Pagina delen

Forumverslag 07-10-2013

Presentatie energetisch renoveren bestaande woningvooraad Zutphen (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Namens het college zijn er twee wethouders aanwezig gezien het feit dat Rik de Lange om 19.30 naar een andere bijeenkomst moet. Rik de Lange is portefeuillehouder, Patricia Withagen zal waarnemen.

Vandaag is Deborah Crawfurd aanwezig. Zij gaat als doventolk oefenen tijdens deze vergadering. Zij filmt zichzelf en de video wordt alleen gebruikt voor zichzelf voor haar studie.

Bij de behandeling van de evaluatie van het plan Zutphen energieneutraal in het Forum is toegezegd om het project Energetisch renoveren woningbouw in Zutphen nader toe te lichten. Er zal ook een relatie worden gelegd met het energieakkoord dat eind augustus is ondertekend.

De voorzitter geeft het woord aan Marnix van Os.

D66 vraagt wie er in de klankbordgroep zitten?
Het college antwoordt dat het o.a. burgers zijn die zich vrijwillig aangemeld hebben, maar dat hij nu niet het volledige overzicht heeft.

Het CDA heeft een vraag m.b.t. de validatie claims, wat ga je doen als er onderweg klachten zijn?
Het college antwoordt: als we falen hebben we een probleem en als je dit dan niet goed oplost kan je er wel mee ophouden. Dit is echt een aandachtspunt.
Het CDA vraagt hoe goed alles afgetimmerd is?
het college antwoordt dat alles wat in De Teuge gebeurt wordt meegenomen in de bagage. Dit soort zaken behoren tot het verleden.

De VVD vraagt wat de rol en verantwoordelijkheid is van de gemeente als zaken niet goed gaan? En wat is de rol hierin van de gemeente Zutphen m.b.t.  de selectie van partijen?
Het collegem antwoord dat voor een ESCo financiering dit een hele andere gang gaat lopen en uiteindelijk is de consument leidend. Zij krijgen een offerte en worden ook gestimuleerd andere offertes op te vragen. De gemeente heeft hier geen rol in alleen dat we het proces stimuleren. Uiteindelijk is er een offerte van een leverancier en een opdrachtgever.

De PvdA zegt in Warnsveld is een klein wijkje gerenoveerd. Kan dit hierin gebruikt worden?
Het college antwoordt; natuurlijk halen we de ervaring van Woonbedrijf Warnsveld  waar een verre gaande renovatie is uitgevoerd. We weten dat de resultaten en de ervaringen spectaculair zijn, echter zijn hier wel forse investeringen mee gemoeid.

De PvdA zegt dat op de Stokebrand al meer dan 2 jaar een groep actief is, echter blijkt dit op slot te zitten.
het college atwoordt dat woonbedrijf Ieder1 hier geld beschikbaar voor heeft gesteld, echter zit men hier met juridische belemmeringen. Men verwacht binnen een jaar verandering in de wetgeving.

Het CDA geeft aan dat bewoners een offerte krijgen van de partijen die mee doen in WoonwijZ. De gemeente neemt hier geen verantwoordelijkheid in. Hoe ga je dit naar de bewoners toe duidelijk maken?
Het college antwoordt dat iedereen die achter het merk staat “staat ook voor het merk” daarom bouwen we dit stap voor stap op omdat de kwaliteit goed moet zijn. Juridisch zit de gemeente hier niet tussen.

Het college geeft aan dat de gemeente Zutphen graag de verantwoordelijk neemt om zaken in werking te zetten, maar juridisch hebben we hier geen rol in.

De VVD geeft aan dat de vraag ontijdig is. We kunnen op dit moment de risico’s niet overzien. Duidelijk is dat juridische aansprakelijkheid is uitgesloten. De vraag is wat is acceptabel en dit nodigt uit voor een ander gesprek en dus de behoefte om hier op een ander moment over door te praten.

D66 vraagt wat voor een termijn hebben jullie in gedachte?
Het college antwoordt; op dit moment 30 jaar.
D66 vraagt; wordt je dan niet ingehaald door allerlei ontwikkelingen?
Het college antwoordt;
dit geldt voor alle techniek.
D66 vraagt; 30 jaar, wordt dit dan doorgeschoven bij een mutatie?
Het college anwtwoordt; je lost het af of je schuift het door naar de volgende bewoner. De vraag is of dit een verkooppunt is?  Dat zullen we moeten zien. De aanwijzigingen die er nu zijn zijn goed.
D66 vraagt; hebben de banken geen moeite met 30 jaar terugbetaaltermijn?
het college antwoordt dat voor een groot deel de doorlooptijd niet langer zal zijn dan 10 tot 12 jaar. Echter is de Rabobank zeer geïnteresseerd in dit project en volgt het nu op de voet.

De VVD merkt op dat ESCo via de kredietbank loopt, waar haalt ESCo zijn geld vandaan? Verwacht men dat de gemeente hierin gaat financieren.
Het college antwoordt dat als de pilot gaat draaien zal de overheid dit moeten aanvullen.

GroenLinks vraagt hoe dat nu precies zit in Bronsbergen?
Het college antwoordt dat alle huisjes op vakantiepark de Bronsbergen zijn voorzien van zonnepanelen met aansluiting op het net. Twee huisjes zijn voorzien van grote batterijen waar de overcapaciteit worden opgeslagen en bij tekort weer gebruikt kan worden. Dit is een uniek project waar weinig aandacht aan wordt gegeven.

De voorzitter bedankt Marnix van Os voor de toelichting en vraag of er verder nog vragen zijn?

De PvdA vraagt wat de rol is van Ieder1 m.b.t. het energieakkoord?
Het college anwtoordt dat vele coöperaties in de problemen zijn gekomen, echter is het woonbedrijf Ieder1 toch gelukt om 2 miljoen vrij te maken om hierin mee te doen.

De ChristenUnie geeft aan dat woningen in de binnenstad vaak oude woningen c.q. monumenten zijn, hoe gaan we hier mee om?
Het college antwoordt dat monumenten lastiger zijn om aan te passen. We zullen heel goed moeten kijken wat de mogelijkheden zijn en hier de tijd voor nemen. De bouwers moeten innoveren en zullen dat uitgebreid moeten doen.

De VVD zegt energie neutraal innoveren. Als we als gemeente deze doelstelling wil blijven nastreven en men ook aan de gang wil met ESCo wordt dit dan energie neutraal innoveren.
Het college antwoordt dat er een collegevoorstel wordt opgestelt en de consument staat centraal en beslist.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestuursrapportage 2013-3 (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De VVD merkt op dat het een zeer gedetailleerde burap is op productniveau. Het is goed nu tijdig veel inzicht te krijgen, maar het is de vraag of dit het niveau is voor de raad om te sturen. De raad stelt immers op programmaniveau de kaders vast. De fractie mist informatie over de taakgroepen en de sturing daarvan. Risico-analyse en evaluatie vinden een plek in de jaarrekening en de burap. Hij is echter van oordeel dat deze meer financieel dan kwalitatief beschrijvend zou moeten zijn. Dat voor de inrichting van de VVV het implementatiebudget van de KTD is gebruikt acht hij niet juist.

De PvdA vraagt wat de raad precies kan met de vele en uitvoerige informatie. De fractie verwacht van het college eerder voorstellen voor zaken waar de doelstellingen niet worden gehaald. Veel komt pas aan het eind van het jaar. Wat betekent dat voor het debat over de strategische agenda volgende week? Bij Het Plein is de uitstroom minder dan beoogd. Benut het college de budgetten die rijk en provincie beschikbaar stellen voor bestrijding van de werkloosheid?

Burgerbelang meent dat Het Plein nog een black box is. Wat zijn de risico’s?

De Christen Unie stelt dat Het Plein voor grote opgaven staat. Wat zegt de huidige stand van zaken over deze opgave? Volgens de burap zou de Hanzehof om kunnen gaan met de opgelegde bezuiniging; het bestuur van de Hanzehof lijkt daar echter toch anders over te denken.

D66 constateert een duidelijk stijgende lijn in de kwaliteit en tijdigheid van de burap. Dat verdient een compliment. De achtereenvolgende rapportages hebben veel tekstuele overlappen. Het zou het lezen vereenvoudigen als nieuwe/gewijzigde tekstdelen worden gemarkeerd. Het Plein en de transities baren zorgen. Geen verband is te leggen tussen de voormelding van Het Plein en de burap. In de voortgangsrapportage ontbreekt een aantal taakstellingen; de totalen per programma ontbreken. Daardoor is vergelijking moeilijk.

Stadsbelang wijst erop dat de mededeling dat de meeste KTD-taakstellingen worden gehaald strijdig is met de vele rood en oranje gekleurde vakjes. De uitgaven bij Het Plein lopen alleen maar op. Hoe wordt daarop gestuurd door het college? Bij de grote projecten liggen grote taakstellingen, maar juist daar is nog veel onzeker. De fractie vraagt een verklaring voor het ziekteverzuim dat van invloed is geweest op het behalen van de taakstelling. De fractie verzoekt een overzicht van de besteding van de NUON-gelden. Tenslotte vraagt zij of het college bij het opleggen van de bezuinigingstaak in het programma bestuur een verkeerd voorstel heeft gedaan, nu wordt gemeld dat de bezuiniging niet wordt gehaald, omdat “de bodem is bereikt”.

GroenLinks vindt argument 1 in het raadsvoorstel ondoorgrondelijk. Begrotingsdiscipline houdt in dat binnen de begrotingspost wordt gebleven; niet dat bij overschrijding de begroting maar wordt aangepast. Hij verzoekt een verklaring voor de herverdeling van de reserves. Tenslotte acht de fractie het goed wanneer het college de raad nader spreekt over de formatiereductie. Het overschot van 9 ton op de WMO is pijnlijk in het licht van hetgeen zich heeft afgespeeld rond de huishoudelijke hulp.

Het CDA meent dat de vele discussies over kerntaken in de maanden augustus en september ertoe leiden dat de burap wat in het gedrang komt. Hoe is dit op te lossen? Wanneer zijn antwoorden te verwachten op de vragen over de transities, het is al bijna eind 2013? Wanneer zijn bij Het Plein groene vakjes te verwachten?

De Stadspartij maakt zich zorgen over de begrotingsdiscipline. Het leerlingenvervoer is een zorgenkind met een tekort van € 250.000,--. Zijn de regels voor het leerlingenvervoer aan te passen, zodat budgetoverschrijding wordt voorkomen? Ten gevolge van de economische situatie stijgt de instroom bij Het Plein. Hoe wordt daarop komende jaren gestuurd?

Het college antwoordt dat het college wil leveren wat de raad vraagt. Het is een zoektocht hoe dat goed gestalte kan krijgen. Volgende week wordt in de werkgroep Strategische Agenda weer gesproken over een betere verbinding tussen de SA en de burap. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom. Het is aan de raad om aan te geven wat hij wenst.

De PvdA zegt dat aangegeven moet worden welke maatregelen door de raad zijn vastgesteld en vervolgens waar de afwijkingen daarvan zitten. Aan de vervolgvraag, namelijk wat gaan we doen om bij te sturen, komt het college nog niet toe.

De Christen Unie meent dat er vier grote dossiers zijn welke bespreking behoeven, namelijk het zwembad, de Hanzehof, Het Plein en de formatiereductie. De huidige stand van zaken is basis voor de discussie.

De VVD vraagt zich af over welke onderwerpen uit de burap het college zich zorgen maakt.

Het college meent dat de overschrijding ten opzichte van het totaal van de begroting op zich niet zo zorgelijk is. Tegenover het niet behalen van de taakstelling door Het Plein staat een verhoging van de BUIG-uitkering 2013. Deze uitkering wordt in 2014 nog eens aanzienlijk hoger.

De Christen Unie acht deze opstelling zorgelijk. Er ligt een grote opgave voor Het Plein welke geen uitstel kan lijden.

Het college merkt op dat nog niet bekend is wat er precies met de transities gebeurt. Daarvoor is nog wetgeving noodzakelijk. Het uitgangspunt van het college is dat het voor de gemeente budgettair neutraal moet zijn. De voorbereidingen worden al wel getroffen.

Burgerbelang constateert dat Het Plein aangeeft de taakstelling niet te zullen halen. Wat gaat het college daaraan doen?

De voorzitter verzoekt het forum en het college deze discussie nu af te sluiten. Essentie is dat het forum het college verzoekt handvatten aan te reiken, waarmee de raad zijn sturende bevoegdheid kan uitoefenen. Hij verzoekt nu over te gaan tot beantwoording van de overige vragen.

Het college antwoordt dat het grootste deel van de uitvoering van de KTD op schema ligt; in de burap wordt aangegeven waar dat niet het geval is.

D66 meent dat de burap voldoende informatie bevat voor benoeming van de op te lossen problemen.

Stadsbelang is van oordeel dat daarnaast in de burap aangegeven zou moeten worden waar en hoe er bijgestuurd gaat worden, bijvoorbeeld op het gebied van de loonsomreductie.

Dit gaat het college te ver. Het is goed om over de grote projecten met de raad van gedachten te wisselen, zoals dat onlangs is gebeurd over het zwembad. Het geld voor de VVV komt inderdaad uit het implementatiebudget, maar dat is mede een gevolg van de wens van de raad. De risico-analyse is inderdaad kwalitatief beschreven. Dat wordt nu verder uitgewerkt ook financieel. Het college maakt zo veel mogelijk gebruik van de Rijks- en provinciale gelden die beschikbaar komen ter bestrijding van de werkloosheid. Het college is op de hoogte van de opvattingen van het bestuur van de Hanzehof; gesprekken om tot een oplossing te komen zijn gaande. Het is een goed idee om aanvullingen in de tekst van de burap te markeren. De besteding van de NOUN-gelden wordt aangegeven bij de verschillende projecten. Ondanks zorgvuldige voorbereiding zijn sommige zaken toch niet goed te voorzien. Een voorbeeld daarvan is de vertraagde invoering van het papierarm vergaderen, waardoor nu de taakstelling niet wordt gehaald bij het programma bestuur. Het overschot op de WMO blijft wel in de reserve voor de WMO zitten. Het college hoopt dat volgende burap Het Plein een groen vakje heeft. De taakstelling zal niet meer zijn gericht op uitstroming, maar op bedrijfsvoering. Een voorstel daarvoor is in de maak. De overschrijding van het budget voor leerlingenvervoer baart ook het college zorgen, maar regels aanpassen biedt geen soelaas meer, aangezien al wordt uitgegaan van de wettelijke normen.

De VVD vraagt welke invloed het college op dit vervoer verwacht van de invoering van passend onderwijs.

Het college kan daarover nog weinig zinnigs zeggen. Wel probeert het een cluster 4 school in Zutphen te houden, aangezien dat vervoerkosten scheelt. Volgend jaar vindt opnieuw aanbesteding plaats met zes andere gemeenten. Wellicht leidt dit ook tot een kostenreductie. De hogere instroom bij bijzondere bijstand is een gevolg van de economische situatie. Als de economie aantrekt zal die instroom op een later moment afnemen. Het ziekteverzuim daalt onvoldoende. Daarom wordt nu wordt er een gesprek gevoerd door de leidinggevende met de medewerker als hij zich driemaal binnen een jaar heeft ziekgemeld. De overheveling van 6 miljoen heeft geen budgettaire effecten: de lasten vallen tegen de baten weg.

D66 vraagt waardoor het aantal kwijtscheldingen zo is toegenomen. Het gaat om een bedrag van € 95.000,--.

Het college antwoordt dat dit een rechtstreeks gevolg is van de toename van het aantal mensen dat in de WW of bijstand zit.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie actualisatie handhavingsbeleid (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
Burgerbelang
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte toelichting over dit forum. Daarna geeft ze gelijk het woord aan de heer Van der Woud voor het geven van de presentatie.

De heer Klaas van der Woud geeft de presentatie.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties. Gezien de tijd mag elke fractie één vraag stellen.

GroenLinks: Er wordt aangegeven dat er wordt bezuinigd op de handhaving door meer digitale middelen in te zetten. GL wil meer zekerheid of dit wel of niet gaat lukken?

CDA: Handhaving begint bij preventie dan voorlichting en dan de sanctie. In dit handhavingsbeleid gaat het voornamelijk over de sanctie. Wat doet u aan preventie?

Stadspartij: Veel burgers ondervinden overlast van pizzabezorgers op brommers die door de straten van Zutphen razen. Is daar voldoende aandacht voor?

SP: Heeft de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van mosquito’s tegen hangjongeren bij de AlbertHein aan de Polsbroek. Wat wordt hier aangedaan?

VVD: Heeft geen vragen.

PvdA: Handhaving is altijd het sluitstuk. PvdA mist accent op bevordering van de naleving. Samen naar een oplossing zoeken. Zelf evaluatie door middel van bijvoorbeeld enquêtes. PvdA mist het betrekken van de ondernemers en samen oplossen.

ChristenUnie: In de presentatie zijn percentages van de prioritering aangegeven. CU vraagt zich af of deze ook terug te zien zijn in de resultaten?

D66: Hoe staat het met het drugsbeleid bij scholen?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college merkt op dat er veel vragen gaan over de praktijk en weinig over de presentatie.

Bezuiniging is een bestuurlijk aspect. Het college is altijd uiterst terughoudend geweest over bezuinigingen op de handhaving. Dit had twee redenen:

-  De stadswachten zijn ontzien om sociale redenen

-  Het toezichtsbeleid is ontzien omdat we eerder meer dan minder handhaving nodig hebben

We hebben last van het feit dat er meer handhavingstaken op ons afkomen maar de capaciteit hetzelfde blijft.

Er zal komende tijd meer aandacht zijn voor jeugd en jongeren. Voor het horecabeleid komt een extra forum.

Interruptie van de SP: Is het mogelijk om een deel van de kosten op horeca handhaving te verhalen via het opleggen van boetes?

Het college geeft aan dat dit niet kan.

PvdA vraagt of het extra forum over de horeca ook over de jeugd in de horeca gelegenheden gaat?

Het college geeft aan dat dit niet het geval is.

Het college geeft aan dat het drugsbeleid een vrij strak gedoogbeleid kent en met name gericht is op coffeeshops. Er bevindt zich één coffeeshop in de buurt van een school. Deze gaat pas na vijf uur open. De rest van de coffeeshops liggen op voldoende afstand van de scholen.

CDA vraagt of het gedoogbeleid ook leidt tot minder overlast?

Het college geeft aan dat het drugsbeleid leidt tot minder overlast, van de andere onderwerpen is dit lastig te beantwoorden. Er zijn protocollen waar precies in staat wat de sancties zijn.

Dat dit handhavingsbeleid vooral gaat over sancties dat klopt. Het is ook de bedoeling dat dit het sluitstuk is en dit moet ook duidelijk zijn. Voorafgaand aan de sanctie is al heel wat voorwerk verricht.

De voorzitter geeft aan dat het tijd is maar nog niet alle vragen zijn beantwoordt en vraagt de fracties wat ze willen. Er wordt voorgesteld om bij het vaststellen van de handhavingsnota in een volgend forum één uur in te plannen. Verder wordt afgesproken dat de antwoorden van onbeantwoorde vragen worden toegevoegd aan het verslag. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Erfgoedverordening Zutphen 2013 (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff
D66A.O. Biçen
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college geeft een korte toelichting.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

SP: De eigenaren van monumentale panden moeten gestimuleerd worden. SP vraagt of dit gebruik te stimuleren is door bijvoorbeeld kwijtschelding van de OZB?

CDA: Waar het gaat om het beschermen van het stads- en dorpsgezicht moeten er nog een aantal zaken geregeld worden. Wanneer krijgen deze zaken een bepaalde status?

GroenLinks: Wanneer komt de cultuurhistorische waardekaart en hoe wordt deze gemaakt? Wanneer komt het aanwijzingsbeleid? Er wordt al een tijd gesproken over het samenvoegen van de welstandscommissie en de monumentencommissie. Is deze inmiddels samengevoegd en zo nee waarom nog niet?

Stadsbelang: De erfgoedverordening heeft een vrij soepele opstelling maar heeft weldegelijk kaders nodig.  De gemeente is voor 90% bevoegd,  zijn er wel voldoende subsidiestromen beschikbaar? Kunt u iets meer uitleggen over het niet nodig zijn van een voorbescherming? Hoe gaat het college om met hele belangrijke erfgoed panden?

D66: Concludeert dat de Zutphense verordening veel verder gaat dan de modelverordening, waarom is dit zo? D66 vraagt naar de kwaliteit van het stadstoezicht.

ChristenUnie: Is er wel of geen draagvalk aanwezig voor voorbescherming? Constateert dat de regels nog niet zijn uitgewerkt. CU constateert dat de verordening alleen maar over gebouwen gaat en niet over de omgeving waar deze gebouwen zich in bevinden.

Burgerbelang: Komt bij verzwaring van de werkzaamheden ook geld mee? Vraagt om een evaluatie eens per jaar?

PvdA: Er staat minder regels maar ziet er meer, hoe is dit te verklaren? Wat is de reikwijdte van het duurzaamheidaspect? Waarom is er voor Zutphen zoveel maatwerk nodig? Er is voor deze verordening met veel partijen gesproken maar is er ook met bewoners gesproken?

VVD : heeft geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

De vraag van de SP over het kwijtschelden van de OZB is een andere discussie. Dit gaat eigenlijk over een subsidieaanvraag en hoort op een andere plek behandeld te worden.

Nog dit jaar zal een voorstel komen voor het samenvoegen van de welstand- en monumentencommissie.

Het vastleggen van het beschermd dorpsgezicht voor Warnsveld zal in 2014 plaatsvinden. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden, maar heeft dezelfde capaciteit. Er zijn geen middelen of subsidie beschikbaar.

CDA vraagt waarom het zo lang duurt voordat het beschermde dorpsgezicht voor Warnsveld is vastgelegd. Sinds 2008 is hier al sprake van.

College geeft aan dat dit niet eerder mogelijk was maar met deze verordening wel. Wel is er middels het bestemmingsplan op geanticipeerd.

Er zijn inderdaad meer regels gekomen over onder andere onderhoud van panden. Er zijn meer regels nodig om meer vrijheden te creëren.

Stadsbelang vraagt naar de mogelijkheden voor zonnepanelen en schotelantennes op de beschermde monumentale middeleeuwse daken van historische panden in de binnenstad.

College geeft aan dit per geval te gaan bekijken.

College is van mening dat voorbescherming in Zutphen niet nodig is omdat we precies weten waar wat beschermd dient te worden. Extra regelgeving is hierdoor niet aan de orde.

Voor bescherming van voorgezichten is voorbescherming niet mogelijk.

College geeft aan dat ook in het bestemmingsplan al veel is geregeld. Het beschermingsniveau is hierdoor voldoende.

Stadsbelang geeft aan dat delen van historische panden, zoals trappen of balkenplafonds worden niet beschermd en vraagt nogmaals naar de handhaving.

College geeft aan dat als iets geen monumentale status heeft het lastig is om te handhaven. We proberen altijd wel advies te geven.

Dat er veel maatwerk wordt geleverd is een vanzelfsprekendheid met een stad als Zutphen.

Er zijn niet meer regels dan nodig en het zijn er nog altijd minder dan het VNG model.

Er is geen brede maatschappelijke discussie gevoerd bij de totstandkoming van deze verordening. Wel heeft de verordening ter inzage gelegen. De vragen en reacties zijn verwerkt in de reactienota.

De heer Haafkens geeft aan nog dit jaar te komen met een voorstel voor de cultuurhistorische waardekaart. Deze kaart blijft wel een groeimodel waar steeds verschillende lagen aan toe worden gevoegd.

Het aanwijsbeleid zal onderdeel uitmaken van de erfgoedagenda 2022

CDA vraagt wat er precies bedoelt wordt met Malta proof.

Het college geeft aan dat dit te maken heeft met het verdrag van Malta waar de archeologiewetgeving tot stand is gekomen.

Stadsbelang vraagt of er plannen zijn om van De Hoven een beschermd dorpsgezicht te maken.

College geeft aan dat hier geen plannen voor zijn en dat de beschermde panden op zichzelf staan.

VVD vraagt of het klopt dat de gemeente over inpandige zaken niets meer te vertellen heeft.

College geeft aan dat dit niet klopt.

De heer Haafkens geeft aan dat dit wel geldt voor niet monumentale onderdelen maar wel geldt voor wel monumentale onderdelen.

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk voldoende besproken is en door kan naar de raad. De fracties stemmen in. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 7 oktober 2013 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk en F.J.M. Heitling
StadspartijD.G. Derlagen en H.I. Hamming
VVDH.B. Demoed
GroenLinks
D66A.O. Biçen
Burgerbelang
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig is een student gebarentaal die voor eigen gebruik video-opnames maakt.

2. Algemeen spreekrecht

Ingesproken wordt door Roosmary van de Bor. Mevrouw Van de Bor dankt de gemeente Zutphen namens TIP en Vrienden van TIP voor toekenning van de Aanmoedigingdsprijs 2013 ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid. Mevrouw Van de Bor geeft aan dat TIP graag haar activiteiten wil voortzetten en zich door deze prijs gesteund voelt.
Tweede inspreker is Henk Koskamp. De heer Koskamp leest een mededeling aan de raad van Zutphen voor uit naam van de Vereniging Virenden van Graaf Otto i.o.  

3. Actieve informatievoorziening

Het college herinnert de fracties aan de Bestuurlijke bijeenkomst Afvalwaterplan Zutphen-Lochem op 17 oktober. Er zijn nog maar twee aanmeldingen.
Het college geeft aan tevreden te zijn met het verloop van de internationale conferentie die van 2-4 oktober heeft plaatsgevonden in het Oude Stadhuis. De initiatiefnemers waren onder de indruk en Zutphense ondernemers hebben zich van hun beste kant laten zien.
Het college verwacht op korte termijn bericht te ontvangen op de aanvraag bij de provincie voor de Investeringsimpuls. GS van de provincie nemen deze week de beslissing.
Het college heeft kennisgenomen van de brief van Vitens aan de bewoners van de Teuge inzake de WKO. Als 131 of meer huishoudens instemmen met het aanbod van Vitens is het college bereid het convenant met Vitens te ontbinden  zodat Vitens zijn aanbod gestand kan doen. Het college zal de bewoners van De Teuge een brief sturen waarin wordt ingegaan op het standpunt van Vitens.  
De fractie van de Stadspartij vraagt of het aantal van 131 vaststaat. Het college antwoordt bevestigend. Daarmee wordt het vereiste percentage van 70% gehaald.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

6. Motie: Meldpunt stookoverlast

Er hebben zich vier insprekers gemeld.
De heer Van der Lelie werkt bij de GGD. Hij leest voor uit de folder Verontreiniging door houtkachels en open haarden en gezondheid. In de folder wordt aangegeven wat de gezondheidsklachten zijn en waar mensen terecht kunnen.
De fractie van de PvdA vraagt hoeveel meldingen er bij de GGD binnenkomen en hoe aan preventie gedaan kan worden.
De heer Van der Lelie zegt dat de GGD 10-25 meldingen per jaar krijgt en vermoedt dat dit het topje van de ijsberg is. Overlast kan beperkt worden door goed stookgedrag.
De fractie van de Stadspartij vraagt of er verschillen zijn tussen gemeenten in hun reactie op klachten. De heer Van der Lelie vindt dat gemeenten klachten serieus moeten nemen. Er bestaan landelijke richtlijnen die de gemeente al dan niet kan overnemen.
Mevrouw Maas geeft aan persoonlijk veel klachten te ondervinden van stook. Vanaf 2010 houdt zij een logboek bij. Medebewoners zijn niet aanspreekbaar op hun stookgedrag. Mevrouw Maas vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft op dit gebied.
Mevrouw Van der Heiden-Nijenhuis is met haar gezin vanuit de Randstad naar Leesten-Oost verhuisd voor schone lucht. Zij beschrijft de schadelijke effecten van houtrook aan de hand van diverse onderzoeken. In haar buurt ziet zij zich omringd door 19 houtkachels. Mevrouw Van der Heiden sluit af met de uitspraak 'Stoken is een keuze ademen niet'. 
De heer Van der Heiden sluit aan bij het verhaal van zijn echtgenote. Goede informatie en een gemeentelijk meldpunt zijn van groot belang. Als men nu de gemeente belt komt men niet verder.
De fractie van de Stadspartij vraagt of de voorliggende motie tegemoet komt aan de wensen van de inspreker. Deze antwoordt bevestigend.
Vervolgens stelt de voorzitter de indieners van de motie in de gelegenheid deze toe te lichten.
De fractie van de Stadspartij geeft aan dat de motie voor zich spreekt. De fractie is blij met de informatie van de insprekers.
De fractie van de ChristenUnie vraagt of de aanleg van kachels in woningen in Leesten-Oost wel mocht. Het college antwoordt dat een verbod van kachels moeilijk is. Je kunt ze ook niet zo meer weer laten weghalen in een bepaald deel van de stad. Een meldpunt is er volgens het college al in de vorm van info@zutphen.nl. Met betrekking tot de richtlijn die de heer Van der Lelie noemde wil het college toch een voorbehoud maken. Goede handhaving van bestaande regels is beter dan nieuwe regels introduceren. Het Bouwbesluit maakt het mogelijk om tegen overlast op te treden.
De fractie van het CDA informeert of er nu niet goed gehandhaafd wordt. Het college geeft aan dat de bewustwording bij ambtenaren van dit specifieke probleem vergroot kan worden.
Ook de fractie van de Stadspartij heeft voorkeur voor effectieve toepassing van bestaande regels boven de introductie van nieuwe regels.
Het college kondigt aan met een memo te zullen komen over stookoverlast en zal daarvoor graag gebruiken maken van de inbreng van de insprekers.
Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Vermoedelijke hamerstukken (zijn er niet)

Geen opmerkingen.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

Forumverslag 23-09-2013

Het Forumverslag van 23 september wordt nog niet vastgesteld. In de door de fractie van Stadsbelang gedane wijzigingsvoorstellen bij het onderwerp Rondweg N345 vinden college en andere fracties wellicht aanleiding om ook hun eigen inbreng aan te vullen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Bijlagen

Motie: Nieuwe aanbieders jeugdzorg (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent  de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De VVD licht de motie toe en zegt dat het hier om een principiële zaak gaat. Zutphen gaat samenwerken met Lochem en wordt er gelegenheid geboden aan nieuw aanbieders om mee te mogen doen bij aanbestedingen.

De SP vraagt zich af of er wel signalen zijn dat er druk wordt uitgeoefend en door wie en hoe dit gezien moet worden bij onderhandse aanbestedingen.

De Stadspartij zegt dat deze motie door de landelijke VVD naar alle afdelingen is gestuurd met het verzoek dit aan de orde te stellen. De partij vraagt zich af wat de huidige aanbieders  hiervan vinden en zet vraagtekens bij de 20%

Het CDA zegt dat er ruimte voor nieuwkomers moet zijn, maar deze wel moeten voldoen aan de criteria.

GroenLinks zegt dat bestaande organisatie het vaak moeilijk hebben met het aanpassen van hun organisatie en in principe achter de motie te kunnen staan. De motie zou ook nog uitgebreid kunnen worden met WMO en participatiewet.

Stadsbelang hecht veel waarde aan een efficiëntie werkwijze Nieuwkomers zijn daarbij belangrijk. De partij ondersteunt de motie.

D’66 kan zich ook vinden in de motie.

De CU zegt dat de ruimte voor nieuwkomers afhankelijk is van de omstandigheden  Het hangt sterk samen met de prijs/kwaliteit die wordt geboden en verwijst naar de problemen bij de aanbesteding van de thuishulp. De partij hecht veel waarde aan de kwaliteit die geboden moet gaan worden.

Burgerbelang zegt ook dat kwaliteit voorop moet staan. Als nieuwkomers ook die noodzakelijke kwaliteit kunnen garanderen is er niets op tegen hen ook kansen te bieden.

De PvdA zegt dat het ook  gaat  over welke aanbieders voor welk werk werkterrein binnen de jeugdzorg en vraagt of er een lijst bestaat van de huidige aanbieders. We moeten blij zijn met een overgangsperiode. De rust op de markt is in deze fase erg belangrijk. Vele organisaties doen het goed en op termijn moet gekeken worden naar nieuwe aanbieders.

De VVD onderschrijft de noodzaak van de kwaliteit. De 20% bezuinigingstaakstelling wordt op dit moment al door verschillende organisaties doorgevoed. Tot 2015 worden bestaande arrangementen gecontinueerd. De motie is bedoeld voor de situaties dat we in de toekomst aanbestedingen moeten gaan houden. Het is bekend dat de huidige aanbieders bereid zijn de organisatie aan te passen en te verbeteren.

Het college zegt dat de drie transities naar de gemeente komen. De bestaande contracten moet de gemeente overnemen.. De bestaande organisaties zijn bezig met aanpassingen.

In de regio zijn 450 aanbieders in het kader van de jeugdzorg.

De SP vraagt hoe je tegelijk offertes kunt vragen en onderhands gaan aanbesteden

De college zegt dat de wijze van aanbesteden en offreren nog niet is uitgekristalliseerd.

De CU vraagt of het college de raad mee gaat nemen in en over de wijze van aanbesteding. Deze processen moeten voor iedereen transparant zijn.

Het college zegt hierop in december terug te zullen komen in verband met het beleidskader.

Het gehele proces voltrekt zich in stappen In het beleidskader van de 3 transities staan de stappen en de keuzes voor het aanbesteden. De raad wordt hierover nog geïnformeerd..

De PvdA vraagt zich af of dictum 1 van de motie dan wel juist is.  

De VVD zegt dat wat bedoeld wordt is dat er druk wordt uitgeoefend op de huidige zorgaanbieders.

De Stadspartij zegt dat je bestaande organisaties niet wilt laten omvallen en dat er ruimte moet blijven voor onderhandelingen

De VVD zegt dat het 1ste punt niet nodig lijkt als het wordt meegenomen in de trajecten.

Het college bevestigd dit. Er zijn verschillende bijeenkomsten met verschillende thema’s voor bestaande en nieuwe aanbieders en ook worden ervaringen uit de praktijk meegenomen. Deze bijeenkomsten zijn ter voorbereiding op het beleidskader. Met het beleidskader kunnen we inzicht geven .

Burgerbelang vraagt of er al gemeenten zijn die het beleidskader hebben vastgesteld.

Het college geeft aan zo geen gemeente te kennen die het beleidskader al heeft  vastgesteld. Wij hebben al een visie document vastgesteld en in andere gemeenten maken ze combinaties van beide.

De voorzitter vraagt of de motie rijp is voor behandeling in de raad.

De VVD zegt gezien de hele discussie dat overwogen wordt het eerste bolletje bij het dictum te willen schrappen.

De andere partijen geven aan dat de motie rijp is voor behandeling in de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Gebruik outcome-criteria jeugdzorg (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en geeft het woord aan de VVD voor een toelichting op de ingediende motie.

De VVD geeft een toelichting en zegt dat dit niet op de korte termijn speelt maar op de langere termijn -2015/2016- de outcome-criteria  van belang zijn. De vraag is of het college de criteria die de staatssecretaris gaat vaststellen ook gaat gebruiken voor de toekomst.

D’66 zegt dat het nog niet duidelijk is waar de criteria voor bedoeld zijn.

De CU zegt dat outcome-criteria alleen zin hebben als er ook een nulmeting is vastgesteld en vraagt aan de VVD hoe zij daar tegenaan kijken.

Burgerbelang vraagt zich ook af waar we het over hebben. Is het inzicht bij het college niet aanwezig?

De PvdA vraagt zich af of het niet voorbarig is nu over de outcome-criteria te gaan praten, terwijl de staatssecretaris ze nog moet vaststellen. Wellicht willen we ook wel specifieke Zutphense criteria.

De SP is van oordeel dat de motie nu niet behandeld moet worden.

De Stadspartij verwijst naar voorbeelden in de gemeente Puttenen en vraagt zich af of marktwerking wel wenselijk is in deze situatie.

Het CDA heeft in eerste termijn geen vragen/reactie

GroenLinks had in eerste instantie sympathie voor de motie maar kreeg later veel twijfels. De materie leent zich niet voor deze wijze van aanpak.

Stadsbelang snapt de motie omdat in de verschillende forum vergadering duidelijk is geworden dat het college ook zoekende is.

De VVD zegt dat het de bedoeling is dat met de outcome-criteria vergelijkingen mogelijk worden gemaakt en dat de staatssecretaris  in december ook criteria gaat vaststellen.

De PvdA interrumpeert met de vraag vergelijken tussen wat en hoe.

De VVD antwoordt dat het gaat om vergelijkingen mogelijk te maken tussen verschillende aanbieders.

De PvdA zegt dat we te maken hebben met verschillende hulpverlenende organisaties en dat het pas in 2016 gaat spelen. De partij vindt de motie  wat prematuur.

De VVD zegt dat het college voor 31 oktober in het kader van de transities besluiten moet gaan nemen en dat daarbij ook het hanteren van de outcome-criteria behoren.

Ook in Zutphen krijgen we te maken met het inschakelen van buurtzorg en hoe gaan we om met de lichte en daarna zware jeugdzorg.

Het CDA vindt de motie meer een strategisch document, waarmee de VVD een piketpaaltje wil slaan. In januari krijgen we van de staatssecretaris meer te horen. Laten we dit even afwachten en kijken hoe we op de Zutphense wijze hiermee omgaan

De stadspartij zegt dat het een drama wordt als de lichte en zware jeugdzorg niet goed wordt georganiseerd.

Het college begrijpt de zorg die in de motie tot uitdrukking is gebracht, maar dat a.s. woensdag in den Haag de wetten in de tweede kamer aan de orde zijn en dat er outcome-criteria zullen worden opgelegd. In de regio worden ook criteria opgesteld Er is in Twello een voorlichtingsbijeenkomst geweest over de transities. De transitiecommissie is inmiddels akkoord gegaan met wat voor 31 oktober ingediend moet worden.

De PvdA interumpeert met de vraag of het transitiedocument ook nog in het forum behandeld gaat worden.

Het college zegt dat daarvoor geen tijd meer is. Het document moet ook nog voor 31 oktober in het college vastgesteld worden. als het document in alle deelnemende gemeente  is vastgesteld  en openbaar is komt het ook ter beschikking voor de gemeenteraad.

De PvdA vraagt of het besluit van het college betrekking heeft op het overgangsjaar 2015.

Het college antwoordt bevestigend.

Er wordt samengewerkt in de Stedendriehoek aangevuld met Hattem en Heerde en zonder Deventer dat een eigen koers vaart. Voor 2014 en 2015 wordt de transformatie uitgevoerd met de huidige aanbieders. Het proces van de samenwerking is nog niet helemaal bekend

De PvdA vraagt of we als Zutphen ook iets specifieks doen.

Het college zegt dat er wordt samengewerkt binnen de regio Stedendriehoek met op onderdelen ook Zutphense uitwerkingen met ondermeer CJG voor kracht. 

Burgerbelang vraagt of het rijk hiermee genoegen neemt.

Het college zegt dat de regio al bij de commissie is geweest en akkoord is gegaan met de arrangementen.

De PvdA vraagt of de VVD de motie in stemming wil brengen of wil aanhouden. De motie is nu prematuur.

Het college zegt dat de Jeugdwet nog door de Tweede Kamer moet worden vastgesteld en de staatssecretaris met criteria gaat komen.

De VVD deelt met dat zij zal voorstellen de motie aan te houden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Gebiedsplan Rivier in de Stad (07-10-2013)

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Het College krijgt het woord om een presentatie te geven over het gebiedsplan. Na afloop krijgt het Forum de gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie en aansluitend over het gebiedsplan.

Stadsbelang wil een helderder beeld van de financiering van het plan. Daarnaast wil men weten hoe de wijkraad nu bij het plan betrokken gaat worden en wat de rol van de burgers is. Tot slot vraagt men zich af wat het belang van het aantakken van de rondweg is binnen het plan.

GroenLinks staat positief tegenover het plan maar maakt zich eveneens zorgen over de financiering. Tevens wil men weten hoe men zoveel mogelijk de burgers gaat betrekken bij het plan. GroenLinks heeft een aantal verbetersuggesties voor het plan. Men pleit voor een plan om de kade autovrij te maken. Men vraag om aandacht voor de looproute en men pleit voor betere verbinding met de groene gebieden. Daarnaast geeft men het College de suggestie mee om het groen rond de Hoven te maximeren en pleit men voor zoveel mogelijk burgerinbreng.

Het CDA geeft aan het een mooi plan te vinden maar maakt zich zorgen over de financiën. Daarnaast vraagt men zich af hoe de bocht in de IJssel zal komen te liggen. Het bij het plan betrekken van de wijkraad wordt als een positief punt gezien.

De Stadspartij heeft eveneens vragen over de financiering. Daarnaast wil men weten wat het waterschap wil met de hoogwaterkering.

De SP heeft ook haar vraagtekens bij de financiering van het plan en pleit voor overleg met de bewoners.

De VVD vind het een mooi plan maar mist soms de samenhang in het plan. Tevens wil men weten hoe haalbaar het clusteren van de glastuinbouw is. Is er ruimte in het bestemmingsplan? En wat kunnen de bewoners in het gebied verwachten qua verkeersmaatregelen?

De PvdA wil graag de status van het gebiedsplan weten.

Burgerbelang merkt op dat de 18000m3 norm kennelijk niet uitsluitend moet worden gehaald aan de Tichelbeekse kant maar vreest dat deze ook deels ten  koste van de kade gaat. Wat betreft de locatie van het parkeerdek roept men op tot duidelijkheid. Wat wil men als Raad uiteindelijk. Daarnaast is men de mening toegedaan dat de financiering van het plan meegenomen zou moeten worden in de komende begrotingsbehandeling.

De ChristenUnie vraagt hoe het staat met de onderzoeken naar  energiemaatregelen. Daarnaast vraagt men  waarom er geen financiële haalbaarheidsonderzoek is geweest.

D66 vindt het een uitstekend plan. Wel valt op dat de horeca aan de promenade ver uit elkaar ligt. Op veel andere vergelijkbare locaties is deze juist meer gebundeld. Daarnaast vraagt men hoe de verkeersafwikkeling in de Marspoort gaat lopen. Deze is van cruciaal belang voor de herinrichting van het gebied.

Het College krijgt het woord voor de beantwoording van de vragen.

Veel vragen gaan over de financiën. Het College rekent op 18 miljoen van het Rijk. Deze zou beschikbaar komen op het moment dat de structuurvisie is vastgesteld. De Provincie draag 6,5 miljoen bij evenals de Gemeente. Vooralsnog is er voor de Gemeente sprake van een gat van 2,8 miljoen. Voor wat betreft een haalbaarheidsonderzoek geeft het College aan dat niet alle projecten tegelijk zullen worden gestart  en dat men dan terug komt bij de Raad met een dekkingsvoorstel.

Stadsbelang vraagt naar het belang van de fasering.

Het College antwoordt dat deze van groot belang is en dat daarin verstandige keuzes moeten worden gemaakt.

De VVD vraagt aan het College of men bedoelt dat er nog aanvullende vragen ter financiering van het plan komen. Daarnaast wil men weten in hoeverre de begroting rond is.

Burgerbelang vraagt wat de status van het voorstel is. Er is immers al 2 miljoen begroot.

Het College antwoord dat deze twee miljoen is het kader van het stadscontract is gereserveerd.

Op de vraag van de VVD antwoordt het College dat er nog een bedrag van 2,8 miljoen gevonden moet worden.

De ChristenUnie vraagt wat er gebeurt als dit bedrag niet gevonden wordt.

De PvdA merkt op dat er 1,4 miljoen is gereserveerd in de nog niet vastgestelde begroting van 2014.

Het College geeft aan dat het geld pas wordt vrijgemaakt als de structuurvisie er ligt.

Burgerbelang vraagt waarom er niet gewerkt wordt met bouwstenen  waarvan we weten hoeveel tijd en geld het gaat kosten zoals bij het Broederenkloosterplan het geval is.

GroenLinks geeft aan juist voorstander te zijn van het integraal in stand houden van het plan.

De VVD vraagt of er met het vervallen van de doortrekking geld vrijkomt.

Het College geeft aan dat gekozen is voor een integrale aanpak waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. De stappen worden nog nader uitgewerkt Het stuk dat nu voor ligt is een grove schets. Er is gezocht naar een optimaal plan. Minder uitgaven betekent een lagere bijdrage van het Rijk.

Het College geeft aan ook naar mogelijkheden te zoeken om het betrokken gebied aantrekkelijk te maken voor fietser en wandelaars.

Op de vraag van het CDA omtrent de loop van de rivier geeft het College aan dat de plannen nog worden uitgewerkt. Voor wat betreft de 18000m3 meldt het College dat deze haalbaar is door de rivier uit te baggeren. Rijkswaterstaat is daarin meegegaan. Anders was de 18 miljoen in gevaar gekomen.

Stadsbelang merkt op dat de ruimtelijke reservering nu van de baan kan.

Het College antwoordt dat men probeert deze te laten vervallen maar dat dit bij het Rijk ligt.

Met betrekking tot de glastuinbouw geeft het College aan dat dit onderwerp verkend wordt maar dat nog niets vast staat. Men zal de ondernemer zeker bij de zaak betrekken.

Over het parkeren meldt het College dat dit onderwerp mee moet in het gebiedsplan maar dat de oplossing nog wordt uitgewerkt. Inzake de energiemaatregelen kijkt men naar de mogelijkheden voor een watercentrale. De clustering van de horeca is nog onderwerp van studie evenals de verkeersafwikkeling in de Marspoortstraat. Deze laatste zit niet in het gebiedsplan. De hoogte van de hoogwaterkering is nog niet bekend omdat de uitgangspunten van het Rijk nog niet vast staan.

GroenLinks geeft aan een communicatieparagraaf te missen.

Stadsbelang vraagt of de bestaande plannen van Rijkswaterstaat weer uit de kast worden gehaald. Daarnaast wil men weten hoe het zit met het verminderen van de verkeersdruk terwijl de Raad net te horen heeft gekregen dat er 5000 extra verkeersbewegingen via de Kanonsdijk zullen gaan.

Het College geeft aan dat de bewoners zeker bij de ontwikkeling worden betrokken en dat het gebiedsplan nog erg abstract is. Per deelonderwerp komt er wel een communicatieparagraaf. Bewoners en ondernemers worden absoluut betrokken bij de ontwikkelingen. De plannen van Rijkswaterstaat gaan niet weg maar worden aangepast.

Over de verkeersdruk meldt het College dat deze zoveel mogelijk zal worden teruggebracht maar dat maatregelen volgen na aanleg van de rondweg. Voor wat betreft de geschetste afname van de verkeersdruk geeft het College aan dat het gaat om een gemiddelde.

Wat betreft de afwikkeling van de verkeersdruk over de Marspoortstraat meldt het College dat er contacten zijn geweest met bewoners en ondernemers maar dat het grootste deel voor de bestaande afwikkeling is en dat deze dus geen onderdeel van een nieuw verkeerscirculatieplan wordt.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor inhoudelijke behandeling in de Raad en sluit de vergadering.

Net na sluiting van de vergadering meldt zich de heer van der Kamp. Hij had zich tijdig aangemeld als inspreker maar heeft als gevolg van een misverstand niet meer het woord gekregen. Daarom is in overleg met hem en de forumvoorzitter zijn bijdrage als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in