Pagina delen

Forumverslag 06-12-2016

Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen (06-12-2016)

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA als indiener van de motie.

PvdA geeft aan dat zij de motie heeft ingediend om het energieneutraal maken van de IJsselkade als aandachtspunt bij het College te houden. De ontwikkelingen in de technieken om energie op te wekken uit het water de IJssel gaan steeds verder. Een voorbeeld is de Orion watermill van het bedrijf Pasman uit Baak.

GroenLinks is ook voor meer duurzame initiatieven en wijst op de goede voorbeelden die in de stad aanwezig zijn. Zij ondersteund de motie als deze ook serieus door het College wordt opgepakt.

BewustZW vindt dat de gemeente geen geld aan dure onderzoeken moet gaan uitgeven. Zij moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en het initiatief aan de ondernemer over laten. Het produceren van energie is niet de taak van de gemeente.

PvdA geeft aan zij ook niet in de techniek van de toekomst kan kijken in wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energieopwekking en wil dit vooral aan de markt overlaten. Daarnaast vindt zij dat als er energie door de gemeente op het net wordt geleverd, dan zal dit tegen een goed tarief moeten gebeuren.

BewustZW vindt dat de gemeente geen energieleverancier moet worden. Betrek daarvoor ZET erbij. Onderzoek naar energieopwekking moet door kundige marktpartijen worden gedaan.

PvdA vindt dat de gemeente landelijk gezien op achterstand staat bij het verduurzamen van energieopwekking. Zij vindt dat de gemeente met dit project hierin flinke stappen moet gaan maken.

CDA vindt de intentie van de motie prima. Zij heeft geen bezwaar dat de gemeente de door haar geproduceerde energie tegen betaling op het net wordt geleverd. Eventueel kan ZET dit overnemen. Het CDA is voor een zichtbare waterturbine. De partij vindt de motie wat beperkt en geeft daarom voorbeelden van alternatieve energie opwekmogelijkheden, die sneller te realiseren zijn dan een waterturbine.

PvdA geeft aan dat alle initiatieven om te komen tot energieneutraliteit welkom zijn.

De ChristenUnie vindt de motie duidelijk als het gaat om tot energieneutraliteit te komen.

SP vraagt zich af of het mogelijk is om opgewekte energie direct aan de 2 horecabedrijven op de IJsselkade te leveren.

PvdA geeft aan dat dat mogelijk is. Als voorbeeld noemt zij Doesburg waar waterenergie, die uit de stroming in de stuw bij de Oude IJssel gewonnen wordt, direct aan de bedrijven geleverd wordt.

VVD vraagt zich af waarom het College nu wederom komt met initiatieven van duurzame opwekking, terwijl in het verleden daar al studie naar is gedaan. Heeft zij daar toen niet voldoende over nagedacht vraagt zij zich af. Tevens vindt de VVD dat het vooral over waterenergie gaat terwijl er ook andere vormen van energieopwekking zijn, zoals getijden- en zonne energie. Daar zou ook meer aandacht aan moeten worden gegeven vindt de partij.

PvdA geeft aan dat de opwektechnieken steeds verder doorontwikkeld worden. Als voorbeeld noemt zij de Orion Watermill die steeds beter wordt en zich al heeft bewezen.Ook geeft zij aan dat de windturbine van Jan Duits een goede optie zou kunnen zijn.

Burgerbelang benadrukt dat er vele technieken beschikbaar zijn en dat er daarin goede keuzes moeten worden gemaakt.

PvdA benadrukt dat de technieken er wel zijn echter hoe moeten die worden geïmplementeerd in de IJsselkade en hoe wordt het gefinancierd ?

CDA benadrukt dat de windturbines van Jan Duits niet werken op de IJsselkade. Daarvoor is de windstroming er te gering.

Het College benadrukt dat er in kader van het project Ruimte voor Rivieren al onderzoeken zijn geweest naar het opwekken van energie uit de IJssel nabij de brug. Echter alle initiatieven moeten instemming hebben van RWS als beheerder van de rivier.

Tevens vindt het College vindt dat mogelijkheden tot energieopwekking uit de rivier zo snel mogelijk moet worden toegepast.

SP vraagt zich af wat de rol van RWS in deze eigenlijk is.

Het College benadrukt dat RWS onderzoek doet naar de mogelijkheid om uit de rivier energie op te wekken en die te leveren aan het net.

GroenLinks wil weten wat de rol van de gemeente is om initiatieven op het gebied van energieopwekking die uit de stad komen, in te zetten bij de verbinding met initiatieven die vanuit de professionele kant komen.

Het College geeft aan dat zijn haalbare initiatieven zal faciliteren echter niet financieren. Dat zal vanuit de markt moeten komen.

GroenLinks wil weten wat de rol van de gemeente is bij het verbinden van initiatieven op het gebied van energieopwekking in de gemeente.

Het College geeft aan dat zij die initiatieven zoveel mogelijk zal ondersteunen om ze mogelijk te maken.

GroenLinks ziet graag dat het College de initiatieven die in de stand leven en zijn, waar mogelijk meeneemt in de inrichting van de IJsselkade.

PvdA benadrukt de rol die de gemeente heeft om de samenleving uit dagen tot het komen met nieuwe initiatieven om de IJsselkade energieneutraal te krijgen.

Het College benadrukt dat zij meelift met initiatieven van RWS en van andere partijen. Daarbij wordt duidelijk gekeken naar wat haalbaar is en wat draagvlak heeft.

BewustZW concludeert dat de motie feitelijk niet nodig is omdat de gemeente al onderzoek doet naar wat in de motie staat.

Het College beaamt dat als de motie er niet zou zijn, zij toch wel onderzoek zou doen naar een energieneutrale IJsselkade. Zij geeft aan dat veel mogelijkheden tot energieopwekking al zijn bekeken. Het toepassen van een waterturbine was te duur en leverde te weinig rendement om. Wat er uiteindelijk komt hangt mede af van wat RWS toestaat. Technieken die een hoog rendement hebben zouden allang door marktpartijen zijn aangedragen.

PvdA vindt dat er in Zutphen, net als er in Doesburg is gebeurd, samen met partners een energieneutrale IJsselkade moet kunnen worden ontwikkeld. Het is feitelijk ook een statement naar de toekomst toe. Daarnaast geeft zij aan dat de windturbine van Duits op een verkeerde plek in de Noorderhaven stond. Op de IJsselkade is zo’n windturbine wel rendabel aldus de PvdA.

VVD vindt dat de motie er niet moet komen omdat zij niets toevoegt. Zij vindt dat de gemeente moet wachten op initiatieven van RWS.

Het CDA vindt dat de nieuwe IJsselkade een extra beleving moeten geven. De initiatieven tot duurzame opwekking dragen daar aan bij.

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat het plan ter besluitvorming naar de raad kan en sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA (06-12-2016)

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

De Stadspartij geeft een presentatie.

De SP licht de motie als mede-indiener toe. Ik noem dit geen handelsverdragen, ik zie het als middel om de macht te verschuiven van de bevolking naar de bedrijven. Er zitten vooral bedrijven aan tafel bij de gesprekken over die verdragen. De bevolking praat niet mee. Wij vinden dit ondemocratische verdragen.

VVD: Complimenten voor de presentatie, maar het is wel buitengewoon eenzijdig. De Stadspartij belicht uitsluitend de nadelen. De VVD is het daar niet mee eens. Er is veel meer over deze verdragen te vertellen. Twee punten:

-          CETA is inmiddels al vergaand genuanceerd.

-          De verdragen gaan niet over het niveau van Zutphen; lokaal blijft er veel autonomie.

Stadspartij: Ik wil graag die extra informatie horen die u heeft. Ik had al gezegd dat CETA is aangepast. Ik denk wel dat er lokale impact is.

VVD: Het gaat bij deze verdragen om grote belangen, niet om kleinere, lokale zaken. De claims gaan over langlopende procedures waar gaandeweg het spel de regels veranderd zijn. Het zou goed zijn als echte deskundigen ons zouden informeren over dit onderwerp.

Stadspartij: De lijst met gemeenten, waterschappen e.d. die een kritische brief hebben gestuurd over de verdragen wordt steeds langer.

VVD: Dat zegt toch niks? Als maar veel mensen iets roepen, is het toch niet direct waar?

PvdA: Wij hebben belang bij wereldwijde handel. De verdragen hierover zijn een goede zaak. Daar ben ik voor. Het moet echter wel goed geregeld worden. Scepsis over de verdragen is op zijn plaats. In die zin steunen wij de motie.

D66: Hoort deze motie wel in dit forum? D66 heeft geen grote zorgen over de verdragen. Nederland is een exportland en sterk internationaal georiënteerd. De verdragen zijn belangrijk voor ons land. De presentatie is niet meer actueel en erg gekleurd. Het verhaal straalt uit dat bedrijven de vijand zijn en dat zien wij niet zo.

SP: Er zijn bedrijven die veel belasting ontduiken.

GroenLinks: Die boodschap dragen wij niet uit als medeondertekenaar van de motie.

D66: Ik kan zo een aantal aanpassingen van de verdragen noemen. D66 steunt de motie niet. Wij zien het nut en de noodzaak niet in om het nu daarover te hebben.

Stadspartij: Het gaat buiten diverse rechtssystemen om en bedrijven maken zaken aanhangig.

CDA: Wij sluiten aan bij D66 en VVD. Waarom praten wij hier in Zutphen over deze verdragen?

VVD: Wij zijn het eens met CDA. Dit is lokaal niet relevant. De motie onderbouwt dit niet.

GroenLinks: Wij willen met name onze zorgen uiten over de verdragen en een tegengeluid laten horen, want de democratie is in het geding. Bedrijven zijn niet de vijand. Wel is dit een slecht verdrag. Wij willen een goed verdrag.

SP: Dit is een middel om iets tegen die verdragen te doen.

VVD: De democratie is niet in het geding. Wij vinden dat de discussie over de verdragen in Europa of Den Haag gevoerd moet worden, niet hier in Zutphen.

D66: De Tweede Kamer moet zich uitspreken over de verdragen. Slechts weinig gemeenten hebben zich tot nu toe uitgesproken hierover.

SP: Toch geeft dat wel een signaal af. Ik vermeld nog dat EU-parlementariërs geen inzage kregen in het verdrag.

CDA: Den Haag gaat wel degelijk over de verdragen. Ik zou zeggen: schrijf je eigen partij aan.

Stadspartij: Dat is een prima aanvulling. Het heeft zeker invloed op Zutphen. Het gaat ons niet om het belemmeren van de handel, maar dat het op een andere manier gaat.

D66: Wij vinden het een eenzijdig verhaal. Nederlandse bedrijven krijgen hierdoor ook betere kansen op de Amerikaanse markt.

Stadspartij: De handel wordt straks makkelijker gemaakt.

VVD: Laten we ook nog even bespreken hoe we de wereldvrede kunnen bewerkstelligen.

Voorzitter: Laten we teruggaan naar de motie en niet dieper op de verdragen zelf ingaan.

ChristenUnie: Dit hoort niet thuis op dit forum, maar in Den Haag.

College: De tekst van de motie komt niet overeen met de bedoeling van de indieners. Ik zou de motie iets aanscherpen.

PvdA: Wij geven de indieners van de motie een tip. De motie die in Amsterdam is ingediend over dit onderwerp kan een handvat bieden.

Voorzitter: Wat willen de indieners met de motie?

Stadspartij: Bespreken en behandelen in de raad. Motie is rijp daarvoor.

De voorzitter sluit vervolgens het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo forum raad project Dagbesteding (06-12-2016)

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit forum. In het forum van 26 september 2016 is door de Rekenkamercommissie het rapport "Grip op Dagbesteding" gepresenteerd. Afgesproken is toen, dat het college de raad informeert over de ontwikkeling van het beleid dagbesteding. Dan geef ik nu eerst het woord aan het college.

College: Bij de presentatie van het rapport "Grip op Dagbesteding" door de Rekenkamercommissie heb ik aangegeven te komen met een beleidsnotitie. Nu ligt niet die beleidsnotitie voor, maar een bestuursopdracht die gericht is op vernieuwing. Wij denken dat een bestuursopdracht meer nodig is dan nieuw beleid.

Lijst van Vliet: Dagbesteding is voor veel mensen een begrip. Voor veel mensen een moment lucht te happen en even bij te komen. Zaken doen waar je niet aan toekomt. Juist nu deze regeling bij de gemeente is ondergebracht. De doorgaande lijn van ondersteuning zonder de wetgeving en de financieringsbron zijn daarbij maatgevend. Mensen moeten geen extra zorgen krijgen door afwijkende regels of gedragspatronen. In het speelveld is de gemeente de aanjager om het geheel in beweging te krijgen, wel spreken wij de wens uit dat er goed contact is met de hulpvrager en de hulpverlener, en dit allemaal op een sociale manier. Voor veel mensen is het van levensbelang dat er een goede dagbesteding is. het is volgens uw schrijven maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. In het kader van innoveren in de zorg zou de gemeente een rol tussen verschillende bedrijven of instellingen moeten spelen. In onze visie zou de gemeente dicht bij de cliënt moeten zitten. Ook valt er weer het woord 'vrijwilligers'. Langzamerhand, met name in de zorg, ga je je afvragen of er nog echt personeel is. Een gemeente die vol is van werkgelegenheid zou  moet en kiezen voor professionals. Dagbesteding is voor veel mensen het enige sociale contact met de buitenwereld, hier dienen we voorzichtig mee te zijn. En de dagbesteding van harte ondersteunen. Niet de cliënten mogen tussen wal en schip vallen.

VVD: In navolging op de toezegging uit september ligt er nu een mooie bestuursopdracht voor. De intentie om dicht bij de cliënten/betrokkenen te staan is goed verwoord. Kunt u aanduiden hoe groot de buitenwereld is in deze?

ChristenUnie: Waardering voor het plan van aanpak. Wij kunnen ons vinden in de resultaatsbeschrijvingen. Het hoofdstuk over risico-aanvaarding is niet heel helder. Wij zouden dit graag zien in een kans-impact verhaal.

CDA: Het is een mooi stuk. Kleine aanvulling bij de risico's: neem mensen mee in het proces en wees duidelijk naar cliënten toe. Hoe is de ontwikkeling nu het aanbod niet meer per doelgroep is maar per interesse? Het moet niet te vrijblijvend zijn.

GroenLinks: Het is een goed plan van aanpak. Arbeidsmatige dagbesteding is onderbelicht, het is belangrijk daar goede aandacht naar uit te laten gaan.

D66: Het is een goede bestuursopdracht. Verder hebben wij geen vragen.

SP: Wij willen iets meegeven: er staat er vaak het woord 'vernieuwing' en 'nieuw' in. Deze term moet niet te abstract worden zodat we niet meer weten wat we er mee bedoelen.

College: Wij hebben de wensen en suggesties gehoord. Het is belangrijk om dicht bij de cliënten te staan om te horen wat hun wensen en bedenkingen zijn. Dat is zeker de intentie. Wij blijven professionals houden in de zorg, maar er is ook een rol voor vrijwilligers. De vraag over de grootte van de buitenwereld zal worden beantwoord door de ambtelijke ondersteuning. De volledige doelgroep zal worden bereikt. Er moet goed naar worden gekeken als er anders naar gaat kijken, als je gaat kijken naar interesse in plaats van naar doelgroep. Dagbesteding is niet voor iedereen vrijblijvend. We willen een divers palet blijven aanbieden. Kijken wat cliënten wel kunnen, en niet wat ze niet kunnen. Kansen en risico's nemen we mee. Ten aanzien van risico's moeten we vooral naar cliënten toe duidelijkheid blijven geven. Arbeidsmatige dagbesteding maakt er ook onderdeel van uit. De term 'vernieuwing' zullen we geen abstracte term laten zijn. De term 'vernieuwen' is geen doel op zich: wat niet hoeft, wordt niet vernieuwd.

Ambtelijke ondersteuning (Daisy van Gils): De krachtenveldanalyse is een model vanuit communicatie. We proberen in eerste instantie dit breed in te vullen. Het is wel gericht op deze omgeving.

VVD: Als we hebben over het gebied met betrekking tot jeugd, dat praat je met 8 gemeenten. Betreft dit project alleen de eigen gemeente?

College: Het is een project waaraan de inwoners van Zutphen behoefte hebben. Er zijn wel aanbieders die regionaal werken. Maar het project is gericht op wat we in Zutphen willen, waar we vernieuwing willen realiseren.

VVD: Hoofdstuk 5.2 beschrijft de Wet langdurige zorg. Er zijn mensen die niet naar dagbesteding gaan als gevolg van een te hoge eigen bijdrage. Gaat u daar ook naar kijken?

College: Binnenkort komt er een voorstel in het college hoe we dit aanpakken. Het is een bevoegdheid van het college om beleid aan te passen. De raad wordt daarover wel geinformeerd. Dat mensen niet naar dagbesteding gaan als gevolg van een te hoge eigen bijdrage, daar proberen we wat aan te doen.

ChristenUnie: Wat is het tijdspad van het college, wanneer kunnen we een plan van aanpak tegemoet zien?

College: De plan van aanpak wordt deze week ambtelijk vastgesteld. Volgende week komt dit ter kennisname in het college. het is relevant om u hierover eind februari/begin maart actief te informeren, eventueel met aanbieders erbij. Besluiten over projecten worden stap voor stap genomen. Dit ontwikkeld zich in fases maar ook organisch. Het is geen lineair proces. Voor de zomer van 2017 zijn de verschillende projecten die we willen starten compleet. Voor de zomer van 2017 zullen we u informeren, verantwoorden wat we hebben gedaan.

VVD: Horen mensen van Dagelijks Bestaan er bij? Of is dit een groep die je er niet bij kan halen. Voor de zomer willen wij weten waar creteria liggen.

College: Ten dele, deze mensen zijn moeilijk in een hokje te stoppen. Dagelijks Bestaan biedt ook dagbesteding, ambulante begeleiding en meer. Bij het aanbieden van begeleid wonen is het belangrijk om partijen in de krachtenveldanalyse te betrekken om te kunnen beoordelen welke potentie en welke behoefte zij hebben. Qua onderwerpen bieden ze weinig; qua onderwerpen kijken wij wat we kunnen.

ChirstenUnie: Een belangrijk risico is verkokering: graag aandacht hiervoor bij de uitwerking van de plannen in februari.

College: Dit project is geen antwoord op verkokering, dit project is wel een belangrijk aandachtspunt.

VVD: Het plan is een meetpunt.

College: Financiën lopen nog langs verschillende kanalen. Verkokering vindt op meerdere terreinen plaats.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. Ik sluit de vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Plan van Aanpak Kwaliteit Jeugdhulp (06-12-2016)

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Plan van Aanpak kwaliteit Jeugdhulp”. Het is een informerende vergadering. Het aanbod van jeugdhulp is versnipperd. Het college wil het forum graag informeren over hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.

College: Er zijn veel aanbieders van jeugdhulp. Ook veel kleine aanbieders. De inspectie voor de jeugdhulp houdt landelijk de kwaliteit in de gaten, maar aanvullend daarop vinden we als regiogemeenten belangrijk hier regionaal en lokaal meer aandacht aan te besteden. We willen de kwaliteit borgen zonder daar een ingewikkeld en bureaucratisch systeem voor te ontwikkelen.

ChristenUnie: Ik hoor veel verhalen dat niet iedereen de zorg krijgt die het nodig heeft. In hoeverre zorgt dit Plan van Aanpak er voor dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig heeft?

CDA: Het aantal aanbieders van jeugdhulp is enorm gestegen. Kwalificeert u dat als positief of negatief? Is het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) het juiste loket voor iedereen? Kan iedereen daar terecht en wordt iedereen goed geholpen of doorverwezen?

GroenLinks: Hoe staan de aanbieders tegenover dit plan? Hebben zij voldoende tijd en energie om aan de werksessies mee te doen? Zien zij ook allemaal de meerwaarde of ervaren ze drempels? Welke kansen voor vernieuwing biedt dit plan en wat zijn eventuele risico’s?

Stadspartij: De voorlopige definitie van kwaliteit wordt uitgedrukt in de mate van tevredenheid van de cliënt. Heel vaak is in de zorg de cliënt juist niet tevreden over de zorg die ze ontvangt. Hoe ziet u dat?

D66: Wat doen we met klachten over de aanbieders die geuit worden? Worden die getoetst bij de Sociale Verzekeringsbank? Of bij de Inspectie? Hoe gaan we daar mee om?

BewustZW: In hoeverre speelt het CJG hier een rol in? Landelijk wordt de rol van het CJG groter. Hoe gaat de samenwerking tussen het CJG, zorgaanbieders en gemeente? En in hoeverre speelt de decentralisatie hierin een rol?

Lijst van Vliet: Door de vele aanbieder is het overzicht een beetje weg. De gemeente gaat terecht voor kwaliteitszorg. Door het samen te doen met andere gemeenten wordt het weer een beetje minder overzichtelijk. Waar moet je zijn in welke gemeente? Het gaat over acht gemeenten. Wie is waar verantwoordelijk voor? Wij hebben de voorkeur om het zelf te doen. Bij uitbesteden of samenwerking kunnen er weer veel dingen misgaan. Dat lijkt ons geen goede zaak.

PvdA: Een van de beoogde effecten is een goede balans tussen reguleren en controle enerzijds, en ruimte voor professionaliteit anderzijds. Ik zie daar graag een toelichting op.

VVD: Denkt het college met dit plan van aanpak de kwaliteit van de jeugdzorg wel te kunnen waarborgen?

College: Gaat dit plan ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft? Nou dat weet ik niet. Indirect misschien een beetje. Dit plan gaat helpen de kwaliteit van de zorgaanbieders te verbeteren. Het heeft geen invloed op hoe de toegang tot zorg bij het CJG is ingericht. Aan de andere kant gaan de regionale accountmanagers de zorgaanbieders beter kennen en beter herkennen. Hierdoor zijn ze beter in staat de cliënten bij de juiste zorgaanbieder onder te brengen. Dit is niet het primaire doel van dit Plan van Aanpak maar het kan wel een positief neveneffect zijn.

Het positieve van veel (vaak kleinere) aanbieders is dat er veel keuzemogelijkheden zijn. Dat er voor elke hulpvraag een passende zorgaanbieder is. Soms is een kleinere aanbieder beter in staat maatwerk te leveren, flexibel te zijn. De diversiteit aan aanbieder is heel belangrijk. Daartegenover staat dat het ook de onoverzichtelijkheid in de hand werkt. Het maakt het lastiger om de kwaliteit te beoordelen. Het is zoeken naar een balans. Daarom is het ook belangrijk om de kwaliteitseisen goed te formuleren.

Door meer aandacht te geven aan kwaliteit is het zo dat we beter inzicht krijgen in de prestaties van de aanbieders. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst meer te selecteren. Aanbieders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen komen dan niet meer in aanmerking voor een zorgcontract.

Kan iedereen bij het CJG terecht? Ja, maar het is ook wettelijk geregeld dat huisartsen een loketfunctie hebben voor jeugdhulp. Dus iedereen kan terecht bij het CJG maar ook bij de huisarts. De onderlinge samenwerking is heel belangrijk. Juist omdat het totale gezin bekeken moet worden en niet met een medische benadering van de huisarts.

Zien aanbieders veel meerwaarde? Ja. De meesten zien die meerwaarde. Er is natuurlijk altijd een aantal die denken: “Wat nu weer?”. Maar dat is geen reden om er niet verder aan te werken. We proberen het laagdrempelig te organiseren die ook geschikt is voor kleine zorgaanbieders.

Kansen voor vernieuwing? Het is niet het primaire doel. Het beter in beeld krijgen van de kwaliteit kan uiteraard wel vernieuwing opleveren.

Hebben we de risico’s in beeld? De bedoeling is juist om risico’s te voorkomen. Door de kwaliteit beter in beeld te hebben. Echt risico’s zie ik niet als gevolg van dit plan van aanpak. Een risico wat er in zou kunnen zitten is dat we te veel gaan reguleren. Dat we denken dat kwaliteit in harde criteria kan worden vastgelegd. Maar ik denk dat dat risico er eigenlijk niet is.

De kwaliteit kan niet alleen maar gemeten worden via de cliënt. In sommige gevallen wordt de hulp zelfs opgelegd aan de cliënt die daar in eerste instantie helemaal niet blij mee is. In veel gevallen zien we overigens ook dat aan het eind van de behandeling toch blijkt dat ze er veel aan gehad hebben. De mening van ouders en kinderen telt natuurlijk wel mee in de kwaliteitsbeoordeling.

Hoe gaan we met klachten om? Niet elke klacht wordt gemeld bij de inspectie. Dat hangt van de klacht af. Eerst wordt er intern naar gekeken. Klachten worden ook beoordeeld door de regionale accountmanagers. Als de klachten serieus genoeg zijn worden ze zeker gemeld bij de inspectie.

D66: Vaak is het zo dat kleine aanbieders al een raamovereenkomst hebben met een gemeente. En ik heb begrepen dat de gemeente dan niet zo veel kan richting die zorgaanbieder. Gaan wij meer checken wat voor klachten er liggen voordat we een raamovereenkomst afsluiten? Of kan het ook zijn dat we een samenwerking opzeggen als er (te) veel klachten zijn?

College: Aanbieders die vanaf nu een raamovereenkomst willen kunnen zich melden. Als ze voldoen aan de voorwaarden dan moeten we ze toelaten. We kunnen geen aanvullende eisen stellen.

D66: Het gaat mij er om dat als er klachten van cliënten zijn over aanbieders en die aanbieders melden zich bij u voor een raamovereenkomst, worden die klachten dan meegenomen in de afweging?

College: Dat doen we niet meer. De raamovereenkomst stelt voorwaarden. Daar wordt op getoetst.

D66: Een soort “verklaring van goed gedrag”?

College: Dat zit nu al in de raamovereenkomst. Zorgaanbieders moeten zo’n soort verklaring overleggen. Dat wordt door dit plan van aanpak niet anders.

In Zutphen heeft het CJG ook een rol in de evaluatie. Om te kijken of de doelen worden gehaald. Dat raakt aan kwaliteit. Ik wil benadrukken dat ik het heel belangrijk vindt dat de jeugdhulp regionaal georganiseerd is waarbij gewoon ruimte is voor lokale omstandigheden.

Wordt de kwaliteit gegarandeerd? Garanties kan ik niet geven maar ik denk wel dat de kwaliteit beter getoetst kan worden en dat de kwaliteit dus wel beter gewaarborgd kan worden met dit plan van aanpak.

D66: We zijn blij met dit plan. Het geeft namelijk ook kleine zorgaanbieders kansen.

VVD: Wij zijn blij dat er meer bekendheid komt met de aanbieders. Dat vinden wij namelijk van essentieel belang.

Stadspartij: Er is wat geharrewar over productcodes of bouwstenen. Is dat hetzelfde? Dit leidt tot hogere overheadkosten omdat de ene gemeente het anders wil dan de andere gemeente.

College: Dat is een nadeel van decentralisatie. Dat gemeenten hun eigen regels kunnen stellen en een eigen manier van factureren vragen. Grote aanbieders, die in meerdere gemeenten actief zijn, moeten dus soms verschillend werken. Daar proberen we dus met de acht gemeenten afspraken over te maken om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan gaat dat niet oplossen.

De voorzitter dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol (06-12-2016)

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij het vervolg op de geschorste forumvergadering over de motie “Een duurzame toekomst voor de Kaardebol”. De vragen die zijn gesteld tijdens het forum van 21 november zijn schriftelijk beantwoord en aan de stukken toegevoegd. De voorzitter geeft eerst het woord aan de wethouder Sueters. Daarna krijgen alle fracties de gelegenheid om een reactie te geven en met elkaar in discussie te gaan.

College: Wethouder Sueters gaat in op zijn rol en staat stil bij de toekomst van De Kaardebol. Wethouders Pennings is aanwezig omdat zij het onderwerp ‘duurzaamheid’ in haar portefeuille heeft.

“ In de schriftelijke beantwoording is mijn rol onderbelicht. Dat heeft een reden. Ik wil en vind dat ik u het beste persoonlijk uitleg kan geven en aan u ben ik verantwoording schuldig. Tijdens uw vorige vergadering gaf ik aan dat ik mij in veel zaken niet herken van wat er is gezegd en geschreven. Hier sta ik nog steeds achter. Tegelijkertijd heb ik mijzelf de afgelopen tijd natuurlijk wel veelvuldig de vraag gesteld of ik altijd goed heb gehandeld.

Mijn conclusie is: nee. Niet altijd.

Ik licht het u toe.

Steeds ben ik bezig geweest met onze ambitie om van De Kaardebol een plek te maken waar huurder en onderhuurders samenwerken aan duurzaamheid en educatie. Dat heb ik telkens voor ogen gehad. Toen ik in het dossier stapte als kersverse wethouder, was de constructie met A3D net gestrand en lag de vraag voor hoe we snel een oplossing konden vinden voor De Kaardebol. Op dat moment deed zich de kans voor om met Driekant Buiten het probleem dat was ontstaan, op te lossen.

Dat heb ik gedaan, zoals ik dat altijd heb gedaan als er probleem was. Pragmatisch. Dat ben ik. Zo ben ik al mijn hele leven met problemen en kansen omgegaan. Ik ben er ingestapt om deze kans te grijpen en het probleem op te lossen. Mijn pragmatiek uit zich dan bijvoorbeeld in dat ik graag bereid ben mee te denken. Als ik iemand kan helpen vanwege mijn ervaring, dan staat mijn deur open. 

Deze openstaande deur, mijn pragmatiek en oplossingsgerichtheid, en het meedenken waren in dit dossier achteraf bezien niet handig. Mijn intenties waren steeds goed. Toch is er aan mijn optreden betekenis gegeven en daarover is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven. Ook nu spreken we er weer over.

De rol die ik had moeten pakken, had er één op afstand moeten zijn. Dit betekent dus niet zelf eigenstandig en pragmatisch handelen en niet zelf meedenken over uitvoeringszaken. Mijn uitleg over het huurrecht richting de hoofdhuurder en het helpen bij het opstellen van de huurcontracten zijn daar een voorbeeld van.

Meer afstand was dus gepast geweest. Het gebrek aan afstand mag alleen niet verward worden met bemoeienis. Hiervan was absoluut geen sprake. Met meer afstand had mogelijk voorkomen kunnen worden dat betekenis kon worden gegeven aan mijn betrokkenheid. Op basis hiervan concludeer ik dat ik mijn rol beter had kunnen invullen.

Voorzitter, tot slot over mijn rol. Dat ik nu in de hoofdrol zit, had niet zo mogen gebeuren. Het raakt mij oprecht dat ik mijn rol in dit dossier achteraf bezien niet goed heb ingeschat. Dat betreur ik. Hiervoor ben ik verantwoordelijk, net zoals andere partijen in dit dossier verantwoordelijk zijn voor hun keuzes.

Ik ben puur oplossingsgericht geweest. Met goede intenties. Ik heb het beste voorgehad met eenieder en het publieke belang willen behartigen. Wat er nu zoal gezegd en geschreven wordt, raakt mij dan ook zeer.

De toekomst!

Van de vorige vergadering zijn mij drie dingen in het bijzonder bijgebleven, namelijk:

1.      uw gesprek over wat we willen met De Kas;
2.      de vele suggesties en het belang dat u hecht aan duurzaamheid en educatie;
3.      en wat het ons waard is.

Het volgende wil ik u graag meegeven voor uw vergadering. De ambities die wij met z’n allen hebben geformuleerd voor onder andere de aanbesteding van A3D zijn nog steeds actueel en die geven een goede richting. Uw suggesties uit de vorige vergadering passen daar uitstekend bij. Onze ambitie is helder. Mijn voorstel is dat we op basis van deze uitgangspunten scenario’s gaan uitwerken. In deze scenario’s komen zo veel als mogelijk de door u aangegeven wensen terug. Evenals de motie. Op basis van deze scenario’s kunnen we dan samen het gesprek voeren. Dan kan ook de vraag terugkomen wat het ons waard is. 

Kortom, er ligt dus een meer dan goede basis om aan de slag te gaan. Dit willen we graag. Dit geldt ook voor de huidige gebruikers. Daar kunnen we ook niet lang meer mee wachten. Wij willen u in maart scenario’s kunnen voorleggen, maar bovenal hebben de gebruikers ook recht op duidelijkheid. Ik wil u dus echt vragen om aan te geven of u de voorgestelde lijn steunt.”

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

SP: Graag haast bij het zoeken naar een oplossing zodat we bestaande huurders niet kwijtraken. Is het college in staat om eerder dan maart met een oplossing te komen?

College gaat voor zorgvuldigheid en denkt de tijd nodig te hebben.

CDA reageert op SP en is voor een goede ipv een snelle oplossing. Er is geen simpele oplossing. Het is 3 keer niet gelukt. Nu graag eerst goed uitzoeken.

SP vraagt aan CDA of de huurders zolang kunnen wachten.

CDA antwoordt dat er tijd nodig is voor alle partijen om na te denken of ze willen blijven en wat daar voor nodig is. Willen de partijen nog samenwerken? Beweging zal er sowieso zijn.

VVD ziet de huurders nog niet vertrekken. VVD is van mening dat college tot 2 maal toe geen regie heeft genomen en is teleurgesteld. VVD concludeert dat met Atelier 3D een scheur is opgelopen. VVD is ook benieuwd naar de reactie van D66 over de antwoorden op de gestelde vragen.

VVD vraagt het college hoe de regie nu wel kan worden gehouden. Graag goed en niet per definitie snel.

GroenLinks gaat in op de inleiding van wethouder Sueters. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar er is zeker wel waardering voor de kwetsbare opstelling.

De waarheid zal ergens in het midden liggen. Raadsleden krijgen veel informatie. De intenties van de wethouder zijn goed geweest. Daarmee is recht gedaan aan eenieder die veel heeft gedaan voor De Kaardebol. GroenLinks wil de discussie ombuigen zonder het verleden te negeren. Naar de toekomst kijken betekent voor GroenLinks: een duurzaamheidsproject met veel gedreven mensen.

D66 wil in de raad spreken over de rol van de wethouder. Echter na de inleiding van de wethouder zijn er toch vragen. U zei “ ik heb veel nagedacht”. Waarover heeft u nagedacht? Welke gevolgen heeft uw houding gehad?

ChristenUnie wil graag naar de toekomst kijken en een snelle oplossing. Er is echter een dilemma: de raad heeft kaders gesteld. En volgens deze kaders staat de gemeente op afstand staat en ligt het initiatief bij de huurders/gebruikers van De Kas. Als deze partijen in staat zijn om snel met een plan te komen dan graag. De gemeente hoeft niet, zoals de VVD voorstelt, de regie te nemen.

VVD het eigen initiatief is niet gelukt.

Woordelijke weergave:

De heer Müller namens de SP: “Volgens mij is het probleem hier niet waar het initiatief vandaan komt of het wel of niet pakken van de regie door wie dan ook. Het probleem hier is dat we te maken hebben met een gebouw dat niet genoeg opbrengt aan huur om de kosten te kunnen dekken. En dan zijn er een aantal smaken beschikbaar. Ofwel we verkopen de boel, ofwel er gaat veel meer subsidie naartoe, ofwel we nemen het in gemeentelijke handen en dan betalen we er ook. Volgens mij is dat de keuze die voor ons ligt en hoeven we niet te wachten tot maart voordat we het gaan hebben over die keuze. Volgens mij kunnen we het daar in januari al over hebben. Sterker nog volgens mij kunnen we het daar vanavond al over hebben. En dan kan ik gelijk duidelijk zijn wat de SP vindt. Wij denken dat de Kaardebol van groot waarde is voor de gemeente Zutphen. Wij denken ook dat de waarde kan toenemen; niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van zorg en van educatie. Dat kan de zaak ook kostendekkend maken. Volgens mij moeten we ook nu doorpakken. De Kaardebol in gemeentelijke handen nemen. Iedereen die daar zit duidelijkheid en zekerheid geven en zorgen dat we verder kunnen en dat we dit achter ons kunnen laten.”

 Voorzitter: “Dank u wel, dan de heer Oldenkamp van de Christenunie.”

 ChristenUnie De voorstellen van VVD en SP betekenen een verandering van het kader. Dat mag, maar dan moet raad eerst een voorstel in behandeling nemen over het wijzigen van het kader. Deze discussie is legitiem; tot nu toe is er niet geschoven.

 Voorzitter: “Dan zag ik mevrouw Moester die wil reageren. Mevrouw Moester van de PvdA”

 Mevrouw Moester namens de PvdA: “Dank u wel voorzitter. We zijn heel blij met de antwoorden, de inleiding van de heer Sueters. Ik denk dat hij een goed beeld geeft van de rol die hij gehad heeft en dat dat absoluut niet op alle vlakken goed is geweest. Ik denk dat hij daar scherper naar de toekomst naar moet kijken. Ik denk dat het helder is dat het op je netvlies staat dat je dat ook gaat doen. Praktisch meedenken, pragmatisch en oplossingsgericht, dat vind ik natuurlijk wel eigenschappen van een wethouder die gewoon echt waardevol kunnen zijn in een college. Dus ik zou wel willen oproepen om dat gewoon te laten, maar wel proberen de balans te zoeken tussen je rol en hoe je als wethouder kan zijn. Wij zijn ook heel blij dat mevrouw Pennings bij dit forum zit. Ik denk echt dat een combinatie gemaakt moet worden met duurzaamheid, educatie en dan het vastgoedgedeelte, het gebouw waar natuurlijk problemen rond zijn. Dat dat een beetje naar de achterkant verdwijnt. Ik denk ook dat, even terugkomend op de vraag die voorligt van, hoe moet we dit financieren, want ik denk dat dat de grootste vraag is, hoe dat moet gebeuren op een goede manier. Ik denk zeker dat het mogelijk is om de huurprijs gewoon zo te laten. En met die € 30.000 subsidie, wat volgens mij in het begin bij het opstarten van de Kaardebol afgesproken is, om dat te handhaven. Ik begrijp dat volgend jaar de laatste keer is dat die € 30.000 subsidie gegeven kan worden. Mijn voorstel is om dat te verlengen, want ik denk dat dat mogelijk is. En dat baseer ik op het feit dat de huurder die er nu in zat het financiële plaatje wel rond kreeg, maar wat mij betreft de samenwerking niet rond kreeg met de mensen die er zitten. En als je dat, volgens mij, op een goede manier kan organiseren, dan kan je daar een heel mooi complex van maken. Ik ben er een paar keer geweest. Ik vind dat er heel veel energie in zit. Er zijn heel veel mensen, heel veel vrijwilligers die op een goede manier hun eigen ding doen. Maar het zou mooi zijn om er iets collectiefs van te maken, maar ik denk dat daar de hoofdhuurder een grote rol kan spelen en dat het college daarin kan faciliteren.

De scenario’s die de wethouder noemt, daar staan we achter. Maar ik heb wel een probleem met de snelheid. Ik denk dat het wel goed, wat het CDA ook zegt, moet gebeuren. Het is een lastig probleem. Maar dat je wel zo snel mogelijk zekerheid biedt voor de mensen die er nu zitten. Want onzekerheid, ja dat is natuurlijk een heel naar gevoel. En dat wil je gewoon niet, omdat je de initiatieven die er nu zijn wel graag wil laten groeien. Ik zou maart 2017, ja ik vind dit ver weg, misschien dat dit iets eerder zou kunnen.”

 Voorzitter: “ Dank je wel, dan zal ik aan deze kant de heren Hissink, Lammers en Siemes die het woord wilden. Ik geeft ze in die volgorde het woord. De heer Hissink van de VVD.”

 VVD reageert op de Christenunie en wil de kaders niet veranderen.

 Voorzitter: "Dan het woord aan de heer Lammers van D66."

 D66” “Dank je wel voorzitter. Ik wou nog even ingaan op wat de heer Müller gezegd heeft en wat mevrouw Moester gezegd heeft. Nou, De Kaardebol is een prachtig gebouw. Echt het is een gebouw waar we echt trots op moeten zijn. En dan wil ik opmerken dat Driekant Buiten bereid is en nog steeds bereid is om die € 70.000,-- euro te betalen. En Driekant heeft tot nu ook de huur betaald.”

 Voorzitter: “Dank je wel, dan ga ik naar de heer Siemes van Burgerbelang tenzij de heer Müller op D66 wil reageren. Dan gaat dat voor. Daarna de heer Siemes.”

 De heer Müller namens de SP: ”Ja Driekant heeft de huur betaald, maar bij mijn weten is die huur niet € 70.000,-- op dit moment. Volgens mij is de huur 10% van de omzet met een minimum van € 7.500,--.”

 De heer Lammers namens D66: “ja, die afspraak is gemaakt ja.”

 De heer Müller namens de SP: “Dat is van een heel andere orde dan het bedrag dat straks nog werd aangevoerd.”

 De heer Lammers namens D66: “Ja, maar dat hij ook toe bereid.”

 Voorzitter: “Mevrouw Moester wil op dit punt reageren. Het lijkt me goed om dit eerst op te helderen alvorens we verder gaan.”

 Mevrouw Moester namens de PvdA: “Ik zou de heer Lammers willen vragen of hij denkt dat het mogelijk is dat de breuk die ontstaan is tussen Driekant Buiten en de onderhuurders, dat dat nog hersteld kan worden. Dat u nog een mogelijkheid ziet dat dat nog een kans, dat dat nog goed kan komen. Nou ik vraag me echt af of dat nog mogelijk is. Maar u ziet dat blijkbaar, dus ik ben heel benieuwd hoe u dat ziet.”

 Voorzitter: “Het woord is aan de heer Lammers.”

 De heer Lammers: “Ja dat is een hele moeilijke. Mensen op De Kaardebol die gewoon hun eigen baasje willen spelen en gewoon niet in het gareel willen lopen van de hoofdhuurder”.

 Voorzitter: “Dit levert enige discussie op.”

 De heer Lammers: “In het gareel lopen is verkeerd gekozen. Maar in ieder zich niet willen conformeren aan afspraken.”

 Voorzitter: “Ik wil eerst naar de heer Siemes van Burgerbelang. Die wacht al even.”

 De heer Siemes namens Burgerbelang: “Ja dit kan deels gezien worden als interruptie. Ik denk dat heel veel mensen dit gevoel delen. Maar van mijn kant uit is het toch vrij scherp dat ik een probleem heb met alles wat u net inbracht met betrekking tot de rol nu van Driekant en dat dat dan weer hersteld zou moeten worden. Want u gaf ook in de eerste vragen die u stelde gaf u aan van ja wat de gevolgen waren van wat de wethouder had aangegeven in het begin. Als u daarmee ook doelde dat het handelen van de wethouder -voor verantwoordelijk is- dat de Driekant nu niet in de Kaardebol zou zitten, volgens mij is dat niet de kwestie. Dat is toch echt een breuk, zoals mevrouw Moester ook aangaf, tussen Driekant Buiten en de onderhuurders. En om mijn betoog dan voort te zetten, maar ik weet niet of er nog meer interrupties waren? Ik wou er nog wel wat aan toevoegen. Dan kom ik zo terug.”

 Voorzitter: “Ja, mevrouw Warmoltz van het CDA”.

Vervolg samenvatting:

CDA Het is lastig om als hoofdhuurder niet alles te kunnen doen wat je wil en ook nog rekening moet houden met de gestelde kaders van de raad. Hierdoor ontstaat frictie. Dus het klopt dat in deze constructie niet iedereen eigen baas kan spelen.

GroenLinks herkent zich ook niet in de opmerkingen van D66 en sluit zich aan bij de woorden van Burgerbelang.

SP In het gareel lopen is in alle gevallen lastig. Hierdoor ontstaat frictie. En daarom 2 opties: Of je verkoopt de boel of je neemt de regie.

Burgerbelang De indieners van de motie zijn op zoek naar een goede plek voor duurzaamheidsinitiatieven. Haastwerk is tot nu toe niet succesvol geweest. Naast de rol van de wethouder moeten we ook kijken naar de rol van de raadsleden. Ook zij moeten meer afstand nemen, boven de strijdende partijen gaan staan en naar de toekomst kijken. Hoe gaan we om met de motie?

SP waar doelt Burgerbelang op?

Burgerbelang het gaat om de persoonlijke inbreng van raadsleden.

ChristenUnie Het gaat om onze rol. De raad gaat over de kaders. Daarom graag hierover een concreet voorstel.

SP Het college kan rekenen op een motie met de vraag om de verzelfstandiging terug te draaien en de Kaardebol in eigen handen te nemen.

ChristenUnie geeft SP in overweging om met initiatiefvoorstel te komen. Dan wordt het gelijk concreet.

Stadspartij Dank voor aanwezigheid wethouder duurzaamheid. Graag duidelijkheid voor het eind van het jaar voor 3 bestaande initiatieven. De subsidie waarover wordt gesproken is niet gekoppeld aan de Kaardebol. Verzoek aan college: subsidieverzoeken afhandelen. Het is niet aan de raad om te bepalen met welke partijen wordt gesproken; dit is aan het college. In de motie roepen we op om 2 functies uit elkaar te houden. Verzoek aan het college om op korte termijn goede contracten af te sluiten.

BewustZW Verklaring over rol en verantwoordelijkheid moet in raad worden afgelegd. Het is aan het college om de doelstelling die behoren bij het kader te realiseren. De verwevenheid van petten is lastig. Hoe zijn de contracten aangegaan en heeft iedereen inzage gehad? Is uitgegaan van de juiste kaders?

Haken alle partijen aan bij een nieuw kader? Wat geven we het college mee en hoe zorgen we ervoor dat het college achteraf verantwoording kan afleggen aan de raad en de samenleving?

CDA Wat willen we het college meegeven? Vraag aan alle partijen: wie wil waar schuiven?

D66 Hoe gaat het op de Kaardebol? Wie heeft de leiding?

De voorzitter vraagt het college om een reactie te geven.

College (Sueters) We kunnen met de bestaande kaders een goede start maken en de ideeën uitwerken in scenario’s. In tussentijd blijven we met elkaar discussiëren en waar nodig kunnen we met de raad de kaders aanpassen. We gaan met de gebruikers praten en we faciliteren de huidige gebruikers. Het college wil zo snel mogelijk de scenario’s uitwerken. Het college pakt de regie.

College (Pennings) De subsidie is nog beschikbaar voor 2016 en 2017. Voor 2016 is nog niet uitgekeerd. Er ligt een aanvraag. Voorstel is om deze subsidie structureel te maken via de voorjaarsnota.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om de laatste vragen te stellen.

SP kunnen we nu niet kiezen? Waarom 3 maanden wachten?

ChristenUnie Op een aantal punten wordt ruimte geboden in de kaders. Heeft de wethouder ruimte nodig? Dan kunnen we het daar over hebben.

Burgerbelang vraagt aan SP waarom het college niet eerst met betrokkenen in gesprek moet gaan.

SP We moeten niet te lang wachten ivm risico vertrek huurders.

Stadspartij ziet meer opties dan SP. Ziet graag meerdere voorstellen; ook vanuit de samenleving.

BewustZW Driekant overweegt procedure. Wat betekent dit voor het proces?

College wil zorgvuldig handelen. Hiervoor is tijd nodig. Als er problemen ontstaan tijdens de uitwerking met gevolgen voor de kaders dan zal het college de raad daarover informeren en bevragen. Er zijn meer smaken mogelijk en we willen de huurders behouden. Maar eerst een totaalplaatje.

De rechtszaak speelt niet omdat Driekant Buiten het contract heeft opgezegd.

Voorzitter vraagt of de motie voldoende behandeld is en vanavond kan worden behandeld in de raad.

D66 vraagt om de motie vanavond niet te behandelen omdat D66 eerst wil overleggen binnen de fractie.

ChristenUnie stelt voor om de scenario’s af te wachten. De wethouder heeft immers toegezegd om de inhoud van de motie mee te nemen bij de uitwerking van de scenario’s. 

BewustZW stelt voor om in de pauze met de indieners van de motie te overleggen of de motie vanavond of over 2 weken in de raad wordt behandeld.

De voorzitter vindt dit een goed voorstel. De motie is voldoende besproken en de vergadering wordt gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad