Pagina delen

Forumverslag 07-04-2014

Presentatie van onderdeel Strategische Personeelsplanning uit programma Zutphen Vooruit (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en geeft het woord aan het college voor een inleiding op de presentatie.

Het college zet dat de organisatie volop in beweging is en dat ook de komende tijd wel zal blijven. Het college wil het forum graag meenemen in het proces omdat de ontwikkelingen in de organisatie ook een doorwerking hebben naar het financiële beleid en de bezuinigingen. Op 24 februari jl is het forum voor het laatst geïnformeerd. Nu volgt een nieuwe stand van zaken.

De heer B. Janssen en mevrouw Y Schutte verzorgen de presentatie.

De voorzitter vraagt wie er vragen hebben naar aanleiding van de presentaitie en begint de vragenronde bij de PvdA.

De PvdA zegt dat de presentatie een abstract verhaal was wat voor meerdere organisaties hetzelfde is. Wat gemist is hoe omgegaan wordt met de verschillen in het functioneren en waar de grote veranderingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Waar in de organisatie gaat de grote veranderingen zich afspelen. De spelregels kunnen mogelijk goed zijn, maar de partij wil graag meer feitelijk inzicht.

De SP zegt soortgelijke vragen te hebben en wil graag weten wat de consequeties zijn van het ingang gezette beleid. Wordt de OR erbij betrokken en wat vindt die ervan en is er onrust onder het personeel?

Het CDA zegt dat er zowel over een reductie op de 54FTE als op de loonsom wordt gesproken. Lopen deze begrippen naast elkaar? Is er een personeelsstop ingesteld?

Groenlinks had een concreter verhaal verwacht. De overheid moet gaan veranderen en gaan optreden als partner. Hoe wordt dat ingang gezet en wordt er gekeken naar ontbrekende competenties die de veranderingen gaan vragen.

Burgerbelang vraagt naar het tijdpad en of er bij de digitalisering van processen en diensten rekening wordt gehouden met de laaggeletterdheid van een deel van de bevolking. In Lochem is het proces van digitalisering om die reden even stilgelegd.

De voorzitter deelt mede dat de presentatie vanaf morgen (8 april) beschikbaar komt en geeft het college het woord om de vragen te beantwoorden.

Het college zegt dat voor het concreet maken van de bezuinigingen op het personeel in 2011 gesproken is over de 54 FTE. Dit was voor iedereen helder. In 2012 is besloten om over loonsom te praten omdat dat een beter beeld geeft van de omvang in geld die bezuinigd moet worden.

Het CDA snapt het onderscheid maar vraagt zich af de twee begrippen nu niet door elkaar lopen en mist dat het in feite één verhaal is.

De heer Janssen zegt dat 85% is gerealiseert voor zowel het begrip loonsom als het begrip FTE. Als er geen behoefte meer is om beide begrippen te handeren kan ook alleen met het begrip loonsom in het vervolg worden omgegaan.

Burgerbelang vraagt of er bij de noodzakelijke bezuinigingen op het personeel ook gekeken wordt naar de arbeidsproductiviteit.

De heer Janssen zegt dat in de individuele jaarplannen rekening wordt gehouden met de arbeidsproductiviteit. Via het nieuw ingevoerde zaaksysteem kan daarop gestuurd worden in de toekomst. Het zal ook iets doen met de cultuur in de organisatie. De spelregels rond het personeel moeten we hanteren  en die moeten ook worden gebruikt voor de nieuwe organisatie. Belangrijk daarbij is dat de basis op orde is. Het is nog lastig om de veranderende rol van de overheid concreet in beeld te brengen. Het college, dat gaat over het personeelsbeleid, wil met de strategische personeelsplanning voorbereid zijn op de toekomst.

De PvdA zegt te begrijpen dat het zo moet worden gezegd, maar zegt wel een analyse te missen in het kader van bijvoorbeeld te halen efficiëntiewinsten. Die analyse moet meer concreet worden.

De heer Janssen zegt dat de operationele werkzaamheden in toenemende mate kunnen worden gedigitaliseerd en besparingen geven op personeelslasten. De werkzaamheden verschuiven naar een meer strategisch niveau. De onderkant van de organidatie zal kleiner worden terwijl er in de toekomst meer hoger gekwalificeert personeel nodig zal blijken.

De PvdA vraagt of het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen straks anders worden georganiseerd.

De heer Janssen zegt dat er tot nu toe 500 producten en processen zijn beschreven. Als het verstrekken van paspoorten straks volledig digitaal kan heeft dat gevolgen voor de organisatie. Er wordt ook gekeken naar de samenwerking in de regio. ICT, financien, belastingen en Pen O beleid lenen zich goed voor intergemeentelijke samenwerking. Samen met de regio worden een aantal zaken opgetuigd om daarmee ook de kwetsbaarheid er uit te halen. De gevolgen voor het personeel staan in een goed sociaal plan geregeld en er is goed overleg met de OR. Boventalligen worden via mobiliteitstrajecten begeleid naar ander werk. Er is geen volledige vacaturestop. Voor sommige functies hebben we de competenties niet in eigen huis en worden vacatures tijdelijk extern ingevuld. Ook in het kader van sociaal domein moet de gemeente de nodige kennis in huis halen. We mogen geen consessies doen op de kwaliteit van het personeel dat nodig is in het kader van de uitvoering van de taken sociaal domein. De nieuwe rol zal nu ingevuld moeten worden en daar speelt de gemeenteraad ook een belangrijke rol in. De Strategische agenda zal naar een hoger niveau moeten om ook daadwerkelijk te kunnen sturen. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het Plein en doet ook aanbevelingen waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden.

Burgerbelang vraagt hoe ervoor gezorgd gaat worden dat er voldoende vakkennis is de organisatie blijft.

Mevrouw Schutte zegt dat er een VTO budget (Vorming Training Opleiding) is als % van de loonsom . Hiernaast zijn er budgetten voor opleidingen in het kader van de mobiliteit.

De heer Janssen zegt dat er in veel gemeenten geëxperimenteerd wordt met het knelpunt van digitalisering en laaggeletterdheid. Daar zullen in de toekomst passende oplossingen voor moeten komen. Er komen nieuwe concepten voor de dienstverlening. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe schrijfwijze.

De SP zegt dat de vraag over de onrust in de organisatie en het betrekken van de OR nog niet is beantwoord.

De heer Janssen zegt dat de rechtspositie van de ambtenaren erg sterk is en dat er weinig redenen kunnen zijn voor ontslag. Daarom is ook gekozen voor natuurlijk verloop en worden boventalligen begeleid naar ander werk met outplacement. Er is geen grote onrust onder het personeel.

De voorzitter geeft gelegenheid voor een 2e vragen ronde.

Burgerbelang vraagt of er een benchmark is in het kader van sturen op loonsom die gebruik zou kunnen worden.

De PvdA vindt het erg belangrijk te weten op welke onderdelen de organisatie met name op de schop gaat. Als dat bekend is kan daar nu al over worden gecommuniceerd en voorkomt het onrust.

De VVD zegt dat de rekenkamer binnenkort een onderzoek presenteert naar de organisatie van het Plein. De partij is benieuwd met welke suggesties het college gaat komen om de taken binnen de gemeente beter te organiseren.

De heer Janssen zegt dat er voor enkele gemeentelijke taken benchmark gegevens zijn. Deze zullen zonodig worden gebruikt. Om onrust te voorkomen zal inderdaad zo snel mogelijkheid duidelijkheid moeten worden gegeven over waar de gemeente naar toe gaat. Er zijn afspraken met de vakbonden die gerespecteerd moeten worden. De verwachting is dat rond de WABO en bij post/archief veranderingen zullen komen en functies overbodig zullen worden. Er zijn kritische prestatie indicatoren die in de gaten gehouden moeten worden. Dat wordt zoveel mogelijk gemeten om een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement te bereiken.

De voorzitter sluit, niets meer aan de orde zijnd, de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Verbetering huishoudelijke hulp (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op de vergadering. De voorzitter geeft de PvdA de gelegenheid tot het toelichten van de door haar ingediende motie.

De PvdA geeft aan dat het de motie heeft ingediend om twee redenen. Ten eerste om de kwaliteit van de zorg en de arbeidsvoorwaarden te waarborgen. Ten tweede om de raad tijdig in positie te brengen om goede keuzes te kunnen maken. PvdA noemt als voorbeeld de gemeente Eindhoven waar ze een convenant hebben gesloten met zorgaanbieders. De PvdA wil dit ook voor Zutphen. Ook komen er veel veranderingen op het gebeid van sociaal domein op ons af. Door de raad vroegtijdig in positie te brengen en keuzes te laten maken is de raad voldoende voorbereidt. PvdA vraagt het college voor juni te komen met drie uitgewerkte scenario’s waar de raad uit kan kiezen. Ook vraagt de PvdA het college om reserves in te zetten ten behoeve van de kwaliteit in de zorg.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stelen van vragen .

VVD hecht er groot belang aan dat het één geheel blijft vormen met de uitvoeringsnota’s over de decentralisaties. Het is ongewenst dat hier twee trajecten naast elkaar gaan lopen. Ten tweede is de aanbesteding van de huishoudelijke hulp al één jaar eerder gedaan dus het contact loopt nog door. De vraag is of het verstandig is hiermee aan de slag te gaan als er nog veel meer taken liggen op het gebied van de transitie sociaal domein. VVD wil ten derde zeer voorzichtig zijn met het aanspreken van de reserves. Laten we eerst gaan bekijken welke criteria we gaan hanteren. Er is te weinig zicht op welke grootte van bedragen we mee te maken krijgen. Dit weten we pas in mei als de budgetten bekend zijn. VVD wil niet op voorhand reserves gaan aanspreken.

De SP sluit zich aan bij de woorden van de VVD en vraagt waarom de motie zich beperkt tot de drie scenario’s.  SP wil voorzichtig zijn met de reserves omdat er nog geen bedragen bekend zijn.

ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers met name ook de uitvoeringsnota over de decentralisatie die in juni komt.

CDA is verbaast waarom er om drie scenario’s wordt gevraagd. CDA sluit zich aan bij de bezwaren van de vorige sprekers  en wil graag de mening van het college hierover weten.

PvdA vult aan dat het in de voorliggende motie niet gaat om een apart traject maar juist een aansluiting betreft op de voorbereiding van de decentralisaties. Het gaat PvdA er om de raad voortijdig in positie te brengen om keuzes te maken.

GroenLinks vraagt het college of het klopt dat het contract voor huishoudelijke hulp in maart 2015 afloopt. GL sluit zich aan bij de vorige sprekers. GL vraagt zich af of de urgentie wel zo hoog is om opnieuw aan te besteden in 2015. Kan het contract ook nog verlengt worden met een jaar omdat er ook nog andere aanbestedingen aan zitten te komen. We kunnen dan ruimer de tijd nemen voor de andere aanbestedingen en leren wat er in den lande gebeurt op het gebied van de decentralisaties.

De Stadspartij sluit zich aan bij de vorige sprekers en hoort graag de mening van het college.

Burgerbelang vindt de motie eigenlijk een jaar te laat. Er gaan straks veel trajecten naast elkaar lopen en dan komt deze er ook nog bij. Burgerbelang vraagt de PvdA om hoeveel geld het precies gaat en is van mening voorzichtig om te gaan met de reserves. De reserves hebben we straks hard nodig bij alle transities die op ons af gaan komen. Burgerbelang gaat er vanuit dat  het inhoudelijke aspect van de motie al meegenomen wordt in het totaalplaatje van het college.

D66 is het eens met het commentaar van de VVD en wil eerst wachten tot mei wanneer bekend wordt gemaakt hoeveel geld er naar de gemeente toekomt. Het hebben van reserves is mooi maar de transities op het sociaal domein brengen ook veel risico’s met zich mee.

Interruptie van de VVD die aangeeft dat het in stelling brengen van de raad al gebeurt door het geven van informatieavonden.

PvdA geeft aan dat de motie niet gaat over het informeren van de raad maar om de raad keuzes te laten maken. Nu is juist het moment om die keuzes te maken. De transities worden nu voorbereidt en het gaat om de huidige contracten. PvdA roept de fracties nogmaals op de motie te steunen.

SP vraagt waarom er gekozen is voor drie scenario’s?

PvdA geeft aan dat drie scenario’s nog redelijk overzichtelijk is.

VVD geeft aan dat voordat er keuzes gemaakt kunnen worden je eerst goed geïnformeerd moet zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van haar mening over de motie.

Het college waardeert de mening van de PvdA om de raad vroegtijdig in positie te brengen maar er komt nog veel meer op ons af. Er worden uitvoeringsnota’s opgesteld. Morgen gaat het college vergaderen over de vorm waarin we in het kader van de  transities de aanbesteding Wmo willen gaan aanpakken. Gaan we dit in regionaal verband doen of op een meer specifieke samenwerking met gemeente Lochem met wie sowieso al intensief wordt samengewerkt binnen de programa-organisatie sociaal domein / decentralidaties. Het college vraagt de PvdA de motie aan te houden. Over een maand zal het college een infomerend forum geven over het voorstel voor uitvoering van de transities.  Het klopt inderdaad dat het contact voor huishoudelijke hulp loopt tot maart 2015 en daarna kunnen we nog verlengen met één jaar. Er is nog acht miljoen aan reserves beschikbaar maar er komt ook nog veel op ons af. Het rijk moet eerst nog besluiten hoeveel geld elke gemeente gaat krijgen.

GroenLinks vraagt of de korting van het rijk circa 40 % bedraagt en of het klopt dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp nu al 40% lager is dan begroot.

Het college geeft aan dat de korting van het rijk in geld zal worden uitgedrukt maar dat dit ongeveer 40% zal zijn.

Burgerbelang vraagt het college hoeveel euro er nu omgaat in de huishoudelijk hulp.

Dit is volgens het college rond de vier miljoen.

Het CDA is van mening dat we voldoende reserves hebben om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

Het college geeft aan dat een 40% korting op de rijksbijdrage erg veel geld is. Het college vraagt de raad nogmaals eerst de informatie van het college over een maand af te wachten.

VVD wil graag de reserves gebruiken om incidenteel in te zetten en niet structureel.

GroenLinks is het nog niet duidelijk hoe het zit met die 40% korting.

Het college geeft aan dat de eerdere bezuiniging uit de KTD in de begroting is verwerkt. Het is noodzakelijk om het totaal te bekijken en niet alleen de huishoudelijk hulp. Het gaat hier om een integrale benadering waarbij er drie uitgangspunten zijn. Toegang, maatwerk en algemene voorzieningen.

Burgerbelang vraagt het college niet alleen te kijken naar de samenwerking met de gemeente Lochem maar ook naar andere regio’s.

College kijkt natuurlijk naar alle dingen die goed gaan in de verschillende regio’s. Er is zoals de raad weet een breed overleg met verschillende regio’s. De raad weet ook dat er al geruime tijd met de gemeente Lochem een samenwerking is op het gebied van het sociale domein. Er moet een keer een keuze gemaakt worden voor meer samenwerking met de regio of meer samenwerking met Lochem.

PvdA constateert naar alle tevredenheid dat het college de inhoud van de motie wil opnemen in het hele verhaal van de transities. PvdA vraagt het college welk forum dit precies zal zijn.

College geeft aan dat een toelichting van het college ongeveer over een maand zal zijn.

VVD vraagt of het klopt dat de uitvoeringsnota in juni klaar zal zijn.

College geeft aan dat dit klopt.

De voorzitter vraagt de PvdA of ze de motie aanhouden of in stelling gaan brengen bij de raadvergadering.

PvdA wil eerst fractieberaad en laat dit voor de raadsvergadering van vanavond weten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Wonen met een plus Zutphen (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP.C.M. Withagen
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Vorig jaar is door de raad de Woonvisie 2013 – 2017 vastgesteld. Vergrijzing was daarin een belangrijk thema. In de woonvisie is aangegeven dat een plan van aanpak zal worden gemaakt voor het ‘opplussen’ van de bestaande woningvoorraad. Een voorstel voor een plan van aanpak wordt nu voorgelegd vanwege het budgetrecht van de raad. Het onderwerp is oordeelsvormend geagendeerd.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor een toelichting op het voorstel.

Het college geeft aan dat de raad wordt gevraagd om een budget van 25.000,- euro beschikbaar te stellen voor dit project. Het doel van het project is bewustwording en advisering over de mogelijkheden voor woningaanpassing. Door de vergrijzing en ontwikkelingen vanuit het Rijk is het wenselijk dat mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen wonen.

De ambtelijke ondersteuning geeft een toelichting op de woonvisie en de totstandkoming van dit project. De komende jaren vergrijsd de bevolking van Zutphen. Op dit moment is circa 16 procent ouder dan 65 jaar. In 20140 zal zo’n 30 procent ouder zijn dat 65 jaar. Ook het aandeel dat ouder is dan 75 jaar zal de komende jaren groeien. Met name bij de 75 plussers is er meer vraag naar zorg en naar aangepaste woningen. Ook willen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen en komt men minder snel in aanmerking voor een indicatie voor een zorgwoning. Nieuwbouwwoningen worden al jaren levensloopbestendig gebouwd. Alleen nieuwbouwwoningen zijn onvoldoende om aan de vraag te kunnen voorzien. Daarvoor zijn ook aanpassingen in de bestaande woningvoorraad nodig. Het voorstel bestaat uit twee delen: bewustwording en advisering. De doelgroep is zelfredzame mensen en groepen die meer zorg nodig hebben, met name ook de groep dementerenden. Er zijn een aantal stappen voorzien, onder andere het schrijven van een communicatieplan, het werven van vrijwilligers, informatiebijeenkomsten, huisbezoeken en een evaluatie. De rol van de gemeente is vooral faciliterend. De uitvoering ligt in hoofdzaak bij Perspectief. Perspectief heeft ook een coördinatierol richting de overige betrokken partijen. Vanuit de provincie is een bedrag van 50.000 euro,- beschikbaar. Als voorwaarde wordt een tegenprestatie van minimaal de helft van dit bedrag gevraagd. De raad wordt voorgesteld om eenmalig 25.000,- beschikbaar te stellen uit de BWS-gelden voor training en advies.

De forumvoorzitter dankt het college en de ambtelijke ondersteuning voor de toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van aanvullende vragen.

De SP vraagt aan welke hulp het college denkt bij demente ouderen?

De ChristenUnie is blij met het voorstel. Het is belangrijk om dit de komende jaren vorm te geven. De ChristenUnie vraagt hoe de behoefte van de cliënten zoveel mogelijk centraal komt te staan?

Het CDA vraagt of er sprake zal zijn van een nieuwe overlegstructuur. Hoe is dit tot nu toe gegaan?

GroenLinks is blij met het voorstel. Dit project laat de relatie zien tussen het sociaal domein en het woonbeleid. Dit komt dichter bij elkaar. Bewustwording is erg belangrijk. GroenLinks sluit zich aan bij de ChristenUnie. Het bereiken van de juiste mensen is belangrijk. Verder vraagt GroenLinks voor aandacht voor kleinere zorgpartijen en huisartsen. Het project moet goed worden ingebed.

De Stadspartij is blij met dit mooie project. De Stadspartij wat BWS-gelden zijn. Het valt de Stadspartij verder op dat er in het voorstel Ieder1 niet wordt genoemd. Ons Huis wordt vervolgens in het projectplan niet genoemd. De direct betrokkenen bij de uitvoering worden verder alleen zijdelings genoemd.

D66 vindt het een sympathiek plan maar vraagt zich af of dit vanuit gemeenschapsgeld moet worden betaald. Zijn er geen commerciële partijen die hier iets in kunnen betekenen? Het is juist de markt die hier in de toekomst veel geld mee gaat verdienen.

Burgerbelang sluit zich aan bij de rest van de partijen. Kan het college een toelichting geven op het bedrag van 40.000,- euro?

De PvdA vindt het een mooi plan. Ook de PvdA vraagt hoe het project over twee jaar is ingebed in de praktijk. Verder vindt de PvdA dat de kredietverstrekking eenmalig moet zijn.

De VVD vindt het een prima plan, ook met het oog op de decentralisaties. Het bedrag van 25.000,- is akkoord. Stelt de provincie nog nadere voorwaarden? In het verleden is gesproken over het bouwen van starterswoningen die ook geschikt zijn als seniorenwoningen. Valt dit ook binnen dit plan?

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft in antwoord op de vraag van de SP aan dat in het voorstel iets wordt geschreven over concrete hulpmiddelen voor dementerenden. Het gaat dan onder andere over technische hulpmiddelen zoals een intercom.

De SP vraagt hoe het college wil bereiken dat dementerenden langer thuis kunnen wonen.

Het college wijst op de mogelijkheden. Met een combinatie van deze mogelijkheden voelen dementerenden zich veiliger in hun woning en kunnen ze daar langer blijven wonen.

Op de vraag van de ChristenUnie geeft het college aan dat het project tweeledig is. Enerzijds bestaat het uit bewustwording anderzijds uit advisering waarin er wordt gesproken met de cliënten. In zo’n gesprek staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal.

De ChristenUnie wijst er op dat zo’n gesprek om flexibiliteit vraagt.

Het college geeft aan dat het college hier ook zo over denkt. Daar worden de vrijwilligers ook op geselecteerd.

GroenLinks merkt op dat deze vrijwilligers ook vragen kunnen krijgen waar ze niet op zijn toegerust.

Het college geeft aan dat dan professionele hulp kan worden ingeschakeld door de vrijwilliger.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat ook de reden is dat het project wordt ondergebracht bij Perspectief. Perspectief heeft korte lijnen met onder andere sociale wijkwerkers etc. Verder is er onder andere een huistest beschikbaar. Deze kan worden ingevuld. Op basis daarvan kan een aanbeveling worden gedaan voor woningaanpassing.

De ChristenUnie geeft aan dat juist dit soort werkwijzen er toe kunnen leiden dat er weinig ruimte is voor flexibiliteit.

Het college geeft aan dat het formulier slechts een indicatie geeft.

Op de vraag van het CDA geeft het college aan geen voorstander te zijn van nieuwe overlegstructuren. Het project beoogd ook geen nieuwe overlegstructuur op te zetten. In de huidige situatie zijn er incidenteel gesprekken over woningaanpassingen. Cliënten komen in die situatie pas als er een behoefte is. Dit project zet vooral in op bewustwording en advisering.

Het CDA constateert dat de huidige situatie vooral vraaggericht is. In de toekomst wordt dit aanbodgericht.


Het college ziet dit niet zo zwart/wit. De vraag naar woningaanpassing is op dit moment heel actueel. Tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen in de markt.

Op de vraag van GroenLinks over kleinere zorgverleners en huisartsen geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat in dit voorstel juist ook deze partijen erbij betrokken worden. Onder andere met informatiebijeenkomsten. Over de vraag over inbedding geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat het project nu start. Over twee jaar moet het zijn ingebed in de praktijk en in het beleid van de gemeente en de andere partijen. Perspectief geeft aan dat het inbedden in de praktijk een vereiste was voor Perspectief om mee te doen.

GroenLinks vraagt of dit gebeurt zonder een structureel extra bijdrage van de gemeente?

Het college beaamt dit.

Op de vraag van de Stadspartij geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat BWS staat voor besluit woninggebonden subsidies. Dit is een budget van het Rijk om woningbouw te stimuleren met subsidies. Op de vraag over het aanhaken van Ieder1 en Ons Huis geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat Ieder1 een partner is en dat Ons Huis geen rol voor haar zag weggelegd. Ons Huis heeft weinig woningen in Zutphen en het grootste deel van de woningen zijn de appartementen van St. Elizabeth. Deze zijn al geschikt voor ouderen.

In reactie op de vraag van D66 geeft het college aan dat het project nu vooral bestaat uit bewustwording en advisering. Vrijwilligers kijken naar het algemeen belang en naar het belang van de cliënt. De vrijwilligers geven advies en wijzen op de mogelijkheden maar verkopen niet bepaalde producten.

De ChristenUnie vraagt of D66 een rol ziet voor de gemeente.

D66 geeft aan geen voorstander te zijn van het volledig overlaten aan de markt maar ziet wel het belang van de commerciële partijen. Er zijn onder andere meerdere partijen die ook aan advisering doen op een vergelijkbare wijze als een hypotheekadviseur.

De ChristenUnie wijst er op dat commerciële adviseurs vooral geld willen verdienen. De ChristenUnie ziet een rol voor de gemeente en vindt dat daar een kleine bijdrage ook bij hoort.

De Stadspartij merkt op dat het maar de vraag is of commerciële partijen wel het belang van de cliënt centraal stellen.

D66 geeft aan dat het gaat om complexe technische hulpmiddelen. Uiteindelijk is er vaak een techneut nodig om e.e.a. goed te implementeren. Marktpartijen hebben veel verstand van deze complexe materie. D66 ziet voordelen in een samenwerking met marktpartijen.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat D66 met een goed punt komt. Het idee is om in de toekomst ook commerciële partijen te betrekken bij dit project. Mogelijk ook financieel. Dit is iets voor de toekomst. Nu is het vooral bewustwording en advisering.

Op de vraag van Burgerbelang geeft het college aan dat het bedrag van 40.000,- euro de bijdrage van de gemeente is en de overige partners in uren.

Burgerbelang vraagt of dit bedrag al eerder is gereserveerd?

Het college geeft aan van niet. Dit is een inschatting van nu.

Op de vraag van de PvdA over de inbedding geeft het college aan dat over circa een jaar al resultaten kunnen worden voorgelegd aan de raad.

Op de vraag van de VVD geeft het college aan dat de 25.000,- door de provincie is toegezegd. De provincie vraagt wel om een eigen bijdrage. De 50.000,- van de provincie is bedoeld voor coördinatie door Perspectief. Met de 25.000,- van de gemeente voor training van vrijwilligers kan het project compleet worden gemaakt.

De VVD vraagt of de eigen bijdrage die de provincie vraagt een voorwaarde is om het bedrag toe te kennen?

Het college geeft aan dat het een vraag is van de provincie. Het is geen constructie op basis van cofinanciering. Met de 25.000,- euro kan het project goed worden afgebakend.

Over de vraag van de VVD over starterswoningen geeft het college aan dat dit nu geen onderdeel is van het project. Allen nieuwe woningen zijn levensloopbestendig. Dit geldt ook voor starterswoningen.

De VVD vraagt om een terugkoppeling aan de raad als het bedrag door de provincie is toegezegd. Verder ziet de VVD over een jaar graag een terugkoppeling over de stand van zaken op dat moment.

Het college stelt voor om de raad op de hoogte te stellen als de provincie geen goedkeuring geeft. Na een jaar gaat er een memo richting de raad.

De forumvoorzitter dankt het college voor de beantwoording van de vragen en geeft in de tweede termijn het woord aan het forum voor het stellen van aanvullende vragen.

Burgerbelang vraagt naar de goede en de minder goede ervaringen?

Het college geeft aan dat dit vooral te maken heeft met de aanpak maar dat het ook praktische ervaringen kunnen zijn.

D66 vraagt of de vrijwilligers ook iets gaan zeggen over indicering?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat sommige maatregelen vergoed kunnen worden uit de WMO. In grote lijnen moeten de vrijwilligers hiervan op de hoogte zijn maar zij kunnen daaraan geen indicatie geven.

Het CDA vraagt waar het college denkt dat het woningbestand zit. Is dit vooral bij de corporaties of zijn het vooral woningen in particulier bezit.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dit project niet over aantallen aangepaste woningen gaat maar over bewustwording en advisering.

De forumvoorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en door kan naar de raad.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPP.W. Hofman
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester en H.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim en D. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en G.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onder de aanwezige Forumleden zijn zeven personen die niet eerder in Forum of raad gezeten hebben. Om die reden zal de voorzitter elk agendapunt kort toelichten.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen onderwerpen waar het college de raad actief over wil informeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter vraagt of er fracties zijn die een motie of amendement willen aankondigen. Het antwoord luidt ontkennend.

D66 vraagt of moties en amendementen persé aangekondigd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet verplicht is. Indiening kan alleen in de raad plaatsvinden.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014

Burgerbelang informeert naar de stand van zaken ten aanzien van lopende motie 2013-M0029 (Herlocatie kermis markten Zutphen).

Het college antwoordt dat het onderwerp herlocatie kermis morgen in het college besproken wordt. Kort daarna zullen Forum en raad worden geïnformeerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Het CDA informeert waarom de bijlage waarvan geheimhouding wordt gevraagd niet openbaar kan zijn.

Het college antwoordt dat het hier gaat om aanbestedingsgevoelige informatie.

De voorzitter vraagt het CDA of de vraag hiermee voldoende is beantwoord. Het CDA antwoordt bevestigend.

6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

De Stadspartij geeft aan niet blij te zijn met het voorstel en vraagt hoe er gehandhaafd zal gaan worden.

De ChristenUnie geeft ook aan moeite te hebben met voorstel. Zij heeft indertijd tegen de motie gestemd. Er zijn nog veel vragen. Wat gebeurt er na vijf jaar en doorkruist het voorstel de woningbouwplannen van de gemeente?

D66 vraagt zich af hoe de gedoogbeschikking er zal gaan uitzien.

Het college verwijst naar eerdere discussies over dit onderwerp in de raad en licht het voorstel toe. Instemming met het voorstel betekent dat het huidige handhavingsbeleid wordt vervangen door gedoogbeleid gedurende vijf jaar. Na verloop van die termijn liggen alle opties weer open. Bewoners ontvangen op verzoek een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Het college verwacht geen problemen met de provincie over de woningbouwprogrammering.

D66 vindt het voorstel nog niet rijp voor bespreking in de raad vanavond. Er zijn nog teveel vragen.

De VVD dringt erop aan dat de vragen beperkt blijven tot het voorliggende voorstel.

GroenLinks kondigt aan met een stemverklaring te zullen komen in de raad.

De voorzitter inventariseert de meningen van de fracties alvorens een advies te formuleren.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken graag in een andere categorie te zien staan:

-nr. 5 (Informeren over Strategische koers Alliander) uit categorie A: verplaatsen naar D.

-nr. 14 (Aanbod toelichting over werkzaamheden Omgevingsdienst Achterhoek) uit categorie A: verplaatsen naar E.   

8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken voor een Forum te willen agenderen:

-nr. 02 (Uitgangspunten Stedelijk Parkeren)

-nr. 05 (RH Bestuurlijke opdracht ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp).

De voorzitter geeft aan dat de Stadspartij haar fractievoorzitter het Presidium kan laten verzoeken deze twee onderwerpen te plaatsen op de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 10-03-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink bij de Forumvergadering over Presentatie voortgang nieuw zwembad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Motie: Help de Hanzehof (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer-Dingemans
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijM.W. Wesselink
VVDO.W. Bosch
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft vervolgens de indieners van de motie het woord.

De ChristenUnie zegt de motie te hebben ingediend met de VVD naar aanleiding van een aantal gesprekken met de Hanzehof en beraadslagingen in de vorige raadsperiode. De Hanzehof maakt een plan van aanpak met het doel de gevraagde bezuinigingen te realiseren, maar heeft daarvoor iets meer tijd nodig. Die tijd willen de indieners de Hanzehof gunnen. Dekking daarvoor zal gevonden moeten worden bij de behandeling van de voorjaarsnota.

De VVD merkt ter aanvulling op dat abusievelijk het logo van haar fractie boven de motie ontbreekt.

GroenLinks merkt op dat in de overwegingen verwezen wordt naar uitlatingen van de wethouder in de Stentor. De fractie meent dat het een onjuiste interpretatie betreft, waarvan de fractie zich dan ook distantieert.

De ChristenUnie vraagt zich af wat de fractie dan wel gelezen heeft.

GroenLinks is van mening dat er weliswaar een oplossing te vinden is, maar dat dit niet betekent dat de gemeente voor sinterklaas gaat spelen door extra geld beschikbaar te stellen. De fractie wil juist de Hanzehof stimuleren binnen de gegeven financiële kaders oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door extra inkomsten te genereren, herfinanciering van leningen etc.

De ChristenUnie zegt dat GroenLinks precies de strekking van de motie weergeeft. Dat staat onder “d” vermeld: de incidentele kosten zouden in de jaren erna terugverdiend moeten worden.

GroenLinks vraagt zich af waarom de taakstelling twee jaar zou moeten worden opgeschort, als de indieners van de motie het met de fractie eens zijn dat het binnen het beschikbaar gestelde budget moet gebeuren.

De ChristenUnie meent dat het nodig is, omdat de Hanzehof  vraagt de druk even van de ketel te halen en in overleg te treden over het plan van aanpak. Een concept van dat plan van aanpak is onlangs aan de fracties toegestuurd.

De Stadspartij sluit zich aan bij de opvatting van GroenLinks. De Hanzehof heeft al twee jaar de tijd gehad om met een plan van aanpak te komen.

De ChristenUnie meent dat het bezien moet worden in het licht van de huidige stand van zaken. De nieuwe directie is pas kortgeleden aangetreden en heeft nu al een plan van aanpak opgesteld.

Burgerbelang steunt de ChristenUnie. De nieuwe directie is zeer voortvarend aan het werk gegaan. Daarom moet nu enige ruimte worden geboden om een en ander goed met de Hanzehof door te spreken, zodat er een werkelijk goed plan van aanpak komt.

D66 voelt de noodzaak de Hanzehof te blijven helpen. De opgelegde taakstelling moet zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Jammer dat dat ten koste gaat van het aantal voorstellingen. Het nieuwe college zal snel een besluit moeten nemen over wel te realiseren bezuinigingen.

De PvdA constateert dat de Hanzehof de opgelegde bezuinigingen nu niet haalt. Het lijkt erop dat de Hanzehof twee jaar heeft stilgezeten.  Hij verwacht van de Hanzehof op zeer korte termijn een plan waarin wordt aangegeven hoe de taakstelling alsnog kan worden gehaald.

De SP ziet de noodzaak om de Hanzehof nog enige ruimte te bieden. Het plan van aanpak zal wel snel behandeld moeten worden. Overigens lijkt de kloof tussen Hanzehof en Hanzehal te groeien: de Hanzehal lijkt geld te verdienen dat vervolgens wordt doorgesluisd naar de Hanzehof. Dat voelt bij enkelen niet goed.

Het college wijst erop dat het in januari jl. al een memo aan de raad heeft voorgelegd met de mededeling dat het college bereid is de mogelijkheden te onderzoeken om de Hanzehof twee jaar respijt te geven, precies zoals de motie vraagt echter onder voorwaarde van een gedegen plan van aanpak. Daarom ligt het voor de hand de motie vooralsnog op zijn  minst aan te houden. In juli 2013 is de Hanzehof al gevraagd om met een plan van aanpak te komen; dat is echter pas zeer recent ontvangen. Het college bekijkt dat nu en komt daarna met een voorstel aan de raad. Er zal wel dekking moeten komen; wellicht kan dit uit het implementatiebudget, maar dat wordt ook al voor andere onderwerpen aangesproken. Het in de motie voorgestelde “inverdienen” is ook een optie.

De PvdA vraagt waar de indieners van de motie budget vandaan willen halen.

De ChristenUnie zegt niet zomaar geld te willen geven; dat hangt af van het plan van aanpak. De fractie is blij met de toezegging van het college. Wanneer is het voorstel te verwachten?

De PvdA vraagt vooraf duidelijkheid over de dekking van de kosten.

De ChristenUnie meent dat de motie daarover helder is.

Het college antwoordt dat er al overleg met de Hanzehof gaande is, maar er is wel even tijd nodig. Het voorstel komt in ieder geval voor de voorjaarsnota.

De ChristenUnie zal zich beraden over de vraag wat te doen met de motie.

Burgerbelang vraagt het college in het voorstel te betrekken de vraag of er wel voldoende geld voor de Hanzehof beschikbaar is.

Het college antwoordt dat het de raad is, die besloten heeft tot een bijdrage van 1,3 miljoen euro, waarvan ongeveer 50% voor aflossing etc. en 50% voor programmering.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
D66A.S.R. Dijk
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de inspreker, de heer Derksen die inspreekt namens de Cliëntenraad van het Plein (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspreekreactie krijgt het forum de gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.

Het CDA wil weten of er omtrent de reglementswijziging ook een advies van de Cliëntenraad lag.

De inspreker geeft aan dat niet het geval is.

De SP vraagt of de inspreker van mening is dat de Cliëntenraad in het bestuur van het Plein zou behoren te zitten.

De inspreker antwoordt bevestigend.

De PvdA wi weten wat voor de Cliëntenraad nog meer van belang is.

Volgens de inspreker moet de klachtenregeling anders. De klachtencommissie van het Plein heeft over het afgelopen jaar 13 klachten genoteerd terwijl de Cliëntenraad er ruim 160 heeft opgetekend.

Het CDA wil nog weten of de Cliëntenraad zitting in het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur wil.

De inspreker geeft te kennen dat de Cliëntenraad graag zitting zou nemen in het algemeen bestuur.

De voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage en geeft het college het woord om het onderhavige voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat het voorstel vooral een technische aanpassing van de takenlijst betreft en van de methode van benoeming van de voorzitter van het algemeen bestuur. Nu wisselt het voorzitterschap om de vier jaar tussen de betrokken gemeenten. Het belang van de gemeente Zutphen is echter veel groter dan het belang van de gemeente Lochem.

De komende Participatiewet maakt wijziging van de regeling noodzakelijk. 

De Cliëntenraad is in oktober j.l. wel geïnformeerd maar niet om advies gevraagd daar de betreffende wijzigingen van technische aard zijn.

Over de klachtenregeling wordt inmiddels gesproken om deze aan te passen. Of dit binnen de gemeenschappelijke regeling gaat gebeuren is onduidelijk.

Het Forum krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

de VVD merkt op dat het verschil in klachtenaantallen deels te verklaren is door de wijze van registreren waarbij sommige klachten gemeenschappelijk zijn en andere individueel.

De SP geeft aan dat het getuigt van weinig respect om geen gelegenheid tot inspraak te bieden aan de Cliëntenraad.

De PvdA wil de klachtenregeling laten verbeteren zonder het gemeenschappelijk reglement aan te passen en vraagt aan het college of dit voor het zomerreces gerealiseerd kan worden.

Het college geeft aan dat dit qua planning erg lastig kan worden.

Het CDA wil weten of de gemeente Lochem met de voorgestelde wijzigingen akkoord is.

Het college meldt dat dit het geval is.

De Stadspartij vraagt naar aanleiding van artikel 19 van het gemeenschappelijk reglement of een overgangsregeling is voor het personeel.

Het college antwoord dat de betrokken medewerkers ambtenaar blijven en dat verworven rechten vast staan.

Burgerbelang geeft aan men van mening is dat het voorstel aangehouden moet worden

 Het CDA interrumpeert en vraagt wat Burgerbelang beoogt met aanhouden van het voorstel.

Burgerbelang geeft aan een eigen zienswijze te hebben over het Plein en eerst  de uitkomst van de collegeonderhandelingen af te willen wachten om straks niet weer wijzigen door te hoeven voeren.

Het college geeft aan veel belang te hechten aan het voorstel. Het gaat om een technische wijziging die reeds door de andere participant van het Plein is aangenomen. Ook de kwestie van het voorzitterschap is een zaak van belang.

Burgerbelang is van mening dat het stuk meer behelst dan het voorzitterschap en een technische wijziging.

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk rijp is voor behandeling in de raad en concludeert naar aanleiding van de uitkomst dat het stuk nogmaals in het forum besproken dient te worden.

De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Lokaal aanbesteden (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie.

Het CDA merkt op dat het een pragmatisch bedoelde motie is om een nieuwe dynamiek bij ondernemers te bewerkstelligen als het gaat om opdrachten die door de gemeente worden verstrekt. De gemeente moet met open vizier de ondernemers tegemoet treden.

D66 heeft de indruk dat lokale ondernemers vaak zelf het idee koesteren dat zij niet kunnen meedingen. Het is de vraag of dat wel klopt. Bij aanbestedingen zijn prijs en kwaliteit van belang. Dit wordt altijd door middel van criteria beschreven. Het is de vraag of de inkoop- en aanbestedingsbehoefte van de gemeente niet openbaar is. Tevens is het de vraag of het opdelen van diensten is toegestaan en zo ja wat dat dan voor consequenties heeft voor de prijs.

Burgerbelang pleit ervoor zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Ook zij heeft twijfel bij de vraag of opdrachten gesplitst mogen worden. De vraag is hoe transparant de inkoop nu is en wat er moet veranderen.

De Stadspartij hecht belang aan het inschakelen van lokale ondernemers. Het is de vraag hoe het er nu precies aan toe gaat met het verstrekken van opdrachten.

GroenLinks sluit zich aan bij de opvatting van D66. Via de website van de gemeente kom je al heel snel bij aanbestedingen uit. Splitsen van opdrachten mag volgens de huidige aanbestedingswet niet.

De ChristenUnie ziet de motie als middel om iets meer te doen voor de lokale ondernemers. Van diverse kanten heeft de fractie gehoord dat lokale ondernemers vaak niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

De SP steunt de motie. De aanbestedingswet geldt landelijk. Deze eist dat beschikbare opdrachten makkelijk toegankelijk zijn.

De PvdA vindt het op zich een goede motie, maar wellicht is die deels in strijd met Europese wetgeving.

Het CDA vraagt zich af waarom kwaliteitseisen een belemmering zouden zijn: ook lokale ondernemers kunnen goed werk leveren. De prijs hoeft daarbij niet per se hoger uit te vallen. Opknippen moet mogelijk zijn, immers onderaanbesteding is ook een vorm van opknippen van een opdracht. Het is de vraag hoe transparant het systeem nu is. De aanbestedingssite is ingewikkeld en het uitbrengen van een offerte is omslachtig. Ondernemers doen graag zaken aan tafel; dat vergt minder inspanning en is goedkoper.

Het college merkt op dat Europese aanbestedingen openbaar zijn.

De ChristenUnie merkt op dat dit geldt voor aanbestedingen boven de 5 miljoen euro. Daaronder is openbaarheid niet vereist.

Het college antwoordt dat voor onderhandse aanbestedingen gelijke kansen bestaan voor bedrijven in de Stedendriehoek en de Achterhoek. Daarvoor is een lijst van bedrijven opgesteld waaruit de gemeente een keuze kan maken.

Het CDA merkt op dat het dus gaat om bedrijven die al bekend zijn. Daar zit precies de crux.

Burgerbelang meent dat het van belang is goed te kijken naar de criteria die voor een gunning worden aangelegd. Zijn alle eisen wel echt noodzakelijk.

Het college merkt op dat criteria niet toegeschreven kunnen worden naar lokale ondernemers.

De ChristenUnie onderschrijft dit, maar je kunt je afvragen of je bij de bouw van een school de eis stelt dat het inschrijvende bedrijf er al tenminste tien moet hebben gebouwd.

D66 vraagt zich af hoe de ChristenUnie kan beoordelen of een aannemer een school kan bouwen als die dat nog niet eerder heeft gedaan. De motie biedt daarvoor ook geen oplossing. Wel is het zinvol om kritisch te kijken naar de criteria.

Het CDA wijst erop dat een Zutphens bouwbedrijf is aangemerkt als beste in Nederland. Het zou toch vreemd zijn te veronderstellen dat dat bedrijf geen school zou kunnen bouwen.

D66 meent dat dat moeilijk te beoordelen is. De criteria moeten goed geformuleerd. Het is niet goed nu over één casus te spreken.

De ChristenUnie schaart zich achter D66. Het bekijken van de criteria is een goede vervolgstap.

De Stadspartij vraagt hoe een ondernemer zich kan melden bij het platform bouwbedrijven Achterhoek.

De PvdA vraagt of splitsen van opdrachten mogelijk is.

Het college zegt dat dit niet mag volgens de aanbestedingswet.

Het CDA merkt op dat het in dat kader van belang is de nodige creativiteit aan de dag te leggen. De motie is bedoeld om procedures eenvoudig te houden, niet alleen bij aanbestedingen maar ook bij inkoop. Juist bij kleine aankopen kunnen lokale ondernemers worden ingeschakeld, waarbij de kosten om een opdracht binnen te krijgen niet te hoog mogen zijn.

De VVD stelt voor de motie niet direct uit te voeren, maar vorderingen te bezien in het licht van de motie. Bezien moet worden of vereenvoudigingen mogelijk zijn.

D66 meent dat bekend moet zijn wat precies het probleem is dat de motie beoogt te ondervangen. Het is niet de bedoeling lokale ondernemers te bevoordelen. De fractie hoort graag van de ondernemers wat zij willen en tevens horen hoe zij staan tegenover SROI.

Het CDA merkt op dat het niet gaat om het bevoordelen van lokale ondernemers.

D66 constateert dat er in de motie op een paar onderdelen niet klopt. Zij adviseert dan ook de indiener de motie in te trekken of aan te houden.

Het CDA overweegt de motie nog aan te passen en houdt dat even in beraad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen (07-04-2014)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BurgerbelangA.W. Jansen
StadspartijM.W. Wesselink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom vervolgens geeft hij GroenLinks het woord om namens de indieners de motie toe te lichten.

GroenLinks geeft aan dat het groen in de stad onder druk staat. Met het verdwijnen van de kapvergunning voor particulieren is het eenvoudiger geworden om groen om te zetten in iets anders. De vergunning is ooit afgeschaft omdat deze vrijwel altijd werd verleend. Voor het beschermd stads en dorpsgezicht wil men nu toch een  vergunning invoeren omdat het algemeen belang dan afgewogen kan worden tegen het particulier belang..

De Stadspartij als mede-indiener geeft aan dat  de vergunningplicht  het beste opgenomen kan worden in de erfgoedagenda. Op dit moment wordt alleen in het Deventerwegkwartier-Voorsterallee als beschermd stadsgezegd iets geregeld voor het groen.

Het forum krijgt de gelegenheid vragen te stellen aan de indieners van de motie

De ChristenUnie vindt  de motie zinvol.

Het CDA denkt dat het praktisch best lastig gaat zijn om particulieren allerhande verplichtingen op te leggen.

De SP wil weten of ook de vanaf de straat niet zichtbare achtertuinen onder de regeling zouden moeten vallen.

De VVD geeft aan in het algemeen voorstander te zijn voor minder regels maar in de binnenstad is al veel groen verdwenen. Men vraagt wat de voorwaarden voor kappen zouden moeten worden.

De PvdA wil graag weten om hoeveel bomen het gaat.

Burgerbelang vraagt hoe deze motie te rijmen is met de pas aangenomen bomenverordening waarin sprake is van een 2500 m2 ondergrens.

D66 vraagt of er aantoonbaar bedreigde bomen zijn. Tevens wil men een soort beloningssysteem als mensen bomen laten staan.

De VVD vraagt per interruptie hoe D66 denkt dit te realiseren.

D66 geeft aan dat men bijvoorbeeld iets ludieks zou kunnen dien vanuit bijvoorbeeld de bomenstichting.

De voorzitter geeft de indieners van de motie wederom het woord.

GroenLinks geeft aan dat het met bomen zo is dat weg ook echt weg betekend. Er kunnen allerhande zaken spelen waardoor bomen ineens het veld moeten ruimen zoals bij voorbeeld bij de verkoop van Sutphene.

De regeling betreft slechts een klein deel van de stad.

Voor het kappen gelden geen arde criteria maar het zal zeker niet zo moeten zijn dat straks niets meer zou kunnen .

Op de vraag omtrent de onzichtbare bomen van de SP  antwoord men dat de deze buiten de regeling zouden kunnen blijven. Het gaat immers om het openbaar belang.

Het college krijgt het woord om te reageren op de motie.

Het college is bezig met een verandering in monumentenbeleid. Nu kunnen net alleen gebouwen als monument worden aangewezen. Als pilot is  recent de stadsboomgaard opgepakt waarmee regelgeving kan worden ontwikkeld om ook groene gebieden als monument aan te kunnen wijzen Zodra duidelijk is hoe dit functioneert kan de raad andere gebieden prioriteren. Uitvoering daarvan ia mede afhankelijk van beschikbare ambtelijke capaciteit en financiën.

GroenLinks geeft aan moeite te hebben met uitstel van de motie omdat er door verkoop van bijvoorbeeld het ROC veel bomen gekapt zouden kunnen worden voor aanwijzing

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en door kan naar de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in