Pagina delen

Forumverslag 05-10-2015

Regionale Woonagenda 2015-2017 (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R.G. Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over Regionale Woonagenda 2015-2017. Het is een informerende bijeenkomst. De wethouder krijgt eerst het woord.

College: De woonagenda is in gezamenlijkheid door de zeven gemeenten opgesteld. Op 23 april is er een Forumspecial geweest over ‘Wonen’. Daar is deze Regionale Woonagenda ook aan de orde geweest. We laten nu graag het resultaat aan u zien en we willen graag uw mening horen over deze agenda. Uw op – of aanmerkingen wil ik graag meenemen.De focus in de Regionale Agenda 2015-2017 ligt op vier thema's:

1. Definiëring en benutting van woonkwaliteiten in de regio.
2. Komen tot een voorraadstrategie ten behoeve van regionale afstemming.
3. Gezamenlijk inzicht vergroten in de ontwikkelingen binnen de sociale sector.
4. Gezamenlijk inzicht vergroten in de effecten van het scheiden van wonen en zorg.

VVD: Wat is precies de status van het stuk? Wat zijn de consequenties bij het aannemen of afwijzen van het stuk? In hoeverre zijn we na vaststelling van dit stuk nog vrij in het zelfstandig programmeren van woningbouw? Hoe verhoudt het standpunt van de provincie zich tot deze woonagenda?

College: Het heeft geen directe juridische of financiële consequenties. Echter in de uitvoering van de woonagenda kunnen wel verandering plaatsvinden die invloed hebben om de financiering van individuele bouwprojecten. Dat is ook als kanttekening genoemd in het collegeadvies.
Daarnaast wil de provincie met regio’s spreken en niet meer met de afzonderlijke gemeenten. Vandaar de samenwerking. Overleg met provincie wordt gemakkelijker omdat we gezamenlijk sterker staan.
Zelfstandig programmeren kunnen we niet. Maar de woonagenda is wel opgesteld met inbreng van onze gemeentelijke woonvisie. Toekomstige aanpassingen moeten in onderling overleg gebeuren.

Stadspartij: Hoe verhoudt deze agenda zich tot eerdere stukken die we als raad hebben vastgesteld specifiek voor Zutphen? Zitten er onderwerpen in deze Woonagenda die conflicteren met eerdere besluiten van onze raad?

College: Dit is een vervolg op eerdere besluiten. Deze visie is opgesteld om houvast te hebben.

CDA: Er komen 7500 woningen bij de komende periode. Moeten de gemeenten onderling uitmaken hoe de verdeling gaat worden? Hoe verhoudt zich dat met ons woningcontingent?

SP: Samen optrekken suggereert dat we een onderling de belangen delen. Maar als het er op aan komt heeft bv Apeldoorn andere belangen dan Zutphen? Hoe gaat dat er dan uitzien?En ik ben benieuwd wat deze woonagenda dan nog waard is.

D66: We hebben allemaal een extra opdracht gekregen voor de statushouders die opgenomen moeten worden. Hoe verhoudt zich dat tot deze woonagenda en is daar over gesproken binnen de regio?

Burgerbelang: Ik ben ook benieuwd naar het samen optrekken. En dan vooral naar de onderlinge verhoudingen Wie hakt straks de knopen door?
In de inleiding wordt gesproken over het vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar verderop wordt alleen gesproken over woningbouw. Kan er meer duidelijkheid komen over de bedrijven want daar maak ik me misschien nog wel meer zorgen over.

PvdA: Welke mogelijkheden zijn er om in regionaal verband tot een hogere ambitie te komen? Om de voorraad te versterken.

En welke mogelijkheden biedt het aanpassen van de woningwet? Welke kansen komen daar uit voort? Dat geldt ook voor de omgevingswet.

GroenLinks: Een vraag aan de PvdA. Wat bedoelt de PvdA met het versterken van de woningvoorraad?

PvdA: Dat een woning betaalbaar is in de Stedendriehoek.

GroenLinks: De woonagenda heeft veel ambitie over het vergaren van kennis en het delen ervan. Daar kun je natuurlijk weinig op tegen hebben. Het meest interessante is natuurlijk die voorraadstrategie voor de toekomst. Daar willen we graag een discussie over voeren, in relatie tot de hoge werkloosheid. Een discussie over een mogelijke relatie tussen sociale woningbouw en de werkloosheid. En vervolgens weer afgezet tegen andere regio’s. Is de wethouder bereid deze discussie met ons te voeren?

Stadspartij: Dit is een vervolg op de Forumspecial van 23 april 2015. Daar kwam de problematiek naar voren dat de huren zo stijgen dat het voor een aantal mensen niet meer betaalbaar is. En wat daar de oplossingen voor zouden zijn? Een aantal dingen zijn toen genoemd. Deze onderwerpen zou ik hier graag terug zien.

College: In de nieuwe woningwet bestaat de mogelijkheid om sociale huurwoningen opnieuw te beprijzen. Ik wil graag deze woningwet aan jullie presenteren. We krijgen als gemeente mee taken. We moeten woningcorporatie goed ‘in de gaten houden’. We hebben een goede samenwerking met alle vier de woningcorporaties.
Een discussie over de sociale woningen in relatie tot de werkloosheid gaat deels buiten mijn portefeuille. Ook werkgelegenheid zal daarbij ter sprake komen. Ik stel voor dat u het presidium vraagt om hiervoor een forumvergadering uit te schrijven. Het presidium gaat over de agenda.

We hebben van de provincie een bepaald aantal woningen toebedeeld gekregen. Die proberen we nu te realiseren. Daar maak ik me wel zorgen over. Vorig jaar hebben we niet heel veel gebouwd. Het loopt goed tot 2019 maar daarna kan het zijn dat de provincie tegen de regio zegt dat we niet voor leegstand moeten bouwen. En dat vervolgens het aantal te bouwen woningen naar beneden wordt bijgesteld. Dus laten we vooral gaan bouwen wat we nu mogen. Als de nieuwe wetgeving meer mogelijkheden biedt is dat alleen maar goed. Daarnaast wil ik de zorg die ik heb over het aantal woningen koppelen aan het aantal statushouders. Daar komt een werkgroep voor om dit op te pakken. Het bericht kwam dat voor volgend jaar het aantal statushouders gaat verdubbelen. Dat was een schokkend bericht. Daar zullen we mee aan de slag moeten.

GroenLinks: Hoe bedoelt u het woord ‘schokkend’? Zijn dat er veel?

College: Over ‘te’ veel hebben we niet gesproken maar het zijn er wel veel. We hebben ook nog onze eigen woningzoekenden. Het is 20% van alle mutaties.

Burgerbelang: Vallen deze extra maatregelen buiten het bestaande woningcontingent?

College: Ja. Daar hebben we een brief over gekregen van de provincie.

VVD: Uit de staafdiagram op blz 29 van de woonagenda blijkt dat er best veel ‘sociaal’ gebouwd is. Wel is de verdeling erg scheef. De 27% van Zutphen is veel. Zeker als het in absolute getallen zal worden uitgedrukt. Tegen 1% in Epe. Wij zouden graag zien dat de wethouder dit signaal meeneemt naar de regio.

College: Ik neem dit mee. Dat is de bedoeling van dit overleg.

Het college vervolgt de beantwoording.

College: Dat de belangen tussen de gemeenten onderling verschillen is een feit. Wij hebben onderling afspraken gemaakt en daar houden we ons aan vast.

VVD: Ik ben benieuwd hoe de 7500 te bouwen woningen verdeeld gaan worden binnen de regio. Ook andere gemeenten hebben grondposities die ingevuld moeten worden. Ik ben benieuwd wat de inzet van dit college gaat worden in die gesprekken met de omliggende gemeenten. Hoeveel van die 7500 woningen denk u in Zutphen te gaan bouwen?

College: Wij gaan voor de verdeling zoals die gemaakt is op basis van het aantal inwoners. Daar gaan we voor knokken. Maar je moet ook de mogelijkheden hebben om te bouwen. We bouwen Noorderhaven, in Leesten gaan we weer aan de gang. We gaan bouwen in het Waterkwartier. En we willen een aantal woningen boven winkels uitbreiden. Daar trekken we heel hard aan.

Stadspartij: De wethouder zegt dat de woningen verdeeld gaan worden op basis van het aantal inwoners. Dat betekent dat de gemeenten ten opzichte van elkaar even groot blijven. Klopt het dat we ons daar op vastleggen?

College: Ik wil me nergens op vastleggen. Ik wil knokken om zoveel mogelijk naar Zutphen te krijgen. Dat is van meerdere factoren afhankelijk. Daar heb je ook werkgelegenheid voor nodig. Wij maken ons sterk voor een aantrekkelijke woonstad.

Stadspartij: Ik kan me voorstellen dat het inwoneraantal de verdeelsleutel is. Maar als dat niet vast ligt, wat wordt dan wel de verdeelsleutel?

College: De verdeelsleutel tot 2019 is klaar. En daarna gaan we weer verder.

Ambtelijke ondersteuning: We hebben een brief van de provincie gekregen over de 7500 woningen. De huidige aantallen zijn gebaseerd op 2012. Inmiddels is het 2015. Er is een werkgroep opgericht. De grotere gemeenten willen meer. Daarom kunnen er hieromtrent nog geen toezeggingen worden gedaan. De komende maanden moeten meer duidelijkheid geven.

VVD: Ik begrijp dat de wethouder terecht aangeeft dat er heel veel factoren meespelen, bij de vraag hoeveel woningen is zinvol om te programmeren. Er staat een tabel op blz 18 over de woonaantrekkelijkheid van de gemeenten. Zutphen staat daarin binnen de regio onderaan. Vertaald naar heel Nederland staat Zutphen op plek 211. Uitgaande van ongeveer 400 gemeenten staat Zutphen dus landelijk gezien halverwege als het gaat om woonaantrekkelijkheid. Als we ‘ja’ zeggen tegen deze woonagenda zeggen we dan ook ‘ja’ tegen dit beeld? Wat wordt dan nog onze positie als Zutphen in de discussie waar gebouwd gaat worden in de regio?

Burgerbelang: Mijn vraag is nog niet beantwoord over hoe de verdeelsleutel wordt vastgesteld. Gaan we ook de werkgelegenheid en andere zaken gezamenlijk gaan aanpakken?

College: Het lijkt me heel zinvol om over werkgelegenheid te praten. Maar dat overstijgt mijn portefeuille. Ik verzoek u, net als ik eerder GroenLinks heb verzocht, om dit verzoek in te dienen bij het presidium.

VVD: Ik voorzie nog een discussie in de regio waar de 7500 woningen gebouwd gaan worden. Wat bepaalt nou de verdeelsleutel. Op basis van bevolkingsaantallen of spelen er nog ander factoren een rol? Ik veronderstel, op basis van de tabel op blz 18 waar Zutphen onderaan staat, dat Zutphen niet zo heel veel heeft in te brengen in deze discussie. Hoe gaan we met dat gegeven om?

College: Op sommige punten staan we inderdaad onderaan, maar op andere punten scoren we ook heel goed.

VVD: Maar de totaalscore is niet goed. Of maak ik me onterecht zorgen en heeft dit in die discussie niet zoveel te betekenen? Wat zijn uw verwachtingen over de manier hoe met zo’n tabelletje wordt omgegaan in deze discussie?

College: U geeft aan dat we hier aandacht voor moeten hebben en dat neem ik mee. We staan onderaan maar ik ben er niet van overtuigd dat we slecht scoren. We hebben ook ‘ruimte’ en zijn een compacte woonstad hebben.

VVD: Maar als u zich niet herkent in deze tabel moet u er dan niet voor zorgen dat dit tabelletje eruit gaat? Ik vind het ook niet sporen met eerdere onderzoeken die we zelf gedaan hebt. U zou opdracht moeten geven om hier genuanceerder naar te kijken.

College: Een terechte opmerking. Het is informatie uit 2013. Ik ga kijken of we niet recenter materiaal hebt. Inderdaad hebben we het rapport van Marlet wat aangeeft dat Zutphen een prettige woonstad is. Fijn dat u hier aandacht voor vraagt.

CDA: Ik vind de woonagenda wel goed. De cijfers lijken wel gedateerd. Het lijkt me wenselijk de data te actualiseren.

PvdA: Komt er nog iets in dit stuk over hoe om te gaan met recreatiewoningen? Gaan de gemeenten daar op een eenduidige manier mee om?

College: We zijn ruim een jaar bezig met het opstellen van deze woonagenda. Dus ik kan me de opmerking van het CDA voorstellen.
Over recreatiewoningen is in dit verband niets afgesproken.

GroenLinks: Wanneer kunnen we de regionale voorraadstrategie verwachten? Dat is belangrijk om te bepalen hoe we dat lokaal gaan doen.

College: Ik hoop in december of januari 2016 daar meer over te kunnen zeggen.

CDA: De inbreidingslocaties hebben een streepje voor. We kunnen nog kijken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe locaties op te zetten. Misschien zijn er locaties die nu nog niet bekend zijn maar die wel tot de mogelijkheden kunnen behoren.

College: Dat doen we voor de volle 100%! Maar wij zijn niet de bouwer. Maar als er plannen langskomen dan zijn die welkom.

Er zijn geen verdere vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015 (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het forum en heet iedereen welkom bij het vervolg van dit forum over het vervolg van de eerste opzet van de cultuurnota.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College.

Het College is geschrokken van de inspreekreactie van de heer Wesselink. Het gebeurt niet vaak dat een document zielloos wordt genoemd. Anderzijds moeten we erkennen dat het onderliggende stuk droog van aard is. Het betreft immers een startdocument. Het College wil het Forum meenemen in de visie van het College op kunst en cultuur. Die is namelijk te weinig terug te vinden in het document. Het verduidelijken van de visie kan wellicht ook dit forum vanavond helpen.

Identiteit:

Zutphen is een stad van de menselijke maat, een stad die overzichtelijk is en kleinschalig. Een stad die je omarmt. Waar het winkelen een beleving is en waar verrassende producten te koop zijn. Een stad waar historie en moderniteit samengaan. Een kruispunt tussen cultuur en historie. Een stad die bruist van ideeën en initiatieven. Waar inwoners, overheid en ondernemers experimenteren met nieuwe mogelijkheden en technieken. Waar je mensen, producten en bedrijven vindt die je behoeften en de kwaliteit van je dagelijks leven op het gebied van voeding, gezondheid, duurzaamheid, zorg, energie, spiritualiteit, samenleving en ontspanning bevredigen. Dat is het dna van Zutphen. Vaak nemen we het cultureel erfgoed als vanzelfsprekendheid, maar dat is zij niet. Het is toegankelijk maken van dat erfgoed, het gebruik en het vermarkten ervan biedt nog veel nieuwe kansen. Ons erfgoed is een cadeautje dat erop wacht om uitgepakt te worden. Steden met een hoge belevingswaarde, met een historische binnenstad vol monumenten, met veel horeca en kunst en cultuuraanbod, hebben de toekomst. Samen met onze voedingsbodem voor nieuwe initiatieven biedt onze identiteit een goede basis voor kunst en cultuur.

Inspiratie:

Denk bijvoorbeeld aan de World Press Photo, Birthday, het Huis van de Taal en het Cellofestival. Daar zien we bezieling en inspiratie. Het Huis van de Taal verbindt cultuur met maatschappelijke doeleinden en kan zo een broedplaats voor vernieuwing zijn. Het Cellofestival vond zijn inspiratie in de muziek en haar excellente beoefenaren, en verbindt deze kwaliteiten met het prachtige decor van de stad Zutphen. World Press en Birthday, en andere evenementen gebruiken het cultureel erfgoed als decor en ruimte om de beleving dieper te laten zijn. Deze inspiratie wil het college steunen als gemeente en daarbij durven te kiezen om bij de verdeling van subsidies ruimte te bieden aan spannende vernieuwende en nieuwe vormen van aanbod en aan samenwerking met elkaar en met het onderwijs. De eilandjes cultuur van onze stad verhindert de samenwerking en kruisbestuiving te zeer. Verbinden betekent daarbij beslist niet dat de identiteit van onderdelen verloren gaat. Juist in verbinding kan deze identiteit van bijvoorbeeld muziek sterker worden.

Innovatie en ondernemerschap:

Het Koelhuis, Het Bokbierfestival, het Chocoladefestival, dat Bolwerck, de samenwerking tussen musea en ook podia in de regio, het vernieuwde aanbod van de Muzehof, en ook andere initiatieven laten zien dat Zutphen vernieuwd en nieuwe bezoekers kan trekken en steeds innoveert om bestaande bezoekers beter te bereiken. Zonder publiek komt cultuur niet tot leven. Gedrag, smaak en samenstelling van het publiek veranderen. Het bereik van de traditionele cultuuruitingen zal stagneren en afnemen, en nieuwe generaties blijven gericht op de cultuurvormen die zij in hun jonge jaren al waardeerden. Tegelijkertijd vinden jong publiek en de steeds grotere groep mensen met een niet westerse achtergrond weinig aansluiting bij deze traditionele cultuuruitingen. Het publiek bepaalt de betekenis van een culturele activiteit. Dat is een taak voor de aanbieders van cultuur, zoals theater, podia, festivals en musea. Hierbij hoort een eigen herkenbare programmering, het betrekken van publiek bij activiteiten, verkennen van alternatieve locaties, het aangaan van allianties en nieuwe manieren van presenteren.

Informatie:

Er is veel gaande in Zutphen, maar dat kan beter verkocht worden of bekend worden gemaakt bij potentiele bezoekers. We werken samen met de Stichting Zutphen Promotie die haar plannen gaat uitrollen. De cursus Zutphenkunde is een mooi voorbeeld om nog meer mensen en kinderen kennis te laten maken met de geschiedenis van de stad. En zo haar identiteit, maar ook die van haar inwoners te versterken. De informatie over onze monumenten zal meer toegankelijk moeten worden. Banieren opgehangen, de torens open, de Walburgiskerk nog meer gebruikt en de Librije goed te bezoeken. Maar denk ook aan de mogelijkheden die de stad aan de inwoners biedt. Welk kind in de Slindewaterstraat weet nu wie Graaf Slindewater was en wat die heeft betekent voor Zutphen. Het verhaal van de Burgerzaal, de Gedeputeerdenkamer, Het Koelhuis, Dat Bolwerck, IJsselstroom en Van Rossums koffie die dit jaar de Paltsprijs van het Wijnhuisfonds won, verdient het om vertelt te worden. De kennis is van belang omdat het ons allen en onze kinderen in verbinding brengt met het verleden, heden en de toekomst.

Het College geeft aan dat er mooie dingen gebeuren in de stad. Toch een nieuwe cultuurnota: ja omdat we keuzes moeten maken. Kunst en cultuur spelen een cruciale rol in de versterking van de identiteit van de stad en haar inwoners. De uitstraling van Zutphen kan beter, de aantrekkingskracht vergroot. Het profiel van onze stad moet duidelijk worden uitgedragen. Niet meer de verrassing in de stemmen van toeristen horen, als zij hier toevallig zijn geweest en kennis hebben gemaakt met de schoonheid van de stad en haar cultureel aanbod. Die mensen moeten hier komen omdat zij ervoor hebben gekozen hier te zijn en besluiten om nog eens terug te komen met een ander gezelschap, omdat ze nog niet klaar zijn en hier graag willen wonen.

Kunst en cultuur spelen ook een cruciale rol in de ontwikkeling van mensen. Noem het verheffing. Zelfontplooiing van het individu en de ontwikkeling van de gemeenschap zijn belangrijke redenen voor de overheid om kunst en cultuur blijvend te ondersteunen. Cultuureducatie is van belang omdat de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken wordt gevormd door de verhalen die we bedenken, de boeken die wel lezen, de muziek die we horen en maken, de voorstellingen en de films die we bezoeken. Cultuureducatie is van belang voor het ontwikkelen van de talenten en het leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij. Cultuureducatie kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leergebied overstijgende vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren. Om dat mogelijk te maken kan cultuureducatie binnen en buiten de scholen verder verbeterd worden: in Zutphen door te voorzien in de behoefte aan ondersteuning voor de scholen om vraag en aanbod van culturele activiteiten voor leerlingen goed af te stemmen en door initiatieven zoals genomen door de Muzehof, Bibliotheek en het Cultuurhistorisch platform blijvend te ondersteunen. Het College ziet het liefst dat gekozen wordt om bij de verdeling van subsidies ruimte wordt geboden aan spannende, vernieuwende en nieuwe vormen van aanbod en aan samenwerking met elkaar en met het onderwijs.

De stad staat centraal als plek waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen creatie, innovatie, beleving, culturen en samenleving. Zutphen is een stad waar historie en moderniteit samen gaan. Een stad die bruist van ideeën en initiatieven. Laten we koesteren en uitdragen wat waarde heeft voor de stad en haar inwoners, ondersteuning bieden aan de vernieuwingsslag die gemaakt wordt en de energie die er is in de stad en bij de initiatiefnemers, het stimuleren van verbinding en ontsluiting van kennis, zijn allemaal redenen geweest om aan de slag te gaan met deze cultuurnota. Naast het vinden van een ton bezuiniging en het opnieuw definiëren van de subsidiesystematiek. In de Sterkte Zwakte analyse van het culturele leven en de culturele voorzieningen in Zutphen zijn nog meer aanknopingspunten te vinden, als het gaat om de koers die wij willen varen met nieuw beleid.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum.

VVD: wil een aantal dingen meegeven. Het College gaat uit van vier bullets, de VVD wil er één bij hebben. Namelijk het verzamelen en erkennen van wat er leven geeft aan cultuur en daarmee komen mogelijkheden aan het licht. De gemeente moet kijken naar wat we hebben zodat daardoor unieke kansen mogelijk gemaakt worden. Daarmee bevindt kunst en cultuur zich niet alleen op het economische vlak. Het startdocument kan dienen als bijlage bij het nieuwe cultuurbeleid. Daarnaast is bij kunst en cultuur, muziek het ondergeschoven kind. De VVD ziet graag dat er gesproken wordt over kunst, cultuur en muziek.

GroenLinks: is blij met het betoog van de wethouder. Dit geeft kleur in de richting van de startnotitie. GroenLinks ziet graag dat het voorwoord terugkomt in de stukken en de communicatie. Kunst en cultuur gaat niet alleen over economie. Kunst en cultuur betekent ook iets in de richting van verheffing en ontwikkeling. Daar moet ook aandacht voor zijn. Verder is het verzorgingsgebied van Zutphen groter dan alleen de gemeente Zutphen. Bewoners van die gemeenten en omliggende gemeenten moeten ook betrokken worden bij de cultuurnota.

D66: is blij verrast door het betoog van de wethouder omdat D66 zich voor een groot deel ook herkende in de reactie van de inspreker. D66 herkent zich in de visie die waarover het college zojuist sprak maar herkent zich minder in de startdocument zoals dat nu voorligt. De vraag is of dit document voldoende richting geeft aan het beleid? Waar zegt het forum ja tegen? D66 vindt het belangrijk om te benadrukken dat de gemeente durft te kiezen en ruimte geeft aan innovatie en vernieuwing. Hoe zit het met de bestaande voorzieningen. Blijven deze behouden of juist niet?

D66 twijfelt of de gemeente degene is die regie moet geven aan de informatievoorziening.

GroenLinks: we moeten eerst aangeven wat we willen, daarna pas de keuzes maken.

D66: het is wel van belang om nu al de richting aan te geven.

SP: is blij met de toelichting van het College. De SP leest veel over innovatie maar vindt dat de ‘oude’ basis ook moet blijven bestaan. Daar moet ook aandacht voor zijn. Verder moet informatievoorziening niet ontaarden in publiciteitscampagnes, dat kost namelijk meer dan dat het oplevert. Volgt verder het standpunt van GroenLinks over samenwerking in de regio.

Stadspartij: we moeten eerst keuzes maken. En daarna pas verder kijken naar innovatie? Keuzes moeten we nu maken. Bijvoorbeeld willen we een Stadstheater? Ja of nee. Dit bepaalt mede de inhoud van de cultuurnota.

BewustZW: de woorden van de wethouder raakt iedereen in positieve zin. BewustZW heeft een aantal vragen over het vermarkten van de stad. Een deel van die vragen is nog niet beantwoord. BewustZW vindt dat er niet eerst keuzes gemaakt moeten worden maar dat er juist een breed pallet moet worden neergelegd. Op basis daarvan kunnen keuzes worden gemaakt.

PvdA: is aangenaam verrast en is benieuwd naar de uitwerking van een aantal belangrijke punten. De economische functie, artistieke kwaliteiten, participatie en multiculturele aspecten zijn belangrijk om mee te nemen in het cultuurbeleid. Maar met alleen economisch te kijken naar kunst en cultuur doe je dit tekort. Er is meer dan alleen de economische waarde van kunst en cultuur.

Burgerbelang: het betoog van de wethouder is inspirerend. De sporen en lijnen uit het rapport van Marlet en Zutphen 2025 zijn daarin ook zichtbaar. Dit is een goede basis om invulling te geven aan het verdere cultuurbeleid. Daarbij hoort dat er ook wordt gekeken naar bestaande financiële constructies waar in het verleden voor is gekozen. In het coalitiestuk van de provincie staat dat cultuur een kerntaak van de provincie is. Wat betekent dit in de toekomst voor Zutphen?

CDA: de startnotitie is breed neergezet en gaat als ware door een trechter waardoor er hopelijk een prachtige invulling voor Zutphen ontstaat. De visie is mooi verwoord door de wethouder. Eén ding miste het CDA nog, de Walburgiskerk. Dit is een wezenlijk onderdeel van wat Zutphen is. Het CDA heeft niet scherm wat er onder basisvoorzieningen wordt verstaan. Verder zijn de keuzes die worden gemaakt over de Hanzehof mede bepalend voor de cultuurnota.

ChristenUnie: is onder de indruk van de mooie woorden maar vraagt zich af wat eerst komt: benoemen van kansen en daarna het maken van keuzes of andersom?

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College.

Het College: het Forum wordt niet gevraagd om in te stemmen met het startdocument maar om een advies te geven over de gekozen richting. Dit betekent een advies over de vier, wellicht vijf, punten. Voor wat betreft dat laatste is ook het College van erkenning van bestaande kwaliteiten en dat dit pijlers zijn om op voort te bouwen. Of dit concreet als vijfde bullet wordt opgenomen is de vraag. Mogelijk niet en wordt dit specifiek benoemd in het voorwoord.

Over het economische aspect van kunst en cultuur heeft het ook te maken met een verschil van inzicht in wat er onder ‘economie’ wordt verstaan. Het College ziet de economische functie van kunst en cultuur als iets dat ontstaat uit creativiteit, dat weer bijdraagt in de ontwikkeling. Economisch denken betekent dat ook stimuleren, verandering, creativiteit en het aantrekken van creatieve mensen naar de stad. Economie en Vitale Stad is daarmee de beste plek voor kunst en cultuur.

GroenLinks: dit klinkt mooi, het is inderdaad meer dan ‘als het maar iets opbrengt’.

Het College: het gaat inderdaad niet om geld op te leveren. Het gaat om het samenbrengen van vraag en aanbod.

Burgerbelang: cultuur kan aanleiding zijn voor mensen om zich ergens te vestigen inclusief alle economische gevolgen daarvan. Daarmee is er een duidelijke link met economie.

Het College: de enige echte keuze die gemaakt moet worden gaat over de Hanzehof. Op 14 oktober wordt hiervoor het plan van aanpak gepresenteerd. Daarna komt er ook een Forum over dit onderwerp. Er komt ook een voorstel over hoe om te gaan met de keuzes die gemaakt moeten worden. Kunst en cultuur gaat echter om veel meer dan alleen de Hanzehof. Keuzes – kansen of kansen – keuzes. De fundamentele keuzes over de Hanzehof bepalen mede de mate waar het geld naar toe gaat. Anderzijds bepaalt dit niet alles. Daarin kunnen keuzes gemaakt worden.

De provincie is bezig met een tour langs initiatiefnemers en gemeenten en kijkt naar wat dit betekent voor haar cultuurbeleid. Waarschijnlijk blijft het ondersteunen en ontwikkelen van cultureel erfgoed een kerntaak van het provinciaal cultuurbeleid. In de toekomst betekent dit dat lokale initiatiefnemers geholpen kunnen worden met de weg richting de provincie. Meedenken vanuit de gemeente wordt daarin erg belangrijk. Dit geldt ook voor de eigen procedures.

Over de rol van informatievoorziening gaat het niet om het maken van reclame. Het gaat veel meer om ontsluiting van informatie. Bijvoorbeeld over monumenten. Dit moet beschikbaar komen voor het grote publiek. Hierin worden al initiatieven ondernomen. De gemeente kan daarin faciliteren en ondersteunen.

D66 ziet graag dat cultuur als onderdeel wordt meegenomen in de stadspromotie.

Het College: hier ligt inderdaad een grote rol voor de Stichting Zutphen Promotie, maar ook voor musea in de regio. Het is zaak om hierin slim samen te werken. Het meenemen van de regio is ook een goed punt. Het College moet nog wel nadenken over hoe dit vorm gegeven kan worden. Het College ziet andere gemeenten niet direct meedenken. Als samenwerkingspartner ligt de provincie meer voor de hand. De eerste contacten lopen veelal via de bestaande culturele instellingen, die weer contacten hebben met hun eigen achterban.

GroenLinks: samenwerking is ingewikkeld maar wel belangrijk. Wil het College de dialoog aangaan?

D66: uit de rapport van de grote culturele instellingen uit de regio blijkt dat ze elkaar eigenlijk niet beconcurreren. En elkaar kunnen versterken.

Het College: dit document is van de instellingen zelf. Dit gaat verder dan waar gemeenten onderling toe in staat zijn. De gemeenten in de regio hebben namelijk hetzelfde probleem. Dit maakt dat het lastig is om hierover het gesprek aan te gaan. Het College zal hiertoe een poging wagen, het meest voor de hand liggend is dan een vergadering van het Strategisch Board van de Stedendriehoek.

Stadspartij: kijk niet alleen naar de Stedendriehoek maar ook nadrukkelijk naar de Achterhoek.

Het College: voor wat betreft toerisme is er vergaande samenwerking met de Achterhoek. Het is inderdaad goed om bij kunst en cultuur ook verder te kijken dan alleen de Stedendriehoek. Maar vooralsnog liggen de meeste kansen in de Stedendriehoek.

Het investeren in broedplaatsen wordt meegenomen in de conceptversie van de cultuurnota. Het opnemen van muziek in de titel naast kunst en cultuur is een aardig voorstel maar anderzijds is muziek een duidelijk onderdeel van kunst en cultuur.

VVD: begrijpt het antwoord van het College. Maar muziek verdient het juist om uitgelicht te worden. Muziek krijgt dan ook een belangrijke plek in het startdocument.

Het College: het zou zonde zijn om alleen muziek er uit te lichten ten opzichte van andere kunstuitingen. Dat doet geen recht aan andere kunstvormen.

D66: is het eens met het College.

De Forumvoorzitter geeft in de tweede termijn het woord aan het Forum.

D66: vraagt hoe nu verder? Het College heeft belangrijke toevoegingen gedaan. D66 wil daar nog naar kijken.

VVD: doet nogmaals de suggestie voor een vijfde bullet. Dit verdient het om niet alleen in het voorwoord opgenomen te worden.

Het College: neemt het punt van de VVD mee. Verder kijkt het College in hoeverre dit Forum effect heeft op de startdocument en het voorwoord. Dat wordt vervolgens vastgesteld door het College en gaat daarna ter kennisgeving naar de raad. Verder start het discussieplatform en komen er ronde tafel gesprekken. Dit alles zal uiteindelijk moeten leiden tot de cultuurnota.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier een informerende bijeenkomst betreft over de voortgang van de transformatie agenda Jeugd.

De voorzitter geeft het woord aan het college

De raad heeft stukken over de transformatieagenda, het regionale programmaplan en de dienstverleningsovereenkomst kunnen doornemen waar feitelijk alleen het college over gaat. Het college vindt het echter goed om over deze stukken ook de raad actief te informeren en met hen erover van gedachte te kunnen wisselen.

Waar de raad wel in november of december wel over moet besluiten is over de afspraken om de risico’s voor boven regionale jeugdhulp te spreiden. Ook over de doorontwikkeling van het centrum jeugd en gezin in december met de raad worden gesproken.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen

CDA merkt op dat er in de stukken geen relatie is met het wonen. Cliënten blijven hangen in de zorg omdat ze niet naar een andere woonvorm kunnen gaan. Dit stagneert terwijl de gemeente wel een rol heeft bij het geven van de indicatie begeleidt wonen.

Het college geeft aan dat de gemeente daar zeker een rol in heeft en ook afspraken daarover met de woningbouw coöperatie heeft gemaakt. De mate waarin dit stagneert is niet zeker, echter het college vindt dit wel een belangrijk aandachtspunt en neemt het mee in het regionale overleg om te kijken of dat voldoende in beeld is.

VVD vraagt zich af hoe de financiële risico’s zijn afgedekt.

De ChristenUnie vindt het omgaan met de financiële risico’s ook van groot belang en merkt op dat in de stukken naar voren komt dat de besparing op kosten belangrijk wordt geacht. Zij maakt zich zorgen over het stoppen met het verlenen van zorg op die momenten als de zorgverlener aangeeft geen geld meer te hebben.

GroenLinks maakt zich zorgen over de reductie van de zware vorm van zorg terwijl deze wel erg nodig kan zijn. Hoe ga je om met lichte zorg waar het kan en zwaar als het moet dit met het oog op de preventieve doelen die we ons hebben gesteld.

De PvdA geeft aan dat er in gezamenlijkheid veel werk is verricht en dat er een goed product ligt. Zij vraagt zich wel af of er voldoende budget is nu er sprake is van een verlenging van het contract van 2015 voor het jaar 2016 i.p.v. een nieuwe aanbesteding voor de jeugdzorg in dat jaar.

De SP vraagt zich af of het budget voor jeugdhulp toereikend is en wat gebeurt er als dat niet zo is. In het kader daarvan ziet zij risico dat er te lang lichte hulp wordt in gezet wat goedkoper is terwijl zware hulp nodig is.

Het college geeft aan dat het samenwerking tussen het CJG en het Plusteam jeugd gemakkelijk bij te schakelen is met de sociale wijkteams, die in het voortraject zitten. Samen zorgen zij voor de lichte zorg verlening.

In de praktijk moet steeds goed afgestemd worden waar lichte zorg kan en waar juist meer extra aandacht aan de zware zorg ingezet moet worden. Er ligt een druk op die afstemming echter die moet niet te groot worden anders wordt er door de sociale wijkteams te snel ingezet op de lichte zorg. Er zal steeds moeten worden geëvalueerd of de gegeven zorg ook achteraf de beste zorg is geweest.

Op regionaal niveau lopen de contracten van 2015 met de grote zorgverlener ook in 2016 door. Dit zijn contracten van 2 jaar die op sommige punten wel aangescherpt zijn. Er wordt wel gekeken of er ook in 2016 genoeg impulsen in het contract staan om te kunnen veranderen zonder dat daar altijd hoge kosten tegenover staan.

Het college vindt dat als je op bovenregionaal nivo iets in de samenwerking met partijen wilt vernieuwen, je wel het risico iets af te breken terwijl je dit juist bij zeer specialistische zorgverlening wel nodig hebt. De landelijke notitie ruimte voor jeugdhulp geeft de richting aan en helpt om betere afspraken met elkaar te kunnen maken voor een goede balans tussen te strak en te los financieel beleid. Een te strak beleid zorgt ervoor dat kinderen tussen wal en schip vallen echter een te los beleid kan er voor zorgen dat er tekorten kunnen ontstaan.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het feit dat er door de forse ingrepen in de financiën, gaten zullen gaan vallen. De stukken suggereren dat ondanks alle bezuinigingen de kwaliteit van de zorgverlening op niveau blijft. De ChristenUnie zet daar haar vraagtekens bij.

Het CDA geeft aan dat er in voorgaande overlegmomenten over het feit gesproken is dat we bereid zijn financiële risico’s te nemen, dat het uitsluiten risico niet mogelijk is en dat je ongelukken niet kunt voorkomen. Het CDA legt echter de nadruk op het voorkomen van zo min mogelijk ongelukken aan de menselijke kant.

Het college vraagt zich welk beeld de VVD heeft bij het kiezen als er gaten vallen. Het beleid is dat er over de hele linie van jeugdzorg dusdanig wordt bewogen zodat dat ook tot besparing gaat leiden. Er wordt ingezet op lichte zorg waar het kan en zware zorg waar het moet. Meer ambulant waar het kan en ook zwaar ambulant ten opzichte van uithuizing. Er wordt zeker geen hele zorgsoort geschrapt, dat kan ook helemaal niet.

De VVD blijft bij haar zorg dat door keuze in lichte en zware zorg en de mate van ambulante er toch bezuinigd gaat worden en dat er daardoor gaten gaan vallen bij die zwaardere zorg. Je kunt feitelijk niet ongestraft gaan bezuinigen op een plan waar al zoveel financiële druk op staat.

D66 ziet niet zo zeer het risico in het maken van zorg keuzes echter wel in het overschrijden van het budget.

De VVD vult het standpunt van D66 aan door te zeggen dat externe partijen geen zorg meer verlenen als het geld op is. Het daarna nog regelen van extra financiën is te laat want dat duurt veel te lang.

Burgerbelang maakt zich zorgen over kinderhulp van 0 tot 6 jaar. Er groeien steeds meer kinderen in armoede op wat blijkbaar een ontwikkeling is. Vaak heeft dat meerdere oorzaken dan het gebrek aan middelen om jongeren te helpen. De raad moet over feiten en trends van deze ontwikkeling op de hoogte gehouden worden om haar controlerende rol goed uit te kunnen voeren.

GroenLinks geeft aan dat het college de verantwoordelijk heeft om de raad steeds goed te informeren hierbij ondersteund door de professionals in het veld.

D66 oppert het idee om geregeld een nieuwsbrief naar de raad te sturen om zodoende op de hoogte te houden over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Het college geeft aan dat het feit dat steeds meer kinderen in armoede leven de reden is dat het zij het armoede beleid aan het herschrijven is. Het sociaal beleid is er op gericht om de toegang tot de kinderzorg breed mee te nemen en de trends en ontwikkeling daarop goed te blijven volgen. In de strategische agenda wordt dit meegenomen.

Er is in regionaal verband voor gekozen om budgetplafonds in te stellen zodat financiële overschrijdingen worden voorkomen. Echter als er budgetten worden overschreden dan wordt er niet direct gehandhaafd maar wordt er regionaal gekeken of er elders meevallers zijn. De financiële risico’s worden zo wat meer gespreid.

Op lokaal niveau kunnen budget overschrijdingen worden weg gestreept tegen de financiele meevallers op de PGB’s. Het totale financiële overzicht tot nu toe er echter nog niet.

Het college benadrukt echter dat er ondanks er goed naar de financiën wordt gekeken de hulp voor kinderen en gezinnen voorop staat.

Door veelvuldig overleg met professionals en mede bestuurders, wordt steeds goed nagegaan waarom kinderen tussen wal en schip dreigen te raken en wat daar structureel aan kan worden gedaan. In de praktijk blijkt dat de pleegzorg afneemt en dat er steeds meer ingezet wordt op t lichte zorg. Echter als dit te lang duurt ontstaat er meteen crisis en is dus de inzet van zware zorg overgeslagen. Hoe dit nu komt en hoe dit proces kan worden voorkomen wordt steeds besproken in de regionale stuurgroepen.

Met de raadswerkgroep sociaal domein wordt er in november een avond georganiseerd waarin met professionals, cliënten en raadsleden wordt gesproken over de ervaringen uit het veld. De verwachting is dat iedereen dan een goed beeld krijgt over de uitwerking van de jeugdzorg in de praktijk.

Het college geeft aan dat zij elke 2 maanden een rapportage rond stuurt naast de reguliere burap. Volgend jaar wordt gedacht om alleen de reguliere burap rond te sturen met alle belangrijke feiten en trends.

De SP vraagt zich af wat bedoeld wordt met de zin; de regie die de gemeente voert ? Tevens wil zij graag een voorbeeld zien wat de indicatie inhoud en hoe de hulp verlening aan een kind eruit ziet als deze hulp nodig heeft.

D66 geeft aan dat in de avonden van raadswerkgroep hier al uitgebreid aandacht aan gegeven is.

Het college geeft aan of dit onderwerp in de bijeenkomst van november weer op de agenda kan komen. Regie voeren door de gemeente betekend dat de gemeente goed de uitvoering regisseert en ook het budget verantwoordelijk beheert. De gemeenten zorgt er voor dat partijen goed met elkaar samenwerken en de contracten goed worden uitgevoerd.

D66 vraagt zich af hoe de zorg voor het kind na 18 jaar geregeld is.

Het college geeft aan dat de jeugdhulp na 18 jaar overgaat naar de WMO. In regionale werkgroepen wordt nu nagegaan hoe dit nu beter gestroomlijnd kan worden. Van belang is dat deze zorg bij dezelfde jeugdhulpaanbieder kan blijven.

De vraag is ook of het wel logisch is om met 18 jaar te stoppen met hulpverlening, kan dit niet verlengd worden tot 23 jaar. De gemeente heeft de bevoegdheid in de transformatie om te mogen ontschotten en zo de kwetsbare jeugd verder ondersteunen tot zij 23 jaar zijn.

GroenLinks geeft aan dat er wel veel ambtelijke taal in de stukken staan. Dit draagt weinig bij aan de directe zorg waarvoor deze stukken zijn opgesteld. Er komt een nieuw rapportage systeem waarin het beleid rondom de gegeven zorg wordt verantwoord. Hoe kan een dergelijk rapportage systeem helder worden opgesteld zonder te vervallen in allerlei codes.

Het College stuurt aan op een eenvoudig te hanteren systeem die helder is voor ieder.

Op de vraag van de Stadspartij of er ook overleg is met andere gemeente over de systematiek betreffende administratieve lasten, geeft het College aan dat dit regionaal geregeld is.

Het CDA maakt zich zorgen over de financiële risico’s omdat Zutphen vooral de nadruk legt op de zorg voor mensen en minder op de risico’s. Hoe kijken de regiogemeenten daar tegen aan als ze daar tegen aanlopen.

Het college geeft aan dat de regio ook aangeeft dat niet het budgetplafond leidend is en dat vooral naar de zorgverlening dus naar de menselijke kant gekeken wordt.

De risicospreiding betreft alleen de landelijke en bovenregionale jeugdzorg. Als je als gemeente veel kinderen hebt die deze extra zorg nodig hebben dan heb je feitelijk pech.. Als dit helemaal uit de hand loopt vang je deze extra kosten samen met andere gemeenten op. Geen van de regio gemeenten stuurt strak op financiën maar houdt het menselijk oogpunt op de eerste plaats.

D66 geeft aan dat sommige gemeente stoppen met het opstellen van wachtlijsten omdat het geld op is.

Het college geeft aan dat een dergelijke situatie in Zutphen niet het geval is. Juist bij het C.J.G. mag de formatie worden uitgebreid worden. Bij de jeugd G.G.Z. zijn wel wachtlijsten echter t.o.v. de andere regio’s zijn deze klein. Voor specifiek landelijk aanbod zijn wel wachtlijsten echter daar wordt vanuit de V.N.G. naar gekeken.

Het college geeft aan dat dergelijke wachtlijsten vanwege geld tekort in Zutphen, er niet zullen komen.

D66 geeft aan dat iedereen zorg moet krijgen echter we hebben ook te maken met een begroting. Dit kan tegenstrijdig zijn en als het verkeerd gaat hoe kunnen we dan dit proces stoppen.

Het college geeft aan dat we dit goed moeten monitoren echter wat de jeugdzorg betreft is het financiële verloop nog moeilijk te overzien. De verwachting is dat we wat de jeugdzorg betreft niet helemaal goed uitkomen. Dit kan echter opgevangen uit de reserves van de WMO. Dit jaar kunnen we de tijd nemen om bij te sturen.

Als er een groot tekort is moeten we toch de goede balans zoeken naar goede zorg en een gezonde financiering.

Het college heeft de ambitie om steeds maar te werken aan de nieuwe beweging waar het wel kan met lichte zorg dat dan ook met licht zorg te doen in een tempo dat hanteer baar is. Dit alles met het idee dat we het op termijn kunnen redden met de financiële middelen die we hebben.

Nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat er geen vragen meer zijn wordt de vergadering gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Regionaal Programmaplan Jeugdhulp Midden IJssel Oost Veluwe, Dienstverleningsovereenkomst Regionale samenwerking Jeugdzorg en Dienstverleningsovereenkomst Accountmanagement (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk met Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestuursopdracht en procesvoorstel Agenda sport & bewegen (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Lijst van Vliet: F. van Vliet

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij introduceert kort het onderwerp en geeft dan het woord aan het college.

Het college geeft aan dat het uiteindelijke product tot stand moet komen met de samenleving en dus niet een zuiver ambtelijk stuk moet worden.

De werkelijke processtart is een brede bijeenkomst om te kijken wat er leeft, wat men wil  en wat er moet gebeuren. Vervolgens komt er een startnotie die terugkomt in het forum. Hierna volgt een conceptagenda. Daarna komt het onderwerp aan bod in de voorjaarsnota.

Sport wordt niet alleen bedreven in georganiseerd verband. Er zijn ook veel ongeorganiseerde sporters. Wellicht moeten we deze zien te bevragen via Moventum.

Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid om het college te bevragen.

De CDA-fractie wil graag meer weten over de buurtsportcoaches. Daarnaast wil men het college meegeven dat men de verbinding met ondermeer scholen en de sociale wijkteams belangrijk acht. Tevens wil men lage financiële drempels om iedereen in staat te stellen mee te doen. Ook wil men meegeven dat sporten in de openbare ruimte een goede plaats moet hebben. Het skatepark in Leesten vindt men een prima voorbeeld. Tot slot vraagt men aandacht voor de mogelijkheid om 's avonds veilig hard te kunnen lopen.

De ChristenUnie is blij met het korte maar krachtige stuk. Volgens de fractie moet de samenleving uiteindelijk de kar trekken. Wel wil men graag wat meer aandacht voor vroege signalering. Nu wordt dit alleen kort aangestipt. Hoe gaat men om met probleemgevallen?

De Lijst Van Vliet maakt zich zorgen om de kinderen die op de armoedegrens zitten. Vallen deze niet buiten de boot? De crisis heeft er daarnaast voor gezorgd dat er veel minder sponsoren zijn. Ook het aantal vrijwilligers is teruggelopen. Tevens vraagt men aandacht voor de terugkeer van het schoolzwemmen en stelt men voor om professionele ondersteuning van de gymlessen op school te bieden. Bovendien zijn er verenigingen verdwenen.

De VVD vraagt wat er gebeurt met lopende initiatieven.

De Stadspartij kan zich voor een groot deel vinden in de woorden van de Lijst van Vliet. Daarnaast wil men weten wat er straks op tafel moet liggen en wat de doelen zijn.

D66 Vraagt wat bedoeld wordt met het inzetten van aanvullende budgetten.

De PvdA is blij met de komende nota. Men ziet ook een rol weggelegd voor de gemeente. Daarnaast vraagt men aandacht voor alle doelgroepen, dus ook de ouderen. Wie worden in november voor de meeting uitgenodigd. Daarnaast wil men ook aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van sport, met name bij kinderen. De fractie is blij dat nu gekeken gaat worden naar het breder inzetten van accommodaties. Wel vraagt men om te zorgen dat niet alles mag. Sporten in de openbare ruimte blijft onduidelijk.

GroenLinks vindt de thema's nog erg abstract. Wat is de prioriteit? Men roept op om de verbinding te maken tussen vrijwilligers en perspectief. Tot slot vraagt men aan het college waarom de helft van het budget naar externe capaciteit gaat.

Burgerbelang is nieuwsgierig naar de buurtsportcoaches.

Het college gaat in op de vragen.

Verbinden is belangrijk. Perspectief wordt uitgenodigd om te helpen.

Aan de notitie openbare ruimte en sport wordt gewerkt. Deze volgt op 5 november.

Wat betreft de ongeorganiseerde sport gaat het college kijken wat hiermee te doen in de nota. Zo kijkt men ook naar het 's avonds hardlopen. Wel kan dit soms botsen met andere beleidsvelden.

Voor kinderen van minder vermogende ouders bestaat de Stichting Leergeld. De verenigingen weten dat deze mogelijkheid bestaat.

Het college geeft aan dat het verdwijnen van verenigingen soms een fusie betekent waarbij krachten gebundeld worden. Dit beschouwt het college als positief.

Het college gaat in op de mogelijkheid sportfaciliteiten ruimer te gebruiken. Het houden van feesten e.d. is niet de bedoeling. Sportgerelateerde workshops en clinics liggen meer in de lijn.

Het college geeft aan dat niet alle sportinitiatieven in beeld zijn. Daarnaast zijn er nog de ongeorganiseerde sporters.

Het college is van mening dat het lastig gaat zijn de doelen meetbaar te maken. Het belangrijkste is dat mensen moeten gaan bewegen.

Over het aanvullende budget meldt het college dat er in de bijstellingsnotitie geld voor zal worden vrijgemaakt en dat dit ook in de voorjaarsnotitie zal gebeuren.
Daarnaast biedt het rijk middelen voor de buurtsportcoaches.

De vraag om aandacht voor het sociaal-emotionele aspect zal meegenomen worden in het traject.

Over de hoge kosten voor externen geeft het college aan dat de gemeente de expertise niet zelf in huis heeft. De gemeente heft geen sportambtenaar meer in dienst.

De PvdA vraagt of de raad in een vroeg stadium mee kan denken.

Het college antwoordt dat dit in de processtappen is opgenomen.

De SP vraagt of het schoolzwemmen in het plan opgenomen kan worden.

Het college geeft aan er naar te zullen kijken maar dat het nog te vroeg is voor concrete toezeggingen.

In overleg met het forum biedt het college de heer van der Laan, verbonden aan het Plein de mogelijkheid aan de ervaringen te delen over het leggen van verbindingen tussen bewegen en dagbesteding.

Men bezoekt regelmatig voetbalverenigingen om de stichting Leergeld te promoten. DE heer van der Laan onderschrijft het belang van bewegen.. Zeker voor mensen op trede 1 en 2 kan het veel goed doen, ook in mentaal opzicht.
Er zijn veel meedoen plekken te vinden in het kader van onderhoud van sportfaciliteiten.
Er is veel specifieke kennis aanwezig bij verenigingen. Zo is er een autistenteam bij de hockeyvereniging. Gebruik deze specifieke kennis. Als specifieke tip geeft de heer van der Laan mee dat ook ondernemers uitgenodigd moeten worden.

De ChristenUnie vraagt hoe de schakeling naar professionele hulpverlening tot stand moet komen bij signalering van problemen.

De heer van der Laan geeft aan dat het maken van verbindingen verenigingen ook laat nadenken over hun maatschappelijke rol. Soms zullen verenigingsmensen zich laten bijscholen

Het CDA geeft aan dat het belangrijk is dat aan het verwachtingsmanagement van de betrokken partijen wordt gewerkt zodat niemand teleurgesteld raakt.

D66 vraagt wat de gemeente doet als uit de maatschappelijke consultaties blijkt dat men vindt dat de gemeente het proces los moet laten.

Het college geeft aan dat men slechts de aanjager wil zijn en dat de gemeente dus met een concreet iets zal moeten komen maar dat men na verloop van tijd wel weer los zal laten.

GroenLinks vind dat het plan goed aansluit op het college-akkoord en onderschrijft het idee van het college dat een start gemaakt moet worden wil men verbinden.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en bedankt de aanwezigen voor hun komst. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015 (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan het college om een nadere toelichting te geven naar aanleiding van de vragen die vorige keer zijn gesteld.

College: De wijziging is nodig om zonder juridische risico’s een aanslag te kunnen opleggen aan de nutsbedrijven voor het hebben van kabels en leidingen in de openbare grond. Het opleggen van die aanslag is al mogelijk sinds de vaststelling van de verordening op 1 december 2014, maar de twee vrijstellingsbepalingen houden het risico in dat de nutsbedrijven daarop een beroep doen. Bij het rijk speelt al jaren de discussie of nutsbedrijven uitgezonderd moeten worden van precarioheffing. Een beslissing daarover blijft echter nog steeds uit. Een aantal gemeenten heeft al een vergelijkbare aanslag opgelegd, welke door de nutsbedrijven zonder probleem zijn betaald. Conform de geldende wetgeving slaan de nutsbedrijven die aanslagen om over alle aangeslotenen in het gehele verzorgingsgebied. Dit betekent dat inwoners van Zutphen nu ook betalen voor die aanslagen die in andere gemeenten zijn opgelegd. Bij de opstelling van de strategische agenda voor 2016 die over twee weken in de raad aan de orde is, heeft het college al rekening gehouden met deze inkomsten (circa 1 miljoen euro). Indien de raad nu niet instemt met de wijzigingen wordt daar een gat in geslagen.

VVD: Het is een lastige discussie. Indien de raad nu instemt met de wijziging van de verordening, geeft zij het signaal dat de maatregel ook moet worden uitgevoerd. Als alle gemeentes dat doen, wat betekent dat dan voor de inwoners?

SP: Het motief dat ook andere gemeenten de belasting opleggen is niet erg sterk. Bovendien zou het zo maar kunnen zijn dat Den Haag de nutsbedrijven vrijstelt, dan ontstaat er alsnog een gat in de begroting.

PvdA: Er is niets tegen een spreiding van de inkomsten. Het draagt bij aan een gelijkmatige belastingheffing.

VVD: bestrijdt deze opvatting. Als alle gemeenten precario heffen, is het gewoon een verkapte lokale heffing. Van waar de gretigheid van de PvdA om belasting te spreiden?

PvdA: De redenering van de VVD klopt, maar het is wel “ons” geld en er is sprake van financiële nood bij de gemeente.

ChristenUnie: meent dat het hier niet de plaats is om inkomenspolitiek te bedrijven.

BewustZW: Het lijkt op rondpompen van geld. Is bekend wat de doorbelasting betekent voor bepaalde doelgroepen?

De heer Mols: Ook al heeft de raad eerder besloten het heffen van precariorechten bij nutsbedrijven mogelijk te maken, is met het opleggen van aanslagen gewacht, omdat eerst nog een en ander nader moest worden uitgezocht. Juridisch zit het gecompliceerd in elkaar. Er is nu jurisprudentie en het is gebleken dat de netbeheerder, zoals Liander de aanslagen voor gasleidingen in andere gemeenten accepteert. Om juridische implicaties te voorkomen moeten de vrijstellingsbepalingen in de verordening worden geschrapt. Dit zal tot een lastenverhoging leiden. Het voorgestelde tarief loopt in de pas met dat in andere gemeenten. Per saldo zal het een lastenverhoging zijn van € 25 per aansluiting per jaar.

GroenLinks: Waar zit het probleem bij de Tweede kamer?

De heer Mols: Er ligt een voorstel van het CDA om voor de nutsvoorzieningen een gedoogplicht in te voeren, zoals bij de telecommunicatiewet het geval is. Het opleggen van een precarioheffing is dan niet meer mogelijk. Dit is echter wettelijk redelijk complex. Bovendien zijn er steeds meer gemeenten die een aanslag opleggen. Daardoor wordt het ook steeds moeilijker dat wetsvoorstel er door te krijgen.

Burgerbelang: In de adviezen van het bureau bij andere gemeenten staat steeds vermeld dat het goed zou zijn in dit kader geld te reserveren voor juridische procedures.

De heer Mols: Ik wil niet op de stoel van de wethouder gaan zitten.

College: De heer Mols mag aangeven wat hij raadzaam vindt.

De heer Mols: Bij andere gemeenten geven wij in deze situatie het advies dat het verstandig is om een bestemmingsreserve daarvoor in te stellen, totdat de aanslag definitief is. Overigens lopen er in Gelderland geen rechtszaken.

VVD: Het is duidelijk dat de inwoners nu al meebetalen aan de precariorechten die in andere gemeenten worden geheven. Als alle gemeenten precario gaan heffen worden de kosten toch gewoon doorberekend aan de inwoners.

College: In december 2014 is al geregeld dat precario geheven kan worden bij de nutsbedrijven.

VVD: Toen is ook de vrijstellingsbepaling opgenomen.

De heer Mols: De vrijstellingsbepalingen staan standaard in de VNG modelverordening. Die is klakkeloos overgenomen; daar zat geen bewuste keuze achter. Nu is het voorstel die bepalingen te schrappen om risico’s in juridische procedures te verminderen.

Voorzitter: Gezien de tijd stelt hij voor in het presidium te bespreken hoe verder te gaan met dit voorstel. Het kan worden behandeld bij de Strategisch Agenda.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein (05-10-2015)

Datum 05-10-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan het college voor een nadere toelichting.

College: Bij de start van de decentralisaties in het sociale domein heeft het college met de raad afgesproken dat de uitvoeringskosten niet hoger zouden zijn dan 5% van het totaal beschikbare budget. Mocht dat niet lukken zou het college aan de raad extra middelen vragen via de gebruikelijke procedure. Pas afgelopen weken is duidelijk geworden dat Het Plein extra personeel heeft ingehuurd, zonder de vereiste bestuurlijke instemming. Bij de eerste burap voor de zomer bleek er iets mis te zijn. Dit is nader onderzocht. Pas bij de tweede burap is helderheid gekomen. Het college is daarover zeer onaangenaam verrast. Dit had niet mogen gebeuren en het stelt het vertrouwen van het college in Het Plein op de proef. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Het Plein en het college is nog in gesprek over aanscherping van de afspraken. Het is geen sprake van dat het college geen greep heeft op Het Plein; voor het overgrote deel gaat het goed. De discussie zou moeten gaan over de vraag of de uitgaven boven de afgesproken 5% grens zinvol zijn en behoren tot noodzakelijkerwijs te maken kosten. Verder pleit het college ervoor hiervan het CJG niet de dupe te laten zijn. Daar is de nood zeer hoog.

VVD: De vaststelling van de grens van 5% is helder. Ook is duidelijk dat met jeugd een periode van twee jaar gemoeid is. De overschrijding is een gevolg van de keuze om de keukentafelgesprekken met twee personen te houden. Er is nu toch zoveel deskundigheid opgebouwd dat dit teruggebracht kan worden naar een persoon. Dat zou in lijn liggen met wat het college beoogt met het inzetten van generalisten. Zijn de problemen bij het CJG een gevolg van de onwil van instellingen om dossiers over te dragen? De fractie verwacht van het college aan het eind van het jaar een plan voor de WMO waaruit blijkt dat het werk in 2016 binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd.

College: In de begroting 2016 van Het Plein wordt nog uitgegaan van het gesprek met twee personen. Daar wordt opnieuw naar gekeken. Problemen met overdracht van dossiers speelt ook bij de WMO.

Burgerbelang: Zijn er ook op andere terreinen harde afspraken gemaakt?

ChristenUnie: Hoe gaat het college de governance verder vormgeven?

College: Daarover is al eerder met het forum gesproken en het onderwerp komt op 2 november a.s. weer aan de orde. Verder is intensief gesproken met de directie en de controller van Het Plein over het zich stringent houden aan de budgetten en de afspraken.

SP: Mist de analyse waarom het heeft kunnen gebeuren; is de afstand van het college tot Het Plein te groot?

PvdA: Wellicht is meer de cultuur een probleem dan de governance. Wat voor een afspraken zijn er gemaakt en wat wordt er gedaan om het vertrouwen te herstellen? Wil het college het forum daarover dit jaar nog informeren en rapporteren over de stand van zaken?

GroenLinks: Het is op zichzelf goed dat Het Plein iets doet wat nodig is. Tegelijkertijd kan dat alleen als men zich bewust is van de verantwoordelijkheden en dus ook tijdig het college informeert.

BewustZW: Het is stuitend dat de raad de overschrijding via de pers moest vernemen. De vraag doet zich voor hoeveel grip het college heeft op Het Plein en of het college bij machte is zoveel druk op Het Plein uit te oefenen dat het zich aan afspraken houdt. Hoe ziet de noodzakelijke cultuurverandering er uit?

College: Er is geen sprake van het Het Plein of het college niet ”in control” is. Er is een budget van 88 miljoen, waarbinnen een gering bedrag een overschrijding heeft plaatsgevonden. De overschrijding had eerder gemeld moeten worden; dat besef heeft Het Plein ook.

VVD: Het moet worden gezien in het grote geheel van de decentralisaties. Niet alles is te voorzien. Het is spijtig dat dit procedureel niet goed verlopen is, maar er moet ook ervaring worden opgedaan.

D66: stelt voor het raadsvoorstel te splitsen in een deel over het CJG, waarover dan vanavond in de raad een besluit kan worden genomen en de WMO, die in een volgend forum nogmaals aan de orde kan komen.

College: Is bereid aan het eind van het jaar terug te komen op de resultaten van de gesprekken met Het Plein en de aanvullende afspraken en werkwijzen. Het college begrijpt de vragen en zorgen, maar deels is het geld al uitgegeven en moet de rekening hoe dan ook worden betaald. Voor de extra kosten voor het CJG heeft het college graag vanavond al een besluit van de raad.

Stadspartij: Er zijn nog vele vragen. Het gaat niet alleen om Het Plein maar ook over het CJG. Beide zijn een voorbeeld van waar het niet gaat zoals gewenst.

College: De accountmanager jeugd is al langer in beeld, maar steeds is er vanuit gegaan dat die kosten opgevangen zouden kunnen worden binnen het incidentele deel van het budget. Nu de balans is opgemaakt blijkt dat helaas niet te kunnen.

Voorzitter: Aansluitend aan dit forum zal het presidium zich beraden over de verdere behandeling van dit voorstel.

NB: na de forumvergadering is dit voorstel aangepast. Alleen het gedeelte over CJG is blijven staan. De overige delen worden in een apart voorstel op een later tijdstip aangeboden aan de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad