Pagina delen

Forumverslag 05-10-2020

Raad informeren over de brief van de Stichting de Oude HBS over de meisjesvakschool Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Zie voor de aanwezigen en het verslag van deze vergadering de informatie bij de behandeling van Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kwaliteitsteam Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie voor de aanwezigen en het verslag van deze vergadering de informatie bij de behandeling van Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16 (05-10-2020)

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij de behandeling van het onderwerp Meisjesvakschool Vispoortplein.

Allereerst krijgt de heer Terwel het woord, als inspreker. Hij doet een voorstel ter verdere ontwikkeling van het project, waarna de raad de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Na vaststelling dat er geen vragen zijn, krijgt het College het woord.We krijgen gelegenheid om te laten zien hoe het traject tot nu toe is gelopen ook in relatie tot de motie die in de raad is aangenomen.

De heer Courage (architect) verzorgt een presentatie over de plannen met de vakschool voor Meisjes aan het Vispoortplein 16.

Het architectenbureau heeft getracht om in de afgelopen periode in contact te komen met alle stakeholders. Dit is met een enkele uitzondering gelukt, en er zijn openhartige gesprekken gevoerd.

De architect geeft aan dat aanname van de motie sloop van het pand van tafel is. Hij is gevraagd om te kijken naar het gebouw en het omliggende gebied om dit verder te ontwikkelen. Door er op een andere manier naar te kijken kun je er meer kwaliteit aan geven, door bijv. zicht te krijgen op het water, te parkeren onder het gebouw. Wat er uit komt moet kwaliteit opleveren.

Hij heeft gemerkt dat de moties veel stof hebben doen opwaaien, met 2 moties en een 3e in aantocht. We hebben met veel belanghebbenden en omwonenden te maken. Diverse partijen zijn gesproken.

Groen, ambitie, duurzaamheid, architectuur en parkeren zijn onderwerpen om rekening mee te houden. Het belang voor gemeente Zutphen is dat het door positieve generaties wordt beoordeeld.

Wat betreft het pand: is er in de loop der jaren veel gesloopt en veranderd. In de presentatie wordt een overzicht van de veranderingen getoond. Onze vraag richting College en raad is om bij de stedelijke randvoorwaarden niet sec te kijken naar de Meisjeschool en gebied ernaast maar om bijv. de waterpas, en het bouwen onder het gebouw. Optie zou zijn ook om de weg te verleggen zodat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Kwaliteit aan en direct naast de Meisjesschool.

D66 heeft een opmerking dat een van de benaderde organisaties, Stichting de Oude H.B.S. een reactie heeft ontvangen van de architect dat zij niet voor medio augustus in gesprek komt, het daarna geen zin meer heeft om het standpunt te honoreren. Zij wil graag het beeld laten rechtzetten t.a.v. de betrokkenheid van deze inwoners van de stad.

De architect is het hiermee oneens. Wij hebben hen diverse malen uitgenodigd. Drie keer zijn zij uitgenodigd, maar werd geweigerd.

De PvdA wil graag meer weten hoe de architect tegen de verschillende moties aankijkt.

Behoud van gevel en gebouw is prima. Behoud van gebouw is discutabel gezien de wijzigingen gedurend de tijd. De derde motie betekent dat aantal mogelijkheden worden uitgesloten die we nu aan het verkennen zijn. We hebben er begrip voor, maar hou hem aan.

Burgerbelang dankt voor presentatie. Zij wil graag het maximaal aantal appartementen.

Architect: uitgaande van kwaliteit gaat het om beperkt aantal appartementen in de meisjesschool zelf. Je zou 15 wooneenheden kunnen realiseren, zoals bijv. ook in voormalige kantoorgebouwen gebeurd maar dan gaat het om kleine appartementen. We weten dus nog niet hoeveel het uiteindelijk zullen zijn.

Burgerbelang: het schijnt dat binnenkant een unieke betonskelet bevat. Is dat te behouden?

Architect: binnen de huidige structuur zou het een van de belangrijke zaken zijn die je kunt behouden.

Burgerbelang: wat betreft de nieuwbouw, hoe hoog zou deze worden en hoeveel appartementen kun je daar kwijt, en hoe om te gaan met parkeerbehoefte?

Dit vraagt om overdekt parkeren. Dit om het uit het zicht te houden. Dit maakt appartementen aan waterkant mogelijk, met daarnaast een park. We moeten eerst de informatie ophalen, de volgende stap is bepalen hoeveel appartementen in de meisjeschool en hoeveel ernaast.

Burgerbelang: Is er al gesproken met de buurtbewoners, om de bebouwing naar achter te verplaatsen

Architect: Ja, daar is met hen over gesproken en informatie opgehaald. Zij hechten aan het groen aan de voorzijde.

D66: Is sloop niet meer aan de orde voor de architect/ontwikkelaar?

De architect: De eerste 2 moties hebben gezegd: sloop is geen optie. Daar houden wij ons aan.

KiesLokaal: Wat verandert er als architect als het gebouw een monument is, welke mogelijkheden worden dan uitgesloten? De veranderingen t.o.v. de blauwdruk: deze worden niet duidelijk in de presentatie.

Architect: Monumentale status maakt dat je minder gemakkelijk ingrepen kunt doen aan binnenzijde en buitenzijde van het pand. Wanneer het geen monument is kun je bijv wijzigingen aan de binnenzijde aanbrengen die de buitenzijde in tact laten. Dit wordt moeilijk of onmogelijk in geval van een monumentenstatus. We hebben gekeken naar oorspronkelijke blauwdruk en tussenstand. We zien een aantal oorspronkelijke elementen zijn verdwenen of weggewerkt. Als we iedere verandering zien als een verandering in cultuurhistorie kunnen we bij wijze van spreken terug naar gisteren en is het de vraag of we in het totaal iets opschieten. Onze mening is er 1 maar er zijn ook andere partijen die er een mogen uiten.

PvdA: Wat betekent het voor duurzaamheidsmogelijkheden van het pand?

Architect: Het bewoonbaar maken van een oud pand, is steeds moelijker door de eisen en duurzaamheidsbehoefte. De panden vragen veel energie voor verwarming. Energie is naast materiaalkeuze en andere zaken iets waar je rekening mee moet houden.

D66: We bespreken over behoud, dus we zullen die kant wel opmoeten.

Burgerbelang: We zijn benieuwd naar de reactie van het College na de uitspraak van architect dat sloop van tafel is.

De voorzitter geeft nu de fracties gelegenheid om vragen te stellen aan het College.

Burgerbelang: Bent u verrast dat sloop van tafel is?

Het College reageert dat blij is dat de architect ook uitspreekt dat sloop van tafel is en dat er wordt gesproken over de aanpassing van de stedebouwkundige randvoorwaarden.

De voorzitter gaat door naar het Kwaliteitsteam.

D66: College heeft gekozen voor onafhankelijke samenstelling. Wat is afweging om belangengroepen geen zetel te geven in het kwaliteitsteam?

College: belangrijk is om verschillende rollen in de gaten te houden. De verschillende groepen rondom erfgoed kunnen deze op een uitstekende wijze verwoorden en uiten. Deze zie ik als adviesorganen zonder formele status.

Het kwaliteitsteam is bedoelt om de ontwikkelaar te helpen om te komen tot een goed ontwerp. Voor zo'n team is het belangrijk dat zij de raad vertegenwoordigen naar de ontwikkelaar. Zij werken in opdracht van de raad. Het advies van deze groepen wordt wel degelijk meegenomen, en er wordt rekening mee gehouden.

D66: We snappen dit, maar is er geen 1 zetel voor deze organisaties open te stellen. Net zoals voor inwoners het geval is?

College: Wij vragen ons af wat u mist? D66: Kwaliteitsteam is een toevoeging/dubbeling op wat we al hebben. Dan zou het mooi zijn om expertise uit de stad mee te nemen.

BewustZW: Wat ons opvalt, het team bestaat uit een aantal personen. Een daarvan is in verleden afdelingshoofd geweest bij de gemeente, is dat een juiste persoon?

College: We misten vanaf het begin dat deze ontwikkeling veel aandacht zou krijgen, daarom vonden we een kwaliteitsteam belangrijk, als extra adviesorgaan. De samenstelling is een bevoegdheid van het College. Tegelijkertijd constateren dat we dat het heel moeilijk is om mensen te vinden gezien de politieke gevoeligheid. Daarom zijn we zeer blij met de expertise van het oud afdelingshoofd.

BewustZW: Het gaat niet om kennis en kunde, maar ook een politiek beladen dossier. Daarom vraag ik me af of mensen dit kunnen gebruiken om het advies terzijde te schuiven.

College: Het wordt pas politiek, als we dat zelf besluiten.

BewustZW: We hebben een beginsel waarop we met elkaar verder gaan, dat kan juridisch een hobbel worden.

GroenLinks: Laten we vaststellen dat we vertrouwen hebben en er niet verder over uitweiden.

BewustZW: We vinden dit fundamenteel, dus dit moeten we vaststellen.

GroenLinks: Wij hebben er vertrouwen in.

ChristenUnie: Is het hiermee eens.

Burgerbelang: We willen het betoog van D66 ondersteunen. Het College geeft aan dat er expertise zit in het kwaliteitsteam. Maar er zijn wel 3 organisaties die zich bezighouden met het behoud van cultuur. Kan 1 van de 3, of allemaal deelnemen?

College: Deze 3 groepen zijn allen actief in lobby richting gemeenteraad. Zij zijn het onderling niet altijd eens. Het zou ook topzwaar worden. 1 ervan kiezen is ook lastig. Als ze zitting hebben, worden ze onderdeel van het proces en kunnen geen bezwaar meer maken.

D66: Kan het College dit niet voorleggen aan hen om een vertegenwoordiger naar voren te schuiven?

College: Dit vinden we enorm ver gaan. Deze 3 organisaties voeren lobby uit. Dan hebben we de Erfgoedadviesraad voor randvoorwaarden, kwaliteitscommissie en de commissie RKC.

Burgerbelang: Is het College bereid om te inventariseren bij deze 3 organisaties om te kijken of zij geïnteresseerd zijn om zitting te nemen?

College: Welk risico hoopt u af te vangen?

Burgerbelang: Dat we over 10 jaar kunnen terugzien dat het goed gelopen is, en dat de ontwikkeling breed gedragen wordt.

GroenLinks: Zou het geen optie zijn om 1 vertegenwoordiger voor de 3 organisaties te laten deelnemen?

College: Wat wij bijzonder vinden is dat de raad zelf 2 adviesraden in het leven heeft geroepen. Wij horen u geen vertrouwen uitspreken in de eigen adviesraden maar in plaats daarvan mist u 3 lobbygroepen. Kijk eerst naar de groepen voordat de volgende bypass wordt gedaan.

VVD: Het lijkt ons dat er genoeg commissies zijn, en dat er blijvende aandacht is.

Burgerbelang: Ik wil gezegd hebben dat het niet zo dat we geen vertrouwen hebben. We willen echter zo breed mogelijk draagvlak. We sluiten ons aan bij het initiatief van GroenLinks.

GroenLinks: Wij hebben een heel traject achter de rug, en wellicht is het een suggestie die we willen meegeven.

D66: Gaat om erom dat we met elkaar dit traject opzetten. Ik stel het prijs als het College de suggestie van GroenLinks in overweging neemt.

Voorzitter: We gaan door naar volgende punt: het informeren over de brief inzake de Meisjesvakschool.

D66: Welke brief betreft het? Van 6 september jl.

College: Het gaat om de aanbiedingsbrief. De brief die D66 noemt, kennen we ook. Het gaat over de integriteit van een lid van het kwaliteitsteam die in twijfel wordt getrokken. Daar willen we niet op ingaan. Deze brief is niet geagendeerd.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en gaat over tot sluiting van de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad