Pagina delen

Forumverslag 06-05-2019

Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024 (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben vandaag veel insprekers. Eerst laat ik de insprekers met algemene onderwerpen aan het woord. De insprekers over de kermis laat krijgen het woord als alle agendapunten zijn behandeld. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers met algemene onderwerpen.

De heer Poort namens wijkraad De Hoven (hierna: inspreker): zie inspreekreactie.

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: In de planningslijst gaat het over 40 tot 50 woningen? Wat is hierop de visie van de wijkraad.

Inspreker: Deze woningen zijn niet voor De Hoven bedoeld. Alleen een paar woningen in het duurdere segment. Maar daar is geen behoefte aan.

Burgerbelang: Waarom hebben de zienswijzen niet geleid tot aanpassen van de Woonvisie?

College: 50 woningen zijn specifiek voor De Hoven. Deze zijn nog niet exact ingevuld. De woningen moeten wel leiden tot een betere doorstroming.

Voorzitter: Dan geeft het college nu een presentatie over de Woonvisie.

College: Zie presentatie bij de vergadering. De woonvisie laat zien waar we over een paar jaar willen staan in lijn met Krachtig Zutphen. Wij zijn benieuwd naar de reacties.

GroenLinks: Wij staan achter de gekozen speerpunten en ambities. Verduurzaming staat er goed in. We hebben wel zorgen over het kunnen betalen van de stijgende woonlasten. Worden de lagere inkomens voldoende bereikt met de Woonvisie? Is het college bereid in de Woonvisie alternatieve woningen op te nemen. Wij missen het circulair bouwen en het hergebruik van vastgoed; kan dit toch worden benoemd in de Woonvisie?

ChristenUnie: Wij hebben de motie over het Sociaal Domein en de sociale woningen ingetrokken. Elementen van deze motie zien wij terug in de Woonvisie. Wat betekent dat? Wij hebben behoefte aan een simpel rekenmodel waarin staat dat de woonlasten worden verlaagd. Er is wel ambitie, maar hoe gaan we dat bereiken?

SP: Het is een mooi document. Ambitie 2: het verlagen van de woonlasten. Veel woningen hebben te maken met stijgende woonlasten. Dit moet worden voorkomen om draagvlak voor de energietransitie te behouden. Wij zijn het met GroenLinks eens dat ook voor koopwoningen de lasten niet mogen stijgen.

VVD: Dank voor dit document. Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd om meer kapitaalkrachtige mensen naar Zutphen te trekken. Heeft het college het in de Woonvisie over verhoudingen in percentages/absolute getallen in relatie tot de woonlasten? Dit moet worden voorgelegd aan de raad.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de focus op een betere mix in Zutphen. Wij missen waar we staan in 2024: wij willen percentages/streefgetallen kunnen meten.

SP: Twee fracties geven aan dat er veel sociale huur is in Zutphen, namelijk 33%. Hoe kijken de andere fracties aan tegen de verhouding sociale huur - particuliere huur?

Burgerbelang: Dat staat al in dit document. Daar kom ik zo op. Wij hebben de volgende vragen: Wat verwacht u van de raad om te monitoren? Ten aanzien van jongerenwoningen bestaat er een subsidieverlening: wat trekken we daarmee open? Welke verwachtingen kunnen we hebben? Hoe staat Zutphen tegenover het woningcontingent in relatie tot de Woonvisie?  Drijft het verstrekken van subsidie de prijs voor huisjesmelkers niet op?

PVDA: Wij hebben zorgen over betaalbaarheid en verduurzaming, met name met betrekking tot de koopwoningen. Verder staat er in de Woonvisie dat er 75 m2 groen per inwoner is, hoe wordt dit gehaald?

D66: Complimenten voor dit stuk. Wij willen geen segregatie. Wat wordt er precies onder verstaan? Hoe wil je evenwicht in de wijken bereiken?

CDA: Duurzaamheid blijft sterk achter bij de ambities 2020-2030. Versnellen van transformatiestrategie ten behoeve van het bewerkstelligen van functieverandering. Er zijn voorbeelden dat dat niet werkt. Dat is in tegenspraak met de Woonvisie.

College: Alternatieve woonvormen staan niet expliciet in de Woonvisie, we staan hier wel welwillend tegenover. Om dit explicieter op te nemen in de Woonvisie laat ik aan u. Circulair bouwen/ hergebruik is niet opgenomen omdat dat te gedetailleerd is voor de Woonvisie. Het pas wel bij de duurzaamheidsuitgangspunten. We zullen opnemen dat slopen kan als er een zorgvuldig plan aan ten grondslag ligt. 

ChristenUnie: Dit antwoord is te algemeen, dit moet specifieker.

College: De Woonvisie leent zich niet voor specificatie.

ChristenUnie: In relatie tot de doorkijk naar 2024 is toch een inschatting gemaakt?

College: De slooplocaties zijn bekend maar moeten per plek bekeken worden.

Burgerbelang: Hoe moeten we dit meten? Waar wil je staan in 2024?

College: De gemeente Zutphen is geen eigenaar van de woningen. De slooplocaties staan wel in de Woonvisie maar dit kan alleen in overleg met de eigenaren.

ChristenUnie: Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente? De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen. Woningcorporaties hebben hun beperkingen in mogelijkheden om te kunnen investeren. We kunnen wel sturen, maar beperkt.

SP: Wij zijn benieuwd wat iedereen vindt van het oprichten van een eigen Zutphens woonbedrijf.

ChristenUnie: Wij denken niet dat de gemeente daar op zit te wachten. Wel aan meer sturende bevoegdheden voor het college richting de woningcorporaties.

College: We gaan dat onderzoeken als blijkt dat er te weinig uitvoering wordt gegeven aan de Woonvisie. De wens om een simpel rekenmodel voor woonlastenverlaging. In de Woonvisie zit een dashbord om alle cijfers te monitoren. Er zijn ook landelijke databases  met cijfers uit Zutphen. We nemen nu meer de woonlasten mee. Aan de hand daarvan beoordelen we of er wel of geen maatregelen moeten worden genomen.

VVD: Worden de cijfers en de visie straks gepresenteerd aan de raad?

College: Ja. Tevens zal er dan duiding aan worden gegeven. Het waarborgen van de woonlasten kan alleen in samenwerking met de huurder en verhuurder. We vragen echter al veel van de woningcorporaties. Daarom moet de raad ook goed afwegen of dit middel gewenst is. De subsidiëring van jongerenwoningen gebeurt onder voorwaarden.

D66: Is dat de vrijgemaakte 500.000,- Euro?

College: Ja. Dit is een "duwtje in de rug": jongeren moeten zelf flink bijleggen.

Burgerbelang: 500.000,- : 15:000, dat betreft ongeveer 33 woningen. Wat als het aantal verzoeken boven de 33 uitkomen?

College: Als iemand hierop aanspraak wil maken dan moeten de zaken goed op orde zijn. Woningcontingenten: de gemeenten in de regio kunnen een paar contingenten verdelen: waar wil je op inzetten? Dit is niet makkelijk.

ChristenUnie: De contingenten zijn achterhaald. Je moet een goed plan hebben.

College: De contingenten maken het lastig. Daarbinnen moet je het zo slim mogelijk aanpakken.

Burgerbelang: Wie maakt de selectie: raad of college? Gaat de subsidie naar woningcorporaties? Wat gebeurt er bij concurrerende plannen?

D66: De aanname is dat contingenten zijn afgeschaft. Wij begrijpen dat er bij een goede onderbouwing toch sprake is van contingenten. Komen er in Zutphen 100 woningen bij bij goed gedrag? Hoe moet ik dat zien?

College: Dit wordt verdeeld onder een aantal gemeenten. Zutphen heeft scherpe en onderbouwde plannen, daardoor komen er contingenten bij. Er is sprake van 43 jongerenwoningen. Het is een bevoegdheid van het college om de subsidie te verdelen.

Burgerbelang: Gaan jongerenwoningen ten koste van het woningcontingent?

College: Ja. Wat betreft het aantal m2 groen per inwoner: ik weet niet hoe het nu is en wat de onderbouwing van de 75 m2 is. Daar kom ik in de loop van deze week op terug. Segregatie bij grote inkomensverschillen en nationaliteiten; wij zijn voorstander van meer mix in soorten woningen.

ChristenUnie: Segregatie: hoe ziet dat er in de praktijk uit?

College: Vorige week bij de Hof van Wesse: dat is een wijk met veel sociale huur, daar komen nieuwe koopwoningen.

ChristenUnie: Betekent dit, dat het aantal sociale huurwoningen op termijn wordt verlaagd?

College: Sloop van sociale woningen betekent niet automatisch dat er koopwoningen voor terug komen.

ChristenUnie: Uit rapport Berenschot volgt een bewust causaal verband sociale huurwoningen en Sociaal Domein.

College: Over een aantal jaren is er meer evenwicht, dat is de doelstelling van de Woonvisie.

Burgerbelang: Eventueel huurwoningen afstoten?

College: Dat kan een goede afweging zijn.

SP: Het is bizar dat koopwoningen goedkoper zijn dan huurwoningen. Wat kan het college doen tegen het opkomen van woningen in het kader van "buy to let"?

College: Aan de hand van monitoring in de gaten houden. We moeten vastleggen dat de koper ook de bewoner wordt. Hier moet beleid voor worden gemaakt.

SP: Is dat niet de doelstelling van de woonvisie?

College: Wat betreft de duurzaamheidsvraag van het CDA: duurzaamheidsbeleid is breder dan de Woonvisie. Duurzaamheidsbeleid wordt meegenomen in de routekaart.

Voorzitter: Is dit onderwerp voldoende besproken? Nee? Dan schors ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Startgesprek over Koersnotitie Toerisme (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
V Nijman
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor het geven van een presentatie over toerisme.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie. Het doel van dit startgesprek is om aan het begin van dit beleidstraject met elkaar te praten over toerisme, wat dat betekent voor Zutphen en wat het forum hierover aan het college wil meegeven.

VVD: een aantal jaar gelden was er een tekort aan bedden. Hoe staat het er nu voor?

De ambtelijke ondersteuning refereert aan de horecavisie. Die houdt ruimte voor de uitbreiding van het aantal bedden met enkele tientallen. Er zijn op dit gebied een aantal ontwikkelingen met niche hotel in en rond Zutphen.

VVD: hoe kunnen we toeristen meer dagen in de stad houden zonder de extra bedden?

Ambtelijke ondersteuning: dit is een startgesprek. Welke kaders en welke koers wil het forum het college meegeven? Wat is de visie van de raad over dit onderwerp?

VVD: als de wens is om meer mensen meerdaags naar Zutphen te trekken moeten er ook voldoende overnachtingsmogelijkheden zijn.

PvdA: Is de hotelontwikkeling bij Bronsbergen bij het aantal bedden meegeteld? Voor grote groepen toeristen zijn er te weinig overnachtingsmogelijkheden.

De Forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan het forum om het gesprek aan te gaan over de in de presentatie genoemde discussiepunten.

PvdA: dank voor de duidelijke presentatie. Is een extra koersnotitie wel wenselijk. Er is al zoveel zoals een horecavisie en een binnenstadsvisie. Kan dit geen uitgangspunt zijn voor de koersnotitie? In de koersnotitie graag ook aandacht voor het aantal camperplaatsen. Daarvan zijn er nu te weinig. Overnachtingsmogelijkheden voor grote groepen en kleine campings in het buitengebied.

VVD: duidelijke presentatie. Mist een duidelijke focus op bezoekers uit Duitsland. Is samenwerking met de Euregio op dit onderwerp niet belangrijk. In het hele verhaal wordt Warnsveld en het buitengebied gemist. Daarin liggen mogelijkheden zoals fietstochten vanuit de stad naar het buitengebied. Voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets zijn dan wenselijk.

De ambtelijke ondersteuning: Hanzemarketing krijgt vanuit de Interreg – dat is een onderdeel van de Euregio – een subsidie van 2 miljoen. Juist met als doel om de verbinding tussen stad en land beter te ontwikkelen. Daarvoor wordt onder meer een internationale hanzefietsroute ontwikkeld.

GroenLinks: is er zicht op de leeftijd van toeristen en kan er meer focus komen op jongeren?

D66: de 2 miljoen is niet alleen voor Zutphen bedoeld?

De Ambtelijke ondersteuning: de 2 miljoen is bedoeld voor alle 14 hanzesteden.

D66: moeten we niet meer gebruik maken van het Zutphens DNA. Bijvoorbeeld erfgoed en archeologie. Is dat niet de specifieke kracht van deze stad?

BewustZW: mooie presentatie. Zoekt aansluiting bij GroenLinks. Kan de moeilijk bereikbaar groep jongeren niet te bereiken zijn op een meer interactieve wijze? Ook moeten er meer ov-verbindingen komen vanaf de Veluwe naar Zutphen.

CDA: hoe denken onze inwoners over het toerisme? Zutphen heeft een goed imago maar de vraag is hoe Zutphen zich onderscheid van de andere hanzesteden. Moeten we wel focussen op jongeren of moeten we juist tevreden zijn met de babyboomers.

De ambtelijke ondersteuning: het merendeel van de bezoekers aan Zutphen is ouder dan 45. Tegelijkertijd lopen er ook veel dertigers met z’n tweeën door de stad. Jongeren komen minder. Die zijn moeilijk aan te spreken. Bovendien kiezen jongeren zelf of ze wel of niet naar Zutphen komen. Erfgoed heeft de aandacht.

BewustZW: het merendeel van de 45 plussers geeft nog geen 50 euro uit. Kan Zutphen zich niet beter focussen op een meer vermogende doelgroep?

De ambtelijke ondersteuning: marketing wordt steeds meer toegespitst op leefstijlen in plaats van leeftijden. De voor Zutphen belangrijke groep heeft interesse in cultuur, maar houdt ook van kleine festivals. Het is juist die groep die aangesproken moet worden en juist de buitenlandse toerist uit Vlaanderen en Duitsland geven meer uit dan de gemiddelde Nederlandse toerist. Het onderscheid in branding is geen reden voor angst. Toeristen bezoeken vaak meerdere hanzesteden en komen ook vaker terug. Iedere hanzestad heeft ook een eigen profiel. Voor Zutphen is dat het eigenzinnige winkelaanbod. Het unieke winkelaanbod in Zutphen wordt ook bijzonder goed ontvangen.

ChristenUnie: het buitengebied krijgt weinig aandacht. Het buitengebied spreekt ook Duitsers aan.

Stadspartij: de witte vleugel krijgt een andere bestemming met inzet op cultuur. Er liggen daar dan ook nieuwe mogelijkheden.

Het college: geeft een terugkoppeling van het proces dat is doorlopen rond de herbestemming van de witte vleugel. Het college laat via de griffie aan de raad weten wat de stand van zaken is.

CDA: heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe inwoners denken over het toerisme.

De ambtelijke ondersteuning: bewoners worden bij diverse ontwikkelingen betrokken. De koersnotitie gaat over dat onderwerp dan ook niet nieuwe uitspraken doen over bijvoorbeeld evenementen en horeca.

PvdA: wat is nu het gevoel bij de bewoners van de binnenstad.

Het college: er is een grote uitvraag gedaan in de stad over dit onderwerp. Inwoners merken dat er meer toeristen naar Zutphen komen. Dat wordt als positief ervaren. Tegelijkertijd hoort het college ook geluiden over de andere kant van toerisme. Daarom is het college ook voorstander van een koersdocument.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tevens heet hij de leden van de rekenkamercommissie welkom. Namens deze commissie zijn aanwezig:

Dhr. F. Galesloot

Dhr. J. Pierik

Dhr. F. Gloerich

Mevr. J. Hagens

 

De voorzitter licht toe dat de vergadering uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft de bespreking van het Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezig commissieleden. Het tweede deel betreft de behandeling van het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen”. In het presidium is afgesproken dat dit onderwerp als bespreekstuk geagendeerd wordt voor behandeling in de raadsvergadering van 20 mei.

De rekenkamercommissie presenteert de bevindingen van het onderzoek.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

VVD: Blij met het rapport. Wat opvalt is dat de raad te veel uitgegaan is van vertrouwen dat informatie wel zou komen. Ook blijkt dat we in de decentralisaties zijn ingestapt zonder de transitiefase op orde te hebben. De vraag is waarom er in de aanbevelingen ook niet iets wordt gezegd over de raad.

Commissie: Het is aan de raad om kaders te stellen. De raad moet naar zichzelf kijken om te bekijken hoe zij dit uit wil voeren.

ChristenUnie: Er is behoefte om de aanbevelingen meer concreet te maken. Er van de aanbevelingen is een actualisatie van de beleidsnotitie financiën. Wat moeten we dan precies actueel gaan maken? En wat waren de punten geweest waar we als raad achteraan hadden moeten gaan?

Commissie: De auditcommissie heeft op diverse momenten duidelijke signalen afgegeven. Het is van belang dat de raad die signalen oppakt.

ChristenUnie: Een onderdeel van het probleem vormt dat sfeer en emoties bepalend worden in debatten.

D66: Het huishoudboekje moet op orde zijn. Kan de rekenkamer aangeven of het college een plicht heeft om de raad onverwijld in kennis te stellen van dreigende tekorten. Er is nu gewacht tot maart 2018. Is de rekenkamercommissie erachter gekomen wat hiervoor het motief is geweest?

Commissie: De beantwoording van laatstgenoemde vraag is aan de raad, niet aan de rekenkamercommissie. Het geconstateerde informatiedilemma is door de commissie geconstateerd. College en raad zullen daar iets van moeten vinden.

D66: Kan de commissie een duiding geven van de wijze van begroten? Daarbij wordt met name gedoeld op een begroting zonder ambtelijke advisering.

Commissie: Daar zijn wellicht verklaringen voor te vinden. De advisering stond om diverse redenen onder grote druk. Daar kunnen wel terecht vraagtekens bij worden geplaatst.

Burgerbelang: Niet het hele college is gehoord voor dit onderzoek. Wat is hier de reden van? Tevens heeft één collegelid alleen schriftelijk gereageerd. Waren alle collegeleden op de hoogte? Hoe kwalificeert de rekenkamer het handelen van het college in een cijfer van 1 tot 10?

ChristenUnie: Merkt als punt van orde op dat de gevraagde kwalificatie niet aan de commissie is.

Burgerbelang: Trekt de laatste vraag in.

Commissie: Alle betrokkenen zijn door de commissie benaderd. Het resultaat daarvan leest u in het rapport. Dit betreft alle collegeleden sociaal domein en de daarbij betrokken actoren. Gezien het korte tijdsbestek is door de commissie hierin focus aangebracht.

SP: Het informatiedilemma toont aan dat het op afstand plaatsen van organisaties als Het Plein geen goede keuze is.

Commissie: Het op afstand plaatsen is op zichzelf geen reden dat de informatie niet komt. Daarvoor zijn de spelregels bepalend die je met elkaar afspreekt. Dit heeft betrekking op de kaderstellende rol. Er moeten afspraken worden gemaakt. Vervolgens moeten deze ook worden nagekomen. Daar draait het om.

PvdA: Er zit een getraptheid in de informatievoorziening met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen. Kan de commissie concreter aangeven op welk onderdeel en in welke fase de raad in zijn informatiebehoefte kan voorzien?

Commissie: In de gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarstukken eerder aan de orde dan in de raad. Dat betekent dat de raad ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen goed geïnformeerd kan zijn voordat de begroting wordt vastgesteld. Dan heeft de raad bij de behandeling van de begroting informatie over hoe de gemeenschappelijke regelingen functioneren. Hierover kan met de andere betrokken gemeenteraden in gesprek worden gegaan over afstemming. Er zijn voldoende regio’s waar hierin ontwikkelingen zijn. Daarmee kan contact worden opgenomen hoe voor stroomlijning van de informatievoorziening aan de raad.

D66: Op een aantal momenten heeft het college de raad onvoldoende geïnformeerd. Heeft het college in deze rechtmatig gehandeld?

Commissie: De commissie heeft zicht niet gericht op de rechtmatigheidsvraag.

ChristenUnie: Het is aan ons als gemeenteraad om te beoordelen wat we hiervan vinden als we constateren dat dit niet goed verlopen is.

PvdA: Verwijst naar de Burap II die in het forum is behandeld op dezelfde dag (6 november 2017) dat de begroting in de raad werd vastgesteld. In die Burap zijn tegenvallers genoemd. In hoeverre had de informatie uit die Burap aanleiding moeten zijn tot het stellen van kritische vragen?

Commissie: In de Burap van 6 november 2017 is geen analyse terug te zien. Dat is wel nodig voor raadsleden om de stukken goed te doorgronden. Dan zou ook een terugslag kunnen plaatsvinden. Dit raakt ook aan de mate van control en het onderscheid tussen incidentele en structurele effecten. De commissie heeft geconstateerd dat niet duidelijk werd of er sprake was van incidentele of structurele effecten. De raad beschikte niet over die informatie.

CDA: Had de raad meer kunnen doen met de informatie uit de tweede Burap?

Commissie: De commissie heeft geconstateerd dat de informatievoorziening te laat was of gebrekkig van kwaliteit. Als analyses ontbreken, dan is het moeilijk voor de raad om zijn rol te pakken. Daarbij wordt opgemerkt dat de raad dit ook heeft laten gebeuren.

VVD: De discussie moet niet puur op de financiële informatie worden toegespitst, maar wel in de totale context worden beschouwd.

D66: Ziet de VVD hier geen bestuurlijke patroon in?

VVD: De Burap wordt ook in een bepaalde context gelezen. Daar spelen ook overwegingen, zoals dat dat er nog meer informatie komt, dat we het zelf ook nog niet weten etc.

BewustZW: Er is voldoende informatie om dit op 20 mei in de raad te behandelen. Hoe beoordeelt de commissie het proces en de advisering door de auditcommissie?

Commissie: De auditcommissie rapporteert stevig en uitvoerig. Qua presentatie en communicatie zou zich dit nog wat meer kunnen richten op de doelgroep. Gemeenteraadsleden moeten de signalen van de auditcommissie oppikken en waarderen. Als de auditcommissie gezamenlijk met de accountant in vergadering zit is het niet goed als alle vragen richting de accountant gaan.

 De voorzitter sluit dit deel van de vergadering af en stelt het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen” aan de orde.

Het college licht toe wat tot dusver aan acties is ondernomen. Eind augustus is een pakket bezuinigingsmaatregelen voorgelegd van 13 miljoen. Daarin was voor de raad weinig keuzemogelijkheid. De begroting is aangenomen. Er zijn financiële kaders opgesteld. Er worden interne kwartaalrapportages opgesteld. Er is een adjunct-directeur control aangesteld. De organisatie-ontwikkeling is bekeken en er zijn aanpassingen op het gebied van control. Er komt een nieuwe nota financieel beleid.

CDA: Hoe is de uitvoering geborgd? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

College: Dat is de wethouder die voor u zit.

D66: De raad moet vooruit kunnen kijken. Hoe kijkt het college aan tegen het opstellen van een prognosebrief die in maart moet verschijnen op basis van de cijfers die aangeleverd worden bij de voorjaarsnota. Een dergelijk instrument wordt aanbevolen door de VNG.

College: Het klinkt goed. Het college wil dit meenemen om te beoordelen of ze dit ook kan waarmaken, voordat dit wordt toegezegd.

D66: Dit zouden we graag voor behandeling in de raadsvergadering horen.

BewustZW: Kan het college toezeggen dat alle stukken voor de voorjaarsnota, jaarrekening en begroting op tijd zijn bij de raad?

College: Het college jaagt er achteraan dat deze stukken tijdig worden aangeleverd. Het college is echter ook afhankelijk van anderen.

ChristenUnie: Hoe wordt de raad verder bij het proces betrokken?

College: De nota financieel beleid wordt een samenraapsel van alle initiatieven. Deze zal eerst besproken worden met de auditcommissie. Dan komt deze op de agenda van het forum.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat het debat wordt voortgezet in de raadsvergadering van 20 mei.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen' (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat de vergadering uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft de bespreking van het Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezig commissieleden. Het tweede deel betreft de behandeling van het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen”. In het presidium is afgesproken dat dit onderwerp als bespreekstuk geagendeerd wordt voor behandeling in de raadsvergadering van 20 mei.

Zie voor het verslag van beide onderwerpen het verslag bij de vergadering "Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen".

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie opbrengst werkgroep Raadscommunicatie (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en geeft het woord aan het college.

College geeft een inleiding over de verschillende presentaties deze avond:

1. over de communicatie vanuit het gemeentehuis door Annelies Kroon. Hierbij wordt opgemerkt dat er aanvankelijk veel plannen waren, maar door de bezuinigingen niet alles is opgepakt. Gelukkig wel een nieuwe huisstijl.

2. over de communicatie vanuit de raad door Hein Brunsveld, Linda Claassen en Victorien Erren. De raad wil zichtbaarder worden.

Voorzitter geeft woord aan Annelies Kroon.

Annelies Kroon geeft toelichting over de communicatie vanuit het gemeentehuis in het bijzonder over de wijzigingen op de pagina van het gemeentenieuws (meer informatief en met ruimte voor informatie vanuit de gemeenteraad), gemeentegids (van papieren uitgave naar online) en website (vanaf 2014 is dit een 'toptakenwebsite' en deze behoeft een Zutphense opfrisbeurt). De website voldoet aan de Europese webrichtlijnen.Een projectgroep werkt aan de Programma van Eisen voor live streaming van de raadsvergaderingen. Termijn: november proefdraaien.

Hein Brunsveld neemt het forum mee in de wens om ZAB te zijn: Zichtbaar, Aantrekkelijk en Betrokken. Als fracties afzonderlijk en als totale raad. 

Linda Claassen vertelt over de vele ideeën en ambities die leven bij de raadsleden. Hieraan moet vorm en inhoud worden gegeven. De raad wil gevonden worden en iets uitdragen. Er is een goed gevulde website met veel tekst en weinig plaatjes. Het beheer en onderhoud van zowel de website, de facebookpagina als de twitteraccounts moeten beter georganiseerd en beheerd worden. Ook foto's en informatie over de raadsleden moeten worden toegevoegd aan de website van de raad.

Victorien Erren vertelt over de nieuwe responsive website 'material design'  van de raad. Meer foto's, minder tekst. Deze zal in september online gaan. Raadsleden krijgen een eigen persoonlijke pagina. Bovendien een overzichtelijke kalender met alle vergaderdata en een overzichtspagina met de diverse thema's.

Voorzitter geeft forumleden gelegenheid tot stellen van vragen.

ChristenUnie vraagt of ook forumleden een eigen persoonlijke pagina krijgen.

College: Ja zowel raad- als forumleden krijgen een eigen persoonlijke pagina.

VVD vraagt aan Annelies Kroon wat de grootste frustratie is om iets niet te doen vanwege de bezuinigingen. 

VVD vraagt aan raadscommissie hoe we Twitter levend houden.

Annelies Kroon antwoordt op de vraag van de VVD dat ze graag aan de slag wil met Zutphen.nl.

Linda Claassen antwoordt op de tweede vraag van de VVD: door te werken met een kalender en met hulp collega's van de afdeling communicatie.

PvdA vindt dat raadsleden moeten communiceren op de gemeentepagina en adviseert jongeren te betrekken bij het opzetten van de social media.

PvdA vraagt naar de ontwikkelingen rondom ' live-streaming'. Zitten dezelfde partijen nog aan tafel?

Linda Claassen antwoordt dat raadscommunicatie gefaseerd wordt opgepakt en dat jongeren in een latere fase kunnen worden ingezet. Het proces rondom live-streaming is opnieuw bekeken. Er wordt onderzocht hoe B-fm de raad kan helpen bij de live-streaming. 

CDA tipt de gemeente om een link te bouwen tussen de website van de gemeente en de online website van de gemeentegids. Daarnaast aandacht voor het beheer van content voor de website.

D66 is blij dat we 'door het hek' zijn mbt live streaming.

College: Dit klopt niet, live-streaming is nog in onderzoek. Vanavond gaat het bovendien primair niet over live-streaming.

D66: dan een vraag: Hebben we gekeken bij andere gemeenten? Welke rol kan live-streaming beteken voor de zichtbaarheid van de raad?

College: Het kan zeker een betekenisvol en oplossing bieden voor het meer zichtbaar zijn van de raad. Maar eerst de techniek in orde maken.  Daarna ook kijken hoe we vervolgens als raad in beeld komen. Geen kledingadvies, maar wel de discussie aangaan over de wijze waarop de raad het debat voert.

Voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Krediet Herinrichting Lange Hofstraat (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onderwerp van deze vergadering is een gevraagd krediet voor de herinrichting van de Lange Hofstraat.

Het College geeft een inleiding: in haar aanpak van deze straat wordt een hoger bedrag gevraagd. Dit komt door stijgende kosten en omdat vast wordt gehouden aan de oorspronkelijke keuze voor een steensoort, die is afgestemd met de directe omgeving.

De reden om dit voorstel, ondanks de huidige situatie, toch in te dienen is omdat het onderdeel is van de poorten van de stad, en het aantrekkelijk maken van de binnenstad. We investeren hiermee in een versterking van de economie.

D66 vraagt of gezien de nijpende situatie van dit moment, er een pas op de plaats moet worden gemaakt. Is het niet mogelijk om het op een ander moment te doen of is er een acute situatie?

De VVD wijst, namens de ondernemers in deze straat, op de factor veiligheid.

Burgerbelang wijst erop dat we eerst moeten afmaken wat we gestart zijn. Dus misschien kan beter gewacht worden op de aanpak van de Gravenhof.

De SP wijst op het belang van de beeldvorming naar buiten. De vraag of dit niet samen kan met de Gravenhof.

Het CDA merkt op dat we inzetten op toerisme. Zij ziet wel het risico van het struikelen over de stenen. Zij wil graag weten of de stenen slaafvrij zijn en hoe de verkeersveiligheid wordt aangepakt.

Het College wil een misverstand wegnemen, in reactie op D66. Het gaat niet om een lening, maar een vrijval van middelen.  Het gaat om een keuze over de inzet van middelen. De acute situatie die zich in Zutphen voordoet heeft te maken met veiligheid. Er zijn veel verschillende verkeersdeelnemers. Het probleem gaat om met name de scheve stoepen. Minder valide personen ervaren het als minder veilig. Daarnaast zijn we het proces 2.5 jaar geleden al ingezet, en dit willen we ook graag afmaken. Er liggen afspraken met de omgeving. Dit moeten we afronden. We begrijpen de wens om het vooruit te schuiven, maar dit betekent dat het 2 jaar opschuift.

SP vindt dat het een dilemma is. Dus is uitstellen niet beter omdat het meteen goed gedaan kan worden.

Het College onderkent het dilemma is en als we het niet gaan doen, moet het worden meegenomen met de herinrichting van de Lange Hofstaat.

De Stadspartij vraagt wat de omvang van de buurt is in dit geval, gaat het om een klein aantal mensen.

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat het om de omgeving gaat, dus om een breder publiek dan enkel de inwoners van de Lange Hofstraat.

De SP wil weten wat de reacties van hen waren.

Het antwoord van de ambtelijk ondersteuner is dat het gros van hen natuursteen wil. Het was geen discussiepunt, en een grote wens was om het in 1 keer goed te doen.

De SP vraagt of er hierover breed gecommuniceerd is, dit in verband met het beeld naar buiten.

De meeste inwoners kwamen uit de binnenstad. Het was een drukke opkomst, ongeveer 60 mensen.

De VVD ziet het liefste dat het met extra budget wordt uitgevoerd in verband met beloftes die zijn gedaan. Het zijn dus meer dan alleen een aantal inwoners. Het geeft een signaal af, dat we trajecten afmaken.

De PvdA vraagt of wat de bewoners vinden van het tijdpad: zo snel mogelijk, of kwaliteit als belangrijkste aspect.

Het College geeft aan dat kwaliteit het belangrijkste is. Op de vraag van Burgerbelang over het afhandelen in samenhang met Rivier in de Stad. Binnen dat programma kijken we naar een versobering. Tegelijkertijd hebben we te maken met een unanieme motie op de Poort van Zuid, om die zo hoog als mogelijk te houden. Daarmee heeft raad ingestemd met het instand houden van het budget. Daarmee durven we het voorstel voor de Lange Hofstraat wel te doen. Bij bespreking van de bezuinigingsvoorstel hoort het aantrekkelijk houden van onze binnenstad. Daarom gaan we hiermee door. Slaafvrij is nog niet mogelijk. Wel doen we mee aan een coalitie om daaraan te gaan werken. De veiligheid gaan we verbeteren met het invoeren van het stop principe, waarbij voorrang aan voetgangers en fietsers wordt gegeven.

Het CDA vraagt of in overleg met ondernemers naar inkomstenderving wordt gekeken. Het College geeft aan dat planning in overleg met ondernemers gebeurt.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel voldoende is besproken voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

1e Kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond 2019 (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Wethouder Matser krijgt het woord voor een presentatie over de eerste kwartaalrapportage Zutphen Financieel gezond (zie de vergaderstukken).
Conclusie college: De gekozen aanpak werkt en de bezuinigingen worden grotendeels gehaald. De bezuinigingen in het Sociale Domein blijven wat achter.

ChristenUnie: Bij het vaststellen van de begroting is afgesproken dat we de reserve (eerst) aanvullen tot € 7,5 miljoen en dat we structurele lasten met structurele baten financieren. Er zijn echter veel maatregelen getroffen die incidentele baten opleveren, slechts 42% lijkt structureel. Hoe positief is het beeld dan echt? Zijn er voor het Sociaal Domein ook echt alleen bezuinigingen ingeboekt die zeker zijn? Het lijkt of cruciale functies in het werkbedrijf bijvoorbeeld nog niet zijn ingevuld.

College: Bij de begroting 2019 hebben we besproken dat het dit jaar niet gaat lukken structurele lasten met structurele baten te dekken. In 2019 gebruiken we veel incidentele baten, in 2020 al een stuk minder en in 2021 worden structurele lasten met structurele baten gedekt.

ChristenUnie: Wanneer je nu maar 40% structureel kunt bezuinigen, dan gaan we dat niet redden. Waar zit de ruimte om tot 100% te komen in 2021?

College: De veranderingen in het Sociaal Domein zijn bijzonder lastig te realiseren, maar het is mogelijk. Bij de Voorjaarsnota zullen we verder ingaan op aanvullende (bezuinigings)maatregelen.

BewustZW: Hoe verhouden de kwartaalrapportage(s) en de Planning en Control cyclus zich tot elkaar? Begin november moeten we de begroting 2020 vaststellen.

College: We leveren deze informatie op de afgesproken momenten.

BewustZW: Het is belangrijk dat we effecten in beeld hebben als we besluiten nemen.

D66: Kan er tegelijk met de Burap’s worden gerapporteerd over de bezuinigingen? De Burap’s hebben we ook graag eerder dan de Voorjaarsnota en de Begroting.

College: Ik ga na wat de termijnen zijn voor de Burap’s en of we daarmee kunnen schuiven. Daar kom ik zo mogelijk deze week schriftelijk op terug.

ChristenUnie: Eén keer per kwartaal financieel rapporteren is wellicht genoeg.

College: Dit jaar wil ik zeker nog vasthouden aan het afgesproken stramien. De reguliere Planning en Control cyclus kunnen we fijn slijpen, maar alles nu vermengen is geen goed idee.

D66: De cijfers tot en met 31 maart zijn hard of deels hard, binnen het Sociale Domein? Hoe verhoudt zich dat met ombuigingen in het beleid, onzekerheden over Wmo, Jeugd, inhuur en de afwezigheid van een begroting voor het werkbedrijf?

Ambtelijke ondersteuning: Een aantal van de maatregelen in het Sociale Domein zijn hard. Bijvoorbeeld in de inrichting van de toegang, de loonsom. Tegelijk is het mogelijk dat we incidenteel moeten bijplussen om de gewenste transitie mogelijk te maken. De onzekerheden zitten met name in de thema’s 2 en 3 (Inkoop Wmo/Jeugd herzien en Verkorten of voorkomen indicaties Wmo Jeugd). De gemeente betaald bijvoorbeeld de doorverwijzingen van huisartsen. We zijn met hen in gesprek.

D66: De monitor Sociaal Domein zou in april komen. Het is belangrijk dat we signalen over eventuele toename van aantallen krijgen en straks niet verrast worden.

Ambtelijke ondersteuning: Bij de Burap rapporteren we inhoudelijk en financieel. Dit loopt naast de bezuinigingsopgave door.

ChristenUnie: Welke afspraken worden met zorgverleners gemaakt over facturen die naar de gemeente komen?

Ambtelijke ondersteuning: We kopen Jeugd en Wmo regionaal in. De raamovereenkomst is gewijzigd. Daarvoor kon men tot 2 jaar na dato facturen insturen, dit moet nu binnen het eerste kwartaal gebeuren.

PvdA: De prognose is dat we € 11,5 miljoen aan bezuinigingen halen, de taakstelling is € 13 miljoen. Welk effect heeft dit op de weerstandsratio?
En ten aanzien van de bezuinigingen op de uitstroom- en de meedoenregeling; waarom zijn hier de verschillen tussen de taakstelling en de prognose zo groot?

College: De bedoeling is nog steeds dat we de € 13 miljoen aan bezuinigingen gaan halen. Hiervoor komen aanvullende maatregelen. In het slechtste geval moeten we dit opvangen met de algemene reserve, dat kan nog.

Ambtelijke ondersteuning: De becijfering (van Berenschot) bij de genoemde regelingen is gebaseerd op cijfers over het toenmalige gebruik. Nu blijkt dat er minder mensen gebruik van maken dan verwacht.

VVD: Wat betekent het dat € 250.000 is ingeboekt bij categorie 4 (bezuinigingsvoorstellen die nader uitgezocht worden)? Op welke termijn is zicht op wat in deze categorie kan slagen?
Veel uitgaven worden gedekt met incidentele meevallers. Hoe kan het in de komende jaren lukken om dit structureel te dekken?

College: We hebben een bezuiniging van € 250.000 gerealiseerd in categorie 4. Voor het overige is nog veel uitzoekwerk nodig. In september/ oktober hebben we waarschijnlijk meer zicht op de mogelijkheden in deze categorie.
De verhouding tussen incidentele en structurele dekking wordt beter in 2020 en 2021, dat is zo precies mogelijk in beeld gebracht. Het betreft onze best guess op basis van veel variabelen.

Burgerbelang: We hebben zorgen over het Sociaal Domein en hebben graag een beter beeld van de ontwikkelingen. Wat is de inschatting van een nul-situatie en de tijdsduur van de inspanningen die verricht moeten worden.

College: Onze problematiek is vergelijkbaar met die in Tiel, Harderwijk en Doetinchem. Steden die een regionale functie hebben voor wat betreft het sociaal domein. Het verdeelmodel van het Rijk pakt voor ons heel nadelig uit. Het gaat ons nog jaren aan inspanningen kosten.

BewustZW: Wat hebben deze inspanningen al gekost en wat gaat het nog kosten om alles in goede banen te leiden?

College: We willen niet veel personeel nu extern aantrekken en/of frictiekosten maken. We streven ernaar een structureel financieel gezonde stad te zijn. We zullen af en toe een expert van buiten nodig hebben, maar moeten het vooral met elkaar zien te rooien.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng. Het onderwerp is hiermee voldoende besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Hond Veilig Zutphen (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat een toelichting van een motie van Burgerbelang die wordt ondersteund door aantal partijen (CDA, PvdA en VVD). Zij vragen het College om samen met hen een nieuwe speeltuin bij de voormalige Jeugdgevangenis een veldje samen op te ruimen, en hondendrollen te verwijderen. Het signaal wat we hiermee willen afgeven is dat hondenbezitters dit zelf ook gaan doen.

Het CDA geeft aan dat gemene deler veiligheid is, dat zit in gedrag van mensen en honden. We willen ook voor hondenbezitters kijken naar initiatieven: bijv. voor hondenspeelplaatsen. We willen hier graag ruimte voor.

De PvdA vult aan dat het een bijdrage levert aan het probleem van hondenpoep binnen de context van goed gedrag belonen. Dit heeft een positiever effect. Het hele beleid zou hier op gericht moeten zijn, in plaats van bestraffen.

De SP is de gesignaleerde problemen niet eerder tegengekomen. Dit ziet zij ook niet terug op de Zutphense Facebookpagina over dit thema: Hond veilig Zutphen.  De polls op deze site bevestigen voor de SP dat het niet als probleem wordt ervaren. Daarnaast twijfelt zij aan de vraag om meer te handhaven binnen dit budget. Dat vindt SP geen nette bewoording. De SP wil graag weten wat standpunt is van het College en of het niet kan worden gedaan met een toezegging.

D66 vindt de vraag om meer handhaving binnen budget ook vreemd.

Het CDA ziet mogelijkheden in verschuiving van prioriteiten in handhaving. Het mag niet meer geld gaan kosten. Bijv. minder controle op fietsen ten gunste van honden.

D66 zegt dat het ten koste gaan van iets anders een pijnpunt kan zijn.

Het CDA geeft in reactie van SP aan dat heel veel op lokale sociale media (Zoals op Facebook) wordt gepost rondom het thema hondenpoep, en dat het aangeeft dat het zeer leeft. Bijvoorbeeld in het Waterkwartier wordt het als een probleem ervaren.

De initiatiefnemer van Burgerbelang vult erop aan dat er in elke wijk een losloop gebied is en uitbreiding is niet nodig, alleen een speelveld voor honden. Zij bestrijdt dat het niet als probleem wordt ervaren.

De SP antwoordt daarop dat zij niet eerder van inwoners hierover heeft gehoord, maar dat het mogelijk wel leeft.

De VVD wil hierop aanvullen dat er op veel plekken de afstand tot de punten waar de poepzakjes kunt weggooien te groot is. Hier zouden we creatief naar willen laten kijken.

De Stadspartij betwijfelt of het mogelijk is om het budgetneutraal te realiseren. Omdat bijv. het herverdelen van vuilnisbakken geld gaat kosten, is hier zicht op.

BewustZW vindt het een sympathieke motie. Is het geen idee om met hondenbelasting als doelbelasting iets te kunnen doen?

Het college geeft aan dat dit niet mogelijk is. De motie kan niet gratis uitgevoerd worden. Zij wil de kosten uitzoeken. Wat een belangrijke dilemma is, of het verschuiven binnen handhaving een goede oplossing is. Dit omdat er in de stad een tekort aan handhaving wordt ervaren. Dit gaat ergens van ten koste. Een tweede dilemma is hierbij dat het over gedrag van mensen gaat bij hondenpoep. Het gaat dus meer om een maatschappelijk debat. Het elkaar aanspreken is geen cultuur meer, dus een campagne van bewustwording kan helpen. In het verschuiven van handhaving zien wij minder. De vraag om een meldpunt bijtincidenten hoort bij het protocol hierover, dus daar willen we in voorzien. Het protocol zelf is overigens vertrouwelijk.

Het CDA is het eens met de reactie over handhaving. Het gaat om hardnekkig gedrag, dat we willen veranderen. Wat we betreft de uitlaatplekken willen we graag de mogelijkheid om er doorloopgebieden van te maken laten uitzoeken.

Het College wil op de mogelijkheden hiertoe inventariseren.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 6 mei 2019

Verslag van de vergadering

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich veel insprekers gemeld. Vanwege het grote aantal insprekers, verplaatsen we het agendapunt "Algemeen spreekrecht" naar het eind van de agenda.

Op de lijst ter inzage liggende stukken is collegestuk nummer 16 vooralsnog niet te openen en te lezen tot 7 mei 14.00 uur. Afhankelijk van de uitkomst in het Technisch Blok kan dit worden aangepast. Wethouder Ten Broeke geeft in de vergadering een toelichting.Voor we gaan beginnen vraagt het college over het Forum zich kan vinden in het verlengen van het embargo? Ja, dan honoreren we dit verzoek.

2. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Toezeggingenlijsten

3a. Toezeggingenlijst Forum 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

3b. Toezeggingenlijst Raad 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

4. Vermoedelijke hamerstukken

4a. Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

Forum: Akkoord.

4b. Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

Forum: Akkoord.

5. Lijst ingekomen stukken Raad 20 mei 2019

VVD: De ingekomen stukken over de kermis in rubriek A de nummers 6 en 7, moeten worden overgezet naar rubriek E met daarbij de vermelding dat het college de bewoners zeker moet beantwoorden en dat het antwoord van het college moet worden behandeld in de raad.

Forum: Akkoord.

6. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 mei 2019

Burgerbelang: Memo nummer 13: Waarom is hier geen actieve informatievoorziening over geweest?

College: Dat is zo. Wel is aangekondigd dat er een raadsvoorstel over dit onderwerp komt.

Burgerbelang: Dat had aan het begin van de vergadering ook actief verteld kunnen worden.

College: Het agendapunt "Actieve informatievoorziening" is recentelijk van de Technisch Blokagenda gehaald en verplaatst naar de raadsagenda.

GroenLinks: Collegestuk nummer 1 willen wij graag in het Forum behandelen.

College: Dit zal het Presidium moeten aangeven, dit moet je meenemen naar de fractie.

GroenLinks: Bij de Forumspecial Thematafels zaten er groepen niet aan tafel die wel subsidie krijgen.

College: De organisaties zijn wel uitgenodigd. Het is hun eigen keus om niet te komen. We zijn wel met hun in gesprek.

VVD: Waarom willen jullie een Forum over collegestuk nummer 1?

GroenLinks: De kavels worden door de stedenbouwkundige anders ingedeeld dan door Dagelijks Bestaan.

College: De stedenbouwkundige visie is volledig afgestemd met Dagelijks Bestaan.

VVD: Collegestuk nummer 4: hiervan zijn al verschillende initiatieven in Zutphen. Is het college daarvan op de hoogte?

College: Zutphen barst van de initiatieven, maar samenwerking ontbreekt.

7. Vaststellen forumverslag(en)

7a. Forumverslag 25-03-2019

Voorzitter:

De onderstaande aanpassing is doorgevoerd bij het onderwerp 'Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!':

Het college zal voor het zomerreces een standpunt innemen m.b.t. verschillende scenario’s voor de gerezen problematiek en de gemeenteraad direct na het zomerreces hierover informeren.

Forum: Verslag is akkoord.

7b. Forumverslag 04-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

7c. Forumverslag 11-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

8. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de insprekers. Eerst doen we de algemene onderwerpen en daarna de insprekers over de kermis.

Mevrouw Van der Bor, inspreker: zie inspreektekst over bomenkamp Schouwlaakselaan.

SP: Wat gaat u doen om dit tegen te houden?

Mevrouw Van der Bor: In beroep bij de rechtbank.

College: Ik ga graag na hoe dat zit en laat dat via de griffie weten.

Voorzitter: Dan wil mevrouw Van der Meiren graag inspreken.

Mevrouw Van der Meiren, inspreker: zie inspreektekst over cannabisolie.

Burgerbelang: Vandaag is over dit onderwerp door vier fracties een motie ingediend.

Voorzitter: Dan gaan we naar de insprekers die over de kermis willen inspreken. Mevrouw Loen wil over het onderwerp kermis een petitie aanbieden.

Mevrouw Boerboom, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Hoogstad, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Wijs, inspreker: Zie inspreektekst.

Mevrouw Oostenenk, inspreker: Zie inspreektekst.

SP: Dit moeten we uitgebreid onderzoeken. Deze situatie is Zutphen onwaardig.

Burgerbelang: Wat is de reactie van het college hierop?

College: De gesprekken gingen over een betere samenwerking, niet over samenwerking op de markt. Maar ik was er niet bij.

Burgerbelang: Stel, iedereen is het eens met de kermis op de markt. Is het college dan bereid om de verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade te laten vervallen?

College: We zijn nu de mogelijkheden aan het verkennen. Straks komt er een advies naar de raad waarin beide opties worden voorgelegd.

Voorzitter: Dan geef ik nu de gelegenheid aan mevrouw Loen om een petitie over de kermis aan te bieden.

Mevrouw Loen: Geeft een korte toelichting, zie bijlagen, en biedt de petitie aan de Forumvoorzitter aan.

Voorzitter: Bedankt voor het aanbieden van de petitie. Deze petitie zal ik in de raadsvergadering van 20 mei 2019 aan de voorzitter van de raad aanbieden.

9. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein)”. De voorzitter stelt voor te beginnen met een rondje vragen en dat daarna het college hierop kan reageren.

ChristenUnie: De risico’s die beschreven worden zijn geen risico’s maar dat is een constatering. Wat is de werkelijk maatschappelijk risico en wat betekend het voor het individu?

SP: We begrijpen dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Maar kunnen we kijken naar de mensen van boven de 55 met bijstand die mee willen doen aan het traject om aan werk geholpen te worden en de rest met rust te laten? Hoeveel mensen boven de 55 jaar ontvangen bijstand? Als er voldoende mensen meedoen dan kunnen mensen onder 55 jaar ook een plekje geven en misschien hoeven dan niet alle maatregelen doorgevoerd te worden?

PvdA: Wat leveren deze bezuinigingen financieel op? Rekenen we ons niet te rijk door deze regelingen af te schaffen gezien de ervaring met het verlagen participatie bonussen? Hoeveel mensen maak gebruik van de participatie plaats? Wat is het vervangende instrumentarium als de participatie plaats is afgeschaft? Wat is effect van het afschaffen van de uitstroompremie voor de individuele huishoudens? Gaan ze ook financieel achteruit als ze een baan vinden? Wat is de beweegreden om de terugbetalingsregeling strenger te maken?

BewustZW: Is de reden van deze bijstellingen het terugdraaien/aanpassen van de bezuinigingsmaatregelen voor Perspectief?

D66: Wat zijn de consequenties en wat is de impact analyse van deze maatregelen? Wat gaat er nu precies stoppen en wanneer gaat het stoppen? Waarom stoppen we met werkervaringsplekken bij non-profit organisaties aangezien er zoveel werk is in bijv de zorg? Wat zijn de kengetallen van de werkervaringswerkplekken bij non-profit organisaties op dit moment hier lokaal? Er worden veel beleidsombuigingen voorgesteld terwijl er geen advies is van onze nieuwe adviesraad of van de doelgroep. Wat vindt de adviesgroep of doelgroep hiervan? Hoeveel plaatsen beschut werk hebben we op dit moment?

Kunnen we dit stuk in later fase opnieuw in forum behandelen als we de uitwerkingen van de vragen hebben gekregen?

CDA: Wij hebben zorgen over vervallen van middelen voor beschut werk. Maar hoe zit het dan met het traject gaat dit anders lopen? Dit is toch wettelijk geregeld en je mag toch niet zoveel wijzigen in het tracjet? Wat is het effect van de beslissing om het geoormerkt geld voor beschut werk te laten vervallen?

Burgerbelang: Kan er meer duidelijkheid komen over de effecten van de terugbetaal regeling? Hoe ga we hier er in de praktijk mee om? Waarom is het geoormerkt geld voor beschut werk überhaupt geoormerkt? Wat is het effect van de beslissing om het geoormerkt geld voor beschut werk te laten vervallen? Er wordt ook gesproken over werkprojecten. Welke werkprojecten hebben jullie überhaupt nog en waar gaan jullie op korten? Heeft dit ook nog effect op de buurtzorg en Perspectief? Door de invulling van deze maatregelen vervallen positieve prikkels of deze prikkels worden anders in gezet. Kan er meer gezegd worden over effect van het wegvallen en/of anders in zetten van positieve prikkels?

College: Er zitten wel veel technisch vragen tussen. Voor de volgende keer zou ik ze graag van te voren te krijgen. Het is inderdaad ombuigingsbeleid. Het blijkt in de praktijk dat we aanbodgericht werken en we willen naar maatwerk (vraaggericht werken). Het zijn aanvullende maatregelen om het maatwerk beter mogelijk te maken. We hebben een aantal een gesubsidieerde werkprojecten. Dit houdt in dat je iemand een uitkering verleent en vervolgens geef je de organisatie geld om deze persoon aan het werk te zetten. Er zit dus geen prikkel voor de organisatie om deze persoon in dienst te nemen. Deze werkplekken willen we afschaffen.

Wat leveren deze maatregelen op. In principe is het de bedoeling dat het 740 duizend euro oplevert. Maar het is afwachten of deze nieuwe regelvrijheid wat maatwerk moet bevorderen ook dit daadwerkelijk oplevert . Dat betekend we sommige instrumenten niet helemaal afschaffen maar niet meer als standaard instrument inzetten. Kijk naar wat echt nodig is. Kijk naar de participatie plaatsen. De exacte aantallen niet bij de hand maar ze zijn bekend. Mensen blijven hangen op die plaatsen en dat is niet de bedoeling. Ze moeten duurzaam uitstromen en mee gaan doen na vermogen. Je moet ze niet gaan beperken maar de moet ze op juiste manier ondersteunen.

Dan is de vraag of de uitstroompremie van 600 euro het juiste middel is?

PVDA: Kan de uitvoerder op basis van de veranderende verordening nog steeds een bijv. premie of rijbewijs geven?

College: Het antwoord is ja. Maar het is ieder keer kijken naar een individueel geval wat er nodig is.

Bugerbelang: We hebben vertrouwen in onze consulenten maar de baan garantie in de huidige maatschappij is simpelweg flinterdun. Hoe gaat dit in de praktijk? Zullen dan niet juist meer geld kwijt zijn dan minder? Wie gaat dit beoordelen?

College: We snappen dat u grenzen wilt stellen. Maar we kunnen niet de garantie geven dat iemand duurzaam uitstroomt voor altijd. Maar als we mensen een aantal vaardigheden meegeven en werkervaring is het solliciteren naar een volgende baan een stuk makkelijker. We moeten dit wel monitoren.

Voorzitter stelt voor dat college verder gaat met het beantwoorden van de vragen.

College: Met het vrijgeven van het geoormerkte geld voor beschut werk willen ons de ruimte geven om het geld zo in te zetten dat mensen die ver van de arbeidsmarkt staan bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen met begeleiding bij die werkgever zelf.

D66: Er blijft altijd een doelgroep bestaan die zo’n grootte afstand van de arbeidsmarkt heeft dat die de beschutte indicatie nieuw nodig hebben. Als het geoormerkt geld gaat vervallen hoe krijgen deze mensen een baan? We hebben het Rijk een taakstelling van 36 van deze werkplekken. Hoeveel van deze werkplekken zijn er nu gecreëerd?

College: Er heeft zich nog niemand voor beschut nieuw gemeld. Maar het verwijderen van het oormerk wil niet zeggen dat we niemand gaan helpen die daadwerkelijk de beschutte indicatie nieuw krijgt. We hebben goed contact met het onderwijs en vragen wie eraan komen. Maar we hebben ze op dit moment niet.

Voorzitter geeft aan dat we verder gaan met de vragen

College: We bezuinigingen niet op werkprojecten we hebben er regelruimte voor gecreëerd, maatwerk is mogelijk.

ChristenUnie: We hebben nog geen antwoord gehoord op onze vraag wat de risico’s zijn in meest breedste zin.

College: We kunnen niet op de punt komma zeggen wat het risico per individu is. Maar met door met gericht maatwerk te werken kan het risico nooit groter zijn dan als je vanuit het huidige aanbodgericht werken.

ChristenUnie: We begrijpen wat u zegt maar dit is geen risico omschrijving. We hebben als raadslid geen stuurinstrument gekregen om ergens om op te kunnen sturen.

College: We kunnen het laten zoals het nu is en dan halen we de bezuiniging sowieso niet. We denken dat met het te leveren maatwerk dichter bij de doelstelling van de bezuinigingen komen. Maar we kunnen daar geen garantie op geven. Het grootste risico is dat we de bezuinigen niet halen.

Burgerbelang: We krijgen te weinig informatie. We willen duidelijkheid op cijfergebied en hoe ze op deze ideeën komen.

College: De enige manier om de door uw gestelde kaders van deze bezuinigingen duidelijk weer te geven zijn de kwartaal rapportages zoals al we constant doen.

CDA: Bij de volgende rapportage willen wij dat er per voorstel, per maatregel, wat het op zou moet opleveren, wat het volgende kwartaal gehaald is, is het gehaald ja of nee en hoe komt het dan. Dan kunnen wij kijken zit er een risico aan en moeten wij dat bij sturen.

PVDA: Je kunt niet altijd tot in detail meten wat het effect zal zijn in de uitvoering. Zeker niet bij maatwerk.

ChristenUnie: Je kunt inderdaad niet tot in detail aangeven wat de impact zal zijn. Maar je kunt toch op z’n minst een inschatting maken wat het op zal leveren, inschatting maken wat de kans is of het goed of niet goed gaat (in verhoudingen van bijv 50/50 of 30/70). Dan heb je ieder geval een idee waar het over gaat. Dit ontbreekt in het stuk en dit zou juist houvast geven.

 Voorzitter geeft aan dat eerst de vragen worden afgemaakt.

College: De terugvorderingsregels zijn niet strenger gemaakt maar er heeft een verduidelijking plaatsgevonden van rechten en plichten die er zijn.Het voorstel over de mensen van boven de 55 in de bijstand met rust te laten als ze dat willen zouden we niet willen doen. Je telt nog steeds mee en bent niet afgeschreven als je nog maar 55 bent. Mbv een stukje vrijwilligers werk kunnen we ze beter inzetbaar maken voor arbeidsmarkt.

BewustZW: Wij willen de kentallen hebben.

College: We proberen zoveel mogelijk kengetallen aan te leveren.  Wat betreft Perspectief. Het zijn een hele ander categorie bezuinigen en is niet een op een over te zetten. Het gaat om 2 verschillende trajecten. Hier gaat echt om het werkgedeelte en participatiewet. Het traject met Perspectief zit bij een andere portefeuillehouder. We zijn in goed overleg met Perspectief en voor de zomer krijgt de raad rapportage over de uitkomsten. De adviesraad was er nog niet ten tijde van het maken van dit stuk. De doelgroep hebben we wel geraadpleegd en die hebben mee geadviseerd.

GroenLinks: Er zijn wel mensen in arbeidsmatig dagbesteding die door zouden kunnen stromen naar beschut werk. Hiervan zijn toch de aantallen van bekend? Komt die doorstroming niet op gang?

College: Je zou deze mensen idealiter laten doorstromen naar regulier werk met loonkosten subsidie. We kijken natuurlijk naar zulke zaken.

D66: De doelgroep die van arbeidsmatige dagbesteding doorstroomt naar beschut werk is een doelgroep die nooit op een plek met alleen loonkosten subsidie kan werken. Hun arbeidsinzet is niet hoger dan 25% tot 40%.

College: De praktijk ervaring is anders. We moeten uitgaan van de mogelijkheden en niet van hun beperkingen. We moeten misschien daar de aantallen van laten zien of hoe we dat doen.

Voorzitter komt tot afronding en vraagt de of het voldoende besproken is om het stuk te laten doorgaan naar de raad. Het is 5 voor 5 tegen. Voorzitter stelt voor dat de extra kengetallen en informatie de raad toekomt en zodat het debat verder kan gaan in de raad.

NB! Vanwege aanvullende informatiebehoefte vanuit meerdere fracties en omdat niet is gebleken van een tijdsklem, heeft de agendacommissie ervoor gekozen om - in afwijking van het advies van de Forumvoorzitter - het onderwerp “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” niet op de raadsagenda te zetten, maar het stuk nogmaals terug te laten komen in een forum.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Financieel tekort VNOG en vervolgproces (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat de presentatie niet op de site van de raad staat. De VNOG heeft daarom gevraagd, want zij wil niet dat de cijfers een eigen leven gaan leiden. Stemt de raad daarmee in?

D66: Gaat het dan om vertrouwelijke cijfers?

Voorzitter: Nee. De VNOG wil graag de cijfers toelichten.

College: Het gaat vanavond om een belangrijk onderwerp. Ik ben blij dat Diemer Kransen, directeur van de VNOG, aanwezig is.

Diemer Kransen: Het gaat niet om geheime cijfers. Wij zijn terughoudend met het verspreiden van de informatie.

Diemer Kransen licht vervolgens aan de hand van sheets toe hoe de financiële situatie op dit moment is bij de VNOG. Hij geeft aan:

-          wat de financiële problemen zijn,

-          hoe die veroorzaakt zijn,

-          welke acties de VNOG in 2018 heeft ondernomen,

-          welke acties de VNOG in 2019 gaat ondernemen en

-          de consequenties hiervan voor het algemeen bestuur en de gemeenteraden.

In bijlage 4 (Rapport onderzoek financiën VNOG) en 5 (Plan van aanpak) op de site van de raad staat veel van wat ook in de presentatie is genoemd.

Voorzitter: Ik wil – in verband met ziekte van mijn partijgenoten - vanavond ook graag zelf namens de VVD een reactie geven.

CDA: Wij vinden het een helder betoog en hebben vertrouwen in de aanpak. Toch schrikken wij. De tranen springen in mijn ogen. Hoe kan dit zo uit de hand lopen? Kijken we ook achterom in plaats van alleen maar vooruit? Draagt iemand verantwoordelijkheid voor deze cijfers? En hoe kijkt de burgemeester terug op het rapport?

College: De heer Eenhoorn gaat het dagelijks bestuur begeleiden.

CDA: We moeten wel lering trekken uit wat er is gebeurd.

SP: Kiezen veel VNOG-gemeenten ervoor om onvoldoende geld af te dragen aan de VNOG?

College: Gemeenten nemen samen in het algemeen bestuur besluiten. Gemeente handelen vervolgens zelfstandig.

D66: Veel keus als gemeente hebben we niet. Zutphen mag bijna 2 ton betalen. Waarvan betalen we dat? En hoe gaan we de andere VNOG-tekorten dekken? Zutphen heeft een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan.

College: Over de dekking gaan we met u in gesprek. De bijdrage aan de VNOG moet structureel omhoog.

Burgerbelang: Wat is uw ervaring met gemeenten en hun betrokkenheid? Zou u een kritischer houding wensen?

Diemer Kransen: Het management had in 2016 kritischer kunnen zijn. Het bestuur heeft daarna haar verantwoordelijkheid genomen door de directeur te ontslaan.

PvdA: Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Diemer Kransen: Zie de presentatie. We hebben verschillende acties gepland. Het nivo van dienstverlening en de service aan de burger blijft op peil. Het gaat om veel verschillende zaken en om veel verschillende posten.

CDA: Kijkt er een kritische accountant naar uw cijfers?

Diemer Kransen: Ja, maar die kijkt maar een jaar vooruit. Technisch staat het allemaal goed in de boeken. Hopelijk komen er geen lijken uit de kast.

VVD: Veel andere organisaties zijn ook samengevoegd. Is daar niet iets uit te leren?

Diemer Kransen: Vaak is geld de oorzaak van samenvoegingen. Bij de VNOG is dat niet het geval. Ik vind de regionalisering van de brandweer een goede ontwikkeling.

BewustZW: in de zomer zijn droge periodes. Ook zijn er aanslagen. Hoe staat onze regio daarin?

Diemer Kransen: Terrorisme is een zaak van de politie. Er is in de toekomst wel een andere begeleiding van onze mensen nodig.

CDA: Dit zijn taaie processen om te veranderen. Wanneer is er resultaat?

Diemer Kransen: Onze mensen vertrouwen op elkaar en delen lief en leed. Geld is secundair. Deze cultuur sluit soms de ogen voor het financiële. Er is meer bewustzijn nodig bij de medewerkers voor geld.

CDA: Hoe lang heeft u nodig voor de cultuuromslag?

Diemer Kransen: Dat weet ik niet. Ik ga net zolang door tot het lukt.

SP: Hoe zit het financieel in de andere regio’s?

Diemer Kransen: Overal is gedoe en financieel tekort.

SP: Kan de provincie steun bieden?

Diemer Kransen: De provincie heeft uitsluitend een toezichthoudende rol.

Voorzitter: Ik stel voor ter afsluiting een laatste rondje met reacties te doen.

D66: Ik besef nu dat het om een structureel tekort gaat.

BewustZW: Dank voor de presentatie.

Burgerbelang: Dank voor uw verhaal.

SP: Ook dank namens ons. Ik beluister ook systeemkritiek, naast organisatiekritiek.

VVD: Wij vragen de burgemeester om gas te geven om de financiële situatie weer gezond te krijgen.

Voorzitter: ik sluit het forum en dank iedereen voor hun bijdrage.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Goedkeuren van coöperatie Zonnestroom Zutphen (06-05-2019)

Datum 06-05-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het woord is aan inspreker Willem van Stockum van Zutphen Energie. (Zie de bijlage voor zijn spreektekst.)

VVD: Onze fractie vindt dit een goed initiatief. Hoe kunnen mensen meedoen en hoeveel aanmeldingen zijn al ontvangen?

Inspreker: Er is ruimte voor 600 tot 800 huishoudens om te participeren. Er zijn inmiddels 80 aanmeldingen ontvangen, dus 10% van de beschikbare capaciteit is ingevuld.

VVD: Kunnen huiseigenaren ook meedoen?

Inspreker: Het initiatief is bedoeld voor mensen in de sociale huursector, maar het is niet mogelijk om andere mensen uit te sluiten van deelname.

Burgerbelang: Wat gebeurt er als de coöperatie failliet gaat?

Inspreker: Bij een failliet van Zonnestroom Zutphen vervalt het zonnepark aan de gemeente.

CDA: Is stroomopwekking wel een publieke taak? Waarom sluit u geen lening af bij Triodos bank bijvoorbeeld?

Inspreker: Er is met verschillende kredietverstrekkers gesproken. Een bank stelt als voorwaarde dat 20 tot 25%, ongeveer € 400.000, eigen vermogen wordt ingebracht. Daar konden wij niet aan voldoen. De gemeente stelt die voorwaarde niet. Daarnaast past het in de ambitie van de gemeente om de energietransitie te versnellen.

College: We hebben eerder over dit initiatief gecommuniceerd, goed dat dit voorstel nu voorligt. Het is een uitdaging maatschappelijke partijen mee te laten doen met de energietransitie. De toegevoegde waarde van dit voorstel is dat het voor een kwetsbare groep mensen interessant is om mee te doen. ZutphenEnergie moet nu 600 tot 800 deelnemers vinden en het college ondersteunt dit streven.

CDA: Wat betekent deze lening voor onze netto schuldquote? Hebben we daar last van als gemeente?

College: Onze netto schuldquote is niet een mooi cijfer, maar deze lening van € 1,5 miljoen heeft verder geen negatieve gevolgen.

VVD: De gemeente moet ook oordelen over de financiële positie en kredietwaardigheid van ZutphenEnergie.

College: Het is natuurlijk een beetje een kip-ei kwestie. De kredietwaardigheid van de coöperatie wordt uiteraard wel bekeken door de gemeente. Spannend is vooral of er voldoende klanten zijn, 10% bij voorinschrijving is een mooi begin. Op 1 oktober 2019 willen we een beeld hebben van het aantal inschrijvingen en volgt een definitief ja of nee.

PvdA: Een mooi voorstel, goed dat huurders mee kunnen doen. Wordt er samengewerkt met woonbedrijf Ieder1 om de huurders te bereiken en enthousiast te maken?

Inspreker: Er wordt gesproken met Ieder1, zo mogelijk komt er een gezamenlijke brief. De woonstichting is echter huiverig vanwege mogelijke gevolgen qua aansprakelijkheid.

College: Ons Huis en BOG doen ook mee aan de gesprekken.

GroenLinks: Onze fractie is enthousiast over dit initiatief. Groen, sociaal en vernieuwend, zoals onze partij. De start van het project is prima, met 10% bij voorinschrijving. Nu is het belangrijk acties te ondernemen om de huurders te bereiken en te betrekken.

ChristenUnie: De fractie van de ChristenUnie vindt dit een goed initiatief. Toch is € 1,5 miljoen veel geld. Is er contact met de provincie over de lasten?

College: De schuldquote van de gemeente blijft binnen de marge, verder is er nul financieel effect. Het is in dit geval niet opportuun om bij de provincie aan te kloppen. Een zonnepark is niet onderscheidend. Op een nieuwe manier bezig zijn met de energietransitie in de binnenstad is dat mogelijk wel.

SP: Gaat de gemeente zelf ook haar stroom van dit park afnemen?

College: Nee, we zijn contractueel helaas nog verbonden aan een Russische partij.

Burgerbelang: Wat zijn de controlemechanismen bij deze lening?

College: Maandelijks dienen we rente en aflossing te ontvangen. We blijven uiteraard met elkaar in gesprek. In het ergste geval gaat de coöperatie failliet en vervalt het zonnepark aan de gemeente.

D66: Onze fractie is bereid het gevraagde bedrag uit te lenen voor dit doel. Zijn er 600 deelnemers nodig om break-even te draaien?

Inspreker: Garanties zijn er niet te geven, maar we verwachten rond 1 oktober een succes te kunnen melden.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in