Pagina delen

Forumverslag 05-11-2015

Forumspecial Armoede

Datum 05-11-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23 Zutphen
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Aangeschoven bij het forum:

C. Verkuylen (beleidsadviseur Het Plein)

H. Derksen (Verbindkracht)

H. Pieper (KWIZ)

R. de Boer (Emanuelkerk)

J. Golstein (Wie goed doet goed ontmoet)

S. Alberts (sociaalwerker Wijkteam de Zuidwijken)

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Ze gaat kort in op het bijzondere karakter van deze forumvergadering waarbij niet alleen het raadsforum aan tafel zit maar ook een aantal deskundigen zodat sprake is van een panel. Vervolgens worden de aanwezigen voorgesteld. Tevens behandelt ze kort het doel van de vergadering: Het bespreken van het traject om armoede in Zutphen in beeld te brengenen om te kijken hoe het beleid bijgestuurd kan worden. Na bespreking van de agenda krijgt het college het woord voor een presentatie over het onderwerp: Wat doet armoede met je?

Vervolgens krijgt de heer Pieper namens KWIZ het woord voor zijn presentatie (Deze is bij de stukken bijgevoegd). Kernpunten waren dat er in Zutphen een bijzonder groot aandeel is van mensen tussen de 45 en 65 jaar zijn die langdurig op het minimum inkomen zitten. Daarnaast groeit 11 % van de kinderen op in armoede.

Er is gekeken naar het gebruik van diverse voorzieningen Zo wordt lang niet altijd gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsregeling en de collectieve zorgverzekering. De individuele bijzondere bijstand wordt beter benut. Deze is echter erg arbeidsintensief. Daarnaast hanteren ondermeer gemeente en het Plein verschillende inkomensgrenzen

De gemeente Zutphen kent een evenwichtig armoedebeleid. Wel kan meer accent worden gelegd op uitstroombevordering waarbij gewaakt moet worden voor de armoede val. Hiervoor zouden regelingen zoals de bijzondere bijstand en de meedoenregeling kunnen worden aangepast.

De voorzitter bedankt de spreker voor zijn inbreng.

De ChristenUnie vraagt of het vanavond alleen gaat over de zichtbare armoede. Hoe groot is het aantal ZZp-ers waar het niet zo goed mee gaat waar nu niet over gesproken wordt?

De heer Verkuylen meldt dat deze groep deels in de armoede tabel is opgenomen

De heer Pieper geeft aan dat deze groep in ieder geval deels is meegenomen in de tabel over het gebruik van de voorzieningen maar dat deze ondervertegenwoordigd zijn in de cijfers.

Het college krijgt de gelegenheid om kort de forumdiscussie over de behandelde onderwerpen in te leiden.

Volgens het college viel tot dusverre op dat niet alle regelingen even goed gebruikt worden. Dat sprake is van onduidelijkheid over inkomensgrenzen. Er is veel te winnen. De vraag van vanavond is wat we willen bereiken.

De voorzitter geeft vervolgens het panel het woord.

De fractie van GroenLinks gaf aan veel met mensen te hebben gesproken en dat ondermeer het woud aan regels is bijgebleven. De overheid kan veel doen om zaken te versimpelen

De heer Derksen pleit ook voor versimpeling. Koppel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld aan het dossier bij het Plein. Tevens vraagt hij hoe de kosten van het uitvoeringsorgaan zich verhouden tot andere gemeenten. Het Plein is ooit opgetuigd voor 5 gemeenten terwijl ze nu het werk doet voor Zutphen en Lochem.

Het CDA merkt op dat het aanvragen aan de balie voor veel mensen een drempel is. Er is veel schaamte.

De VVD is van mening dat bejegening niet allen de ontvangst aan de balie is maar ook de achterliggende methodiek. Men is van mening dat maatwerk tijdrovend is en daarnaast ook veel onduidelijkheid schept. Daarnaast wijst de VVD er op dat de gestelde doelen en de financiële middelen tijdig met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht om teleurstellingen te voorkomen. Tevens pleit men voor maximaal maatwerk in luisteren.

Het college geeft aan dat nu 2 miljoen wordt uitgegeven aan armoedebestrijding. Een groot deel daarvan gaat op aan bewindvoeringskosten. Daar is winst te behalen.

De ChristenUnie denkt ook dat het simpeler kan met meer generiek beleid. Daarnaast vraagt men meer vrijheid voor creatieve oplossingen.

Burgerbelang is ook van mening dat de regels te ingewikkeld zijn. Voor laaggeletterden is dit problematisch waardoor deze mensen toeslagen mislopen.

De heer Derksen geeft aan dat mensen al bij aanmelden bij de balie heel veel over zich uitgestort krijgen. Kan een deel hiervan niet later.

Mevrouw Golstein denkt dat een grote groep buiten beeld blijft. Veel uitzendkrachten en mensen die van de ene naar de andere baan over gaan komen in de problemen. De drempel om hulp te vragen is te groot waardoor mensen te laat komen. Laat Het Pleinplein naar de mensen komen.

D66 vraagt of de oude regeling weer terug kan zodat de gemeente budgetbeheer kan doen,

De heer Pieper meldt dat in de gemeente Lelystad de gemeente 400 budgetten heeft ingekocht bij Humanitas. Het budgetbeheer wordt hier grotendeels oor vrijwilligers gedaan.

De SP roept op om meer gebruik te maken van de ervaringsdeskundigen

BewustZW vraagt of de monitoring verbeterd kan worden zodat als de raad aan de knoppen draait men beter het effect in beeld heeft.

De voorzitter schorst vervolgens de vergadering voor een korte pauze. Na deze pauze krijgt het publiek de gelegenheid kort te reageren op het besprokene. Een lid van de Werkgroep basisinkomen geeft aan dat men gekeken heeft naar de Zutphense situatie. Hij geeft aan de toekomst somber in te zien . In Zutphen zitten veel mensen op het minimum niveau. Hoe komen we aan werk? Ook in de begroting moet hierover nagedacht worden.

Kan de regelgeving simpeler. Het Plein is van nature nu eenmaal een bureaucratische organisatie. Kan men samen met de cliënten naar de regels kijken? Voor de ZZP-ers vindt momenteel een dergelijk overleg plaats .

De voorzitter rond introduceert nu het volgende onderwerp, schulddienstverlening. Het college krijgt het woord voor een inleiding op het onderwerp.

Het college geeft aan dat 28% van de aanvragen gehonoreerd wordt.
Doen we nu voldoende aan vroegsignalering? Als deze slaagt kunnen de bewindvoeringskosten omlaag. Hoe sturen we op financiële fitheid?

De heer de Boer geeft aan dat bij tijdelijke schulden een schuldmaatje vaak goed helpt. Bij langdurige schulden is dit anders. De schuld is te groot en de situatie uitzichtloos . Het gat veelal om de groep tussen 45-65 jaar. Hij roept op een persoonlijke vertrouwensrelatie op te bouwen met deze mensen.

Het college denkt dat door de aard van de organisatie het Plein daar minder geschikt voor is.

Mevrouw Golstein geeft aan dat haar organisatie de mensen digitaal heeft kunnen bereiken. Het is erg belangrijk dat de mensen het gevoel hebben niet alleen te zijn.

De heer Derksen roept op tot waardering voor de vrijwilligers. Nu lijkt het soms of op ze neergekeken wordt.

De SP geeft aan dat een van de problemen is dat mensen vaak het overzicht kwijt zijn en dat gelijk gevraagd wordt de regie terug te nemen. Dat lukt vaak niet daarvoor is schuldhulpverlening nodig.

Burgerbelang onderstreept het belang van vroegsignalering.

De heer Pieper pleit voor een integrale aanpak en vraagt tevens om jongeren eerder te helpen . Bewindvoering kan het beste worden gedaan door derden en niet door de gemeente. De gemeente zou vooral de technische zaken moeten regelen.

GroenLinks wil graag dat budgetbeheer en schuldhulpverlening samen gaan zodat mensen weer leren hun problemen op te lossen. Daarnaast roept men op tot een verbinding tussen scholen en het Plein in verband met vroegsignalering.

Het CDA vraat om meer voorlichting. Voor vroegsignalering moeten mensen wel de problemen herkennen.

D66 meldt dat in Apeldoorn sprake is van een jongerenloket op school.

De voorzitter geeft nu het college het woord voor punt 7: armoede en kinderen.

Het college geeft aan dat inzetten op kinderen betekent dat keuzes gemaakt moeten worden.

De voorzitter vraagt of de deskundigen de context kunnen schetsen.

De heer Derksen adviseert om er voor te zorgen dat meer gebruik wordt gemaakt van leergeld. Dit is geen gemeentelijk budget. Boor andere bronnen aan.

De heer de Boer geeft aan fat binnen zijn organisatie men vooral te maken heeft met cliënten met een psychische achtergrond. Daar waar er wel sprake is van kinderen valt op dat de ouders zich alles ontzeggen voor de kinderen.

Mevrouw Golstein vraagt op om vertrouwenspersonen op scholen voor kinderen met problemen.

Voor D66 vormen de kinderen prioriteit nummer 1. Men vraagt het begrip kind iets op te rekken zodat jongeren in de problemen in ieder geval hun startkwalificatie kunnen behalen.

De SP is bang dat door het leenstelsel meer jongeren in de problemen gaan komen

Burgerbelang is blij dat de kinderen zo belangrijk worden geacht. Zij vormen straks de werkende generatie.

De PvdA vindt dat de kinderen erg belangrijk zijn maar dat ook de ouders moeten worden geholpen. Anders is sprake van symptoombestrijding.

Het CDA beschouwd kinderen als de meest kwetsbare groep. Zorg er voor dat kinderen niet uitvallen bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

De Stadspartij wil graag concreet doelgroepen beleid en niet alles op 1 categorie focussen.

De voorzitter geeft aan dat in verband met de tijdsdruk het programma iets wordt aangepast. Punt 8 komt te vervallen en het publiek word opgeroepen haar mening te geven.

De heer Damen van de werkgroep Basisinkomen roept de directie van het plein op om de mensen meer ruimte te geven bij het toepassen van de regels.

De voorzitter van het St Lucia theater roept op tot een databank met ondermeer info van de mentoren om in een vroeger stadium te kunnen reageren.

Vanuit het publiek reageert een dame. Zij is mentor en heeft behoeft aan een goede contactpersoon bij het plein om snel te kunnen handelen.

De heer Hemelaar van de Stadsonderneming Zutphen geeft aan dat beleid stimulerend moet zijn en dat alleen symptoombestrijding niet wenselijk is.

De heer Pieper geeft aan dat het beleid van de gemeente Lelystad zich deels richt op het voorkomen van schooluitval.

Een lid van de werkgroep Sociale Verbinding geeft aan dat naar elkaar luisteren heel belangrijk is.

Mevrouw Golstein benadrukt het belang van coaching van de ouders om te kunnen gaan met het gevoel.

De heer Derksen zegt dat het vinden van coaches moeilijk is. Bovendien moeten ze wel geschoold worden.

De voorzitter geeft nu het college het woord om een tot een afronding te komen.

Het college geeft aan dat het plein nuttig werk doet. Er werken veel betrokken mensen.

Een van de problemen binnen de gemeente is het werkaanbod. De gemeente probeert hier wat aan te doen, ondermeer via een economische agenda. Ook komt er een Taskforce werk.

Wat opviel was de forse groep mensen die op het minimum zitten. Veel kinderen groeien op in armoede. Daarnaast viel ook het percentage langdurig op de armoedegrens levenden mensen tussen 45 en 65 jaar op.
We moeten iets doen aan de armoedeval als mensen weer aan het werk komen.

Er moet naar gestreefd worden om drempels voor mensen te slechten zodat ze gebruik maken van de mogelijkheden.

Het belang van goede begeleiding viel vanavond op. Er kan meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigen.

Inzake de schuldenproblematiek meldt het college dat inmiddels is gestart met een pilot tussen een woningbouwvereniging, het Plein en Perspectief of vroegtijdig te kunnen helpen. Wellicht gebeurd dit straks ook voor de zorgverzekering.

Daarnaast is een forum over schulddienstverlening nodig.

Over de problematiek rond kinderen in armoede zegt de wethouder blij te zijn met de brede steun voor de prioritering. Ook zal iets gedaan moeten worden aan de armoedeval zodat ouders weer aan het werk kunnen. De 18+ groep die nog naar school gaat wordt zeker belangrijk geacht.

Over de vraag om een doelgroepenbeleid zegt het college dat dit alleen maar tot meer regels zal leiden. Het college denkt meer aan een integralere vorm van dienstverlening.

De voorzitter concludeert dat de tijd ontbreekt om de agenda geheel af te maken. Hierdoor krijgen de forumleden niet de gelegenheid hun standpunt naar voren te brengen. Ze bedankt de extra panelleden en het publiek voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 21.40 u.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 05-11-2015

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}