden vastgelegd. De fasering van het aantal asielzoekers is een zaak voor het COA, maar de verwachting is dat met een paar maanden de maximale bezetting is bereikt. Aangezien het een private overeenkomst is, hebben beide partijen een gelijke inbreng.

De PvdA stelt voor in dat geval ook de fasering in de overeenkomst op te nemen.

De heer Sieben merkt op dat er wel grenzen zijn. Beide partijen zullen zich aan de wettelijke regelingen en normeringen moeten houden. De gemeente heft weliswaar wensen, maar is ook gebonden aan wat het bestemmingsplan toelaat. Er zijn uiteraard wel punten waarop invloed kan worden uitgeoefend.

De VVD constateert dat er afstemming nodig is, maar dat nu nog geen definitieve antwoorden te verwachten zijn.

Het college zegt niet eerder naar buiten te zijn getreden voordat het COA de businesscase gereed had. Pas na enige aandrang van het college op het bestuur van het COA, is de communicatie naar buiten gestart. Er kunnen 759 asielzoekers worden opgevangen en na een uitbreiding maximaal 855.

Burgerbelang merkt op dat het college nu weer een ondergrens aangeeft. Daarover valt kennelijk niet meer te praten.

De heer Sieben antwoordt dat bestemmingsplan en alle andere toepasselijke voorschriften, zoals bouwvoorschriften, huisvesting van dit aantal asielzoekers mogelijk maakt. Ook de gemeente heeft zich aan deze voorschriften te houden.

Het college merkt op dat met de inschattingsfouten, zoals in de pers genoemd, wordt geduid op de informatievoorziening. Achteraf bezien had er wellicht eerder gecommuniceerd moeten worden dat vestiging van een asielzoekerscentrum aan de orde was. Voor zover bekend is de samenstelling van de adviesgroep zeer gemêleerd. Er zitten zowel voor als tegenstanders van de komst van het AZC in. Alle 21 leden van de adviesgroep zijn bewoners van de directe omgeving.

De VVD vraagt het college of het bereid is een brug te slaan tussen de mensen die zich niet vertegenwoordigd achten in de adviesgroep.

Het college roept graag mensen op om de vergaderingen van de adviesgroep bij te wonen. Het college probeert de belangen van de gemeente en het COA zo zorgvuldig mogelijk te wegen.

De heer Sieben zegt dat bewoners zullen worden betrokken bij een evaluatie. Of en hoe een nulmeting wordt uitgevoerd en welke indicatoren daarbij moeten worden gehanteerd is nog wel de vraag. Het idee zal in het overleg met het COA worden meegenomen. Hij zegt toe dat de normen die het COA hanteert voor huisvesting van de  bewoners van het AZC beschikbaar zullen worden gesteld aan de raad. Een voorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan om uitbreiding tot 855 plaatsen te realiseren, zal nog niet aan de raad worden voorgelegd. Dit komt pas wanneer te zijner tijd blijkt dat uitbreiding nodig is en na een evaluatie waarbij de omwonenden worden betrokken.

De ChristenUnie is blij met de toch breed gevoelde bereidheid om asielzoekers binnen de gemeente op te vangen. Wel moeten we daaraan een goede invulling geven. Het helpt daarbij niet om welles-nietes spelletjes te spelen. De fractie roept daarom iedereen graag op daarmee te stoppen.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, Lansinkweg 3 (08-09-2014)

Datum 08-09-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Om de vestiging van een manege aan de Lansinkweg 3 in Zutphen mogelijk te maken, stelt het college de raad voor het voorliggende bestemmingsplan vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de raad.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting op het voorstel.

Het college geeft aan dat er een duidelijk plan voorligt. Er zijn geen zienswijzen ingediend en er is een landschapsplan gemaakt met een passende inrichting van het terrein en de singels. Vanuit de omgeving zijn er alleen maar enthousiaste reacties.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen.

D66 heeft geen vragen en is blij met het doorgaan van een manage op deze locatie.

De PvdA vraagt naar de samenwerking met de initiatiefnemers.

De VVD heeft ook geen vragen.

Burgerbelang sluit zich daarbij aan en heeft ook geen vragen.

De SP heeft geen bezwaar en geen vragen.

Het CDA heeft geen vragen en is blij dat dit plan in goede harmonie is opgemaakt. Een compliment voor alle betrokkenen.

De Stadspartij is ook positief en sluit zich aan bij het standpunt van het CDA. De Stadspartij is verder ook erg tevreden over de landschappelijke inpassing.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vraag van de PvdA.

Het college geeft aan dat er een informatie avond is georganiseerd. Dat de omwonenden daarvoor actief zijn uitgenodigd. Er zijn rondleidingen gegeven over het terrein waarbij ook uitleg is gegeven over de plannen. Het grootste deel reageerde erg enthousiast en is blij met de opvulling van de leegstaande panden. Het college geeft de complimenten aan de ambtelijke organisatie voor dit proces.

De forumvoorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp voor besluitvorming in de raad.

Het CDA vraagt of het voorstel nog dezelfde avond als hamerstuk in de raad kan worden behandeld?

De forumvoorzitter constateert dat het forum instemt met het voorstel van het CDA. Het voorstel zal nog dezelfde avond in de raad worden behandelt. De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Vaststelling bestemmingsplan Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld (08-09-2014)

Datum 08-09-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Om agrarische bebouwing aan de Lage Lochemseweg 33 te vervangen door een woning en tevens nieuwe natuur aan te leggen mogelijk te maken, stelt het college voor om het voorliggende bestemmingsplan vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de raad.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat er een bijzonder plan voorligt waarbij er een deel groen aan de natuur wordt toegevoegd. Veel mensen zijn content met dit plan. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De buurt is actief betrokken bij de plannen.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vindt het een goed plan en heeft geen vragen.

De VVD vindt het een goed voorstel en prijst het ondernemerschap van de eigenaren. De VVD vraagt of de woning meetelt voor de woningbouwprogrammering?

De PvdA vindt het een mooi plan en heeft dezelfde vraag als de VVD.

D66 is enthousiast over het plan. Het is positief dat de biodiversiteit ter plaatse wordt verbetert. D66 vraagt hoelang de procedure heeft geduurd en hoe het college hierop terug kijkt.

De Stadspartij geeft aan dat het voorstel er zorgvuldig uit ziet. Het is een mooi plan geworden. De Stadspartij heeft geen vragen.

CDA heeft dezelfde vraag over de woningbouwprogrammering. Verder wenst het CDA de initiatiefnemers veel succes toe.

De SP vindt het een helder plan en heeft geen vragen.

Het college geeft aan dat de nieuw te bouwen woning al is meegeteld is in het woningbouwcontingent. Het proces om tot een functieverandering te komen is zo’n vijf jaar geleden gestart met het eerste verzoek. Het proces is zorgvuldig verlopen waarbij verschillende punten goed zijn besproken. Uiteraard had dit op bepaalde punten wel wat vlotter gekund maar het belangrijkste is dat er nu een goed plan voorligt.

D66 heeft een vraag aan de initiatiefnemers. Hadden zij een dergelijke procedure van tevoren ook verwacht?

De initiatiefnemers geven aan dat zij vooraf hoopten op een kortere procedure. Anderzijds komt er bij een dergelijke procedure ook veel kijken. Het plan voorziet in een goede invulling van de vrijgekomen agrarische bebouwing. Het plan is goed onderbouwt, dit duurt gewoon wat langer.

De Stadspartij vraagt of het voorstel nog dezelfde avond als hamerstuk in de raad kan worden behandeld?

De forumvoorzitter constateert dat het forum instemt met het voorstel van de Stadspartij. Het voorstel zal nog dezelfde avond in de raad worden behandelt. De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestemmingsplan "Donjon Hotel Bronsbergen" (08-09-2014)

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Aanwezig: Fractie Jansen

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom opent de vergadering. Vervolgens licht zij  het voorliggende stuk kort toe.

Hierna krijgt het Forum het woord.

De fractie Jansen noemt de komst van het hotel een belangrijke impuls voor Zutphen. Het stuk kan door naar de raad.

De PvdA sluit zich hierbij aan. Men is erg blij dat het plan nu doorgang kan vinden.

De VVD stemt in met het voorliggende stuk. Men stelt echter wel de vraag hoeveel hotelruimte op termijn in Zutphen benodigd is. Gevraagd wordt of het college met een notitie kan komen.

De Stadspartij sluit zich bij de vraag van de VVD aan. Men wil ondernemers graag de ruimte geven maar maakt zich soms zorgen om de economische haalbaarheid.

Groen Links denkt ook dat het hotel een positieve impuls voor Zutphen kan zijn. Onbekend is welke effecten de komst van het hotel heeft op de overige hotels. Overigens ligt dit ook buiten het kader van het bestemmingsplan. Ook Groen Links zou graag  zien dat het college eens kijkt naar de omvang van het hotelwezen in Zutphen.

Het CDA is tevreden met het stuk. Men hoopt dat de hotelondernemingen elkaar niet in de weg zullen gaan zitten. Tevens merkt men op dathet goed is om als raad een te kijken naar wat de raad wil met het toerisme in de stad.

De SP stemt in met het stuk.

D66 geeft aan erg blij te zijn dat het plan nu door kan gaan.

Burgerbelang noemt het positief dat de benodigde handtekeningen van de buren er nu liggen en dat het plan door kan gaan.

Vervolgens krijgt het college het woord. Men is blij met de positieve geluiden. Een derde hotel in de stad is erg gewenst. Het college geeft aan dat het de raad vrij staat een forum te wijden aan de ontwikkeling van het Zutphens toerisme.

De voorzitter vraagt aan het forum of er nog verdere vragen zijn. Deze blijven uit. Vervolgens wordt geconcludeerd dat het stuk dezelfde avond nog door kan naar de raad. Hierna wordt de vergadering gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 (08-09-2014)

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.A. Neefjes
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte inleiding op het onderwerp. Daarna geeft de voorzitter het woord aan het college.

Het college wil haar betoog beperken tot het schetsen van de veranderingen die bij de politie zijn doorgevoerd. De minister heeft de gemeenten toegezegd maatregelen te zullen treffen om aangesloten te blijven bij deze veranderingen. Vanavond behandelen we hoe deze toezegging vorm heeft gekregen. Een robuust basis team heeft prioriteiten vastgesteld die voor heel Oost-Nederland gelden. Wat vindt Zutphen van deze prioriteiten. Door het invoeren van een nationale recherche is het overleg tussen gemeenten, justitie en politie in ieder geval niet minder geworden.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw van Veldhuizen voor het geven van de presentatie. Het gebied Oost-Nederland beslaat 81 gemeenten en is hiermee de grootste regio. Hoe krijgen we wat lokaal speelt op een hoger niveau in het beleidsplan. Het voorstel van de minister was om beleid van onderop te maken. Het is aan de raad om prioriteiten te bepalen. Zie presentatie voor een overzicht van de prioriteiten.

De voorzitter dankt mevrouw van Veldhuizen voor het geven van de presentatie en geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

De SP heeft het stuk met genoegen gelezen. Begrijpt dat de drie speerpunten gekozen zijn vanuit het verleden maar vraagt zich af hoe het zit radicalisering en terrorisme in Zutphen. Tevens mist de SP de aansluiting van jeugdbendes met de wijkteam en het CJG. Kan het college aangeven hoe dit in Zutphen is geregeld.

Stadspartij geeft aan dat in de presentatie naar voren kwam dat plannen kunnen worden bijgesteld als er plotseling andere prioriteiten zich voordoen. Hoe zit dit in relatie tot het nieuwe AZC.

ChristenUnie vraagt zich af of er ook losse bewoners initiatieven zijn op het gebied van veiligheid.

CDA sluit zich bij de vraag van de ChristenUnie aan en noemt de burgerwacht en de buurtbemiddeling als initiatieven. CDA hoort graag van het college of er nog meer van deze initiatieven zijn en hoe dit handen en voeten wordt gegeven.

PvdA is blij te lezen dat er een goede samenwerking is tussen gemeente, politie en justitie. Kan het college aangeven wat het verschil is tussen het functioneren van de politie nu ten opzichte van 5 jaar geleden. Wat is er anders?

VVD geeft aan dat de stukken veel duidelijkheid geven maar mist bij de prioritering de noodzaak waarom gekozen is voor deze punten. Is het ook beter geworden? Meten we dit ook? Dit zelfde geldt voor jeugdoverlast in relatie tot veiligheid, hoe wordt dit vorm gegeven?

De voorzitter geeft het woord aan het college om de vragen te beantwoorden.

Het college gaat in op de vraag of we ons veilig blijven voelen. Er is een verschil tussen objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Inderdaad monitoren en meten we op heel veel punten de veiligheid. Dit hebben we verbeterd de afgelopen jaren en we zijn er ook beter in geworden. Er komt onder andere uit metingen dat wij ons in Zutphen veilig voelen.

Voor het aanpakken van jeugdbendes is een speciale methode ontwikkeld die in heel Nederland wordt gebuikt. Er zijn verschillende soorten jeugdbendes. Niet elke jeugdbende radicaliseert, wordt steeds extremer. Een bende bestaat vaak uit een harde kern en een tweede schil van meelopers. De vraag die we proberen te beantwoorden is wie welke schil aanpakt.

Radicalisering is ook een nieuw onderwerp welke zich niet laat hinderen door een prioriteitstelling. Hoe gaan we hier dan mee om? De afspraak met het openbaar ministerie is om elke vorm van radicalisering binnen onze gemeente direct te melden aan de burgemeester. Op dit moment zijn er in Zutphen geen gezinnen bekend die radicaliseren. Er is wel aandacht voor jongeren die terugkeren uit het Midden-Oosten maar daar zijn op dit moment geen problemen mee. De gemeente wordt goed geïnformeerd door de VNG en het genootschap van Burgemeesters.

De vraag of voor het nieuwe AZC extra capaciteit bij de politie beschikbaar komt kan met nee beantwoordt worden. Wel is er bij de politie extra aandacht voor haar rol bij de voorlichting. Het verleden heeft uitgewezen dat de inzet van extra politie ten behoeve van een AZC niet nodig blijkt te zijn.

Bewonersinitiatieven zoals buurtpreventie juicht het college toe mits het binnen de wettelijke kaders blijft. Mevrouw van Veldhuizen geeft aan dat naast burgernet en buurtbemiddeling ook nog een dorpswacht is en dat er whatsApp-groepen ontstaan. De wijkagent is altijd op de hoogte van dit soort groepen/initiatieven en geeft ook voorlichting.

Interruptie VVD: wat is de plaats en rol van THOR binnen het veiligheidsplan?

Het college geeft aan dat de primaire taak van THOR is de toezicht en handhaving van die taken waarvoor de gemeente verantwoordelijke is. Gemeente Zutphen heeft een goed functionerende afdeling THOR. Er wordt ook intensief samengewerkt tussen politie en THOR. Dit is goed maar kan op een aantal punten nog verbeterd worden. Ondertussen wordt op rijksniveau gesproken over het uitvoeren van taken door de gemeente waarvoor de politie nu verantwoordelijk is. Het college wil voorkomen dat er een soort van 1e en 2e klas politie ontstaat.

Interruptie VVD: als dit zo leeft en spanningen geeft tussen de politie en THOR, krijgt dit dan ook aandacht in het veiligheidsplan?

Het college geeft aan dat er wel op verschillende niveaus aandacht voor is gevraagd maar nu net niet in dit veiligheidsplan.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen.

De SP vraagt het college naar aanleiding van een krantenartikel of het politiebureau in Zutphen blijft.

GroenLinks geeft aan dat Zutphen een aantal instellingen heeft waar mensen verblijven met een bepaalde achtergrond zoals de PI, Tactus en de GGZ. Kan het college aangeven hoe de nazorg van deze mensen plaatsvindt?

Het college geeft aan dat het politiebureau in Zutphen niet gaat verdwijnen. Zutphen wordt juist de thuisbasis voor de regio. Andere gemeenten daar in tegen hebben met het verdwijnen van het politiebureau in hun gemeente wel problemen. Hiervoor wordt een oplossing gezocht.

Hoe de nazorg is van mensen die de PI verlaten is landelijk afgesproken. Bij alle andere trajecten is dit wat minder strak geregeld. Vaak komen die mensen eerst in een traject van begeleid wonen.

Interruptie van de Stadspartij: wat de Stadspartij veel hoort van burgers is dat de mensen die bij Tactus vandaan komen hier blijven hangen en zo een extra aantrekkingskracht hebben op de drugshandel en drugsgebruik. Stadspartij wil hier extra aandacht voor.

Mevrouw van Veldhuizen legt uit dat de gemeente een overzicht krijgt van mensen die vrijkomen van bijvoorbeeld een PI. Een overzicht van alle mensen die uit instellingen komen is lastiger. Via het veiligheidshuis worden verschillende partners bij elkaar gebracht als er een persoon vrijkomt die een extra risico vormt. Dit is natuurlijk geen waterdicht systeem. Veel komt er ook via de wijkagent binnen. Elke week is er een overleg met elkaar.

Het college is bekend met de problematiek rondom de bij Tactus vrijkomende mensen en de invloed op de drugshandel en criminaliteit.  Er is al extra aandacht voor maar zal dit nogmaals als punt meenemen.

De voorzitter geeft aan dat de raad tot 10 oktober 2015 de tijd heeft om zienswijze in te dienen op het veiligheidsplan. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad