Pagina delen

Forumverslag 07-04-2015

Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen (07-04-2015)

Datum 07-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerste het woord aan het college.

Het College geeft aan zelf te presentatie te geven over de voortgang van de projecten, waarin zij voornamelijk op de hoofdlijnen in gaat. Als er vragen zijn die meer inhoudelijke kennis vragen, zal Marnix van Os als ambtelijke ondersteuner deze trachten te beantwoorden.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen na de door het College gegeven presentatie

VVD; Er zijn veel scholen die verbouwplannen hebben zoals de vrije school de Zwaan. Kunnen die niet meegenomen worden in dit project ?

VVD; Enkele jaren geleden werd er ook al gesproken over problemen met de renovatie van koop- en huurwoningen. Kunnen deze nu wel worden meegenomen in de ESCo regeling ?

GroenLinks; Een voorstel van orde wordt ingediend. Zij wil graag dat de vragen direct beantwoord worden door de wethouder om zodoende ook een levendig gesprek op gang te krijgen.

College; Het zou mooi zijn als alle scholen meedoen met de ESCo regeling. De vrije school de Zwaan doet niet mee echter er wordt wel verwacht dat haar nieuwe school zeer duurzaam gebouwd gaat worden. Als we alle scholen mee zouden laten doen wordt de ESCo te groot wat vertragend kan werken.

College; Problemen met het opschalen in de renovatie van huur- en koopwoningen zijn bekend . Dit is niet alleen een probleem in Zutphen maar ook landelijk schiet het niet op om die opschaling er in te krijgen. Het is ingewikkelder dan het lijkt. De verwachting is dat er in de komende 3 jaar grote slagen kunnen worden gemaakt omdat bij het verduurzamen van meerdere woonwijken, de mensen zullen gaan zien dat het werkt.

BewustZW; Het opstarten van zo’n grootschalig project is lastig. Helpt het als de Raad meer geld beschikbaar stelt ?

College; Het geld is niet zozeer het probleem. De gemeentelijke panden gaan in een ESCo constructie waardoor we daar geen investering in hoeven te doen. Voor bestaande woningen is er het revolverend fonds die zich zelf weer gaat aanvullen waarna er weer geld beschikbaar is voor andere woningbouw projecten. Het is als het ware de financiële motor waar we even mee voor uit kunnen.

VVD; De hoge investeringsdrempels haal je weg door bijvoorbeeld zo’n woning abonnement. Echter veel mensen zijn feitelijk niet bezig om hun huizen te gaan renoveren. Hoe krijgen we de projecten zo laagdrempelig dat bewoners na verloop van tijd wel mee willen gaan doen in zo’n woning abonnement ? Vooral ook omdat ze zich zullen realiseren dat ze er na de terugverdientijd er ook nog aan kunnen verdienen.

GroenLinks; In Deventer bestaat een netwerk van ZZp’ers die op wijkniveau met elkaar samenwerken. Hierdoor is het voor bewoners heel laagdrempelig om in te stappen. Het heeft een soort drieslag want het zorgt voor werkgelegenheid, mensen kunnen op laag drempelige wijze instappen op de innovaties en het geeft een soort sociale cohesie omdat het op wijkniveau was. De bewoners kunnen bij elkaar zien dat het echt wat oplevert en dat de verduurzaming heel mooi word.

Ambtelijke ondersteuner; Dit was een Blok voor Blok project waarbij 11 gemeenten samenwerken. De resultaten vielen ook daar wat tegen. Het marketing plan was goed echter er zal in de financiering iets bij moeten komen om de grote slag te kunnen maken. De ESCo’s in Zutphen en Deventer zijn uniek en nog in de ontwikkelingsfase . In Deventer is de uitvoering opgestart waardoor het tijd   nodig heeft om het te kunnen (door)ontwikkelen.

CDA; Voor de ESCo is ook geld nodig. De Provincie wil via een revolverend fonds geld beschikbaar stellen in de verhouding 1:7 Zelf hebben wij voorgesteld over een verhouding 1:3. Is dat een idee om ook in Zutphen in te zetten ?

College; De verwachting is dat als er vanuit de gemeente 5 ton beschikbaar komt voor het revolverende fonds waarna er 3,5 miljoen euro van investeerders gaat komen als financiële impuls voor het opgang brengen van de projecten. Hierna zal het geld ook weer terugvloeien. De verwachting is dat er uit het nieuwe collegeakkoord van de Provincie geld beschikbaar komt voor revolverende fondsen ter stimuleren van duurzaam bouwen .

PvdA; Er is blijkbaar een probleem bij de interne capaciteit bij de gemeente. Er is daar een oplossing voor gevonden echter kunnen ook meerdere marktpartijen bij dit project betrokken worden ?

College; Marktpartijen en woningcoöperaties gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en het energetisch renoveren van woningen uitvoeren, niet de gemeente. Het lastige is echter om de bewoners te overtuigen zich te binden aan een contract voor 15 jaar waarbinnen de investering terug verdiend kan worden. We beginnen nu kleinschalig met een groep van 25 woningen waarbinnen de ESCo zich moet gaan bewijzen en vervolgens uitgerold kan worden. Het College geeft aan daar veel vertrouwen in te hebben.

VVD; Eenmaal per jaar worden er onroerend zaakbelasting rond gestuurd. Daar zou dan ook gelijktijdig een voorstel voor het verduurzamen van de woning middels een ESCo constructie kunnen worden bijgevoegd. Duidelijk daarin moet worden aangegeven in wat voor tijdsbestek de kosten kunnen worden terugverdiend

CDA; hoe zit het net de financiering van het ESCo verhaal

Ambtelijke ondersteuner; De Provincie denkt er nog niet aan om de ESCos te ondersteunen, maar de woningbouwcoöperaties wel. De markt zoals banken andere fondsen echter wel en dan hebben ze het over de factor 1:7; 15 % financiering door eigen vermogen van de overheid en achterstallige leningen en 85% door de markt. Er wordt nu ook gewerkt aan fondsvormingen waarbij het uitgegeven geld na 3 jaar weer terugkomt en wederom uitgegeven kan worden in nieuwe projecten. Dan krijg je het vliegwiel effect.

CDA; Er komen te weinig projecten van de grond in het verduurzamen van de woningen. Mogelijk doordat er te weinig bekendheid aan wordt gegeven. Tevens doen de woningbouwvereniging er te weinig aan. Daar moet meer druk op worden gezet.

Ambtelijke ondersteuner; Coöperaties hebben enkele jaren geleden een klap gehad nadat alle investeringen die zij hadden waren stopgezet. Dat heeft geduurd totdat de Provincies weer kwamen met subsidieregelingen. Nu na 3 jaar beginnen zij weer te investeren. Er is wel veel verschil in het investeringsgedrag tussen woningbouwverenigingen onderling.

GroenLinks; Is het voor woningbouwcoöperaties een probleem om aan die die 70 % norm te kunnen voldoen. Dwz 70% van de bewoners moeten meedoen om een project te kunnen starten.

Ambtelijke ondersteuner; Er zijn goede bouwresultaten door de aannemer in het Waterkwartier gehaald waardoor die 70 % norm gemakkelijk werd gehaald.

GroenLinks; Er speelt vaak veel meer bij bewoners dan bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid van het energetisch renoveren van hun woning. Er zijn veel mentale drempels door hen te nemen om zo iets te gaan doen. Naast communicatie en marketing zal voor vooral moeten worden ingezet om die interne weerstand bij bewoners weg te halen. Samenwerking met andere partijen zoals het Stichting Achterhoek Duurzaam kan daarbij een optie zijn.

D66; Wordt de norm van 4% per jaar energieneutraler zijn hiermee gehaald ? Per jaar moet je dat kunnen zien. Het aantal woningen wat de komende jaren verduurzaamd wordt lijkt heel wat, echter als je dat afzet tegen het gehele woningbestand van de woningbouwverenigingen is het nog niet veel. Er moet druk op die woningbouw verenigingen gezet worden om het tempo in het verduurzamen van haar woningbestand te verhogen. Er is veel geld beschikbaar om energetisch renoveren op grote schaal op te pakken.

D66; Met de landelijke campagne “Mijn huis verdiend het” is er een actie gaande om het huis tussen 1950-1980 te laten isoleren . Waarom doet de gemeente daar niet aan mee ?

GroenLinks; welke rol ziet D66 voor de gemeente in dit project ? Vaak is het een faciliterende en sturende rol op woningcoöperaties, echter nu lijkt het meer een sturende rol.

D66; Rond duurzaamheid mag je sturen omdat we die ambities hebben, dus dan moet je ook wat. Wat nu de strategie om die 4% te halen is, is niet helemaal helder.

College; De strategie is verleiden en stimuleren en dat partijen elkaar gaan enthousiasmeren. Het doel van de inmiddels opgeheven stuurgroep was de aanpak van gecombineerde koop- en huurwoningen. Dit bleek echter niet te werken. De gedachte is nu om die stuurgroep door te ontwikkelen tot een platform waarin we elkaars ervaringen delen en elkaar te enthousiasmeren.

College; Wat betreft de doelstelling om projecten concreter te maken en ook te gaan volgen of ze het halen. Dit is een belangrijk onderwerp in de nog te op te stellen energie agenda waar we met partners in de stad aan gaan werken om doelen concreet te gaan maken die we jaarlijks kunnen meten en volgen. Het moet echter niet allen maar een meetinstrument zijn, maar ook een soort thermometer om te zien of we goed op dreef zijn.

College; het is een aardige suggestie om goed na te denken over hoe je de mensen mee krijgt. De suggesties van de VVD en Groen Links zullen door het college worden meegenomen om samen met de betrokken (externe) partijen te bekijken wat er mee gedaan kan worden.

College; De landelijke campagne “Ons huis verdiend het” is één van de vele landelijk initiatieven echter deze is van de Energiesprong. De Energiesprong is een samenwerking tussen grote (bouw) bedrijven en het ministerie van Binnenlandse Zaken om tot een versnelling te komen. Ze richt zich op woningen die gemakkelijke zijn aan te pakken. De kosten voor een totale renovatie bedragen daarbij € 70.000,- per woning. De verwachting is dat dit in Zutphen nog een te hoge drempel is voor particulieren. Energiesprong is echter wel bezig om ook tot een ESCo te komen met lagere renovatie bedragen per woning.

CDA; Stel dat er een bedrijf komt die voor de woningbouwvereniging een renovatie project van een aantal woningen in onze stad wil gaan uitvoeren. Kan zij dan een beroep doen op het revolverend fonds van de gemeente?

College; Als het project van het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van het revolverend fonds dan kan het. Graag zelfs.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen (07-04-2015)

Datum 07-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de vaststelling van het bestemmingsplan Park Helbergen.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

College: Dit onderwerp heeft vaker op de agenda gestaan. Bijzonder bij dit plan was de totstandkoming. Er is veel inbreng geweest van buiten het stadhuis. De afdeling heeft hiervoor veel werk verzet.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

D66: De procedure is goed gevoerd, het resultaat mag er zijn.

PvdA: Er ligt een mooi plan en het is goed dat het nu zo ver is. Er is nog wel een vraag over de vleermuizen, hoe verplaatsbaar zijn die.

VVD: We hopen dat het plan in deze vorm doorgaat.

Burgerbelang: Waarom ontwikkelt de gemeente dit plan en niet een projectontwikkelaar. Hoe gaat dat in dit geval met planschade.

SP: Er ligt een mooi plan.

CDA: complimenten voor de ambtelijke ondersteuning, er is goed werk gedaan.

GroenLinks: Er is een prima proces gevolgd. Geeft de vermindering van het aantal woningen ruimte voor andere projecten, gelet op het KWP?

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

College: Er is nu wat ruimte op de lijst door de vermindering van het aantal te realiseren woningen.

Het college is blij met de waardering voor het proces.

PvdA: Het is een goede ontwikkeling dat er ruimte komt in het woningcontingent. Er liggen ook in de binnenstad uitdagingen.

Mevrouw M. Schuijl-Oltvoort: uit de quick scan Flora & Fauna bleek de aanwezigheid van vleermuizen. In de fasering van de realisatie is ruimte gevonden voor de populatie. De parkzone wordt eerst ingericht zodat de vleermuizen kunnen wennen aan de nieuwe leefruimte. Daarna wordt de woningbouw gerealiseerd.

De gemeente kan het plan ontwikkelen, omdat zij de gronden in bezit heeft. Planschade wordt niet gevreesd, omdat in het oude bestemmingsplan al voorzien was in wonen. De planologische wijziging is feitelijk alleen dat er minder woningen komen.

GroenLinks: Hoe gaat het college de ruimte in het woningcontingent inzetten? Zijn er ideeën en zo nee, wanneer komen die?

College: De ruimte staat in de wachtkamer. Op een later moment wordt door de provincie de nieuwe aantallen bepaald. Vast staat dat er in ieder geval tot 2035 vraag is naar nieuwe woningen.

Er ontstaat niet per direct meer ruimte voor andere projecten.

De Voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming later deze avond in de raad. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering (07-04-2015)

Datum 07-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan het college. Het college geeft aan dat de gemeentelijke samenwerking goed past in het Zutphen 2025-traject. Over twee weken (op 20 april dus) komt dit onderwerp weer in het forum ter sprake en op 18 mei kan de raad er vervolgens een besluit over nemen.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de voorgenomen samenwerking. Uitgelegd wordt waarom voor de naam Tribuut is gekozen. Eén van de doelen van de gemeenschappelijke regeling is kostenbesparing. Voor Zutphen levert het een besparing van € 600.000,- op. Anders dan op de sheets staat, wordt de nieuwe organisatie geen gemeenschappelijk orgaan, maar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Er zullen vijf gemeenten aan deelnemen.

De voorzitter geeft het woord aan het college en deze bedankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

D66: Wij vinden dat de raad laat is geïnformeerd over dit plan.Waarom gaat de nieuwe organisatie zich in Epe vestigen?

PvdA: Wij staan welwillend tegenover dit voorstel. Waar wordt € 600.000,- bespaard? Hoeveel ruimte blijft er voor gemeentelijke autonomie? Komt er op termijn belastinginning op landelijk niveau?

VVD: Wij willen graag het bedrijfsplan en de opzet van de gemeenschappelijke regeling zien. We zijn verder benieuwd hoe bestuurders straks verantwoording afleggen aan hun raden. En hoe zal de verhouding zijn tussen raad en college?

BurgerBelang: Mooi dat er samenwerking komt. Ook wij willen weten waar de kostenbesparing in zit. Hoe moet de raad straks met deze gemeenschappelijke regeling omgaan? En wat betekent dit voor andere gemeenten?

SP: Wij maken ons zorgen om de klantvriendelijkheid. Blijft er straks wel een loket waar mensen met vragen heen kunnen? Kan er nog contant betaald worden? Er is een investering van € 1.150.000,- nodig. Waar gaat dat geld heen?

CU: Heldere presentatie. Zijn er ontwikkelingskosten? Hoe is het opdrachtgeverschap en eigenaarschap geregeld? Hoe staat het met de risico’s? Waarom is de gemeente Brummen afgehaakt?

CDA: Wij staan positief tegenover de gemeentelijke samenwerking. Is er echter rekening gehouden met frictiekosten? ICT-projecten worden uiteindelijk vaak duurder dan ze zijn voorzien.

GroenLinks: In beginsel zijn wij voor samenwerking. We willen wel meer inzicht in de inschatting van de risico’s. Kunnen we voortaan misschien vaker samenwerken met deze vijf gemeenten?

Stadspartij: Wij zijn voorstander van Tribuut. Welke belastingen kunnen in de toekomst ook onder deze regeling vallen? Hoe gaan we om met bezwaren tegen een opgelegde heffing?

De voorzitter geeft het woord aan het college. Namens het college beantwoordt de ambtelijke ondersteuning de vragen.

Het bedrijfsplan ligt ter inzage bij de stukken op de leeskamer.

De rollen en verhouding in deze gemeenschappelijke regeling zijn nu globaal opgesteld. In de forumvergadering van 20 april kunnen we daar nader op ingaan.

De nieuwe organisatie zal zich in Epe vestigen, omdat de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst met de samenwerking begonnen zijn. Zutphen is later aangehaakt. De drie gemeenten van het eerste uur hadden al vroeg Epe als vestigingsplek in beeld. Na een afweging van relevante factoren heeft Zutphen besloten in te stemmen met Epe als locatie.

Brummen deed aanvankelijk ook mee, maar is afgehaakt. Deze gemeente heeft de belastinginning goed voor elkaar en ziet daarom onvoldoende aanleiding om mee te doen. Ze blijft echter wel geïnteresseerd in de samenwerking.

In het bedrijfsplan staat een toelichting op de processen en de soorten belasting. Voor de standaardbelasting is het meeste schaalvoordeel te behalen; daarmee kan de gemeente Zutphen veel kosten besparen.

In de krant stond afgelopen week een ongelukkig artikel over klantvriendelijkheid. Er komt in Zutphen op bepaalde momenten een tijdelijk loket. Er wordt daarnaast ook naar andere vormen van extra dienstverlening gekeken, zoals huisbezoeken.

De vijf gemeenten die gaan samenwerken zijn andere gemeenten dan die in de ODA samenwerken.

De besparing van € 600.000,- wordt gevonden in personeel en ICT. Straks gaan minder mensen hetzelfde werk doen. Er wordt daarnaast met één computersysteem gewerkt. Zutphen bespaart relatief veel kosten, want er zal minder externe inhuur nodig zijn.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft € 1,2 miljoen nodig voor ICT. Verder is er een bedrag van € 1,3 miljoen nodig om vier jaar lang 10% extra capaciteit in te zetten (om de regeling op te starten).

VVD: zijn de frictiekosten meegenomen in die 10%?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er voor het personeel in beperkte mate rekening is gehouden met frictiekosten. Er zijn reële prijzen aangehouden. Er moet nog veel gebeuren om de regeling op 1 januari 2016 te kunnen laten starten. De ontwikkelingskosten zijn meegenomen in de 10% overcapaciteit.

PvdA: Kan een gemeente afwijken?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de berekeningen gebaseerd zijn op de huidige bedrijfsvoering binnen de gemeenten.

GroenLinks: Is die extra 10% ook bedoeld om risico’s af te dekken?

De ambtelijke ondersteuning stelt dat als er ICT-problemen zijn, die extra 10% daarvoor gebruikt kan worden.

GroenLinks: Is de transformatie naar een nieuwe organisatie eerder doorgemaakt?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat veel andere gemeenten in ons land al met het computersysteem werken waarvoor nu bij Tribuut gekozen is.

GroenLinks: Hoe groot wordt de rekening als er veel tegenzit?

De ambtelijke ondersteuning licht toe dat als er per 1 januari 2016 niet met de gezamenlijke belastinginning begonnen kan worden, Zutphen dan de € 600.000,- besparing misloopt.

Stadspartij: Gaat het uitvoerende personeel van de parkeerbelasting ook mee met de nieuwe organisatie?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat niet gebeurd.

D66: Wij hadden het verstandiger gevonden als wij het bedrijfsplan eerder hadden gezien. Nogmaals geven wij aan dat wij vinden dat we als raad laat betrokken zijn bij dit proces.

De ambtelijke ondersteuning geeft toe dat het beter was geweest als het bedrijfsplan eerder beschikbaar was geweest.

College: het klopt dat wij de raad laat hebben geïnformeerd.

PvdA: Waarom betaalt Zutphen zo’n hoge bijdrage voor het pluspakket?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat Zutphen veel maatwerk heeft (diftar bijvoorbeeld) en veel specifieke, lokale kosten maakt.

De voorzitter bedankt het college en de ambtelijke ondersteuning en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Behoud bomen provinciaalse weg (07-04-2015)

Datum 07-04-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan de indieners om de motie nader toe te lichten.

Stadspartij: De provincie wil de parallelweg langs de N346 naar Lochem verbreden ten behoeve van landbouwverkeer. Dit jaar vindt planvorming en aanbesteding plaats. Voor de verbreding moeten ongeveer 200 bomen worden gekapt. Diverse organisaties, zoals de Bomenstichting, de Stichting Waardevol Warnsveld en de Fietsersbond hebben hun bezwaren daartegen geuit, maar de provincie heeft deze naast zich neergelegd. Zij beroept zich op normen. Volgens de provincie ontstaat er nu veel schade aan de wegberm. Verbreding van de weg zal echter leiden tot hogere snelheden en grotere onveiligheid. De kap van de bomen leidt bovendien tot aantasting van de ecologische waarde. Er worden weliswaar bomen herplant, maar daartegen hebben diverse bewoners weer bezwaar vanwege lichtinval. De motie roept het college op alsnog druk uit te oefenen op de provincie.

GroenLinks: Het is een goede motie en ook GroenLinks is tegen onnodige kap van bomen. Het is de vraag of de motie nog zin heeft, nu de provincie haar reactienota al heeft geschreven. Is het niet zinvoller en effectiever via politieke kanalen de Statenfracties te benaderen?

CDA: Sluit zich aan bij GroenLinks, maar acht ook het waarborgen van de veiligheid van belang.

Christen Unie: De fractie zal de statenleden benaderen.

SP: Sluit zich hierbij aan.

Burgerbelang: Stelt voor ook met de aanwonenden in gesprek te gaan.

VVD: Het is een sympathieke motie. De veiligheid is echter wel van belang en er worden meer bomen teruggeplant dan er worden gekapt. Het landbouwverkeer wordt steeds breder, maar de parallelweg is eigenlijk bedoeld voor de ontsluiting van de aanliggende erven. Het landbouwverkeer zou ook op de hoofdrijbaan kunnen rijden.

GroenLinks: Hebben organisaties zoals LTO, op die manier gereageerd?

PvdA: Sluit zich aan bij GroenLinks en Christen Unie. Het is de vraag of de suggestie van de VVD haalbaar is.

D66: De fractie is tegen onnodig kappen, maar er moet wel reëel naar gekeken worden. Is alleen de veiligheid in het geding?

Stadspartij: De fractie is blij met de bijval. Juist in verband met de veiligheid is de motie opgesteld. Op geen enkele wijze toont de provincie aan dat er sprake is van onveiligheid. De opmerkingen over de haalbaarheid van de motie zijn terecht. Het gaat wel over bomen in onze gemeente; het betreft nu nog een voorlopig ontwerp en de gemeente is een belangrijke gesprekspartner voor de provincie. De race is nog niet gelopen.

Omdat de nieuw te planten bomen op een andere plaats komen te staan vrezen bewoners belemmering van lichtinval.

In de zienswijzen is niet terug te lezen dat de suggestie is gedaan het landbouwverkeer op de hoofdrijbaan toe te staan. Wellicht is dat tijdens de informatiebijeenkomst aan de orde geweest.

College: De provincie wil het veiliger maken op de parallelweg en het aantal aansluitingen op de hoofdrijbaan verminderen. Landbouwvoertuigen op de hoofdrijbaan toelaten is onveilig vanwege hun breedte en de snelheidsverschillen. Het budget voor de uitvoering is nog niet beschikbaar; dat wacht op de totstandkoming van een nieuw college. Het is dan ook de vraag of het werk al in 2016 wordt uitgevoerd. Het is de vraag of de motie nog zinvol is, nu de provincie de reactienota al gereed heeft. De provincie heeft haar redenen om de parallelweg te verbreden. Dit komt de veiligheid ten goede en voorkomt beschadiging van de bermen. De gemeente hecht in het licht van de veiligheid meer aan de realisering van een rotonde. Dat is schriftelijk aan gedeputeerde staten meegedeeld. Daarop is nog geen reactie ontvangen.

VVD: Vindt de opvatting van de provincie dat landbouwvoertuigen niet op de hoofdrijbaan zouden kunnen rijden in verband met de veiligheid dubieus. Ook als de parallelweg 4,5 meter breed wordt vormen die voertuigen een gevaar voor het overige verkeer.

GroenLinks: Is een gemeentelijke verkeerskundige betrokken bij de plannen en zo ja kan die zich vinden in dit plan.

College: Ja.

Stadspartij: De provincie onderbouwt niet dat de verkeersveiligheid gediend is met de kap van de bomen. Er wordt slechts naar normen verwezen en niet naar ervaringen van weggebruikers. Er worden geen ongevalcijfers genoemd.

College: Een profiel van 4,5 meter zou beter zijn. Er zijn geen ongevallen gebeurd, maar er is wel sprake van bijna ongevallen. Bovendien wordt de berm steeds ernstig beschadigd door uitwijkende voertuigen.

Bewust ZW: De verkeersintensiteit op de weg is zeer gering en behoort tot de laagste categorie.

GroenLinks: Het standpunt van de Fietsersbond is dat er geen knelpunt is op de parallelweg.

Stadspartij: Het geld zou beter besteed kunnen worden aan de realisering van de rotonde.

GroenLinks steunt de motie al dan niet in gewijzigde vorm. De overige fracties willen intern beraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein (07-04-2015)

Datum 07-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond bespreken we de voortgang inzake de decentralisaties sociaal domein. Hiervoor is een budget van 40 miljoen Euro beschikbaar. Vanavond worden de eerste resultaten op het financiele gebied besproken.

Er is ook een inspreker, mevrouw Van den Bor. Aan haar wordt het eerst het woord gegeven. Vervolgens krijgt het college de gelegenheid de rapportage toe te lichten. Tot slot wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of een discussie te voeren.

Inspreker: leest de inspraakreactie voor, zie bijgevoegde inspraakreactie. Geeft aan geen lid te zijn van de bewonerscommissie van het Bornhof maar wel medewerker is geweest van het oude Bornhof. Zij spreekt namens de bewoners die aan haar hebben gevraagd om dat namens hen te doen.

Voorzitter: heeft de raad vragen aan inspreker?

BewustZW: Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Ook de recreatieruimte aan de Martinetsingel zal door ieder1 Anders ingevuld gaan worden.

Inspreker: op meer plekken sluiten er recreatieve ruimten.

CDA: U legt uw zorgen bij de gemeente, wat verwacht u van de gemeente?

Inspreker: Dat de gemeente hiervan kennisneemt, dat de gemeente dit aanneemt. Bewoners kunnen tot 15 april met oplossingen komen. Wellicht heeft de gemeente suggesties voor de bewoners.

VVD: Is de bewonerscommissie ook zelf in overleg getreden met Stichting Perspectief?

Inspreker: Het zou aan de gemeente zijn werd verteld aan de bewonerscommissie.

PVDA: Hoeveel mensen maken er gebruik van de recreatieruimte? Komt Stichting Perspectief met een alternatief?

Inspreker: De recreatieruimte wordt breed ingezet voor alle activiteiten. Er maken daardoor veel mensen gebruik van. Stichting Perspectief heeft geen alternatief aangeboden.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Nee? Dan dank ik mevrouw Van den Bor. Ik geef het woord aan het college.

College: Het is bekend dat er meerdere ontmoetingsruimten onder druk staan door alle veranderingen. Wat gebeurt er in Zutphen? Wat is ieders verantwoordelijkheid/rol daarin? Wie organiseert waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? De gemeente voelt zeker verantwoordelijkheid, maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk. Ook corporaties en de inwoners zelf hebben verantwoordelijkheid.

BewustZW: Het college geeft aan dat het onder druk staan van ontmoetingsruimten logisch is. Hierover heb ik zorg; hoe anticiperen wij ons op dit ontstaan?

College: Het bestaan van ontmoetingsruimten verandert. Wij hebben deze beweging niet concreet zien aankomen. Wel zijn we ons bewust dat er veranderingen zullen ontstaan. Wij moeten bepalen wat onze rol hierin is.

De voortgangsrapportage heeft als doel om per twee maanden de raad te informeren vanwege de nieuwe taak in het sociale domein en de financiele risico’s die dat met zich meebrengt. Nu zijn er nog veel onzekerheden. Er zijn slechts hele globale prognoses. Het belang van de rapportage is te laten zien dat het afgesproken proces begint te werken. Dat zie je met de rapportage. Een en ander is nog wel een zoektocht. Deze rapportage is vooral financieel van aard. Voor de zomer van 2015 komt er een tweede bijeenkomst over de beleidseffecten in een zogenaamde monitor. Daarnaast hebben we de buraps om te informeren.

Voorzitter: zijn er vragen?

CDA: Wat opvalt is dat voor de jeugd een drietal zorgaanbieders in Zutphen al boven het budgetplafond zit.

Burgerbelang: In de beginfase ontbreekt veel informatie. De nieuwe geldstroom bedraagt 40 miljoen Euro. Hoe groot was de oude geldstroom? Bij de jeugd zitten drie zorgaanbieders al aan het budgetplafond. Voor Wajong is er nog geen zorgaanbieder, wat is hier de verwachting? Deze rapportage zal een keer per twee maanden plaatsvinden. Waarom niet een keer per drie maanden? Dat zal tijd en kosten sparen.

VVD: Welke risico’s bestaan er bij de WMO in relatie tot de pgb?

PVDA: Er is veel nog niet duidelijk. Maar deze eerste rapportage laat geen heel negatief scenario zien. Voorlopig willen wij wel dat er een keer per twee maanden gerapporteerd wordt.

D66: wij hebben zelf verzocht om een keer per twee maanden een rapportage te krijgen, dus dat voorlopig aanhouden.

PVDA: we hebben ook een vliegende brigade. Komen daar veel vragen of niet?

BewustZW: ik hecht veel waarde aan de rapportage. In de vervolgrapportage graag geen totaalbeeld maar concrete cijfers.

Stadspartij: In de rapportage ligt de focus op getallen, hoe betrouwbaar zijn die getallen? Welke verplichtingen hebben wij? Hoe wordt op beide gestuurd?

GroenLinks: aanvullend op hetgeen de PVDA heeft gezegd het volgende. Wat is al aan informatie gevraagd met betrekking tot de decentralisaties en de daarvoor ontwikkelde indicatoren?

College: Hoe zit het met de keuzevrijheid bij regionale zorgaanbieders die al aan het budgetplafond zitten. Hierover is gesproken met wethouders uit andere gemeenten. Hier moet goed naar worden gekeken. Het verschilt per gemeente. We moeten met elkaar kijken wat we gaan doen. Hierbij staat de client voorop: mensen moeten primair zelf kunnen kiezen welke zorgaanbieder ze willen.

Hoe kan het dat de pgb-prognose lager is? Door zorg in natura. Er is meer keuze om zorg van een aanbieder van eigen voorkeur te krijgen. De gegevens zijn echter nog niet volledig in beeld.

SP: Is de pgb-prognose lager dan die van professionele hulp? Daardoor wordt gedwongen tot zorg in natura.

College: De regels zijn veranderd. Zutphen kent wel een ruimhartig pgb. De voorwaarden die ter zake gelden zijn gesteld door het Rijk. Een deel loopt via de SVB.

De implementatiekosten zijn in Zutphen hoog. Cijfers zijn moeilijk te interpreteren. Zutphen heeft ervoor gekozen om te investeren in de voorbereidingen om zo klaar te zijn voor de veranderingen. Er is niet meer geld besteed dan nodig.

Burgerbelang: Kunnen we een factuur naar Den Haag sturen om de kosten terug te krijgen?

College: Niet als Zutphen alleen. Er is afgesproken om aan het einde van het jaar naar het totaal te kijken. Indien de kosten te veel zijn, dan dienen gemeenten gezamenlijk in Den Haag aan de bel te trekken.

Voor de Wajong heeft zich in januari en februari nog niemand aangemeld. De verwachting is dat in de zomer er wel aanmeldingen zullen komen. Nu moeten we daaromtrent nog afwachten.

De bestaande geldstromen zaten al langer in onze begroting. Het oude bedrag was 28 miljoen exclusief BTW. We blijven een keer per twee maanden rapporteren.

De conclusie op het WMO-budget is, dat er in de prognose nog een grote marge zit. Wanneer we voldoen aan de minimale variant, dan lopen we in de pas. Wanneer we voldoen aan de maximale variant, dan hebben we een tekort. We moeten dit goed blijven volgen.

VVD: De rapportage geeft een klein beetje een beeld welke richting we opgaan.

College: De vliegende brigade wordt ook wel aktietafel genoemd. De aktietafel heeft korte lijnen, dit werkt goed.

Het loopt niet storm. In de uitvoering zelf begint het goed te werken. We weten elkaar te vinden. Het is belangrijk om dit te hebben om snel te kunnen schakelen.

D66: Wordt de jeugdGGZ meegenomen?

College: Deze vallen onder het overgangsrecht. Het is wel meegenomen in de prognoses.

Stadspartij: In de publiciteit wordt er over gesproken dat de verschillende gemeenten verschillende regelingen hebben. Komen er ook foute declaraties voor?

College: Dat is wel een risico. Er is nog geen zicht op hoe groot dat risico is. Het woonplaatsbeginsel is in de praktijk lastig te hanteren. Ik wil hierbij het signaal geven dat het er voor veel zorginstellingen niet eenvoudiger op is geworden.

D66: Is er binnen jeugdhulp wel een gelijke regeling?

College: Er is een zelfde manier van declareren en er zijn dezelfde contracten. De laatste stand van zaken van monitoren/indicatoren is nog niet bekend. Hierover komt een tweede informele raadsbijeenkomst. Deze is nog niet gepland.

SP: In oktober 2014 heb ik een concept pgb gezien. Ik heb nog geen nieuwe gezien. Is die er wel?

College: Er wordt gewerkt aan de folder. Het beleid is al wel vastgesteld. De pgb is globaal maar wordt wel genoemd.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Nee? Dan sluit ik hiermee de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad