Pagina delen

Forumverslag 06-10-2014

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit oktober 2014 (06-10-2014)

Datum 06-10-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is in gesprek met elkaar te gaan over het onderwerp. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan nog maar net begonnen te zijn maar dat het goed te zien is dat de organisatie al het nodige heeft bijgedragen aan de 5 deelprogramma’s van Zutphen vooruit. Het college stapt eigenlijk op een rijdende trein. De hele organisatie doet mee en iedereen wil iets betekenen binnen het proces van verandering. Het college merkt ook dat de wereld om ons heen aan het veranderen is en daar moeten wij op inspelen. We moeten als organisatie ook zaken aan anderen kunnen en durven overlaten. Tijdens een rondgang door de gemeente de afgelopen weken heeft het college gezien dat er al veel organisaties zelf al bezig zijn met het organiseren van activiteiten. Dit moeten we als gemeente natuurlijk stimuleren. De raad krijgt ook een andere rol. Raad moet een rol gaan zoeken. Raad moet meer naar initiatief groepen/organisaties toe gaan om te vragen hoe het gaat en of wij als gemeente wat kunnen betekenen.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris de heer Jansen. De veranderende samenleving vergt veel van ons als organisatie, zoals meer creativiteit van de medewerkers, meer digitaal en transparanter werken. We moeten ook steeds meer doen voor minder geld en middelen. We zijn klaar met het in beeld brengen van de basis en de randvoorwaarden en nu gaan we stappen zetten. Van de medewerkers worden meer competenties en vaardigheden verwacht. Dit doen we door strategische personeelsplanning. Voor nu hebben we gezegd geen gedwongen ontslagen maar wel gedwongen mobiliteit. We inventariseren welke talenten een medewerker heeft. Er zit veel potentie in de organisatie die we nu niet aanwenden. We moeten oefenen met de nieuwe rollen die we krijgen, maar ook doen we een beroep op burgers met kennis van zaken. De zogenaamde profi-burgers. In Zutphen zijn genoeg van deze burgers die ook nog eens willen meedoen. Zie als voorbeeld het project Helbergen. Ook als voorbeeld het wijkontwikkelingsplan De Hoven waar de wijkraad zelf het initiatief heeft genomen. Het betreft hier meer overheidsparicipatie dan burgerparticipatie. We moeten als gemeente gebruik maken van de potentie van die samenleving in zich heeft.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Schutte voor het geven van een korte presentatie over het onderwerp.

De voorzitter vraagt aan mevrouw Schutte om aan te geven wanneer er begonnen is met het project Zutphen vooruit.

Mevrouw Schutte geeft aan dat dit in april/mei 2013 is geweest.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties tot het stellen van vragen of het starten van een discussie.

Stadspartij begrijpt dat het een enorme opgave is en wenst het college veel succes en sterkte bij de uitvoering ervan. De Stadspartij maakt zich wel zorgen bij activiteit/project 2 van het deelprogramma Basis op orde. Wat wordt er bedoeld met “Deze onderdelen staan op oranje door niet beïnvloedbare externe factoren”?

Mevrouw Schutte geeft aan dat dit wel aan haar is uitgelegd maar dit nu even niet paraad heeft. Ze zegt toe dit uit te zoeken en de raad te laten weten.

PvdA geeft aan het een goed verhaal te vinden met veel algemeenheden. Zijn er ook knelpunten te noemen.

De secretaris geeft aan dat de bezuinigingen, de nieuwe rolinvulling en de transitie van het sociaal domein knelpunten zijn. Onvoorspelbaarheid is ook een knelpunt met als voorbeeld de komst van het AZC. Dit soort projecten breken in op de planning en vragen veel extra inzet de medewerkers.

PvdA vraagt de secretaris of hij wel optimistisch is over de afloop.

Secretaris is optimistisch over de commitment en de gedrevenheid van de medewerkers. Wel is het nodig los te komen uit de comfortzone en in beweging te komen.

Het college vult aan dat er voorkomen moet worden dat we de organisatie gaan bevriezen voor een aantal jaren. Er moet een goede doorloop blijven bestaan. Jongeren moeten aan bod kunnen komen. Dit kan een knelpunt worden als we hier niet mee doen.

Het CDA wil graag weten hoe het staat met het ziekteverzuim.

De secretaris geeft aan dat het ziekteverzuim trendmatig daalt. Zutphen heeft een historie om met het ziekteverzuim altijd 1 tot 1 ½ % boven het landelijke gemiddelde te zitten. Nu is er een dalende trend te zien en zitten we gelijk aan het landelijk gemiddelde van middelgrote steden. Via sociale plannen en bonden moeten we dit goed regelen.

VVD geeft aan dat de tussenevaluatie bijna lijkt op een eindevaluatie alles staat op groen. VVD wil graag en punt toevoegen en wil ook weten hoe we dit gaan bespreken. 60% van de begroting besteden we uit. Dit betreft allemaal inkoop en aanbesteding en daar heb je dus als gemeente dagelijks mee te maken.  Ook de raad moet zich gaan beraden over de maatschappelijke doelen. Hoe gaan we als raad om met die opdrachtgevers rol? Vallen er straks gaten in het beleid? Hoe gaan we met elkaar om in deze veranderende samenleving? Graag wil de VVD hierover in discussie gaan.

D66 wil hier op aanvullen dat het dan belangrijk is een overzicht te hebben van alle samenwerkingsverbanden. Is die er en zo ja waar is die te vinden?

De voorzitter geeft aan dat er in het presidium ook gesproken is over inkoop en aanbesteding.

GroenLinks geeft aan dat er op 30 oktober een informele workshop zal zijn over inkoop en aanbesteding.

De secretaris geeft aan dat de opmerking van de VVD terecht is en dat er straks 50 tot 60% van de begroting door andere partijen wordt uitgegeven. Het college gaat hierover met de raad in gesprek op basis van de nota van de verbonden partijen en de rol van de raad als controlerende partij. Vragen als democratische legitimatie en hebben we nog wel grip op de situatie moeten zeker besproken worden. Daarnaast gaan we steeds meer in ketens werken en is het de vraag hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan gaan waarmaken. Vertaald naar de organisatie vraagt dit ook allemaal nieuwe competenties van de medewerkers. Minder project begeleiden maar meer proces begeleiden. Dit vraagt iets wezenlijk anders van de medewerker en organisatie.

Mevrouw Schutte geeft aan dat er een overzicht bestaat met daarop alle samenwerkingsverbanden. Mevrouw Schutte zegt toe dit aan de raad te sturen.

GroenLinks wordt blij van de woorden van het college, meer samen en meer sociaal. GroenLinks is benieuwd hoe de andere partijen denken over de veranderende rol van de raad.

D66 geeft aan als partij een Route66 te hebben waarin een stelsel van afspraken zitten. Één van de afspraken is eens in de 2 weken contact te zoeken met de wijken en de burgers om zo op te hoogte te blijven van wat er speelt in de samenleving.

GroenLinks geeft aan dit ook te doen maar vraagt de partijen om meer ervaringen met elkaar te delen en zo makkelijker in gesprek te komen over de rol van de raad in de samenleving.

Mevrouw Schutte geeft als voorbeeld aan dat we als gemeente een aantal burgers hebben uitgenodigd om eens samen met de gemeente in gesprek te gaan en te spiegelen. Puur om van te leren en niet naar aanleiding van projecten. Zo komen we te weten hoe we ons verhouden ten opzichten van elkaar.

Volgens het CDA ligt er nog al wat aan kaders. Hoe controleer je die nu zonder te controleren te worden.  Het CDA ziet een spanningsveld ontstaan tussen effectief middelen uitgeven maar niet te controlerend te zijn en partijen belemmeren in hun vrijheid.

De Stadspartij geeft aan dat het lastig is om initiatieven of wilde ideeën die niet stroken met de kader,s bij ambtenaren kwijt te kunnen en vraagt om meer bereidheid om mee te werken of te denken. Al is het alleen maar een doorverwijzing.

De secretaris geeft aan dat dit klopt. Dit vraagt ook lef van een medewerker, buiten de gebaande paden denken, maar bestuurlijk moet hiervoor ook ruimte gegeven worden. De organisatie is nu wat moeilijk toegankelijk maar dit moet wel veranderen. De makelaarsfunctie kan ook beter.

Het onderwerp is voldoende besproken en de voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein (06-10-2014)

Datum 06-10-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters en A.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke en E. Müller
D66G.I. Timmer en C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz en M.K. van Straten
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie JansenA.W. Jansen en T. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Ten aanzien van de vergaderorde legt hij uit dat iedere fractie weliswaar met twee personen aan de vergadertafel mag plaatsnemen, maar dat slecht één persoon als woordvoerder fungeert.

De voorzitter verwijst naar de presentatie van de beleidsplannen en de verordeningen, die op 22 september heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze presentatie heeft het College een laatste aanpassing doorgevoerd in de conceptstukken bij dit agendapunt. De Raad wordt voorgesteld om de verordeningen en beleidsplannen vast te stellen.

Vanmiddag is in het Presidium besloten dat de besluitvorming niet vanavond plaatsvindt, maar op 13 oktober a.s. Er is voor deze verdaging gekozen omdat de antwoorden op de gestelde vragen vanmiddag pas om half vier zijn ontvangen.

Concept-amendementen kunnen bij de bespreking betrokken worden. De raad heeft een brief van de Rekenkamercommissie ontvangen inzake monitoring van de decentralisaties.

Het college geeft een korte toelichting op de per 1 januari beoogde situatie.

Verder geeft het college aan dat het de bedoeling is dat de discussie in het Forum van vanavond zich toespitst op de beleidskeuzes en verordeningen op grond waarvan het college zich kan richten de voorbereidingen ten behoeve van de invoering per 1 januari a.s.

Alle zorgvragers, die nu op grond van de Wmo of de Participatiewet hulp krijgen, zijn geïnformeerd dat de zorgverlening vanaf 1 januari 2015 doorloopt. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Dat betekent echter niet dat de zorgverlener altijd dezelfde persoon blijft. Daar waar de indicaties aflopen, wordt met betrokkenen gesproken over het vervolg. Ook voor nieuwe hulpaanvragen en voor nieuwe zorgvragers moet op 1 januari duidelijk zijn waar ze terecht kunnen. Wat dit betreft zal voor duidelijke informatie worden gezorgd, zodat iedereen weet waar hij/zij terecht kan.

De sociale wijkteams bestaan reeds deels. Diverse organisaties hebben de opdracht gekregen om zich door te ontwikkelen teneinde samenhang in de zorg te realiseren.

Tussen nu en 1 januari 2015, maar ook in 2015 blijft het college op informele avonden met de gemeenteraden van Zutphen en Lochem in gesprek en zal voorts tijdens de formele bijeenkomsten, de raad actief informeren over onderwerpen die het college en de raad belangrijk vinden.

De SP geeft aan dat het belangrijkste punt voor de SP de huishoudelijke zorg betreft. De SP heeft een amendement ingediend aangezien het standpunt van de SP veel stelliger is dan de formuleringen in het beleidsplan. De SP heeft vervolgens een petitie opgesteld en in de wijken steun gevraagd voor dit amendement. De SP heeft in een periode van tien dagen 1.894 handtekeningen verzameld.

De tekst van het amendement luidt: “In Zutphen blijft de huishoudelijke zorg behouden als gemeentelijke voorziening’’. Hiermee wordt een wijziging op het beleidsplan Wmo beoogd.

Dat wil niet zeggen dat de SP niets wil veranderen en alles wil houden zoals het nu is. De SP is benieuwd naar de reacties van de overige partijen.

In het collegeakkoord is gesteld dat professionals een centrale rol vervullen bij de indicatiestelling. De SP weet dat de indicering soms telefonisch gebeurt door consulenten van het Plein. De fractie vraagt of de wethouder van mening is, dat deze Wmo-consulenten de “professionals” zijn waarvan in het college-akkoord melding wordt gemaakt. Als dat niet het geval is, wil de SP graag weten op welke professionals hier dan wel wordt gedoeld. De SP wil in ieder geval voorkomen dat ambtenaren gaan bepalen of zorg wordt geïndiceerd. Ambtelijk kunnen in de besluitvorming immers budgettaire motieven meespelen.

De SP gaat ervan uit dat alle zorginstellingen waar de gemeente mee samenwerkt, voldoen aan de Wet Normering Topinkomens, WNT. De SP wil hier graag duidelijkheid over krijgen, want uit eigen onderzoek is gebleken dat enkele instellingen daar niet aan voldoen.

De ChristenUnie constateert dat er veel werk is verzet en acht de voorliggende stukken een compliment waard. De meeste ‘spanning’ zit echter niet in de voorliggende stukken, maar in de daadwerkelijke uitvoering per 1 januari. Het is bij een dergelijk grote transitie bijna een gegeven dat er zaken mis zullen gaan. Daar zal de raad dan ook heel alert op moeten zijn en actie op moeten ondernemen.

Voor de ChristenUnie is de identiteitsgebonden zorg belangrijk. Het zou mooi zijn als expliciet wordt aangegeven dat ook gebruik kan worden gemaakt van identiteitsgebonden zorg. De ChristenUnie hoort graag de toezegging van de wethouder wat dit betreft.

Spreker verwijst naar het amendement van de SP. De ChristenUnie begrijpt de strekking hiervan. Ook de ChristenUnie wil dat huishoudelijke hulp behouden blijft voor de inwoners van Zutphen. In het collegeakkoord is echter opgenomen dat er ook gekeken moet worden naar andere vormen van hulpverlening. Het is een dilemma dat nog niet bekend is hoe een en ander precies ‘uitpakt’, zodat er nog geen plan B gemaakt kan worden. De strekking van het amendement is goed, maar het is lastig om in dit stadium reeds zaken te ‘bevriezen’. Als de voortzetting van de huishoudelijke hulp in het geding komt, moet de gemeente in staat zijn maatwerk te leveren. In dat geval zou het ‘bevriezen’ nadelig kunnen uitwerken. De ChristenUnie verwijst naar het grote aantal handtekeningen en is van menig dat het hiermee afgegeven signaal serieus moet worden genomen.

Het CDA verwijst naar het amendement van de SP. Het CDA begrijpt de zorg, die zich ook uit in het grote aantal handtekeningen. Dat neemt niet weg dat het uitgangspunt is, dat voorzieningen geen voorzieningen meer zijn, maar oplossingen worden en dat het niet voor iedereen hetzelfde blijft. Uitgangspunt blijft dat iedereen die hulp die nodig heeft, die hulp ook krijgt.

Het CDA wil openhouden dat dit op een andere manier kan worden ingevuld. Voor dit moment ziet de fractie geen reden om voorliggend amendement aan te nemen. Mocht een en ander op grote schaal mislopen - wat het CDA niet verwacht - dan kunnen altijd nog maatregelen genomen worden.

De beleidsplannen en verordeningen zien er goed uit. Het CDA is blij met de opgenomen hardheidsclausule. Dat neemt echter niet weg dat het CDA wel zorgen heeft over de taken van de professionals, die er met deze nieuwe manier van werken nieuwe taken bij krijgen. Zij hebben daar ondersteuning bij nodig.

In de stukken wordt onvoldoende aandacht geschonken aan scholing. Het CDA is van mening dat het mogelijk moet zijn om te controleren of er voldoende scholing wordt aangeboden en gevolgd. Derhalve stelt het CDA voor om tijdelijk een ‘meta-regisseur’ aan te stellen die professionals gaat ondersteunen en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken. Dat kan bijvoorbeeld een ambtenaar die de overkoepelende taken in het oog gaat houden. Deze functionaris houdt toezicht op een eenduidige werkwijze van de wijkgerichte teams, begeleidt, coördineert en monitort hulpverleningsprocessen, adviseert de wethouder en signaleert problemen in het proces. Ook stimuleert hij het tijdig afschalen van zorg.

Het CDA heeft zorgen over de bereikbaarheid van hulp en de kennis van de sociale kaart. Afgevraagd wordt hoe burgers kunnen weten uit welke zorg ze kunnen kiezen, maar ook hoe hulpverleners weten wie hulp nodig heeft. Spreker vraagt of de toegang goed is geregeld, iedereen op tijd hulp vraagt en wil graag weten of in voldoende mate ‘achter de voordeur’ wordt gekeken. Tevens maakt het CDA zich zorgen over het overbelast raken van mantelzorgers. Ook hierbij kan de regisseur een rol spelen.

Het CDA maakt zich zorgen over de communicatie. De burgers en de professionals moeten nú worden geïnformeerd op een concreet niveau. Spreker adviseert de informatie op een goed vindbare plek op de gemeentelijke website te plaatsen en voorts de krant en de media, zoals twitter, in te zetten. Ook het instellen van een tijdelijk informatienummer lijkt zinvol.

Afgezien van de hiervoor genoemde zorgpunten kan het CDA zich redelijk vinden in het voorgestelde beleid.

GroenLinks constateert dat een deel van de vragen van de fractie reeds beantwoord is, maar de tijd heeft ontbroken om deze te kunnen bestuderen.

GroenLinks is geen voorstander van het afschaffen van huishoudelijke hulp, maar vindt het lastig er iets uit te lichten. De fractie vindt dat alles bespreekbaar moet zijn. GroenLinks sluit zich aan bij de zorgen die voorgaande sprekers hebben geuit.

GroenLinks verwijst naar de vraag inzake de stresstest. In het antwoord wordt aangegeven dat dit nader zal worden bekeken. De fractie vindt dit antwoord nogal vaag en zou hier graag meer over vernemen.

Er wordt gezegd dat het nodig is dat de formatie van het AMK overgaat naar het nieuwe AMHK. GroenLinks is benieuwd wat bedoeld word met ‘overgaan’ en hoe hard de afspraken zijn.

GroenLinks vindt het belangrijk dat het PGB serieus wordt genomen.

Over de preventie is nog niet veel bekend en de fractie informeert naar de plannen op het gebied van de GGZ en breder voor de toekomst.

De Stadspartij complimenteert het College met de voorliggende stukken, maar voegt daar aan toe dat de vertaalslag naar de uitvoering nog veel vragen oplevert. De fractie heeft de antwoorden op de vragen nog niet kunnen lezen in het e-mailbericht van het College.

De Stadspartij wil meer inzicht in de stappen welke genomen gaan worden. De huidige onduidelijkheid leidt tot de verzuchting: als de gemeente al niet weet hoe een en ander er uit komt te zien, hoe moeten cliënten en zorgaanbieders dat dan weten? In ieder geval acht de fractie het belangrijk om de zorgvragers zo snel mogelijk te laten weten dat in 2015 de zorgvoorziening gewoon wordt gecontinueerd.

De Stadspartij verwijst naar beleidskeuze 62. Hier is gesteld: “We stellen voorwaarden aan het betrekken van jeugdhulp van een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de PGB-vrager”. De vraag is welke voorwaarden dat zijn. In de Wmo Verordening staan de voorwaarden duidelijk aangegeven. Bij de Verordening Jeugd is dat niet het geval.

De Stadspartij dient samen met andere fracties een motie in, inhoudende een opdracht aan het College om er zorg voor te dragen dat het PGB voor iedereen beschikbaar blijft. Daarbij wordt ook gerefereerd aan situaties waarin ouders vergaande zorg moeten verlenen aan hun kind.

Vervolgens gaat de Stadspartij in op het amendement inzake de huishoudelijke hulp. Er is voorgesteld dat de tekst over huishoudelijke hulp in het beleidsdocument Wmo aangepast zou worden. Er is vorige keer over gesproken dat er drie scenario’s voorgelegd zouden worden en dat de Raad op basis daarvan een afgewogen keuze kan maken. De Stadspartij staat achter een keuze tussen de scenario’s; de stelling dat huishoudelijke hulp voor iedereen beschikbaar moet blijven, is echter te kort door de bocht. De Stadspartij had de scenario’s graag in het beleidsstuk terug gezien en geeft aan dat duidelijker benadrukt dient te worden dat zorgvuldig met de huishoudelijke hulp om moet worden gegaan.

De fractie kan op dit moment niet inschatten of zoals het College aangeeft: “Alles per 1 januari goed komt” en vraagt of de contracten met de zorgaanbieders inmiddels zijn gesloten. Voorts vraagt spreker hoe de continuïteit gewaarborgd is als zorgaanbieders hun zorg niet meer kunnen continueren.

D66 complimenteert het college met de voorliggende stukken. Ook D66 heeft de schriftelijke beantwoording nog niet kunnen lezen. Het is dus denkbaar dat de vragen van de fractie mogelijk ‘dubbelingen’ opleveren met eerder gestelde vragen.

D66 verwijst naar het amendement van de SP. D66 vindt het van belang dat er goede zorg wordt verleend, maar wil de discussie openhouden over de manier waarop huishoudelijke hulp wordt ingevuld. Het amendement van de SP heeft tot gevolg dat andere mogelijkheden voor het aanbieden van huishoudelijke hulp niet bekeken worden.

D66 heeft met de Stadspartij en GroenLinks een motie over de eigen regie bij het PGB ingediend. Bij degenen die een PGB hebben, bestaat grote onrust. Sommige PGB-indicaties lopen af in februari of maart 2015. Betrokkenen hebben nog geen gesprekken gehad met de gemeente. D66 wil graag weten wanneer deze gesprekken gaan plaatsvinden?

D66 gaat in op de beleidsplannen. De fractie hecht aan een goede klachtenregistratie en stelt voor dat deze niet één maar twee keer per jaar wordt geëvalueerd.

In het Forum van 22 september heeft het college aangegeven dat zij de inkomensgrens naar 120 procent willen verhogen, maar in het beleidsplan worden twee opties aangegeven (110 procent en 120 procent). Het college geeft daarbij aan, de optie van 110 procent te willen handhaven. Met deze niet eenduidige informatie is niet meer duidelijk wat het College wil. D66 wil graag het huidige beleid voortzetten.

In reactie op de schriftelijke vragen van D66 over huishoudelijke hulp is een brief van het college ontvangen dat deze vragen vanwege de hoge werkdruk verlaat beantwoord zullen worden. De fractie benadrukt deze antwoorden graag vóór de raadsvergadering van 13 oktober te ontvangen.

In de beleidsstukken wordt aangegeven dat er naar gelang de vraag een wisseling van expertise in de gebiedsgerichte sociale teams kan plaatsvinden. De vraag is wie hier de regie over gaat voeren en hoe dit eruit zal gaan zien.

Fractie Jansen heeft nog geen kennis genomen van de moties en kan hierover dus ook nog niet oordelen. De fractie deelt de zorg over de uitvoering. Er leven bij belanghebbenden veel vragen en de antwoorden hierop ontbreken. De gemeente heeft als taak de mensen mee te nemen in het proces.

Vervolgens gaat de fractie in op het amendement van de SP. Naar aanleiding hiervan wil de fractie wil weten of de vertaling van het collegeakkoord één op één is overgenomen in het voorliggende voorstel.

De PvdA sluit zich aan bij de complimenten die de vorige sprekers hebben geuit. Er moet snel duidelijkheid ontstaan en de verordening moet zo snel mogelijk worden vastgesteld zodat de uitwerking ter hand kan worden genomen.

De PvdA heeft behoefte aan duidelijke evaluatiemomenten wanneer de transities eenmaal in gang zijn gezet. De toezegging dat de raad na 1 januari goed geïnformeerd blijft, is van groot belang en geruststellend.

De verhoging van de inkomensgrens voor kwijtschelding levert een interessante discussie op, mede gezien het effect op de armoedeval. Het is jammer dat D66 er bij voorbaat voor kiest het huidige niveau te handhaven. De fractie verwacht dat als de inkomensgrens verhoogd wordt naar 120 procent van het minimumloon de armoedeval van mensen met een uitkering juist verkleind wordt. De PvdA is benieuwd naar het inzicht in de effecten van de aanpassing van de inkomensgrens.

De PvdA steunt de motie van GroenLinks ‘Right to Challenge’. De fractie vindt de motie over het PGB weliswaar sympathiek, maar is wel benieuwd wat een ruimhartig PGB-beleid financieel betekent.

Vervolgens gaat de fractie in op het amendement van de SP en geeft aan dat het signaal dat met de opgehaalde handtekeningen wordt afgegeven serieus genomen dient worden. Het amendement geeft echter te veel het signaal af dat alles moet blijven zoals het is, al weet de PvdA dat dit niet zo is bedoeld.

De PvdA gaat akkoord met het voorstel en benadrukt een goede voortgang belangrijk te vinden.

De VVD dankt het college voor het vele werk dat is verricht.

Het is belangrijk dat de raad goed geïnformeerd wordt over de uitvoering van de plannen. De VVD is teleurgesteld dat de beantwoording van de vragen zo laat is gebeurd. Hierdoor kan op dit moment niet goed op de antwoorden gereageerd worden.

Het CJG krijgt een belangrijke rol en de fractie wil weten of de organisatie op 1 januari startklaar is.

Verder heeft de fractie vernomen dat er een speciale raadssessie rond dit thema wordt georganiseerd en wil zo spoedig mogelijk weten wanneer deze plaats zal vinden.

De fractie realiseert zich dat beleidsplannen niet alles tot in detail kunnen beschrijven. Het is echter belangrijk dat een goede en adequate oplossing kan worden geboden in geval iemand tussen de wal en het schip terecht dreigt te komen. Er moet voor gezorgd worden dat voor dergelijke situaties een plan klaarligt.

Voorts wil de fractie weten hoe de communicatie gaat verlopen en ziet graag wat dit betreft een tijdsplanning tegemoet.

De fractie gaat in op het amendement van de SP en geeft aan respect te hebben voor de handtekeningen en begrip voor de zorgen van betrokkenen. Het amendement is echter prematuur. De SP heeft de inhoud weliswaar genuanceerd, maar er staat wel letterlijk in het amendement: “In Zutphen blijft de huishoudelijke hulp behouden als gemeentelijke voorziening.”

De fractie pleit voor een goede monitoring en een goede informatievoorziening naar de raad.

Burgerbelang complimenteert de betrokken ambtenaren en het college. Ook Burgerbelang maakt zich zorgen over de uitvoering.

Het amendement van de SP roept verbazing op bij Burgerbelang. Blijkbaar heeft de SP éérst handtekeningen verzameld bij de burgers en wendt zich pas daarna tot de raadsleden.

Burgerbelang leest in de toelichting op de beleidsplannen dat veel zaken nog niet geregeld zijn. De fractie vraagt zich af of deze niet geregelde zaken in het overzicht zijn verwerkt en wil verder graag weten wanneer de raad deze uitwerking tegemoet mag zien? Als deze zaken aan het overzicht ontbreken, dienen deze te worden toegevoegd. Daar hoort bijvoorbeeld de vrouwenopvang bij en het beschermd wonen. Onduidelijk is of dit is geregeld en zo ja, hoe het is geregeld. Zo nee: is een en ander dan wel per 1 januari gereed? Spreker informeert in dit kader voorts naar de concrete bedragen van middelen die zijn bestemd.

In het onderdeel ‘inkomensondersteuning’ geeft het College aan dat de bandbreedte die de landelijke regelgeving biedt ruimhartig wordt ingevuld. De fractie vraagt een nadere uitleg naar de betekenis van deze uitspraak. Kortom: wat is de bandbreedte? Wat is de invulling? Wat zijn de percentages?

De fractie mist de rapportage van de rekenkamercommissie en wil graag weten wat het College doet met het advies van de rekenkamercommissie? Voorts vraagt spreker of de raad de antwoorden van het college op de opmerkingen van de rekenkamercommissie vóór 12 oktober mag verwachten?

Burgerbelang maakt zich zorgen over de privacy en vraagt zich af of de privacybescherming voor honderd procent gewaarborgd is.

Het Kabinet heeft voor huishoudelijke hulp een budget van 190 miljoen euro voor de komende twee jaar ten behoeve van de gemeenten beschikbaar gesteld. De fractie vraagt zich af of het college inmiddels een aanvraag heeft ingediend om van deze extra gelden gebruik te mogen maken.

De fractie beseft dat de transitie met de nodige aanloopproblemen gepaard zal gaan, maar geeft daarbij aan dit binnen redelijke grenzen aanvaardbaar te vinden. Spreker informeert naar de maatregelen die het college gaat nemen om deze problemen in de komende periode op te lossen en vraagt voorts naar het bestaan van een plan van aanpak.

Tot slot, vraagt de fractie of het college gebruik gaat maken van de stresstest. Deze moet voor 15 oktober a.s. aangevraagd worden.

De Stadspartij attendeert het college er op dat de vragen van de Stadspartij in de schriftelijke beantwoording niet zijn meegenomen.

Het College dankt de leden van het Forum voor de complimenten en beantwoordt vervolgens eerst de vragen over het armoedebeleid en vervolgens successievelijk de overige vragen.

Er zijn drie vragen gesteld over armoedebeleid. In de beleidsplannen staat dat het voornemen is om de norm van de inkomensgrens op te trekken naar 120 procent. Het is echter slechts een ‘idee’ en het voorstel van het college is om de grens van 110 procent te handhaven. Overigens wordt het armoedebeleid in december samen met de raad herijkt. Het huidige armoedebeleid bestaat uit veel verschillende regelingen. In het kader van de wijzigingen in het sociale domein moet het vangnet opnieuw worden bezien en vormgegeven. In december zijn de financiële consequenties helder, alsmede de keuzes die daarbij worden gemaakt en dan kan dus ook de inhoudelijke discussie gevoerd worden.

Ten aanzien van de langdurigheidstoeslag stelt het college voor om deze zodanig in te richten dat tegemoet wordt gekomen aan de nood. In Zutphen kan men in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag als men gedurende vijf jaar gebruik maakt van de bijstand. De praktijk toont echter dat vijf jaar te lang is. In Lochem heeft men goede ervaringen met een periode van drie jaar. Het college stelt voor de langdurigheidstoeslag terug te brengen naar drie jaar.

Het college gaat niet in op het amendement inzake huishoudelijke zorg. Het college beoogt met de wijze waarop de tekst in het beleidsplan is gewijzigd duidelijk uit te spreken dat huishoudelijke zorg belangrijk is. De discussie zal op basis van enkele scenario’s gevoerd worden. Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het besluit van de raad niet als zodanig in het beleidsplan van het college te verwoorden, omdat dat in Lochem gevoelig zou kunnen liggen. Het college van Lochem heeft ervoor gekozen om het beleidsplan Wmo in de huidige vorm te handhaven.

Met professionals worden ook de mensen bedoeld die in de zorg werken. Het Wmo-team geeft de beschikkingen af. Bij het bepalen wat nodig is in een gezin hebben - waar nodig - professionals die in de zorg werken een actieve rol en zij kunnen ook degenen zijn die met een gezin het plan maken.

De zorgorganisaties waarmee Zutphen contracten afsluit, voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Deze wet kent een overgangstermijn en biedt zorgorganisaties tijd om aan de wettelijke norm te voldoen. Het college is er scherp op dat de zorgorganisaties aan de Wet voldoen.

De gemeente dient voorbereid te zijn op situaties waarbij mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Het college denkt aan het instellen van actie-/crisisteams die flexibel kunnen inspelen op dergelijke situaties.

Identiteitsgebonden zorg is wettelijk verankerd. Elke aanbieder die voldoet aan de door de gemeente gestelde kwaliteitsnormen kan een contract met de gemeente afsluiten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van het PGB. De keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg is geborgd. De vraag van de ChristenUnie was om daarvoor een kleine regel op te nemen in het beleidsplan. Het college meent dat het niet nodig is regels die in de wet staan,  op te nemen in het beleidsplan.

Scholing en ondersteuning geldt voor Jeugd, het Wmo-team en de sociale wijkteams.

In plaats van het aanstellen van een meta-regisseur zal gewerkt worden met expertiseteams en crisisteams. De zware ‘multiproblem-plusgevallen krijgen te maken met specifieke procesregie. Alles is erop gericht om in een vroegtijdig stadium te signaleren en ‘achter de voordeur’ te komen.

De communicatie naar de professionals en de mensen waar het om gaat, is belangrijk. Voor de professionals is op 10 november een brede werkconferentie georganiseerd die erop is gericht de professionals te informeren over onder andere werkprocessen en afspraken die uitgewerkt zijn.

Als het communicatieplan gereed is, zal dit ter informatie aan de raad worden gestuurd.

Het college zal tijdens de raadsbehandeling op maandag 13 oktober 2014 ingaan op de Stresstest Jeugd.

De afspraken over de formatie vertrouwensartsen AMHK zijn nog niet formeel. Derhalve kan het college daar nog geen mededelingen over doen.

Het college erkent het belang van preventie. In de bijstellingsnota wordt daarover een passage opgenomen.

Het lijkt er op dat de vragen van de Stadspartij niet goed terecht zijn gekomen. Het college zal ook deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

In de contracten met de aanbieders is geregeld hoe overdracht van gegevens moet plaatsvinden, indien de aanbieder de afgesproken zorg niet meer kan leveren. Op de vraag van Burgerbelang of de gemeente dan aansprakelijk is, antwoordt het college dat als het niet gaat over verplichtingen die de gemeente eventueel niet is nagekomen, geen claim bij de gemeente neergelegd kan worden. Er zijn geen volumecontracten, maar raamcontracten afgesloten.

Er wordt zo snel mogelijk gesproken met de zorgvragers die een indicatie hebben die begin 2015 afloopt. Als het de gemeente niet lukt om deze personen op tijd te persoonlijk te spreken over vervolgafspraken, zal het PGB worden verlengd.

D66 merkt op dat de mensen willen weten waar zij aan toe zijn. Het is dan ook belangrijk dat zij zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd worden. De fractie heeft vertrouwen in de woorden van het college, maar dringt er op aan dat de gemeente betrokkenen een brief stuurt over wat er staat te gebeuren.

Het college geeft aan dat dit zal gebeuren, maar eerst moet de raad volgende week het beleid en de verordeningen vaststellen.

Het college zegt een tweejaarlijkse terugkoppeling van de klachtenregeling toe

Het lukt het college niet de schriftelijke vragen over de huishoudelijke hulp voor 13 oktober te beantwoorden.

De crisishulp huiselijk geweld, ook voor ouderen, verloopt via het AMHK.

De regie over de wisseling van de expertise binnen de sociale wijkteams is nog in uitwerking. Stichting Perspectief krijgt de opdracht om samen met de andere partners de doorontwikkeling vorm te geven. De basis voor de teams wordt gevormd door wijkscans. Er zullen wijkteams geformeerd worden, die bekend zijn met de situatie in de wijk. De expertise wordt daarop aangepast. De regie ligt bij de gemeente.

Het college heeft de motie “Right to Challenge” nog niet gezien.

Het college heeft de regionale afspraken die nog gemaakt moeten worden in beeld. Bij de transformatie, ontwikkeling en vernieuwing om de zorg bestendig te houden, hoort een ontwikkelagenda. Het College heeft afspraken gemaakt met de aanbieders ten aanzien van deze ontwikkelagenda.

De reactie van de rekenkamercommissie is pas onlangs ontvangen en komt aan de orde tijdens de raadsvergadering op 13 oktober. Het is nog niet bekend of de vragen schriftelijk worden beantwoord, dan wel mondeling tijdens het debat.

Het college zal bij het Rijk een aanvraag indienen voor toekenning van gelden uit het budget voor huishoudelijke hulp.

Het is spijtig dat de beantwoording van de vragen zo laat heeft plaatsgevonden. Het Presidium heeft besloten dat de vragen volgende week in één totaalpakket beantwoord zullen worden.

De SP verwijst naar de reacties op het SP-amendement. Er is gesteld dat het amendement de huishoudelijke hulp ‘in beton giet’. De zorg verandert en daar heeft de gemeente voor een deel invloed op. Alle zorgen worden gedeeld, maar de fracties willen blijkbaar pas actie ondernemen als het mis gaat.

D66 geeft aan dat deze conclusie niet terecht is. D66 wil ook rekening houden met andere doelgroepen in het sociale domein en wil de discussie breder trekken dan alleen de huishoudelijke hulp.

De PvdA vraagt de SP of het mogelijk is om het amendement zodanig aan te passen dat de oplossing ‘niet in beton is gegoten’ maar ook naar andere oplossingen gezocht kan worden.

De SP stelt dat het pleidooi voor goede huishoudelijke zorg breder is. De SP wil met het amendement problemen voorkomen. De SP is bereid de tekst van het amendement in die zin aan te passen dat aan de wensen van de overige fracties tegemoet gekomen kan worden.

De SP is het niet eens met Burgerbelang, dat het vreemd is dat SP eerst met een petitie naar de burgers is gegaan en pas daarna naar de raad.

GroenLinks kondigt een motie aan over het recht de gemeente uit te dagen. De gemeente kan actief ruimte maken om burgers zaken zelf - en ook beter – zaken te laten regelen. Op landelijk niveau hebben de PvdA en GroenLinks een amendement ingediend waarmee ‘Right te Challenge’ via de lokale verordening van de Wmo wordt geregeld. Wellicht zou de ‘Right to Challenge op veel meer beleidsterreinen van toepassing kunnen zijn.

D66 legt uit met de motie over het PGB wordt beoogd dat mensen, op het moment dat zij een zorgindicatie krijgen, zij de vrije keuze hebben tussen zorg in natura of een PGB en dat er geen obstakels mogen zijn om die keuze te maken. D66 bedoelt hiermee echter niet “dat iedereen maar van alles mag krijgen”.

Het college is van mening dat het PGB als gelijkwaardig alternatief wordt aangeboden. In de Wmo en de Jeugdwet zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden. De intentie van het college is, dat er lokaal niet veel extra regels moeten gelden naast de wettelijke regels.

D66 is zich bewust van de wettelijke kaders.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo Takennotitie Auditcommissie (06-10-2014)

Datum 06-10-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij dit Forum over het memo Takennotitie Auditcommissie gemeente Zutphen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Houtsma (commissiegriffier).

Aan de hand van een korte presentatie licht de heer Houtsma het memo toe.

De heer Houtsma bespreekt de vraag naar het waarom van een Auditcommissie en wat een Auditcommissie precies is. Vervolgens komt de inrichting van een Auditcommissie aan bod en de relatie tot de reeds bestaande Rekenkamercommissie.

De heer Houtsma geeft aan dat tot op heden een Auditcommissie op adhoc-basis functioneert. Deze mist echter een formeel-juridische basis.

De Auditcommissie is onder meer belast met het aansturen en het toezicht houden op de accountant namens de raad. De Auditcommissie treedt niet in de plaats van de raad maar is een adviescommissie die besluitvorming door de raad kan voorbereiden.

De Auditcommissie kan zich bezighouden met doorontwikkeling van de planning en controlcyclus en heeft de blik op de toekomst gericht.

De voorzitter vraagt of er vragen zijn.

De Stadspartij vraagt een toelichting bij de toezichtsrol van de Auditcommissie op de kwaliteit van de interne beheersing die voorziet in het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

GroenLinks heeft dezelfde vraag als de Stadspartij.

Het CDA geeft aan geen vragen te hebben.

De ChristenUnie vraagt wat de relatie met de nota Verbonden partijen zal zijn.

De SP informeert naar de kosten van de formele instelling van de Auditcommissie.

Burgerbelang geeft aan geen vragen te hebben.

De VVD kan zich goed vinden in de omschrijving van de taken van de Auditcommissie. Het is vooral belangrijk dat er ook ongevraagd geadviseerd kan worden. De Auditcommissie moet zelf afspraken met ambtenaren kunnen maken als zij dit wenst.

De PvdA sluit zich aan bij de woorden van de VVD.

D66 informeert naar de slagkracht van de Auditcommissie. Wat gebeurt er als een advies van de Auditcommissie niet wordt opgevolgd?

Het college onderstreept het belang van de Auditcommissie. Het is belangrijk dat de raad structureel meedenkt over de kwaliteit van de interne beheersing.

De heer Houtsma vindt het gevraagd én ongevraagd adviseren passen bij de positie van de raad als hoogste orgaan binnen de gemeente. Bij die positie hoort een gereedschapskist waar het adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) in moet zitten, ook op het gebied van de bedrijfsvoering.

De Stadspartij vraagt of het adviesrecht van de Auditcommissie zich ook uitstrekt tot de verbonden partijen?

De heer Houtsma antwoordt dat het adviesrecht zich, voorzover het de gemeentelijke bedrijfsvoering betreft, ook tot dit onderwerp kan uitstrekken.

In antwoord op de vraag van D66 naar de slagkracht van de Auditcommissie geeft de heer Houtsma aan dat deze vergroot wordt door een formele basis voor de Auditcommissie.

D66 vraagt of leden van de Auditcommissie onderlegd moeten zijn op het gebied van financiën en economie.

De heer Houtsma antwoordt dat affiniteit met bedrijfsvoering wel gewenst is.

Het college geeft nogmaals aan het belang van de Auditcommissie te onderschrijven inclusief de bevoegdheid om ongevraagd te adviseren. Bij de uitoefening hiervan moet de Auditcommissie zich echter niet gaan bemoeien met de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Het college is verantwoordelijk voor de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd.

De voorzitter vraagt of er nog aanvullende vragen zijn. Dat blijkt niet zo te zijn.

De voorzitter sluit de vergadering. Het memo en de Takenotitie gaan niet voor besluitvorming door naar de raad.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Strategische agenda 2015 - 2018 - Programmabegroting 2015 (06-10-2014)

Datum 06-10-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens wordt het voorliggende stuk kort toegelicht. Het bevat nog niet de accenten uit het huidige college-akkoord. Voorgesteld wordt om maximaal drie bespreekpunten per fractie in te dienen. Vervolgens krijg het college het woord.

Het college meldt dat de bijstellingsnota in de maak is. Hopelijk is deze in november gereed zodat deze in december door de raad vastgesteld kan worden.

Het college geeft aan dat de eerdere vragen van de VVD en Burgerbelang zijn beantwoord.

Het forum krijgt nu de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

D66 merkt op dat de bijstelling notitie volgt en wil graag weten van het college wat men verwacht van de raad.

Het college antwoordt dat de strategische agenda sowieso voor 15 november a.s. bij de provincie moet liggen. De bijstellingsnota met de doorkijk naar de bezuinigingen volgt echter pas in december als gevolg van de lange collegeonderhandelingen.

De ChristenUnie vraagt hoe men verwacht dat de provincie zal reageren op de bijstellingsnota.

Het college antwoordt dat dit geen probleem is zolang de begroting van 2015 maar sluitend is.

Stadsbelang wil graag weten wat de bevolkingsafname en de krimp in de woningbouw betekent voor de bijstellingsnota.

Groen Links vraagt wat het college als een aanvaarbaar niveau van dienstverlening beschouwt.

Daarnaast vraagt men zich af of het doel van een beter bereikbare binnenstad wel behaald wordt nu bezuinigd wordt op de derde rode loper.

Het CDA is tevreden met het stuk. Men wil weten hoe de septembercirculaire doorwerkt op de stukken.

De ChristenUnie constateert dat het weerstandsvermogen omlaag gaat . Is daar een verklaring voor. Daarnaast wil men weten wat de omvang van het aantal Boa’s gaat zijn

De SP merkt op dat de inventarisatie van de risico's bij de gemeenschappelijke regelingen niet zijn meegenomen. Dit is wel wenselijk.

Burgerbelang drinkt aan op snelle maatregelen om het na 2015 opdoemende te kort te bestrijden. Ook wil men weten wat de septembercirculaire betekent voor de strategische agenda.

D66 wacht met de inhoudelijke discussie tot de bijstellingsnota. Men heeft wel twee punten.. Allereerst is men evenals de ChristenUnie nieuwsgierig naar het dalend weerstandsvermogen.

Het tweede is de paragraaf over de verbonden partijen. Daar komt echter een notitie over.

Daarnaast roept men het college op ambitieuzer te zijn op het gebied van het aantrekken en behouden an bedrijvigheid binnen de gemeente.

De VVD is tevreden over het stuk en zou graag binnen het forum een meer inhoudelijke discussie over het stuk zien.

Men merkt op dat de planning & control cycli van het bestuur en de subsidiënten niet synchroon lopen. daarmee is het lastig te sturen.

Er is een onevenwichtigheid in de financiële structuur. De programma's 10,12 en 13 vormen nu het overgrote deel.

De nieuwe taken zijn opgenomen in de algemene middelen. Hierdoor mist sturing.

Men wil een discussie over de maatschappelijke doelen. De kaders liggen er maar de connectie met de begroting is niet altijd aanwezig.

De PvdA vraagt of de maximale kwijtscheldingsnorm inderdaad 100% is.

De Fractie Jansen is benieuwd naar de inhoudelijke bezuinigingsnota voor de periode na 2015.

D66 heeft een tweetal punten. Allereerst is men evenals de ChristenUnie nieuwsgierig naar de reden van het dalen van het weerstandsvermogen.  Het tweede is dat men meer wil weten over de verbonden partijen. Daar volgt echter een notitie over.

Het college krijgt vervolgens het woord. Men meldt dat de technische vragen niet altijd gelijk beantwoord kunnen worden. Daarom het verzoek om voor de volgende keer gebruik te maken van de mogelijkheid om vooraf de technische vragen te stellen.

Met betrekking tot de krimp en het woningcontigent worden ramingen eerst in de burap van 2015 verwerkt en later in de begroting.

Een aanvaardbaar dienstverleningsniveau is voor het college een hoog niveau. Groen Links wil weten wat de meetinstrumenten zijn.

Het college geeft aan dat er bij klantcontact vragen geregistreerd worden en hier verder worden deze verder geleid. Tevens wordt de afhandeling gevolgd. Ook bij bijvoorbeeld paspoortaanvragen vindt een monitoring plaats van bijvoorbeeld de afhandelingstermijn.

Ten aanzien van de negatieve effecten van de september circulaire geeft het college aan dat deze nog uitgewerkt moeten worden. De bijstelling zal betrekking hebben op 2015. In de bijstellingsnota wordt hier op teruggekomen.

Het dalende weerstandsvermogen gaat gelijk op met  dalende risico’s de uiteindelijke weerstandsratio blijft goed. Deze bedraagt 1.67.

De gemeenschappelijke regelingen zijn wel degelijk behandeld in de risicodoorrekening; zie p. 86. Van de strategische agenda.

Op de vraag van Burgerbelang om tijdig maatregelen te nemen om de begroting sluitend te krijgen spreekt het college het streven uit dat een sluitende meerjarenbegroting het doel is. In de bijstellingsnota volgen maatregelen.

Over de werkgelegenheid meldt het college streeft naar behoud van werkgelegenheid en dat men actief bedrijven binnen wil halen.

De planning & controlcycli lopen inderdaad niet synchroon maar er vindt afstemming plaats voor de burap met de belangrijkste partijen.

Over de vraag van de VVD over de relatie tussen de begroting en de beoogde doelen geeft het college aan hier meer aandacht aan te zullen besteden.

Op de vraag van de PvdA antwoordt het college dat de maximale kwijtscheldingsnorm inderdaad 100% bedraagt.

Het CDA vraagt waar het antwoordt blijft op de schriftelijk gestelde vraag van de kosten op het gebied van communicatie.

Het college geeft aan dat dit antwoordt in de loop van de week volgt.

D66 vraagt hoe de gemeentelijke ambities zich verhouden tot het financiële beleid. Het college verwijst naar de voorliggende strategische agenda en de komende bijstellingsnota voor de ambities. Het college wil een goede dienstverlening voor de burger met een compactere organisatie.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn. Daar deze uitblijven wordt geconcludeerd dat de strategische agenda rijp is voor behandeling in de raadsvergadering van 3 november a.s. De voorzitter sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad