Pagina delen

Forumverslag 07-10-2019

Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de Stadpartij één van de indieners van de motie.

Stadspartij en D66 geven aan dat zij zich zorgen maken over het mogelijk verdwijnen van Geelvinck museum in Zutphen. Het museum is een blikvanger en is van toegevoegde waarde op het culturele aanbod in de stad. De collectie sluit aan bij de historische stad en de activiteiten zoals het cello festival. De motie vraagt niet om een financiële steun of subsidie maar meer om samenwerking met het museum.

D66 verduidelijkt dat het museum naast het culturele ook een economische waarde voor de stad heeft. Het publiek doet immers ook weer uitgaven in de stad.

De insprekers de heer Buisman, algeheel directeur van het Geelvinck museum en mevrouw van Dommelen geven een uiteenzetting zie bijlage.

De voorzitter geeft het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen aan de insprekers.

GroenLinks wil weten of er as donderdag een gesprek is met het college over het pand Wildeman ?

de heer Buisman beaamt dat er dan een eerste gesprek is over de aankoop van het pand.

GroenLinks vraagt zich af of de heer Buisman wel vertrouwen heeft in het college gezien zijn gebruikte woordkeuze.

De heer Buisman geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat het college hen ondersteunt. Bij het vorige college hadden zij een meer welkom gevoel en werden zij ook meer gefaciliteerd.

PvdA wil weten of de afspraken die tussen de gemeente en het Geelvinck museum 2 jaar geleden zijn gemaakt ook nagekomen zijn.

De heer Buisman geeft aan dat er 3 keer afspraken zijn gemaakt met de intentie tot continuïteit in het verblijf van het museum in Zutphen. Dat heeft in 2017 geleid tot het 2 jaar in bruikleen krijgen van het pand. Het museum heeft daarop ook geïnvesteerd in het pand de Wildeman.

De PvdA vermeldt dat het museum 2 jaar geen huur heeft hoeven te betalen en daar ook vervolg afspraken over zijn gemaakt. Wordt daar dan ook een vervolg aangegeven ?

De heer Buisman geeft aan dat de bruikleen overeenkomst een soort antikraak regeling is geweest. Ook heeft het museum alle onderhoudskosten voor haar rekening genomen waardoor de gemeente kosten werden bespaard.

ChristenUnie wil weten of er een eind datum voor het museum is wanneer zij er definitief uit moeten zijn.

De heer Buisman vermeldt dat de einddatum nu 16 november 2019 is wanneer het gebouw veegschoon moet zijn opgeleverd, mits er voor 10 november 2019 tot een koopovereenkomst is gekomen. Op dit moment treft het museum voorbereiding tot verhuizing echter het is maar de vraag of dat ook tijdig lukt. De einddatum wordt echter niet meer verschoven.

SP wil weten of de heer Buisman een zeer vermogend man is gezien zijn positie op de Quote 500 lijst.

De heer Buisman geeft aan dat hij niet eens miljonair is en niet de middelen heeft om de Wildeman te kunnen kopen.

VVD wil weten of het klopt dat het Geekvinck museum volgens een overeenkomst met de gemeente het pand in september had moeten verlaten en dat deze termijn tot november is verlengd.

Volgens De heer Buisman was het de bedoeling dat er eind vorig jaar al duidelijkheid zou zijn of het museum in de Wilderman zou kunnen blijven of niet. Het museum had in de zomer van vorig jaar al duidelijkheid hieromtrent gevraagd. Dit gesprek is herhaaldelijk uitgesteld zodat het museum geen voortgang kon maken. De overeenkomst is intussen al 4 keer verlengd.

Burgerbelang wil weten of het museum een marktconforme prijs wil betalen voor het pand.

De heer Buisman geeft aan dat er 2 taxaties zijn en het museum is bereid om over het verschil tussen deze 2 taxaties te onderhandelen.

BewustZW vindt het vreemd dat er pas nu in een zo laat stadium wordt gesproken over de aan en verkoop van het pand.

De heer Buisman had al veel eerder dit overleg willen hebben en heeft daartoe ook inspanningen gedaan. Echter doordat het Wijnhuisfonds 3 maanden de tijd had om te beslissen tot koop kon het museum niet met de gemeente onderhandelen. Een overleg met het Wijnhuisfonds tot samenwerking heeft tot niets geleid.

D66 merkt op dat verhuizing c.q, opslag elders het einde van het museum in Zutphen betekent.

De heer Buisman beaamt dit voor zowel het museum als de festivals die zij organiseert. Het Geelvinck museum is al wel opzoek naar een nieuwe locatie buiten de gemeente Zutphen.

De VVD merkt op dat de motie meer gaat over het behoud van het museum in Zutphen dan over het behoudvan het museum in de Wilderman. Tevens wil de VVD weten waar het onderzoek waar D66 naar refereerde te vinden is en waarin staat dat het behoud van museum voor Zutphen zo belangrijk is.

D66 geeft aan dat dit intern onderzoek niet alleen het museum Geelvinck betreft maar in het algemeen beschrijft wat voor toeristen er nu naar Zutphen komen waar deze vandaan komen. Het blijkt dat een groot deel ervan uit de Randstad komt en deels ook in Zutphen overnachten.

De Stadspartij hoopt dat het Wilderman pand een museum functie behoudt en geen horeca bestemming krijgt.

SP benadrukt dat museum Geelvinck 2 jaar geleden al wist dat de huisvesting niet langer dan 2 jaar zou duren. Er mag nu geen cent meer in het museum worden gestoken.

GroenLinks vindt de motie sympathiek. Het behoud van het museum voor de stad is zowel in culturele als in economische zin belangrijk. De partij vraagt zich af wat de zin van de motie is als die pas op 4 nov in de raad geagendeerd staat, terwijl het Geelvinck museum uiterlijk op 16 nov uit het pand moet zijn. Tevens wil de partij weten wat er van het college wordt verwacht om het museum te ondersteunen. En wat er van het college wordt verwacht als het om de prijsstelling van het pand gaat

SP verduidelijkt nog dat als de gemeente het museum financieel tegemoet komt in de prijsstelling van het pand, dat dat niet uit te leggen is aan allerlei instanties die geen of minder geld krijgen in verband met de gemeentelijke bezuinigingen.

GroenLinks verduidelijkt dat als het museum tot aankoop van het pand overgaat zij zelf verantwoordelijk is voor het feit hoe zij dat gaat financieren.

VVD vindt de motie nu geen nut hebben omdat de gesprekken over de toekomst van het museum tussen Geelvinck en het college pas as donderdag plaatsvindt. Eerst zullen de uitkomsten van dat gesprek moeten worden afgewacht. Tevens verwacht de partij dat er nog veel gemeenschappelijk geld bij moet als het Geelvinck met de gemeente doorgaat het zij in koop of huur.

Burgerbelang wil graag weten wat het college van deze motie vindt.

Het CDA vindt het vreemd dat D66 deze motie indient terwijl zij weet dat het geld gaat kosten wat de gemeente niet heeft. Dit in tegenstelling tot andere moties waarin deze partij juist tegen stemde vanwege de kosten voor de gemeente.

D66 geeft aan dat zij haar standpunt heeft veranderd door nu te stellen dat niet bij elke motie de financiën bij haar de hoogste prioriteit heeft. Zij ziet echter niet in dat deze motie nu veel geld gaat kosten.

SP geeft aan dat dit door de ambtelijke inzet al geld heeft gekost en in de toekomst door allerlei inzet van personen nog veel meer gaat kosten.

BewustZW vindt dat de kosten die horen bij dit proces normaal zijn en feitelijk niet meegerekend moeten worden.

VVD benadrukt dat proces veel geld heeft gekost in uren maar ook door het feit dat er al 2 jaar geen huur is betaald door het museum. Tevens wil zij weten nu de gemeente geen geld heeft, waar er elders bezuinigd gaat worden om dit proces te kunnen bekostigen.

D66 benadrukt dat deze motie niet om geld gaat maar meer om het in stand houden van een museum waar geen financiële offers voor worden gevraagd.

BewustZW benadrukt dat de motie in een vrij laat stadium wordt ingediend aangezien er aanstaande donderdag nog gesprekken met het college zijn. De partij is voor verkoop van het vastgoed en zal deze motie dan ook niet steunen.

PvdA ziet duidelijk de meerwaarde van het Geelvinck museum voor onze stad zonder daarbij het financiële aspect te betrekken. Als het Wilderman pand leeg komt te staan gaat dat de gemeente ook geld kosten. De partij hoopt dat het college in haar gesprek tot een oplossing komt zonder dat de gemeente er financieel bij inschiet. Er mag geen subsidie in wat voor vorm dan ook aan dit museum worden verstrekt.

VVD draagt het Geelvinck museum een warm hart toe omdat dit ook goed is voor de stad. Zij vindt het wel bijzonder dat het Geelvinck museum doet voorkomen dat de gemeente maar weinig moeite heeft gedaan om het museum te behouden voor de stad. Volgens haar is er door het college veel tijd en moeite in gestoken. De partij wil het overleg tussen het museum en het college afwachten en vindt deze motie dan ook overbodig.

Burgerbelang wil het verschil in de uitkomsten tussen de 2 verrichtte taxaties graag weten.

Stadspartij geeft aan dat zij tevreden is met het feit dat er toch nog weer een overleg tussen de gemeente en het Geelvinck museum komt over het behoud van het museum in het pand of elders in de stad.

GroenLinks wil nog weten wat de kaders zijn die de indieners van deze motie aan het college wil meegeven. Dit in verband met de actieve betrokkenheid en de mogelijke kosten die er nog aan kunnen komen. De partij kan zich goed vinden in de stelling dat het niet meer mag gaan kosten.

De Stadpartij verwacht dat het college gebruik maakt van haar contacten met andere musea ter ondersteuning. De partij hoopt dat de gemeente er uit komt in de onderhandelingen over een eventuele aankoop en dat er daarbij een marktconform prijs wordt bedongen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft aan dat zij de activiteiten van het Geelvick museum een welkome aanvulling vindt op het culturele aanbod in de stad. De gemeente heeft het museum telkens zeer ondersteund en gefaciliteerd om dit museum mogelijk te maken.

De intentieovereenkomst heeft er toe geleid dat het Geelvinck museum 2 jaar gratis in het Wilderman pand heeft kunnen verblijven. Daarna was het de bedoeling dat of Geelvinck het pand zou kopen of zou huren voor het kosten dekkende bedrag van € 68.000,-- per jaar. Een derde optie was dat de gemeente het pand zou doorverkoopt aan derden waarna het Geelvinck het pand alsnog zou kunnen huren. De gemeente zou daar dan buiten staan. Echter geen enkele van de 3 opties zijn uitgevoerd.

Het gesprek over het aflopen van het de intentieovereenkomst heeft op zich laten wachten en is uiteindelijk 4 maal verlengd. Het Wijnhuisfonds had het eerste recht op koop op het achterste deel van het pand en tevens is hen de mogelijkheid geboden om het gehele pand te kopen. Hierdoor zou Geelvinck het gehele pand kunnen huren van het Wijnhuisfonds. Het Wijnhuisfonds had daar natuurlijk ook de nodige tijd voor nodig. Het Geelvinck museum is ook duidelijk gemaakt dat als het Wijnhuisfonds zou afhaken dat zij dan het eerste recht op koop hadden.

Aanstaande donderdag is er een ambtelijk gesprek met het Geelvinck museum om af te tasten wat er nog mogelijk is om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Er ligt een taxatie van de gemeente conform de Wet Markt en Overheid waar de gemeente zich aan te houden heeft. Tevens is een Sim subsidie aangevraagd voor het achterstallig onderhoud van het pand. Deze moet mee genomen worden in het uiteindelijke taxatie bedrag. Het college is niet op de hoogte van nog een ander taxatie bedrag die blijkbaar door het Geelvinck museum is opgesteld.

Het college geeft aan dat alle moeite die de gemeente ook doet, geld blijft kosten in bestede uren. Gratis kan het niet.

GroenLinks wil weten hoe het college tegen deze motie aan kijkt

Het college vindt dat deze motie weinig zin heeft omdat wat er in gevraagd wordt feitelijk al is gedaan. Ook als deze motie wordt aangenomen zal er in de toekomst niets anders gebeuren dan wat al is gedaan.

Het college benadrukt nog dat moties zonder dekking niet uitgevoerd mogen worden.

De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad.

 Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPM de Ridder en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag het verslag van het Forum Burap-2 van dezelfde datum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Extra bezuinigingen 2019 (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPM de Ridder en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag het verslag van het Forum Burap-2 van dezelfde datum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Burap-2 2019 (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPM de Ridder en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder en G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en benoemt de drie geagendeerde punten.
Oorspronkelijk was er een vierde punt geagendeerd, zijnde: “Aanvullende maatregelen bij thema’s 2, 3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein” (Berenschot). Dit agendapunt isverplaatst naar de vergadering van 20.30 uur.

Het punt ‘Extra bezuinigingsmaatregelen’ betreft geen hamerstuk. Na bespreking zal worden vastgesteld of het ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. De overige punten zijn informatief van aard.

Alvorens de discussie te starten, wordt door wethouder Matser inleidend een presentatie verzorgd.

Het College geeft aan, dat de Burap aan de orde is, maar ook het document “Zutphen financieel gezond”; ook zal over extra bezuinigingen worden gesproken.
De Burap beslaat de periode tot en met augustus en geeft het beoogde resultaat weer is van het lopende jaar, zowel het begrotingsresultaat, als het resultaat op de algemene reserve.
“Zutphen Financieel Gezond” betreft de kwartaalrapportages. Hierin wordt de bezuinigingsdoelstelling van dertien miljoen euro aangegeven, die de raad vorig jaar bij de begroting heeft vastgesteld. De extra bezuinigingen betreffen extra maatregelen die tijdens de behandeling van Burap 1 met de fracties zijn besproken.

Aan de hand van de presentatie schetst de wethouder het totaal verwachte begrotingsresultaat 2019. Hij memoreert dat de geactualiseerde Burap 1 een resultaat van 5,4 miljoen euro toonde. Het saldo van “Zutphen Financieel Gezond” bleef ongewijzigd. Er kwamen extra bezuinigingen bij en er was een vangnetuitkering, wat het totaal verwachte begrotingssaldo op min 4,7 miljoen euro bracht. Op basis van Burap 2 resteert een verwacht begrotingssaldo van 2,6 miljoen euro negatief.

De algemene reserve bedroeg op 1 januari vier miljoen euro. De beklemde middelen daarin (delen in de algemene reserve die gebruikt zouden kunnen worden) bedroegen 3,4 miljoen euro. Al met al resteert een vrij besteedbare algemene reserve van € 752.000,=. De jaarrekeningprognose in Burap 1 bedroeg -5,5 miljoen euro. De prognose algemene reserve (na Burap 1) bedraagt 4,7 miljoen euro.

De meicirculaire gaf een plus van 1,7 miljoen euro. Begin juli resteerde nog een prognose algemene reserve van -2,2 miljoen euro, welke werd meegenomen naar Burap 2. Van 4,7 miljoen euro gingen we naar 2,6 miljoen euro. Van de vrijval beklemde middelen werd nog een deel ingezet.
Zodoende resteert uiteindelijk een plus van € 695.000,= (stand eind augustus).

De wethouder stelt dat, kijkend naar Burap 1, de effecten van de ombuiging zichtbaar worden. Hij wijst er echter ook op, dat er maar weinig voor nodig is om het resultaat weer neerwaarts te moeten bijstellen.

Voor wat “Zutphen Financieel Gezond” betreft, geeft hij aan dat de bezuinigingsdoelstelling niet op alle thema’s voor de volle honderd procent wordt behaald. De verwachting is dat het resulteert in een bezuiniging van 11,3 miljoen euro terwijl de bezuiniging dertien miljoen euro zou moeten bedragen. Dit betekent dat er dus nog extra bezuinigingen gevonden moeten worden.
De vraag is wat er nog mogelijk is om het beoogde resultaat te bereiken.

Een optie is om panden te verkopen en de opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. Dit levert een eenmalige meevaller op. Er zijn meerdere bezittingen in categorie 2 geplaatst die op korte termijn wat lucht kunnen geven. Om structureel dertien miljoen euro aan bezuinigingen te realiseren, zal echter moeilijk worden.

Als laatste punt brengt de wethouder de extra bezuinigingen 2019 ter sprake. Deze extra bezuinigingen zijn aangekondigd in de eerste Burap omdat de situatie er toen slecht voor stond. Gekeken is wat er per domein nog te beïnvloeden valt. Die lijst is aan het College gepresenteerd, resulterend in afgerond 1, 6 miljoen euro. Er is gekeken naar het fysieke domein, de bedrijfsvoering en investeringen. Daarnaast is ook de loonsom bevroren.

Eind november wordt er een rapportage verwacht van het onderzoek in het fysieke domein en de bedrijfsvoering. De verwachting is daarmee de algemene reservepositie te kunnen verstevigen.

De wethouder stelt dat hij voorzichtig optimistisch is. Hij blijft koersen op een sluitende begroting in 2021 en verwacht dat hierin zal worden geslaagd.

De voorzitter stelt vast dat de toelichting helder en duidelijk was. Hij opent de discussie.

D66 informeert of de drie onderwerpen gecombineerd kunnen worden behandeld, dan wel afzonderlijk per onderwerp.

Het CDA is er voorstander van een bespreking per onderwerp.

D66 legt een vraag voor over “Zutphen Financieel Gezond”, waarin staat verwoord dat op het sociaal domein 71 procent van de gewenste honderd procent wordt behaald in de ombuigingen. Vermeld wordt dat dit “deels hard” is. De fractie vraagt zich af wat dit inhoudt en wil graag weten welk deel een structureel karakter heeft en welk deel incidenteel is. In het Berenschotrapport wordt nadrukkelijk gesteld dat de focus in de ombuigingen in 2019 op 75 procent zou moeten liggen en in 2020 op negentig procent. D66 vraagt zich af in hoeverre dit is gerealiseerd op 31 december van dit jaar.

Het College antwoordt dat 71 procent deels hard en deels zacht is. Benadrukt wordt dat er geen getallen in voorkomen die met een redelijke waarschijnlijkheid niet zullen worden behaald. In die zin is het genoemde percentage behoorlijk hard. Het gaat echter om ondersteuning van mensen en daarbij is het altijd lastig te zeggen waar precies op zal worden uitgekomen.
Voor wat het tweede deel van de vraag betreft, geeft het College aan dat wordt gekoerst op een bezuinigingsdoelstelling van 40/70/100, dat wil zeggen veertig procent in het eerste jaar, zeventig procent in het tweede jaar, gevolgd door honderd procent in het derde jaar van de bezuinigingen die de gemeente zou moeten inboeken. In het lopende jaar lukt het – als gevolg van tal van oorzaken - niet om deze doelstelling te realiseren. De gemeente blijft echter koersen op 40/70/100.
Voor volgend jaar is in de begroting rekening gehouden met zeventig procent. Of dit behaald wordt, zal aan de orde komen in een latere Forumvergadering, waarbij de begroting wordt besproken.

De gemeente heeft te maken gehad met twee grote reorganisaties, zijnde de liquidatie van Het Plein en de uittreding uit Delta. Dat geeft de nodige ‘reuring’ bij de betreffende organisaties en het heeft wat tijd nodig om tot een nieuwe werkwijze te komen. Het heeft ook het nodige geld gekost, maar de verwachting bestaat dat dit volgend jaar zal worden ingehaald.

D66 gaat er vanuit dat wat voor 2019 staat geboekt wel behaald zal worden. De fractie vraagt zich nog wel af welke componenten in die 4,5 miljoen euro een structureel karakter hebben.

Het College geeft aan dat er een totale bezuiniging is bereikt van bijna negen miljoen euro. Volgend jaar wordt toegewerkt naar zeventig procent bezuiniging. Die 4,5 miljoen euro wordt dan 6,5 miljoen euro. De verwachting is dat die doelstelling behaald zal worden.

De ChristenUnie herhaalt de vraag welk deel van die 4,5 miljoen euro (en volgend jaar van die 6 miljoen) structureel is. Ook wil de fractie weten of er in 2020 weer sprake is van incidentele maatregelen?

Het College refereert aan het Berenschotrapport en geeft aan dat alles structureel is.

De VVD verwijst naar de tweede kwartaalrapportage van “Zutphen Financieel Gezond”, categorie 2, om die 1,7 miljoen euro nog te vinden. Categorie 4 is er ook, waarbij van de 6,3 miljoen euro ongeveer tweeëneenhalve ton is ingeboekt. De fractie vraagt zich af hoever het College is met het vinden van duidelijkheid wat er in die categorieën nog te vinden is en welke resultaten er zijn te verwachten.

Het College geeft aan, dat de genoemde categorieën vorig jaar uitgebreid zijn besproken.

Er waren vijf categorieën in de begroting. Van een aantal daarvan is besloten daarvan af te zien. Categorie 4 wordt meegenomen in het onderzoek door Rijnconsult.

D66 refereert aan de aanvullende bezuinigingsmaatregelen, met name in het sociaal domein en constateert dat er wordt bezuinigd op schuldhulp, inburgering, jeugd en maatschappelijke dienstverlening. In de discussie mist de fractie de jongerenhuisvesting ad € 750.000 euro, die men overeind laat. De fractie vraagt zich af in hoeverre dit zin heeft als op de eerdergenoemde thema’s wordt bezuinigd. Spreker ziet graag een goede afweging ten aanzien van de uitgavenbeperking in het sociaal domein en vraagt de mening van het Forum in dezen.

De ChristenUnie wil de vraag van de voorgaande spreker uitbreiden met de vraag wat de afweging is om € 790.000,= te bezuinigen op Perspectief. De vraag is eerder gesteld en resulteerde destijds in een nogal vaag antwoord. Ook werd niet meegegeven wat het effect van die bezuiniging was.

GroenLinks heeft behoefte aan verheldering. De fractie vraagt zich af wat er van de genoemde € 54.000,= moet worden weggesneden ten opzichte van het geheel.

D66 schetst het volgende overzicht:

  • Voor schuldhulpverlening vijftig procent;
  • Wat betreft inburgering geldt een bezuiniging van € 8.000,= (honderd procent);
  • De bezuiniging op het sociaal domein is van € 13.000,= naar € 10.000,= verlaagd;
  • Maatschappelijke dienstverlening meer dan ¾ deel;
  • Huisvestingssubsidie voor jongeren van € 14.000,= naar € 4.000,=.

GroenLinks vraagt zich af of van het bedrag van € 750.000,= voor jongerenhuisvesting een zeer beperkt percentage moet worden toegerekend naar die € 54.000,=.

D66 geeft aan - in antwoord op de vraag van GroenLinks - dat dit geen gemeentelijke kerntaak betreft. D66 prefereert uitvoering van de kerntaken “en er zijn voor de burgers/inwoners”.

Als er gekozen moet worden tussen € 750.000,= of € 700.000,= bezuinigen en ervoor zorgen dat de zaken voor jongeren op orde zijn, dan heeft dat de voorkeur. Maar er is nog een extra opgave, namelijk het aanvullen van de reserves.

De PvdA stelt dat de vraag van D66 om een politiek debat te voeren een terechte vraag is. Met name als je kijkt waar het grootste lek zit in het sociaal domein, namelijk bij Jeugdzorg en de Wmo. Dit is ook in het Berenschotrapport opgenomen. Het gaat hierbij echt over miljoenen waarin je dus het verschil kunt maken. Dan kun je veel strakker sturen op de budgetten waarvoor zorgaanbieders verantwoordelijk zijn. Sommige zorgaanbieders maken winsten van meer dan tien procent ten koste van gemeenschapsgeld.

D66 onderschrijft de stelling dat er goed gemonitord moet worden. Daarom zou het vreemd zijn om de monitoring op jeugd weg te bezuinigen. Nu wordt het losgelaten en de vraag is hoe dan inzicht is te verkrijgen.

De SP sluit zich aan bij de woorden van de PvdA voor wat betreft de zorgaanbieders. Spreker verwijst naar de cijfers die Follow the Money naar buiten heeft gebracht. Hierin wordt bijvoorbeeld genoemd dat IJsselzorg Zutphen een winstpercentage van meer dan negentien procent heeft.

D66 wijst erop dat het de vraag is of er bezuinigd gaat worden op de jeugd in plaats van op jongerenhuisvesting. De discussie gaat niet over de hoge kosten die zorgaanbieders in rekening brengen. Dat is iets waar niemand voorstander van is.

De voorzitter stelt vast dat eenieder het eens is met de stelling dat de gemeente de aanbieders heel zorgvuldig moet volgen, als het gaat om de kosten die bij de gemeente in rekening worden gebracht.

De SP is geen voorstander van snijden in jongerenhuisvesting. Als optie om bezuinigingen te realiseren, noemt de fractie bewindvoering. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de bedragen die gemeenten betalen voor bewindvoering. Mogelijk kan dit in Zutphen nog naar beneden worden gebracht.

De ChristenUnie pleit voor verbreding van de discussie. De fractie heeft reeds eerder de structurele bezuiniging op Perspectief aangehaald en is benieuwd naar de visie van het College daarop.

De voorzitter vraagt een reactie van de Collegepartijen.

De PvdA vraagt zich af wat precies de bedoeling is van deze avond. De fractie constateert dat er vooral wordt gedebatteerd over de voortgang van de lopende bezuinigingen. Dat is een ander debat dan eigenlijk was afgesproken.

De voorzitter merkt op dat de maatregel niet als zodanig in de stukken zit voor 2019.

De VVD geeft aan dat de extra bezuinigingen al in de Burap staan, en vraagt zich af of dit betekent dat dit dan al ongewijzigd wordt doorgevoerd?

De voorzitter geeft aan dat de extra bezuinigingen - ter besluitvorming - als afzonderlijk punt op de agenda staan.

De VVD refereert aan de door de wethouder genoemde bevriezing van de loonsom en vraagt zich af wat er gebeurt als de lonen stijgen als gevolg van de cao. De vraag is: hoe wordt dit bedrag, ad € 500.000,=, dan teruggehaald?

Voorts vraagt de fractie zich af in hoeverre is afgewogen of bepaald onderhoud op gebouwen achterwege kan blijven.

Het College verduidelijkt dat mogelijke cao-schommelingen in de loonsombevriezing zijn meegenomen en derhalve daarop geen effect hebben. Het bedrag van € 500.000,= gaat behaald worden.

Voor wat betreft het onderhoud van bijvoorbeeld stadsmuren, wordt bezien of uitstel al dan niet mogelijk is. Er is op talloze plekken afgewogen of inderdaad bezuinigd kon worden.

Het CDA vraagt aandacht voor het sociaal domein en hetgeen daarin gerealiseerd kan worden; dit in relatie tot het voorzichtig optimisme van de wethouder. De fractie stelt vast dat de gestelde bezuiniging dit jaar niet is behaald en dat er toch voor volgend jaar is ingestoken op een aanzienlijke stijging van de bezuinigingen. De fractie vraagt zich af waar het optimisme van de wethouder op is gebaseerd.

Het College heeft dit dilemma met collega’s besproken. Er is afgesproken om te gaan bezuinigen binnen het sociaal domein. Dat heeft een enorme impact op de meest kwetsbare groepen in de gemeente.

Daarnaast heeft men te maken met een organisatiewisseling (Het Plein geliquideerd en Delta eruit). Op basis van het gesprek dat in juni/juli is gevoerd, is geconcludeerd dat de bezuiniging op het sociaal domein, wat betreft de begroting 2020, haalbaar is. Natuurlijk is dit niet met honderd procent zekerheid te zeggen, maar het is haalbaar. Er is drie jaar nodig om de zaak structureel op orde te brengen, ook voor wat betreft het sociaal domein. In 2020 gaat de doelstelling behaald worden conform de regels zoals in de begroting opgenomen.

De Stadspartij ziet bij Jeugdhulp een positief beeld in de Burap en informeert of dat gebaseerd is op het aantal facturen dat binnenkomt of op het aantal indicaties. De vraag is of het positief effect wel echt is.

Het College geeft aan dat hierbij is gebaseerd op het aantal facturen.

De Stadspartij vraagt zich af welke verplichtingen er zijn aangegaan, welke gevolgd gaan worden door facturatie.

Het College beaamt dat dit aspect tot een jaar geleden nog niet goed in orde was. Inmiddels is er hard gewerkt om met alle aanbieders goede afspraken te maken. Er wordt stelselmatig gemonitord of alles wat is geïndiceerd ook inderdaad binnenkomt.

D66 verwijst naar de tweede Burap en constateert dat het moeilijk is om in het sociaal domein aan te geven welke afwijkingen een structureel karakter hebben. Omdat men een monitor sociaal domein ontbeert, kan men de punten die steeds langskomen bij “Zutphen Financieel Gezond” of bij de Burap nooit toetsen op beleidsindicatoren. De fractie is benieuwd hoe de overige fracties dit ervaren.

Bewust ZW sluit zich aan bij de hartenkreet van D66 inzake het ontberen van de monitor.

Het College geeft aan, dat in een ander Forum de concept-routekaart aan bod komt. In de routekaart wordt dit punt onderstreept. Het benoemen van de juiste kentallen is van belang om het sociaal domein goed te monitoren.

Bewust ZW dankt de wethouder voor de verstrekte informatie en informeert naar de beschikbaarheid van de kentallen.

Het College geeft aan dit te bespreken in het andere Forum.

Bewust ZW benadrukt dat het van groot belang is dat deze kengetallen op tafel komen.

De voorzitter nodigt de wethouder uit om de gestelde vraag te beantwoorden.

Het College geeft de vraag ter beantwoording door naar de ambtelijke ondersteuning. In een ander Forum staat de routekaart op de agenda.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat in de routekaart een aantal onderdelen genoemd wordt die al lopen of nog opgepakt gaan worden. Onderzocht wordt op welke wijze dit goed te monitoren is in het sociaal domein. In www.waarstaatjegemeente.nl is een aantal indicatoren opgenomen. De monitor van vorig jaar bleek echter niet betrouwbaar.

D66 heeft op www.waarstaatjegemeente.nl de mededeling gelezen dat de gemeente Zutphen de cijfers nog niet heeft aangeleverd.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de cijfers over 2018 na aanvankelijke aanlevering op advies van de desbetreffende ambtenaren zij ingetrokken omdat de cijfers niet betrouwbaar waren.
Thans worden de systemen goed gevuld. In de routekaart wordt daar een en ander over verteld. Sinds 2015 is er ook sprake van een behoorlijke vervuiling van de systemen. Een infoteam gaat samen met de consulenten de gegevens opschonen en opnieuw invullen.
De vraag op welke indicatoren er gestuurd gaat worden, wordt in 2020 met de fracties besproken. Het ambtelijk voorstel zal zijn om de monitor op te nemen in de P&C-cyclus.

D66 vindt het zonde om te gaan bezuinigen op schuldhulpverlening, de inburgering, de monitor jeugd en maatschappelijke dienstverlening. De fractie verzoekt om dat budget overeind te houden. Een vraag is: wat vindt het Forum dat ingezet kan worden om ervoor te zorgen dat de zorg voor onze jeugd overeind blijft?

Bewust ZW geeft aan dat de gemeente veel vastgoed heeft. Hierbij gaat het niet over een gemeentelijke kerntaak. Het voorstel is dan ook om dit te verkopen.

De PvdA spreekt waardering uit voor het pleidooi van D66 om de schuldhulpverlening et cetera te ondersteunen.
De fractie geeft aan dat een aantal maatregelen uitsluitend financieel wordt onderbouwd. Er zijn soms budgetten waarbij men er van uitgaat dat ze in de loop van het jaar niet meer worden besteed en zullen vrijvallen. De fractie vraagt zich af in hoeverre er nog maatregelen bij zitten waar simpelweg sprake is van vrijval van budgetten. Ook informeert spreker naar de eventuele verwachting van het College dat de begroting zal resulteren in minder gemeentelijke dienstverlening.

Het College geeft aan, dat er gedurende twee maanden ambtelijk is gezocht naar maatregelen om tot bezuinigingen te kunnen komen. Daar is datgene uitgekomen wat nu voorligt. Als deze maatregelen een groot effect zouden hebben op de dienstverlening, dan zou dit in dit document naar voren komen.

Burgerbelang refereert aan een presentatie van mevrouw Van Heumen (gemeente Wijchen). Een van haar opmerkingen was dat er heel hard was gewerkt. Dit geldt ook voor de gemeente Zutphen en hiervoor wil Burgerbelang een compliment geven.
In haar presentatie gaf mevrouw Van Heumen ook een aantal aanbevelingen mee. Burgerbelang is benieuwd of deze zijn binnengekomen. Een van de aanbevelingen was: bezuinigingen zijn vaak ombuigingen, andere rekenmethoden, potjes die een overschot hebben et cetera. Het zou beleid moeten zijn dat dit standaard in de begroting wordt verrekend.

Ook legde zij de vraag voor of winstnemingen op vastgoed wel kunnen. Hetzelfde geldt voor het vrijvallen van de verliesvoorzieningen met daaraan gekoppeld de vraag of dit als een bezuiniging geldt.

Het College geeft aan dat het is toegestaan, als het door het College wordt gedaan. Als het niet is toegestaan, dan geeft de accountant aan dat het niet kan.

Burgerbelang informeert in hoeverre dat ook geldt voor het vrijvallen van de verliesvoorziening van Achtermars, ad € 900.000,=.

Het College antwoordt dat daarvoor hetzelfde geldt.

D66 snapt dat het van de accountant mag, maar de vraag is of dat dan ook automatisch binnen de eigen beleidsregels past.

Verder is 1,6 miljoen aan verlies op de Noorderhaven in de Burap vermeld. Deze post wordt in Burap 2 geactiveerd, hetgeen de gemeente € 270.000,= over al die jaren méér kost. Hoe verhoudt die actie zich tot de gemeentelijke beleidsregels?

Het College geeft aan, dat in de Burap-1-presentatie is gesproken over “de potjes”. Het is zaak om te komen tot een betrouwbare begroting, zonder allerlei potjes. Weliswaar is het ‘uitwringen’ van die potjes op dit moment gunstig voor de begroting, maar dit heeft ook een eindigheid. Het voordeel daarvan is dat een realistische begroting nu steeds dichterbij komt.

Wat de beleidsregels betreft, laat het College zich leiden door de ambtelijke deskundigheid. Daar vertrouwt het College op. Ook de accountant toetst op de regelgeving.

De voorzitter stelt vast dat het dus berust op beleid.

Burgerbelang vraagt of het mogelijk is om - bijvoorbeeld in januari a.s. - een voorstel van het College te krijgen om bijvoorbeeld beleidsregels vast te leggen inzake overschotten en rapportages in geval van een tekort.

Het College geeft aan dat een en ander reeds is verwerkt in de Nota Financieel Beleid en de Financiële Verordening die in september in de auditcommissie aan de orde is geweest. In het najaar wordt dit aan de raad voorgelegd.

De VVD haakt aan op het punt dat de accountant aangeeft of iets al dan niet mag en informeert of bij bepaalde transacties - bijvoorbeeld een bepaalde vrijval van reserves - éérst een check wordt gedaan of dit beantwoordt aan de regels.

Voorts verwijst de fractie naar de hoeveelheid stukken en spreekt de wens uit om in de toekomst een document in bijlage te ontvangen waarmee sneller het beeld achter de cijfers wordt verkregen.

Het College wijst - in reactie op de eerste vraag van de VVD – op de belofte of eed die door alle gemeenteambtenaren wordt afgelegd. Hierbij verklaren zij ook dat zij altijd binnen de regelgeving hun werk zullen doen. Zij hanteren het voorzichtigheidsprincipe.

Op grond daarvan kan erop vertrouwd worden dat, als er voorstellen worden gedaan, deze correct en toegestaan zijn.

Op de tweede vraag antwoordt het College dat men in dit geval de samenhang heeft kunnen aanbrengen omdat de documenten gelijktijdig op de agenda stonden. Het ritme van de documenten is doorgaans meestal anders. De Burap is het document dat altijd gebruikt kan worden om de actuele stand te krijgen van de financiële status van de gemeente. Mocht het weer zo zijn dat drie documenten tegelijk worden besproken, dan kan vooraf een overzicht beschikbaar worden gesteld.

De SP is van mening dat het bij elke bespreking van de Burap weer over de Burap zelf gaat in plaats van over de inhoud hiervan. De fractie memoreert dat het Forum jaren geleden méér informatie wenste; nu komt de oproep tot versimpeling. De fractie pleit voor consistentie en niet telkens weer te gaan veranderen.

De ChristenUnie geeft aan dat het uitgangspunt is, dat de raad goed geïnformeerd wil worden. Wanneer een rapport uit vele pagina’s bestaat, zou het prettig zijn als er een managementsamenvatting is toegevoegd. Dat ontbreekt echter.

De fractie verwijst naar de passage dat € 700.000,= is onttrokken aan onderwijshuisvesting en heeft behoefte aan een toelichting bij dit bedrag.

De voorzitter wijst er op, dat een deel van de vraag betrekking heeft op de begroting, die later wordt behandeld. De bezuiniging ad € 700.000,= is opgenomen in “Zutphen Financieel Gezond”.

D66 vraagt zich af of er voldoende financiën zijn om het onderhoud uit te voeren? Hoe verhoudt dit zich met allerlei nieuwbouwplannen?

Het College geeft aan, dat de bezuinigingen afkomstig zijn van actoren die hier direct mee bezig zijn. Aangenomen mag worden, dat in geval het niet uitvoeren van onderhoud niet verantwoord is, dit ook niet wordt voorgesteld.

De PvdA heeft nog enkele vragen bij de Burap. Met name wil de fractie weten of het mogelijk is om aan te geven of er vanuit de tweede Burap structurele effecten zijn, die gevolgen zouden kunnen hebben voor de begroting.

Voorts merkt de fractie op, dat in de begroting werd aangegeven dat datgene wat Zutphen ontvangt voor het sociaal domein iets anders is dan in het Berenschotrapport was ingeschat. De fractie informeert naar een inschatting van de portefeuillehouders of er een indicatie bestaat dat Zutphen vanuit het Rijk meer ontvangt voor het sociaal domein?

Het College geeft aan, dat de structurele effecten in de begroting 2020 zijn verwerkt. Berenschot heeft aangegeven dat er 65 miljoen euro in de algemene middelen zit en dat in het verleden elf miljoen euro aan de algemene middelen is onttrokken ten behoeve van het sociaal domein. Dat is de situatie.

Daarbij kan aangegeven worden dat sinds 2019 het Rijk één pot geld stuurt ad 94 miljoen, waarvan tien miljoen euro aan participatiegelden. Verder is er niets meer onderverdeeld. Het College heeft de behoefte om aan te tonen dat er structureel te weinig geld verkregen wordt om de taken in het sociaal domein naar behoren te kunnen uitvoeren.

De controller is met Berenschot aan het afstemmen over de variabelen op basis waarvan Berenschot tot die 65 miljoen euro en elf miljoen euro is gekomen. Zodra dit inzichtelijk is wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.

De VVD deelt de visie van de wethouder ten aanzien van ‘de potjes’. De fractie constateert dat momenteel ‘potjes’ worden gebruikt om te laten vrijvallen als er een financiële tegenvaller blijkt te zijn. De fractie wil graag weten of dit in de toekomst afgebouwd gaat worden.

Het College geeft aan, dat het aantal ‘potjes’ vanzelf vermindert, omdat deze middelen worden ingezet om beleid te kunnen uitvoeren. Er komen geen nieuwe ‘potjes’ daar er realistisch begroot is voor 2020 en verder.

Het CDA heeft een vraag over de algemene reserve. Ultimo 2019 zal deze circa € 695.000,= bedragen. In de Burap staat dat er nog bestemmingsreserves gaan vrijvallen. Hiertoe komt nog een voorstel naar de raad. De fractie vraagt zich af of dit bedrag is meegenomen in de begroting naar volgend jaar.

Het College geeft aan dat rekening is gehouden met de € 695.000,=. De genoemde anderhalf miljoen euro is evenwel nog niet in de begroting verwerkt, omdat dit nog geen goedgekeurd beleid betreft.

D66 vraagt aandacht voor het zwembad. De fractie vraagt of het genoemde bedrag ad € 378.000,= betrekking heeft op de huurachterstand of dat hierin ook het exploitatietekort is opgenomen.

Voorts refereert de fractie aan de bezuinigingen in het sociaal domein ad € 54.000,= en merkt op, dat er - aldus Berenschot - niet bezuinigd moet worden op de schuldhulpverlening. Het probleem op zich komt in alle wijken voor. Dit besef roept toch wel de vraag op hoe het mogelijk is dat op de schuldhulpverlening maar liefst vijftig procent bezuinigd kan worden.

Het College antwoordt - in reactie op de eerste vraag van D66 - dat dit het exploitatietekort betreft exclusief de huurachterstand.

Wat de tweede vraag betreft, geeft het College aan dat, als wordt ingeschat dat het geld niet uitgegeven gaat worden dit jaar, het dan kan worden ingezet voor bezuinigingen. In het kader van de schuldhulpverlening gaat heel veel geld om. Aangegeven is vermindering mogelijk is, zonder dat de dienstverlening wordt aangetast.

De voorzitter constateert dat alles voldoende is besproken en dat het stuk ‘Extra bezuinigingsmaatregelen’ rijp is voor behandeling in de raad.

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de Forumvergadering om 21.00 uur.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Aanvullende maatregelen bij thema’s 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en F.J. Overbeek
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter sluit het onderwerp Budget doorontwikkeling Toegang sociaal domein en gaat de resterende vergadertijd verder met het onderwerp Aanvullende maatregelen bij thema's 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het Sociaal Domein van Berenschot.

Voorzitter: geeft het woord aan de insprekers

mw. Van der Bor , zie voor de uitgesproken tekst het document in bijlage 1

Dhr. Koskamp zie voor de bijdrage bijlage 2.

Voorzitter concludeert dat de tijd op is. Het laatste onderwerp is onvoldoende aan de orde  gekomen, op de insprekers na.Ik zal dit onderdeel  opnieuw inbrengen in het Presidium, en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Budget doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein (frictiekosten) (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en F.J. Overbeek
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en start met een discussie met de externen omtrent de toegangen.

D66: De genodigden werken al veel samen met de gemeente. Wat zou je willen behouden en wat zou je willen introduceren.

Dhr. Van Gorp (Dimence). Wij werken sinds de transformatie intensief samen met de toegang. Dat is zoeken voor ons geweest als aanbieder. Er is veel gewisseld van personeel en dat is niet altijd makkelijk geweest. Het zou fijn zijn als er een duurzame investering gepleegd wordt. Verder koers vasthouden dat er erg goed naar de inhoud gekeken wordt, wat is er nodig. En dat er kritisch gekeken wordt naar de kosten. Daar denken wij ook als aanbieder goed in mee. Bij de inhoud ontmoeten we elkaar goed en hebben we een goede samenwerking. Hoe lopen de processen bij ons als organisatie en hoe kunnen we elkaar scherp houden. Er is een pilot die nu draait, de basis van die pilot ligt in het document ‘hoe delen wij informatie in de gemeente Zutphen’. Op basis van vertrouwen en goede afspraken kun je met elkaar samenwerken. Dat ook vasthouden, ook als het gaat om gegevensdeling en privacystukken. Verder wil ik ook nog vasthouden een monitor in het proces wat volgt, dus niet zozeer wat er gebeurt aan de voorkant maar hoe kunnen we in het proces gaandeweg met de toegang oplopen. En kijken als er zorg door de andere partijen geboden kan worden, of afgeschaald kan worden dat we dat kunnen doen en verder verbreden. In die zin werken we ook nauw samen met de andere mensen die hier vanavond aan tafel zijn. Dus niet langer die zware zorg bieden die soms nodig is maar zorgen dat je die zo snel mogelijk weer afschaalt. Dat zit in het project geborgd en dat zou ik graag willen vasthouden.

Mw. Klungers van Perspectief: werken vele jaren samen met de toegang van de gemeente. Gaan veel dingen goed. Er is de laatste tijd veel aandacht rondom de toegang bij het proces op orde brengen. Daar wordt hard aan gewerkt Eerste stap die ze gezet hebben is door er intern naar te kijken en vervolgens om de verbreding te zoeken, hoe doe je dat met partners. Dat moet nog meer gedaan worden, dat is voor de komende tijd. We merken dat het soms wat zoeken is naar wat de klant nodig heeft. Hoe zorg je dat je aansluit bij die klant. Eigen plannen en oplossingen van klanten werken vaak toch beter dan wanneer je het ze oplegt. Er zijn veel wisselingen geweest, soms moet je de samenwerking op mensen weer opnieuw opbouwen. Het is belangrijk om te kiezen voor continuïteit. Daarnaast is het belangrijk om de visie en de ideeën met elkaar af te stemmen. En samenwerken in de wijken vanuit de grote vraagstukken. Daarnaast hopen wij dat we op korte termijn met elkaar in gesprek gaan over over hybride teams. Dus dat je samen, zowel de wijkteams als de gemeentelijke specialisten en de ketenpartners de zorg voor de inwoners beter maken.

Dhr. Fransen, huisarts: Voor de goede orde: ik zit hier niet namens de huisartsen, tot 1 januari was ik coöperatie voorzitter. Ik ben vandaag wel uitgenodigd vanwege een bestuurlijk verleden. Project met de jeugdzorg al jaren in onze praktijk. Wat we daarvan vinden is dat het heel prettig is om de mensen te kennen en van elkaar te weten hoe de werkwijze is. Jeugdzorg heeft gezorgd dat in onze praktijk de drempel lager is, ook voor budgetten, omdat ze niet meer naar een instelling toe hoeven, ze kunnen gewoon in de wachtkamer zitten. Ze hebben het idee dat er goed wordt samengewerkt met de jeugdzorg. Dat is deels ook zo, in ieder geval met gegevensuitwisseling.

Bij perspectief in onze praktijk niet, wel bij andere huisartspraktijken daar is een pilot in die samenwerking. Soms zijn er ook huisartspraktijken die er niets mee doen, die geven aan al erg druk te zijn met de patiënten.

Via een coöperatie ga je die samenwerkings pilots doen. Dat wordt besproken en in veel gevallen kan dat doorgang vinden. Dat is een goede weg om huisartsen te benaderen, beter dan via een individuele praktijk.

VVD: vraag aan dhr. Fransen over het project met jeugdzog. Hoe heeft dat vorm? Is dat een praktijkondersteuner of is dat anders ingevuld?

Dhr. Fransen: Dat is anders ingevuld. In de omgeving is de samenwerking tussen jeugdzorg en huisartsen enorm divers. Jeugdzorg valt niet onder de zorgverzekeringswet. Dus als wij een normale POH een gesprek laten voeren met iemand van 14 met een probleem, dan is dat niet betaald, wij kunnen dat nergens declareren. Maar die weg wordt wel gekozen door andere praktijken. Wij hebben er voor gekozen om de verantwoordelijkheid te laten bij de gemeente, bij het CJG, en om meer samenwerking te zoeken. Dan hebben we ook geen gedoe met nog meer personeel in dienst. Dat is waar huisartsen tegenaan lopen, we hebben nu al een praktijkmanager nodig die alle personeel managet en aanvullend is. In Warnsveld vinden wij het wel prettig dat de verantwoordelijkheid bij het CJG ligt. In de pilotfase stellen wij om niet ruimte beschikbaar. Ook bij CJG heeft het veel begrip opgeleverd over hoe wij werken en hoe de jeugdzorg daarin past. Dat heeft ook gemaakt dat we makkelijker verwijzen naar het CJG. En tijdens de koffie krijgen we vaak een terugkoppeling over een bepaalde patiënt. De drempel is lager geworden.

VVD: Ervaart u ook dat door deze samenwerking met het CJG patiënten korter bij u zijn dan anders?

Dhr. Fransen: Nee. Ik ben zelf degene die de samenwerking gezocht heeft. Had ook te maken met een comité dat zich had opgericht bij de transformatie jeugdzorg naar de gemeente. Het is onlogisch dat wij verwijzen naar jeugdpsychiaters zonder dat de diagnose rond is en zonder dat we psychisch weten wat er nodig is, en dat de gemeente daar de rekening over moet betalen. Ik laat het altijd aan het CJG over voor de doorverwijzing.

D66: Waar zou de regie moeten liggen bij de Jeugd GGZ, de wat zwaardere zorg? Bij de gemeente of bij de hulpverlenende organisatie.

Dhr. Van Gorp: Wij werken vanuit het model van de positieve gezondheid. Dat betekent dat als er op andere domeinen nog allerlei vraagstukken binnen het gezin spelen, dan geven de voorkeur om de regie bij de toegang of bij het CJG te leggen. Als het een enkelvoudige vraag is dan kan Dimence de regie wel pakken.

D66: In de visie van de gemeentes wordt ook nog wel eens gesproken over budgetplafonds. Dat we een plafond gaan aanhouden voor wat betreft onze zorg. Wat gaat het doen met wachtlijsten?

Dhr Hovenkamp (Beschermd wonen GGNet): Wat ik heb gemerkt is dat sinds de aanbesteding is geweest er heel veel partijen zijn waarmee je moet samenwerken dat het voor ons als zorgaanbieder totaal onoverzichtelijk is geworden. Daarvoor waren we met een aantal netwerkpartners in gesprek over hoe we het samen kunnen doen. Met Tactus doen we dat ook. Dat is ingewikkelder geworden. Voor ons als aanbieders is het van belang om te weten: waar kunnen we op rekenen, waar moet ik mijn team op gaan bouwen, wat voor en hoe veel mensen heb ik nodig? Dat is op dit moment voor ons lastig. Er kan ieder moment weer een aanbieder bij komen. Budgetplafond geldt hetzelfde voor. Als wij weten waar we aan toe zijn dan kunnen we aangeven wat we kunnen bieden. Voor ons is het nu heel lastig om plannen te maken voor over vijf jaar, omdat we niet weten welke kant het op gaat.

D66: Zou het budgetplafond juist helderheid verschaffen?

Dhr. Hovenkamp: Als we van tevoren met elkaar in gesprek gaan, dan weet je waar je aan toe bent.

GroenLinks: pilots bij de huisartsen. Bij Fransen alleen pilot met CJG. Perspectief is ook met pilot bezig met andere huisartsen. Wat zit er niet bij dhr. Fransen in de praktijk en wat zit er niet bij Perspectief?

Dhr. Fransen: Dit zijn pilots. Wij hebben het initiatief genomen om contact met CJG op te pakken. Er is aan de coöperatie van de huisartsen gevraagd of er huisartsen zijn die interesse hebben om iets met Perspectief te doen? Dat waren andere huisartsen. Het heeft er ook mee te maken dat de diensten van huisartsen uitbreiden. Het aantal verrichtingen per patiënt stijgt door de leeftijdsopbouw van inwoners van Zutphen. Bij 75 plussers is het aantal verrichtingen 30 per jaar en gemiddeld is 8 keer per jaar. Dat levert veel extra werk op. Huisartsen hebben ruimte gebrek. Huisartsen zouden wel willen meewerken aan een pilot maar ze kunnen geen spreekkamer aanbieden.

GroenLinks: Wat doet Perspectief specifiek in de pilot?

Mw. Klungers van Perspectief: Een ding doen wij niet: jeugdconsulenten kunnen indicaties en beschikkingen afgeven, dat kan perspectief niet. En het verschil zit hem in de breedte van de doelgroep. Jeugdspecialisten zitten exclusief op jeugd en het systeem eromheen doen wij voor alle leeftijdgroepen. Ouderen komen veel, dat vraagt ook specifieke kennis. Gaat vaak over eenzaamheid en over dag invulling. Er is een goede kennis van sociale kaart nodig. Dat hebben huisartsen wat minder. Huisartsen durven weer meer door te vragen. Dan gaat het niet altijd over geindiceerde zorg maar juist om de brede context van het gezin. We zitten op een plek samen, dat heeft een meerwaarde omdat je verschillende perspectieven hebt hoe je naar problemen kijkt en omdat daar ouderen en volwassenen in worden meegenomen. Vluchtelingen komen ook veel. Is nog in de pilotfase. Zijn nog aan het uitzoeken wat werkt.

GroenLinks: Perspectief bij de huisarts, zit daar wel of niet iemand van het CJG bij?

Mw. Klungers: Wij zitten in 4 praktijken, bij 1 praktijk wel en bij de andere drie zit niet het CJG.

Burgerbelang: Er zijn 2 pilots. Wat is de uitwerking van beide? Hoe gaan we dat doen, want ieder heeft zijn eigen belang hierin?

Dhr. Klungers Perspectief: Daar wordt samen met de gemeente onderzoek naar gedaan door Proscoop.

Dhr. Fransen: Wat bedoelt u met ieder heeft zijn eigen belang er in?

Burgerbelang: Niet een persoonlijk belang, maar een eigen visie. Kan je soms belemmeren.

CDA: Wat kan er beter?

D66: aanvulling: en Wat missen jullie nu?

Dhr. Fransen: Wat in onze pilot nog een beetje een probleem is geweest is de communicatie. Aanmelden op een veilige manier, terugkoppeling hoort ook veilig te zijn. Geldt ook voor Perspectief. Opbellen is makkelijk en veilig, maar vaak is de persoon die je moet hebben niet beschikbaar. Informatie uitwisseling is wel een knelpunt.

Mw. Klungers, Perspectief: Wat wij missen is samenwerking in de wijk gaat met name om de mensen die specialist zijn binnen de gemeente maar ook van zorgpartijen, met elkaar optrekken om de beste zorg aan de inwoners te bieden. Er wordt nog te veel langs elkaar heen gewerkt. Voorbeeld: Sociale wijkteams, daar hebben we regelmatig een jeugdspecialist. Dat is erg prettig, je kunt snel schakelen samen op huisbezoek gaan als dat functioneel is. Ik zou dat graag meer willen.

VVD: Waar blijft de regie van de client? Dat is een van de dingen die we voorop hebben staan.

Mw. Klungers van Perspectief: Dat ben ik met u eens. Daar waar klanten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de problemen die ze hebben, hoort dat bij hun. Dat is precies waar Perspectief voor staat, en dat is waarom samenwerken vaak betekent dat je met de klant zaken bespreekt. Dus we gaan niet over de klant praten maar met de klant. Dat is best nog zoeken. Als je dichter bij elkaar zit kan je dat wat makkelijker organiseren. Natuurlijk ligt de regie bij de klant.

PvdA: Vraag voor mw. Klungers: Kunt u voorbeelden geven van het langs elkaar heen werken?

Mw. Klungers: Dat geldt met name als er meer aan de hand is. Dan is het belangrijk om het samen met de klant af te stemmen. Hoe zorg je dat je gezamenlijk de juiste zorg biedt? Soms zitten zoveel hulpverleners in een gezin dat ze drukker zijn met de hulpverleners dan met het gezin. Gaat steeds beter maar er is echt nog iets in te doen.

PvdA: Wat is dan uw visie op hoe dat dan zou moeten?

Mw. Klungers perspectief: Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de regie. Wie de regie neemt verschilt per casus, waar ligt het zwaartepunt.

Dhr. Hovenkamp GGNET: Wat ik mis is snelheid. Wij weten vrij goed waar cliënten wonen. Wij hebben regelmatig cliënten die op een punt zitten waarbij het mis kan gaan. Voordat je echt wat kunt doen moet je een indicatie hebben, maar die weken kunnen net cruciaal zijn.

Wat ik ook mis is woningmarkt, woningen die passen bij onze cliënten, zij hoeven geen eengezinswoningen, hebben genoeg aan een klein appartement. Ze komen in dezelfde wijken terecht. Het zou mooi zijn als je dat zou kunnen gaan verspreiden. Het vraagt om onrust in wijken.

D66: Snelheid, en weten hoeveel financiën je ervoor hebt zodat je ook weet wat je zou kunnen doen, met een aantal ketenpartners. Zou u graag een lump sum financiering willen met verantwoording achteraf?

Dhr. Hovenkamp: Wat ik zou willen is vooraf met elkaar in gesprek gaan wat zijn de problemen in een bepaalde wijk en wat zijn de vragen en wat is de overlast. Wat vaak vergeten wordt, we zijn voor een ander project samen met ’s Heeren Loo en Tactus aan het kijken of we samen een woonvorm kunnen doen voor mensen met LVB, verslaving en psychiatrie, om kosten te vergelijken hebben we een aantal casussen eruit gehaald. Die kosten hebben we doorberekend en als je kijkt wat die mensen nu kosten aan gemeente, aan politie inzet, ambulances dan is het goed om daarover in gesprek te gaan. Wat is de vraag in de wijk, wat zijn de zorgkosten? Wat kunnen we oplossen?

VVD: Vraag voor mw. Klungers: Afstemming en samenwerking bij adressen waar veel hulpverleners moeten komen. Hoe is de verhouding in het totale bestand waar u mee te maken hebt tot het aantal ingewikkelde casussen en de enkelvoudige casussen?

Mw. Klungers: De vraag is wat noem je complex? Meerdere leefgebieden? Multiproblem? Iedereen gebruikt er zijn eigen definities voor. Dat maakt het lastig om er een antwoord op te geven.

VVD: Ik noemde situaties waarbij er meerdere hulpverleners en verschillende organisaties in beeld zijn. Niet multiproblem.

Mw. Klungers: 73% is meervoudige problematiek, over het algemeen zijn er meerdere hulpverleners.

GroenLinks: Nieuw te vormen hybride teams: politie, woningbouw, allerlei pp. Wie zouden daar partij in moeten zijn?

Mw. Klungers: hybride teams is een samenwerking van sociale wijkteams en gemeentelijke specialisten. Gezamenlijke opgave. Bij wijken moet je kijken wat nodig is. In de GGZ is sprake van meer ambulantisering is, dus mensen veel meer in de wijk gaan wonen, dat is een belangrijke partner.

ChristenUnie: De uitgangspunten in het beleid zijn van zorgen voor naar zorgen dat, wat betekent dat voor Perspectief?

Mw. Klungers, Perspectief: Voor ons betekent dat dat we altijd met klanten kijken hoe we samen met hen een eigen plan kunnen maken en ook eigen oplossingen kunnen vinden met een netwerk. En hoe je daar duurzame oplossingen van kan maken. Dat lukt niet voor iedereen.

Dhr. Fransen: Budgetplafond: voor huisartsen is dat totaal anders dan voor andere aanbieders. We zijn open, de mensen komen bij ons. We kunnen ze niet meer verwijzen als het gevolg van budgetplafonds wachtlijsten is. Budgetplafonds vragen om veel overleg met aanbieders zodat de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden. Als je alleen maar een budgetplafond maakt dan is dat voor huisartsen vervelend.

D66: Wat is het pluspunt ten opzichte van de huidige situatie om er nog een extra hybride team tussen te zetten in plaats van een expertisecentrum en ten aanzien van de bestaande teams?

Mw. Klungers, Perspectief: Hybride teams of stedelijke expertise teams zijn woorden waar je aan inhoud moet geven, en dat is het belangrijkste. We zitten nog te weinig dicht bij elkaar. Soms werken we te veel langs elkaar heen. We zouden meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Specialisten bij de gemeente hebben hele specifieke kennis en sociaal werkers zijn generalisten en sterk zijn in het aansluiten bij mensen, motiveren om zelf een plan te maken en oplossingen te vinden. Die krachten moeten we beter bundelen.

Dhr. Hovenkamp: Als voorbeeld: we hebben met het Plein in Zutphen afgesproken dat klanten die psychiatrische problemen hebben als verslaafd zijn, Tactus als wij dezelfde indicatie krijgen, en beide declareren op die indicatie. Tactus en GGNet. We zijn in uren niet toegenomen, de uren nemen juist af, en we kunnen klanten beter helpen. De overlast neemt af.

Burgerbelang: Samenwerken loont. Wie moet overkoepelend de regie pakken om de teams te pakken?

CDA: Interruptie: moet iemand dat wel pakken?

Burgerbelang: Dat is een goede vraag, die leg ik graag bij de experts neer.

Dhr. Hovenkamp: Dat is exact wat ik in het begin zei dat zo veel partijen op de markt hebt dat je bijna geen partijen kan uitsluiten. Het is erg ingewikkeld om dit te doen. Het is een terechte vraag maar een lastige vraag.

Dhr. Van Gorp: De eerste die je de regie gunt is de burger zelf. Die kan wel bepalen wie hij zou willen dat daarnaast de regie neemt. Wat belangrijk is, dat geldt ook voor het gezinsplan, dat die regiefunctie duidelijk beschreven is. En dat die regie ook gegeven wordt.

GroenLinks: Gaat ook over hele Participatiewet, de burger die regie voert op zijn gezondheid. Dat is tweeërlei, dat is bezuinigen maar het is ook beter voor de burger. Nergens zie ik ervaringsdeskundigheid in het voorveld. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Mw. Klungers: Dat is een recente ontwikkeling, daar moet nog meer ervaring in opgedaan worden. Gebeurt al wel. Bijvoorbeeld bij schulden, armoede. Heeft wel meerwaarde.

VVD: 450 aanbieders zijn er veel. VVD heeft informatie ingewonnen bij andere gemeenten, een daarvan is Voorschoten. Maar niet alle aanbieders bieden hetzelfde. Het is heel duidelijk dat je op een gegeven moment met een aantal aanbieders te maken hebt en misschien dat de gemeente daar nog wat meer in kan ordenen om te zorgen dat de samenwerking beter verloopt.

Dhr. Van Gorp: De koppeling met de plafonds, daar ligt ook een kans. Wees kritisch naar welke partijen er meedoen. In Zutphen is gekozen op planfonds op producten. En kijk voor welke producten je welke partij daarvoor wenst.

D66: Aan de wethouder: pak de kans om het aantal aanbieders te verkleinen en daardoor de samenwerking te vergroten.

we gaan verder met het onderwerp Budget doorontwikkeling toegang sociaal domein

College: Voorafgaand aan het gesprek over het budget voor de doorontwikkeling toegang sociaal domein even terug naar 2017, wat er aan vooraf is gegaan. Eind 2017 heeft de raad de visie op de toegang voor het sociaal domein herijkt. Daar is bepaald dat we een integrale toegang nodig hebben dicht bij de inwoners. Dat er een kwaliteitsimpuls nodig is als het gaat om dienstverlening. En het terugdringen van uitvoeringskosten. In de tussentijd is er veel werk verzet en behoorlijk wat veranderd. De liquidatie van het Plein en de gemeente is uit Delta getreden. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben is op basis van het operationeel ontwerp en het implementatieplan dat in september 2018 door u is vastgesteld. Dat is een organisatorische vertaalslag van de keuzes die we gemaakt hebben, gepaard met een bezuiniging om de uitvoeringskosten terug te dringen en tegelijkertijd wel een stabiele organisatie te behouden. Per 1 januari 2019 is alle personeel van het Plein naar de gemeente gegaan. Daarmee hebben we kosten voorkomen voor een sociaal plan. De raad heeft toen besloten om een reserve risico te stellen van 1,4 miljoen. Dat is gereserveerd voor de kosten die de liquidatie met zich meebrengt. Het personeel is meegenomen naar de gemeente Zutphen maar niet iedereen zit op de juiste positie en plek. Afgelopen maanden is dat in beeld gebracht, en wat er voor nodig is om dat wel te bewerkstelligen. Alle verplichte taken kunnen met de huidige bezetting worden uitgevoerd. Maar om dat goed te kunnen uitvoeren ook onderdelen voorwaardelijk daarvoor, zoals een ICT systeem dat goed werkt. De 1,4 miljoen is een beklemde post in de algemene reserve, dus daar gaat de raad over. Wat het college voorstelt is om 600.000 uit die reserve te halen voor de ontwikkelingen die we door moeten voeren. Daarnaast hebben we uit de reserve een bedrag voor de verlof voorziening een bedrag van 160.000 euro. Dat betekent dat de uitkomst is dat van de reserve 644.000 euro terug naar de algemene reserve en daarmee geen beklemde post meer is. Dat is het voorstel aan de raad.

D66: D66 is in vertwijfeling: we besluiten om 600.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de toegang tot het sociaal domein conform het operationeel ontwerp en het implementatieplan. Dat concept plan is 25 september 2018 vastgesteld door het college maar we hebben dat in de raad nog nooit vastgesteld. De raad heeft in 2017 een visie vastgesteld dat we gaan werken met wijkteams en met een expertisecentrum. Dat daar nu een verandering in komt rondom de hybride teams, dat kan een goed verandering zijn, maar daar moeten we eerst met elkaar in de raad over spreken. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Nog een vertwijfeling: in burap 1 hebben we ook 5 ton (euro) beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de toegang en het werkbedrijf. Dat is overschreden, uiteindelijk 625.000 op uitgegeven, met name voor ICT. Waarom is er nu extra budget nodig?

College: Begrijp de vertwijfeling. Wat we aan het doen zijn is nog steeds de uitvoering van de herijkte visie van de toegang tot het sociaal domein. Zodra wij daarbinnen blijven dan voeren we uit waar we mee bezig zijn. Als het gaat om het operationeel ontwerp en het implementatieplan, dat is een uitvoeringsdocument wat voortvloeit uit de visie.

D66: Dan blijft mijn vraag of we niet eerst het gesprek zouden moeten voeren over de hybride teams. Toegang door middel van de wijkteams, bestaande wijkteams die er al waren, dat hebben we als raad vastgesteld met daarboven een expertisecentrum die invliegt in de al bestaande wijkteams. Daar is een amendement voor ingediend. Er is toentertijd nooit gesproken over een hybride team.

College: Ik kan u gerust stellen. We hebben bij het raadsvoorstel de concept route kaart toegevoegd met daarin alle stappen die nog te nemen zijn om te komen tot de uitvoering van wat we besloten hebben. Dat hebben we gedaan zodat u kunt zien wat voor stappen er nog genomen moeten worden. Het budget dat wij vragen raakt niet aan de hybride teams of andere stappen die daarin genoemd worden. Het zijn frictiekosten, voor het grootste deel gaat dat over de kosten die het personeel met zich meebrengen. Voor een klein deel ook ICT. Het budget beslaat niet de volledige routekaart die we in concept hebben bijgevoegd.

D66: Dan komt D66 toch weer terug op het feit dat als je een expertisecentrum gaat inrichten of je gaat hybride teams samenstellen, dat vraagt een andere wijze van werken van medewerkers. Je wilt medewerkers laten afvloeien of laten omscholen of opnieuw aannemen passend binnen het concept wat je voor ogen hebt. Dan moet je wel met zijn allen eerst duidelijk hebben wat voor concept je voor ogen hebt.

College: De hybride teams is vaker voorbij gekomen, en het wordt behoorlijk groot gemaakt. Het is een van de onderdelen die we in de routekaart beschrijven. Maar uiteindelijk gaat het over de manier van samenwerken. Met de opzet van de hybride teams gaat niet de hele organisatie over de kop. Het gaat over een nieuwe manier van werken.

SP: Raakt afgeleid van alle ambtelijke taal die er gesproken is. We hebben zelf om dit forum gevraagd in de raad, wanneer reserve wordt aangesproken dat we dat bespreken in het forum. Gaat niet om nieuw geld, gaat om gereserveerd geld voor de gemeentelijke toegang van het sociaal domen. Vorig jaar hebben we een reserve van 1,4 miljoen aangelegd voor eventuele kosten waarmee we te maken krijgen na de opheffing van het Plein. Nu vraagt het college 6 ton van de 1,4 miljoen voor de opheffing van het Plein.

College: Ja dat is waar het om gaat. Benadrukken als wij het hier hebben over geld dat over het personeel gaat, dan gaat het over het specialistenteam van de toegang.

VVD: 1. Er gaat 644.000 euro terug naar algemene reserve, dat staat niet in het besluit. Dat wil de VVD graag helder hebben.

2. Als de VVD de bedragen van 450.000, 75.000 en 75.000 ziet, is dat niet specifiek gericht op alleen maar hybride teams. VVD sluit aan bij wat de wethouder zei dat hybride teams groter gemaakt worden dan nodig.

College: We noemen dat bedrag vast, we gaan dat vermelden in de volgende Burap. Daarom ziet u het hier niet terug.

D66: In het besluitpunt staat niet dat we de frictiekosten gaan aanwenden voor hybride teams. In het besluitpunt staat letterlijk dat we 6 ton beschikbaar stellen voor de doorontwikkeling van de toegang conform het operationeel ontwerp en het implementatieplan. Maar we hebben in de raad nog nooit dit plan besproken of uitgesproken dat we achter dit plan staan. De hybride teams maken daar een onderdeel van, maar het is nog groter. Financiën volgt beleid en niet andersom.

SP: Als we het zo zouden doen als D66 schetst, wat gebeurt er dan met de medewerkers?

College: Ik benadruk: het budget dat wij hier noemen gaat specifiek alleen over het gemeentelijke toegangsteam.

Burgerbelang: Deelt de mening van D66. Zoals hier verwoord staat het niet in het raadsbesluit. Als het raadsbesluit wordt aangepast conform wat hier staat dan klopt het.

College: Voor het college is het geen punt om het specifieker te verwoorden. Inhoudelijk zijn we het eens, het is aan u als raad om de tekst te bepalen hoe u het vaststelt.

VVD: Wethouder is begonnen met te vertellen in welk kader dit nog steeds past. Dat was het concept plan, en dat is al lang geleden aan de orde geweest, en daar zijn geen wijzigingen in aangebracht.

CDA: Als raad nemen wij een besluit en daar worden we ook aan gehouden. Als het CDA een besluit neemt dan gaat dat specifiek en zorgvuldig. Dus verzoek is graag aanpassen. We kunnen van alles bedoelen, maar dat is niet waar we over stemmen.

College: U als raad stemt er over en u kunt dit zelf bepalen. Ik zou het niet willen tegenhouden. Hoe het wordt vastgesteld, wij willen graag door met de uitvoering en de bedoeling die we daar achter hebben, en daar is dit budget voor nodig.

ChristenUnie: Blijkbaar is het nog niet goed doordacht anders hadden we het risico kunnen voorkomen.

VVD: interruptie op ChristenUnie: heeft niet te maken met doordenken maar met het proces waar we inzitten.

D66: Nogmaals het concept hebben we nooit als raad vastgesteld, dan gaan we er nu 6 ton aan uitgeven. We praten altijd over geld, maar niet over hoe we het vorm willen geven. Laten we leren van het verleden, en ook wat we hebben teruggekregen vanuit de rekenkamer. Raad, praat over hoe je het wilt en zet dan je budget erachter.

GroenLinks: 25 sept 2018 is ontwerp toegang sociaal domein vastgesteld. Kennelijk is het niet helemaal helder, zitten we midden in het proces van de verandering en zitten we midden in het proces van hoe de toegangspoort er uit ziet. Waar gaat het geld heen, hoe ziet de toegangspoort er uit? Is dat volgens de nieuwe documenten en de nieuwe ontwikkeling met de nieuwe termen als hybride teams? Er is wat onduidelijkheid.

D66: Vastgesteld door het college maar de raad heeft er niets over gezegd.

SP: SP raakt in de war. Gaat het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van 6 ton zodat medewerkers niet overspannen worden door de werkdruk.

College: Wat we op dit moment voorleggen aan de raad is het voorstel om dit budget hiervoor te bestemmen. De aanloop ernaartoe heb ik verteld. Dit zijn de kosten waarvan wij nu weten dat we ze nu maken op basis van de afspraken die wij hebben gemaakt. Zoals we de toegang in visies hebben vastgelegd, om dat zo te krijgen, daar moet nog meer voor gebeuren. Daarom hebben wij een concept routekaart gemaakt om aan te stippen welke ontwikkelingen er nog aan komen. Op dit moment hebben wij dit budget nodig waarvan wij nu weten dat we dat nodig hebben om de veranderingen door te kunnen voeren. In de concept routekaart leest u dat er nog een heel aantal ontwikkelingen vorm moeten krijgen, onder andere het vormen van hybride teams. Daar komen nog veel momenten waarin wij alle gelegenheid hebben om het daar over te hebben. Wat wel al zo ver is, zijn de ontwikkelingen die ik net noemde, waar dit budget voor nodig is en waarvan het logisch is om die uit deze reserve te halen.

Voorzitter: Bespeurt dat dit onderwerp nog niet voldoende besproken is.

Burgerbelang: De wethouder zegt pas het voorstel waan naar u wensen en ik ga het uitvoeren. Maar de wethouder geeft ook aan dat het college er nu mee verder wil. Burgerbelang wil de wethouder vragen: pas het raadsbesluit aan aan de wensen van ons. Dan kunt u door, en dan is er geen ruis.

College: Inhoudelijk verschillen wij niet zo. Ik vind het belangrijk dat de eerstvolgende raadsvergadering dit vastgesteld kan worden. Dus ik zal het aanpassen en dan hebben we het er in de raadsvergadering over.

Burgerbelang: Dus u doet deze toezegging?

College: Ja.

Voorzitter sluit dit onderwerp en gaat door naar het volgende onderwerp. zie hiervoor het verslag bij Aanvullende maatregelen bij thema's 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het Sociaal Domein van Berenschot.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Programmabegroting Zutphen 2020-2023 (07-10-2019)

Datum 07-10-2019 Tijd 21:00 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom allemaal bij dit Forum over de Begroting 2020.
Vandaag is nog een document toegevoegd aan de stukken. Het gaat om de beantwoording van het college op vragen die op 26 september in het Forum onbeantwoord bleven.
Dit Forum is onderdeel van een reeks over de begroting en volgt op de eerdere technische vragen sessie (23 september) en het Forum waarin het college de begroting heeft gepresenteerd (26 september). In deze oordeelsvormende vergadering is er gelegenheid voor meningen en debat. Verder nodig ik u uit amendementen en moties alvast aan te kondigen.

SP: We zijn als gemeente bezig met een historische bezuinigingsoperatie. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog aanvullende bezuinigingen nodig. Een belangrijke oorzaak is dat we vaak afhankelijk zijn van andere instanties. De berichtgeving van Follow the money over zorgcowboys, ook in Zutphen, die hun zakken vullen met gemeenschapsgeld was schokkend. IJsselzorg maakt € 330.000 winst. Dit kan niet en zeker niet als de gemeente zelf streng moet bezuinigen. Wij vinden dat commerciële bedrijven in het sociaal domein moeten stoppen met winsten te maken. Zij moeten inzicht geven in de uitgaven, of wij stoppen de samenwerking. De SP zal hiervoor een plan indienen bij het begrotingsdebat in de raad.
Op Zutphen Academy kan ook de resterende € 70.000 worden bezuinigd. De toeristenbelasting kan omhoog naar 2,75 euro. Volgens ons levert dat € 200.000 extra op. We kunnen daarmee de klappen voor armoede of de zorg verzachten of de onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen.
We vragen ons af wat er met de resterende € 200.000 voor Krachtig Zutphen kan worden gedaan. Dat kunnen we ook geheel inleveren.
Hoe staat het met de uitvoering van motie 38 Beschermingsbewind in gemeentelijke handen uit 2018? We verwachten dat dit € 300.000 kan opleveren.
Graag hoor ik reacties van de andere fracties op onze voorstellen.

VVD: We staan voor een enorme opgave, die een grote impact zal hebben op Zutphen. In de toekomst moeten tegenover structurele lasten ook structurele baten staan. Met de OZB verhoging zijn we niet blij. Is dit alleen voor de komende jaren of voor de lange termijn? Kunnen we hiervoor een evaluatiemoment inlassen? Een vraag over onze liquiditeitspositie. Hoe stabiel zijn we in onze geldstromen? We zien deze bezuinigingsoperatie als pijnlijk, maar nodig voor Zutphen. In reactie op de SP; eens dat gemeenschapsgeld goed terecht moet komen. Voor een verdere inhoudelijke reactie zien we graag eerst het uitgewerkte plan.

GroenLinks: Er wordt wel gezegd dat iedere crisis ook een kans is. Dat zie ik nog niet zo in deze begroting. De toeristenbelasting kan omhoog. Het resterende bedrag voor Zutphen Academy mag worden wegbezuinigd. Onze fractie had liever gezien dat Krachtig Zutphen meer budget behouden had, eventueel ten koste van de OZB. Als ik de VVD zo beluister, zit dat er niet in.
Zoals partijleider Klaver ook al aangaf, aan scorebord politiek doen we niet. We zijn het echter niet op voorhand al met de begroting eens. Het toerekenen van uren aan projecten (voorstel 8) levert schuld en rentelast op. Dat is op de pof leven, daar zijn we ongelukkig mee. Voor wat betreft de commerciële zorg; daar willen we goed naar kijken en eventueel ons beleid op aanpassen.

D66: De zogenoemde zorgcowboys zijn ons een doorn in het oog, eventuele winsten moeten weer ten goede komen aan de zorg. Een kleine winst van 4% mag volgens de regels wel worden geboekt. Dat moeten we aan de inkoopkant regelen. We willen goed met onze partners samenwerken. Misbruik van geld willen we stoppen, maar het beeld van zakkenvullers moeten we voorkomen.

SP: Het probleem is dat deze zorgbedrijven geen inzicht willen geven. Van die 4% zou ik nog acceptabel kunnen vinden.

D66: Die 4% is landelijk erkend, dat is geen keuze en nodig voor bedrijven om voort te kunnen bestaan.
Zutphen Academy helemaal schrappen is voor ons akkoord. Het verhogen van de toeristenbelasting ook. Waarom is de Poort van Zuid in de begroting opgenomen en de Hanzehof niet? Het Taalhuis en de Waterkracht zijn alleen voor 2020 begroot, gaan we daarmee stoppen?
De weerstandsratio van de gemeente is 0,3, dat vinden wij zorgwekkend. In de financiële kaders die we hebben afgesproken is opgenomen dat we op 1,5 willen uitkomen. Het is lastig om optimisme te voelen bij deze begroting, ondanks het werk dat is verzet.

College: Een deel van de vragen is specifiek op het terrein van de collega wethouders, daar komen we later schriftelijk op terug.
Zorgcowboys willen we niet. Er zijn echter ook veel organisaties die goed en netjes werken. De zorgtarieven worden in de regio bepaald, daar kunnen we niet van afwijken. Wethouder Ten Broeke heeft geprobeerd om tariefstijging/ prijscompensatie regionaal tegen te gaan, maar dat is niet gelukt.

SP: Bij vermoedens van misbruik kunnen we toch samenwerking heroverwegen?

College: Dat klopt. Over de samenwerking kunnen we onderhandelen, over de prijs niet.
De toeristenbelasting verhogen naar € 2,75 per dag levert € 75.000 op. Voor Krachtig Zutphen blijft nog € 300.000 over, geen € 200.000. Het uitgangspunt is dat we met cofinanciering goede plannen kunnen ontwikkelen, zodat we de stad niet op slot zetten. In 2021 moeten structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De algemene reserve willen we versterken door maatregelen uit de categorieën 2 en 4, bijvoorbeeld door panden en gronden te verkopen. Ook van het onderzoek van Rijnconsult naar het Fysiek Domein en de Bedrijfsvoering verwachten we het nodige ten bate van de algemene reserve. Voor de OZB hebben we gekozen voor een midden-scenario, het gaat om een bedrag tussen de 22 en 40 euro per jaar. Dat hebben we gedaan omdat we willen dat zo veel mogelijk Zutphenaren bijdragen aan een financieel gezonde gemeente. De VVD vraagt of dit een tijdelijke maatregel kan zijn. Laten we alsjeblieft ophouden met het terugdraaien van structurele (dekkings)maatregelen als het weer iets beter gaat. Dan zitten we over een paar jaar weer met hetzelfde probleem. Onze liquiditeitspositie wordt ambtelijk goed bewaakt. De Zutphen Academy was bedoeld om de ambtenaren te laten excelleren. Daar zijn hele mooie samenwerkingsverbanden uit voort gekomen. Hopelijk blijft er wel iets van dit budget overeind. De Poort van Zuid stond al voor een bedrag in de boeken, de Hanzehof nog niet. Voor wat betreft de consequenties van het toerekenen van uren aan projecten ben ik het oneens met GroenLinks. (Uitleg ambtelijke ondersteuning, Ronald Kleine Koerkamp, volgt.)
Ik zeg u toe dat we dit alleen zullen doen met betrekking tot cofinanciering, grondexploitaties en riolering.

Burgerbelang: De afgelopen 12 jaar heb ik nooit een OZB verlaging meegemaakt in Zutphen. Dit zijn laaghangend fruit maatregelen. Het perspectief voor Zutphen wordt steeds slechter. Ik ben benieuwd of er effecten bekend zijn van de Ozb verhoging die 2 jaar geleden voor ondernemers is ingevoerd. Eens met de SP dat de misstanden in de zorg die Follow the money heeft aangetoond schandalig zijn. Wordt er gehandhaafd op fraude in de zorg? Het gaat mij om bedrijven en inwoners.

PvdA: De bezuinigingen op armoedebeleid vind onze fractie het moeilijkste punt. Dit kan gezinnen € 125 per jaar schelen. Kunnen we hier de scherpste kantjes van afhalen?

D66: Heeft u de effectrapportage op minima beleid van september 2018 bekeken?

PvdA: Jazeker, deze maatregelen komen er helaas nog bij. De effecten zijn echter niet helder.
De Meedoenregeling van € 160.000 is een bescheiden bedrag, maar de impact op gezinnen is enorm. De vergoedingen in Zutphen zijn zeker niet bovengemiddeld, als je dat vergelijkt met andere gemeenten. Geld dat we in de zorg stoppen, moet goed terecht komen. Budgetplafonds kunnen daarin behulpzaam zijn.

D66: Budgetplafonds in het beleid opnemen? Iedereen heeft toch recht op zorg?

PvdA: De budgetplafonds die wij beogen hebben geen effect op de toegang, maar kun je toepassen op twijfelachtige zorgaanbieders.
Krachtig Zutphen vinden wij belangrijk, we willen de stad niet op slot zetten. Het uitbaggeren van de Industriehaven is voor ons een project dat, gelet op de werkgelegenheid en Cleantech, heel zinvol is en passend in Krachtig Zutphen. Het volledig schrappen van het budget voor Zutphen Academy is voor ons akkoord. Het Rijk compenseert tekorten voor jeugd tot 2021. Hoeveel ontvangen we dan? De BUIG gelden zijn bekend gemaakt. Kunnen we inzien hoeveel we krijgen voor de participatiewet?

CDA: De begroting is een broos geheel. Een uitgangspunt is Zutphen krachtiger te maken. Dat zie ik niet terug. Welke denkrichtingen zijn er om deze ambitie te concretiseren? De fractie ziet liever minder bezuinigen op het voorveld. Deze kunnen als een boomerang terug komen. Jongerenhuisvesting zien wij niet als een kerntaak van de gemeente. Wij pleiten voor een kernachtig Zutphen. Wat we moeten doen, dat doen we. We hoeven niet overal voorop te lopen, laat anderen eerst de kinderziektes oplossen. Als voorbeeld noem ik de energietransitie. Er is veel onvrede over het verduurzamen van bestaande huurwoningen. Het is belangrijk dit wantrouwen aan te pakken. We vragen hier daadkrachtig leiderschap van de verantwoordelijk wethouder.

SP: Ik neem u graag een keer mee naar deze wijken om de renovaties te bekijken en bewoners te spreken. Ons Huis levert goed werk met de renovaties. Ieder1 slaagt daar niet in.

CDA: Het gaat mij vooral om daadkrachtig leiderschap. Van de wethouder verwacht ik een krachtig optreden, ook in zijn contacten met Ieder1.

BewustZW: Het punt van de SP over zorgcowboys kunnen wij onderschrijven.

PvdA: Wat vindt u van de budgetplafonds als mogelijke oplossing?

BewustZW: We beschikken over te weinig informatie, inhoud en achtergrond. Ik mis hier ook de kengetallen. We weten niet wat we moeten weten.

SP: Met zorgbedrijven die geen inzicht geven willen wij geen contracten meer aangaan.

BewustZW: We moeten ons in ieder geval houden aan de geldende wetgeving. Verder vraag ik al langer om inzicht en informatie over wat de voorgestelde maatregelen voor effecten hebben op gezinnen, op onze inwoners.

Stadspartij: De begroting vormt een wankel evenwicht. Zijn de opgegeven bezuinigingen wel realistisch, gelet op de 71% die volgens de Burap in het sociaal domein wordt gehaald? Het klimaat verdient wat de fractie betreft meer aandacht in de begroting. We zijn het eens met het CDA dat we niet overal voorop hoeven te lopen. We hebben behoefte aan meer inzicht in de effecten voor bewoners. Wie worden het meest geraakt door de maatregelen die we nemen?

PvdA: Een alleenstaande ouder die drie jaar op het minimum zit, moet € 125 euro inleveren. Is dat voor u reden tot zorg?

Stadspartij: U noemt een absoluut bedrag, dat op zichzelf niet alles zegt. Wat is het effect op deze mensen? Dat wil ik graag weten.
Met de SP zijn we het eens dat zorggelden aan zorg moeten worden besteed. De toeristenbelasting willen we in overweging nemen. De andere vragen neem ik mee terug naar de fractie.

College: De OZB die we voorstellen ligt iets hoger dan het gemiddelde. Ik verwacht dat we aan het einde van het jaar weer wat lager zitten dan het regionale gemiddelde. De begroting geeft een zorgelijk beeld, maar er is vooruitgang. Het doel blijft structureel op orde zijn in 2021.
Voor de verhoogde OZB voor ondernemers komt het Zutphenfonds en hebben we onder andere de reclamebelasting afgeschaft. Zorgcowboys willen we niet, daar is iedereen het over eens. We hebben twee handhavers aangesteld in de regio die zich specifiek op zorgfraude richten. Op het gebied van participatie en persoonsgebonden budgetten onderzoeken we dat lokaal. Natuurlijk hebben we te maken met mazen in de wet. We passen de verordening in de Wmo er ook op aan.

BewustZW: Deelt het college de resultaten die de handhavers boeken met de raad?

College: Dat doen we. Met de budgetplafonds zijn we ook bezig. Voor het komende jaar moeten we het hebben van goede afspraken met de (grootste) zorgaanbieders. Eventuele plafonds hadden we voor 1 juli moeten aankondigen. Werken de goede afspraken niet, kunnen we in het volgende jaar overgaan tot de budgetplafonds. Wanneer we cofinanciering krijgen voor de Industriehaven pakken we dit project aan. Bij Krachtig Zutphen zetten we in op samenwerking, dat gaat niet per se om geld. Wat betreft de jeugd nemen we geen incidenteel geld van het Rijk op in de begroting. De boomerang bezuinigingen, zoals het CDA ze noemt, zijn echt nodig om het voorveld in de zorg anders te organiseren. We lopen in zorginnovatie achterop, in plaats van voorop. Datzelfde geldt voor de energietransitie en de grondstoffen. Met het verduurzamen van huurwoningen is wethouder Ten Broeke druk bezig. De effecten van bezuinigingen op het armoedebeleid zijn we zorgvuldig nagegaan en hebben we ook weergegeven in het stuk over de aanvullende maatregelen in het sociaal domein.

BewustZW: Daar komen de maatregelen vanuit Den Haag nog bij. Ik wil een beeld hebben van het totaaleffect.

College: De effecten zijn zo goed mogelijk verwoord, leest u het stuk er goed op na.
Het is een reële begroting zeg ik richting de Stadspartij. We hebben alle potjes in beeld gebracht en hebben zo goed mogelijk geprobeerd realistische inkomsten en uitgaven te begroten.

Stadspartij: Hoe zit het met de onzekerheden, de VNOG bijvoorbeeld?

College: Er zijn altijd mee- en tegenvallers, maar het is zo realistisch mogelijk in beeld gebracht.

Voorzitter: Dank voor uw bijdragen. Ik heb toezeggingen gehoord van de wethouder. De openstaande vragen voor de andere wethouders worden schriftelijk beantwoord voor de raadsvergadering van 4 november. De bezuiniging toerekening uren aan projecten geldt alleen bij cofinanciering, grondexploitaties en riolering. En de resultaten van de fraude onderzoeken worden gedeeld met de raad. Over het BUIG budget volgt (zoals eerder aangekondigd) ook nog bericht.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 7 oktober 2019

Verslag van de vergadering

Datum 07-10-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA Holtslag
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

 Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Van de herstelmaatregelen is het grootste deel genomen.

PVDA: Halen we 1 januari 2020?

College: De herstelmaatregelen zijn genomen om het einde van het jaar correct en doelmatig te halen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

SP: Punt van Orde: wij willen dit voorstel als bespreekstuk in de raad behandelen.

GroenLinks: Gelden de gewijzigde winkeltijden alleen voor supermarkten of geldt dit algemeen?

College: Algemeen.

GroenLinks: Dan willen wij dit ook als bespreekstuk in de raad behandelen.

Forum: Akkoord om dit als bespreekstuk in de raad te behandelen.

6b. Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in

de raad worden behandeld.

6c. Marktverordening gemeente Zutphen 2019

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in de raad worden behandeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad - 7 oktober 2019

GroenLinks: Bij het onderwerp vuurwerk staat geen datum vermeld. Komt dit onderwerp dit jaar niet in het Forum?

College: We kijken of er nog plaats voor is.

SP: Bij het onderwerp vuurwerk hebben wij een vraagteken of dit opiniërend is?

College: Dit voorstel komt vanuit de raad.

D66: Hoe moet ik dit schema zien?

Forum: Dit schema is informerend bedoeld. Je kan over de onderwerpen procesvragen stellen. Je kan ook onderwerpen aandragen. Hierdoor kan de agenderende rol van de raad worden versterkt.

CDA: In de Forumvergadering hiervoor is het onderwerp "Aanvullende maatregelen bij thema's 2,3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot" niet behandeld. Dit moet opnieuw in het Forum worden behandeld. Daarnaast moet ook het onderwerp "Doorontwikkeling toegang sociaal domein" in een eigen Forum.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 02-09-2019

Forum: Akkoord.

10b. Forumverslag 09-09-2019

Forum: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Agenda's 07-10-2019

Behandeld in