Pagina delen

Forumverslag 08-02-2021

Gemeente Zutphen Board letter 2020 (getekend) (08-02-2021)

Datum 08-02-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Board letter 2020 van accountant Baker Tilly, het advies van de Auditcommissie hierover en de raad en de reactie van het college op de Board letter. De voorzitter doet een voorstel voor de opzet van het Forum. Het Forum stemt hiermee in.

Als eerste krijgt de heer Wentink, namens accountant Baker Tilly, het woord voor een toelichting op de board-letter. Daarna de voorzitter van de Auditcommissie, Marieke Schriks en vervolgens wethouder Matser namens het college.

De accountant licht toe dat de voorliggende Board letter een extract is van de management letter die met het college is gedeeld. Het betreft een interim controle die deel uitmaakt van de controle op de jaarrekening (die over enkele maanden zal volgen). Bij de interim controle wordt gekeken naar de processen en de waarborgen daarin, die moeten leiden tot een betere interne (financiële) beheersing en een getrouwe en rechtmatige administratie.

Naar aanleiding van de eerste Board letter van Baker Tilly over 2019 had het college een ambitieus verbeterplan voor de interne beheersing opgesteld. Hierin waren onder andere aanbevelingen van de accountant opgenomen. Vanwege Covid-19 met name is dit plan nog niet geheel tot uitvoering gebracht. Van de negen aanbevelingen zijn er drie afgerond en twee onderhanden. De andere aanbevelingen zijn nog niet opgepakt, het is van belang dat die alsnog gerealiseerd worden. In de automatiseringsomgeving zijn bijvoorbeeld nog stappen te zetten. Met de rechtmatigheidsverantwoording, waarvoor iedere gemeente vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk is, loopt de gemeente voorop ten opzichte van andere gemeenten. De jaarrekening 2020 zal bijzonder zijn doordat de financiële consequenties van Covid-19 in beeld komen. Er is een risico dat de gemeente niet tijdig alle informatie van derden aangeleverd krijgt. De Tozo regeling, de zorg in natura en onder voorwaarden verstrekte subsidies vormen aandachtspunten.

De voorzitter van de Auditcommissie geeft een toelichting op het advies van de commissie. De consequenties van Covid-19 zijn niet volledig in beeld. De commissie adviseert de raad het college op te dragen deze consequenties zo spoedig mogelijk op papier te zetten. Voor de rechtmatigheidsverantwoording moeten de interne gegevens op orde zijn, dat is nog onvoldoende het geval en zorgt er mogelijk voor dat je uiteindelijk meer tijd en geld kwijt bent aan reparaties achteraf. De commissie adviseert de eerste, tweede en derdelijns processen te analyseren en de opbrengst hiervan te gebruiken voor het opstellen van een ambitie. Deze ambitie moet vervolgens door de raad worden vastgesteld. De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) kunnen het beste door onafhankelijke personen worden gedaan.

De prestatielevering inkopen, zoals de BADO notitie die vereist, verdient ook aandacht aangezien er risico is op fraude. In gemeenten als Doetinchem en Den Haag is dat al mis gegaan. In Zutphen is dat niet voldoende goed ingericht. Het college geeft hieraan geen prioriteit vanwege het tijdsbeslag en de belasting van de ambtelijke organisatie. De Auditcommissie adviseert dit wel te doen.

Het college geeft aan nog niet geheel tevreden te zijn en erkent dat er nog veel werk te doen is. Het is echter jarenlang niet goed gegaan met het in control zijn van de gemeente. Inmiddels zijn er veel stappen gezet; een realistische begroting, goede Burap’s die betrouwbare informatie bevatten en een verbeterde interne beheersing. Voor het laatste geldt, zoals bij een cultuurverandering, dat het even duurt voor je dat goed in de vingers hebt. In het lopende jaar worden ook de resterende aanbevelingen (drie bijna afgerond en nog drie in het najaar) doorgevoerd. Hiermee is straks achterstand weggewerkt, terwijl er geen nieuwe aanbevelingen zijn bijgekomen. We hebben echter tijd nodig en willen geen gebruik maken van tijdelijke externe kennis.

Vanaf dag één van Covid-19 is er een aparte administratie waarin alles wordt bijgehouden wat Covid gerelateerd is. Wat we niet weten proberen we in te schatten. Met een rapportage in januari is de Auditcommissie op haar wenken bediend. We zijn blij te horen dat we met de rechtmatigheidscontrole voorop lopen. In de zomer is richting Auditcommissie aangegeven dat het college voor een sobere variant kiest voor deze controle. We hebben hierin flinke slagen gemaakt. Er is dus ook veel goed nieuws te melden.

Burgerbelang: Onze complimenten voor de wethouder. Punt van zorg is de BADO-notitie. Kan de wethouder meer vertellen over de fraudebestrijding en waarom het advies van de Auditcommissie in deze niet wordt overgenomen?

VVD: Ook van onze kant complimenten. De plannen voor interne beheersing waren te ambitieus voor 2020. Kan een inhaalslag worden gemaakt of moeten we de ambities naar beneden bijstellen? En kan de wethouder daarnaast ingaan op de adviezen van de Auditcommissie? Neemt u die over of heeft u daar bedenkingen bij?

D66: Onze complimenten gaan met name naar de Auditcommissie. We bedanken daarnaast de accountant en het is goed van de wethouder te horen dat er voortgang wordt geboekt. D66 wil de adviezen van de Auditcommissie onverkort overnemen.

GroenLinks: Het college heeft niet stilgezeten, daar zijn we tevreden over. Hoe moeten we duiden dat er zes bevindingen zijn die nog niet zijn opgevolgd en drie al wel? Ook ten opzichte van andere gemeenten?

ChristenUnie: Ook van onze fractie complimenten. Is het glas halfvol of halfleeg, vraag ik aan de wethouder?

PvdA: Dank aan alle sprekers. Mijn vraag aan de accountant is dat er enerzijds ten aanzien van de rechtmatigheid stappen zijn gezet en anderzijds wordt gemeld dat systeemgericht controleren nog niet mogelijk is. Hoe kan ik dat rijmen? De Verbijzonderde Interne Controle zou apart georganiseerd moeten worden, zegt de Auditcommissie. Kunnen we dat niet slimmer doen?

BewustZW: De begroting van de gemeente is ongeveer 155 miljoen, daarvoor worden prestaties geleverd. De Auditcommissie heeft vastgesteld dat de rechtmatigheid op een aantal genoemde onderwerpen mogelijk in het geding is. Zit de wethouder daar bovenop?

Voorzitter: Voor de beantwoording gaan we eerst naar de accountant, dan naar de voorzitter van de Auditcommissie en tot slot naar de wethouder.

De accountant antwoordt richting GroenLinks dat het moeilijk vergelijken is met andere gemeenten voor wat betreft de aanbevelingen. In antwoord op de vraag van de PvdA over systeemgericht versus gegevens gericht controleren; een proces is zo sterk als de zwakste schakel. Wanneer de interne beheersing nog niet geheel op orde is, moeten veel gegevens worden gecontroleerd.

De voorzitter van de Auditcommissie geeft antwoord op de vraag over de Verbijzonderde Interne Controle. Het is belangrijk dat de controleur(s) zonder last of ruggespraak kunnen werken. Dat hoeft niet per se een extern bureau te zijn.

Het college antwoordt dat de Verbijzonderde Interne Controle onafhankelijk kan plaatsvinden zoals deze is georganiseerd. De controleur mag rapporteren wat hij wil. De BADO wordt dit jaar geregeld.

De adviezen van de Auditcommissie neemt het college niet zomaar over, ik wil graag uitleggen waarom als daar tijd voor is. Het glas is halfvol. We kijken zeer kritisch naar de voortgang en we zien dat er keihard wordt gewerkt en goed vooruitgang wordt geboekt. De rechtmatigheid is niet in het geding. De afgelopen jaren hebben we steeds tijdig een goedkeurende verklaring van de accountants ontvangen. We zijn niet te ambitieus, de druk moet op de ketel blijven en de ambities blijven staan en gaan we dit jaar realiseren.

Voorzitter: Kan de wethouder (gelet op de tijd) schriftelijk reageren op de aanbevelingen van de Auditcommissie? Hierover komen we mogelijk nog te spreken wanneer de aanbevelingen in besluitvormende zin aan de raad worden voorgelegd.

College: Dat is goed, we reageren schriftelijk op de adviezen van de Auditcommissie.

Voorzitter: Alle deelnemers bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. De vergadering is gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Advies Auditcommissie aan de raad over de board-letter 2020 (08-02-2021)

Datum 08-02-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Board letter 2020 van accountant Baker Tilly, het advies van de Auditcommissie hierover en de raad en de reactie van het college op de Board letter. De voorzitter doet een voorstel voor de opzet van het Forum. Het Forum stemt hiermee in.

Als eerste krijgt de heer Wentink, namens accountant Baker Tilly, het woord voor een toelichting op de board-letter. Daarna de voorzitter van de Auditcommissie, Marieke Schriks en vervolgens wethouder Matser namens het college.

De accountant licht toe dat de voorliggende Board letter een extract is van de management letter die met het college is gedeeld. Het betreft een interim controle die deel uitmaakt van de controle op de jaarrekening (die over enkele maanden zal volgen). Bij de interim controle wordt gekeken naar de processen en de waarborgen daarin, die moeten leiden tot een betere interne (financiële) beheersing en een getrouwe en rechtmatige administratie.

Naar aanleiding van de eerste Board letter van Baker Tilly over 2019 had het college een ambitieus verbeterplan voor de interne beheersing opgesteld. Hierin waren onder andere aanbevelingen van de accountant opgenomen. Vanwege Covid-19 met name is dit plan nog niet geheel tot uitvoering gebracht. Van de negen aanbevelingen zijn er drie afgerond en twee onderhanden. De andere aanbevelingen zijn nog niet opgepakt, het is van belang dat die alsnog gerealiseerd worden. In de automatiseringsomgeving zijn bijvoorbeeld nog stappen te zetten. Met de rechtmatigheidsverantwoording, waarvoor iedere gemeente vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk is, loopt de gemeente voorop ten opzichte van andere gemeenten. De jaarrekening 2020 zal bijzonder zijn doordat de financiële consequenties van Covid-19 in beeld komen. Er is een risico dat de gemeente niet tijdig alle informatie van derden aangeleverd krijgt. De Tozo regeling, de zorg in natura en onder voorwaarden verstrekte subsidies vormen aandachtspunten.

De voorzitter van de Auditcommissie geeft een toelichting op het advies van de commissie. De consequenties van Covid-19 zijn niet volledig in beeld. De commissie adviseert de raad het college op te dragen deze consequenties zo spoedig mogelijk op papier te zetten. Voor de rechtmatigheidsverantwoording moeten de interne gegevens op orde zijn, dat is nog onvoldoende het geval en zorgt er mogelijk voor dat je uiteindelijk meer tijd en geld kwijt bent aan reparaties achteraf. De commissie adviseert de eerste, tweede en derdelijns processen te analyseren en de opbrengst hiervan te gebruiken voor het opstellen van een ambitie. Deze ambitie moet vervolgens door de raad worden vastgesteld. De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) kunnen het beste door onafhankelijke personen worden gedaan.

De prestatielevering inkopen, zoals de BADO notitie die vereist, verdient ook aandacht aangezien er risico is op fraude. In gemeenten als Doetinchem en Den Haag is dat al mis gegaan. In Zutphen is dat niet voldoende goed ingericht. Het college geeft hieraan geen prioriteit vanwege het tijdsbeslag en de belasting van de ambtelijke organisatie. De Auditcommissie adviseert dit wel te doen.

Het college geeft aan nog niet geheel tevreden te zijn en erkent dat er nog veel werk te doen is. Het is echter jarenlang niet goed gegaan met het in control zijn van de gemeente. Inmiddels zijn er veel stappen gezet; een realistische begroting, goede Burap’s die betrouwbare informatie bevatten en een verbeterde interne beheersing. Voor het laatste geldt, zoals bij een cultuurverandering, dat het even duurt voor je dat goed in de vingers hebt. In het lopende jaar worden ook de resterende aanbevelingen (drie bijna afgerond en nog drie in het najaar) doorgevoerd. Hiermee is straks achterstand weggewerkt, terwijl er geen nieuwe aanbevelingen zijn bijgekomen. We hebben echter tijd nodig en willen geen gebruik maken van tijdelijke externe kennis.

Vanaf dag één van Covid-19 is er een aparte administratie waarin alles wordt bijgehouden wat Covid gerelateerd is. Wat we niet weten proberen we in te schatten. Met een rapportage in januari is de Auditcommissie op haar wenken bediend. We zijn blij te horen dat we met de rechtmatigheidscontrole voorop lopen. In de zomer is richting Auditcommissie aangegeven dat het college voor een sobere variant kiest voor deze controle. We hebben hierin flinke slagen gemaakt. Er is dus ook veel goed nieuws te melden.

Burgerbelang: Onze complimenten voor de wethouder. Punt van zorg is de BADO-notitie. Kan de wethouder meer vertellen over de fraudebestrijding en waarom het advies van de Auditcommissie in deze niet wordt overgenomen?

VVD: Ook van onze kant complimenten. De plannen voor interne beheersing waren te ambitieus voor 2020. Kan een inhaalslag worden gemaakt of moeten we de ambities naar beneden bijstellen? En kan de wethouder daarnaast ingaan op de adviezen van de Auditcommissie? Neemt u die over of heeft u daar bedenkingen bij?

D66: Onze complimenten gaan met name naar de Auditcommissie. We bedanken daarnaast de accountant en het is goed van de wethouder te horen dat er voortgang wordt geboekt. D66 wil de adviezen van de Auditcommissie onverkort overnemen.

GroenLinks: Het college heeft niet stilgezeten, daar zijn we tevreden over. Hoe moeten we duiden dat er zes bevindingen zijn die nog niet zijn opgevolgd en drie al wel? Ook ten opzichte van andere gemeenten?

ChristenUnie: Ook van onze fractie complimenten. Is het glas halfvol of halfleeg, vraag ik aan de wethouder?

PvdA: Dank aan alle sprekers. Mijn vraag aan de accountant is dat er enerzijds ten aanzien van de rechtmatigheid stappen zijn gezet en anderzijds wordt gemeld dat systeemgericht controleren nog niet mogelijk is. Hoe kan ik dat rijmen? De Verbijzonderde Interne Controle zou apart georganiseerd moeten worden, zegt de Auditcommissie. Kunnen we dat niet slimmer doen?

BewustZW: De begroting van de gemeente is ongeveer 155 miljoen, daarvoor worden prestaties geleverd. De Auditcommissie heeft vastgesteld dat de rechtmatigheid op een aantal genoemde onderwerpen mogelijk in het geding is. Zit de wethouder daar bovenop?

Voorzitter: Voor de beantwoording gaan we eerst naar de accountant, dan naar de voorzitter van de Auditcommissie en tot slot naar de wethouder.

De accountant antwoordt richting GroenLinks dat het moeilijk vergelijken is met andere gemeenten voor wat betreft de aanbevelingen. In antwoord op de vraag van de PvdA over systeemgericht versus gegevens gericht controleren; een proces is zo sterk als de zwakste schakel. Wanneer de interne beheersing nog niet geheel op orde is, moeten veel gegevens worden gecontroleerd.

De voorzitter van de Auditcommissie geeft antwoord op de vraag over de Verbijzonderde Interne Controle. Het is belangrijk dat de controleur(s) zonder last of ruggespraak kunnen werken. Dat hoeft niet per se een extern bureau te zijn.

Het college antwoordt dat de Verbijzonderde Interne Controle onafhankelijk kan plaatsvinden zoals deze is georganiseerd. De controleur mag rapporteren wat hij wil. De BADO wordt dit jaar geregeld.

De adviezen van de Auditcommissie neemt het college niet zomaar over, ik wil graag uitleggen waarom als daar tijd voor is. Het glas is halfvol. We kijken zeer kritisch naar de voortgang en we zien dat er keihard wordt gewerkt en goed vooruitgang wordt geboekt. De rechtmatigheid is niet in het geding. De afgelopen jaren hebben we steeds tijdig een goedkeurende verklaring van de accountants ontvangen. We zijn niet te ambitieus, de druk moet op de ketel blijven en de ambities blijven staan en gaan we dit jaar realiseren.

Voorzitter: Kan de wethouder (gelet op de tijd) schriftelijk reageren op de aanbevelingen van de Auditcommissie? Hierover komen we mogelijk nog te spreken wanneer de aanbevelingen in besluitvormende zin aan de raad worden voorgelegd.

College: Dat is goed, we reageren schriftelijk op de adviezen van de Auditcommissie.

Voorzitter: Alle deelnemers bedank ik voor hun bijdrage aan het Forum. De vergadering is gesloten.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Jeugd en Wmo (08-02-2021)

Datum 08-02-2021 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPH.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht de opzet van de vergadering toe.

  1. Introductie door college
  2. Presentatie monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Wmo en jeugd door Christel Bouwman (teamleider Jeugd), Edwin Koning (programmamanager sociaal domein) en Ria Meijerink (strateeg Jeugd)
  3. Vragen forumleden en beantwoording college

Het gaat niet om een voorstel dat moet worden behandeld in de raad.

  1. Introductie college

College: Vanavond komen drie onderwerpen aan bod die betrekking hebben op bedrijfsvoering op orde. Op andere momenten hebben we het gesprek gevoerd over de ambities. Nu gaan we het hebben over de instrumenten om te kunnen sturen. Daarbij hoopt het college dat de forumleden ook de verbinding tussen die twee zal zien.

  1. Presentatie

De presentatie is bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.

  1. Vragen forum

 

Monitoring

VVD: Blij met het beeld van de monitoring

KiesLokaal: Er wordt wel goed in de gaten gehouden hoe het financieel gaat, maar hoe wordt bijgehouden of het met de zorgontvangers ook goed gaat?

Wanneer er minder zware zorg is, waarom is er dan geen stijging in de lichtere zorg?

Minder verblijf leidt niet tot minder respijt; hoe kan dit?

D66: We gaan monitoren op sturingsinformatie, transformatie en financiën. We zien dit graag aangevuld met de gewenste maatschappelijke resultaten. Halen we onze beleidsambities, cliënttevredenheid

Stadspartij: Hoe actueel is de monitor? Is de registratie op orde?

D66: Is er zicht of er al wachtlijsten ontstaan in verband met corona?

College:

Minder verblijf wordt niet teruggezien in stijging in respijtzorg, omdat het college met het afschalen van residentiële zorg, ander vormen van zorg heeft geïntroduceerd zoals gezinshuizen en meer aanspraak op pleeggezinnen. Daarom zien we dit niet terug op één post maar op verschillende producten.

Cliënttevredenheid blijven we meten. Dat zijn we verplicht en willen we ook zelf weten. Dit komt niet terug in de monitor maar krijgt de raad via het jaarlijkse cliëntevredenheidsonderzoek.

Meten van maatschappelijke effecten: Bij de komende beleidsmonitor jeugd krijgt de raad de gelegenheid om doelen te benoemen die het hier in opgenomen wil hebben. Dit geldt ook voor de Wmo. Daar

De monitor wordt een keer per maand geactualiseerd en besproken. Het streven is om dit naar eens per twee weken te verhogen.

Budgetplafonds

PvdA: Welke verandering merkt het college bij de aanbieders?

VVD: Hebben de aanbieders baat bij deze nieuwe werkwijze?

D66: Maken zorgen dat budgetplafonds leiden tot ongewenste situaties, omdat instellingen dan bij het bereiken van het plafond geen zorg meer kunnen leveren. Dit leidt mogelijk tot wachtlijsten en uiteindelijk duurdere zorg.

Stadspartij: Hoe controleren we of de prestatie wordt gehaald die we hebben afgesproken. Dit ook in relatie met het op orde brengen van het contractmanagement.

Burgerbelang: We maken ons zorgen over het instrument. We zijn bang dat het leidt tot het verdelen van de markt tussen de aanbieders en daarmee niet bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit. Wie bepaalt waar de jongeren zorg krijgen: zijn dat de jeugdprofessionals of contractmanagers met inzicht in het budget?

ChristenUnie: We zijn bang voor een zorgstop. Als dit al in september bereikt wordt kunnen cliënten geen zorg meer ontvangen. Hoe gaat het college daar mee om?

CDA: Er zijn al organisaties die zeggen dat ze de woonbegeleiding niet meer gaan doen als er gewerkt gaat worden met budgetplafonds. Dit kan tot het probleem leiden dat er te weinig aanbieders zijn in de raamovereenkomst. Hoe gaat het college hiermee om?

College:

Er zijn veel zorgen geuit. Het is nieuw voor Zutphen. Het college heeft hiermee proefgedraaid. Daaruit is gebleken dat het instrument voor alle aanbieders moet worden ingezet of niet. Wanneer dat beperkt wordt ingezet leidt dit tot een waterbedeffect. Er is gekeken naar de praktijk in Apeldoorn en daar heeft het wel tot een kostenbeheersing geleid. Het is nog niet bekend of dit leidt tot een andere werkwijze bij aanbieders. We voeren gesprekken met aanbieders en merken dat ze bereid zijn om mee te denken, omdat ook zij zich realiseren dat de huidige werkwijze niet langer houdbaar is.

Een zorgstop kan niet gebeuren. Met de aanbieders is afgesproken dat zij het melden als ze op 50% van hun budget zitten en opnieuw als dit de 70% heeft bereikt. Dan gaan we met de aanbieder in gesprek over wat er aan de hand is en hoe we het kunnen oplossen. Daarnaast is er een stuurbudget gereserveerd om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt en met een specifieke aanbieder een oplossing kan worden gevonden. Samen met aanbieders is de insteek om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt en dat niet zorg wordt geboden aan jongeren die beter geholpen zijn op een andere wijze dan door geïndiceerde zorg.

Wachtlijsten zijn er. Dit is niet erger of minder geworden door de coronacrisis. Dit komt met name voor in de gespecialiseerde GGZ en is een landelijk beeld.

Met het inrichten van contractmanagement zijn we nog bezig. Het is een nieuwe werkwijze voor Zutphen. Het invoeren van budgetplafonds is een goede aanleiding om dit goed in te richten.

Als aan iemand een indicatie wordt verstrekt wordt deze door de toegang gewezen op de beschikbare aanbieders. Ouders en kinderen of de zorgontvanger zelf kiezen vervolgens zelf welke aanbieder het best bij hen past.

Als er producten uitvallen ziet het college dat. Dan gaat het college op zoek naar andere aanbieders die dit product kunnen bieden. Het college heeft nog geen signalen gehad van uitval van producten.

Afwegingskader algemene voorzieningen

PvdA: Hoe belangrijk wordt het geacht dat de hulpverlening door vrijwilligers wordt geleverd. Blijft hierbij ook professionele ondersteuning op de achtergrond beschikbaar?

Is het mogelijk om het investeringsprogramma sociaal domein te benutten als tijdelijke stimulans om de omslag naar algemene voorzieningen mogelijk te maken?

VVD: Kan bij de vijf onderdelen uit het afwegingskader een overzichtelijke korte toelichting of uitsplitsing worden opgenomen in plaats van hele lappen tekst?

Graag meer zicht op de verschuiving van zorg naar maatwerk en hoe dit verloopt. Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan.

D66: Kan niet beter een afwegingskader voor de maatwerkvoorzieningen worden opgesteld en op basis van de criteria en de indicatiestelling van dat maatwerk daarvan de omvang en de kwaliteit van de algemene voorzieningen worden vastgesteld?

Stadspartij: Hoe houden we grip op de algemene voorzieningen. Hoe weten we of we hiermee bereiken wat we willen bereiken en dat er niet alsnog later gebruik moet worden gemaakt van zwaardere zorg?

ChristenUnie: Hoe wordt het hiervoor bedoelde bedrag nu al ingezet en hoe wordt dat in de komende jaren ingezet? Er wordt namelijk gesteld dat het preventieve gedeelte het lastigste is om weg te zetten.

Uit het veld komen signalen dat organisaties indiceren en toekennen op basis van een zwaarder traject dan nodig, om de inzet te kunnen waarborgen. Is dit bij het college bekend en kan het college daar iets aan doen? Dit is niet in overeenstemming met het streven naar lichtere zorg.

SP: Waar haalt de gemeente vrijwilligers vandaan en is dit geen volledige baan?

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat mensen de weg net zo goed vinden als voorheen?

Hoe wil de gemeente de zelfredzaamheid bevorderen?

Hoe ziet de preventieve inzet eruit?

CDA: In de eerste en tweede golf sloten veel algemene voorzieningen vanwege de coronamaatregelen. Dit leidde tot extra druk op de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat deze voorzieningen te allen tijde blijven functioneren?

Vervolg behandeling

BZW: Stelt voor om het forum een vervolg te geven op korte termijn.

De voorzitter stelt aan de orde of voor de beantwoording van de resterende vragen een vervolgforum wordt ingepland of dat deze met een schriftelijke beantwoording kunnen worden afgehandeld.

De voorzitter stelt vast dat een meerderheid voor het inplannen van een vervolgforum is.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling (08-02-2021)

Datum 08-02-2021 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen aan de in initiatiefnemers van het raadsvoorstel ter verduidelijking er van.

SP ziet geen toegevoegde waarde in het initiatief raadsvoorstel want de raad kijkt feitelijk bij elk voorstel die zij maakt al hoe zij kan opkomen voor haar burgers dan wel in de zorg of bij het inkomen. Dit voorstel is niet nodig en overbodig. Graag concrete voorstellen over op welke wijze wel de zorg of de financiële situatie kan worden verbeterd.

De VVD vindt het voorstel te breed want het bespreekt bijna alle domeinen waar het in de gemeente om gaat. De VVD wil graag dat het voorstel toegespitst wordt op een specifieker vraag. Op de mensen die het niet redden en afhankelijk zijn van de financiële zorg. Voor diverse van de genoemde problemen is de gemeente al bezig en zijn al voorzieningen getroffen.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat er gelijke kansen zijn voor iedere burger. Hier wil zij graag een reactie op van de indieners van het voorstel.

D66 ziet de meerwaarde niet van dit specifieke initiatief raadsvoorstel, mede omdat veel genoemde problemen al wel geagendeerd zijn.

Burgerbelang geeft aan dat er in het raadsstuk sprake is van veel opsommingen met aannames zonder bronvermeldingen. Het is ook veel te breed ingestoken. In het stuk wordt vooral gesproken over het prachtige Zutphen echter Warnsveld en de Hoven worden niet genoemd. Het gaat hierover de gemeente Zutphen.

De ChristenUnie begrijpt de behoefte aan discussie over de samenstelling van de bevolking mede omdat op basis van diverse rapporten wordt aangegeven dat Zutphen op sociaal-economisch gebied niet op orde en niet in balans is. Het stuk vindt de partij echter te eng. De partij wil liever naar een bredere visie op de gemeente kijken en in dat kader gaan zien wat het betekent voor de bevolkingssamenstelling op langere termijn

SP geeft aan dat we elk jaar kijken naar de visie waar we met Zutphen naar toe willen. Nog een agenda punt erbij zorgt er voor dat we nog meer gaan herhalen over bestaande onderwerpen.
De ChristenUnie reageert: vindt dat het blijven kijken naar de sociaal economische balans, die in Zutphen niet goed is, van belang is om vooral alert te blijven

De PvdA snapt dat het voorstel vooral ook financieel is ingestoken. Echter het financieel uitgangspunt als startpunt voor deze discussie is niet goed. Als iedere gemeente dat zou doen krijg je mogelijk het effect dat er mensen worden uitgesloten. Als voorbeeld wordt de woningmarkt genoemd. Het ingrijpen in de sociaal-economische positie van de gemeente zou als gevolg kunnen hebben dat er nog minder betaalbare woningen in de gemeente komen. Dat kan uiteindelijk de nodige gevolgen op de bewoners samenstelling van de gemeente kunnen hebben.

BewustZW wil weten wat het college er van vindt om informatie aan de raad te verstrekken waardoor inzichtelijk wordt gemaakt hoe het pallet van Zutphen er uitziet. Dit ingegeven door financiële en sociale aspecten. Het beleid van de gemeente is om de balans in het aantal in financieel krachtige en minder krachtige inwoners gelijk te gaan trekken. Dat zijn ontwikkelingen die op het woningbouw of op economisch beleid zijn effect heeft gehad.  De partij wil dat het college met meer kentallen moet komen wat een beter inzicht gaat geven op de vele beleidsvelden. Hierdoor zal er genoeg informatie komen om af te kunnen wegen wat wij nu voor de gemeente het belangrijkste vinden en ook voor welke doelgroepen.

De VVD geeft aan dat het college met dit initiatief raadsvoorstel met de raad in gesprek wil. De raad zal daarom moeten kijken wat zij in het verleden aan stukken over dit thema heeft vastgesteld en waar erop voort gewerkt kan worden.

BewustZW vindt vooral dat het college informatie moet verstrekken waarna de raad kan gaan kijken wat ze er mee kunnen.

De voorzitter geeft het woord aan de initiatiefnemers van het raadsvoorstel voor het beantwoorden van de vragen.

De initiatiefnemers verduidelijken dat het voorstel mede ten doel heeft dat raad hierover eerst met elkaar in gesprek moet. Het raadsstuk is financieel ingestoken omdat we nog steeds een probleem op dat gebied hebben. Het klopt ook dat er angst is dat er mensen worden uitgesloten. De bedoeling is dat we het gesprek hierover met elkaar aangaan om dit op te lossen. Wat doen we bijvoorbeeld als we door de financiële omstandigheden geen zorg aan de nieuwkomers kunnen geven.

De PvdA merkt op dat de gemeente een zorgplicht heeft dus moet ze altijd zorg blijven geven.

De initiatiefnemers geven aan dat er nu te weinig geld is om aan alle vraag te kunnen voldoen. Over oplossingen zoals over meer of minder woningen moeten we het dan als raadsleden hebben. Dat krachtig Zutphen onderbelicht blijft klopt. Echter de onderlinge discussie is geen doel opzicht maar er zou een integrale discussie gevoerd moeten worden over alle onderwerpen die er spelen en wat voor invloed die op elkaar hebben. Dat is misschien wel meer dan wij denken. Het gaat altijd over de gemeente en dus over alle inwoners. De initiatiefnemers benadrukken nog eens dat integraliteit tussen de beleidstukken van belang is. Er is over sommige onderdeel een “waterbed effect” wat niet altijd gezien wordt. De bronvermelding betreffen openbare cijfers die gevonden kunnen worden in; Waar staat je gemeente.nl. Daar komt wel uit voort dat Zutphen een bijzonder profiel heeft.

Burgerbelang geeft aan dat ze geen bronvermelding ziet en ook geen referentie gemeente waar Zutphen mee vergeleken kan worden. De partij geeft aan dat we het nalaten om de verbindende factor tussen de domeinen; het focustraject, krachtig Zutphen en de woonvisie te zoeken en daar vervolgens mee in de toekomst te kijken.

De initiatiefnemers geven aan dat je inderdaad de samenhang tussen de verschillende domeinen wilt zien. Als het gewenst is om dat niet integraal maar per beleidsdomein te bekijken dan is dat ook een optie.

Burgerbelang vindt het van belang om juist de verbindingen tussen de invloeden verschillende domeinen te gaan uitzoeken.

D66 geeft aan dat ze inclusieve wijken en geen segregatie wil en ook integraal beleid vindt zij belangrijk. De strategische beleidsvisie sociaal beleid en de woonvisie moeten geprioriteerd worden.

SP geeft aan de economie in Nederland zodanig ingericht is dat de mensen die onderaan de piramide staan het altijd het moeilijkst hebben en daar vinden we in Zutphen niet zo maar de oplossing voor. We hebben meer geld van het Rijk nodig voor de zorg, er moeten meer sociale huurwoningen komen, het loon en de AOW moeten omhoog. De aangedragen integraliteit tussen de beleidsvisies in Zutphen is niet de oplossing al wordt dat wel gesuggereerd. Het probleem moet meer landelijk opgelost worden.

De ChristenUnie vermeld dat Zutphen problemen heeft in de houdbaarheid van de financiën. Het voorstel uit financieel standpunt insteken is te eng want het probleem moet breder worden gezien. We willen de problemen voor de Zutphenaar zoveel mogelijk op gemeentelijk niveau oplossen want op landelijk niveau hebben wij toch maar weinig invloed.    

De SP meldt dat alle gemeenten wel met financiële problemen te maken hebben. De partij geeft aan dat Zutphen zodanig woningen laat bouwen zodat vooral mensen met een hoger inkomen in de gemeente gaan wonen. Het gevolg hiervan is dat in zijn algemeenheid de woningen in de gemeente duurder worden en voor de gemiddeld inwoner te duur wordt. De partij vindt dat Zutphen in deze zin te weinig voor haar inwoners opkomt.

KieslokaalZW vindt dat we eerlijk en breed het gesprek over de verschillende beleidsvelden met elkaar moeten aangaan. Wetende dat we niet opnieuw het wiel kunnen uitvinden en dat we het financieel niet breed hebben en dat we een overheid hebben die ons met van alles belast. Maar toch met als doel om tot een krachtig Zutphen te komen.        

GroenLinks vraagt het college om voorstellen te doen die er toe leiden om de problemen aan te pakken ipv er steeds maar over te praten.

Burgerbelang geeft aan dat we de verbinding tussen de beleidsstukken moeten zoeken en dat we moeten doorpakken met de beleidstrajecten die we hebben. Niet weer opnieuw met initiatief voorstellen komen want dat leidt alleen tot eindeloos overleg .

SP geeft aan dat we het gezamenlijke aanpakken van de beleidsthemaś al doen. De partij ziet het voorstel als geen toevoeging maar alleen als een extra vergadermoment

De initiatiefnemers geven aan dat het doel van de avond is om te inventariseren om of de raad het ziet zitten om het voorstel integraal te bespreken of niet. Er wordt geconcludeerd dat het integrale aspect feitelijk niet hoeft.

De PvdA doet een orde voorstel. Het bijgevoegde college memo bevat veel concrete aanknopingspunten over de beleidsthemaś die in deze thematiek wordt besproken. Deze discussie die we nu voeren komt feitelijk op al deze onderwerpen terug. Volgens de partij kan het forum nu feitelijk wel gesloten worden.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een verdere toelichting.

Het college vermeldt dat in haar memo 10 verschillende beleidsontwikkelingen benoemd zijn die integraal worden aangepakt en waarover met de raad nog met worden gesproken. De raad is hierin kader stellend en geeft de richting aan in onder andere wat voor stad we willen zijn. Er zijn in het verleden al veel zaken die we integraal hebben opgepakt zoals een nieuwe integrale visie op het sociaal domein en een sportnota die daar aan gelinieerd is. Straks komt er de omgevingsvisie waar zaken als het gezondheidsbeleid in verwerkt zijn. Allemaal zaken waarin we integraal gaan kijken in wat voor gemeente we willen zijn. Ook het beleidsstuk krachtig Zutphen is heel integraal. Het college zal het gesprek aan gaan met de raad over alle (integrale) initiatieven die er zijn. Het college noemt de woonvisie zoals die in de memo staat en waarin een plan wordt gemaakt voor de huisvesting van zorgdoelgroepen. Een ander belangrijk middel wat er aan komt is een schat aan gedetailleerde data over de zorg en wonen in Zutphen t.o.v.de regio. Dat geeft een regiobeeld wat in samenwerking met de zorgverzekeraar het zilveren kruis is opgesteld. Het zal veel inzage geven wat we nodig hebben in de keuzes die we nog te maken hebben.

Het college geeft aan dat er een memo naar de raad toe komt over het thema beschermd wonen. Dit gaat zowel mede over de landelijke ontwikkeling hierover en het effect hiervan op het zutphense beleid. En ook om de keuze die we daarin nog te maken hebben.

De initiatiefnemers concluderen dat het college de themaś al op veel punten opgepakt heeft. Dat zorgt er voor dat er tussen de diverse domeinen al veel integraliteit  is en er ook veel aandacht voor is. De forumleden moeten ook zelf alert blijven op de integraliteit tussen de verschillende domeinen en daar blijvend vragen over stellen. De initiatiefnemers concluderen feitelijk dat de intigraliteit waar dit initiatief raadvoorstel over gaat eigenlijk al werkt.  

Bewust ZW vindt het bijzonder dat dit de eindconclusie wel kan zijn na dit lange proces. Was het verkrijgen van intigraliteit tussen de beleid themas uiteindelijk wel het streven van dit initiatief vraagt de partij zich af ? De partij wil dan ook weten of dit initiatief raadsvoorstel nu nog naar de raad gaat of wordt er nu een streep onder gezet.

De initiatiefnemers gaan zich nog beraden wat ze met dit initiatief raadsvoorstel gaan doen. Dit wordt nog intern besproken.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden dat het huidige proces op dit moment voldoende besproken is. Het is echter nog niet duidelijk of dit raadsvoorstel wordt voortgezet.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

 

      

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad