Pagina delen

Forumverslag 06-11-2017

Presentatie Zutphen Vooruit - kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie gemeente Zutphen (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Daarna wordt het woord gegeven aan het College en de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

GroenLinks: Kunt u verklaren hoe het komt dat jongere werknemers zijn vertrokken bij de gemeente Zutphen als werkgever?

College/ambtelijke ondersteuning: Er zijn de afgelopen periode weinig mensen ingestroomd, er moest bezuinigd worden. Met de taken die zijn gekomen met de transitie sociaal domein zochten we meer ervaren mensen op posities. Jongeren vragen om ander werkgeverschap dan wij op dit moment bieden.

VVD: 1. over de bezetting: De VVD wil al jaren dat Zutphen een kleinere overheid heeft, dus wat ons betreft hoeft u niet per se te streven naar 6,3 fte. 2. De VVd vindt het woord ontgroening een ongelukkig woord.

College: 1. dat is ook geen doel op zich.
2. Ontgroening, dit is een demografische uitdrukking, in de zin van vergrijzing en ontgroening.

PvdA: Dank, ook voor de cijfers. 1. Hoeveel fte verwacht u dat de organisatie zal zijn in 2019? Zitten we dan weer terug op niveau 2012?
2. U geeft aan meer naar een marktconforme cao toe te werken, wat houdt dat in, en is dat mogelijk voor een gemeente en wat betekent dat in de praktijk?
3. Hoe wil gemeente omgaan met de vele zzp ers die in Zutphen werkzaam zijn. Ziet de gemeente kans om meer van dit netwerk gebruik te maken?

College/ambtelijke ondersteuning: 1: We verwachten niet dat we qua formatie op het niveau van 2012 terug komen, we zullen wel groeien. We zullen de organisatie anders moeten gaan inrichten. We gaan meer met een vaste kern werken en voor de complexere thema’s gebruiken we steeds meer de flexibele schil om die specifieke expertise naar binnen te halen. Overigens gaat niet alle geld gaat naar formatie, voor een deel gaat het ook naar arbeidsvoorwaarden, je zult als werkgever wat moeten bieden. anders hou je de mensen niet vast.
2. harmonisatie tussen de cao’s is tussen de vakbonden en de werkgevers afgesproken en is een landelijke ontwikkeling.
3. zzp zijn voor ons ook belangrijk, we willen een voor flexibele schil, soms is er ook werk op tijdelijke projecten voor zzp/ers.

SP: Wat is de taak van een security officer?

College/ambtelijke ondersteuning: De security officer moet kijken naar de manier waarop wij informatie opslaan en verwerken, dat dat veilig gebeurt. Dat systemen voldoende veiligheidswaarborgen hebben waardoor informatie niet zo maar kan lekken.

Fractie Pepers en Verwoort: In hoeverre heeft de kwaliteitsimpuls van de organisatie effect op de samenwerkingsverbanden met gemeenten in de regio?

College/ambtelijke ondersteuning: Vroeger waren gemeentes in staat om binnen hun eigen gemeente het grootste deel van hun eigen programma te draaien. De huidige verantwoordelijkheden en taken die bij gemeentes liggen overstijgen de schaal van gemeentes. Het werk en van de wordt complexer, meer van monodisciplinair naar multidisciplinair.

ChristenUnie: Dank voor presentatie.
1. Kwaliteitsimpuls: hoe omschrijft u kwaliteit en hoe kunnen we meten of dit effect heeft gehad?
2. Omzetten van hiërarchie naar kringen. Dat is al in werking gezet, maar hoe gaat dat nu?

College/ambtelijke ondersteuning: 1. Bij de reorganisatie is er een tussenlaag tussenuit gehaald, minder overhead, minder managers. De directeur ondersteunt de teamleiders, en de teamleiders ondersteunen de professionals in de teams. Maar verschillende soorten teams hebben een andere ondersteuning nodig. Er is sprake van situationeel leiderschap. Het ene team heeft behoefte aan coachend ondersteunend leiderschap en het andere team heeft meer behoefte aan instructie. Het is lastig om het meetbaar te maken. Wel zal het college in 2018 de raad een aantal keren meenemen in hoe het gaat met de kwaliteitsimpuls.
2. Soms is directief en hiërarchisch leidinggeven nog nodig, maar de organisatie heeft een kanteling doorgemaakt en nu is er veel meer sprake van leidinggeven vanuit een ondersteunende en faciliterende rol. Van belang is wel om de balans goed te houden, je moet er als organisatie niet in doorschieten.

CDA: Complimenten. Het CDA is positief over deze manier van organisatie inrichten. Medewerkers geven zelf ook aan dat het positief werkt. Ook complimenten over ziekteverzuimpercentage.

GroenLinks: Complimenten over de man / vrouw verhouding bij de gemeente Zutphen. Wel een vraag over hoe je jongeren aan je kunt binden. 1. Hoe gaat de gemeente dat doen? Advies: betrek ook jongeren er bij. 2. Werkt Zutphen al met trainees? 3. GroenLinks vraagt om ruimte in de begroting voor de twee door GroenLinks ingediende amendementen, het blauwboek en de burgerbegroting.

College/ambtelijke ondersteuning: 1. Jongeren binnenhalen is belangrijk en het is belangrijk om naar de communicatie te kijken. Advertenties zijn nu niet interessant voor jongeren. Kijk goed waar je gaat werven, niet alleen in BinnenlandsBestuur. Heeft te ook maken met imago van de gemeente en wat je uitstraalt. De gemeente wil een inclusieve organisatie zijn. Niet alleen het aantrekken van jongeren, maar ook mensen met een arbeidshandicap, mensen met afstand tot arbeidsmarkt en mensen met een andere achtergrond.
2. Zutphen is steeds meer een stage organisatie geworden, dat is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met de organisatie. En met Winterswijk is Zutphen bezig om trainees te delen. Gemeente probeert ook via flankerende regeling, het generatiepact, meer diversiteit binnen te halen.

VVD: 1. Hoe staat het met de plattere organisatie?
2. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, hoe staat dat in verhouding tot hetgeen de gemeente aan know how nodig heeft?

College/ambtelijke ondersteuning: 1. plattere organisatie: Er is geen MT meer, nu 13 tal teamleiders die 23 teams ondersteunen. Er is een laag tussenuit. De gemeentesecretaris ondersteunt de teamleiders. Werkt steeds beter maar vergt voortdurend omdenken, en afstand nemen tot bestaande concepten. Binnenkort is er weer een MTO, de raad wordt geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Er is grote tevredenheid bij de ruimte en verantwoordelijkheid die mensen ervaren om binnen eigen vakgebied de goede dingen te doen. Het faciliteert de medewerkers in de nieuwe rol die ze in de samenleving hebben.
2. Zelf verantwoordelijk: Het is aan de medewerkers om voldoende zelfreflectief te zijn. Veel medewerkers zijn dat, maar sommigen denken nog dat het zal overwaaien.

Stadspartij: Complimenten over de presentatie, mooie richting die we ingaan. Hoe is de verhouding vrouw / man onder hoger opgeleiden en leidinggevenden?

College/ambtelijke ondersteuning : In de ambtelijke organisatie is zowel lbo niveau als wo niveau vertegenwoordigd. In de onderste salarisschalen zie je dat er meer mannen zijn in de vrouw / man verhouding. In de midden salarisschalen hebben vrouwen hebben de overhand, en in de bovenste schalen in de leidinggevende functies is de verhouding man / vrouw 60 / 40.

VVD: Vraag over meer medewerkers sociaal domein, gaat het op dit moment om vier functies?

College/ambtelijke ondersteuning: Het gaat om 3,9 fte inderdaad. Ooit heeft de raad afgesproken om in het sociaal domein 5% van het totaal volume aan geld aan uitvoeringskosten te besteden. Dat plafond is al een keer verhoogd. Taken van het sociaal domein vragen meer inzet van ons dan we vooraf hadden kunnen denken. Er moeten meer mensen bij, vooral voor jeugdzorg.

CDA: Met betrekking tot de veranderde organisatie en de nieuwe rol die gevraagd wordt van medewerkers: Het College gaf aan dat veel mensen nog denken dat het wel overwaait. Is dat problematisch veel?

College/ambtelijke ondersteuning: Nee. De samenleving verandert in rap tempo en de meeste mensen sluiten daar op aan en omarmen het zelf ontwikkelen, maar er zijn ook mensen die niet weten welke kant op te bewegen en die keren naar binnen.

VVD: De VVD is blij dit te horen. Acht jaar geleden zei het College nog dat die mensen die niet willen veranderen kunnen blijven zitten.

Voorzitter dankt het College/ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en voor de verhelderende beantwoording van de vragen en sluit de vergadering. Het stuk komt niet voor besluitvorming in de raad.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
U Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVD
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan één van de indieners van de motie.

SP: In juli hebben wij deze motie ingediend. De vraag was toen: kan het college de motie meenemen bij de beleidsontwikkeling? De strekking van de motie is om mensen tegemoet te komen bij het betalen voor afval.

College: We doen nu twee dingen:

 1. We onderzoeken de arbeidsmarkt.
 2. Het Plein analyseert haar bestand.

Als deze twee acties zijn uitgevoerd, komt er een voorstel naar de raad. Dan blijkt ook wie minder perspectief heeft. Ik zie de motie graag in dat licht. We moeten de raad extra informeren over de meedoen-regeling. Ik ben het eens met de SP dat de motie nu iets te vroeg komt.

Ambtelijke ondersteuning: De bezuiniging op afval (waarover de motie het heeft) levert € 10.000,- per jaar op. De twee ton kan dus niet zomaar teruggedraaid worden.

SP: Hoe zijn de kosten van de bezuiniging verdeeld?

College: In de afvalstoffenheffing zit een prikkel om weinig afval te produceren.

PvdA: Mijn ervaring is dat men gewoon de grijze bak iedere twee weken aan de weg zet. Men snapt onvoldoende dat dat geld kost. Dat is zorgelijk.

College: De gemeente moet andere manieren zoeken om voorlichting daarover te geven. We moeten de doelgroep beter bereiken. Daar is winst te behalen.

BewustZW: Communicatie is een belangrijk speerpunt. Daarin zijn stappen te zetten. Het is best lastig om te begrijpen hoe het afval aan te leveren.

CDA: Wij kunnen leven met de toelichting van het college. Een organisatie zoals Verbindkracht kan meer doen in de communicatie.

GroenLinks: Kennelijk gaat de motie over afval. Afvalscheiding in de hoogbouw kan beter. Wij vinden dat de discussie over de motie thuishoort in de nota over schuldhulpverlening.

SP: Wij willen de motie nu graag aanhouden. Het is lastig om de doelgroep van de motie goed te omschrijven. De prikkel om afval te scheiden is belangrijk. Die moeten we behouden.

D66: Ook bij ons heerst verwarring: het gaat dus niet specifiek om 55-plussers met een uitkering? Graag een toelichting daarop.

SP: Die doelgroep is slechts een suggestie. Het gaat om de belasting die men ineens moet betalen. Een oplossing kan zijn dat de gemeente meer bijdraagt in de collectieve zorgverzekering.

College: U heeft extra geld vrijgemaakt voor armoede- en schuldbeleid. Een plan daarover komt naar u toe. De gemeente en Het Plein moeten stappen daarin zetten. Mogelijk is er gerichte communicatie per wijk nodig. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering mag verder omhoog.

GroenLinks: De communicatie daarover is best goed.

College: Ik ben blij dat te horen, maar het kan nog beter.

D66: Die collectieve zorgverzekering is anders dan die in het dictum van de motie.

College: Ja, dat klopt.

BewustZW: 1-persoonshuishoudens betalen voor afval vaak evenveel als 2-persoonshuishoudens.

ChristenUnie: Dat is een kwestie van goed aangeven bij de gemeente.

College: Moet het college nu gaan onderzoeken hoe huishoudens betalen voor afval?

BewustZW: U gaat met Circulus Berkel in overleg hierover?

College: Dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Uit cijfers van Circulus Berkel blijkt dat in bepaalde buurten minder afval gescheiden wordt. Daar zou gerichte communicatie kunnen helpen.

BewustZW: Let wel op de Wet privacy. Zo mogelijk kan een deel van de doelgroep benaderd worden.

College: Dat is veel werk. Ik stel voor dat wij in bepaalde buurten gericht communiceren over afvalscheiding.

BewustZW: Het gaat mij om de doelstelling die we willen bereiken.

College: Daar ben ik het mee eens. Daar gaat het mij ook om.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende is besproken en sluit het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Tweede bestuursrapportage 2017 (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
H Nijkamp
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en licht de behandelwijze toe van de tweede bestuursrapportage 2017 (Burap). Er wordt gestart met een inhoudelijke bespreking en aan het eind kunnen de woordvoerders aangeven of er behoefte is om bepaalde thema's uit de Burap in een afzonderlijk Forum te bespreken en of de bestuursrapportage in deze nieuwe vorm in een behoefte voorziet.

D66 vraagt een toelichting op de Rentetoerekening provinciale bijdrage RIDS en een specificatie van het nadeel op Participatiewet, Bbz , minimabeleid en schulddienstverlening.

Het college licht toe dat de ontvangen rente over het nog niet uitgegeven bedrag voor het project RIDS was bijgeschreven op het project maar dat dit niet mag. Rentevoordelen dienen naar de algemene middelen te vloeien. Boekhoudkundig is deze mutatie dus budgetneutraal is. Een specificatie van het nadeel op de Participatiewet volgt schriftelijk.

GroenLinks geeft aan dat de letter 'N' (Nadeel) een vertekend beeld geeft als het een budgetneutrale mutatie betreft.

De PvdA noemt het een positieve ontwikkeling dat er integrale betrokkenheid is bij de totstandkoming van de Burap en dat het niet meer alleen iets is van Financiën. Er wordt een toelichting gevraagd op de posten waar geen bedragen zijn ingevuld. Hoe gaan die zich ontwikkelen?

Het college antwoordt dat er nog een onzekere factor in deze posten zit en dat daarom geen bedragen zijn ingevuld. Bij de jaarrekening zal pas bekend zijn hoe het verloop van de uitgaven zal zijn geweest en of er sprake is van voor- of nadelen.

GroenLinks geeft aan dat het verloop van dergelijke kostensoorten als de loonsom toch wekelijks inzichtelijk zou moeten zijn met behulp van het financiële systeem.

Het college zegt dat aan sommige kostensoorten waaronder de loonsom en De IJsselslag nog niet veel kan worden gezegd omdat de afronding daarvan nog niet heeft plaatsgevonden.

Pvda noemt het acceptabel dat exacte bedragen nog niet te noemen zijn maar vindt dat een bandbreedte te geven moet zijn.

Het college zal dit schriftelijk toelichten.

De SP informeert wanneer meer bekend zal zijn over de jaarrekeningen 2015 en 2016 van De IJsselslag en waarom extra middelen worden uitgetrokken voor het opstellen van de Woonvisie. Verder wordt een toelichting gevraagd op de forse extra uitgaven van Het Plein en op de meevallers bij de WMO.

Het college licht toe dat de raad in december wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen bij De IJsselslag waarbij een integraal overzicht wordt verstrekt. De overschrijding bij Het Plein komt met name omdat er meer bijstandsgerechtigden zijn gekomen door de instroom van statushouders/asielzoekers en de hiermee gepaard gaande extra apparaatskosten. Het voordeel op de WMO komt door de hogere rijksuitkering t.b.v. de WMO. In toekomst worden echter wel hogere uitgaven verwacht dus het voordeel wordt geparkeerd. De extra middelen voor de Woonvisie zijn voor inzet van extra capaciteit hiervoor. Als gevolg van het Focustraject wordt hier een kwaliteitsslag gemaakt en zijn extra middelen nodig.

De ChristenUnie spreekt waardering uit voor de korte en krachtige Burap. Wel wordt gevraagd om er kritisch op te zijn dat een juiste en volledige toelichting bij de genoemde onderwerpen staat. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen hoort bijvoorbeeld bij het onderwerp Het Plein.

De Stadspartij is blij met de compacte Burap maar vindt dat dit ten koste gaat van het totale overzicht. De suggestie wordt gedaan om te werken met een 'stoplichtenmodel' voor de in uitvoering zijnde projecten. Nu wordt alleen gerapporteerd over zaken die het college belangrijk vindt. Voorts wordt gevraagd om bij organisatievorm van De IJsselslag ook te kijken naar de rol van de huurders (De IJsselmeeuwen). Als een belangrijke huurder als De IJsselmeeuwen wegvalt heeft De IJsselslag maar ook de gemeente een probleem. De in de media genoemde wachttijd voor een uitkering bij Het Plein is geen goed idee.

Het college geeft aan dat de organisatievorm van De IJsselslag aan de orde komt bij het integrale beeld over het zwembad dat in december 2017 aan de raad wordt geschetst.

D66 vraagt of de extra uitgaven van Het Plein in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Het college geeft aan dat rekening wordt gehouden met minder uitstroom in de toekomst.

Burgerbelang informeert wat het college gaat doen om de statushouders die zorgen voor de extra instroom bij Het Plein aan het werk te krijgen?

Het college antwoordt dat zij kijkt naar alle mogelijkheden die er zijn om de hiermee gepaard gaande extra kosten omlaag te brengen.

De PvdA mist de 'provincie' in de Burap. Er wordt wel gesproken over de Regio Stedendriehoek en de Cleantechregio als partner maar wat kan de provincie betekenen voor gemeente Zutphen?

Het college licht toe dat, in relatie tot deze Burap, de provincie cofinancierder is van een aantal projecten (waaronder RIDS).

ChristenUnie merkt op dat de provincie toch ook een rol heeft bij bijvoorbeeld woningcontingenten.

College bevestigt dat maar op dat punt ligt er geen relatie met de Burap.

Het CDA vindt dat het Focustraject met name is voortgekomen uit het onderzoek van de provincie een aantal jaren geleden. Er is wat voor te zeggen om de provincie nu te vragen waar ze ons kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij de Woonvisie. Is daarover gesproken in het college i.r.t. de Burap?

Het college antwoordt dat dit in het college aan de orde is gekomen maar dat nu niet het moment is om dieper op bepaalde thema's zoals de Woonvisie in te gaan. Afgesproken is dat daar een apart Forum over kan worden geagendeerd.

De PvdA vindt het jammer dat de rol van de provincie in deze Burap niet terug komt en dat vindt dat er alertheid dient te bestaan bij het college om als Zutphen een assertieve rol te spelen richting de provincie. Het is wenselijk om hier in een volgende Burap over te rapporteren.

De Stadspartij vraagt of dit alleen geldt voor de provincie of voor alle samenwerkingspartijen?

De PvdA antwoordt dat dit breder geldt.

Na de inhoudelijke bespreking vraagt de voorzitter de forumleden of deze aangepaste vorm van de Burap voorziet in een behoefte.

De SP vindt de Burap helder en overzichtelijk en heeft geen behoefte meer aan een omvangrijke(re) rapportage.

Fractie Pepers en Verwoort sluit daar bij aan.

De ChristenUnie vindt de bondigheid van de Burap goed maar vraagt meer aandacht voor de correlatie tussen tekst en getal.

CDA waardeert de korte en bondige Burap maar vindt de huidige vorm op onderdelen wellicht iets te kort. Met name het overkoepelende beeld wordt gemist. Op onderdelen zou de methode van 'stoplichtenmodel' meer of beter inzicht kunnen geven.

GroenLinks mist de consequenties voor het eindresultaat van de afzonderlijk genoemde getallen en mist ook de koppeling met het Focustraject en de speerpunten. Voor de hiermee samenhangende doelen en projecten zou de 'stoplichtenmethode' gebruikt kunnen worden.

De Stadspartij noemt ook het 'stoplichtenmodel' ook vanwege de aansluiting op (het format van) andere p&c documenten.

D66 vindt de opzet en structuur van de Burap goed. Wel wordt een relatie gemist met andere p&c-documenten, met name de begroting.

De PvdA vindt het belangrijk dat de raad gedurende het jaar op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Dit rechtvaardigt de Burap. 

De VVD is positief over de opzet van de Burap. Gebruik van de 'stoplichtenmethodiek' is een goede suggestie.

Burgerbelang vindt dat de Burap een heldere weergave geeft. Het is wel goed om te kijken naar de methode van de 'stoplichten'.

Door de forumleden worden de volgende onderwerpen genoemd voor bespreking in een apart Forum:

 • Wachttijden bij Het Plein
 • De IJsselslag
 • Evaluatie van grote projecten (bijvoorbeeld IJsselkade en Noorderhaven). Aandachtspunt is wel: wat wordt exact geëvalueerd?
 • Stand van zaken speerpunten Focustraject (dit kan ook als onderdeel van de jaarrekening)
 • Overschrijding bij Het Plein (onder voorbehoud).

Het college heeft toegezegd het Forum schriftelijk te informeren:

 1. met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet
 2. met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.

Aan het eind concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie.

 De SP licht toe dat de aanleiding voor de motie het bericht was dat de voedselbank het huidige pand zou moeten verlaten. Met de motie beoogt de SP echter een principiële discussie te voeren: kunnen we het ons als Zutphen permitteren dat de voedselbank in zijn voortbestaan wordt bedreigd? Zutphen heeft een lange traditie met liefdadigheidsinstellingen, wat ertoe heeft geleid dat hier pas laat armoedebeleid is gevoerd. En nog steeds is er een groot aanbod aan liefdadigheidsinititatieven hetgeen de SP toejuigt. Maar de vraag is we voorzieningen als eten en drinken afhankelijk moeten laten zijn van liefdadigheid of dat we dit als gemeente moeten organiseren en het voortbestaan van de voedselbank dus moeten garanderen.

Het college meldt dat de stand van zaken is dat de eigenaar van het huidige pand van de voedselbank dit pand in ontwikkeling wil nemen en dat de voedselbank op zoek moet naar een andere locatie. De voedselbank kan op dit moment om niet van het pand gebruik kan maken. Er is overleg geweest met de voedselbank over drie onderwerpen: onrust in de omgeving m.b.t. overlast en parkeeraangelegenheden, het vernieuwen van het convenant de mogelijke verhuizing. Met betrekking tot het convenant kan worden gemeld dat de concepttekst klaar is. Over de huisvesting meldt het college dat vijf potentiële locaties in beeld zijn. Waarschijnlijk zal de toekomstige locatie niet meer om niet ter beschikking worden gesteld. Aangezien de voedselbank afhankelijk is van giften zijn structurele huisvestingskosten niet op te brengen dus wordt hier mogelijk een bijdrage van het college verwacht.

Vanuit de principieel oogpunt voegt het college hieraan toe dat het vindt dat in een rijk land als Nederland een voedselbank niet nodig zou moeten zijn. Er gaat iets fout in de verdeling van schaarste, waardoor mensen afhankelijk zijn van een voedselbank. Totdat dit verandert is een voedselbank noodzakelijk. Maar het systeem zou volgens het college anders georganiseerd moeten worden waardoor een voedselbank overbodig wordt. Verder merkt het college op dat Zutphen een van de weinige gemeenten is waar de voedselbank functioneert zonder steun van de gemeente. Dit gaat mogelijk binnenkort veranderen.

De Lijst Van Vliet roept op de motie van de SP te steunen, want het is sociaal gezien schandalig als de voedselbank zou verdwijnen.

GroenLinks vindt dat voedselbanken niet nodig zouden moeten zijn, maar zolang dit wel het geval is zij moeten blijven bestaan. De fractie is blij met wat het college heeft gezegd. Dat de voedselbank op omvallen zou staan is volgens GroenLinks echter niet aan de orde geweest. GroenLinks vindt dat door de motie die indruk wel wordt gewekt en dat daar veel onrust door wordt veroorzaakt. Ook bij mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. GroenLinks vindt dat fracties de verantwoordelijkheid hebben om dat te voorkomen.

Burgerbelang vindt dat armoede in Nederland niet thuis hoort. De fractie schaart zich niet achter de motie.

De VVD vindt dat er geen aanleiding is de motie zo sterk te stellen en vraagt zich af waar de onzekerheid nu in zit. Er wordt een andere locatie gezocht. De gemeente faciliteert dit wel. Het instandhouden van de voedselbank vindt de VVD geen gemeentelijke taak.

De ChristenUnie vindt dat het hier gaat om naastenliefde. Als mens moeten we elkaar ondersteunen. Dit is geen taak voor de gemeente.

D66 hoopt dat de gemeente kan ondersteunen bij het vinden van een nieuw onderkomen en vindt dat hierbij een bijdrage in de verhuiskosten en huisvestigingskosten hoort. De voedselbank heeft echter wel een eigen verantwoordelijkheid en de motie vindt men hierin niet de goede weg.

BewustZW vindt het een volledig overbodig motie. De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van degenen die dit nodig hebben.

Het CDA is het ermee eens dat een voedselbank niet nodig zou moeten zijn, maar heeft niet de illusie dat dit ooit uit te sluiten valt. De fractie steunt de motie niet; er zit vaak een bredere problematiek achter.

De SP vindt dat niet alle fracties erin slagen een principiële discussie te voeren en maakt hierbij de vergelijking met de discussie over Het Dagelijks Bestaan. Welke rol neemt het college: doe je wat je kunt of ga je door totdat het geregeld is? De SP is van mening dat het voortbestaan van de voedselbank gegarandeerd moet worden. De SP is zich wel bewust van de verantwoordelijkheid dat de formulering van de motie het risico in zich heeft dat dit onrust veroorzaakt, maar vindt ook dat er in de raad wel een discussie moet worden gevoerd. Niet alles kan je hierin voorkomen, ook niet gezien de rol van de media en social media.

Het college vraagt wat de SP precies bedoelt met de motie: is dit het garanderen van het voortbestaan zolang de voedselbank nodig is of zolang er armoede is, moet er een voorziening geregeld worden.

De SP geeft aan dat de voedselbank een particuliere instelling is. Nu de locatie ter discussie staat moet de gemeente ervoor zorgen dat de voedselbank blijft voortbestaan. Dit kan ook het geval zijn als er andere problemen zijn. Maar de motie beoogt niet dat de gemeente die taak zelf op zich zou moeten nemen.

 De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Sneller betalen van facturen (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent 20:05u de vergadering en heet iedereen welkom. Introduceert de motie en geeft het woord aan GroenLinks ter toelichting.

2. Forum:

GroenLinks: geeft aan dat uit onderzoek van MKB naar de ondernemersvriendelijkheid van de lokale overheid is gebleken dat de Gemeente Zutphen niet goed scoort. 19% van de facturen wordt niet betaald binnen de termijn van 30 dagen. Omdat als één van de drie doelen in de Strategische Agenda 2017-2020 is opgenomen "Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat", zou het goed zijn te streven naar een hoger percentage op tijd betaalde facturen. Wat GroenLinks betreft gaat dat naar 95%.

CDA: 95% op tijd is een mooi streven. De betalingstermijn is nu 30 dagen, waarom niet naar 14 dagen?

GroenLinks: als we samen afspreken: hoe sneller hoe beter, dan is er geen belang om de betalingstermijn op 30 dagen te houden. Korter is beter.

SP: op tijd is nu binnen 30 dagen. Waarom lukt het niet om een hoger percentage op tijd betaald te krijgen? Checken met 4 ogen beleid.

Fractie Pepers en Verwoort: sluit zich bij standpunt SP aan.

Burgerbelang: is het eens met CDA en SP. 19% wordt nu te laat betaald. Waarom? Hoe komt dat en hoe is dat getal terug te brengen?

PvdA: In Duitsland wordt korting gegeven op de factuur wanneer sneller dan de termijn wordt betaald. Hoe sneller de betaling, hoe meer korting.

D66: is de oorzaak bekend? Hebben de indieners de gegevens in de motie onderzocht?

GroenLinks: ja, er zijn schriftelijke vragen gesteld. Antwoord niet helder. Deel van uitval komt door het ontbreken van beleid en door verloven. In Apeldoorn en Deventer wordt een percentage van 93% gehaald. In Utrecht wordt met 1 dag uitbetaald. Het kan dus wel.

College: deze onderzoeken betreffen een momentopname, bijvoorbeeld vóór de zomer meten kan resulteren in tragere afhandeling door vakantieverloven. In Apeldoorn is de administratie ingericht voor een verplichting om sneller uit te betalen. Dat is Zutphen niet zo. Zeker niet op uitbetaling in 1 dag. Bovendien bestaat er verschil tussen een factuurdatum en een bureaudatum, deze laatste wordt in Utrecht gehanteerd.

Fractie Pepers en Verwoort: erkent het college dat er op tijd moet worden betaald?

College: ja, daar gaan wij naar toe. Gemeente Zutphen hanteert het 4 ogen principe om de kwaliteit van afhandeling te bewaken. Zorgt er ook voor dat bij afwezigheid van een ambtenaar dit door een ander kan worden opgepakt. Het nakomen van de betalingstermijn van 30 dagen staat voorop.

GroenLinks: en een kortere termijn?

College: gemeente Zutphen noteert de factuurdatum. Apeldoorn noteert ook de bureaudatum.

GroenLinks: bureaudatum is dan beter. Dat afhandeling door het 4 ogen beleid langer duurt, betekent dat soepeler met verlof moet worden omgegaan.

College: het 4 ogen beleid bevordert snelheid.

PvdA: blijft de vraag of na akkoord een betaling sneller kan worden afgehandeld.

College: gemeente Zutphen doet bij voorkeur geen facturen na 28 dagen uit. Moet sneller.

SP: hoe is het 4 ogen beleid te rijmen met een versnelde afhandeling?

College: antwoord hierop niet paraat.

GroenLinks: het ambtenarenapparaat is dienend aan onze ambitie.

SP: is er reden voor zenuwachtigheid wanneer de raad vraagt om hogere afhandelingssnelheid en het verkorten van de termijn naar 14 dagen?

College: willen zo hoog mogelijk scoren, maar doen geen toezegging op een termijn naar 14 dagen.

D66: is er een verandering in de organisatie nodig om een termijn van 14 dagen te kunnen halen?

College: ja, met name op het vlak van automatisering.

3. Voorzitter bespeurt enige scepsis bij forum, vraagt om aanvullende vragen.

Burgerbelang: hoe kijkt GroenLinks aan tegen de toezegging van het college?

GroenLinks: wij pleiten voor een hoge ambitie , met een gemiddelde betalingstermijn van 14 dagen. Er zullen facturen zijn die veel sneller betaald worden, en ook die wat meer tijd vergen voor de goedkeuring.  Dat je op tijd betaalt is logisch. Het is heel belangrijk dat gemeente Zutphen op tijd haar facturen betaalt. Het draagt bij aan een goed ondernemersklimaat.

Fractie Pepers en Verwoort: zegt het college dat binnen die termijn van 30 dagen dan 100% van de facturen op tijd wordt betaald?

College: wij streven naar het hoogte percentage en een afhandeling binnen 14 dagen, maar er blijven altijd uitzonderingen mogelijk.

PvdA: het is nobel om te streven naar een termijn van 14 dagen ook al mag je de betaling binnen 30 dagen afhandelen.

GroenLinks: maar de gemeente stelt op haar inkoopvoorwaarden een betalingstermijn van 30 dagen. De suggestie wordt gewekt dat het om wederzijdse afspraken gaat, maar in werkelijkheid heeft de opdrachtnemer de inkoopvoorwaarden maar te accepteren.

College: maar dat betekent niet dat wij die termijn ten volle zullen gebruiken. De toezegging is dat we het intern zullen oppakken.

4. De voorzitter acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad en sluit om 20:30uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Herijking visie toegang sociaal domein”

Sinds 2015 is de toegang tot 3 teams vormgegeven: Jeugd (CJG bij Gemeente Zutphen), Wmo, participatie, werk en inkomen (Het Plein), sociale wijkteams (Perspectief Zutphen).

Er zijn 4 leidende principes:

 • Toegang bevindt zich primair op niveau inwoner van de wijk;
 • Bundeling specialistische expertise in Stedelijk expertisecentrum;
 • Inwoner kan bij beiden terecht;
 • Gemeente neemt regie door een meer directe vorm van besturing.

Daarnaast wordt gevraagd om 60.000 euro uit de reserve van het sociaal domein, en de begroting hiervoor te wijzigen.

Het College vult hierop aan dat zij niet de oorspronkelijke kaders uit 2014 ter discussie stellen, maar wel wil nagaan hoe zij de beoogde ambities beter kunnen realiseren. De kern van de verbetering zit in de versterking van de sociale wijkteams, sociale netwerken van inwoners en op preventie en vroeg signalering. Het gaat om de kracht van de wijken te versterken en een bundeling van expertise in het gemeentelijk expertisecentrum voor geïndiceerd maatwerk, maar ook preventief in de wijken. De meer directe sturing is belangrijk om het samenspel, ook met andere spelers op wijkniveau, beter te kunnen sturen. Dit doen we om kwetsbare inwoners te versterken. Dichtbij, gebundeld en er vroeg bij zijn, zijn hierin de principes.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor een reactie.

D66 is blij met eenduidige vorm van toegang, maar vraagt of er bij de wijkteams zelf geen indicatie gaat plaatsvinden. Het stuk heeft consequenties voor het CJG en Het Plein. Houden deze op te bestaan, of gaan deze op in de wijkteams? De wijkteams hebben op dit moment een kleinschaligheid, wij hopen dat dit behouden blijft.

VVD plaatst een opmerking bij het gebruik van de term “kwetsbare Zutphenaren”. We moeten voorkomen dat deze te vaak wordt gebruikt, waardoor het aan kracht verliest. Het gaat om Zutphenaren in het algemeen. Niet duidelijk wat het College met het voorstel beoogt, gezien de recente ontwikkelingen ook met het Zutphens Werkbedrijf. Waarom kan het niet in het geheel worden gedisconteerd?

PvdA vraagt naar de praktische gevolgen: Wanneer iemand een wijkteam benadert en er wordt gesignaleerd dat er bijzondere bijstand of schuldsanering nodig is, hoeft hij/zij dan geen verschillende loketten meer af te gaan?

Stadspartij heeft vooral ook vragen over de realisatie. Wij zien dat inwoners zowel naar wijkteams als stedelijk expertisecentrum kunnen gaan. Waar is dan die ene toegang gebleven? Wie stelt de indicatie, en gaan mensen toch van ene naar andere organisatie? Wie is dan de regisseur? Kunt u een doorkijkje geven richting Plein en CJG, wordt het 1 organisatie met 1 locatie? Hoe gaan we beter sturing geven?

GroenLinks wil reageren op de opmerking van de VVD. Tijdens een eerder bezoek aan de wijkteams van Perspectief bleek het succes van multidisciplinair werken. Dat is helaas opgehouden. Wij vinden het positief dat het wordt teruggedraaid. De wijkteams hoeven zich dan ook niet bezig te houden met allerlei administratieve handelingen. Het werkte dus al, dat is een goed uitgangspunt. Kanttekening is dat we horen dat nu inwoner centraal staat; is het in de huidige situatie meer de organisatie die centraal staat? Daarnaast willen we graag weten hoe het fysiek eruit gaat zien.

CDA is blij met de uitgangspunten van het stuk.

SP vindt de plannen in theorie heel goed, maar wil graag van het College weten hoe de signalering dan in praktijk zou moeten gaan.

Het College  beantwoord de verschillende vragen.

Zij geeft aan dat het niet tot 1 toegang is beperkt, echter gebeurt er veel in voorliggend veld bij de wijkteams. De gedachte is dat de indicaties en beschikkingen afgegeven worden vanuit stedelijk expertisecentrum. In de wijken kunnen we vroeger signaleren dankzij aanwezige expertise. We willen hiermee ook van individueel maatwerk naar algemene voorzieningen en oplossingen. Hiervoor is het belangrijk de wijkteams te versterken. Maatwerk indicaties blijven bij het expertisecentrum.

De drie toegangen die er nu zijn, worden op verschillende manieren aangestuurd. In praktijk blijkt dat het organisatiebelang toch mee te wegen. We denken dat dit door versterking van sociale wijkteams we sneller kunnen signaleren, en de expertise meer kunnen bundelen om er meer eenduidig sturing aan te geven.

PvdA vraagt: Welk beeld het College heeft bij de bundeling van de expertise? Hoe werkt dat in praktijk, zoeken ze elkaar regelmatig op?

VVD sluit hierbij op aan. De insteek van indicatie; de experts in expertisecentrum kunnen goede rol hebben in wijkteams. Gaat primair om de vraag goed te vertalen.

D66: Belangrijk is dat dubbelingen voorkomen worden met deze inrichting.

Dit wordt bevestigd door het College. Het expertisecentrum zal meer dan nu aansluiten bij de wijkteams, om het dichter naar voren te halen. Hoe het in praktijk precies eruit ziet, fysiek en organisatorisch, wordt in het operationeel ontwerp verder uitgewerkt. Dus een deel van de vragen vanuit het forum moeten gaan blijken uit dit ontwerp.

D66 heeft behoefte aan een doorkijk. We gaan toch niet al die organisaties open houden?

College: Dat klopt, het is een ontwikkeling naar een gebundeld expertisecentrum. Hoe dat eruit gaat zien, en wat de gevolgen zijn moet blijken uit het ontwerpproces. Er gebeurt veel tegelijk. Ook met het Werkbedrijf worden stappen gezet. Zodra we weer een stap verder zijn, wordt u geïnformeerd.

Op de vraag van de VVD: de wijkteams toch echt in de wijken en niet in kantoren?  Antwoordt het College  dat het inderdaad de bedoeling is dat de wijkteams  dicht bij inwoners zijn, en meest zichtbaar zijn. De opmerking van de VVD over de kwetsbare inwoner nemen wij zeer ter harte.

De VVD: iemand die een rolstoel nodig heeft is niet per definitie een kwetsbare Zutphenaar. College antwoord dat de VVD hierin gelijk heeft.

Antwoord op de vraag van Stadspartij: Er is nu ook in uitvoerend stelsel teveel discussie over wie er regisseur is. Los van dit hele verhaal zijn we bijna zo ver dat we over regie en uitvoeringscoördinatie tot duidelijke afspraken kunnen komen. Hierover neemt College binnenkort een besluit.

De VVD vraagt een toezegging dat het operationeel ontwerp zodanig tijdig aangeboden wordt aan de raad, zodat het nog deze raadsperiode kan worden afgehandeld.

Het College geeft aan dat zij er naar streeft om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode te kunnen aanbieden aan de raad. Als het binnen de kaders is, dan hoeft het niet te worden vastgesteld. We bespreken het wel actief.

GroenLinks sluit zich aan bij de wens van de VVD.

De Stadspartij vraagt: Het kan opheffing betekenen van het Plein?

College: Dat vergt aparte besluitvorming. In principe is operationeel ontwerp een bevoegdheid van het College. We kunnen daar natuurlijk wel het gesprek over voeren.  

SP betreurt dat het College het gewenste beeld nog niet wil delen.

De VVD wil toch een specifieke beantwoording op de vraag of de regie die de gemeente heeft en de sturing die zij veel beter zou moeten uitvoeren.

Het College zegt dat sturing en regie door de bundeling wordt verbeterd. We hebben ze toch apart benoemd omdat het kan helpen om betere  verbanden op wijkniveau tot stand te brengen, ook met wijkverpleging en huisartsen. Deels gaat het vanzelf, daarom kunnen we beter op ons eigen optreden sturen. We hebben het eenvoudiger georganiseerd en het is eenduidiger. Hiermee kunnen sneller resultaten worden geboekt.

De Stadspartij begrijpt niet hoe de sturing eenvoudiger kan worden als er straks nog meer organisaties zijn: 4 met Werkbedrijf en expertisecentrum en wijkteams. Hoe kan de sturing dan eenvoudiger worden?

De VVD vult aan; het College spreekt over “wij”. Wie is/zijn dat? Komt daar nog een item bij, of legt u de taakopvatting bij expertisecentrum neer.

Het College reageert hierop dat vormgeving hiervan nog niet duidelijk is. 

Vraag van D66: Wanneer we naar 1 toegang gaan, daarmee de opdracht beter neergelegd kan worden? Dit wordt door het College bevestigd.

De PvdA wil weten of er in de toekomst ook een logische relatie is tussen het consultatiebureau en het stedelijk expertisecentrum (zoals nu ook bestaat met het CJG). Hoe verloopt de samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen?

Het College antwoord dat juist de verbinding met consultatiebureau moet worden versterkt, maar ook de scholen, sportverenigingen etc. Daar kan gesignaleerd worden en via korte lijnen verbindingen hebben met wijkteams en expertisecentrum. Hoe dat eruit gaat zien, is onderdeel van de uitwerking.

De VVD wil meer weten over de consequenties voor het focustraject. Het College heeft opdracht gegeven om goed naar te kijken naar de relatie tussen de verschillende trajecten. Graag wil zij weten wat verstandig is. Om zaken parallel te laten lopen of te faseren. De gemeentesecretaris is gevraagd om daar goed naar te kijken.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende rijp is voor de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Openbare toiletten in Zutphen (06-11-2017)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent 20:30u de vergadering en introduceert de motie, ingediend door het CDA (dhr. Brunsveld) en de PvdA (mevr. Moester). Voorzitter geeft het woord aan het CDA ter toelichting:

2. Forum

CDA geeft aan dat fractie Pepers en Verwoort ook aan de motie hebben bijgedragen. Van belang ook om te noemen is dat gesproken is met het Platform Minder Validen en benadrukt dat de toiletten uiteraard ook voor hen toegankelijk moeten zijn.

PvdA de aanwezigheid van de openbare toiletten zal ook op de behoefte van vrouwen afgestemd moeten worden.

SP steunt de motie. Is geen voorstander van het financieren door bedrijven met meer reclame. Kan met die oppervlakte niet iets anders worden gedaan, bijv. in de vorm van street-art?

CDA wel of niet mooi is een kwestie van smaak. Niet het doel van de bijeenkomst. Invullen van de ruimte op de toiletten maakt wel financiering mogelijk. Suggestie om iets anders met het oppervlak te doen is wel aardig.

GroenLinks de motie is nodig, complimenten aan de indienende partijen. Is het eens met de SP. Wel twijfel over behoud van de kwaliteit van de binnenstad, dus liever geen reclame. Geeft Noorderhaven als gebiedssuggestie.

VVD het is een sympathieke motie. Het zou goed zijn om eerste de witte vlekken te inventariseren en dan daarop te anticiperen.

ChristenUnie vindt het een goede motie. Onderzoek leegstaande panden als locatie. Een bedrijf als 2theloo kan werk uit handen nemen en exploiteert commercieel.

BewustZW dat het onderwerp nu pas serieus aan de orde komt is wat raar. Goed dat het oplossingsgericht is. Van belang is waar de dames terecht kunnen. Stel daarom hun vraag voorop. Waar willen zij locaties?

Burgerbelang het is een goede motie. Er zijn veel goede suggesties gehoord, tempo is van belang. Nu is alleen op Bronsbergen een openbaar toilet en die is nauwelijks open.

D66 is voor genderneutrale toiletten en heeft liever geen reclame op de toiletten, past niet in het historische centrum. Wellicht combineren met een bewaakte stalling, zoals in Apeldoorn.

College het beleid in de binnenstad is streng en staat nauwelijks reclame toe, College wilt het dan ook niet. Met reclame aan de buitenzijde van de toiletten is de gemeente niet bezig. Mooi dat wordt gesteld dat de dames moet worden gevraagd wat geschikte locaties zijn. Het toilet op de Bronsbergen gaat alleen boven de 22 graden open, verder zijn er toiletten op het NS-station, in de horeca, de HEMA en in het stadhuis. We zijn in gesprek met meer horeca-ondernemers om medewerking te verlenen en toiletten voor gasten van buiten open te stellen.

CDA is men bekend met de app Hoge Nood, deze geeft de dichtstbijzijnde openbaar toegankelijke toilet-locatie aan.

ChristenUnie er is in de Horeca wel een drempel voor gezinnen met kinderen. Dankt voor de app-tip.

College vindt de app-tip ook een goede suggestie. Benadrukt dat het stadhuis tijdens kantoortijden ook een toegankelijk toilet heeft. Gemeente Zutphen is in gesprek met de eigenaar van de nieuwe kiosk over openbaarheid toilet. De in de motie gestelde termijn gaan we niet halen. College signaleert brede steun voor de motie en het college neemt de motie daarom mee.

CDA Wat is wel een realistische datum?

College 1 maart 2018 (toezegging)

SP is dat voor een plan of voor een onderzoek?

College een plan dan klaar hebben wordt lastig, dus een onderzoek.

3. Voorzitter concludeert dat het onderwerp rijp is voor de raad en sluit om 20.55uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad