Pagina delen

Forumverslag 06-10-2020

Presentatie Zutphen Energie (06-10-2020)

Datum 06-10-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij het vervolg van het eerder geschorste Forum over Zutphen Energie. Het college laat zich verontschuldigen. De wethouder had al voor de planning van dit Forum een andere afspraak gemaakt. Eerst wordt een planning van de RES gepresenteerd en daarna vindt het vervolg van Zutphen Energie plaats. Op het eind inventariseren we waaraan nog behoefte is.

Laura van der Poel: Zie presentatie.

GroenLinks: Ik mis de inzage in het conceptbesluit RES waarin de wensen en bedenkingen vanuit de raad zijn meegenomen.

Laura van der Poel: Er is centraal gekozen voor deze lijn, waarbij het college kiest en de raad later in het proces nog een inbreng kan hebben.

BewustZW: Het is onduidelijk welke stappen er na de richtinggevende kaders. De raad moet meer worden geïnformeerd. Ook over de standpunten van de regionale RES in verhouding tot de landelijke standpunten. De raad moet worden meegenomen in het proces.

Voorzitter: Dit is een aanbeveling voor het college.

PVDA: Het is vervelend dat het college afwezig is. We kunnen nu geen politieke vragen stellen.

Voorzitter: Het doel van dit Forum is vooral informerend. Maar we nemen de opmerking mee.

Burgerbelang: Wij delen de mening van PVDA. Het niet kunnen stellen van politieke vragen werkt verlammend.

BewustZW: Was collegiale vervanging ook niet mogelijk?

Voorzitter: De wens is aldus een vervolgforum. Er blijkt nu een hiaat omdat de politieke vragen blijven liggen.

D66: Wij delen de opmerkingen van GroenLinks en BewustZW. De gegeven wensen en bedenkingen moeten minimaal rechtstreeks naar de regio.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Willem van Stockum en Peter Stereman van Zutphen Energie om de presentatie te geven.

Willem van Stockum/Peter Stereman namens Zutphen Energie: zie presentatie.

PVDA: Bedankt voor de presentatie. Wat is de doelgroep: welke mensen doen nu mee kijkend naar gezinssituatie en financiën?

Peter Stereman: Woningeigenaren zijn op dit moment de doelgroep. Via energiecoaches proberen we ook huurders te bereiken.

PVDA: Woningeigenaren zijn gemakkelijker te bereiken want zij hebben geld daarvoor. Hoe bereiken we de mensen die wel willen maar er geen geld voor hebben?

Willem van Stockum: Door met korting te werken. Mensen met geld zijn bereid om de korting door te geven aan huurders.

GroenLinks: Bij het verduurzamen van huizen wordt vergeten om de huizen van het gas af te halen. Energieneutraal worden is wel gericht op bewoners maar niet op de industrie. Daar moeten we ons ook op richten om energieneutraal te worden.

Willem van Stockum: Zutphen Energie is er niet alleen voor de inwoners maar ook voor bedrijven. Wij hebben goede contacten met bijvoorbeeld Arubis. Arubis stelt een stuk grond beschikbaar voor zonnepanelen. Bij Arubis werken ze met waterstof. Ze willen dat op eigen terrein opwekken. De eerste prioriteit is om alle inwoners mee te krijgen. Geheel van het gas af kan pas als alles goed is geregeld.

GroenLinks: Dit gaat te gemakkelijk voorbij aan het feit dat de industrie de grootste vervuiler is. De focus van Zutphen Energie ligt teveel op bewoners.

Willem van Stockum: Zutphen Energie heeft geen handhavingsmogelijkheden. Wij zijn een bewonersorganisatie. Als u mogelijkheden ziet om vanuit de gemeente te handhaven, dan nodig ik u graag uit. Wij willen graag in gesprek met de doelgroep van de SP.

Burgerbelang: Zutphen Energie moet niet de rol van wethouder innemen nu het college afwezig is. Het gaat nu niet om het politieke verhaal. Wel moet worden verantwoord hoe Zutphen Energie de kwetsbaren in de samenleving bereikt.

Willem van Stockum: Als u meer informatie wil over acties hoe wij kwetsbare bewoners bereiken dan bent u van harte welkom in de winkel van Zutphen Energie.

Burgerbelang: Hiermee sloten we het vorige forum af. Hoe bereiken we deze kwetsbare doelgroep?

Willem van Stockum: Er zijn avonden georganiseerd voor huurdersverenigingen. We hebben op de markt gestaan. We hebben folders uitgedeeld. Welke boodschap moeten we gebruiken om de doelgroep te bereiken?

CDA: Ik mis dat welke resultaten welke inspanningen hebben opgeleverd.

Willem van Stockum: Wij zijn bezig met het jaarverslag. Daarin staan cijfers van wat we hebben bereikt. Dit jaarverslag komt naar de raad toe.

VVD: Ik dank de SP dat zij de industrie voorop zetten en niet de landbouw. Hoe kijkt Zutphen Energie aan tegen de aangewezen zoekgebieden in de RES? Wat is de rol van de gemeente hierin? Waar wil Zutphen Energie staan in 2030?

Willem van Stockum: De aangewezen zoekgebied is een taak van de politiek. Zutphen Energie is benaderd om draagvlak onder de inwoners te krijgen. Zutphen Energie neemt de positie in om voor alle inwoners energievoordeel te krijgen. Over energieneutraliteit doen wij geen uitspraken over. Wij hopen dat te bereiken maar er is nog een lange weg te gaan.

GroenLinks: Wij worden blij van Zutphen Energie, van wat ze al bereikt hebben. Eigenaarschap van windmolens en zonne-energie. Ziet Zutphen Energie een rol in eigenaarschap van 50% in zonne opwek in Zutphen? Er is een burgerpanel om de gemeente te adviseren in knelpunten: hoe wil Zutphen Energie daarmee aan de slag?

Willem van Stockum: Vraag 1 is ja.

Peter Stereman: Met bewoners praten vanuit hun leefwereld.

D66:  Wat is de stand van zaken in de waterstofplannen? Hoe wordt energieneutraal zijn in 2030 bereikt?

Willem van Stockum: Op het terrein van Primagaz staat een 2 MegaWatt waterstoffabriek als proef. Uiteindelijk moet dit 10 MegaWatt worden. Met deze 2 MegaWatt kunnen 40 huishoudens in de binnenstad worden verwarmd. Ook treinen van diesel op waterstof laten rijden, daar is belangstelling voor.

Voorzitter: Dit Forum wordt geschorst in verband met de afwezigheid van het college. Er komt een vervolg om politieke vragen te kunnen bespreken rondom Zutphen Energieneutraal in 2030.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Burap-2 2020 (06-10-2020)

Datum 06-10-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P Van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum “Burap-2 2020”. De voorzitter geeft aan dat er eerst een korte presentatie door het College wordt geven en vervolgens worden de vragen eerst geïnventariseerd door  het College en ambtelijk ondersteuner. Klaas Kamphuis geeft namens het College een korte presentatie over Burap 2.

GroenLinks: Kunt u iets zeggen over de Corona compensatie? Compenseert het Rijk, compenseert de Provincie ook als er geen aantoonbare extra uitgaven zijn?

CDA: Wordt er achter de schermen nagedacht over financiële scenario’s mbt Corona?
Wordt er nagedacht over tempo van de formatiereductie en de risico’s voor bedrijfsvoering op lange termijn?
Als er gesproken wordt over interne beheersing dan wordt er gezegd dat het een taai proces is. Wij zijn benieuwd waar dat nu in zit. Zit dat nu in de structuur en/of cultuur? En hebben we zicht op een oplossing?

SP: In de corona bijlage staat dat er 175k Euro omzet garantie voor WMO en jeugdzorg.
Dit kan nog hoger uitvallen. Kan een zorgbedrijf bedrijf zomaar eisen dat ze hetzelfde verdienen als vorige jaar? Heeft dit een precedentwerking op andere zorgbedrijven om ook maar een vergoeding aan te vragen?

Burgerbelang: Wij zijn verbaasd over een tegenstrijdigheid mbt jeugdzorg. In hoofdstuk 1 staat dat uitgaven jeugd waarschijnlijk nog wat zal dempen maar in hoofdstuk 2 staat dat jeugd en WMO toch weer een toename komt omdat er meer druk op komt. Hier willen we graag een antwoord op.
Over het zwembad en culturele sector wordt gezegd dat we nog niet kunnen inschatten wat de effecten van corona is. Hebben we geen rekenmodellen of iets dergelijks om een inschatting te maken?

VVD: Waarom was die administratieve fout van anderhalf miljoen niet eerder opgevallen?
Hoe is die fout boven komen drijven? Hoe is dat proces gegaan?
Gaat de omzet garantie voor de zorgbedrijven geen problemen opleveren voor de bezuinigingen?
Waarom blijft die stijging in de WMO en jeugdzorg doorgaan? Komt het ook niet door dit soort regelingen?

D66: Zijn er enige consequenties getrokken nav administratieve fout mbt de organisatie?
We willen graag een toelichting op de PM’s voor het zwembad en de culturele sector.

KiesLokaal: Er staat 16k minder opbrengst uitleges voor evenementen maar er is ook minder inzet van arbeidskrachten. Je zou verwachten dat dit wat zou compenseren. Hoe zit dat?
Hoe zit het met de precariorechten voor 2020?

CU: Hoe krijgen we de komende jaren de begroting sluitend?

PVDA: Wat zijn de praktisch gevolgen en resultaten van het geld dat we nu krijgen op korte en lange termijn? We zien dat er geld overblijft voor bijzondere bijstand. Maar we krijgen signalen dat er weer meer beroep opgedaan wordt. Wat is precies het tekort in Jeugdzorg en wat is de compensatie van het Rijk hierin?
Wat kan de gemeente meer doen om woningbouw aan te jagen?
Handhaving door de corona kost veel tijd. Team handhaving heeft prioriteiten gesteld mbt corona. Hoe wordt de prioritiet afgewogen binnen team Handhaving?

Bewustzw: Hoe en waar is die administratieve fout ontdekt? Hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen? Hoe zit het dan met bedragen die lager zijn dan anderhalf miljoen?
Kan er iets gezegd worden over de manier van inzet van het coronageld?

College: Ik begrijp de zorg dat er niet te veel geschrapt moet worden in het aantal medewerkers. Er komen dan zaken onder druk te staan. We hebben best wel veel moeite om alle vragen die jullie stellen ingevoerd te krijgen. Daarvoor is veel ambtelijk ondersteuning nodig en dat komt onder druk te staan.

CDA: De vraag was zijn of de gevolgen goed in kaart gebracht zijn? Niet nadruk op om minder te gaan reduceren.

College: Hebben we zicht op het proces?  In het stuk is Interne beheersing genoemd. Dit is een taai proces.  We komen van ver als het gaat om interne controle. Het was niet normaal om het 4 ogen principe toe te passen als je als budgethouder uitgaven wilt doen. Er waren ook veel te veel budgethouders. We hebben hierin slagen gemaakt. We zijn er nog niet.  We hebben de budgethouders regeling aangepast waarin helder staat wat afspraken zijn en wat te doen als dingen niet goed lopen en dit tijdig, direct, bij het college te melden. En als mensen fouten maken dan vliegen ze er niet direct uit maar we gaan in gesprek hoe we het de volgende keer kunnen voorkomen.
Voor het behalen van de bezuinigingen geldt ook de interne beheersing. Aan eind van het jaar zullen we wel iets lager uit komen dan wat nu in Burap 2 gepresenteerd wordt.

Bugerbelang: Wij willen erop wijzen dat we de euforie willen temperen, zeker in de tijd van corona, dat we maar 100K af zitten van de 8 miljoen van de algemene reserve maar dit zal zeker meer worden.

College: We onderschrijven dit.
Mocht er aan het eind van het jaar nog coronageld over zijn dan reserveren we dat voor eventuele meer coronategenvallers in volgende jaar. Het zal niet vrij besteedbaar zijn.
Waarom staat er PM bij Hanzehof, Luxor en zwembad? We hebben nog geen zekerheid net zoals de instanties waar ze nu wel precies voor worden gecompenseerd. We willen eerst zekerheid voordat we getallen gaan invullen. Als we wel getallen gaan invullen dan is het een gok. We willen eerst met deze organisaties het goede gesprek gaan voeren en dat zal voor het einde van dit jaar zijn en zullen we goede afspraken hebben gemaakt.
Woningbouw. We kijken naar verschillende locaties. Het bouwcontingent is het probleem ieder geval niet maar we moeten natuurlijk de procedures nauwkeurig doorlopen. Zodra we daar nieuws over hebben zullen we dat zeker melden.
De vraag over handhaving zal schriftelijk worden beantwoord. Deze vraag hoort thuis in het dossier van de Burgemeester.
Als je corona niet mee te telt dan zal het een aantal jaren duren voordat de reserves weer op peil zijn. Er moet wel een kanttekening gezet worden dat als we de komende jaren incidentele sluitende begrotingen accorderen dat we dan niet kunnen bouwen aan een solide algemene reserve.
Nogmaals willen we zeggen dat we te weinig geld krijgen voor alle activiteiten die we moeten doen voor onze inwoners. We sturen deze week weer een brief naar de tweede kamer om ze weer op de hoogte te stellen.
Precario is niet in rekening gebracht toen er een sluiting was. Maar dit wordt daarna weer in rekening gebracht.

D66: Kan de gemeentesecretaris een keer presentatie geven over richting die ze met organisatie voor ogen heeft?

Voorzitter stelt voor om dit een keer tijdens het presidium te gaan doen er is ook een memo.

Ambtelijke ondersteuner: Vwb de coronacompensatie kun je zeker zijn dat je hem krijgt, er zijn geen voorwaarden aan verbonden en er hoeft niets terug. Als je heel veel coronakosten opgeeft krijg je dan ook dan meer compensatie? Het antwoord is nee, het wordt vanuit de algemene uitkering berekend en dit is onafhankelijk van welke kosten je maakt.
In coronamaanden zien we dat WMO en jeugdzorg aanbieders eigenlijk normaal zijn door gegaan. In de normale Burap zien we niet dat de uitgaven veel omlaag zijn gegaan.  Aan de omzet garantie zijn strikte regels verbonden en worden getoetst door een accountant. De garantie is verlengd tot eind november. In de laatste navraag die gedaan is komt naar voren dat er geen nieuwe aanvragen zijn gedaan.
De loonsom is een ingewikkeld verhaal. We hebben veel tijd moeten steken in het achterhalen waarom het mis is gegaan. Het heeft ook niet geholpen dat mensen die er toen mee bezig waren niet meer bij de gemeente werken. Maar het ontstaan van de 1,5 miljoen zit hem in 2 dingen:
1-    De Berenschot bezuinigingen van 8,6 miljoen hadden een oplopend karakter. Daar is in de budgetten voor de uitvoerende instanties rekening mee gehouden maar een bepaald gedeelte van de bezuiniging is niet verwerkt in onze administratie
2-    Aan de uitgave kant wordt strak gecontroleerd. Maar de dekking wordt in de Burap veel minder snel gecontroleerd. Wat we hebben geconstateerd dat we dit jaar nog een dekkingsbedrag zouden krijgen van Gerlewerkt. Maar Gerlewerkt is inmiddels van ons zelf.
Wat geven meer uit aan jeugd en WMO in 2020? Dat is 2,2 miljoen. Aan jeugd en WM geven we in totaal 3 miljoen meer aan uit dan geraamd maar daar is wel de specifieke stelpost van 1 miljoen voor gekomen. Dus per saldo geven 2 miljoen uit aan WMO en jeugd dan geraamd.
De inkomsten van de leges voor evenementen zijn 17k lager maar er zou dan ook minder werk voor gedaan zijn en dus lager kosten. Dat zo zijn als je in zou huren maar dat doen we niet. We zetten eigen mensen in. Dus de formatiekosten blijven in stand.

Burgerbelang: Het valt op de tekorten bij WMO en jeugd structureel zijn. Ieder wordt er een stelpost opgenomen, ieder jaar is er een tekort van enkele miljoenen. Dan zit er toch in de begrotingskant toch niet iets goed?

College: Het klopt dat die tekorten voor WMO en jeugd elke jaar terugkomen zoals bijna bij elke gemeente in Nederland. Het college zet zich in voor het nieuwe beleid “van zorgen voor naar zorgen dat” om op deze manier de kosten omlaag te brengen. Dit kost tijd.  Om die reden hebben we in de komende begroting het wat we conservatiever ingezet en hebben we gekeken itt deze begroting bijv naar lopende prijscompensatie die onvoldoende was ook in het jaar 2020. Toen hebben we besloten omdat nood zo hoog is om het niet mee te nemen in de begroting maar moet maar een extra post worden, bezuinigingspost, voor deze 2 categorieën. We kunnen dit gat niet compenseren.
We gaan realistisch begroten. En nog een keer onze oproep meegeven aan politiek Den Haag we kunnen niet de zorg leveren aan WMO en Jeugd voor het geld dat we nu krijgen. Het ligt echt niet alleen aan ons.

VVD: Ik heb nog antwoord gehad op de vraag of die omzet garantie problemen gaat op leveren voor de bezuinigingen.

Ambtelijke ondersteuning: De omzet garantie geld tot eind november en heeft niets met de bezuinigingen van volgende jaar te maken.
In antwoord op de vraag hoofdstuk1 versus hoofdstuk 2 mbt de jeugd had wat anders opgeschreven kunnen worden. In hoofdstuk 1 wordt bedoeld dat de druk op uitgave jeugd minder wordt tov Burap 1, die enorm tekort aan jeugd liet zien. En in het volgende hoofdstuk we blijven erover heen gaan.

PVDA: Ik wacht nog op mijn antwoord mbt de bijzondere bijstand.

College: De Burma is t/m september. Tot die maand is tendens best gunstig geweest maar komen er komen nog 4 maanden en we verwachting dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Dit zullen we ook terug gaan zien in uitgaven voor de bijzonder bijstand.

D66: De begroting Sport, Zwembad, staat erop voor -283K terwijl we hebben afgesproken dat het realistisch begroot zou worden. Waar komt het negatieve bedrag vandaan?

Ambtelijk ondersteuner: Het negatieve getal is het tekort van het zwembad over 2019. Vanaf 2020 wordt er realistisch begroot.

Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Opdracht Delta Review huishoudelijke zorg Zutphen (06-10-2020)

Datum 06-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er heeft zich een inspreker gemeld, mevr. I. Oremus, werkzaam bij de huishoudelijke zorg. De voorzitter geeft haar het woord.

De bijdrage van mevr. Oremus is bijgevoegd bij dit verslag.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.

GroenLinks: Hoeveel cliënten heeft u per dag.

Mevr. Oremus: Dit zijn er 3 a 4 per dag.

Bewust ZW: Hoe lang houdt u dit vol? Hoeveel mensen vallen er uit? Denkt u dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen?

Mevr. Oremus: Veel collega’s hebben al een andere baan gezocht. Van de groep met wie we gestart zijn zijn er maar weinig over. Zij denkt wel dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen.

D66: Als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou dan het eerste zijn dat u zou veranderen?

Mevr. Oremus: Meer tijd voor de cliënten; de mensen hebben ook behoefte aan aandacht.

De voorzitter geeft het woord aan het college en ambtelijke ondersteuning voor een presentatie over de evaluatie van de huishoudelijke zorg.

De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter stelt gelijktijdig aan de orde de vragen naar aanleiding van de evaluatie en het voorstel aanpassing verordening

College: Het gaat om een uitwerking van maatregelen zoals die in het rapport van Berenschot zijn genoemd: van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening. Dit voorstel stond in de lijst van aanvullende maatregelen. Het resultaat blijft hetzelfde: de inwoner krijgt een schone en gestreken was, maar het wordt op een andere manier georganiseerd. Maatwerk blijft bestaan voor personen voor wie de algemene voorziening niet passend is.

VVD: Geeft complimenten voor de presentatie en is blij dat nu zichtbaar is waar het college mee bezig is. Dit ziet er stevig en goed uit. Over de aanpassing van de verordening is er wel een vraag over de bijdrage van mensen die nu van de huishoudelijke hulp gebruik maken, waar de was- en strijkservice bij in zit. Zij betalen een vast bedrag per maand van € 15,-. Moeten zij straks naast dit bedrag ook betalen voor de was- en strijkservice? Houd hierbij rekening met mensen met een kleine beurs. Welke invloed heeft het abonnementensysteem op de was- en strijkservice?

D66: Ten aanzien van de presentatie: wie wordt er bediend met de genoemde scenario’s? Ook gelet op de bijdrage van de inspreekster. M.b.t. de verordening: een goede insteek om besparing te combineren met opdoen van werkervaring. Er zijn wel wat vragen over de gepresenteerde businesscase: gaat dit daadwerkelijk een besparing opleveren? Enerzijds voor de gemeente: kan dit uit? Is dit reëel? Graag meer inzicht in de achterliggende cijfers. Anderzijds voor de cliënt: wordt het voor hen duurder? Daarnaast is het runnen van een wasserij een vak op zich. Gaat hiervoor een nieuwe organisatie worden opgezet of wordt hiervoor aangesloten bij een bestaande organisatie? Gaan mensen vanuit dit werk doorstromen naar de bijstand?

BewustZW: Is blij met de informatie. De vraag is wel of er uitgegaan wordt van de bestaande vraag, of dat rekening wordt gehouden met een toename en is dit reëel?

PvdA: Het voorstel voor de wijziging van de verordening in verband met was- en strijkservice is passend binnen de voorgestelde maatregelen en het Berenschot rapport. Deze lijn is goed. Over de presentatie huishoudelijke zorg: wat is het aandeel werknemers dat bij een coöperatie werkt. Het moet interessant zijn om bij een coöperatie te werken. Waar doen niet meer huishoudelijke hulpen dit en hoe kunnen we dit bevorderen?

ChristenUnie: Graag een uitleg van het college hoe het komt dat het verschil tussen het bruto loon en de loonkostensom zo groot is.

BurgerBelang: Heeft het gevoel dat het college niet blij de keuze in 2018. Klopt dat?

SP: Evaluatie: Het is goed om te zien dat er wordt gewerkt aan een stelselwijziging. Waarom is bij de voorliggende scenario’s niet de keuze opgenomen om de huishoudelijke zorg binnen de gemeentelijke organisatie te organiseren? Ten aanzien van scenario 6 is de vraag of dit ook een gemeentelijke BV kan zijn. In het overzicht is de relatie aanbieder/cliënt groen geleurd. Dit lijkt in tegenspraak met de bijdrage van de inspreekster. Wasservice: Het is niet hetzelfde als de eigen was gewassen krijgen in je eigen huis. Daarnaast is de SP bang dat de kosten bij de inwoners komen te liggen. De Nibud cijfers wijken daarbij nog wel eens af van de praktijk van de doelgroep. Daarnaast kan dit ook nadelig uitpakken voor de werknemers in de huishoudelijke zorg. Het risico is dat aanbieders de medewerkers minder tijd geven, omdat de was niet meer hoeft te worden gedaan.

ChristenUnie: Wij gaan ervan uit dat de wijziging met betrekking tot de was- en strijkservice pas ingaat op het moment dat de zorg anders is georganiseerd.

SP: Er moeten voorwaarden worden gesteld. De SP is kritisch over het uit het stelsel halen van de was- en strijkservice en dit over te laten aan de markt.

CDA: Is benieuwd naar het indicatieprotocol. De score op de kaders is mager; het CDA ziet dit graag nader uitgewerkt voor de bespreking op 30 november. Welk bedrijf gaat de was- en strijkservice uitvoeren? Er zijn nadere vragen over de kosten van de was- en strijkservice: is er daarbij rekening mee gehouden dat de wasmachine die mensen hebben aangeschaft blijft staan, dat kleding gemerkt moet worden. En is er aandacht voor communicatie: weten mensen straks dat deze service bestaat. En hoe wordt het uitgelegd aan de mensen met een indicatie?

GroenLinks: Is de wethouder zelf tevreden over de stand van zaken, met name over de ontwikkeling naar coöperaties? Graag ook meer inzicht in de financiële gegevens met betrekking tot de was- en strijkservice: hoeveel levert dit nu op? En gaat dit ten koste van een half uurtje contact met een huishoudelijke hulp?

Stadspartij: Hoe gaan we de kaders en uitgangspunten verbinden met scenario’s. Graag ook uitwerking van het scenario dat de huishoudelijke hulp in eigen dienst wordt georganiseerd.

College: Het college ziet enige vooruitgang, maar we zijn er nog niet.

Het werken met een veertiental aanbieders maakt het lastig om met elke aanbieder goed contact te houden en om aan alle uitgangspunten te voldoen. Er is wel een verschil met de situatie in 2018; toen was het veel onrustiger. Met de uitwerking van de scenario’s bedienen we zowel de zorgverleners als de mensen die ondersteuning behoeven. Er zijn goede redenen om hiermee verder te gaan en te bekijken hoe we dit stelsel verder kunnen verbeteren.

Er is een groot verschil in het tarief dat we betalen en de loonsom: voor een groot deel hebben we dit inzichtelijk, omdat organisaties dit moeten laten zien. Op sommige punten is dit verklaarbaar; er zijn andere punten waarover twijfels bestaan of wij daaraan moeten meebetalen.

Bij de eigen bijdrage voor de was- en strijkservice zijn we in de businesscase uitgegaan van de norm van het Nibud; de uiteindelijke bijdrage bepalen we zelf. Alle kosten zijn hierin meegenomen; de realiteit is wel dat dit niet voor iedereen hetzelfde uitpakt.

Het is de bedoeling de was- en strijkservice als algemene voorziening in te voeren per maart 2021. Dan is de huidige overeenkomst voor de huishoudelijke zorg nog niet afgelopen. Wijzigingen in de huishoudelijke zorg vinden wel plaats op basis van het nieuwe indicatieprotocol en dit gaat dus pas in als de situatie van een inwoner opnieuw is beoordeeld.

Met de ontwikkelingen als vergrijzing/toename van aanvragen wordt over de gehele linie rekening gehouden.

Het aandeel van werknemers dat werkt in een coöperatie is mede afhankelijk in hoeverre deze manier van werken ook bij medewerkers past. Niet iedereen voelt zich prettig bij een positie als zelfstandige, anderen juist wel. Daarnaast blijven cliënten vaak bij de hulp die ze al kennen, ongeacht voor welke organisatie deze werkt. Een verschuiving gaat daarom ook niet zo snel.

Het indicatieprotocol wordt opgesteld aan de hand van onderzoeken van KPMG en HHM. De gemeente Zutphen wil maatwerk blijven leveren. Daarbij willen we rekening houden met een ½ uur overlegtijd met de cliënt. Meer duidelijkheid is daar nu niet over te geven; dit is afhankelijk van de situatie van inwoners.

Het scenario dat de huishoudelijke hulp georganiseerd wordt binnen de gemeentelijke organisatie wordt meegenomen in de uitwerking van de scenario’s.

Er zijn voor de was- en strijkservice verschillende scenario’s doorgerekend, uitgaande van lage, hoge en midden-instroom. In alle gevallen levert dit een besparing van 25% op. De achterliggende informatie kan met de raadsleden gedeeld worden, voor zover dit al niet bij de stukken zit.

De groene aanduiding in het overzicht achter relatie aanbieder/cliënt is gebaseerd op gesprekken met de aanbieders. Het duidt op de vrijheid van de aanbieder om in overleg met de cliënt afspraken te maken hoe de totale omvang van de hulp wordt ingezet. We zijn nog bezig met enquêtes onder medewerkers en cliënten; het zou kunnen dat dit beeld aan de hand daarvan moet worden bijgesteld.

SP: Betekent dit dat aanbieders in overleg met de cliënt de vrijheid hebben om te besluiten om een lager aantal uren in te zetten dan is toebedeeld?

College: Nee, dat kan niet.

De voorzitter sluit de discussie en concludeert:

 • Dat op 30 november over dit onderwerp opnieuw wordt gesproken in een forum
 • De verschillen in het tarief worden nog tegen het licht gehouden
 • Er wordt een scenario 7 toegevoegd voor het organiseren van huishoudelijke hulp binnen de gemeentelijke organisatie.
 • De financiële gegevens bij de berekening van de besparingen op de was- en strijkservice worden beschikbaar gesteld.

Is het voorstel Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice rijp voor behandeling in de raad?

VVD: De vraag over de eigen bijdrage moet hierin worden meegenomen en is nog niet voldoende beantwoord. Dit is noodzakelijk voor een besluit over het voorstel. Gezien de termijnen wordt voorgesteld dit kort in het forum van 26 oktober te laten terugkomen en dan te agenderen voor de raad van 9 november.

BewustZW stelt een schriftelijke ronde voor, om dit dan op 21 oktober in de raad aan de orde te laten komen.

Conclusie: Voorstel is nog niet rijp voor besluitvorming in de raad. Nogmaals behandeling in forum van 26 oktober. Behandeling in raad van 9 november. Er is geen raadsvergadering op 21 oktober.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice (06-10-2020)

Datum 06-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er heeft zich een inspreker gemeld, mevr. I. Oremus, werkzaam bij de huishoudelijke zorg. De voorzitter geeft haar het woord.

De bijdrage van mevr. Oremus is bijgevoegd bij dit verslag.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.

GroenLinks: Hoeveel cliënten heeft u per dag.

Mevr. Oremus: Dit zijn er 3 a 4 per dag.

Bewust ZW: Hoe lang houdt u dit vol? Hoeveel mensen vallen er uit? Denkt u dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen?

Mevr. Oremus: Veel collega’s hebben al een andere baan gezocht. Van de groep met wie we gestart zijn zijn er maar weinig over. Zij denkt wel dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen.

D66: Als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou dan het eerste zijn dat u zou veranderen?

Mevr. Oremus: Meer tijd voor de cliënten; de mensen hebben ook behoefte aan aandacht.

De voorzitter geeft het woord aan het college en ambtelijke ondersteuning voor een presentatie over de evaluatie van de huishoudelijke zorg.

De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter stelt gelijktijdig aan de orde de vragen naar aanleiding van de evaluatie en het voorstel aanpassing verordening

College: Het gaat om een uitwerking van maatregelen zoals die in het rapport van Berenschot zijn genoemd: van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening. Dit voorstel stond in de lijst van aanvullende maatregelen. Het resultaat blijft hetzelfde: de inwoner krijgt een schone en gestreken was, maar het wordt op een andere manier georganiseerd. Maatwerk blijft bestaan voor personen voor wie de algemene voorziening niet passend is.

VVD: Geeft complimenten voor de presentatie en is blij dat nu zichtbaar is waar het college mee bezig is. Dit ziet er stevig en goed uit. Over de aanpassing van de verordening is er wel een vraag over de bijdrage van mensen die nu van de huishoudelijke hulp gebruik maken, waar de was- en strijkservice bij in zit. Zij betalen een vast bedrag per maand van € 15,-. Moeten zij straks naast dit bedrag ook betalen voor de was- en strijkservice? Houd hierbij rekening met mensen met een kleine beurs. Welke invloed heeft het abonnementensysteem op de was- en strijkservice?

D66: Ten aanzien van de presentatie: wie wordt er bediend met de genoemde scenario’s? Ook gelet op de bijdrage van de inspreekster. M.b.t. de verordening: een goede insteek om besparing te combineren met opdoen van werkervaring. Er zijn wel wat vragen over de gepresenteerde businesscase: gaat dit daadwerkelijk een besparing opleveren? Enerzijds voor de gemeente: kan dit uit? Is dit reëel? Graag meer inzicht in de achterliggende cijfers. Anderzijds voor de cliënt: wordt het voor hen duurder? Daarnaast is het runnen van een wasserij een vak op zich. Gaat hiervoor een nieuwe organisatie worden opgezet of wordt hiervoor aangesloten bij een bestaande organisatie? Gaan mensen vanuit dit werk doorstromen naar de bijstand?

BewustZW: Is blij met de informatie. De vraag is wel of er uitgegaan wordt van de bestaande vraag, of dat rekening wordt gehouden met een toename en is dit reëel?

PvdA: Het voorstel voor de wijziging van de verordening in verband met was- en strijkservice is passend binnen de voorgestelde maatregelen en het Berenschot rapport. Deze lijn is goed. Over de presentatie huishoudelijke zorg: wat is het aandeel werknemers dat bij een coöperatie werkt. Het moet interessant zijn om bij een coöperatie te werken. Waar doen niet meer huishoudelijke hulpen dit en hoe kunnen we dit bevorderen?

ChristenUnie: Graag een uitleg van het college hoe het komt dat het verschil tussen het bruto loon en de loonkostensom zo groot is.

BurgerBelang: Heeft het gevoel dat het college niet blij de keuze in 2018. Klopt dat?

SP: Evaluatie: Het is goed om te zien dat er wordt gewerkt aan een stelselwijziging. Waarom is bij de voorliggende scenario’s niet de keuze opgenomen om de huishoudelijke zorg binnen de gemeentelijke organisatie te organiseren? Ten aanzien van scenario 6 is de vraag of dit ook een gemeentelijke BV kan zijn. In het overzicht is de relatie aanbieder/cliënt groen geleurd. Dit lijkt in tegenspraak met de bijdrage van de inspreekster. Wasservice: Het is niet hetzelfde als de eigen was gewassen krijgen in je eigen huis. Daarnaast is de SP bang dat de kosten bij de inwoners komen te liggen. De Nibud cijfers wijken daarbij nog wel eens af van de praktijk van de doelgroep. Daarnaast kan dit ook nadelig uitpakken voor de werknemers in de huishoudelijke zorg. Het risico is dat aanbieders de medewerkers minder tijd geven, omdat de was niet meer hoeft te worden gedaan.

ChristenUnie: Wij gaan ervan uit dat de wijziging met betrekking tot de was- en strijkservice pas ingaat op het moment dat de zorg anders is georganiseerd.

SP: Er moeten voorwaarden worden gesteld. De SP is kritisch over het uit het stelsel halen van de was- en strijkservice en dit over te laten aan de markt.

CDA: Is benieuwd naar het indicatieprotocol. De score op de kaders is mager; het CDA ziet dit graag nader uitgewerkt voor de bespreking op 30 november. Welk bedrijf gaat de was- en strijkservice uitvoeren? Er zijn nadere vragen over de kosten van de was- en strijkservice: is er daarbij rekening mee gehouden dat de wasmachine die mensen hebben aangeschaft blijft staan, dat kleding gemerkt moet worden. En is er aandacht voor communicatie: weten mensen straks dat deze service bestaat. En hoe wordt het uitgelegd aan de mensen met een indicatie?

GroenLinks: Is de wethouder zelf tevreden over de stand van zaken, met name over de ontwikkeling naar coöperaties? Graag ook meer inzicht in de financiële gegevens met betrekking tot de was- en strijkservice: hoeveel levert dit nu op? En gaat dit ten koste van een half uurtje contact met een huishoudelijke hulp?

Stadspartij: Hoe gaan we de kaders en uitgangspunten verbinden met scenario’s. Graag ook uitwerking van het scenario dat de huishoudelijke hulp in eigen dienst wordt georganiseerd.

College: Het college ziet enige vooruitgang, maar we zijn er nog niet.

Het werken met een veertiental aanbieders maakt het lastig om met elke aanbieder goed contact te houden en om aan alle uitgangspunten te voldoen. Er is wel een verschil met de situatie in 2018; toen was het veel onrustiger. Met de uitwerking van de scenario’s bedienen we zowel de zorgverleners als de mensen die ondersteuning behoeven. Er zijn goede redenen om hiermee verder te gaan en te bekijken hoe we dit stelsel verder kunnen verbeteren.

Er is een groot verschil in het tarief dat we betalen en de loonsom: voor een groot deel hebben we dit inzichtelijk, omdat organisaties dit moeten laten zien. Op sommige punten is dit verklaarbaar; er zijn andere punten waarover twijfels bestaan of wij daaraan moeten meebetalen.

Bij de eigen bijdrage voor de was- en strijkservice zijn we in de businesscase uitgegaan van de norm van het Nibud; de uiteindelijke bijdrage bepalen we zelf. Alle kosten zijn hierin meegenomen; de realiteit is wel dat dit niet voor iedereen hetzelfde uitpakt.

Het is de bedoeling de was- en strijkservice als algemene voorziening in te voeren per maart 2021. Dan is de huidige overeenkomst voor de huishoudelijke zorg nog niet afgelopen. Wijzigingen in de huishoudelijke zorg vinden wel plaats op basis van het nieuwe indicatieprotocol en dit gaat dus pas in als de situatie van een inwoner opnieuw is beoordeeld.

Met de ontwikkelingen als vergrijzing/toename van aanvragen wordt over de gehele linie rekening gehouden.

Het aandeel van werknemers dat werkt in een coöperatie is mede afhankelijk in hoeverre deze manier van werken ook bij medewerkers past. Niet iedereen voelt zich prettig bij een positie als zelfstandige, anderen juist wel. Daarnaast blijven cliënten vaak bij de hulp die ze al kennen, ongeacht voor welke organisatie deze werkt. Een verschuiving gaat daarom ook niet zo snel.

Het indicatieprotocol wordt opgesteld aan de hand van onderzoeken van KPMG en HHM. De gemeente Zutphen wil maatwerk blijven leveren. Daarbij willen we rekening houden met een ½ uur overlegtijd met de cliënt. Meer duidelijkheid is daar nu niet over te geven; dit is afhankelijk van de situatie van inwoners.

Het scenario dat de huishoudelijke hulp georganiseerd wordt binnen de gemeentelijke organisatie wordt meegenomen in de uitwerking van de scenario’s.

Er zijn voor de was- en strijkservice verschillende scenario’s doorgerekend, uitgaande van lage, hoge en midden-instroom. In alle gevallen levert dit een besparing van 25% op. De achterliggende informatie kan met de raadsleden gedeeld worden, voor zover dit al niet bij de stukken zit.

De groene aanduiding in het overzicht achter relatie aanbieder/cliënt is gebaseerd op gesprekken met de aanbieders. Het duidt op de vrijheid van de aanbieder om in overleg met de cliënt afspraken te maken hoe de totale omvang van de hulp wordt ingezet. We zijn nog bezig met enquêtes onder medewerkers en cliënten; het zou kunnen dat dit beeld aan de hand daarvan moet worden bijgesteld.

SP: Betekent dit dat aanbieders in overleg met de cliënt de vrijheid hebben om te besluiten om een lager aantal uren in te zetten dan is toebedeeld?

College: Nee, dat kan niet.

De voorzitter sluit de discussie en concludeert:

 • Dat op 30 november over dit onderwerp opnieuw wordt gesproken in een forum
 • De verschillen in het tarief worden nog tegen het licht gehouden
 • Er wordt een scenario 7 toegevoegd voor het organiseren van huishoudelijke hulp binnen de gemeentelijke organisatie.
 • De financiële gegevens bij de berekening van de besparingen op de was- en strijkservice worden beschikbaar gesteld.

Is het voorstel Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice rijp voor behandeling in de raad?

VVD: De vraag over de eigen bijdrage moet hierin worden meegenomen en is nog niet voldoende beantwoord. Dit is noodzakelijk voor een besluit over het voorstel. Gezien de termijnen wordt voorgesteld dit kort in het forum van 26 oktober te laten terugkomen en dan te agenderen voor de raad van 9 november.

BewustZW stelt een schriftelijke ronde voor, om dit dan op 21 oktober in de raad aan de orde te laten komen.

Conclusie: Voorstel is nog niet rijp voor besluitvorming in de raad. Nogmaals behandeling in forum van 26 oktober. Behandeling in raad van 9 november. Er is geen raadsvergadering op 21 oktober.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie evaluatie huishoudelijke zorg (06-10-2020)

Datum 06-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er heeft zich een inspreker gemeld, mevr. I. Oremus, werkzaam bij de huishoudelijke zorg. De voorzitter geeft haar het woord.

De bijdrage van mevr. Oremus is bijgevoegd bij dit verslag.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.

GroenLinks: Hoeveel cliënten heeft u per dag.

Mevr. Oremus: Dit zijn er 3 a 4 per dag.

Bewust ZW: Hoe lang houdt u dit vol? Hoeveel mensen vallen er uit? Denkt u dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen?

Mevr. Oremus: Veel collega’s hebben al een andere baan gezocht. Van de groep met wie we gestart zijn zijn er maar weinig over. Zij denkt wel dat het onderbrengen in een gemeentelijke organisatie zou helpen.

D66: Als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou dan het eerste zijn dat u zou veranderen?

Mevr. Oremus: Meer tijd voor de cliënten; de mensen hebben ook behoefte aan aandacht.

De voorzitter geeft het woord aan het college en ambtelijke ondersteuning voor een presentatie over de evaluatie van de huishoudelijke zorg.

De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter stelt gelijktijdig aan de orde de vragen naar aanleiding van de evaluatie en het voorstel aanpassing verordening

College: Het gaat om een uitwerking van maatregelen zoals die in het rapport van Berenschot zijn genoemd: van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening. Dit voorstel stond in de lijst van aanvullende maatregelen. Het resultaat blijft hetzelfde: de inwoner krijgt een schone en gestreken was, maar het wordt op een andere manier georganiseerd. Maatwerk blijft bestaan voor personen voor wie de algemene voorziening niet passend is.

VVD: Geeft complimenten voor de presentatie en is blij dat nu zichtbaar is waar het college mee bezig is. Dit ziet er stevig en goed uit. Over de aanpassing van de verordening is er wel een vraag over de bijdrage van mensen die nu van de huishoudelijke hulp gebruik maken, waar de was- en strijkservice bij in zit. Zij betalen een vast bedrag per maand van € 15,-. Moeten zij straks naast dit bedrag ook betalen voor de was- en strijkservice? Houd hierbij rekening met mensen met een kleine beurs. Welke invloed heeft het abonnementensysteem op de was- en strijkservice?

D66: Ten aanzien van de presentatie: wie wordt er bediend met de genoemde scenario’s? Ook gelet op de bijdrage van de inspreekster. M.b.t. de verordening: een goede insteek om besparing te combineren met opdoen van werkervaring. Er zijn wel wat vragen over de gepresenteerde businesscase: gaat dit daadwerkelijk een besparing opleveren? Enerzijds voor de gemeente: kan dit uit? Is dit reëel? Graag meer inzicht in de achterliggende cijfers. Anderzijds voor de cliënt: wordt het voor hen duurder? Daarnaast is het runnen van een wasserij een vak op zich. Gaat hiervoor een nieuwe organisatie worden opgezet of wordt hiervoor aangesloten bij een bestaande organisatie? Gaan mensen vanuit dit werk doorstromen naar de bijstand?

BewustZW: Is blij met de informatie. De vraag is wel of er uitgegaan wordt van de bestaande vraag, of dat rekening wordt gehouden met een toename en is dit reëel?

PvdA: Het voorstel voor de wijziging van de verordening in verband met was- en strijkservice is passend binnen de voorgestelde maatregelen en het Berenschot rapport. Deze lijn is goed. Over de presentatie huishoudelijke zorg: wat is het aandeel werknemers dat bij een coöperatie werkt. Het moet interessant zijn om bij een coöperatie te werken. Waar doen niet meer huishoudelijke hulpen dit en hoe kunnen we dit bevorderen?

ChristenUnie: Graag een uitleg van het college hoe het komt dat het verschil tussen het bruto loon en de loonkostensom zo groot is.

BurgerBelang: Heeft het gevoel dat het college niet blij de keuze in 2018. Klopt dat?

SP: Evaluatie: Het is goed om te zien dat er wordt gewerkt aan een stelselwijziging. Waarom is bij de voorliggende scenario’s niet de keuze opgenomen om de huishoudelijke zorg binnen de gemeentelijke organisatie te organiseren? Ten aanzien van scenario 6 is de vraag of dit ook een gemeentelijke BV kan zijn. In het overzicht is de relatie aanbieder/cliënt groen geleurd. Dit lijkt in tegenspraak met de bijdrage van de inspreekster. Wasservice: Het is niet hetzelfde als de eigen was gewassen krijgen in je eigen huis. Daarnaast is de SP bang dat de kosten bij de inwoners komen te liggen. De Nibud cijfers wijken daarbij nog wel eens af van de praktijk van de doelgroep. Daarnaast kan dit ook nadelig uitpakken voor de werknemers in de huishoudelijke zorg. Het risico is dat aanbieders de medewerkers minder tijd geven, omdat de was niet meer hoeft te worden gedaan.

ChristenUnie: Wij gaan ervan uit dat de wijziging met betrekking tot de was- en strijkservice pas ingaat op het moment dat de zorg anders is georganiseerd.

SP: Er moeten voorwaarden worden gesteld. De SP is kritisch over het uit het stelsel halen van de was- en strijkservice en dit over te laten aan de markt.

CDA: Is benieuwd naar het indicatieprotocol. De score op de kaders is mager; het CDA ziet dit graag nader uitgewerkt voor de bespreking op 30 november. Welk bedrijf gaat de was- en strijkservice uitvoeren? Er zijn nadere vragen over de kosten van de was- en strijkservice: is er daarbij rekening mee gehouden dat de wasmachine die mensen hebben aangeschaft blijft staan, dat kleding gemerkt moet worden. En is er aandacht voor communicatie: weten mensen straks dat deze service bestaat. En hoe wordt het uitgelegd aan de mensen met een indicatie?

GroenLinks: Is de wethouder zelf tevreden over de stand van zaken, met name over de ontwikkeling naar coöperaties? Graag ook meer inzicht in de financiële gegevens met betrekking tot de was- en strijkservice: hoeveel levert dit nu op? En gaat dit ten koste van een half uurtje contact met een huishoudelijke hulp?

Stadspartij: Hoe gaan we de kaders en uitgangspunten verbinden met scenario’s. Graag ook uitwerking van het scenario dat de huishoudelijke hulp in eigen dienst wordt georganiseerd.

College: Het college ziet enige vooruitgang, maar we zijn er nog niet.

Het werken met een veertiental aanbieders maakt het lastig om met elke aanbieder goed contact te houden en om aan alle uitgangspunten te voldoen. Er is wel een verschil met de situatie in 2018; toen was het veel onrustiger. Met de uitwerking van de scenario’s bedienen we zowel de zorgverleners als de mensen die ondersteuning behoeven. Er zijn goede redenen om hiermee verder te gaan en te bekijken hoe we dit stelsel verder kunnen verbeteren.

Er is een groot verschil in het tarief dat we betalen en de loonsom: voor een groot deel hebben we dit inzichtelijk, omdat organisaties dit moeten laten zien. Op sommige punten is dit verklaarbaar; er zijn andere punten waarover twijfels bestaan of wij daaraan moeten meebetalen.

Bij de eigen bijdrage voor de was- en strijkservice zijn we in de businesscase uitgegaan van de norm van het Nibud; de uiteindelijke bijdrage bepalen we zelf. Alle kosten zijn hierin meegenomen; de realiteit is wel dat dit niet voor iedereen hetzelfde uitpakt.

Het is de bedoeling de was- en strijkservice als algemene voorziening in te voeren per maart 2021. Dan is de huidige overeenkomst voor de huishoudelijke zorg nog niet afgelopen. Wijzigingen in de huishoudelijke zorg vinden wel plaats op basis van het nieuwe indicatieprotocol en dit gaat dus pas in als de situatie van een inwoner opnieuw is beoordeeld.

Met de ontwikkelingen als vergrijzing/toename van aanvragen wordt over de gehele linie rekening gehouden.

Het aandeel van werknemers dat werkt in een coöperatie is mede afhankelijk in hoeverre deze manier van werken ook bij medewerkers past. Niet iedereen voelt zich prettig bij een positie als zelfstandige, anderen juist wel. Daarnaast blijven cliënten vaak bij de hulp die ze al kennen, ongeacht voor welke organisatie deze werkt. Een verschuiving gaat daarom ook niet zo snel.

Het indicatieprotocol wordt opgesteld aan de hand van onderzoeken van KPMG en HHM. De gemeente Zutphen wil maatwerk blijven leveren. Daarbij willen we rekening houden met een ½ uur overlegtijd met de cliënt. Meer duidelijkheid is daar nu niet over te geven; dit is afhankelijk van de situatie van inwoners.

Het scenario dat de huishoudelijke hulp georganiseerd wordt binnen de gemeentelijke organisatie wordt meegenomen in de uitwerking van de scenario’s.

Er zijn voor de was- en strijkservice verschillende scenario’s doorgerekend, uitgaande van lage, hoge en midden-instroom. In alle gevallen levert dit een besparing van 25% op. De achterliggende informatie kan met de raadsleden gedeeld worden, voor zover dit al niet bij de stukken zit.

De groene aanduiding in het overzicht achter relatie aanbieder/cliënt is gebaseerd op gesprekken met de aanbieders. Het duidt op de vrijheid van de aanbieder om in overleg met de cliënt afspraken te maken hoe de totale omvang van de hulp wordt ingezet. We zijn nog bezig met enquêtes onder medewerkers en cliënten; het zou kunnen dat dit beeld aan de hand daarvan moet worden bijgesteld.

SP: Betekent dit dat aanbieders in overleg met de cliënt de vrijheid hebben om te besluiten om een lager aantal uren in te zetten dan is toebedeeld?

College: Nee, dat kan niet.

De voorzitter sluit de discussie en concludeert:

 • Dat op 30 november over dit onderwerp opnieuw wordt gesproken in een forum
 • De verschillen in het tarief worden nog tegen het licht gehouden
 • Er wordt een scenario 7 toegevoegd voor het organiseren van huishoudelijke hulp binnen de gemeentelijke organisatie.
 • De financiële gegevens bij de berekening van de besparingen op de was- en strijkservice worden beschikbaar gesteld.

Is het voorstel Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice rijp voor behandeling in de raad?

VVD: De vraag over de eigen bijdrage moet hierin worden meegenomen en is nog niet voldoende beantwoord. Dit is noodzakelijk voor een besluit over het voorstel. Gezien de termijnen wordt voorgesteld dit kort in het forum van 26 oktober te laten terugkomen en dan te agenderen voor de raad van 9 november.

BewustZW stelt een schriftelijke ronde voor, om dit dan op 21 oktober in de raad aan de orde te laten komen.

Conclusie: Voorstel is nog niet rijp voor besluitvorming in de raad. Nogmaals behandeling in forum van 26 oktober. Behandeling in raad van 9 november. Er is geen raadsvergadering op 21 oktober.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 06-10-2020

Behandeld in