Pagina delen

Forumverslag 08-05-2017

Presentatie over het Emerpark - Stand van zaken 2017 (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Als eerste zal er een presentatie worden gegeven door de heer Logemann van de Stichting Emerpark.

-- Presentatie, zie bijlage --

De heer Logemann: de resultaten van 6 jaar burgerinitiatief en 4 jaar kwaliteitsimpuls zijn dat de bijenvereniging geinteresseerd is geraakt in de omgeving in plaats van alleen in honing. Er is een nieuw onderkomen gekomen.Er is een groene wig met een recreatieve functie gerealiseerd onder andere door middel van projectfinanciering. Rol van de Stichting Emerpark hierin is, het proces aanjagen, communicatie met de bewoners van de aanliggende flatgebouwen, het regelen van vergunningen. Het budget is nu op. We kunnen nu niet meer op de zelfde voet verder werken.

De wensen zijn herkenbaren entree's en passend meubilair ten behoeve van de herkenbaarheid van het park. Een nieuwe bestemming voor het Vitens-terrein, waarbij een groene en publieke functie wenselijk is. Het grasveld bij de Emmerikseweg/Laan naar Eme voor ontspanning en cultuur; een soort Vondelpark die past bij de schaal van Zutphen. Probleem daarbij is dat dit grasveld nu geldt als honden losloop gebied. Een wens is ook om het Emerpark als proeftuin voor meer ecologisch beheer in de stad te gebruiken. En om meer sociale en culturele activiteiten in het park te organiseren.

Het Emerpark is een voorbeeld van burgerparticipatie.

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Dan geef ik eerst de forumleden de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

GroenLinks: Dit initiatief is een groot cadeau voor onze burgers. Hoe wilt u verder met elkaar, u noemde twee obstakels?

De heer Logemann: Op zichzelf gaat de samenwerking met de gemeente goed. Ten aanzien van het ecologisch gebied kan de samenwerking beter. Voor nieuwe plannen zullen we elkaar opnieuw moeten vinden.

CDA: Waarom lukte dit initiatief zo goed?

De heer Logemann: Wij hebben altijd beschikt over een professioneel bestuur met een goed netwerk: kennis is in huis. Er was beschikking over budget vanuit de gemeente: de kaders werden door de Stichting gesteld, de contracten werden door de gemeente zelf aangegaan.

SP: Het park is nog geen begrip in Zutphen, hoe kunnen we dat krijgen?

Voorzitter: Dit is geen verhelderende vraag, deze houden we even vast.

VVD: de entree's zijn belangrijk. In de gemeente Doetinchem hebben ze ook een soortgelijk park waar koeien worden gehouden voor het onderhoud ervan. Is dit ook in Zutphen mogelijk?

De heer Logemann: Er kunnen in het Emerpark geen koeien worden gehouden, daarvoor is de schaal te klein. Wel zouden er schapen kunnen worden gehouden. Er is waarschijnlijk te weinig gras, er zijn meer andere functies. Hier komen we op terug in het kader van ecologisch beheer.

D66: Kan er ten aanzien van het houden van schapen worden samengewerkt met de kinderboerderij?

De heer Logemann: De kinderboerderij beschikt niet over een schaapherder.

PVDA: Kan er worden samengewerkt met het Waterkwartier?

De heer Logemann: Daarvoor zijn er te weinig mensen.

PVDA: Ten aanzien van wateradaptie: is het mogelijk om meer aftappunten te realiseren?

De heer Logemann: Dit zal in overleg met het waterschap moeten.

Burgerbelang: Hoe ziet de samenwerking met de gemeente Zutphen eruit nu het geld op is?

Voorzitter: Ook dit is geen verhelderende vraag, deze behandelen we straks.

D66: Hoe is de samenwerking met de buren van dit initiatief?

De heer Logemann: Deze is goed, maar steeds wisselend.

Voorzitter: Dan komen we nu bij de vraag van de SP over de naamsbekendheid van het park en bij de vraag van Burgerbelang over het budget.

SP: Het park is nog geen begrip in Zutphen, er is geen naamsbekendheid. Hoe kunnen we dat krijgen?

De heer Logemann: Ik onderken het probleem. De laatste tijd is wel veel gedaan aan publiciteit. We zijn veel sociale en culturele activiteiten gaan organiseren. Daarvoor worden andere vrijwilligers aangesproken.

VVD: De toegangswegen naar het park moeten duidelijk worden en makkelijk toegankelijk.

De heer Logemann: De palen worden weggehaald, bij de hoofdingang gaan we een stapelmuur maken. Dit vergt meer organisatie en budget. Dat laatste moet ergens vandaan komen.

Voorzitter: Waar komt het budget vandaan?

De heer Logemann: De grote investeringen zijn al gedaan. Budget is nodig voor de entree's, voor het organiseren van een buitenspeeldag en voor cofinanciering van subsidies.

Voorzitter: Wat is de reactie van de wethouder?

College: Dit is een goed moment voor de presentatie. Binnen het college is dit nog niet besproken. Dit wordt eerst in het college besproken en dan komt er eventueel budget beschikbaar.

Burgerbelang: Hoe is het contact nu met de gemeente Zutphen? Zo zonder geld. 

De heer Logemann: Er is werkperiodiek overleg met de gemeente, de lijnen zijn kort. Er is overleg met de wijkteams en er zijn overleggroepen in de binnenstad. met de Stichting Zutphen Promotie is geen contact omdat dit nooit zo is gezocht en het park meer voor de bewoners van Zutphen is bedoeld.

VVD: Het park is niet alleen voor inwoners, maar ook voor bezoekers. Samenwerking met de VVV?

De heer Logemann: Succes hangt af van de programmering.

VVD: Het Stadspark is openbare ruimte. Het is belangrijk om ook bezoekers te trekken onafhankelijk van evenementen.

CDA: Misschien is het nog wel breder dan dat: dingen moet je "aan elkaar knopen", bijvoorbeeld in samenwerking met sport en beweging.

De heer Logemann: Dat is een goede suggestie.

GroenLinks: Het Emerpark moet je bekijken in een groter geheel in relatie tot de opdracht De Kaardebol en het Vitens-terrein. De slagkracht van vrijwilligers moet je vasthouden.

PVDA: Is er iets meer bekend over de ontwikkelingen van het Vitens-terrein?

College: Dit wordt te koop aangeboden. We zijn nu in overleg met het Waterschap. De functie "waterwingebied" moet er eerst door de provincie van af worden gehaald.

De heer Logemann: Zowel het Vitens-terrein als het terrein er om heen benodigen een kwaliteitsimpuls. Kostendrager via het bouwblok op het terrein. Er moeten meer verbeteringen plaatsvinden en er moet meer eenheid komen. Hetgeen gebouwd gaat worden mag geen verkeersaantrekkende werking hebben.Rol van de Stichting hierin is een bestemming te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

D66: Er is een niet zo fraai tunneltje richting het park, kan daar wat aangedaan worden?

College: We zullen dat meenemen in het totaal.

SP: Hoe moet kwaliteitsverbetering worden gezien?

De heer Logemann: Bijvoorbeeld de volkstuinen. Daar heerst een grote variëteit aan bebouwing en aan omheining. Hier zou meer eenheid in moeten komen.

Voorzitter: Hoe worden wij geïnformeerd over het park?

De heer Logemann: Als u komt kan de Stichting u een rondleiding geven.

Voorzitter: Maar dit geldt niet alleen voor de raad, maar ook voor de inwoners.

De heer Logemann: Dat is een goede suggestie.

Stadspartij: Is er een verblijfsfunctie op het park? Bijvoorbeeld een stadscamping?

De heer Logemann: Wij zijn nog niet met het bouwblok bezig geweest. De Stichting geeft de kaders. Aan de gemeente zelf is het om de bestemming te bepalen die past bij het park en er geen afbreuk aan doet.

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Vanuit het college zal er een vervolg komen.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

I-Visie 2020 gemeente Zutphen (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SP
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Op de agenda staat de “I-Visie 2020 gemeente Zutphen”. Deze werd eerder gepresenteerd in de forumvergadering van 10 april 2017. De vergadering werd geschorst met de conclusie dat nog een vervolgbehandeling gewenst is. Het doel is om door te spreken over met name de dilemma's en de benodigde investeringen.

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering en geeft hierna het woord aan de wethouder voor een inhoudelijke toelichting.

College: Dit forum is bedoeld om spannende punten te bespreken, zoals:

- Hoe zorgen we ervoor dat onze samenleving kan meekomen in de ontwikkeling van de digitale wereld?

- Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers meekomen?

- Hoe zorgen we dat klantcontact ook in dit licht, goed blijft verlopen en hoe zorgen we voor goede werkprocessen?

We willen beleid baseren op up to date informatie, die constant wijzigt. De doorlooptijd van beleid is steeds sneller. De concrete invulling wil je baseren op laatste informatie: wat werkt wel, wat niet?

- Hoe gaat de raad kaders stellen? Veranderende rol van de raad, welke informatie is hiervoor nodig?

- Toegang tot de informatie: dit lijkt een nieuwe tweedeling in de samenleving te geven. Tegelijkertijd vragen we participatie van bewoners, hoe gaan we de mensen - die niet mee kunnen komen - betrekken?  Complexiteit door verschillende samenwerkingsvormen, dat maakt informatieverwerking moeilijker.

We hopen dat de raad in kan stemmen met de I-visie, zodat we mee kunnen komen in de nieuwe wereld.

Burgerbelang vraagt hoe we omgaan met mensen die niet mee kunnen komen in digitale samenlevingen. Dit vonden wij te weinig beschreven.  Wij willen weten hoe dit verder wordt opgepakt in de uitvoeringsagenda?

20% van de bevolking is niet digitaal vaardig, dus in Zutphen toch een paar duizend mensen. De Gemeente moet ook voor hen toegankelijk zijn. In een gezamenlijke aanpak van de problematiek kan dit succesvol zijn, anders zal tweedeling verder doorzetten.

De Christenunie  geeft aan dat dit aansluit op een eerder betoog. Er is een rapport uitgekomen van de WRR over digitale zelfredzaamheid. Dat gaat in op onvermogen bij een deel van de bevolking om digitaal mee te komen, dat zien we te weinig terug in de I-Visie.

GroenLinks: vaak is er vanuit de techniek geredeneerd. De techniek moet behulpzaam zijn. (Elektronische) formulieren blijken soms moeilijk om in te vullen.

Voor medewerkers van de gemeente geldt hetzelfde als voor burgers: wanneer we een systeem gaan bouwen, gaan we hen dan opleiden hoe ze het systeem moeten gebruiken of kijken we wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen? Dit vraagt een andere manier van denken. Dat kan in een  implementatieplan worden opgenomen.

Volgens D66 gaat het gaat ook om benutten van voordelen van digitalisering. Social return of investments (SORI), bijvoorbeeld het digitaliseren door sociale werkvoorzieningen biedt kans. Dus vermeld dat expliciet.

De PvdA mist een doorkijk naar tactische en operationele aanpak. Daarmee worden een heleboel vragen beantwoord.  We zouden graag een voorbeeld willen zien van projecten over de aanpak van laaggeletterdheid of lage digitalisering. Hiermee wordt de visie doorleeft.

Het CDA is benieuwd hoe het College denkt over de bijlage ("Van Kelder tot bestuurstafel"). Kostenbeheersing in de vorm van samenwerking met Apeldoorn is een goede zaak. 

D66: we trapten eerder op de rem, i.v.m. onze zorg over het tempo. Dat is niet helemaal terecht, gezien we ons bewust zijn van uitdagingen, en de rol die ICT kan spelen. We zijn benieuwd naar landelijke ontwikkelingen naar samenwerkingen, en willen ons niet beperken tot alléén samenwerking met Apeldoorn.

CDA: de stip op horizon is vrij kort, 2 tot 3 jaar. Dit zou misschien 10 jaar moeten zijn?

BewustZW: gezien de hoge snelheid van ontwikkelingen is het gevaarlijk om een visie zo ver vooruit te plannen. 

CDA: wat we bedoelen: gaan we apparatuur of diensten afnemen? Dat laatste is een sterk opkomende ontwikkelingen, bijv. nu door Amazon.

Stadspartij: Iedereen meenemen is belangrijk, automatisering is niet door iedereen te bekostigen. We maken ons zorgen over het tempo, en mogelijke generatiekloof.

Burgerbelang: de visie is kaderstellend voor het informatiebeleid en de uitvoering. Dat laatste gaat over rol en positie van de gemeente. Dit moet messcherp geformuleerd worden. We sluiten niet uit dat we teksten mandateren.

CDA: we zijn optimistisch over resultaten van dit soort trajecten, als je kijkt naar andere landelijke voorbeelden. Samenwerking is een heel slim idee dat goed is voor Zutphen.

College: Antwoord op de vraag van D66: we zijn met deze visie niet te snel. Het doel is antwoord te geven op huidige en toekomstige vragen. We hopen hiermee grip te krijgen op informatie en hoe we mensen daarin willen meenemen. Het is hoogst noodzakelijk om hiermee te starten ook gezien de mogelijke nieuwe tweedeling.

De visie gaat over de manier waarop de gemeente wil omgaan met informatievoorziening. De consequenties voor mensen, hoe zij toegang krijgen,  en hoe zij hiermee om gaan ligt hierbuiten.

ChristenUnie: dit vinden we vreemd, dat het ontbreekt, omdat in de centrale doelen van de gemeente de zorg voor de zwakke burger is opgenomen. 

College: begrijpt dat dit zo kan overkomen. Wil 3 zaken meegeven:

- Producten van gemeentes worden digitaal. Begeleiding van inwoners in omgang is noodzakelijk.

- Digisterker in combinatie met Taalhuis: hierin wordt geïnvesteerd in taal- en digitale vaardigheden.

- Bestuur zal bij nieuwe vormen van inspraak, zoals bij de Participatievisie, rekening moeten houden met mensen die niet beschikken over digitale vaardigheden.

Wanneer je deze visie aanneemt, heeft dit gevolgen voor alle beleidsterreinen. Zoals privacy of het opstellen voor een Burgerbegroting.

De I-Visie heeft als uitgangspunt dat wensen en zoekgedrag altijd het uitgangspunt moet zijn bij de ontwikkeling van onze dienstverlening. De vraag van de gebruiker staat centraal. 

SORI staat in de visie genoemd. Digiwerkt in Deventer is daar een voorbeeld van.

Stip op horizon van het CDA: is inderdaad een van de belangrijkste dilemma's. We staan aan het begin van het gesprek. We komen met een aantal dilemma's in aanraking, die kunnen leiden tot een herijking van onze visie op informatie.

Een visie op hoofdlijnen kunnen we niet over een langere tijd vaststellen. We kunnen ons niet vastpinnen op een periode van 10 jaar gezien de snelheid van de ontwikkelingen. Dus daarom is gekozen voor een periode van 2-3 jaar. 

Wat ontbreekt nog bij medewerkers? Hiervoor geldt hetzelfde als bij inwoners: de ene persoon kan wel gemakkelijk meekomen, maar een ander nog niet. We hopen dit deels op te vangen met opleiding. Competenties van medewerkers wijzigen ook en voor hen die niet mee kunnen komen, is het van belang dat zij geschikt werk kunnen blijven uitoefenen.

GroenLinks stelt voor om de kans te pakken bij de i-Visie om de processen vriendelijk te maken voor de gebruikers en medewerkers.

CDA sluit zich hier bij aan. Betekent de samenwerking met Apeldoorn (en het vertrek van ICT) dat je de rest van de organisatie laat zoals deze nu is?

College antwoordt dat dit verkeerd begrepen is. We gaan samenwerking aan met gemeente Apeldoorn, omdat we het straks niet meer alléén kunnen. ICT is niet beperkt tot 1 afdeling, maar van de hele organisatie. Onze organisatie wordt versterkt in de omgang met informatie. 

Mevrouw Sloetjes complimenteert de raadsleden voor de discussie die wordt gevoerd naar aanleiding van de visie. De visie is een kompas om mee aan het werk te gaan. Zij vertelt dat er inmiddels hard wordt gewerkt aan de optimalisatie van de gemeentelijke processen. 

Ook een digitaliseringstraject biedt kansen. Vanuit KING wordt volledig ingezet op landelijke samenwerking. Waar het kansen biedt, sluiten we ook aan. De behoefte wordt steeds groter, omdat we samen meer kunnen dan alleen. Dit geldt ook van de aanpak van de tweedeling. Dit geldt ook voor de samenwerking met Taalhuis en Digisterker. 

Voorzitter vraagt aan CDA: is hiermee de vraag voldoende beantwoord?

Het College: De samenwerkingsgesprekken binnen de regio hebben alleen resultaten met Apeldoorn opgeleverd. We hopen dat anderen zich hierbij aan willen sluiten. De verwachting is dat na het aangaan van de samenwerking, over 2/3 jaar een volgende stap kan worden gezet. 

Burgerbelang: Word de visie aangescherpt op de rol van de gemeente? Kan de uitvoeringsagenda gepresenteerd en besproken worden?

Het College: Is het de vraag of we de visie gaan we aanscherpen?  Of volgt er anders een amendement?

Burgerbelang: Het is een handreiking aan het college.

Het College doet de suggestie dat er een extra beslispunt wordt opgenomen in het raadsbesluit. Omdat we inderdaad zien dat we rekening moeten houden met de ontwikkelingen.  Er moet altijd klantcontact zijn voor bepaalde groepen, evenals bij participatie. Informatie kan niet alleen digitaal beschikbaar zijn. Dit krijgt zijn uitwerking in de uitvoeringsagenda.

Burgerbelang: we gaan deze alinea zorgvuldig lezen. 

Voorzitter: Het presidium zal worden voorgesteld de uitvoeringsagenda in het forum te bespreken.

D66 kijkt  uit naar het uitvoeringsplan.

College: voordat het uitvoeringsplan kan worden bekeken, moet de I-Visie eerst vastgesteld worden.

CDA: had begrepen dat er nog een financiële bijlage zou komen. 

College: De vertaling daarvan zit in de voorjaarsnota. De kosten worden geschat op 400.000 euro, gedekt vanuit reserve. 

ChristenUnie: zijn er formatieve voordelen? Komt dit ergens terug?

College: Dit zou zo kunnen zijn maar dat is een valkuil. In afgelopen jaren is dat geprobeerd, maar vaak niet gelukt. In de I-Visie is expliciet geen formatie reductie opgenomen.

GroenLinks is hiermee zeer blij.

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat het plan ter besluitvorming naar de Raad kan en sluit de vergadering. 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan het college.

College geeft aan dat de 2 kostenramingen onder bijlagen 3 en 4 worden vervangen door een nieuwe kostenraming. Deze nieuwe kostenraming wordt tijdens deze vergadering uitgedeeld.

Voorzitter geeft het woord aan forumleden voor het stellen van vragen.

BewustZW vindt het bijzonder dat een kostenraming in het openbaar wordt besproken. Dit kan van invloed zijn op de inschrijving.

Groenlinks: Eerste vraag: Hoe verhouden inkomsten en uitgaven zich met elkaar? Een investering van vijf ton, waarbij de kapitaallasten worden gedekt uit de reserves. Doen wij dit structureel; kapitaallasten dekken uit reserves?

Tweede vraag: Hoe moeten we dit voorstel zien ten opzichte van andere verzoeken van andere verenigingen? Er is een totaalplan op komst; echter pas over enkele maanden. Is dit voorstel daarom niet te ad hoc?

BewustZW: Is deze werkwijze gelijk aan de afspraken die bijvoorbeeld in verleden zijn gemaakt met de Warnsveldse Boys?

D66: Bestaat er consensus over dit voorstel met betrokken partijen en zijn de partijen het met elkaar eens? D66 wil terughoudend zijn met het toekennen van structurele subsidies en geeft de voorkeur om te focussen op deelname aan activiteiten.

CDA vraagt aan D66 hoe de velden er dan moeten komen?

D66 heeft daar geen oplossing voor.

SP wil van D66 weten hoe de sportvelden in stand kunnen blijven zonder subsidies.

Voorzitter merkt op dat er geen tijd is om tijdens deze forumbijeenkomst de discussie te voeren over een oplossing op lange termijn. Graag nog korte reactie van D66.

D66 merkt op dat er geen kant en klare oplossing is maar wil wel kijken hoe dit voorstel zich verhoudt tot verenigingen die veel geld in kas hebben.

Lijst van Vliet steunt het voorstel.

ChristenUnie steunt het voorstel maar vraagt zich wel af of het college niet te snel gaat.

SP: De contributie is met 50 euro verhoogd. Klopt dit en is het college met de SP van mening dat deze terugbetaald moet worden aan de leden?

VVD steunt het voorstel.

PvdA steunt het voorstel en is benieuwd naar de antwoorden op de vragen over de andere verenigingen.

Graag minder technische termen in een voorstel.

De prognoses zijn 3 jaar oud. Is het verstandig om deze nog te hanteren?

Burgerbelang: Hoe gaat het met de eigen bijdrage van € 150.000,--? Wat zijn de prognoses met betrekking tot het aantal leden?

Stadspartij:  Waarom is de staat van onderhoud van de velden zo divers terwijl deze velden in hetzelfde jaar zijn aangelegd? Dan een vraag over de prognoses. Er komen 44 leden bij over 10 jaar en het aantal jeugdleden neemt af met bijna 100 leden. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot het genoemde argument dat de jeugd zo belangrijk is en dat er een jeugdstop moet komen als er geen vierde veld komt?

Voorzitter geeft woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College antwoordt dat er intensief wordt gesport en dat velden aan vervanging toe zijn. In de (ontwikkeling zijnde) toekomstvisie staat dat de sprotvelden van een redelijk tot goede kwaliteit moeten zijn. In de voorjaarnota wordt geld gevraagd voor deze visie. Voorbeeld Warnsveldse Boys: Deze velden zijn 8 jaar geleden aangelegd en als zij binnenkort moeten worden vervangen, dan zal het college ook deze club financieel steunen. We kijken naar verenigingen wat zij zelf kunnen en zullen verenigingen helpen bij de investeringen.

GroenLinks: We weten dus niet wat het totale plaatje is, maar we weten wel dat we dit bedrag alvast gaan uitgeven?

College: Dat klopt, maar de kapitaallasten zijn prima te dragen doordat we deze uitsmeren over een x aantal jaren.

GroenLinks: Maar het gaat wel om een hoog bedrag? GroenLinks heeft gevraagd naar een overzicht van inkomsten en uitgaven en moet constateren dat dit overzicht er nu niet is.

College: Dat klopt, maar in dit geval is er een vierde veld nodig omdat er 900 leden zijn en volgens de prognoses blijft dit zo. Bovendien hebben we nog geld in het potje. Deze is daarna leeg. Het college wil dit potje jaarlijks aanvullen.

GroenLinks: Dus we weten niet wat ons te wachten staat?

Ambtelijke ondersteuning namens het college: Dit voorstel gaat over een investering waarvan de kapitaalslasten worden gedekt uit de reservering. De toekomstvisie gaat over de basiskwaliteit van buitenvelden. Wat hebben we en welke onderhoudsbehoefte is er? Zo wordt de vervangingscyclus van 15 jaar teruggebracht naar 10 jaar. Hiervoor is geld nodig.

SP: Hoeveel geld zit in het reservepotje vervanging sportaccommodaties?

College: € 300.000,--

College gaat verder met beantwoording vragen.

Hoe zijn de verhoudingen met andere verenigingen? Iedere vereniging kan op ons rekenen, maar we kijken altijd wat de vereniging zelf kan doen.

Over de contributievraag van SP merkt het college op dat zij niet weet of de contributie verhoogd is en dat de gemeente hier niet over gaat. Stichting Leergeld kan worden ingezet als ouders sport voor kinderen niet kunnen betalen.

Excuses voor de vele technische termen (opmerking PvdA).

De eigen bijdrage van de vereniging is voor een luxe variant hockeyveld. Dus geen basiskwaliteit zoals in de toekomstvisie staat. Het college waardeert dat de vereniging hiervoor wil gaan en ze hebben nog 1,5 jaar om het bedrag van € 150.000,-- bijeen te brengen. Uiteraard vraagt de gemeente om een garantie van de hockeyclub voordat er wordt overgegaan tot aanbesteding van een luxe veld ipv een gewoon veld.

Reactie van college op BewustZW: Het gaat over richtbedragen en geen aanbestedingsbedragen.

BewustZw: Het is gebruikelijk om ramingen ter visie te leggen bij de griffie. Dit is beter voor de prijsvorming.

College: Het college zal dit navragen; voor nu was dit misschien een verkeerde inschatting.

Reactie van college op Stadspartij: Waarom verschil in velden is niet bekend. De reden van de enorme plooi is niet bekend.

Stadspartij: Mogelijk dus ook over 2 jaar een plooi in het andere veld?

College weet dit niet, maar vraagt het na.

College: Minder jeugd zien we overal terug en komt door krimp.

Stadspartij: Het college gebruikt de toename van jeugd als argument voor een vierde veld, maar het argument klopt niet.

College: Ook ouderen gebruiken veld. Het argument is: Er is een vierde veld nodig gelet op aantal leden en om te voorkomen dat thuiswedstrijden elders moeten worden gespeeld.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer en dit voorstel gaat voor debat en besluitvorming door naar de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Kadernota 2018 - 2021 en Jaarstukken 2016 van Tribuut (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, licht het doel van de bespreking toe en geeft aan dat er geen besluitvorming voortvloeit uit de bespreking.

Het college licht met betrekking tot de jaarrekening toe dat het bestuur en directie van Tribuut tevreden zijn over het verloop. Omdat Zutphen het 'plus-pakket' afneemt, zijn de kosten voor Zutphen hoger dan die voor andere gemeenten. 

D66 vraagt of andere gemeenten in de toekomst gebruik gaan maken van het plus-pakket zodat het draagvlak van Tribuut wordt vergroot. Als we als gemeente zelf gaan heffen zijn de kosten hoger dan wanneer Tribuut dat doet. 

Het college antwoordt dat Zutphen juist minder gebruik wil gaan maken van het plus-pakket. Zutphen gaat niet zelf belastingen heffen maar er zal worden gekeken of bepaalde belastingen ondergebracht kunnen worden in andere verordeningen.

De VVD stelt dat gebruik van het plus-pakket ook meer moet opbrengen maar Zutphen (95%) heeft een lager opbrengstpercentage dan andere gemeenten (ca. 97%).

Het college licht toe dat bepaalde heffingen nog niet geïnd konden worden op moment van opstellen van de jaarrekening. Daardoor staat een percentage vermeld van 95. Inmiddels ligt het percentage op het niveau van de andere gemeenten.

Burgerbelang informeert of er gemeenten zijn die ook zelf bepaalde belastingen heffen (bijvoorbeeld hondenbelasting).

Het college geeft aan dat dit niet het geval is. Alle aanslagen en heffingen van alle gemeenten verlopen via Tribuut. 

Over de kadernota licht het college toe dat in 2018 een aanbesteding voor de belastingapplicatie gaat starten die in 2019 operationeel dient te zijn. Ook ligt er een uitbestedingsopdracht bij Tribuut om het werkgebied te vergroten tot ca. 400.000 inwoners. Voorwaarde is wel dat de organisatie 'goed' staat voordat sprake is van uitbreiding.

PvdA vraagt in hoeverre de besparing van € 0,6 mln. is gerealiseerd die is beoogd met de oprichting van Tribuut. Ook wordt gevraagd wat de kwaliteit is van de dienstverlening door Tribuut (bijvoorbeeld met betrekking tot bezwaar en beroep) en hoe het gaat met het personeel dat destijds is geconfronteerd met de oprichting van Tribuut.

D66 vraagt een toelichting op de mutaties in het personeelsbestand. Ook wordt gewezen op de extra kosten van ca. € 0,6 mln. voor gedwongen invordering; waarom heeft het bestuur daartoe besloten en wat is het aandeel voor Zutphen? 

CU informeert hoe Tribuut omgaat met inwoners die moeite hebben met de digitalisering.

SP vraagt of hard is te maken dat de kosten van invordering door Tribuut lager zijn dan wanneer de gemeente zelf de invordering doet met inachtneming van de loonkosten van de directeur van Tribuut. Ook wordt gevraagd hoe de kwaliteit van Truibuut en het gebruik van de balie kan worden verbeterd.  

Het college licht toe dat de beoogde besparing van € 0,6 mln. jaarlijks wordt gerealiseerd. De afhandeling van bezwaren gebeurt binnen de gestelde termijnen en het aantal bezwaarschriften is gedaald. Van de medewerkers die zijn meegegaan naar Tribuut zijn er drie teruggekeerd bij de gemeente Zutphen. Van de overigen zijn er geen signalen dat het niet goed gaat. In geval van problemen met digitalisering kunnen inwoners zich melden aan de balie van de betreffende gemeente waar zij wonen en worden zij daar geholpen. In de brief bij de aanslagen wordt hier op gewezen. Het salaris van de directeur is vastgesteld en marktconform. De dwanginvordering wordt uitgevoerd door Tribuut maar de kosten worden overgeheveld naar de gemeenten die het betreft. De kosten voor dwanginvordering staan ook opgenomen in de begroting en zowel kosten als opbrengsten komen voor rekening van Zutphen. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken.  

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen 2016 (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Geeft een korte inleiding over het doel van dit forum: er wordt aan het forum om een oordeel gevraagd over de ontwikkelingen in het sociale domein en een oordeel over de wijze waarin die ontwikkelingen in het sociaal domein gevolgd en gemonitord moeten worden. Voldoet de opzet in de infobehoefte? Ontbreken gegevens of is sprake van overbodige gegevens? De uitkomsten van uw oordeel zijn de input voor de volgende monitor. Geeft het woord aan het college.

2. College: het is de eerste monitor. Er wordt nog aan gesleuteld, zo hebben we gemerkt dat Het Plein andere indicatoren hanteert. Uniform gehanteerde indicatoren zijn belangrijk voor een eenvoudig gebruik. De duiding van getallen is van belang, daarom is het gebruik van dezelfde indicator van belang. Tevens moet de monitor sociaal domein een deel van de jaarlijkse cyclus worden. De financiele cijfers worden behandeld in de jaarrekening. Graag willen we weten of de indicatoren de effecten van het sociaal domein voldoende zien en hebben we naast de monitor nog meer nodig?

Stadspartij: de monitor wordt 2 maal per jaar gepresenteerd?

College: dat klopt.

3. De voorzitter geeft het woord aan dhr. Barink die middels een presentatie de monitor toelicht. Dhr. Barink is onderzoeker van de gemeente Deventer.

4. De voorzitter geeft na afloop van de presentatie het woord aan het forum voor het stellen van vragen en geven van opmerkingen.

SP: het is lastige materie. Het sociaal domein was onduidelijk, met deze monitor wordt duidelijkheid over de cijfers geboden. Maar het blijft lastig een precies beeld te krijgen. Hoe kan de monitor worden gebruikt om een politieke analyse te geven? Hoe zorgen we ervoor de monitor niet dé leidraad is?

Burgerbelang: er is veel materiaal, veel werk is geleverd: “a hell of a job”. Er is in eerste instantie gesproken over 9 indicatoren, er worden er wel 30 gepresenteerd. De gegevens stemmen tot een tevredenheidsgevoel. Burgerbelang wil weten hoe het zit met de percentages ontevredenen. Meer aandacht voor interpretatie van de cijfers is dus van belang. Qua omvang het liefst 4 A4-tjes met conclusies, interpretatie, duiding en analyse.

College: dat is een mooie ambitie

VVD: het is een lijvig stuk, een uitstekende basis. Hoe ziet het college de relatie met de eerdere bespreking waarin over een beperkt aantal indicatoren werd gesproken itt de 30 nu? Over de benchmarkcijfers is het van belang helderheid te hebben, zeker met maar 3 benchmarkgemeenten. VVD is blij met het stuk. De toelichting is helder. Een waarschuwingszinnetje over wat in het sociaal domein gebeurt is wenselijk. Nu geen behoefte aan een politieke analyse, daar zijn andere momenten voor.

College: vat samen dat:

de verhouding tussen de monitor en de speerpunten van het collegebeleid van belang is. Als de raad aangeeft dat de monitor met minder indicatoren uit kan, dan passen we dat aan. Van belang zijn de conclusies en de duiding. Eventueel moeten er indicatoren bij. De totale context is van belang, hoe houden we daar zicht op. Teveel monitors vertroebelt het beeld. Ook moeten keuzes helder zijn. Bij andere keuzes wordt de raad meegenomen. Regionaal aansluiten en met andere gemeenten optrekken heeft het college beluisterd, alsmede het duiden van de monitor in een beperkt aantal A4-tjes.

PvdA: onze complimenten, het is een robuuste monitor. Niet snoeien in aantal indicatoren. Vraag is wanneer een indicator positief of negatief uitgelegd kan worden? Tot die beantwoording is het lastig de monitor te duiden.

PvdA ziet in de monitor een stijging van de vraag naar jeugdhulp; verklaring? Verder ziet de PvdA graag meer gegevens op wijkniveau. Verder vraagt de PvdA af wat de financiele doelstellingen van de monitor zijn.

Heeft de gemeente Zutphen ook deel genomen aan het AEF onderzoek, een quickscan betreffen van bureau Andersson Elffers Felix (AEF), in opdracht van de VNG, over tekorten in het sociaal domein?

(red.: De vraag om gegevens is (begin maart) uitgezet binnen de organisatie en er is gekeken of de betreffende gegevens gemakkelijk te verzamelen waren. Dat viel tegen, zeker gezien het beperkte tijdsbestek waarin een en ander aangeleverd moest worden. Er zijn daarom vanuit Zutphen geen gegevens aangeleverd.)

Burgerbelang: is er een link met stapelarrangementen?

College: tussen duiding en waardering zit verschil. Het is aan het college om te duiden, waardering is aan de raad. Stapeling is lastig, de cijfers van 2015 zijn niet compleet, dus een verklaring van de stijging van de vraag naar jeugdhulp is moeilijk te geven. Het proberen te verklaren van deze cijfers is pas over een half jaar mogelijk. Eerst uitkomsten afwachten.

Dhr. Barink: de wijkgegevens kunnen worden gefilterd op basis van de 4-cijferige postcode, deze komt overeen met de wijkindeling.

BewustZW: Kanttekeningen van het college stemmen hoopvol over de toekomst van de monitor. Nu ligt de focus op de cijfers: waar vind het gebruik van de monitor nog niet plaats? Graag meer indicatoren opnemen over kleine aanbieders.

College: we werken niet met budgetstops: soms moeten jeugdigen wachten. In de ontwikkeling van het aantal aanbieders is de keuzevrijheid van belang. Wel werken we met een open aanbesteding in combinatie met kwaliteitseisen voor de kwaliteit van de zorg t.b.v. de selectie van aanbieders.

Dhr. Barink: er zijn geen gegevens over wachttijden.

College: de geleverde info is van belang, net als een overzichtelijk aantal indicatoren.

Burgerbelang: de indicatoren zijn ook voor professionals van belang. Soms zijn er voor de raad minder nodig, wordt ondervangen door de duiding van de gegevens.

VVD: bepleit een jaarlijks gesprek met professionals over hoe het met het vak en het sociaal domein gaat.

BewustZW: bepleit het meten en verslaglegging volgens een landelijke standaard.

College: hierover zijn goede afspraken gemaakt met de raad. Is voor het college een belangrijk onderwerp. Is een onderwerp van belang dan komt het college bij de raad terug.

CDA: complimenten voor het stuk. Goed voor controle door de raad. In de monitor wordt de combi van participatiewet en WMO niet genoemd, graag toelichting. Actuele cijfers zijn van belang.

Dhr. Barink: de gegevens hierover zijn niet beschikbaar, maar de combinatie komt voor.

College: het is een punt van aandacht waarnaar wordt gekeken.

VVD: er zijn nu geen streefcijfers opgenomen. Iets voor de volgende monitor?

College: na de volgende versie van de monitor is beter te beantwoorden hoe dat vorm moet krijgen. Is ook aan de raad om te bepalen. Het liefst voeren we hierover de volgende keer een gesprek.

Dhr Barink: de doelstelling is opgenomen in de programma-overeenkomst en de begroting. Onderzoekstechnisch is het mogelijk. De speling in procenten is daarbij van belang.

SP: een aandachtspunt is de belastbaarheid van mantelzorgers, zij zullen problemen niet snel doorgeven. De discussie over de interpretatie van cijfers is van belang.

College: erkent het probleem. De cijfers zijn niet 100% objectief en de interpretatie en duiding van de cijfers is van groot belang. Tevens om scherper te krijgen hoe we dat bereiken.

PvdA: een discussie over het al of niet kloppen van cijfers is zinloos. Wel graag een discussie wanneer de cijfers robuust zijn.

5. Voorzitter resumeert dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, zegt uit te zien naar de volgende monitor en sluit om 21:00uur de forumvergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen (08-05-2017)

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “ Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen”. GroenLinks geeft namens de indieners van de motie een presentatie/toelichting over de Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen. Zie verder de presentatie.

Aansluitend op de presentatie overhandigd PVDA namens de motie indieners een fysiek exemplaar aan de wethouder. De stadspartij benadrukt nog eens hoeveel enthousiasme en energie van uit de samenleving kwam en dat dit wel moest uit monden in deze motie.

BewustZW: Wat verstaan we onder de toets van de haalbaarheid van deze voorstellen?
Bijvoorbeeld over het watervoerend maken van de binnengracht wordt al jaren gesproken maar er is nog steeds niets van terecht gekomen. Misschien moet we het omdraaien en van de motie een initiatief voorstel maken en dan kijken hoe het college reageert.

Stadspartij: Ideeën varieren enorm van een paar zinnen van globale ideeën tot concreet uitgewerkt plannen. Er zitten een paar tegenstrijdigheden in. Wij kunnen niet zeggen dat alles uitgevoerd kan worden en misschien is ook niet alles wenselijk. Het idee van deze motie is ook dat er een terugkoppelen komt op de ideeën van deze mensen zodat mensen ook serieus worden genomen.
Aan het weer watervoerend maken van de binnengracht zal we een kosten plaatje hangen en zal effect hebben op andere delen van de begroting. Wij zijn ook hier benieuwd naar kosten en het effect.

BewustZW: Misschien is het wel goed om in deze motie aan te geven om welke tijdspanne het gaat?
In juni wordt de voorjaarsnota behandeld. Als het daar niet in wordt behandeld of op geanticipeerd wordt het niet meegenomen in de voorjaars nota 2018 en zijn we weer 2 jaar verder.

Stadspartij: In de motie staat een tijdspanne van december 2017. Deze is tijdspanne is opgenomen om de voorstellen verder uit te zoeken op de haalbaarheid. Over sommige onderdelen zijn al gespreken gaande. Kan de wethouder een inschatting en toezegging geven of sommige plannen al eerder uitgewerkt kunnen worden?

College: Ik ben blij dat de indieners gevraagd hebben wat kan en dat we daar naar werken.
We hebben bijv. al met het waterschap gesproken over de doorgang Vispoortgracht en Graaf OttoSingel en we maaien al op verschillende manieren. Sommige ideeën van het blauwboek voeren we al uit.
Morgen bespreken we de voorjaarsnota wat we willen en kunnen. Deze motie wordt niet meegenomen in dat overleg en daar vragen de indieners ook niet om.

GroenLinks: Ik wil de wethouder wel meegeven dat er onlangs bekend werd dat er budget is overgehouden van het project rivieren in de stad. Het lijkt mij logisch om dit vrijgevallen geld in te zetten voor deze motie.

Van Vliet: Wij ondersteunen de motie maar het moet niet jarenlang duren.
Daarnaast zou inzetten van schapen hierbij ook mooi passen in het kader van ecologisch beheer.

Burgerbelang: Wij vinden dat het plan te weinig kaders geeft aan het college.
Hoe zitten het met betaalbaarheid op lange termijn? Denk aan onderhoud en ondersteuning.
Wat kunnen we aan prioriteiten/kaders aan het college meegeven?
We willen het kader iets scherper zien.

GroenLinks: We hebben al iets aan houvast meegegeven door al 4 prioriteiten op te nemen in de motie. We zijn overtuigd dat dat er al veel past binnen de huidige kaders waarvan wij geen weet hebben. Hetzelfde geldt ook voor haalbaarheid/betaalbaarheid.  Daarom hebben we gevraagd om het college de ideeën van het blauwboek te laten uitzoeken en ons te laten voorlichten

PVDA: Het is niet alleen een taak van de Gemeente maar ook van waterschap Rijn en IJssel.

VDD: Wij zien ook dat er overlap zit tussen blauwboek en wat de gemeente al uitvoert.
Komen er niet te veel regels bij door uitvoering van het blauwboek?
De motie is vrij breed. Het ambtelijk apparaat moet uitzoeken wat we al doen en wat verder goede ideeën zijn die de gemeente kan uitvoeren.
Hoeveel tijd gaat het ambtelijk apparaat kosten om dit uit zoeken?

D66:
Hoe weet jij dat het blauwboek op een groot draakvlak kan rekenen? Is er een onderzoek uitgevoerd?
Waarom deze 4 voorstellen in de motie?

GroenLinks:
Er is geen onderzoek uitgevoerd. Wel veel enthousiasme, vele reacties, grote opkomst bij publieksavonden, eigen netwerk en persaandacht. Hierop is het idee gebaseerd dat er een groot draagvlak is.
Deze 4 voorstellen werden tijdens de publiekszaken uitvoerig besproken.

College:
Of we meer regels maken? Het gaat om verandering van inzicht maar niet om meer regels.
Het gaat behoorlijk wat tijd kosten om het uit te zoeken en ik vind het moeilijk om het in te schatten.
We pakken het op in onze speerpunten en we komen erop terug. Zo zie ik het de motie om mee aan het werk te gaan.

VDD:
Dus het college kan met de motie werken zoals die nu beschreven is.
Heeft eigenlijk zin om deze motie mee te nemen als er al zoveel wordt meegenomen in de speerpunten?

Stadspartij: Wethouder zegt wat wij al in gedachten hadden. We hebben een paar punten eruit gelicht waar we zeker van willen weten dat er aan wordt gewerkt en waarvan we terugkoppeling willen hebben.

College: Het is inpasbaar in de huidige speerpunten. Het is vooral een kostenaspect.

Van Vliet: Kijk eens bij Gemeente Doetinchem hoe zij schapen inzetten bij ecologisch beheer.

D66: Denk aan de aanwonende bij openstellen van de watergangen in de binnenstad.

VDD: We zitten op 1 lijn en hopen dat het een succes wordt.

Burgerbelang: Hoe gaan we met idee 87 en verder om? Is hierover nagedacht?

Stadspartij: Het is een levend document. Nieuwe ideeën van bewoners moeten worden doorgeleid naar het gemeentelijk ambtelijk apparaat

PvdA: We moeten niet kijken naar de kosten maar wat het gaat opleveren: Leefbaarheid.

Stadspartij: Dit onderwerp vanavond bij het waterschap ook behandeld. Andere partijen zijn van hart welkom om zich aan te sluiten bij de groengroep.
 
VDD: Er staan veel mooie ideeën in het blauwboek. Maar er zit wel een kostenaspect aan. We kunnen niet alles uitvoeren er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken. Motie gaat voor besluitvorming door naar de Raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in