Pagina delen

Forumverslag 07-11-2016

Tweede bestuursrapportage 2016

Datum 07-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer en H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. De behandelwijze is als volgt: Het college krijgt 25 minuten de tijd om de tweede bestuursrapportage toe te lichten. Dat betekent 5 minuten per wethouder. Op verzoek van het college zal ik na 4 minuten aangeven dat er nog 1 minuut spreektijd resteert. Na de presentatie krijgt het forum de gelegenheid om vragen te stellen.

- presentatie, zie bijlage -

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Ik geef nu de raadsleden het woord via een rondje.

SP: Wij hebben drie vragen: 1. Op dit moment gaat het goed met het realiseren van duurdere woningen, hoe gaat het met de realisatie van goedkopere woningen? 2. Op het punt van samenwerking, wat is het verschil ten opzichte van een half jaar geleden? 3. Is de verwachting om in het sociaal domein budgettair neutraal uit te komen? Het geld voor de WMO moet voor de WMO worden gebruikt.

ChristenUnie: Dank voor de presentatie. Twee vragen: 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot woningen voor statushouders? 2. Enerzijds neemt de veiligheid voor jongeren toe, anderzijds zijn er meer kinderen jonger dan 12 jaar op straat.

CDA: Dank voor de zeer duidelijke presentatie. Wij hebben geen vragen.

GroenLinks: Wij hebben twee vragen: 1. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie "Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur" (2015-M0011) in relatie tot de strategische inzet van vastgoed? 2. Bedrijventerrein De Mars: vindt de afwaardering plaats op dit terrein of vindt afwaardering plaats in de regio?

Stadspartij: 1. ICT wordt uitbesteed aan Apeldoorn; wat kunnen we naar Zutphen toehalen? 2. Er wordt meer geld uitgegeven aan vakantiegeld, hoe zit dat?

D66: Dank voor de presentatie. 1. Kan er een concreet voorbeeld worden gegeven van de betere invulling van Cleantech ? 2. De behandeling van de strategische agenda en de burap-2 volgen kort op elkaar, wat is het effect van het een op het ander?

BewustZW: De strategische agenda 2017-2020 en de begroting 2017-2020 wordt vanavond in de raad behandeld, de behandeling van de burap-2 vindt vandaag in het forum plaats. 1. Wat zijn de effecten van de burap op de begroting van 2016 en op de begroting van 2017? 2. Wat betekent deze burap voor de begroting van 2016 en de jaarrekening van 2016?

PVDA: Dank voor de presentatie. 1. Kunt u meer uitleg geven over het parkeerbeleid en de parkeerbalans? 2. Kunt u meer uitleg geven over de opdrachtgeversrol bij het Plein en bij Delta? 3. Hoe groot is de vraag naar grote woningen?

VVD: Dank voor de presentatie. 1. Hoe gaat u de versnellingsagenda goed neerzetten? 2. Komen er meer middenklassewoningen in het kader van woninggelijkheid? 3. Het woningaanbod daalt van 1600 naar 1100, hoe kan dat? 4. Wat is de oorzaak van de lager opbrengst van de parkeerkosten? Wat gebeurt er met de overcapaciteit op bedrijventerrein De Mars? 6. Wat is de mening van Zutphen over regionaal overdenken?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. 1. Waaruit blijkt de waardestijging van veilige stad? 2. Er zijn minder storingen, maar komt er meer ambitie op het gebied van ict?

College: Het verschil in samenwerking met een half jaar geleden is dat er nu meer samenwerking wordt gehaald uit Cleantech. Je moet eerst bekend zijn en gekend worden voordat er een betere samenwerking ontstaat. Je moet optreden als team. De resultaten van de burap zijn een verlengstuk van de strategische agenda. De versnellingsagenda wordt zo neergezet, dat de focus ligt op de strategische agenda zodat er kan worden versneld op een aantal onderwerpen. €475.000,-- voor veiligheid, hiernaar wordt geinformeerd. Wij hebben percentagegewijs een groot aandeel in goedkope huurwoningen, daarom wordt daar nu niet naar gekeken. Ten aanzien van parkeerbeleid, de balans is weg in het aantal parkeerplekken, dat gaan we monitoren. Er is minder parkeergeld ontvangen vanwege het opbreken van een aantal parkeerplaatsen. Er is minder leges binnengekomen omdat inwoners die hun aanvraag intrekken hun leges terug krijgen. De plancapaciteit van woningen is afgenomen: de provincie stelt 9400 woningen beschikbaar, deze moeten met de buurgemeenten worden verdeeld. Iedereen moet inleveren. Het ruimen van bommen is verwerkt in het algemene programma. De cijfers van de buig zijn structureel. Het Rijk zoekt naar stabilisatie in het verdeelmodel. Op het gebied van ict wordt samenwerking gezocht met Apeldoorn. Verzocht is om taken in de Piofachsfeer naar Zutphen te halen. Zutphen is zwak in ict, daarom zoeken we op het gebied van ict naar samenwerking. Er is een werkgroep gevormd op het gebied van het sociaal domein. Deze heeft nader verkennen en opnieuw invullen tot taak. De opmerking dat het verwachte overschot op WMO –gelden aan de WMO moet worden besteed: de raad heeft zelf aangegeven dat alle overschotten als een geheel moeten worden gezien. Dat neemt niet weg dat de WMO goed moet worden uitgevoerd. De overlast op straat van kinderen jonger dan 12 jaar kan te maken hebben met een onveilige thuissituatie. Streven is om de veiligheid van kinderen in de thuissituatie veilig te houden. Per 1 januari 2017 treedt er een nieuw regeling met betrekking tot onder andere vakantiegeld in werking: het individueel keuze budget. Vakantiegeld kan dan het hele jaar door worden uitbetaald. Daarvoor moeten we nu vooruit sparen. Er zal niet meer vakantiegeld worden uitbetaald dan nu het geval is. Vastgoed in relatie tot de motie “Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur”, dit wordt meegenomen in het vastgoedaccomodatiebeleid. Bij de verschillende bedrijventerreinen is gekeken welke terreinen in capaciteit naar achteren geschoven kunnen worden in overleg met andere gemeenten.

ChristenUnie: Wat is de invloed van de provincie hierop?

College: De provincie vindt dat er een teveel aan bedrijventerreinen is, dat moet minder. Met betrekking tot Cleantech hebben we de ambities en de kennis in huis. We willen invulling geven aan opdrachten uit de Cleantechagenda.

D66: De invulling is er nog niet, we zijn nog zoekend.

College: Deze zal er snel zijn, we voeren nu gesprekken.

GroenLinks: Lopen we het risico in de toekomst gekort te worden op de middelen WMO?

College: Landelijk is er veel discussie over dat het Rijk niet verder gaat korten.

BewustZW: Ik neem dit allemaal mee in mijn fractie ter bespreking.

Voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken en klaar voor besluitvorming in de raad. De reactie van BewustZW komt nog. Ik sluit de vergadering.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Initiatiefraadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen' (07-11-2016)

Datum 07-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het een oordeelsvormend overleg is.

PvdA: Op het vorige forum over dit onderwerp bleek dat er raadsbrede steun is voor het onderzoek.

D66: Wij staan achter het initiatief. Het is een prima raadsvoorstel. Wat ons betreft kan dit door naar de raad.

SP: Ook wij vinden dit een prima voorstel. Enige vraag is: nu het geld en de middelen er niet zijn voor een eventuele uitvoering, heeft een onderzoek dan wel nut?

VVD: Wij pleiten juist wel voor een onderzoek. Dat geeft meer zicht op de haalbaarheid.

Burgerbelang: Wij zijn het eens met de VVD.

SP: Wij vinden het goed dat het onderzoek wordt uitgevoerd, laat dat duidelijk zijn, maar niet nu.

D66: De middelen kunnen later gevonden worden.

Stadspartij: Wij vinden het interessant om het onderzoek wel te laten doen. Misschien komen er wel andere oplossingen of initiatieven uit voort dan we nu kennen.

VVD: Het onderzoek is relevant om een beter beeld te krijgen, ook al is er in een eerder stadium al eens onderzoek naar de haven gedaan.

PvdA: Nu gaan we het onderzoek anders doen. Er is nu ook een speciale EU-subsidie beschikbaar.

CDA: Goed dat het onderzoek er komt. Wij vinden de € 5.000,- die wij daaraan bijdragen goed besteed.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn. Het voorstel is rijp voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Saldo afwikkeling jaarrekening 2015 (07-11-2016)

Datum 07-11-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Saldo afwikkeling jaarrekening 2015

1. De voorzitter opent om 20:00uur de vergadering en geeft het woord aan het college.

College: geen opmerkingen

2. Het forum krijgt het woord:

CDA: het voorstel is in orde. Er zijn tekorten op 1. Jeugdzorg en 2. Sociaal Domein. Kan het college uitleggen hoe het tekort is ontstaan?

College: landelijk is sprake van een overschot, maar daar merken we nu nog niet veel van. De tekorten worden in ieder geval gedekt door egalisatie. De bezuinigingen dreigen nog in de markt en er is weinig zicht op de tekorten. Reserves worden gebruikt om de tekorten op te vangen.

D66: wat is het effect voor de toekomst?

College: dat we scherp aan de wind gaan zeilen. En daar zal sterk op gestuurd worden. Heeft ook te maken met een cultuuromslag die nu gaande is. Na de transitie gaan we meer inzetten op preventie in plaats van curatief handelen.

Stadspartij: egalisatie vindt plaats via de saldireserve. Is er een berekening gemaakt?

College: dat is het prettige van een jaarrekening, we zien dat we de financiën op orde hebben. Dat is de korte termijn. Voor de lange termijn wordt gekeken naar de strategieën en de strategische agenda. Het doel is nu om budgettair neutraal te opereren om zorgen voor te zijn.

CDA: er is sprake van een leercurve?

College: dat klopt. Bovendien: we moeten en kunnen financieel aan de slag. Voor de tekorten komt €650.000,- in de taakstelling . Hier komt het college in het voorjaar 2017 op terug.

3. Voorzitter vraagt het forum of het onderwerp voldoende is besproken en klaar is voor de raad.

CDA suggereert het onderwerp dezelfde avond als hamerstuk in de raad te laten behandelen wat ieders instemming krijgt.

4. De voorzitter sluit de vergadering (20:10uur)

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol (07-11-2016)

Datum 07-11-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In deze vergadering wordt een petitie aangeboden en er zijn vijf insprekers. Daarnaast moet de motie worden behandeld. De voorzitter geeft aan dat er geen tijdsdruk is en dat de vergadering over twee weken kan worden vervolgd. Volgorde van de vergadering is:

 1. Indienen en toelichting op petitie;
 2. Inspraakreacties;
 3. Vragen van formumleden aan insprekers;
 4. Toelichting motie door mw. Bogerd;
 5. Reactie college;
 6. Vragen forumleden aan indieners motie en college;
 7. Discussie.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Faber voor een toelichting op de petitie.

Mevrouw Faber biedt de petitie aan namens participanten, obligatiehouders en andere betrokkenen. De tekst van de petitie is als bijlage aan het verslag toegevoegd. Petitie Driekant Buiten (pdf)In de petitie wordt aan het college ruimte gevraagd. Tijd en ruimte om te onderzoeken in welke vorm het centrum, eventueel in een gewijzigde vorm, kan doorgaan.

Mevrouw Faber overhandigt de petitie aan de voorzitter.

De voorzitter zal de petitie vanavond overdragen aan de voorzitter van de raad.

De voorzitter geeft het woord aan de vijf insprekers. Inspraakreacties 1 tm 4 zijn als bijlagen bijgevoegd.

 1. Wim Kersten (namens Vlindertuin De Kas)Inspreekreactie Vlindertuin de Kas (pdf)
 2. Everdien Vanderlyde (namens De Bovenkamer)Inspreekreactie De Bovenkamer (pdf)
 3. Patrick Reeuwijk (namens Archeologie Beleven!)Inspreekreactie Archeologie Beleven (pdf)
 4. Aart van der Houwen (namens Driekant Buiten)Inspreekreactie Driekant Buiten (pdf)
 5. Eric van Veluwen (namens Driekant Buiten onder eigennaam)

De heer Van Veluwen is sinds een aantal maanden betrokken bij het project en heeft ervaring met soortgelijke projecten. Hij is in contact gekomen met de heer Smit, heeft mooie ideeën gezien en wil deze graag uitbouwen.

Het probleem is dat het project zowel hard als zacht is. Daarom heeft hij een plan gemaakt. Dit plan is als bijlage aan het verslag toegevoegd. Plan Stadslandgoed Keuken van Buiten door E. van Veluwen (pdf)

De voorzitter biedt forumleden de gelegenheid voor het stellen van vragen aan de insprekers.

D66 heeft een vraag aan de heer Kersten. “Klopt het dat Vlindertuin de Kas weigert om huur en servicekosten te betalen?”

De heer Kersten antwoordt dat dit niet juist is. Er is een reservering gemaakt voor de huurkosten. Er is bereidheid om huur te betalen mits huurbedrag niet verdriedubbeld wordt door een claim van service- en onderhoudskosten. Omdat Driekant Buiten geen fatsoenlijke contract heeft aangeboden, is nog niet tot betaling overgegaan. De reden hiervoor is dat bij betaling van huurpenningen Vlindertuin de Kas in een moeilijke positie komt, omdat zij dan indirect akkoord zouden gaan met een niet aanwezige huurovereenkomst. Met de heer Smit is dit meerdere malen gecommuniceerd. In april is met de heer Sueters een huurbedrag afgesproken met de garantie dat dit het huurbedrag voor een jaar zou zijn.

Burgerbelang heeft een vraag aan de heer Reeuwijk.

“U wilt een bruisend centrum maken van de Kaardebol, maar dan als buitenstaander. Hoe verhoudt dit zich tot de ideeën en visies van de andere insprekers?”

De heer Reeuwijk geeft aan dat Archeologie Beleven hun activiteiten wil uitbreiden en daarover (ivm financiering) contact heeft met o.a. de provincie. De provincie wil een zekerheid voor de komende 10 jaar. En die zekerheid kan niet worden gegeven als Archeologie Beleven als onderhuurder bij de Kaardebol betrokken is. Het is zeker wel de bedoeling om met andere partijen samen te werken.

SP heeft een vraag aan de heer Kersten. “De heer Kersten is optimistisch over de tijd die komen gaat. Waarop is dit gebaseerd?”

De heer Kersten: “Dit is gebaseerd op de positieve reacties van bezoekers en op contacten met andere gebruikers van de Kaardebol over projecten voor de komende tijd. De afgelopen tijd was er geen communicatie en geen samenwerking met Driekant Buiten.”

De voorzitter geeft het woord aan de Stadspartij. Zij spreekt namens de indieners van de motie.

Stadspartij geeft een overzicht van de stappen die sinds 2011 zijn gezet rondom de Kaardebol. Nadat Atelier 3D was gestopt is gezocht na een nieuwe partner. Met de komst van de Driekant Buiten leek zowel de horeca als de zakelijk inbreng te zijn binnengebracht. Eén huurder en een aantal onderhuurders betekent voor de gemeente één aanspreekpunt; een logische keuze. In de praktijk blijkt dit echter niet te werken. Er zijn teveel ideeën om deze allemaal te laten samensmelten tot één visie. Daarbij heeft de nieuwkomer alles voor het zeggen gekregen en dat wordt niet geaccepteerd. Ook de rol van de ingevlogen manager is niet voor iedereen duidelijk geweest. De duurzaamheidsdoelstelling is wellicht ook niet scherp in het contract vastgelegd tussen de gemeente en Driekant Buiten.

Het financiële doel en het duurzaamheidsdoel bijten elkaar. We zoeken een horecaondernemer en een verbinder. En de vraag is of deze in één hand kunnen liggen. Fijn om te horen en ervaren dat iedereen iets moois wil maken van de Kaardebol.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Sueters om namens het college een reactie te geven.

Het college geeft aan dat de afgelopen jaren velen zich hebben ingespannen om van de Kaardebol een succes te maken met duurzaamheid en educatie als belangrijke pijlers. Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over het onderwerp, waarbij de conclusie van het college is dat de oorzaak van de problemen ligt in de onderlinge relaties. Het college wil daarom voorkomen dat er met vingers wordt gewezen.

“We moeten de goede punten meenemen voor de toekomst. Het feit is dat het buitenterrein goed bezet is en er vinden mooie activiteiten plaats. Dit moet doorgaan. Vanaf 1 november heeft de gemeente het beheer weer overgenomen.

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat we de gemeente kritisch moet kijken naar datgene wat we met elkaar voor ogen hadden met de Kaardebol en welke oplossingsrichtingen er zijn.”

Het college heeft voor ogen:

 1. duurzaamheid en educatie zijn en blijven de pijlers;
 2. de toekomstige organisatie moet op eigen benen staan, ook financieel;
 3. partijen moeten hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen tegen gelijke huur;
 4. samen zijn we meer, oftewel één plus één is drie.

Het college ziet daarin een spanningsveld en stelt daarbij de vraag hoe een uitbater commerciële en maatschappelijke activiteiten kan onderbrengen in één kostendekkende exploitatie.

Het college vraagt tijd tot februari / maart om met een voorstel te komen waarin verschillende oplossingsrichtingen aan bod komen. Dit in samenspraak met de huidige gebruikers. Hiervoor zijn al enkele afspraken gemaakt. Het college neemt de opgedane ervaringen mee en wil daarna samen met de raad van gedachten wisselen en de koers bepalen.

In de tussentijd neemt de gemeente de beheertaak op zich en kunnen de onderhuurders hun activiteiten blijven uitvoeren. Voor alle partijen zorgt dat op dit moment voor rust.

Tegelijkertijd wil het college ruimte houden om met eventuele geïnteresseerden gesprekken te voeren. Het college houdt de raad hierover op de hoogte.

De punten uit de motie, met uitzondering van punt II, worden in het voorstel meegenomen. Punt II wil het college graag later in de tijd zetten.

De voorzitter bedankt de heer Sueters en stelt de forumleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan het college. De voorzitter geeft aan dat vragen aan de indieners van de motie over twee weken kunnen worden gesteld.

Stadspartij geeft aan dat niet alleen de Stadspartij, maar ook Lijst van Vliet en BewustZW de motie hebben ondertekend.Wanneer kunnen de contracten feitelijk worden afgesloten?

College: Als de kaders duidelijk zijn, liggen er in februari /maart concept-huurcontracten.

D66: Waarom zijn de afspraken met de onderhuurders niet in het huurcontract met Dreikant Buiten vastgelegd?

College: Omdat wij uitgingen van samenwerking en daarin hadden wij vertrouwen.

SP: Onze fractie heeft in december 2015 vragen gesteld over de 'particuliere exploitatie' en vraagt nu aan het college of 'particuliere exploitatie' gelet op de ervaringen nog steeds mogelijk is. Of kunen de gebruikers straks rechtstreeks van de gemeente huren, zodat zij zekerheid hebben en blijven houden?

Het college neemt deze vraag mee in de nadere uitwerking.

De voorzitter meldt dat er nog 2 minuten zijn en stelt voor om de vergadering te schorsen. De vergadering wordt over 2 weken vervolgd, zodat alle fracties in de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan het college en aan de indieners van de motie.

De voorzitter dankt alle aanwezigen, attendeert de forumleden op de folder van De Bovenkamer en schorst de vergadering.

Na de vergadering ontvangt de voorzitter het jaarverslag van Stichting Spelend Leren. Dit jaarverslag wordt als bijlage aan de stukken van deze vergadering toegevoegd.Stichting Samen Spelend Leren (pdf)

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Technisch Blok 7 november 2016 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 07-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers aangemeld. De voorzitter stelt vast dat de aangemelde insprekers niet aanwezig zijn.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de termijn, zoals die op de toezeggingenlijst vermeld staat voor het op papier zetten van sturing op realistische doelen en prestatieafspraken in relatie met Zutphen Promotie, niet gehaald wordt. Wel zal er in december een stuk bij de raad liggen.

Het college meldt in relatie tot de afwezigheid van de insprekers dat zij zorgen hadden rondom de huisvesting van statushouders in een woning van woonbedrijf Ieder1 aan het Stokebrand. Het woonbedrijf heeft betrokkenen vandaag ingelicht dat de statushouders niet in de betreffende woning op het Stokebrand komen wonen. Het college meldt voorts dat het op schema ligt met het huisvesten van statushouders en voldoet aan de taakstelling.

D66 vraagt of de reacties in de wijk de aanleiding zijn dat de statushouders daar nu niet worden gevestigd.

De voorzitter geeft aan dat er bij het agendapunt Actieve informatievoorziening alleen ruimte is voor verhelderende vragen en niet voor discussie.

De SP vindt dat het hier om verhelderende vragen gaat.

De VVD is het daar niet mee eens.

De voorzitter sluit het agendapunt.

4. Aankondiging moties en amendementen

De PvdA kondigt aan vanavond een motie in te dienen over een energieneutrale IJsselkade.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 november 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 november 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Het college meldt dat in het Forum over 'saldo afwikkeling jaarrekening 2015' is geconcludeerd dat het voorstel vanavond als hamerstuk op de raadsagenda kan worden opgenomen.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016

D66 vraagt of het college iets kan melden naar aanleiding van brief C01 (Statushouders gemeente Zutphen).

Het college geeft aan hierover geen mededelingen te hebben.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 november 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-10-2016

De SP verzoek om aanpassing van het verslag. In het verslag van het Forum over de Strategische Agenda mist de fractie de opmerking van het college dat het aan de raad zelf is om te bepalen of de brug over de Vispoortgracht onderdeel uitmaakt van het integrale voorstel over de bereikbaarheid van de stad. Dit wil de fractie letterlijk in het verslag terug zien. Anders gaat de SP vanavond niet akkoord met het vaststellen van het verslag.

De VVD wil dan eerst geïnformeerd worden over de zinnen die volgens de SP moeten worden toegevoegd.

De voorzitter geeft aan dat het nu te laat is en er geen wijzigingen meer op het verslag kunnen worden ingediend.

De SP geeft aan dan vanavond niet met de vaststelling van het verslag akkoord te gaan.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in