Pagina delen

Forumverslag 07-09-2015

Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De Stadspartij krijgt het woord om de ingediende motie toe te lichten.

De Stadspartij geeft aan het doel van de motie is om versnippering tegen te gaan en om herkenbaarheid van de biologische markt te vergroten. Het idee is afkomstig van de biologische ondernemers die op de markt staan. Probleem is dat het op een plek clusteren van de biologische ondernemers botst met de opgebouwde rechten van de overige marktkooplieden. Met de motie wil men het college opdragen om te onderzoeken hoe het doel, minder versnippering van de biologische markt, bereikt kan worden.

D66 vraagt naar de omvang van het probleem. Zijn er niet steeds minder biologische kooplieden op de markt?

De Stadspartij meldt dat het aanbod juist stijgt maar dat dit niet zichtbaar is door de versnippering.

GroenLinks vraagt wat de reden voor de versnippering is.

Volgens de Stadspartij heeft dit alles te maken met opgebouwde rechten. Plaatsen zijn niet zomaar te veranderen.

De VVD noemt de motie sympathiek maar is van mening dat dit door de ondernemers onderling opgelost moet worden.

De Stadspartij is van mening dat de gemeente wel degelijk een rol heeft. Zij bepaalt formeel wie waar staat.

De PvdA vindt dat de ondernemers het zelf moeten regelen. Is er overleg geweest tussen de biologische ondernemers en de overige ondernemers?

De Stadspartij vraagt aan het college of de ondernemers onderling plaatsafspraken kunnen maken.

Het college antwoordt dat nieuwelingen een perifere plek op de markt krijgen en bij vrijkomende plaatsen steeds een stukje opschuiven naar de meer gunstige plekken.

D66 vraagt of de marktcommissie niet de plaatsen bepaalt.

De fractie van de Stadspartij merkt op dat volgens hen de gemeente de plekken toewijst.

Het college geeft nogmaals aan dat men aan de periferie begint en langzaam opschuift.

De fractie van GroenLinks beschouwt de biologische markt als belangrijk voor de stad en ziet daarom ook een rol voor de gemeente.

Burgerbelang sluit zich aan bij de opvatting van de VVD.

Het college is van mening dat men in gesprek moet met de ondernemers. De uitkomst is echter onzeker.

De SP is het eens met de VVD en Burgerbelang.

De Stadspartij benadrukt het belang van de biologische markt voor het biologisch gezicht van Zutphen. We willen graag een gesprek om toch de plaatsen beter op elkaar te laten aansluiten.

GroenLinks is blij met de toezegging van het college om in gesprek te gaan met de ondernemers

De Stadspartij wil weten of dit een echte toezegging is van het college.

Het college antwoordt bevestigend.

De Stadspartij geeft aan dat de motie dan in de raad kan worden ingetrokken.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende besproken is en dat het rijp is voor behandeling in de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur.

Het woord is aan de indieners van de motie voor een toelichting.

GroenLinks: Naar aanleiding van gesprekken met mensen in het veld is geconcludeerd dat er geen beleid is voor maatschappelijke verhuur. Met deze motie wil zij het college stimuleren om aanvullend/nieuw beleid te formuleren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

ChristenUnie: In 2014 is dit onderwerp ook aan de orde geweest en wed er beleid aangekondigd. Wat is de stand van zaken?

College: Maatschappelijke verhuur is onderdeel van de doorontwikkeling van het vastgoedbeleid. Halverwege 2016 wordt besluitvorming door de raad verwacht. Eind 2015 kan er een tussenstap zijn naar het forum. De motie geeft aandachtspunten die richting kunnen geven aan het nieuwe beleid.

De voorzitter geeft de gelegenheid om eerst vragen te stellen over de overwegingen waarna de vraagpunten in een tweede ronde volgen.

D66: Zij steunt de oproep om beleid te maken. Er moet wel van gedachten gewisseld worden over de richtinggevende punten die genoemd worden. Wellicht is een extra bijeenkomst nodig.

ChristenUnie: De motie geeft uitwerking aan het besluit van vorig jaar. Is de inhoudelijke afweging aan de raad voorbehouden? Deze motie zou niet het ingezette beleid moeten doorkruizen.

VVD: Eenduidig beleid is goed. Afweging is nodig over de criteria die de keuze bepalen voor maatschappelijke tarieven of commerciële. Dat vraagt om demarcatie van subsidie verstrekking en maatschappelijke tarieven toepassen. De gemeente heeft ook als privaatrechtelijk lichaam een rol. Er mag geen sprake zijn van concurrentie vervalsing.

Burgerbelang: Is er een overzicht van de maatschappelijke initiatieven?

Groen Links: Er is geen lijst, maar ze initiatieven zijn wel in beeld bij vastgoed.

Stadspartij: Wat is de reikwijdte van de term maatschappelijke initiatieven. Wanneer is er sprake van concurrentie vervalsing?

Aandachtspunt is dat er binnen de begroting dekking moet worden gezocht voor de inkomstenderving.

PvdA: De rol van leegstand van kantoren en winkels zal meegenomen moeten worden in de afweging.

De voorzitter geeft de gelegenheid om vragen te stellen over de vraagpunten.

Burgerbelang: Met betrekking tot punt vier en acht is de vraag wat primair is, wat de criteria zijn, etc.

De fractie is benieuwd naar de voorstellen van het college.

VVD: De voorgestelde richting is iets anders dan een roep om beleid.

D66: transparantie is ook belangrijk. Organisaties kunnen op verschillende manieren ondersteund worden. Er is nader overleg nodig.

ChristenUnie: Het vorige voorstel moet hier ook bij betrokken worden, omdat daar is ingegaan op begrippen als marktwerking en overheidssteun.

College: Een vervolg gesprek heeft nu niet zoveel zin. Voorstel is om eerst stappen te zetten en dan het gesprek aan te gaan. De vraag is of de punten uit de motie richting moeten geven aan het beleid of dat er gewacht wordt op een tussenproduct.

GroenLinks: De raad is er om richting te geven aan beleid. Die rol moet genomen worden.

De fractie wordt voorgesteld om de tekst aan te passen.

Burgerbelang: Een andere formulering geeft wellicht betere handvatten.

VVD: In de huidige vorm steunt zij de motie niet. Met het tussenproduct op tafel kan er een beter gesprek worden gevoerd.

De voorzitter concludeert dat de tekst van de motie aangepast gaat worden en het tussenproduct van het college aanknopingspunt wordt voor het inhoudelijk gesprek.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier een oordeelsvormend vergadering betreft waarna het mogelijk rijp wordt geacht voor besluitvorming in de raad.

Het college geeft een korte toelichting op het proces die inmiddels al is doorlopen. Nadat het plan beschermd dorpsgebied Warnsveld enige tijd geleden al in het forum is besproken, is het voorstel ter inzage gelegd waaruit 4 zienswijzen voort zijn gekomen. Eén er van heeft tot een wijziging van het voorstel gezorgd. Dit gewijzigde plan ligt nu ter beoordeling bij het forum de raad.

Het heeft tot 10 jaar geduurd tot dat dit plan tot stand gekomen is, net zolang als de nieuwe gemeente Zutphen bestaat. Dit plan mag gezien worden als een erkenning van Warnsveld als waardevol stukje in de gemeente Zutphen.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen

Het SP geeft aan dat zij het een goede zaak vindt om een mooie plek als de kern van Warnsveld te beschermen voor de toekomstige generatie. Echter er zijn meerdere mooie plekken in her dorp die verbeterd en beschermd zouden kunnen worden. Ook het winkelbestand in de oude kern van het dorp zou moeten terugkeren om zodoende dit oude deel te verfraaien en het woongenot er te verbeteren.

GroenLinks is voor het plan echter verwijst naar de inspraakreactie van waardevol Warnsveld die het open gebied tussen park Noordveen en de Kleine Omlegging als bijzonder zone aan het beschermd dorpsgezicht wil toevoegen. De argumenten om het niet in het plan beschermd dorpsgezicht op te nemen, is het feit dat het al als agrarisch gebied met landschapswaarde wordt beschouwd en het feit dat er een hoogspanningsleiding doorheen loopt. Deze argumenten zijn echter wel gebruikt om het gebied dat wat zuidelijker ligt, het deel tussen de Den Elterweg en 't Spiker, wel te bestemmen als beschermd dorpsgezicht.

GroenLinks vraagt zich af wat nu de reden is dat met exact dezelfde argumentatie het ene gebied wel en het andere niet als beschermd gebied wordt aangewezen?

Burgerbelang geeft aan dat het goed is dat er nu een plan ligt omdat de oude kern bescherming nodig heeft. Het proces is goed doorlopen en er is weinig ophef over dit plan. Zij vindt het wel jammer dat het plan om het verplaatsen van de hoogspanningsleiding niet wordt meegenomen omdat het college dat niet in een besluit heeft vastgelegd. Zij vindt dat een gemiste kans en hoopt dat het college de aandacht op de aanwezigheid van de HS leiding blijft houden.

GroenLinks verduidelijkt dat het hier om de visie van beschermd dorpsgezicht gaat. Vroeger werd daarbij alleen aan gebouwen gedacht nu gaat het vooral om de wisselwerking tussen gebouwen en omgeving. Als voorbeeld wordt aangegeven dat de gehele oever van de Hollandse Vecht als beschermd dorpsgezicht is vastgesteld.

Dit is een nieuwe manier hoe je de kwaliteit van een dergelijk geheel gebied vastlegt.

Het College geeft aan dat de gemeente ook de relatie tussen gebouwen en omgeving belangrijk vindt, want je kijkt toch naar het geheel. Er wordt door de werkgroep Groen Erfgoed een aantal criteria opgesteld waaraan een beschermd dorpsgezicht zou moeten voldoen. De resultaten hiervan worden opgenomen in het gemeentelijk beleid.

De VVD wil graag of het terrein van GG-Net ook als beschermd dorpsgezicht kan worden meegenomen. Dit omdat er aangegeven is dat er meer groene zones in het plan mee genomen moeten worden.

Het College verduidelijkt het verschil tussen het gebied bij 't Spiker en het noordelijk gebied bij Park Noordveen als volgt; Het gebied bij 't Spiker heeft een hoog cultuurhistorische waarde en het terrein bij Park Noordveen betreft een open zone met een te lage cultuurhistorische waarde waardoor het niet mee genomen is in het plan beschermd dorpsgebied. Het college deelt de vrees niet dat er in dit open gebied ontwikkelingen komen waardoor het beschermd dorpsgebied wordt aangetast.

GroenLinks vindt dat deze heldere stelling van het college niet goed weergegeven is in de beantwoording van de zienswijzen.

Het college geeft aan dat het geen onderscheidt maakt in de waarde van de gebouwen en de omgeving, echter vindt dat het gebied rondom 't Spiker een hogere waarde heeft mede door de groenstructuur die daar is.

Burgerbelang reageert hierop door aan te geven dat de natuurhistorische waarde van het gebied bij 't Spiker verbeterd mede door het herstel van de heggenstructuur. Dat zou bij het gebied bij het park Noordveen ook kunnen zodat dat gebied ook een hoger waarde krijgt en ook bij binnen het beschermd dorpsgebied past. Het dorp zal er dan nog mooier bij komen te liggen.

Groen Links geeft nog eens het belang aan om dit stukje bij het park Noordveen wel toe te voegen bij het gebied beschermd dorpsgezicht Warnsveld.

Het College geeft aan dat zij met dit plan de cultuurhistorische waarde van het gebied bij 't Spiker als zijnde waardevol erkent en te beschermen. Zij waakt er echter voor om het gebied beschermd dorpsgezicht te vergroten omdat er ook allerlei criteria ten grondslag liggen aan de erkenning van een gebied wil het tot beschermd gebied horen.

GroenLinks ziet geen belemmeringen om het gebied nabij park Noordveen niet binnen beschermd dorpsgezicht te plaatsen.

Burgerbelang ziet er ook het voordeel wel in om het gebied nabij park Noordveen als beschermd dorpsgezicht te bestempelen. Hierdoor creëer je een beschermd groenstrook tussen Park Noordveen en het gebied bij 't Spiker.

Het College heeft de werkgroep Groen Erfgoed gevraagd om criteria op te stellen waar het groene erfgoed aan zou moeten voldoen. Daarna kan geïnventariseerd worden welke gebieden daaraan voldoen. Het gebied rondom GG-Net zal daarin ook worden meegenomen.

Burgerbelang vraagt zich af of er problemen zouden kunnen ontstaan voor het college indien zij besluit om het stukje bij het park Noordveen toch mee te nemen binnen het gebied van beschermd dorpsgezicht.

Het college ziet geen probleem om dit gebied mee te nemen. Echter deze keus heeft wel invloed op de manier hoe de gemeente in de toekomst dient om te gaan met dit gebied. Ook zal het opnemen van een gebied met minder waarde in een gebied met uitsluitend hoogwaardige gebieden, de kaart enigszins negatief beïnvloeden. Het is echter wel zo dat door het verruimen van de grenzen er een groter stukje Warnsveld wordt beschermd

De PvdA verduidelijkt dat het opzetten van het gebied beschermd dorpsgezicht Warnsveld 10 jaar geleden is ingezet uit angst dat het groene gebied tussen Zutphen en Warnsveld wel eens kon verdwijnen.

Het plan is een goede afbakening hoe het beschermd dorpsgebied er uit zou moeten zien en een goede afspiegeling wat er mede door de burgers van Warnsveld is aangedragen.

De PvdA staat achter de opmerking dat Erfgoed Adviesraad Zutphen heeft gemaakt door aan te geven dat er in het plan beschermd dorpsgezicht Warnsveld ruimte moet zijn voor het moderniseren van het dorp. Ook het tot zekere hoogte vergunning vrij bouwen of verbouwen moet mogelijk zijn.

De PvdA merkt ook op dat meer winkels in het oude dorp ook een grotere verkeersdruk kan veroorzaken waarop het gebied niet is ingericht.

SP geeft aan dat voor de oudere inwoners van de oude dorpskern, de winkels te ver weg zijn.

GroenLinks verduidelijkt dat de winkeliers zelf zullen bepalen of zij zich er zullen gaan vestigen. De gemeente gaat daar ook niet over.

De VVD is blij dat het plan beschermd dorpsgezicht er voor zorgt dat het dorp goed bewaard blijft en dat het niet “op slot” gaat. Bouwen en ontwikkelen blijft er mogelijk rekening houdend met de regels.

De Stadspartij is tevreden met het plan en acht het van belang dat het gebied nabij park Noordveen wordt meegenomen. Tevens hecht zij er ook veel waarde aan dat de kern van het dorp niet op slot gaat en er gebouwd kan worden mits er rekening wordt gehouden met het historisch karakter van de kern van Warnsveld.

D66 verlaat de zaal omdat zij bij een andere vergadering moet zijn. Dit heeft zij van te voren al aangekondigd.

Het CDA wil de grenzen van het beschermd dorpsgebied gebied graag oprekken uitgaande van de intentie dat het gebied niet op slot gaat. Hiermee zou mede kunnen worden voorkomen dat er hoogbouw in het dorp kan komen.

Het college geeft aan dat zij de grenzen niet verder wil oprekken omdat er nu binnen de het gebied dorpsgezicht Warnsveld een gebied ligt wat hoge waarde heeft. Daarbuiten ligt ook een gebied dat typisch Warnsveld is maar niet specifiek genoeg is om te bestempelen als waardevol gebied.

Daarnaast heeft het oude dorp een beschermde status met belemmeringen. Het college wil voorzichtig omgaan om andere gebieden die mogelijk ook waardevol zijn te belasten met strengere regels.

Het college begrijpt dat de oude kern van Warnsveld kwetsbaar is geworden doordat er veel winkels zijn verdwenen. Ze geeft echter aan dat de gemeente daar niet over gaat De ondernemers bepalen dat zelf.

Het college zegt toe als de gelegenheid zich voordoet, met de winkeliers hierover in gesprek te gaan.

De SP vraagt zich af of stimuleringsmaatregelen kunnen helpen om weer winkels in de oude kern te kunnen krijgen.

Het college geeft aan dat dit thema feitelijk op de economische agenda hoort. Zij geeft aan dat dit op de agenda wordt gezet.

De ChristenUnie geeft aan dat zij blij is met het plan

GroenLinks wil dat de grenzen van het gebied tot aan het park Noordveen wordt opgerekt en wil dat dit geagendeerd wordt in de oordeelsvormende raadsvergadering.

De voorzitter geeft aan dat het forum hierover een beslissing kan nemen.

Het CDA geeft aan of het toch mogelijk is om meerdere delen van Warnsveld binnen het beschermd dorpsgebied te krijgen.

Het college geeft aan dat de samenleving aangeeft het beschermde gebied niet verder te willen oprekken dan noodzakelijk is. Tien jaar geleden wilde men het gebied beschermen, echter nu denkt men daar anders over en willen de burgers dat het gebied niet te veel op slot gaat.

Het college wil niet gaan morrelen aan de criteria die aangeven of een gebied cultuurhistorische waarde heeft, waardoor een beschermd gebied verder opgerekt kan worden.

De PvdA vraagt aan Groen Links waar zij bang voor is als een gebied niet de beschermende status krijgt.

Groen Links verwacht dat de waarde van een gebied wordt vermeerderd als het een beschermende status heeft. Het daarbij wel van belang dat het gebied belemmerd wordt door te veel beperkende regels.

De VVD vindt dat de er steeds argumenten op tafel komen die al zijn genoemd. Wil je iets oprekken of toevoegen dan kan dat via een abonnement. En moet dat geagendeerd worden.

Het college geeft aan dat als het over stukje bij park Noordveen gaat dat in de besluitvormende raadsvergadering meegenomen zou kunnen worden via een abonnement.

Het oprekken van de grenzen van het beschermde gebied is een interessante gedachte, echter moet buiten dit voorstel gelaten worden omdat het dan nog veel langer gaat duren voordat het ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

De SP merkt nog op dat de status beschermd stadsgezicht in Zutphen alleen maar een waarde daling van het vastgoed in de binnenstad heeft veroorzaakt.

Het CDA vindt het plan goed, echter behoudt haar mening dat de grenzen van het beschermd gebied wel verder opgerekt mogen worden.

Na het horen van de vele reacties concludeert de voorzitter op dat het plan over 2 weken ter besluitvorming naar de raad kan.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Vervolgens licht hij kort het onderwerp toe en wordt gemeld dat de inspreker van vanavond afziet van zijn spreekrecht. Wel wordt de inspreekreactie bijgevoegd bij het verslag. Tevens vat hij kort de tekst samen.

Vervolgens krijgt het college het woord om het voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat het plan al in 2013 gerealiseerd had moeten worden maar dat toen geen middelen beschikbaar waren. Daar er nu geld overblijft uit de Zuidwijken en er provinciaal geld beschikbaar is, kan het plan nu alsnog uitgevoerd worden.

Het college hecht veel waarde aan de extra veiligheid die de voetgangersbrug met zich meebrengt.

De Stadspartij vindt het een goed voorstel. Men is blij met de betrokkenheid van de omwonenden.

GroenLinks is eveneens tevreden dart de brug er komt en is blij met de positieve reactie van de omwonenden.

Het CDA is voor het plan

De SP is voor het plan maar vraagt of er niet nog andere bestedingsdoelen waren voor het geld.

Burgerbelang vindt het een goed voorstel.

De VVD vindt het een prima plan en is blij dat nu toch geld vrijgemaakt kan worden.

De PvdA is blij met de brug en vraagt tevens naar de natuurspeelplaats die er moet komen.

D66 is blij met de brug. Men vraagt zich alleen af waarom soms de naam Berkelpark en dan weer Wijnhofpark opduikt.

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

Op de vraag van de SP antwoordt men dat er wel andere bestedingsdoelen te vinden zijn mar dat men de brug belangrijk vindt.

De natuurspeelplaats komt er. Deze wordt met behulp van het Oranjefonds gerealiseerd.

Het park heeft het Wijnhofpark. De Wijk als geheel heet Berkelpark.

Het college verzoekt het forum of men bezwaar heeft tegen een behandeling op dezelfde avond in de raad.

De voorzitter inventariseert of er bezwaren zijn. Die zijn er niet en vervolgens concludeert hij dat het stuk dezelfde avond door kan voor behandeling in de raad. Hierna sluit hij de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie) (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie leerrecht vanaf 2,5 jaar (voor- en vroegtijdige educatie).

Gemeld moet worden dat er een aangepaste motie is gemaild, maar dat op de site de oude motie staat.

Het woord is aan de indiener van de motie voor een toelichting.

D66: De onderwijs inspectie heeft een rapport gemaakt met een aantal aanbevelingen. Het is zaak om preventief aan de slag te gaan om achterstanden op latere leeftijd te voorkomen. Een achterstand in een woordenschat blijkt in de praktijk bijna niet meer in te lopen.

Het gaat om leerrecht in plaats van leerplicht en om spelenderwijs leren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Er is sprake van een gewijzigde motie, maar de wijzigingen zijn onduidelijk.

Gelet op de termen leerrecht en gebruik maken van is het de vraag of het leerrecht zo expliciet neergezet moet worden of dat de reguliere procedures gevolgd kunnen worden.

Daarnaast is het horen en spreken van de Nederlandse taal in de omgeving belangrijk voor de ontwikkeling van een woordenschat. Deze motie kan niet los gezien worden van het feit dat in gezinnen niet altijd Nederlands gesproken wordt.

ChristenUnie: Er is al veel gedaan op dit terrein, denk aan project ‘opstapje’. Dat initiatief is wegbezuinigd. Waar wordt nu bezuinigd om dit mogelijk te maken?

D66: Er komen extra middelen en de verdeling wordt meer evenredig. Daar komt bij dat Zutphen een doelgroepgemeente is.

Doel is om VVE beter te implementeren en meer kinderen te bereiken.

ChristenUnie: De motie zou aangepast moeten worden op het punt dat er ‘extra middelen worden ingezet’.

PvdA: Is er sprake van het bestaande systeem verbeteren en aanvullen? Er is een grote middengroep die niet op een KDV zit of in een Peuterspeelzaal komt.

D66: Het zou voor iedere peuter beschikbaar moeten zijn, ook voor de grote middengroep.

CDA: Komen er dagdelen bij voor peuters die niet op een KDV zitten, maar bij een gastouder?

D66: Inderdaad en de doelgroep moet beter bereikt worden.

ChristenUnie: De aanzet is goed. Wil het college toezeggen dat er een uitgewerkt stuk komt?

SP: Er zal geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen peuters met werkende en peuters met niet-werkende ouders. Daarnaast moeten we er voor oppassen geen robots te maken.

D66: Het gaat om alle peuters en het leren gaat spelenderwijs.

GroenLinks: Dit is bedoeld als richtinggevend voorstel voor het college. Gaan we nu niet iets regelen wat het rijk straks gaat doen?

D66: Er gaat € 60 mln. extra naar de gemeenten en de verdeling wordt meer evenredig.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Dit is een mooie motie. Inzetten op preventie en gelijke ontwikkelkansen is belangrijk. Het beleid wordt momenteel herijkt en er wordt in bredere lijn gekeken naar het ondersteunen van opvang en opvoeding. Juist om een tweedeling te voorkomen is die bredere context nodig.

Er is geen sprake van het herinvoeren van bezuinigd beleid. De extra VVE is niet op voorhand gratis.

Het derde punt in de motie is nieuw. Er wordt uitgegaan van een planmatige insteek en het meten van effecten. De keus voor een langere looptijd is van belang. Er wordt dan ook gesproken over een implementatie plan.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. Wel komt er een gewijzigde motie met Bewust Zutphen Warnsveld als mede indiener.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is vervallen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Energieneutraal bouwen (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen op de publieke tribune welkom, met name de vertegenwoordigers van de gemeenteraad uit Zevenaar. Vervolgens geeft ze het woord aan de inspreker, de heer J. Dolhain. Zijn bijdrage is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Vervolgens stelt zij de forumleden in de gelegenheid vragen aan hem te stellen.

GroenLinks: Het spreekt de fractie aan dat ook woningeigenaren zelf kunnen bepalen welke energiebesparende maatregelen zij aan hun huis kunnen uitvoeren. Op welke wijze kan dat in gunningen worden ingepast?

De heer Dolhain: In Warnsveld is goed voorbeeld voor handen, namelijk op het voormalige terrein van Tempelman Plat. Daar is gekozen voor goedkope kwalitatief goede woningen, waar bewoners zelf maatregelen kunnen toevoegen aan de bouwkundige kern.

GroenLinks: Het grote bezwaar van inspreker is dus het dwingende karakter van de motie.

D66: Twijfelt de heer Dolhain aan de noodzaak om energieneutraal te bouwen?

De heer Dolhain: Twijfelt aan de wijze waarop energieneutraal wordt gebouwd. Effecten op het binnenklimaat zijn onvoldoende bekend. De ontwikkelingen gaan te snel om een goed zicht te krijgen op de gezondheidseffecten. Terughoudendheid is op zijn plaats.

Bewust ZW: Hebben genoemde mogelijke effecten invloed op de wetgeving?

De heer Dolhain: De EPC norm is vooral een politiek middel. Duitsland heeft een geheel andere invalshoek, namelijk de bespaarde hoeveelheid fossiele brandstof. Die maatstaf is veel eenduidiger. Waarom zouden we het in Nederland anders regelen dan in omliggende landen.

CDA: Hoe borgt u de kwaliteit van de te bouwen woningen?

De heer Dolhain: Dat gebeurt op subtiele wijze door de elementen die wij invoeren. Bovendien voer ik zelf de directie.

De voorzitter geeft vervolgens de indieners van de motie de gelegenheid een toelichting te geven.

D66: De motie is helder. De discussie zit hem vooral in de uitwerking. De fractie is ervan overtuigd dat energieneutraal bouwen noodzakelijk is. De wetgeving komt er aan. Daarom moet de raad niet achterover leunen maar kaderstellend aan de slag.

Stadspartij: De mens is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De termijn om te komen tot energie neutrale gemeente is al naar achteren geschoven van 2020 naar 2047. Nu is het tijd om het voortouw te nemen.

VVD: Dit is niet de plek om discussie te voeren over energieneutraal bouwen. Vraag is wat wij willen bijdragen en wat de nadelen zijn. Deze motie draagt niet veel bij aan het energieneutraal maken van de gemeente; het is symboolpolitiek. Het aantal nieuwbouwwoningen is gezien de huidige markt gering en de grondpositie van de gemeente is lastig. Het kost al moeite om de geplande projecten binnen de gestelde grenzen te realiseren. Meer effect is te bereiken bij aanpak van het oude woningbestand.

ChristenUnie: Sluit zich aan bij vorige spreker. De motie heeft een aantal lastige formuleringen: wanneer is het economisch verantwoord; waarom een EPC van 0,2; welke plannen en op grond waarvan honoreren? Energieneutraal bouwen moet wel gestimuleerd worden, maar het is de vraag of deze motie daaraan bijdraagt.

Burgerbelang: Bouwers en corporaties zijn al goed bezig. De onlangs vastgestelde woonvisie zou door de motie ook weer bijgesteld moeten worden en dat alles voor slechts een klein aantal woningen. Prioriteit zou moeten liggen bij bestaande bouw. Niet haalbare eisen moeten niet worden opgelegd.

D66: Beluistert tendens redenen te zoeken om toch vooral niets te doen. De fractie wil juist niet achterover leunen.

VVD: De fractie betreurt dat door D66 niet wordt ingegaan op ingebrachte steekhoudende argumenten tegen het voorstel.

College: Al op 19 juni gesignaleerd dat er bij de nieuwbouw al veel gebeurt op het gebied van energieneutraal bouwen. De motie zal daaraan niet veel toevoegen. Winst is te behalen bij bestaande bouw.

SP: Sluit zich aan bij het standpunt van het college.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nu voldoende besproken is. Het is aan de indieners van de motie hoe zij hiermee verder willen omgaan.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Wijkontwikkelingsplan De Hoven (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat wethouder Pennings wethouder Bosch vanavond vervangt. Het onderwerp van dit forum is het wijkontwikkelingsplan (WOP) van De Hoven. Dit plan is door de wijkraad en de gemeente samen opgesteld. De wijkraad De Hoven is de oudste wijkraad van Nederland. Het WOP is het kader voor het toekomstige handelen in de wijk. Er is één inspreker en de voorzitter van de wijkraad zal samen met een gemeentelijk vertegenwoordiger een toelichting geven op het WOP.

Hans Heuvelhorst spreekt als eerste in namens ZVV De Hoven (de voetbalvereniging). Zijn inspraakreactie is bij dit verslag gevoegd.

Stadspartij: stelt u het clubgebouw van uw vereniging ter beschikking zodat daar een multifunctioneel centrum (MFC) van gemaakt kan worden?

Hans Heuvelhorst: er zijn veel mensen welkom in ons gebouw.

GroenLinks: wij vinden uw inspraakreactie een goed verhaal. Dank daarvoor. Stuit u op problemen in de samenwerking met andere verenigingen?

Hans Heuvelhorst: Nee. De wijkraad moet die rol oppakken, niet de voetbalvereniging. Wij moeten wel als grootste vereniging het initiatief nemen.

Het college geeft een korte toelichting op het WOP en geeft aan dat we eerst een presentatie krijgen van de wijkraad en de gemeentelijk vertegenwoordiger. De presentatie is als bijlage bij dit verslag beschikbaar.

De voorzitter bedankt voor de presentatie en geeft de forumleden de gelegenheid vragen te stellen.

SP: wij vinden het een fantastisch plan. Wat echter te doen met tegengestelde belangen?

CDA: mooi dat er zo’n gedragen plan ligt. Wie houdt de regie over de uitvoeringsagenda?

GroenLinks: wij vinden het een mooi plan met ambitie. Wij hebben een suggestie voor het MFC: laat alle verenigingen meedoen, geef hen het voortouw.

Stadspartij: wij zijn blij met het plan. Het sluit goed aan bij ons partijstandpunt.

Burgerbelang: ook wij vinden dit een mooi plan. Mooi ook die betrokkenheid van burgers.

VVD: het is een valkuil dat er veel initiatieven zijn. Waar begin je? Hoe ga je dat met z'n allen doen?

PvdA: wij bespeuren dat bij de uitvoering van het WOP de samenwerking tussen de verschillende partijen kan gaan wringen. Graag aandacht daarvoor.

D66: wij kunnen ons helemaal vinden in dit plan.

Het college constateert dat veel vragen aan de wijkraad worden gesteld. De gemeente gaat goed samenwerken daarmee.

De vertegenwoordiger van de wijkraad geeft aan dat de wijkraad veel contact heeft met allerlei mensen in De Hoven. Hij gaat snel met de inspreker van vanavond contact opnemen.

PvdA: ik zie een rol voor de gemeente hierin.

Hans Heuvelhorst geeft aan dat de voetbalvereniging geen solorol gaat spelen. De vereniging wil samenwerken, maar iemand moet daarvoor wel het initiatief nemen. Dat punt wil hij maken vanavond. De vereniging staat open voor die gesprekken.

GroenLinks: wij vinden het bewonderenswaardig hoe hier gesproken wordt.

SP: realiseer je dat er conflicten kunnen komen.

Het college geeft aan dat de wijkregisseur straks zijn rol zal oppakken namens de gemeente.

De vertegenwoordiger van de wijkraad geeft aan dat de wijkraad geen enkele vereniging uitsluit.

Het college stelt dat de wijkregisseur alle verenigingen gaat meenemen bij de uitvoering van het WOP.

CDA: ligt de regie voor de uitvoering bij de wijkregisseur?

College: er is veel subsidie beschikbaar voor uitvoering van het WOP. De wijkregisseur heeft daarin een trekkende en controlerende rol.

De voorzitter constateert dat het onderwerp nu voldoende besproken is en dat het door kan naar de raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en E. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de raadsleden uit Zevenaar.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert over de volgende punten.

Invoering Vennootschapsbelasting. Over bepaalde activiteiten moet door de gemeente voortaan belasting worden betaald. Deze verplichting is eind 2014 door de rijksoverheid vastgesteld en gaat in op 1 januari 2016. Het gaat om activiteiten waarop je winst zou kunnen maken. Er zijn drie soorten kosten mee gemoeid: kosten voor implementatie, kosten voor het bijhouden van de administratie (hieruit vloeit ongeveer 1 fte aan werkzaamheden voort), en kosten betreffende de daadwerkelijke vennootschapsbelasting. Voor de gemeente Zutphen bedragen deze laatste kosten ongeveer €300.000,-  Voornoemde kosten zijn wel geregeld in de begroting van 2016 maar niet in de begroting van 2015. Er wordt gevraagd om toestemming om in actie te kunnen komen.

In Gouda is overleg geweest over de financiële situatie van gemeenten als gevolg van de bezuinigingen in de gemeenten. Alle gemeenten hebben een protestbrief ondertekend.

Vragen over Stichting Zutphen Promotie worden zo spoedig mogelijk beantwoord als de betreffende wethouder terug is van vakantie.

De bevoegdheden van het college in relatie tot de kredieten Lea Dasbergschool worden nog onderzocht. Hierover wordt nog nader bericht.

Het verzoek van COA wordt vanavond in de Raad behandeld.

Een verzonden brief aan de Raad voor de Rechtspraak wordt vanavond in de Raad behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2015

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2015

ChristenUnie geeft aan dat de toezegging onder nummer 2012-08 in de eerste helft van 2015 klaar zou zijn; hoe staat het daarmee?

Het college geeft aan dat dit in de begroting is verwerkt maar er moet nog een aanvulling komen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

De voorzitter geeft aan dat over de vermoedelijke hamerstukken alleen politieke vragen mogen worden gesteld. Technische vragen hadden vooraf moeten worden gesteld.

6a. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

CDA: Alle stukken, ook de vertrouwelijke, staan op de website.

Het college geeft aan dat dat niet kan.

Voorzitter: Ik zie niks.

Griffier: Indien je zoiets constateert, graag meteen melden bij de griffie. Dan kunnen we zoiets zo spoedig mogelijk oplossen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6b. Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

PVDA: Wat gebeurt er met de kunstwerken in het oude gebouw?

Boy Janssen: Dit gaan we bekijken. We komen zo spoedig mogelijk met een antwoord.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6c. Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

PVDA: Heeft dit invloed op het aantal vluchtelingen?

College: Dit hangt af van het aantal gehuisveste statusvluchtelingen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6d. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

Voorzitter: Geen vragen? Dit blijft een hamerstuk.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015

Voorzitter: Hier kunnen procedurevoorstellen worden gedaan.

BewustZW: Moet nr 15 in rubriek A niet naar een andere rubriek?

College: Dit bevindt zich aan een privaat gebouw op private grond. Hier hebben wij geen mogelijkheid om in te grijpen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015

Burgerbelang: Nummer 24 op de lijst gaat over een Memo met als datum 9 september, dit klopt niet. Wellicht kunnen we nog terugkomen op deze memo na beantwoording van de vragen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

9b. Forumverslag besloten deel Koers van het Vastgoed 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw aanwezigheid, prettige avond.

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag (07-09-2015)

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft vervolgens de indieners van de motie de gelegenheid een toelichting te geven.

PvdA: De motie is bedoeld als ondersteuning van de crowdfunding actie die het personeel is gestart voor de aanschaf van speelattributen in het zwembad. Er zijn al drie speelattributen aangeschaft, maar toch is de actie nog actueel om zo het gebruik van het zwembad te bevorderen. De fractie is blij met de eerder gedane toezegging van het college dat het overschot op de bouwkosten (deels) ten behoeve van het zwembad aangewend zou kunnen worden.

CDA: Het klinkt wel sympathiek, maar het is een burgerinitiatief en zou dat ook moeten blijven. Wel is er geld nodig voor een tillift. Die zou uit een eventueel overschot op de bouwkosten betaald kunnen worden.

Stadspartij: Er is nu € 4.000 opgehaald. Wat de fractie betreft wordt dit bedrag door de gemeente verdubbeld. Dat geldt voor dit moment. Mocht er over enkele dagen bijvoorbeeld ineens € 10.000 door een particulier worden gestort, betekent dat niet automatisch ook een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Er moet een einddatum worden gesteld.

SP: steunt de motie niet. Als het bezoekersaantal te laag is om het zwembad goed te exploiteren, is het slechts een doekje voor het bloeden.

PvdA: Het gaat slecht om ondersteuning van de personeelsactie. Het werven van voldoende klanten is een taak van het zwembad.

SP: Twijfelt aan genoemde reden. Als het ook is om de bezoekersaantallen te vergroten, moet het in breder perspectief worden geplaatst.

PvdA: Onderliggende gedachte is ook dat kinderen moeten bewegen en sporten. Het zwembad biedt daartoe de gelegenheid. Bovendien verdient de crowdfunding actie van het personeel ondersteuning.

ChristenUnie: Indien al degenen die mopperden over het nieuwe zwembad in het verleden het zwembad hadden bezocht, was er geen enkel probleem geweest. De raad heeft duidelijk gekozen voor deze opzet van het zwembad, gefinancierd vanuit de NUON gelden. Het zwembad heeft de opdracht het tot een succes te maken; daarmee moet de raad zich niet bezig houden.

GroenLinks: onderschrijft deze opvatting. Een tillift is wel noodzakelijk, maar van geheel andere orde. Het is de vraag of aanschaf van nog meer speelattributen nodig is en of dat het doel wat de raad heeft bevordert. Eerst maar eens afwachten hoe het loopt.

D66: Sluit zich aan bij vorige sprekers, met name voor wat betreft de rol die de gemeente hierin heeft. De huidige speelobjecten zijn voldoende; voor meer is er geen ruimte in het bad. Het is wel fantastisch dat het personeel dat voor elkaar heeft weten te krijgen.

Stadspartij: Vanuit het oude bad zijn wel veel gedateerd materiaal meegenomen.

GroenLinks: Vervanging van materiaal is toch meegenomen in de exploitatie-opzet die de grondslag vormt voor de subsidiëring? Daarover behoeft toch niet in de raad te worden gediscussieerd?

VVD: Op 19 juni zijn de algemene beschouwingen gehouden en kwam het college met een mededeling over noodzakelijke bezuinigingen. Daarover wordt volgende week gedebatteerd. De fractie steunt het personeel, maar financiële steun geven waar dat niet nodig is, is niet aan de orde. In de raad is langdurig over het zwembad gesproken. Het is nu de kunst het onderwerp los te laten.

Het college: In de discussie over het zwembad is een besluit genomen over de glijbaan. Dat was slikken voor het personeel. Het is mooi zoals de medewerkers het hebben opgepakt en met crowdfunding zijn begonnen. Het college geeft de voorkeur aan het realiseren van een tillift. Omdat het nog even kan duren voordat duidelijk is hoeveel van het bouwbudget over blijft, wordt die vanuit een ander budget gefinancierd. Het college stelt voor de motie pas te behandelen als de bouwkosten definitief zijn bepaald. Het college zal dan voorstellen doen over aanwending van een eventueel positief saldo.

ChristenUnie: De bouwkosten moeten toch al bekend zijn?

College: Een aantal zaken moet nog worden afgewerkt. Over afzienbare tijd zal er duidelijkheid zijn.

GroenLinks: Vervanging van materiaal is toch wel verwerkt in de begroting?

College: Dat is het geval, maar in de afgelopen jaren was er kennelijk onvoldoende ruimte. In principe wordt dit meegenomen in de begroting dus ook in de subsidievaststelling.

SP: Vraagt nogmaals of er te weinig speelattributen zijn of dat er te weinig bezoekers komen.

PvdA: De fractie heeft geen inzicht in de bezoekersaantallen. De motie is vooral bedoeld als ondersteuning van het personeel.

ChristenUnie: Het kan niet waar zijn dat ondersteuning van de personeelsactie de enige reden is. Het is een middel om extra kinderen te trekken, maar dat was de glijbaan in het oude zwembad ook. Dat bleek niet toereikend om het zwembad te behouden.

PvdA: Voelt ervoor voor te stellen de motie aan te houden tot de eindafrekening van de bouwkosten gereed is het college voorstellen doet over besteding van het overschot. De fractie zal zich intern beraden.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nu voldoende besproken is. Het is aan de indieners van de motie hoe zij hiermee verder willen omgaan.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in