Pagina delen

Forumverslag 07-09-2020

Presentatie Inkoop Jeugd en Wmo (07-09-2020)

Datum 07-09-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de inkoop van zorg regio Zutphen die zojuist is gegeven door Rita Otter, programmamanager Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe.

D66 wil weten of er een nieuw contract komt of dat er door gegaan wordt met het huidige contract. Tevens vraagt zij zich af wat er tegen veel aanbieders is als deze gewoon aan de gewenste kwaliteit voldoen. Hoe gaan andere gemeenten hier mee om ?

BewustZW vraagt zich af hoe de inkoop van producten beter ingekaderd kan worden zodat er straks beter op gestuurd kan worden. Bijvoorbeeld via een productbenadering waar aangeven wordt hoeveel per product er aanbesteed mag worden. Van belang is dat kleine ondernemers een kans krijgen om binnen dit project te groeien. Tevens zijn kleine ondernemers goedkoper door minder overhead aldus BewustZW.

VVD wil weten of er nagedacht is over een maximaal aantal zorgaanbieders. Indien er gekort wordt op de lijst met aanbieders wordt daarbij dan wel geselecteerd op goede en minder goede zorgaanbieders ? De partij wil weten wat de invloed is van het aantal aanbieders op de kosten besparing.    

PvdA wil weten hoeveel extra handelingskosten er mee gepaard gaan wanneer extra zorgaanbieders ingezet worden. De 8 genoemde maatregelen zijn best veel vindt de partij. Met welke maatregel begin je en van welke verwacht je veel.

Burgerbelang wil weten of er ook sprake is van een dubbele bezetting en of de voorgestelde organisatie structuur ook bij andere gemeenten wordt toegepast. Tevens wil de partij weten of de inzet van eerstelijns zorg ook een toegevoegd waarde heeft op de totale kwaliteit van de zorg.

SP wil een strakkere afbakening tussen Jeugdhulp en WMO en wil ook weten wat daar de uitzonderingen op zijn.

KiesLokaal ZW vraagt zich af hoe de zorg over de regio wordt verdeeld met een zo groot aanbod van zorgaanbieders. Zijn ouders verplicht om via toewijzing de toegang tot een zorgaanbieder te krijgen of hebben zij daar nog een vrije keuze in. Is het ook goed duidelijk wat de kosten zijn als de artsen doorverwijzen naar specialisten en tot hoever mag daar wettelijk mee worden doorgegaan.

CDA merkt op dat in de overeenkomst tussen de 8 gemeenten niets staat over de kwaliteit van de te verstrekken zorg. Zijn daar afspraken over gemaakt ?

GroenLinks wil weten waarom het genoemde strategisch partnerschap tot lagere kosten leidt. Tevens vraagt de partij zich af hoe er een selectie kan plaatsvinden om meer preventie gerichte zorg aan te kunnen bieden.

De Stadspartij wil weten hoe het zit bij de afbakening Jeugd en WMO. De zorg wordt ingekocht door de regio maar wie krijgt nu wel/ niet toegang tot bijvoorbeeld de jeugdzorg. Moet de raad daar nog aparte kaders voor opstellen ?

De voorzitter geeft het woord aan Rita Otter die namens het college de gestelde vragen zal beantwoorden.

Het college geeft aan dat de Zorgregio in principe niets bepaalt maar dat dit door 8 gemeentelijke colleges en raden zelf wordt gedaan. De Zorgregio faciliteert feitelijk alleen het proces en de gemeenten bepalen zelf of ze iets wel of niet willen doen.

De raamovereenkomst is inmiddels met 2 jaar verlengd omdat er feitelijk geen tijd meer was om goede nieuwe contracten aan te gaan. De 2 jaar tijd geeft nu ruimte om een aantal maatregelen uit te zoeken en om eventueel opnieuw in te kunnen kopen. Uit de evaluatie blijkt dat we ingehaald zijn door de tekorten en dat de transformatie niet snel gaat als er niet hard aan getrokken wordt.

Het college geeft aan dat het werken met minder aanbieders vaak leidt tot een betere kans op samenwerking met partijen om de transformatie vorm te geven. De strategische partners kunnen zowel grote als kleine partijen zijn die zich samen met de gemeente er van bewust zijn dat het budget beperkt is maar ook dat zij daartegen wel de juiste zorg kunnen aanbieden.

Het inkaderen van producten kan eventueel per gemeente worden besproken en wordt niet voorgeschreven. Voorgesteld wordt om in de zorgregio zoveel samen op te trekken. Echter maatwerk per gemeente moet mogelijk blijven.  

Het college beaamt dat 550 aanbieders aan de hoge kant is, echter het optimale aantal moet nog worden uitgezocht.

Een zorgaanbieder moet voldoen aan een 40-tal punten wil ze in aanmerking komen voor een contract. Hoe meer aanbieders hoe meer administratieve- en toezicht kosten. Echter om aan de samenleving kwalitatief goede zorg te kunnen blijven geven, zijn meer specialisten nodig.

Het voorkomen van dubbele inzet wordt via het raamcontract geregeld. Als er specialistische zorg nodig is dan moet dat kunnen worden geregeld. Echter bij bijvoorbeeld zorg binnen een gezin is het altijd wenselijk dat er één aanspreekpunt is en zo min mogelijk hulpverleners.

De gemeenten gaan er zelf over om eventueel preventieve zorgvoorziening in te zetten in plaat van maatgevende zorg. De mate daarvan is mede afhankelijk van het beschikbare budget.

Het afbakenen van de toegang tot de zorg in Jeugdhulp of WMO wordt door de gemeente zelf bepaald. De zorgverleners zullen hiertoe voorstellen doen echter het is aan de afzonderlijke gemeenten hoe ze daar invulling aan willen geven.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de budgetplafonds Jeugdhulp / WMO door Ria Meijerink.

De Stadspartij wil weten hoe het volume aan werk en de geleverde kwaliteit gecontroleerd wordt.

De ChristenUnie vraagt zich af of een budgetplafond juridisch houdbaar is. Tevens wil zij weten wat er gedaan wordt bij declaraties van meerwerk waardoor de kosten overschreden worden.

VVD vraagt zich af op welk terrein binnen de zorg het effect van een budgetplafond merkbaar zal zijn.    

BewustZW maakt zich zorgen over toekomstige budget overschrijdingen en wil daar strengere controle op.

D66 vraagt zich af er bij koerswijzigingen waardoor het budgetplafond gewijzigd wordt, nog juridische problemen te verwachten zijn. De partij wil ook weten of er ook naar de landelijke ervaring wordt gekeken bij de inzet van budgetplafonds.

KieslokaalZutphen merkt op dat diverse gemeenten de zorg anders bekostigen met meer controle. Waarom kijkt Zutphen daar niet naar?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de presentatie inzake de budgetplafonds Jeugdhulp / WMO

Het college merkt op dat de vragen veel over geld en gehanteerde prijzen gaan. Echter grip en sturing op de processen en vooral ook de te leveren zorgkwaliteit vindt zij minstens zo belangrijk.

Het college beaamt dat de continue bewaking van de kosten belangrijk is. Eventueel is een versterking bij de controle daarop van belang. Door de juiste afstemming onderling hierop kunnen er op termijn eventueel afspraken binnen de samenwerking worden gemaakt

Er wordt steeds naar het totaal effect op de kwaliteit van de ingezette zorg gekeken. Per kwartaal wordt daarbij nagegaan of er sprake is van een budgetoverschrijding. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kan er tijdig worden ingegrepen.

Het college meldt dat binnen het raamcontract mogelijk is om structurele wijziging door te voeren bij bijvoorbeeld kosten overschrijdingen. Of dat tot juridische procedures zal leiden is niet bekend.

Een contractverlenging zoals nu het geval is, heeft geen financiële consequenties.

Een combi van een vaste prijs met een vaste productie is lastig in de zorg te hanteren aldus het college. Hulpverlening is immers altijd maatwerk. Wel wordt binnen het contract getracht om bepaalde handeling te standaardiseren zodat de kosten er van gemakkelijker per zorgaanbieder vergeleken kunnen worden.

Het college vermeldt dat diverse gemeenten ook met budgetplafonds werken. Het is echter lastig om deze met elkaar te vergelijken. De ervaringen per gemeente worden zeker mee genomen.

De voorzitter concludeert uit de reacties van het forum dat het huidige proces op dit moment voldoende besproken is. Over enkele maanden zal er wederom een presentatie over de voortgang worden gehouden.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie start/visiedocument Emerpark (07-09-2020)

Datum 07-09-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering waarin het een college een presentatie geeft over het Emerpark. Dan geef ik het college als eerste het woord.

College: Zie presentatie. Er liggen mooie kansen om integraler te benaderen in samenspraak met inwoners aan de hand van enquetes en sessies. In november vindt er een co-creatie plaats met inwoners. Hierbij nodig ik de raad uit om daarbij aanwezig te zijn om te luisteren.

D66: Wat is de reikwijdte van de mogelijke veranderingen? Er lopen wegen door het gebied. Wordt er ingegrepen in de bestaande infrastructuur?

College: We ontwikkelen eerst een visie.

D66: Wat zijn de verwachtingen, zijn deze realistisch? We moeten op voorhand weten of er wordt ingegrepen in de infrastructuur.

College: Bureau DIEP is hierbij betrokken. Dit is een ervaren organisatie. Er wordt wel aan verwachtingenmanagement gedaan.

VVD: De film is globaal, het zijn ideeën. Er is nog geen visiedocument. Wat is de bedoeling van deze vergadering. Is het alleen een grove schets?

College: We willen de raad aan de voorkant meenemen in het proces.

BewustZW: Het is goed om in het voorproces meegenomen te worden. Wellicht kunnen onze tips in het proces worden meegenomen. 

PVDA: De film is algemeen. Welke kaders kunnen vooraf worden benoemd? Financiële kaders? Infrastructurele ontsluiting? Is er directe toegang? Het is geen park, maar 3 of 4 gebieden worden aan elkaar geknoopt.

College: Dit is nadrukkelijk een visie. Het is goed om met elkaar hierover te discussiëren. Wanneer we participatie belangrijk vinden, dan moet je niet alles aan de voorkant dichttimmeren. Creativiteit en emotie van de gebruiker moet je laten meespelen.

GroenLinks: Het is goed om aan de voorkant meegenomen te worden. Uitgangspunt is het Ecologisch park Emerpark mee te nemen. Dat mis ik in dit stuk. Dat moet je als kader houden.

CDA: Wat is de rol van de Stichting Emerpark hierin?

College: Zij hebben het stuk geschreven en worden betrokken bij de ontwikkeling.

Stadspartij: Het park is gepresenteerd als één park. Er lopen wel drie wegen doorheen. In de visie moet worden verwoord hoe dit als één pakr moet worden gezien. Water heeft prioriteit, niet het bebouwen van het park. We moeten naar verkoeling en vergroening.

ChristenUnie: De boomdichtheid in Zutphen is niet hoog. verhoging van de boomdichtheid moet worden meegenomen als element in de visie.

Burgerbelang: De link werkt niet. Wat zijn de kosten van dit filmpje? Had je voor die kosten ook bomen kunnen planten? We doen ook moeilijk over de kosten voor speeltuinen. Hoe bereiken we inwoners? Het park wordt omsloten door woonwijken met heel verschillende inwoners. De inbreng van inwoners is essentieel.

College: Bureau DIEP gaat de visie nog opstellen, dat komt nog.

VVD: Het uitgangspunt dat dit een ecologisch park is moet je vasthouden. Er ligt nog niet veel: waaraan wordt gerefereerd bij participatie?

College: Er zijn kaders, onder andere de Stichting Emerpark. We willen niet alles vastzetten: we willen creatief zijn. We willen de ervaringen van gebruikers meenemen.

ChristenUnie: Hoe voorkom je teleurstellingen?

College: In elk proces zijn wel teleurstellingen. We proberen dat aan de voorkant van het proces zo goed mogelijk aan te geven.

Voorzitter: Kunt u het vervolgproces schetsen?

College: We gaan nu aan de slag met panels. In november vindt het co-creatie proces plaats. De raad wordt daarover geïnformeerd.

Voorzitter: Ik dank uw aanwezigheid en sluit deze vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie over de vier sporen als vervolg op rapport Rijnconsult (07-09-2020)

Datum 07-09-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
A Wiechers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
VVDG. Peteroff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
GroenLinksM.T.E. Westerik
D66Y.J.A. ten ten Holder
ChristenUnieA. van van Dijken
CDAG.H. Brunsveld
BurgerbelangH.J.M Verschure
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum “Presentatie over de vier sporen als vervolg op rapport Rijnconsult”. De voorzitter geeft aan Peter Seinen het woord voor de presentatie en stelt voor dat de vragen na presentatie gesteld kunnen worden.

D66: In het onderzoeksrapport van Rijnconsult is de systematiek afgestemd overhead op het inwonersaantal en dit is gewijzigd in de uitvoering naar overhead naar op basis van organisatie. Maar is het niet zodat de organisatie is afgestemd op het inwonersaantal? De getallen zouden toch niet zo heel veel uit elkaar moeten liggen?

Ambtelijk ondersteuner: Voor de overhead kunnen de getallen wel uit elkaar liggen daar deze als ondersteuning is afgestemd op de organisatie die het primaire proces uitvoert. En als die groter is dan zal de overhead ook groter zijn. Maar de totale organisatie, het primaire proces, is wel afgestemd om het aantal inwoners.  In het primaire proces kan het geval zijn dat er onderdelen zijn waar meer inzet nodig is dan gemiddeld. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal domein. Hierdoor kan de totale organisatie wel groter zijn en die is dan wel afgestemd op de inwoners.

Bewustzw: In het verleden zijn wettelijke en niet-wettelijke taken al eerder in beeld gebracht. U geeft aan dat daar nog kansen liggen om te bezuinigen. Waar denkt u dan aan? Heeft het met het werkbedrijf te maken?

Ambtelijk ondersteuner: In de plannen van spoor 2 zit niet het werkbedrijf maar voornamelijk het fysiek domein. Denk bijv. aan versobering van uitgaven.

PvdA: Wat ons verbaasd is dat de Inhuur niet inzichtelijk is. Hoe zit dat?
Corona is een gamechanger mbt tot werkplekken en huisvesting. Thuiswerken kan ineens.
We zouden van 400 werkplekken terug kunnen gaan naar 200 werkplekken. Zou u nu al iets kunnen zeggen over deze effecten mbt tot huisvesting?

Ambtelijk ondersteuner: Het is nu nog te vroeg om het onderwerp huisvesting mee te nemen. Het is wel een complex onderwerp waar we goed naar aan het  kijken zijn. Met huisvesting zitten we op gemiddeld. Het thuiswerken is in de versnelling gegaan maar we hebben nog niet scherp hoe we daar precies mee om gaan. Technisch gezien zal er ook nog een en ander geregeld moeten worden en dit komt nog terug in de begroting.
We hebben wel inzicht inhuur. Maar we kunnen dit inzicht nog wel verbeteren

ChristenUnie: In het verhaal van de ambtelijk ondersteuner horen we toch een aantal onzekerheden en vragen we ons af hoe structureel sluitend de begroting is? Wat is de insteek vwb de apparaatskosten? Gaan we sturen op formatie of op de totale loonsom?

Ambtelijk ondersteuner: We gaan sturen op de loonsom. Er zijn altijd onzekerheden.

ChristenUnie: U concentreert zich op spoor 2 en 3. Ik begrijp dat spoort 1 en 4 nog onzekerheden bevatten en toch zegt u dat er structureel sluitende begroting komt. Hoe zit dit?

Ambtelijk ondersteuner: Spoor 1 en 4 zijn niet sluitend en staan los van het Rijnconsult rapport.
Spoor 1 komt terug in de begroting en spoor 4 zijn voor alle maatregelen die al gerealiseerd zijn en in beeld zijn voor dit jaar. Spoor 4 komt terug in BURAP van dit jaar. We hebben voor dit forum ons meer gefocust op het Rijnconsult verhaal maar de andere sporen maken wel deel uit van de begroting.

CDA: Vorig jaar hebben we ook gesproken over dit rapport en hadden we er nog over om het te gebruiken voor jaarschijf 2020. Nu hebben we het over jaarschijf 2021 en verder. Zijn er nu nog nadelige effecten te verwachten nu dat dit rapport veel later gerealiseerd wordt dan vooraf verwacht werd?

College: We zijn met de sporen dieper gegaan dan oorspronkelijk de opdracht van Rijnconsult is geweest. Deze analyse heeft ons veel gebracht maar het kost gewoon veel tijd. Ook al was het 3 maanden eerder dan was het toch terecht gekomen in de begroting van 2021. Het zou niet veel hebben uitgemaakt.
En in spoor 4 hebben we wel de incidentele besparingen kunnen in boeken zodat we dit jaar een sluiten begroting hebben. In BURAP 2 krijgt u dat te zien.

Burgerbelang: Als we vorig jaar niet op de prijs hadden gezeten maar we hadden een goede opdracht neergezet hadden we dan niet eerder de bezuinigingen kunnen doorvoeren?

College: Berenschot had vorig jaar een offerte uit gebracht van ongeveer 100.000 euro en Rijnconsult van 40.000 euro. U heeft ons een budget toegekend van 50.00 euro. Rijnconsult heeft uiteindelijk een voorzet gegeven en Berenschot heeft vervolgens in hetzelfde traject analyses gedaan en we zijn binnen ons budget gebleven. We hebben een slag gemaakt op maatregelen niveau. Medewerkers op flink wat niveaus hebben hieraan meegedacht. En als je medewerkers laat mee denken dan is de kans dat de bezuinigen slagen een stuk groter dan als je een bureau zijn gaan laat gaan.  College ziet veel voordelen in de aanpak die is ontstaan nadat we waren teleurgesteld in wat Rijnconsult heeft opgeleverd.

Voorzitter onderbreekt de Stadspartij en stelt dat we het over de 4 sporen hebben en niet over de keuzes van de bureaus.

Stadspartij: Zit er samenhang in die maatregelen? Wat is de visie?

College: Het politieke antwoord: Voor het reces hebben we uitgelegd hoe de gemeente ervoor staat. De luxe dat wij in samenhang kunnen gaan kijken welke maatregelen wij wel of niet kunnen nemen is er niet. U zult worden geconfronteerd met dilemma notities. Dit zijn geen kleine dilemma’s.  Voor het college en de gemeenteraad geldt dat alles uit de kast is gehaald om tot een sluitende begroting te komen. Vanuit Den Haag krijgen we net zo als andere gemeenten structureel te weinig geld

Ambtelijk ondersteuner: Het ambtelijk antwoord sluit hierop aan. We moet continue scherp blijven. Het moet onderdeel worden en blijven van de cultuur.

D66: Uit het onderzoek van Rijnconsult komt naar voor de we meer dan 100 FTE boven het gemiddelde zitten en uit de analyses van Berenschot komen we eigenlijk uit op gemiddeld
Kunt uitleggen waar zo’n groot verschil?

Ambtelijk ondersteuner: Dit heeft te maken met het dat de totaal organisatie toch groter is waardoor de overhead ook groter is. Rijnconsult heeft dit losgelaten. We Rijnconsult nog gevraagd van duik daarin en zoek het uit maar ze bleven bij hun methodiek. Het verschil in methodiek maakt het verschil zo groot.  Maar in de stukken kunt u straks terugvinden hoe we scoren.

ChristenUnie: Is het college op de hoogte van het artikel in het VNG-magazine waarin staat dat de Den Haag structureel 1 miljard wil gaan bezuinigen op de gemeentes?

College: Nee, dat hebben we nog niet meegekregen. We wachten nog op de september circulair.

ChristenUnie: We krijgen binnenkort de stukken en moeten we op 21 september alle stukken in de raad vaststellen. Klopt dat?

Ambtelijk ondersteuner: Nee, er volgen nog een aantal sessie.

Burgerbelang: PvdA heeft het BDO-rapport aangehaald waarin staat dat het in Zutphen wel meevalt. Wat vindt het College van de opmerking van de PvdA

College: Dit rapport heb ik gemist. Als je kijkt naar de structuur van financiën van gemeente Zutphen kan BDO dat positief beoordeeld hebben maar als je kijkt naar de middelen versus de uitgaven dan leven we al een decennia op te grote voet.

Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad