Pagina delen

Forumverslag 08-06-2017

Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021 (08-06-2017)

Datum 08-06-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter:  Welkom bij deze forumavond ter voorbereiding op Voorjaarsgesprek op 23 juni 2017. Het College zal eerst een beeld schetsen van uitdagingen en dilemma's waar ze tegenaan lopen.  Daarna zal het financiële perspectief worden geschetst. Vervolgens kunnen verhelderende vragen worden gesteld en tot slot kan in een informele sessie onder het genot van een drankje worden nagepraat.

College: Welkom allemaal. Ik zal deze avond inleiden. Vanavond is de voorloop op het Voorjaarsgesprek wat op 23 juni 2017 zal plaatsvinden. College geeft aan wat we gedaan hebben, wat we doen, en wat we van plan zijn. Daarna presenteren we het voorstel financieel kader  en het beleid 2018, hoe dat in te vullen. Komende zomer zullen we dat uitwerken in plannen en verder invullen in de programmabegroting. Eerst vind nu een pitch plaats, dan een toelichting op het financieel perspectief, daarna kort het proces, en tot slot dilemma's, ambities en vragen.

College: Eerst vertellen we wat we hebben gedaan, wat we nu aan het doen zijn, en wat we gaan doen: zie presentatie 

College: Dan komt nu het tweede deel: Uitgangspunten financieel perspectief: zie presentatie, en Ambities: zie presentatie

Voorzitter: Dank voor het tweede deel van de avond. Gaan nu over tot het kunnen stellen van verhelderende vragen.

VVD: Dank voor de presentaties. Herken veel van afgelopen jaren. Hoe vertaalt een lange adem zich in fincancieële plaatje: De getoonde cijfers gaan over 2018 en volgende jaren. Er komt 15 miljoen Euro incidenteel geld vrij. Vrijgekomen middelen moeten meer gedoseerd worden weggezet in de tijd. Dan het perspectief om stap voor stap dingen te doen. Waar komt de drang vandaan om dingen incidenteel te doen?

College: Wij hebben het antwoord niet concreet. Wij wachten op voorstellen die nog in de maak zijn in de organisatie. Doorschuiven of gefaseerd in zetten hangt af van de voorstellen. Wij nemen de gedane suggestie mee.

GroenLinks: In de notitie staat dat bepaalde denklijnen lastig zijn te halen. Gaan we 650.000,- Euro in 2019 halen of schrappen we die denklijn?

College: Wij gaan die denklijn niet schrappen. In bijvoorbeeld vastgoed zit een groot deel van 650.000,- Euro in. Wij kijken welke ruimte daar zit. Wij krijgen ook nog leningen retour. Niet doen betekent niet voldoen aan eerder door de raad gestelde vragen en gemaakte afspraken.

VVD: Het hoofdstuk sociaal economische paragraaf is het meest vaag in de presentatie. Graag meer duiding, er worden veel algemene termen gebruikt. Op het gebied van het  Sociaal Domein zijn wij voorstander om te ontschotten. Daar zijn wij het mee eens. Maar de komende twee jaar kunnen we het ons niet permitteren of het er niet toe doet. Er zijn grote ambities op het gebied van zorg en jeugd, dat kunnen we niet overzien. Zicht geven op hoe budget verdeeld is en welke bewegingen gaande zijn. Wij willen beter de vinger aan de pols kunnen houden: hoeveel mensen, hoeveel inzet.

Voorzitter: Er mogen alleen verhelderende vragen worden gesteld, er mogen geen opmerkingen worden gemaakt.

VVD: Versterken ambtelijk apparaat, duidelijk. Hoeveel is er terecht gekomen van het vervangen van mensen die niet meer op hun plek zitten in de organisatie?

College: We komen nu aan dat moment toe. Zit je op de goede plek, dan moet je doen wat moet en dat in alle omstandigheden. Zo niet, dan moeten we consequenties trekken.

College: Ik wil hierbij een Toezegging doen: De ontwikkeling van de  budgetten in het Sociaal Domein. U spreekt uw zorg uit hoe gaat het met budgetten per Sociaal Domein terwijl we ook willen ontschotten. Aan het eind van het  jaar komen worden er een aantal bladzijden aan de Programmabegroting van het Sociaal Domein toegevoegd waarin de diverse budgetten voor WMO/ Jeugd en Participatiewet worden toegelicht en onderscheiden.

PVDA:  Met betrekking tot de cijfersheet. Er zitten onzekerheden in, met name het extra bedrag wat volgend jaar wordt uitgegeven. Wat is die onzekerheid precies? Wanneer krijgen wij daarop antwoord? Ten tweede: hier worden prognoses tot 2021 getoond. De Meicirculaire is er al een week. Is het beeld daarvan vrolijker dan wat we nu zien?

College: Wat staat bij presentatie zijn definitieve cijfers. Wel of geen 5 miljoen Euro besteden en waaraan? Dat kunnen we nu nog niet invullen. Wij hopen voor 2018 invulling te kunnen geven. Zo niet, dan zullen we alsnog besluiten dat geld voor 2019 incidenteel in te zetten. Die ruimte is er. De Meicirculaire zit nog niet in deze cijfers. De Meicirculaire is zeker niet negatief. Wellicht kunnen we op 23 juni 2017 bij de bahndeling van de Voorjaarsnota meer zeggen wat de Meicircualire voor het college gaat inhouden.

Stadspartij: Ten eerste een vraag over het voorstel om een aantal reserves op te heffen. Een jaar geleden bij de start van het focustraject zijn reserves doorgenomen en opgeheven. Hoe kan het dat die de eerste keer niet meegenomen zijn en zijn er nog meer reserves blijken te zijn? Ten tweede.  Samenwerken in de Stedendriehoek (het 6e speerpunt) is vanavond niet genoemd, waarom niet?

College: De Stedendriehoek is zeker wel belangrijk en is terug te vinden in verschillende beleidsvelden. Dit speerpunt heeft onze onverminderde aandacht, het wordt alleen nu niet uitgelegd. Wat de reserves betreft, wat vrij heeft kunnen vallen in 2016. Onzekere reserves uit projecten die nog lopen, kunnen straks worden ingezet. Wij kunnen dat nu nog niet met zekerheid aangeven omdat het project nog niet is afgelopen.

SP: Het financiële kader gaat uit van uitgangspunten. De oprichting van een Stichting dan wel coöperatie in de huishoudelijke zorg heb ik niet gehoord. En als tweede de superoplossing voor het parkeerprobleem, is daarmee rekening gehouden in het financiële kader?

College: Huishoudelijke hulp wordt uitgewerkt in twee kaders. In september komt dit in het Forum, in november in de raad. Uitgangspunt is het uitvoeren binnen de financiële kaders die de raad eerder heeft vastgesteld. Er is dus geen extra geld nodig. Zo wel, dan zoeken we dat in de reserves van het Sociaal Domein. Voor parkeren zijn geen financiële middelen gereserveerd. Eerst worden de kosten onderzocht, en daarna worden de betaalmogelijkheden onderzocht.

VVD: Met betrekking tot de nog niet gerealiseerde ombuigingen. In 2018 is er nog 650.000,- Euro nog niet gerealiseerd aan ombuigingen. Dat heeft ons verwonderd omdat wij al een poosje deze speerpunten willen. Er is 1,2 miljoen Euro nodig. Wat maakt het lastig om de ombuigingen op tijd te realiseren? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we dit in 2019 niet weer een jaar achter ons aanslepen?

College: Bezuinigen op vastgoed voor 500.000,- Euro zit hier in. Dit was nog niet zeker. Binnenkort gaat dit naar de raad. Daar zijn mogelijkheden. Nu gaan we verder invullen. Dan gaat het naar de raad. Eerst moet beleid worden gemaakt om te zien hoe om te gaan met vastgoed.

Burgerbelang: Mooi verhaal. goede cijfers. Wel moeten we waken voor overmoed. Met betrekking tot het verstevigen van het ambtelijk apparaat. Waar ligt de nadruk, op ICT? Externe inhuur is voor flexibiliteit. Voor besparingen enkele jaren gelden was inhuur te duur. Hoe is nu het beleid daar op?

College: Tijden veranderen. Er zijn nu klussen te klaren die ook weer verdwijnen. Daar zetten we inhuur op. Incidenteel wordt ingezet op economie en op cultuur. Is het niet af, dan op blijven inzetten. Komt ook werk uit voort.

GroenLinks: Met betrekking tot de cijfers, het college denkt na over het invullen van de ruimte. Fracties willen zelf ook invullen. Hier is een spanningsveld. Kunnen jullie de  ideeën kenbaar maken zodat wij als raad kunnen aansluiten?

College: Probeer zo ontspannen mogelijk door het leven te gaan. Wat is de setting van uw vraag? Op 23 juni 2017 komen er nog geen voorstellen. Wij vragen groen licht om verder te gaan met plannen die nu nog in ontwikkeling zijn. Een wensenlijstje van de raad kunnen wij niet tegenhouden.

VVD: In vervolg op dit onderwerp. Is het niet mogelijk te duiden uit welke richting plannen te verwachten zijn? Dat zal toch uitgezet zijn in de organisatie? Graag iets zeggen. Het Presidium heeft aangegeven moties en amendementen bij de Voorjaarsnota te beperken. Dan moeten we wel de mogelijkheid daartoe krijgen door nu inlichtingen te krijgen.

College: Vanuit de ambtelijke organisatie wordt input geleverd voor de Voorjaarsnota. Er komen nu ook veel beleidsvoorstellen. Bestuurlijk hebben wij daar nog niets van gevonden. Wel hebben wij een aantal uitgangspunten bedacht waaraan voorstellen worden getoetst. Dit is nog niet gedaan om niet vooruit te lopen op voorstellen die de raad bij de Voorjaarsnota wil gaan doen. Wij willen de raad uitnodigen om op 23 juni 2017 voorstellen in te dienen die passen binnen het versterken van de  financieel economische kracht. Dan nemen wij die mee.

PVDA: In aansluiting op de laatste opmerking, het  College voert collegeprogramma uit. Daar staat het grootste deel van de raad achter. Plannen dienen wellicht in dat licht te worden opgesteld? Waar denken jullie dan aan?

College: Nog nergens aan. De organisatie heeft eigen ideeën, het bestuur geeft daar een oordeel over. Maar nu hebben wij daar nog niets van gevonden. U krijgt ruimte voor eigen voorstellen en ideeën. Met elkaar gaan we dat afwegen bij de begrotingsbehandeling.

D66: Economische kracht en streven werd vooral gepresenteerd. Welke concrete vragen liggen er in kader van economische kracht? Kun je 1,2 miljoen Euro uit het Sociaal Domein combineren met het cultuurdomein? Zijn er mogelijkheden om budgetten te spreiden, zijn combinaties mogelijk?

College: Er gaat al extra geld naar cultuur. De Hanzehof is nog onderdeel van bespreking met de raad. Wij hebben nog geen idee welke kant dat op zal gaan. Zaken die nog gaan spelen en komen zullen we met raad bespreken.

Stadspartij: Wij hebben behoefte aan een nadere invulling van toekomstig beleid. U heeft expliciet gekozen om geen inhoudelijk programma op te stellen maar om ruimte aan de  raad te laten. Afgelopen jaren zijn er veel moties bij de Voorjaarsnota ingediend. Wat verwacht u van de raad op 23 juni 2017?

College: Dat de raad zelf invulling geeft aan hoe er over denkt, een soort beraadslaging. Wij geven nu het kader aan hoe wij als college dat dan gaan invullen. In de programmabegroting in het najaar komen wij met voorstellen die dan worden besproken.

Burgerbelang: In vervolg op wat de Stadspartij heeft aangegeven. De Bibliotheek gaat op 1 juli open, daar liggen veel ambities. Op 23 juni 2017 worden veel ambities besproken, dat moet gefinancierd worden. Verwacht u van de raad een amendement voor extra financiële middelen of liggen er plannen in vat om de bibliotheek straks inhoud te kunnen geven?

College: De bibliotheek heeft een visie neergelegd. Daarmee heeft de verbouwing plaatsgevonden. Dit is gefinancierd en er zijn prestatieafspraken gemaakt. Dit is dus goed geregeld. Het Taalhuis ontwikkeld zich heel goed, de vraag groter dan verwacht. Wij willen die groei faciliteren.

SP: In aansluiting bij de discussie, de keuze van het college om de verantwoording voor voorstellen bij de raad te laten is een wijs besluit. Daar gaan wij gebruik van maken.

VVD: Ideeën van ambtenaren en ideeën van de raad. Maar het college staat toch aan het stuur? Wel goed dat ambtenaren met ideeën komen. Wel graag informatie daarover.

GroenLinks: Hoe pakken we dit proces nu aan? De Deventerweg in Noordveen is  erg slecht. Er wordt wel aan gewerkt. Dit gaat geld kosten, ik weet niet hoeveel. Hoeft raad daar niet mee te komen?

College: Dat zit al in huidige begroting, daar zijn we mee bezig. De totale financiën daarvoor zijn rond.

Voorzitter: Als alles goed is verhelderd gaan we de vergadering afronden. Nog een vraag? Zo niet, dan is het voorstel om af te ronden en in de hal beneden een drankje te drinken en na te praten. Op 23 juni 2017 zal in de raad dit onderwerp worden voortgezet in het voorjaarsgesprek.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 08-06-2017

Behandeld in