Pagina delen

Forumverslag 07-11-2019

Toekomstbestendig Wonen Lening (07-11-2019)

Datum 07-11-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
Burgerbelang
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze vergadering. Voor ons ligt een verordening Toekomstbestendig Wonen Lening en de vraag of de raad 2 miljoen euro (en 2 miljoen euro van de provincie) wil bestemmen voor een fonds dat inwoners kan helpen de eigen woning te verduurzamen. Het woord is eerst aan de fractie van GroenLinks.

GroenLinks: We hebben met veel interesse kennisgenomen van dit voorstel en beoordelen het als positief dat mensen worden geholpen een omslag te maken. Bereiken we hiermee mensen die bij andere initiatieven niet in aanmerking komen? Wordt dit afgestemd met Zutphen Energie? Wat doet de gemeente aan communicatie?

College: Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de regeling om de woning te verduurzamen. Ook als je geld in de stenen ofwel je eigen woning zit, kun je meedoen. We hebben een communicatieplan dat voorziet in actie via de energiecoaches, de energiewinkel, website, facebook enzovoort. Zutphen Energie is nadrukkelijk betrokken, ook voor het vinden van geïnteresseerde inwoners.

ChristenUnie: Is vooraf de behoefte aan een dergelijke lening gepeild?

College: Tijdens allerlei bijeenkomsten hoor ik dat de behoefte er is. Juist wanneer banken geen lening willen verstrekken, zoals gebeurd als mensen het geld in de eigen stenen hebben zitten.

ChristenUnie: Volstaat de 0,5 fte die nu is voorzien om de aanvragen te beoordelen?

College: Het stimuleringsfonds zal zelf de aanvragen gaan beoordelen. Als gemeente zijn we vooral een doorgeefluik. De 0,5 fte zal vooral als we net van start zijn gegaan nodig zijn.

CDA: Is 4 miljoen euro voldoende voor de lange termijn?

College: Hopelijk niet, want dan is het een succes. Aangezien het een revolverend fonds betreft, kunnen we op termijn het geld opnieuw uitlenen. Mensen betalen de lening terug, waarna het geld bijvoorbeeld na 10 jaar weer kan worden ingezet.

VVD: Tegen welk rentepercentage lenen we bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)? Ik zie verschillende percentages. Kunnen we het geheel volledig dekkend maken door een iets hogere rente te vragen? Daarmee verdienen we wellicht de 0,5 fte terug.

College: De opzet is dat het geheel nu al volledig dekkend is. Het rentepercentage bij de BNG is iets lager dan waarmee het stimuleringsfonds rekent. Verder hebben de ervaringen elders uitgewezen dat de terugbetalingsbetrouwbaarheid heel hoog is.

PvdA: Onze fractie is voorstander van deze lening. Is de wijk Noordveen ook in beeld, daar moeten veel woningen van het gas af.

College: We zullen nadrukkelijk de wijk van de toekomst (Noordveen) betrekken bij dit initiatief. Men weet ook dat dit loopt. Dit is echter slechts een onderdeel van een scala aan maatregelen die we nemen. We willen met deze lening vooral de koplopers bedienen.

PvdA: De provincie is alleen geldgever en de gemeente handelt het verder af?

College: Het geheel is in handen van het stimuleringsfonds en de gemeente.

SP: Gaan we bij de gemeente het wiel opnieuw uitvinden? De provincie heeft ook al een energiefonds. Het kost de gemeente in ieder geval 0,5 fte. Dat geld kunnen we beter gebruiken om de minima te ontzien. Asbest zien we als een thema dat we collectief moeten oplossen. En kunnen huisjesmelkers ook gebruik maken van de regeling?

College: We gaan met dit fonds niet alle problemen oplossen, de koplopers kunnen we wel bedienen. Het energiebesparingsfonds is van het rijk, niet van de provincie. De rente voor de lening bij het Rijk is 1,7 procent. Voor deze lening geldt een rente van 1,6 procent. De regeling van het Rijk was vrij sobertjes, wij hanteren een lagere drempel. De 0,5 fte is ongeveer 30.000 euro per jaar.
Asbest wilde de provincie graag opnemen in dit initiatief. Collectief oplossen is hier niet aan de orde, het gaat om individuele eigenaren. Huisjesmelkers komen alleen in aanmerking voor een lening voor hun eigen woning.

BewustZW: Wij vinden het een goede constructie dat de provincie geld beschikbaar stelt en de gemeente de rest regelt. In het reguliere proces zullen omgevingsvergunningen nodig zijn. Hoe wordt de 0,5 fte ingevuld? Dat kan door eigen personeel gedaan of moet er worden ingehuurd? Voor historische gebouwen is het lastiger om de woning te verduurzamen. Ziet de wethouder ook mogelijkheden voor deze woningen?

College: Onze inzet is de 0,5 fte met de eigen formatie van de gemeente op te lossen. Met betrekking tot de oude panden, hebben we pas tijdens een bezoek kennisgenomen van wat daar allemaal bij komt kijken. Binnenkort komen we met een notitie over hoe wij als gemeente kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van een historisch pand.

D66: We zijn blij met dit initiatief. Wel vragen we ons af hoe de regeling op onze begroting uitwerkt.

College: Onze solvabiliteit gaat met 1 procent achteruit. Dat is geen significante verslechtering van onze positie.

D66: Lopen we een heel klein financieel risico?

College: Deze kengetallen zorgen niet voor extra financieel toezicht van de provincie. Het risico is inderdaad minimaal.

Stadspartij: Ook onze fractie is blij met deze regeling. We lezen dat het college bij een scheve verhouding van de besteding van middelen eisen kan stellen aan de minimale besteding aan verduurzaming. Wat is het beeld van deze verhouding?

College: Dit is een passage die we voor de zekerheid hebben opgenomen. Als al het geld naar asbestsanering blijkt te gaan, dan moeten we ingrijpen. Dat verwacht ik echter niet, omdat de behoefte om woningen te verduurzamen groot is.

Stadspartij: Wie toetst of het geld ook daadwerkelijk aan de opgegeven doelen wordt besteed?

College: Het stimuleringsfonds toets de aanvragen. Er moeten ook offertes worden bijgeleverd.

Stadspartij: Dit gaat dus op basis van goed vertrouwen.

BewustZW: Is het een idee om steekproefsgewijs te controleren?

College: Andere verordeningen controleren we steekproefsgewijs, dat kunnen we hier ook inzetten. Het misbruik zal naar verwachting echter minimaal zijn, door de moeite die er gedaan moet worden om een aanvraag te doen.

Voorzitter: Bedankt voor alle bijdragen. Het onderwerp is voldoende besproken en kan door als bespreekstuk naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo Evaluatie van de 'Sluitende aanpak van personen met verward gedrag' in Zutphen (07-11-2019)

Datum 07-11-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen insprekers. Gestart wordt met een presentatie over de stand van zaken in de aanpak voor personen met verward gedrag aan de hand van de negen bouwstenen. De presentatie is als bijlage bijgevoegd bij het stuk. Het tweede deel van de presentatie wordt verzorgd door Marijke Kaper, zij is Procesmanager MO/BW Regio Deventer.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen aan de hand van de bouwstenen.

Stadspartij:

Bouwsteen 1: Welke systemen worden door de huisartsen gebruikt?

Bouwsteen 2: Graag meer informatie over tegen welke problemen de gemeente aanloopt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Skaeve Huse staan ook wel bekend als hufterproof woningen. Wat is het idee over het inzetten van deze woningen voor verwarde personen?

Bouwsteen 4: Wat is het probleem met de informatieverstrekking over E33 meldingen?

Bouwsteen 5: Wat zijn de ontwikkelingen omtrent het realiseren van de beoordelingslocaties.

Bouwsteen 6: Welke mogelijkheden hebben de veiligheidskamers in de toeleiding naar passende zorg.

Bouwsteen 7: Wat zijn de resultaten van de pilot vervangend vervoer?

GroenLinks:

Is de overlast van verwarde personen meer of minder geworden?

Is er een betere samenwerking tussen ketenpartners tot stand gekomen?

CDA:

Bouwsteen 1: Er wordt tijdelijke aanvullende begeleiding ingezet bij personen die uitstromen uit een instelling; is dit voldoende?

Bouwsteen 2: Tot wanneer duurt de pilot woonoverlast en gaan we daarmee verder?

Bouwsteen 3: SCIL test; hoe gaan we om met een tekort aan kennis van LVB-problematiek?

Is er meer behoefte aan training en kan dit financieel opgebracht worden?

Bouwsteen 4: Het meldpunt is niet 24/7 bereikbaar; hoe gaat dit na 23.00 uur? Als de GGZ niet bereikbaar is, komen meldingen dan bij politie terecht? Hoe wordt de communicatie over het meldpunt aan bewoners vormgegeven?

Toevoeging: verwijzing naar ontschotting in financiën tussen psychosociaal en schuldhulpverlening. Daarover loopt een pilot in Deventer.

Bouwsteen 5: Hebben we voor het verkennend onderzoek gespecialiseerd personeel in dienst?

Bouwsteen 7: Benieuwd naar het resultaat van de pilot passend vervoer?

ChristenUnie:

Bouwsteen 5: Waarom vindt de crisisbeoordeling niet plaats in Zutphen?

Burger Belang:

Bouwsteen 1: Hoe wordt de inzet van ervaringsdeskundigen bekostigd en wat is de invloed van de bezuinigingen hierop?

Bouwsteen 4: Hoe wordt over het meldpunt gecommuniceerd? Zijn we goed voorbereiding op de invoering van de Wet Wvvgz? Hoe wordt omgegaan met het tekort aan opvangplekken?

Bouwsteen 8: Er wordt een inschatting gegeven van het aantal gevaarlijke/overlastgevende personen met een psychische stoornis/verstandelijke beperking. Om hoeveel gaat het lokaal of regionaal (Apeldoorn/Deventer/Zutphen).

VVD:

Bouwsteen 1: Hoe wordt het probleem met afwijkende systeem van de huisartsen opgelost?

Bouwsteen 3: Als er geen bijscholing plaats vindt, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de vakbekwaamheid?

Bouwsteen 4: Wat houdt de lokale vormgeving van de implementatie van de Wvvgz in?

Bouwsteen 5: Hoe gaat het vervoer naar een beoordelingslocatie in zijn werk?

Bouwsteen 7: is er nu sprake van dat ambulancecapaciteit wordt bespaard?

Bouwsteen 9: Zijn er voorbeelden van casussen waarin de AVG een verstorend effect heeft gehad?

PvdA:

Bouwsteen 1: Levert het gebruik van verschillende systemen problemen op?

Bouwsteen 2: Graag worden we geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning over de Skaeve Huse

Bouwsteen 3: SCIL test: wordt hier ingezet op kennisvermeerdering? Wat heeft de pilot Anne opgeleverd?

Bouwsteen 4: Hoe wordt omgegaan met het beperkt aantal crisisplaatsen?

Bouwsteen 8: Wat zijn de lokale/regionale aantallen voor gevaarlijke/overlastgevende personen met verstandelijke beperking/psychische stoornis?

Bouwsteen 9: Hoe wordt een en ander AVG-proof ingevoerd?

Bewust ZW:

Roept met klem op werk te maken van een 24/7 bereikbaar meldpunt.

D66:

Wat betekent dit voor wijk en buurtbewoners? Wordt er straks meer van inwoners verwacht en van voorzieningen in de wijk?

 

Beantwoording college:

Skaeve Huse: Dit bevindt zich nu in de verkenningsfase en wordt nu ambtelijk verder uitgewerkt. Er wordt heel zorgvuldig gekeken naar welke mensen hiervoor in aanmerking komen.

Pilot woonoverlast: Die loopt goed en hier gaan we voorlopig mee door.

Digitale Anne: De pilot is afgerond. Er zijn 100 gebruikers geweest en dit is gesubsidieerd en dit is gesubsidieerd door de gemeente. Dit is per september gestopt. Tot eind dit jaar blijft de voorziening beschikbaar voor gebruikers. Daarna is het project ten einde.

Inzet Perspectief en ervaringsdeskundigen in de wijk: Het college zal hier later op reageren.

Crisisbeoordelingskamer: Het gaat om situaties wanneer iemand in psychische crisis is. Er zijn nu 2 beveiligde beoordelingslocaties in de regio beschikbaar. De vragen over de werkwijze daar, kunnen aanleiding zijn voor een werkbezoek.

Passend vervoer: Er was een evaluatiebijeenkomst gepland, maar die is niet doorgegaan. Naar verwachting zal er volgende week meer informatie zijn. De eerste geluiden wijzen er op dat er minder ritten worden uitgevoerd dan verwacht.

Huisartsen: Het probleem met de lokale huisartsen is dat zij voor aansluiting op het OZO systeem structurele kosten moeten maken. Zij geven aan deze kosten niet te kunnen dragen. Het is niet gelukt om ze hierop op één lijn te krijgen. Daar wordt nog verder over in gesprek gegaan. Het wordt echter ook niet als een waar gemis ervaren.

SCIL test: Deze wordt naar verwachting niet veel gebruikt, dit is echt een test voor de hulpverlening en behandelaars, om zorg op maat te kunnen bieden.

MHFA trainingen: De trainingen zitten vol. Er wordt nog een ronde gedaan om de verdere behoefte te inventariseren. Dan moet worden bekeken of dit nog kan worden bekostigd uit de ZonMW subsidie, want daaruit zijn de trainingen gefinancierd.

Aantallen risicovolle personen lokaal/regionaal in de doelgroep van de ketenveldnorm beveiligde zorg: De inschatting is dat het in deze regio gaat om ca. 150 personen.

Opstapwoningen: Het gaat om slechts enkele woningen en het is telkens maatwerk wat er aan begeleiding nodig is.

AVG: In casuïstiek worden er wel belemmeringen ervaren, maar er is niet een voorbeeld van een casus waarin het echt is fout gegaan omdat de AVG in de weg stond.

Veiligheidskamer: De veiligheidskamer is de plek waar partijen uit zorg- en veiligheidsketen samen complexe casussen behandelen en deze samenwerking wordt als een belangrijke meerwaarde beschouwd.

Verbetering samenwerking: De samenwerking tussen ketenpartners is verbeterd doordat er gezamenlijk plannen zijn gemaakt. Of de doelgroep dat ook zo beleefd is niet bekend. Op dat punt gaat de gemeente graag met partners in gesprek om ervaringen te horen.

Gebrek aan crisisplekken: Uit het onderzoek blijkt dat er niet zozeer te weinig plekken zijn, maar dat het probleem met name zit in het vinden van de juiste plek op het juiste moment.

24/7 meldpunt: Dit is niet verplicht op basis van de wet. Het is echter niet zo dat het meldpunt na 23.00 uur in het geheel niet bereikbaar is. De crisisdienst blijft bereikbaar. Er is wel bezetting, maar er wordt dan alleen gereageerd in acute situaties. Voor het overige vindt de opvolging pas later plaats.

Verkennend onderzoek in het kader van de wet verplichte GGZ: Dit wordt in Zutphen uitgevoerd door procesregisseurs. Zij krijgen hier ook extra training voor. Verder kan een beroep worden gedaan op de consultatiefunctie van het OGGZ-team, wanneer extra deskundigheid nodig is.

Communicatie: Er gaat gecommuniceerd worden over het meldpunt verward gedrag. Het zal niet gecommuniceerd worden als meldpunt Wvggz.

De voorzitter biedt gelegenheid voor een afsluitende presentatie over de invoering van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid (07-11-2019)

Datum 07-11-2019 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijM van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de Motie "Uitvoering horecavisie en herzien evenementenbeleid".

Burgerbelang: Wij willen graag eerst een reactie van het college op de punten in de motie om te kijken waar we nu staan.

Voorzitter: Er is een inspreker, en haar geef ik eerst het woord.

Mevrouw Van den Berg (inspreker): Zie inspreekreactie (als bijlage bij dit verslag gevoegd).

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de inspreker?

PVDA: Is er overleg geweest tussen bewoners en college of ambtenaren in de afgelopen periode?

Inspreker: Ja, met Harry Matser.

D66:"Wat bedoelt u met de kwaliteit en begrenzing?

Inspreker: Per locatie kijken wat mogelijk is. Zie ook de Horecavisie en mijn brief.

CDA: U heeft het over een toename van evenementen, met name op de Groenmarkt. Sinds wanneer is dat en welke evenementen zijn dat?

Inspreker: Zie mijn eerder toegezonden brief. Er zijn in vergelijking met 13 jaar geleden nu 17 geluidsevenementen.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng. Nu geef ik Burgerbelang als indiener van de motie het woord.

Burgerbelang: Deze motie zit niet in mijn portefeuille, ik vervang mijn fractiegenoot. In de motie wordt het college gevraagd voor 1 december 2019 een reactie te geven. Dat is het al bijna. Graag eerst even een reactie van het college.

College: Wij komen met een evaluatie van het evenementenbeleid.

PVDA: Wanneer?

College: Begin 2020 komen wij met een evaluatie. De termijnen die in de motie zijn gesteld zullen niet worden gehaald. Wij zijn zoekende in de manier van in gesprek gaan met inwoners: zijn dat de inwoners van de markten of zijn dat alle inwoners? Maar wij zijn wel in gesprek met inwoners.

VVD: In welke mate en in welke frequentie wordt er met de steakholders gesproken?

College: Communicatie is een doorlopend proces, daar kan ik geen aantallen aan hangen. We gaan kijken naar een betere spreiding. We hebben een pilot terrassen: deze is bijna afgelopen en dan volgt een evaluatie. Dan komt er eventueel een raadsvoorstel om dit permanent toe te staan. Het verruimen van de sluitingstijden geeft de ondernemer vrijheid. We voeren nu 2 pilots uit. Dat is een prettige manier van werken. Er zijn nog geen nieuwe pilots voorhanden maar het is wel een fijn instrument.

Burgerbelang: Er zijn een aantal zaken in de motie die wij belangrijk vinden. Eerst moet dat worden uitgezocht en daarna moeten er pas pilots komen. Andersom maakt onzeker. Waarom niet structureler aanpakken zodat je weet wat de kaders zijn en wat je gaat evalueren. Ook het sneller inlichten van de raad is belangrijk. Wij horen ook andere geluiden dan dat het positief is.

College: U krijgt beide evaluaties. Voor wat betreft de terrassen, daar zijn wel regels voor gesteld. Zelf hebben we ook een gesprek gehad met ondernemers en bewoners waar de frictie zat.

Burgerbelang: Wij willen benadrukken dat in Zutphen de afgelopen 10 jaar wordt gebouwd aan een levendige binnenstad. Deze motie hebben wij ingediend om dit niet onbeperkt door te laten gaan. De motie roept op om te kijken naar de toekomst en af te stappen van het laisser fair effect. U gaf aan dat het lastig is om te praten met omwonenden, toch is dat de opdracht.

College: Herken dat niet. Wij gaan echt in gesprek met bewoners. Ik raad u aan de Horecavisie nog eens goed te lezen. De Evaluaties worden u gelijktijdig toegestuurd.

D66: Aangaande het eerste verzoek: welke bewoners? Waarom deze groep als basis?

Burgerbelang: In reactie op de wethouder: mensen melden zich bij verschillende ambtenaren. Graag 1 centraal meldpunt. Graag eerst een visie, daarna pas pilots.

College: De pilots staan gemeld in de Horecavisie.

Burgerbelang: Op de vraag van D66 ben ik nog een antwoord verschuldigd: omwonenden, bewoners en gemeente.

D66: Dan moet u de betreffende bullet anders formuleren. Deze doet nu niet recht aan de partijen die het betreft.

BewustZW: Wij zijn voor het algemene belang. Dus voor álle inwoners.

PVDA: Moeten we al zo snel de Horecavisie vernieuwen?

Burgerbelang: Dit gaat om het evenementenbeleid. Wij staan open voor aanvullingen om draagvlak voor deze motie te krijgen.

BewustZW: Probeer een helder beeld te krijgen. Waar wringt het nu eigenlijk? Aan welke termijn denkt u?

Burgerbelang: Zie hetgeen de inspreker heeft gezegd en Zutphen kent grenzen. We willen één lijn/één visie toestaan in evenementen.

D66: Er komen twee evaluaties aan. In de begroting is ook aangegeven wat te doen met het evenementenbeleid. Wordt het verzoek uit de motie al niet uitgevoerd?

BewustZW: Evaluaties kunnen er toe leiden dat de visie wordt omgezet in beleid. Nu zitten we in een tussenfase. Daarom de vraag aan het college wat de status van de punten uit de motie is. Nu de motie is een tussenfase is ingediend, kunnen we de motie beter parkeren.

Burgerbelang: Je moet het andersom bekijken. Overleg  met ondernemers en bewoners. Wij willen informatie. Logistiek voor informatie is er niet.

College: Dat is een fout beeld. Als er informatie binnenkomt dan wordt dat gedeeld.

BewustZW: In de raad is het college er hard op aangesproken om te praten met ondernemers en bewoners. Ik denk dat het college dit echt ter harte neemt. Mocht dit niet goed gaan, dan moet dit in de raad worden rechtgezet.

VVD: Ik wil dieper ingaan op hetgeen net is besproken. Wat Burgerbelang wil gebeurt al. Geen nieuwe pilots starten is de boel op slot gooien voor elk nieuw initiatief.

Burgerbelang: Eerst de visie uitwerken, dan nieuwe pilots.

D66: De visie is in 2018 vastgesteld. Aan de hand daarvan worden pilots uitgevoerd. Wat in de motie staat doen we al.

BewustZW: Hoe wordt dit meegenomen in het Omgevingsplan? Graag een reactie van het college.

College: In het toekomstige Omgevingsplan komen ook regels over horeca en entertainment.  Dit Omgevingsplan stelt de raad vast.

GroenLinks: Wat betreft de inbreng van mevrouw Vermeulen. Goed te horen dat er gewerkt wordt aan evenementen en dat er een evaluatie in aantocht is. Wij zijn minder blij met antwoorden over het overleg van de driehoek ondernemers en bewoners en gemeente. Mager dat u nog nadenkt in welke vorm dat moet plaatsvinden. Een link naar ondernemers die overlast veroorzaken en een link naar overleg om dit op te lossen ontbreekt.

College: Een eerste overlegpoging is door bewoners afgewezen. Zij wilden alleen met de gemeente praten. De suggestie van D66 om met een panel te werken is een hele goede.

D66: In reactie op GroenLinks: overlast wordt niet alleen door ondernemers veroorzaakt maar door iedereen.

GroenLinks: De antwoorden van de burgemeester maken veel duidelijk. Bij de behandeling van de programmabegroting heeft GroenLinks een betoog gehouden over duurzaamheid. Onderdeel daarvan was een leefbare binnenstad. In aanvulling daarop  gaven we de rol van structureel overleg daarbij aan. Wij nodige Burgerbelang uit de motie uit te breiden met een aantal elementen, zoals  het beperken van het aantal grootschalige evenementen. Geen extra grote evenementen bij wat er nu als is.

College: GroenLinks gaat heel snel. Mevrouw Vermeulen heeft aangegeven dat er een evaluatie komt. Deze moeten we eerst afwachten.

Burgerbelang: Hoe verhoudt deze evaluatie zicht tot de evenementenkalender?

College: Deze kalender ligt ter vaststelling bij de burgemeester.

GroenLinks: Indien de motie toch wordt doorgezet, dan willen wij deze motie aangevuld zien met het bevriezen van het aantal grootschalige evenementen.

D66: Wanneer is er sprake van grootschalige evenementen?

GroenLinks: Het Chocoladefestival, de kermis, Bokbierdag. Als er sprake is van veel opbouwwerk.

VVD: De vraag is, waar ligt de grens? Hoe kun je dat meten?

GroenLinks: Het is onbegonnen werk om een grens aan te geven.

ChristenUnie: Je wil geen extra grote evenementen. Wat als de Tour de France in Zutphen wil komen en de gemeente wil dat.

GroenLinks: Dan moet een ander evenementen worden afgestoten.

D66: Zou er toch als fractie over nadenken wat onder grootschalig wordt verstaan anders is het onduidelijk.

Burgerbelang: Kwantificeren hoeft niet. Maar partijen moeten wel aangeven wat ze met deze motie willen.

PVDA: Het gaat nu over de grootte van evenementen. De burgemeester heeft onlangs aangegeven dat ze graag de landelijke intocht van Sinterklaas naar Zutphen wil halen.

BewustZW: Het is verstandig om de visie van de fractie helder aan te geven. Dan kan het college reageren. Ook om te kunnen toetsen.

D66: Ook met een evaluatie in het voorjaar kun je in mei nog kiezen.

GroenLinks: Nieuwe verzoeken moeten niet zonder meer worden toegestaan. Nieuwe verzoeken alleen toestaan als oude wegvallen. Verder willen wij als voorwaarden aan de motie verbinden: de visie binnenstadsbewoners met betrekking tot evenementenbeleid; het kleinschalig maken van grootschalige evenementen, bijvoorbeeld het opsplitsen van de Bokbierdag.  Verder moeten aanvragers voor evenementenvergunningen een plan inleveren hoe overlast wordt beperkt.

College: In de vergunning zitten deze voorwaarden.

GroenLinks: Hoe komt het dan dat er veel klachten zijn?

D66: Waar haalt u vandaan dat er veel klachten zijn?

GroenLinks: Ik verwijs hierbij naar de brief van de inspreker.

VVD: Dit is handhaving.

GroenLinks: Betere handhaving is een punt. Daarnaast gelden er regels tussen ondernemers en omwonenden.

College: De gemeente zit niet tussen de afspraken die gelden tussen ondernemers en bewoners.

D66: De ervaring van 1 persoon, de inspreker, is nog geen waarheid. Beleid moet gemaakt worden om het algemeen belang te dienen.

GroenLinks: Overlast moet worden beperkt door overleg te verbeteren.

Burgerbelang: Een vraag aan D66: Zijn er grenzen aan het toenemen van evenementen in de binnenstad?

D66: We hebben met elkaar gesproken over grenzen. Nu voeren we de Horecavisie uit.

Burgerbelang: Wij sluiten ons aan bij GroenLinks: het gesprek met de driehoek van ondernemers, omwonenden en gemeente moet op gang worden gezet.

College: Voor aanvragen van nieuwe evenementen kijken we nu al naar andere locaties dan de binnenstad.

CDA: Dit is een lastige avond omdat de opbrengst onduidelijk is. We moeten eerst de evaluaties afwachten. Is er een jongerenpanel bij de Horecavisie zodat duidelijk is wat jongeren willen, en wanneer horen we dat?

College: In het kader van "Veilig Uit" worden jongeren bevraagd. Er wordt samen met het onderwijs bekeken hoe jongeren meer betrokken kunnen worden.

BewustZW: Hoe nu verder met de motie?

Burgerbelang: We bespreken dit in de fractie.

Stadspartij: Wellicht kan de motie verduidelijkt en vereenvoudigt worden.

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie voldoende is besproken en dat verder debat in de raad kan volgen. Ik sluit deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 07-11-2019

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}