Pagina delen

Forumverslag 05-10-2020

Raad informeren over de brief van de Stichting de Oude HBS over de meisjesvakschool Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Zie voor de aanwezigen en het verslag van deze vergadering de informatie bij de behandeling van Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kwaliteitsteam Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie voor de aanwezigen en het verslag van deze vergadering de informatie bij de behandeling van Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij de behandeling van het onderwerp Meisjesvakschool Vispoortplein.

Allereerst krijgt de heer Terwel het woord, als inspreker. Hij doet een voorstel ter verdere ontwikkeling van het project, waarna de raad de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Na vaststelling dat er geen vragen zijn, krijgt het College het woord.We krijgen gelegenheid om te laten zien hoe het traject tot nu toe is gelopen ook in relatie tot de motie die in de raad is aangenomen.

De heer Courage (architect) verzorgt een presentatie over de plannen met de vakschool voor Meisjes aan het Vispoortplein 16.

Het architectenbureau heeft getracht om in de afgelopen periode in contact te komen met alle stakeholders. Dit is met een enkele uitzondering gelukt, en er zijn openhartige gesprekken gevoerd.

De architect geeft aan dat aanname van de motie sloop van het pand van tafel is. Hij is gevraagd om te kijken naar het gebouw en het omliggende gebied om dit verder te ontwikkelen. Door er op een andere manier naar te kijken kun je er meer kwaliteit aan geven, door bijv. zicht te krijgen op het water, te parkeren onder het gebouw. Wat er uit komt moet kwaliteit opleveren.

Hij heeft gemerkt dat de moties veel stof hebben doen opwaaien, met 2 moties en een 3e in aantocht. We hebben met veel belanghebbenden en omwonenden te maken. Diverse partijen zijn gesproken.

Groen, ambitie, duurzaamheid, architectuur en parkeren zijn onderwerpen om rekening mee te houden. Het belang voor gemeente Zutphen is dat het door positieve generaties wordt beoordeeld.

Wat betreft het pand: is er in de loop der jaren veel gesloopt en veranderd. In de presentatie wordt een overzicht van de veranderingen getoond. Onze vraag richting College en raad is om bij de stedelijke randvoorwaarden niet sec te kijken naar de Meisjeschool en gebied ernaast maar om bijv. de waterpas, en het bouwen onder het gebouw. Optie zou zijn ook om de weg te verleggen zodat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Kwaliteit aan en direct naast de Meisjesschool.

D66 heeft een opmerking dat een van de benaderde organisaties, Stichting de Oude H.B.S. een reactie heeft ontvangen van de architect dat zij niet voor medio augustus in gesprek komt, het daarna geen zin meer heeft om het standpunt te honoreren. Zij wil graag het beeld laten rechtzetten t.a.v. de betrokkenheid van deze inwoners van de stad.

De architect is het hiermee oneens. Wij hebben hen diverse malen uitgenodigd. Drie keer zijn zij uitgenodigd, maar werd geweigerd.

De PvdA wil graag meer weten hoe de architect tegen de verschillende moties aankijkt.

Behoud van gevel en gebouw is prima. Behoud van gebouw is discutabel gezien de wijzigingen gedurend de tijd. De derde motie betekent dat aantal mogelijkheden worden uitgesloten die we nu aan het verkennen zijn. We hebben er begrip voor, maar hou hem aan.

Burgerbelang dankt voor presentatie. Zij wil graag het maximaal aantal appartementen.

Architect: uitgaande van kwaliteit gaat het om beperkt aantal appartementen in de meisjesschool zelf. Je zou 15 wooneenheden kunnen realiseren, zoals bijv. ook in voormalige kantoorgebouwen gebeurd maar dan gaat het om kleine appartementen. We weten dus nog niet hoeveel het uiteindelijk zullen zijn.

Burgerbelang: het schijnt dat binnenkant een unieke betonskelet bevat. Is dat te behouden?

Architect: binnen de huidige structuur zou het een van de belangrijke zaken zijn die je kunt behouden.

Burgerbelang: wat betreft de nieuwbouw, hoe hoog zou deze worden en hoeveel appartementen kun je daar kwijt, en hoe om te gaan met parkeerbehoefte?

Dit vraagt om overdekt parkeren. Dit om het uit het zicht te houden. Dit maakt appartementen aan waterkant mogelijk, met daarnaast een park. We moeten eerst de informatie ophalen, de volgende stap is bepalen hoeveel appartementen in de meisjeschool en hoeveel ernaast.

Burgerbelang: Is er al gesproken met de buurtbewoners, om de bebouwing naar achter te verplaatsen

Architect: Ja, daar is met hen over gesproken en informatie opgehaald. Zij hechten aan het groen aan de voorzijde.

D66: Is sloop niet meer aan de orde voor de architect/ontwikkelaar?

De architect: De eerste 2 moties hebben gezegd: sloop is geen optie. Daar houden wij ons aan.

KiesLokaal: Wat verandert er als architect als het gebouw een monument is, welke mogelijkheden worden dan uitgesloten? De veranderingen t.o.v. de blauwdruk: deze worden niet duidelijk in de presentatie.

Architect: Monumentale status maakt dat je minder gemakkelijk ingrepen kunt doen aan binnenzijde en buitenzijde van het pand. Wanneer het geen monument is kun je bijv wijzigingen aan de binnenzijde aanbrengen die de buitenzijde in tact laten. Dit wordt moeilijk of onmogelijk in geval van een monumentenstatus. We hebben gekeken naar oorspronkelijke blauwdruk en tussenstand. We zien een aantal oorspronkelijke elementen zijn verdwenen of weggewerkt. Als we iedere verandering zien als een verandering in cultuurhistorie kunnen we bij wijze van spreken terug naar gisteren en is het de vraag of we in het totaal iets opschieten. Onze mening is er 1 maar er zijn ook andere partijen die er een mogen uiten.

PvdA: Wat betekent het voor duurzaamheidsmogelijkheden van het pand?

Architect: Het bewoonbaar maken van een oud pand, is steeds moelijker door de eisen en duurzaamheidsbehoefte. De panden vragen veel energie voor verwarming. Energie is naast materiaalkeuze en andere zaken iets waar je rekening mee moet houden.

D66: We bespreken over behoud, dus we zullen die kant wel opmoeten.

Burgerbelang: We zijn benieuwd naar de reactie van het College na de uitspraak van architect dat sloop van tafel is.

De voorzitter geeft nu de fracties gelegenheid om vragen te stellen aan het College.

Burgerbelang: Bent u verrast dat sloop van tafel is?

Het College reageert dat blij is dat de architect ook uitspreekt dat sloop van tafel is en dat er wordt gesproken over de aanpassing van de stedebouwkundige randvoorwaarden.

De voorzitter gaat door naar het Kwaliteitsteam.

D66: College heeft gekozen voor onafhankelijke samenstelling. Wat is afweging om belangengroepen geen zetel te geven in het kwaliteitsteam?

College: belangrijk is om verschillende rollen in de gaten te houden. De verschillende groepen rondom erfgoed kunnen deze op een uitstekende wijze verwoorden en uiten. Deze zie ik als adviesorganen zonder formele status.

Het kwaliteitsteam is bedoelt om de ontwikkelaar te helpen om te komen tot een goed ontwerp. Voor zo'n team is het belangrijk dat zij de raad vertegenwoordigen naar de ontwikkelaar. Zij werken in opdracht van de raad. Het advies van deze groepen wordt wel degelijk meegenomen, en er wordt rekening mee gehouden.

D66: We snappen dit, maar is er geen 1 zetel voor deze organisaties open te stellen. Net zoals voor inwoners het geval is?

College: Wij vragen ons af wat u mist? D66: Kwaliteitsteam is een toevoeging/dubbeling op wat we al hebben. Dan zou het mooi zijn om expertise uit de stad mee te nemen.

BewustZW: Wat ons opvalt, het team bestaat uit een aantal personen. Een daarvan is in verleden afdelingshoofd geweest bij de gemeente, is dat een juiste persoon?

College: We misten vanaf het begin dat deze ontwikkeling veel aandacht zou krijgen, daarom vonden we een kwaliteitsteam belangrijk, als extra adviesorgaan. De samenstelling is een bevoegdheid van het College. Tegelijkertijd constateren dat we dat het heel moeilijk is om mensen te vinden gezien de politieke gevoeligheid. Daarom zijn we zeer blij met de expertise van het oud afdelingshoofd.

BewustZW: Het gaat niet om kennis en kunde, maar ook een politiek beladen dossier. Daarom vraag ik me af of mensen dit kunnen gebruiken om het advies terzijde te schuiven.

College: Het wordt pas politiek, als we dat zelf besluiten.

BewustZW: We hebben een beginsel waarop we met elkaar verder gaan, dat kan juridisch een hobbel worden.

GroenLinks: Laten we vaststellen dat we vertrouwen hebben en er niet verder over uitweiden.

BewustZW: We vinden dit fundamenteel, dus dit moeten we vaststellen.

GroenLinks: Wij hebben er vertrouwen in.

ChristenUnie: Is het hiermee eens.

Burgerbelang: We willen het betoog van D66 ondersteunen. Het College geeft aan dat er expertise zit in het kwaliteitsteam. Maar er zijn wel 3 organisaties die zich bezighouden met het behoud van cultuur. Kan 1 van de 3, of allemaal deelnemen?

College: Deze 3 groepen zijn allen actief in lobby richting gemeenteraad. Zij zijn het onderling niet altijd eens. Het zou ook topzwaar worden. 1 ervan kiezen is ook lastig. Als ze zitting hebben, worden ze onderdeel van het proces en kunnen geen bezwaar meer maken.

D66: Kan het College dit niet voorleggen aan hen om een vertegenwoordiger naar voren te schuiven?

College: Dit vinden we enorm ver gaan. Deze 3 organisaties voeren lobby uit. Dan hebben we de Erfgoedadviesraad voor randvoorwaarden, kwaliteitscommissie en de commissie RKC.

Burgerbelang: Is het College bereid om te inventariseren bij deze 3 organisaties om te kijken of zij geïnteresseerd zijn om zitting te nemen?

College: Welk risico hoopt u af te vangen?

Burgerbelang: Dat we over 10 jaar kunnen terugzien dat het goed gelopen is, en dat de ontwikkeling breed gedragen wordt.

GroenLinks: Zou het geen optie zijn om 1 vertegenwoordiger voor de 3 organisaties te laten deelnemen?

College: Wat wij bijzonder vinden is dat de raad zelf 2 adviesraden in het leven heeft geroepen. Wij horen u geen vertrouwen uitspreken in de eigen adviesraden maar in plaats daarvan mist u 3 lobbygroepen. Kijk eerst naar de groepen voordat de volgende bypass wordt gedaan.

VVD: Het lijkt ons dat er genoeg commissies zijn, en dat er blijvende aandacht is.

Burgerbelang: Ik wil gezegd hebben dat het niet zo dat we geen vertrouwen hebben. We willen echter zo breed mogelijk draagvlak. We sluiten ons aan bij het initiatief van GroenLinks.

GroenLinks: Wij hebben een heel traject achter de rug, en wellicht is het een suggestie die we willen meegeven.

D66: Gaat om erom dat we met elkaar dit traject opzetten. Ik stel het prijs als het College de suggestie van GroenLinks in overweging neemt.

Voorzitter: We gaan door naar volgende punt: het informeren over de brief inzake de Meisjesvakschool.

D66: Welke brief betreft het? Van 6 september jl.

College: Het gaat om de aanbiedingsbrief. De brief die D66 noemt, kennen we ook. Het gaat over de integriteit van een lid van het kwaliteitsteam die in twijfel wordt getrokken. Daar willen we niet op ingaan. Deze brief is niet geagendeerd.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en gaat over tot sluiting van de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 5 oktober 2020

Verslag van de vergadering

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: Wij werken aan een motie om deel te nemen aan een “Coalition of the Willing”. We komen hierop terug in het Presidium van aanstaande vrijdag.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2020

D66: De toezegging over fraude in de zorg (nummer 19-08) is afgewikkeld. We constateren met vreugde dat er geen overtredingen zijn geconstateerd.

4b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Subsidie programma Rivier in de Stad

D66: We hebben een subsidie gekregen en volgens onze eigen regels moeten we die in beginsel in de algemene reserve stoppen. We pleiten ervoor deze stap eerst in een Forum te bespreken.

PvdA: Het onderwerp is nu juist als bespreekpunt geagendeerd. Laten we daarvan gebruik maken.

BewustZW: Het betreft een langlopend traject, dit is een vervolgstap die past bij eerder door de raad genomen besluiten.

D66: We hebben ook andere belangen af te wegen.

College/ De Jonge: Door een eerdere overschrijding op dit project hebben we moeten versoberen. Tegelijk zijn we op zoek gegaan naar aanvullende subsidie. Het Waterschap Rijn en IJssel wil voorfinancieren als het geld wordt ingezet voor de aanpak ruimte voor de rivier. Anders komt het bedrag pas in 2026. Op deze manier kunnen we onze eerdere ambities toch waarmaken.

D66: Stelt het waterschap de voorwaarde dat we het daaraan besteden?

College: Zo is de relatie met het waterschap niet. Wanneer we echter anders handelen zou dat de relatie wel degelijk beschadigen.

Burgerbelang: Wanneer we niet akkoord gaan, ontvangen we pas in 2026 dit bedrag? Kunnen we dan niet door met het project?

College: Wanneer we hiervan geen gebruik maken, gaat het project versoberd door. In 2026 ontvangen we dan een subsidie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wanneer we er wel gebruik van maken, kunnen we onze eerder geformuleerde ambities waarmaken.

BewustZW: Dit is een verstandige aanpak van het college. Hoe houden we dit project, buiten de reikwijdte van de huidige meerjarenbegroting, in beeld?

College: Bij instemming van de raad maakt dit onderdeel uit van het programma Rivier in de stad. Hierover ontvangt u ieder half jaar een update en een eindrapportage als het project wordt voltooid.

VVD: We zijn akkoord, maar hebben nog één vraag. Er wordt melding gemaakt van de verwachtingen van een exploitant aan de IJsselkade. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

College: Het IJsselpaviljoen is als stakeholder betrokken geweest bij de eerdere planvorming. Er waren plannen om de IJsselkade door te trekken richting Noorderhaven, voor de exploitant zeer interessant. Door de versobering van het project is dit niet doorgegaan.

CDA: Twee vragen met betrekking tot “de overkant”, de groene dorpsrand en de Teuge. Hoe worden inwoners betrokken bij de vervolgstappen en lukt het tijdig de benodigde gronden te verwerven?

Voorzitter: Deze onderdelen maken geen onderdeel uit van het voorstel, maar misschien kan de wethouder toch antwoord geven.

College: We gaan zeker in gesprek met de bewoners en betrekken hen zoals we dat in een eerdere fase ook hebben gedaan. Het risico dat we de gronden niet tijdig kunnen verwerven is vooral theoretisch.

PvdA: Complimenten voor het college. Hierdoor kunnen we toch zonder tekorten dit project realiseren.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik zie dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

7. Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG

BewustZW: Op pagina 41 zie ik dat 20 stuks aan materieel wordt afgestoten in 2021. Dit is echt een piek in het beeld over de jaren. Waarom juist nu?

College: Dit antwoord heb ik niet paraat. Daar kom ik op terug.

BewustZW: Dan graag in de raad, voordat we een besluit nemen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel een bespreekstuk in de raad.

Burgerbelang: We kunnen er ook een hamerstuk van maken. Het college kan bij de actieve informatievoorziening het antwoord geven.

Voorzitter: Het lijkt me praktisch dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda blijft staan. Ik stel voor dat u dit verder overlaat aan de agendacommissie.

8. Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed

ChristenUnie: Het verkopen van vastgoed is nodig voor de financiering. Hoe gaat de wethouder om met dat risico?

College/ Werger: Hoe het zich terugverdiend komt later aan de orde. Voor de financiering van het onderhoud is een minimaal bedrag nodig, dat we op deze manier willen regelen. Op enig moment hebben we minder te verkopen en moeten we weer bezien hoe we verder gaan. In het afgelopen jaar is overigens voor 300.000 euro verkocht.

BewustZW: Dit onderwerp heeft onze bijzondere aandacht, zoals bekend. In het beheerplan staat dat we het onderhoud op niveau 3 willen houden. Hoe verhouden de buurthuizen, niet altijd in goede staat, zich met het vastgoed en dit beheerplan?

College: Door de indeling in verschillende portefeuilles, een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP) en Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) hebben we grip op de zaak gekregen. Het vastgoed waar wij zelf over gaan, willen we op niveau 3 hebben. En wanneer dat een enkele keer niet zo is, moet je voor een pand in mindere staat een mindere prijs accepteren. De reserves zijn op dit moment onvoldoende om het onderhoud op peil te houden. We moeten een inhaalslag maken en ook steeds slim afwegen of onderhoud nodig is of nog iets uitgesteld kan worden.

D66: We halen geld op door panden te verkopen. We hebben afgesproken dat Waarom gaan we nu op deze afwijkende manier te werk?

College: Wanneer de reserve wordt niet gevuld, kan bijna letterlijk het dak hier naar beneden vallen. We hebben in de afgelopen jaren bezuinigd, maar moeten nu handelen en ook doteren voor de toekomst. Als we nu de opbrengst van verkocht vastgoed in de reserve stoppen, moeten we later alsnog bij de raad aankloppen voor het onderhoud. Daarom gaan we op deze manier te werk.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

9. Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020

BewustZW: Er worden reststroken of snippergroen verkocht van maximaal 150 m2. Wanneer de overheid (on)roerende gronden in bezit heeft, zijn er ook kosten. Moet die 150 m2 als maximum blijven gelden?

College/ Werger: De maximale omvang is staand beleid. Voor grotere percelen geldt een ander regime.

BewustZW: Komen er aanvragen binnen van boven de maximale 150 m2?

College: Nee, dat is niet het geval. De aanvragen betreffen veel kleinere oppervlakten.

Voorzitter: Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

10. Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020

BewustZW: Bij brief 01 “Opheffen Platform Sociaal Domein Zutphen” vragen wij ons af of de expertise van deze mensen kan worden behouden.

College: We hebben nu de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD), zij adviseren het college gevraagd en ongevraagd.

BewustZW: Heeft de BASD wel in de volle breedte de expertise die het Platform had?

College: Wij denken van wel. Er zijn momenteel wel enkele aanvullingen nodig. De mensen uit de BASD zitten heel goed in de verschillende netwerken in de stad.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2020

Voorzitter: De heer Wanrooij heeft zich als inspreker aangemeld. Zijn bijdrage gaat over het ontwerp bestemmingsplan Kattenhavestraat (collegestuk nummer 06).

De bijdrage van de inspreker is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage. Zijn er vragen aan de heer Wanrooij?

BewustZW: Het is bijna niet voor te stellen dat u niet op de hoogte bent geraakt over het ontwerp bestemmingsplan. Hoe kan dat?

Inspreker: Vanaf 2012 hebben wij vergeefs bij de gemeente geïnformeerd. Toen we een Wob-verzoek in voorbereiding in 2017, konden we pas de plannen inzien. Drie maanden later hebben we een zienswijze ingestuurd. Deze is nooit beantwoord.

D66: Is er geen participatie van de omwonenden geweest?

Inspreker: Er zijn vanaf 2012/2014 ontwikkelingen, maar het was lang wachten op enige communicatie. Steeds is door de gemeente gezegd dat het ging om een privaatrechtelijke kwestie en is verwezen naar de ontwikkelaar.

CDA: De heer Wanrooij stelt in zijn bijdrage dat deze casus zich leent voor een samenwerking nieuwe stijl, zoals de Omgevingswet die straks van ons vraagt. Hoe ziet u dat voor u?

Inspreker: Wanneer het definitieve bestemmingsplan straks door de raad zou worden verworpen, kan een open proces volgen met de omwonenden.

College/ Werger: Dit proces loopt al lang. Inmiddels hebben we te maken met een andere ontwikkelaar en gaat het niet meer om 24 appartementen, maar om 4 grondgebonden woningen. Momenteel loopt de fase van ter inzage legging. De zienswijzen die worden ingediend, worden door het college beantwoord. Deze beantwoording wordt tegelijk met het definitief bestemmingsplan aangeboden aan de raad, zodat de raad een oordeel kan vellen.

GroenLinks: Het lijkt ons goed ook aan deze locatie eens een Forum te besteden. IJsselfase 1 is gerealiseerd, daarnaast Berkel in de stad en de samenwerking nieuwe stijl zoals de Omgevingswet die voorschrijft. We komen hierop terug in het Presidium.

BewustZW: Wij steunen het voorstel van GroenLinks en ook de woorden van de wethouder. Wellicht is het goed om met het Presidium nog eens na te denken over de manier waarop we met bestemmingsplannen omgaan.

College: Het is voor het college een wettelijke plicht om een ontwerp bestemmingsplan aan te bieden. De raad gaat zelf over de wijze waarop zij de informatie ter kennis brengt.

BewustZW: Dat klopt, daarom bespreek ik de procedure graag eens in het Presidium.

GroenLinks: Met mijn opmerking heb ik zeker niet op de stoel van de wethouder willen plaatsnemen.

Voorzitter: Ik constateer dat er verder geen opmerkingen zijn over de ter inzage liggende stukken.

12. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - in bewerking

Voorzitter: De lijst is momenteel in bewerking. Een verzoek om bespreking van een bepaald onderwerp kunt u in Presidium doen.

13. Vaststellen forumverslag(en)

13a. Forumverslag 09-07-2020

Het Forumverslag van 9 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13b. Forumverslag 07-09-2020

Het Forumverslag van 7 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13c. Forumverslag 08-09-2020

Het Forumverslag van 8 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

14. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Bijlagen

Agenda's 05-10-2020

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}