Pagina delen

Forumverslag 04-12-2017

Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 (04-12-2017)

Datum 04-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat het in dit forum gaat om het voorstel van het college een keuze te maken voor een organisatievorm voor de uitvoering van huishoudelijke hulp. Het college heeft daarbij een voorkeur aangegeven voor de vorming van een Stichting Huishoudelijke Hulp. Er zijn technische vragen gesteld en de beantwoording daarvan is bij de stukken gevoegd. Verder is er een ingekomen brief over dit onderwerp die op de lijst ingekomen stukken is geplaatst.

De voorzitter geeft het woord aan de eerste inspreker, dhr. Oosterkamp van de Branchevereniging BTN. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

SP: Heeft veel argumenten gehoord. Waarom zouden we als gemeente de thuiszorg aan bedrijven overlaten, in plaats van dat we het geld direct ten goede laten komen aan de zorg voor de gebruikers via een stichting.

dhr. Oosterkamp: Gemeenten hebben al veel macht. De gemeente kan al bepalen welke zorg mensen krijgen en hoeveel zorg mensen krijgen. Daar komt dan nu ook bij dat gemeente bepaalt welke aanbieder deze zorg moet leveren. De kosten blijf je houden; het gaat er uiteindelijk om dat er mensen zijn die dit werk moeten doen.

Stadspartij: Welke voorkeur heeft BTN?

dhr. Oosterkamp: Zit hier als vertegenwoordiger van de huidige aanbieders. Hij geeft aan dat er volgens hem nu meer waarborgen aanwezig zijn bij de uitvoering door marktpartijen en dus ook meer zekerheden voor werknemers. Hij ziet grote risico's in de door het college voorgestelde richting.

PvdA: Heeft dhr. Oosterkamp een voorbeeld dat het interbestuurlijke toezicht anders werkt sinds de invoering van de AMvB?

dhr. Oosterkamp: Daar zijn nu geen concrete voorbeelden van. Het is logisch dat het ministerie daar zeer terughoudend mee omgaat. Wel is er door BTN met vakbonden, werkgevers en VNG gezamenlijk een rekentool ontwikkeld voor gemeenten, zodat men niet teveel gaan betalen. Verder is er een regiegroep ingericht, die gaat volgen hoe het lukt de AMvB in de praktijk toe te passen.

D66: Is er een voorbeeld te geven dat de AMvB gaat werken? En wat hebben organisaties nodig om medewerkers in vaste dienst te nemen?

dhr. Oosterkamp: De beste indicatie voor de werking van de AMvB is wat het effect is op het tarief. De tarieven zijn in het hele land aan het stijgen. Het tarief gaat nu richting €25 a €26. Voor het aanstellen van werknemers op basis van vaste contracten zijn goede relaties met gemeenten nodig en afspraken voor langere duur van de contracten. 1 a 2 jaar is te kort. Meer zekerheid is te bieden op basis van contracten van 3 tot 5 jaar.

ChristenUnie: Welke risico's loopt de gemeente bij de keuze voor huishoudelijke hulp in de vorm van een stichting.

dhr. Oosterkamp: Verwijst naar de inspreekbijdrage waarin hij vijf risico's heeft genoemd. Met een stichting pint de gemeente zich vast aan een structuur, het aannemen van medewerkers in vaste dienst en een uitgavenniveau waar je weinig invloed op hebt. Er zit geen flexibiliteit in. Daarnaast zitten gemeenten met het uitvoeren van taken in het sociaal domein al in zwaar weer. Verder wijst hij er op dat het niet de specialiteit is van een gemeentebestuur om een organisatie van huishoudelijke hulp aan te sturen. Dat is een ander vak. Je veegt de kennis van de partijen die dit uitvoeren van tafel.

De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, mevr. Leunk.

Mevr. Leunk is werkzaam als huishoudelijke hulp in Zutphen. Haar bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

De Fractie Pepers en Verwoort vraagt of er met medewerkers van de thuiszorg is gesproken over een werknemerscorporatie.

mevr. Leunk: Er zijn gesprekken geweest met deskundigen en collega's. Als huishoudelijke hulp zit zij er niet op te wachten zich ook nog druk te moeten maken over alle rompslomp daaromheen.

Fractie Pepers en Verwoort: Is er na 5 oktober nog tekst en uitleg gegeven hoe een werknemerscorporatie werkt?

Mevr. Leunk geeft aan dat dit niet is gebeurd.

De voorzitter gaat over tot behandeling van het voorstel.

VVD: Is teleurgesteld over het huidige voorstel met een beperkte uitwerking van alternatieve keuzes. Hierbij krijgt de fractie het gevoel in een fuik te worden gezogen. Er wordt alleen maar ontmoedigd om een keuze te maken. Alternatieven zijn niet serieus overwogen en worden van tafel geveegd.

College: Vindt het jammer dat het voorstel zo ervaren wordt. Terugkijkend op de forumspecial over dit onderwerp en de periode erna heeft het college heel serieus gekeken naar de verschillende varianten. Op 5 oktober was er nog geen sprake van een nadrukkelijke voorkeur en er is met een open mind gekeken naar de alternatieven. Bekeken vanuit het doel om het beter te doen is er gaandeweg een voorkeur ontstaan voor de stichting. Daarbij heeft het college ervoor gekozen om bij elke variant aan te geven welke afweging er is gemaakt, zodat de raad daar zelf ook een afweging in kan maken. Het college betreurt het dat dit niet zo over komt.

VVD: De teksten zijn zodanig dat andere opties geen recht worden gedaan en er zijn absoluut onvoldoende gegevens over de alternatieven weergegeven.

SP: Er is nog steeds gelegenheid een keuze te maken. Het college heeft alleen een voorkeur uitgesproken. Het staat iedereen vrij elkaar te overtuigen dat een andere keuze beter is.

D66: In december 2016 heeft het college in De Stentor reeds aangekondigd met een primeur te komen over de stichting voor huishoudelijke hulp.

College: Dit lag destijds als uitdrukkelijke voorkeur op tafel. Daarna is erover gedebatteerd, met als uitkomst dat het college de opdracht kreeg alternatieven uit te werken. Daar is het college oprecht mee aan de slag gegaan en heeft dat in het huidig voorstel uitgewerkt.

PvdA: Vindt het niet vreemd dat het college een duidelijke voorkeur uitspreekt voor een stichting. Nodigt de andere fracties uit hun voorkeur uit te spreken en de discussie te voeren over de inhoud.

VVD: Wil het wel over de inhoud hebben, maar niet in dit stadium.

Burgerbelang: Er is nog nergens een stichting aanwezig voor het uitvoeren van de huishoudelijke hulp. Het is daarom verstandig dit met enige reserve te benaderen en voor de raad ook van belang om de informatie over de nadelen te hebben.

Fractie Pepers en Verwoort: Had gehoopt dat er nog een businesscase met de andere opties zou worden voorgelegd. De fractie had de verwachting dat er na 5 oktober nog met hulpen, organisaties e.d. gesproken zou worden en heeft niet de indruk dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

Het college snapt de vraag, maar geeft aan dat zij merken dat de hulpen het praten wel een beetje moe zijn. Zij willen graag dat de raad de knoop doorhakt. Na een beslissing van de raad kan de keuze verder worden uitgewerkt. Er is ook gesproken met deskundigen en organisaties, maar ook daar merkt het college dat niet alle organisaties willen meewerken en eerst de keuze van de raad afwachten. Daarom kan er nu ook slechts een inschatting van de kosten worden gemaakt. De organisaties hebben wel aangegeven na de keuze in het belang van cliënten en medewerkers hun medewerking te willen verlenen.

Lijst Van Vliet: Meldt dat ook de FNV bij de gesprekken was betrokken. De voorkeur gaat uit naar de stichting, want de investering van €800.000 is dit waard.

GroenLinks: Stelt voor om het te hebben over de inhoud. Het college toont nu visie en lef en laten we daar het gesprek over houden in plaats van te blijven praten over het proces.

D66: Staat voor goede zorg en werkgelegenheid, goed financieel beleid en keuzevrijheid. De fractie maakt zich grote zorgen dat bij keuze voor de stichting er over een paar jaar geconcludeerd wordt dat er tonnen bij moeten met als gevolg dat cliënten geen zorg krijgen en de hulpen weer zonder werk komen te zitten. D66 pleit voor het werken met werknemerscorporaties.

GroenLinks vraagt ten aanzien van de werknemerscorporatie hoe dit uitgevoerd zou moeten worden; dit werkt alleen vanuit intrinsieke motivatie en die blijkt er niet te zijn.

D66 geeft aan dat daar iets naast moet. Bovendien is het niet zo dat alle hulpen dit niet willen. Daar wordt nu te gemakkelijk van uit gegaan.

SP: Is blij met het plan van het college. Daarmee gaat er echt iets veranderen door de commerciële partijen er tussenuit te halen.

Burgerbelang: Vindt het geen kwestie van lef om ergens blind in te stappen. De fractie wijst er op dat het nu ook al jaren duurt voordat een besluit wordt genomen. Dat roept vragen op over de werkelijke mate van invloed die als een van de argumenten voor een stichting wordt aangevoerd.

Fractie Pepers en Verwoort: Ziet graag een businesscase uitgewerkt voor de werknemerscorporatie en dan kan men snel een besluit nemen.

Stadspartij: Van de vijf scenario's is de laatste te weinig uitgewerkt over wat er met innovatie en zekerheid bereikt kan worden. De pilot met een corporatie is de meest onduidelijke vorm van de gepresenteerde uitwerkingen. De werknemerscorporatie kan niet op steun rekenen van de medewerkers. Dan blijven de stichting en de corporatie over en daarvan neigt de Stadspartij naar de stichting vanwege het voordeel dat hierbinnen de samenwerking het eenvoudigst is.

ChristenUnie: Is er ook aan gedacht om met een corporatie met certificaten te werken? In hoeverre is er een kans dat de gemeente corporaties achter zich aan krijgt met juridische procedures? En waar besluiten we straks toe?

PvdA: Ten aanzien van keuzevrijheid wordt opgemerkt dat mensen niet willen kunnen kiezen tussen aanbieders, maar wie hun hulp is. Welke mogelijkheden zijn er voor deze keuze voor de stichting en hoe zit dit met zelfsturende teams?

VVD: Voor werknemerscorporaties zijn ook landelijke organisaties actief die dergelijke vormen ondersteunen. Door dit niet in de afweging te betrekken wordt de discussie scheef getrokken.

Het college zegt van alles verder te kunnen uitwerken. In de discussie over de werknemerscorporaties heeft het college toch het gevoel overgehouden dat het werken met één organisatie die de huishoudelijke hulp uitvoert het meest overzichtelijk is. Als je de huishoudelijke hulp voor heel Zutphen in één organisatie wilt organiseren, dan dwing je daarmee bij de keuze voor een werknemerscorporatie alle huishoudelijke hulpen om daarin deel te nemen. Er is daarom ook een optie uitgewerkt met een gefaseerde invoering van de werknemerscorporatie. Die heeft echter niet de voorkeur. Die ligt bij het werken met één organisatie waarbij de duidelijkheid hiervan een groot voordeel is.

VVD: Er zit een heleboel onder het werken met één organisatie dat niet overzichtelijk en eenvoudig is. Er wordt alleen gekeken naar het totaal van de stichting tegenover het totaal van de werknemerscorporatie. Het ontbreekt in flexibiliteit van denken hierin. De voorkeur van de VVD ligt niet in optie 1 maar wel in optie 2 en 3. Het is een groot voordeel als je niet in een eigen stichting opgesloten zit. De VVD verwijst ook naar het traject en de ontwikkeling van Perspectief.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nog niet rijp is voor behandeling in de raad en schorst de vergadering. De behandeling van het voorstel wordt over twee weken vervolgd en gaat dan onder voorbehoud door naar de raad. Als dat niet kan, wordt behandeling in de raad doorgeschoven naar januari. 

 

  

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie uitvoering motie heldere communicatie (04-12-2017)

Datum 04-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Burgemeester: Het is een mooie motie, en een belangrijk onderwerp. Het college is onder de indruk van wat er allemaal gepresteerd is.

Presentatie door Sandra de Wit, communicatieadviseur sociaal domein, en Astrid Andringa, communicatieadviseur. Beantwoording van de vragen ook door hen beide.

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Zijn er vragen?

GroenLinks: Mooi dat dit opgepakt is. GroenLinks is geschrokken van de cijfers van de scan, die een onvoldoende laten zien. Vragen jullie ook feedback aan de ontvangers en gebruikers van brieven?

Antwoord:  Nu nog niet, maar het idee is om bij het  inwonerspanel  ‘Zutphen spreekt’ brieven neer te leggen. Het is wel een goede suggestie.

PvdA: Dank voor de heldere presentatie. Het valt op dat er intern veel gecommuniceerd is. Maar bewoners worden nog niet voldoende meegenomen hierin. Dat kan beter. 

VVD: Dank voor inspanningen. De Hulpwijzer Zutphen ziet er perfect uit. Er heeft een brievenscan deel 1 plaatsgevonden, deel 2 van de scan gaf hetzelfde beeld, is dat dezelfde scan?

Antwoord: We zouden 100 brieven in een keer scannen. Het bleek moeilijk om brieven uit het systeem te krijgen. Daarom hebben we er eerst 50 genomen, dat is deel 1. Daarna zijn we de trainingen gaan geven, degene die de scan uitvoert is dezelfde persoon als degene die de trainingen geeft. Deel 2 van de brievenscan zouden we na de training doen. De brieven van de scan deel 2 zijn niet gemaakt nadat de mensen zijn getraind, maar waren ervoor al gemaakt.  Daarom liet scan deel 2 hetzelfde beeld zien als wat er uit scan deel  1 kwam. Volgend voorjaar wordt er weer een nieuwe scan gedaan, dan verwachten we wel verbetering te kunnen zien.

VVD: Momenteel hebben 100 medewerkers een training gevolgd, is er weer een ijkpunt hoe ver we daarmee zijn? En wat merkt de inwoner nu al van de activiteiten die hebben plaatsgevonden?

Antwoord: In Utrecht hebben ze inwoners gevraagd of ze de brief snappen, en als dat niet zo is, dan mag de brief terug. Dat willen wij ook gaan invoeren, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden.

D66: Is het middel whatsapp meegenomen de communicatie naar burgers? Wat mooi zou zijn is dat inwoners via whatsapp klachten of algemene informatie doorgeven.

Antwoord:  Wij gebruiken nu al whatsapp, mensen kunnen vragen stellen via whatsapp. We willen het project helder schrijven gaan uitbreiden naar e-mails en ook naar andere middelen. Whatsapp hierin meenemen is een goede suggestie.

Fractie Pepers en Verwoort: Hoe vaak komt de Zorgkrant uit?

Antwoord: De Zorgkrant komt 1 keer per jaar uit, het is een bewaarkrant, geen actueel nieuwsbericht. In de zorgkrant wordt uiteengezet hoe de situatie van het komende jaar is.

PvdA: Er is vanuit de medische wereld een signaal gekomen dat sommige informatie van bedrijven in de Hulpwijzer Zutphen nog niet te vinden was.

Antwoord: Dat zou kunnen. Op elke pagina van de hulpwijzer is er wel een eenvoudige mogelijkheid om dat aan te klikken en om te melden als informatie niet klopt, of er informatie mist.

Burgerbelang: Het is een mooi verhaal, en er is een goede start gemaakt. In de toekomst komen er meer projecten bij, wordt dat een continu proces?  De scans van brieven hebben nu één keer plaatsgevonden, komt daar een vervolg op en wat zijn de resultaten?

Antwoord: Het project Helder schrijven is een continu proces. De taalbuddy’s gaan dat oppakken. Deze taalbuddy’s zitten in de teams en kunnen daarom makkelijker brieven en e-mails ophalen voor de scan. En vanuit de taalbuddy’s gaan we het verder ontwikkelen. De tweede scan die we gaan doen gaan we op dezelfde zeven categorieën beoordelen en kijken hoe het er mee gaat. En aan de hand bepalen waar we meer training op moeten zetten.

GroenLinks: Heldere communicatie gaat met name over sociaal domein, maar geldt dit ook voor andere werkvelden? Bijvoorbeeld ook in het ruimtelijk domein?

Antwoord: Zeker, daar spelen we als team van dit project een belangrijke rol in. Van ons uit gaat daar een grote impuls van uit. Taaltrainingen worden gegeven door de hele organisatie heen, dus aan alle teams in de organisatie. Sommige medewerkers zijn licht gemotiveerd om zich aan te melden.

VVD: U zegt ‘licht gemotiveerd’,  is het deelnemen aan deze training een verplichting of niet? Er zijn 100 medewerkers die de training hebben gevolgd, hoe zit het met de andere medewerkers?

Antwoord: Het is geen verplichting, maar tot nu toe was er ontzettend veel enthousiasme en animo. We gaan er in 2018 mee verder.

CDA: Zijn de resultaten van de scans ingeslagen als een bom?

Antwoord: Bij de training waren er een heleboel kwartjes die vielen. Het is voor veel medewerkers vooral een wake-up call.

GroenLinks: kunnen jullie ook een scan doen voor raadsstukken?

Antwoord: Dat hebben we nog niet gedaan, maar we hebben wel een paar moties gescand.

CDA: Geldt het B1 ook voor onze eigen communicatie van de raad?

Antwoord: Voor iedereen is B1 eenvoudiger om te lezen, ook voor hoogopgeleide mensen. Belangrijk om te melden is dat B1 niet per se kinderlijk taalgebruik inhoudt, of hele korte zinnetjes. Het is misschien niet zo eenvoudig als dat je zou verwachten. Je kunt goed je punt maken zonder dat het irritant simpel is.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer, de vragen zijn voldoende helder beantwoord. Ik dank allen en sluit hierbij de vergadering.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017 (04-12-2017)

Datum 04-12-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe.

De VVD is akkoord met het voorstel maar dringt er wel op aan rekening te houden met de concurrerende werking van de markt. Dat komt te weinig terug in het stuk. Ook is het gewenst om naast integriteit te kijken naar financiële betrouwbaarheid van bedrijven die inschrijven op aanbestedingen. Iedereen dient een eerlijke kans te krijgen bij aanbestedingen, vooral lokale ondernemers. 

Het college antwoordt dat vooral om lokale ondernemers betere kansen te geven de 'inkooptool' is ontworpen. Concurrentie wordt echter niet uitgesloten. Controle op financiële betrouwbaarheid gebeurt soms, niet altijd.

GroenLinks constateert dat veel van hetgeen is ingebracht tijdens de Forumspecial over dit onderwerp terugkomt in het voorliggende voorstel maar dat weinig wordt terug gezien van de opmerkingen die (zeker door de ondernemers) zijn gemaakt over het feit dat prijs vaak een doorslaggevende factor (eis) is.

Het college licht toe dat in de kadernota op pagina 3 staat aangegeven dat meer zal worden gekeken naar het totaal en minder naar alleen het aspect prijs.  

Burgerbelang vraagt of we als gemeente niet nu al handelen conform de uitgangspunten die staan genoemd op pagina 6, 2.1 a en b.

Het college antwoordt dat dit geen nieuw beleid is van onze gemeente maar dat deze bepalingen zijn opgenomen in standaard VNG-model voor inkoop.

CDA is blij met voorstel. Wel wordt afgevraagd of de teksten over de voorwaarden voor ondernemers voldoende duidelijk leesbaar zijn, bijvoorbeeld m.b.t. het onderwerp SROI dat vaak een lastig aspect is. De duurzaamheidsparagraaf zou duidelijker mogen. Wordt aan ondernemers ook gevraagd wat hij/zij doet aan duurzaamheid?

Het college gaat er van uit dat de teksten voldoende duidelijk zijn. Over de uitwerking van de kadernota zullen gesprekken plaatsvinden met ondernemers en bij hen zal worden geverifieerd of de teksten voldoende duidelijk zijn. Het aspect SROI wordt naar verwachting vereenvoudigd door gebruik van het 'bouwblokkenmodel'. Wat betreft Duurzaamheid is de ambitie voldoende duidelijk; er iets iets voor te zeggen om de vertaling naar criteria samen met de marktpartijen te doen want daar zitten de oplossingen. Dit wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van dit beleid.

D66 spreekt van een goed voorstel en een goede afspiegeling van hetgeen is besproken in de Forumspecial. Hoe gaan we om met aanbestedingen in regionaal verband? Werken we bijvoorbeeld samen met regiogemeenten en hebben ondernemers in Apeldoorn net zoveel kans om mee te doen als ondernemers in Zutphen?

Het college antwoordt dat de nieuwe inkooptool een instrument is waarmee lokale bedrijven kunnen laten zien welke producten zij in de markt (kunnen) zetten. De gemeentelijke inkopers kunnen de ondernemers daardoor makkelijk(er) traceren. Dit geldt echter tot een bepaald maximum aanbestedingsbedrag. Daarboven wordt de vraag breder uitgezet. 

Burgerbelang vraagt hoe ondernemers kenbaar kunnen maken wat hun productenscala is.

Het college licht toe dat bedrijven door middel van een schrijven zijn geïnformeerd over het gebruik van de inkooptool en dat in samenwerking met St. Zutphen Promotie een bredere marketingcampagne is uitgezet. Er zal herhaaldelijk aandacht gevraagd blijven worden voor de tool en deze zal continue gepromoot blijven worden. 

De Pvda vindt het een goede nota. Wanneer is zichtbaar dat het beleid werkt?

Het college antwoordt dat er over drie jaar een evaluatiemoment is.

CDA vraagt of uitvragen voor inkoop duidelijk op de website van de gemeente te zien zullen zijn zoals bijvoorbeeld de gem. Voorst dat doet.

Het college licht toe dat dit niet gaat gebeuren. Aanbestedingen boven het drempelbedrag voor Europese aanbesteding worden via Tendernet gepubliceerd. Aanbestedingen onder het drempelbedrag worden kenbaar gemaakt via de inkooptool. De gedachte over de werkwijze bij de gem. Voorst wordt meegenomen in de uitvoering.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en dat het besluitrijp is voor de raad. Hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen najaar 2017 (04-12-2017)

Datum 04-12-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de gasten van vanavond: Chantal Elskamp, Liesbeth van Burken en Atie de Geus. Hij geeft een korte toelichting op het voorstel. Het doel van het forum is dat de leden in gesprek gaan met de mensen uit de praktijk.

GroenLinks: Goed dat in de monitor constateringen worden gedaan en dat armoede erbij betrokken wordt.

Atie de Geus: 80% van de mensen waar wij mee werken, heeft financiële problemen. Meer dan 50% heeft schulden. Verder hebben veel ouders onvoldoende geld voor hun kind(eren) op school.

GroenLinks: Prima dat er maatwerk wordt geleverd. Merken jullie dat in de praktijk?

Atie de Geus: Het Plein vraagt ons vaak erbij, het CJG doet dat minder.

VVD: Goed dat deze monitor er ligt. Ik heb twee vragen. Wat zijn de verwachtingen over participatie nu het economisch beter gaat?

College: Als je goed kijkt, is de groei van het aantal cliënten van de Participatiewet eigenlijk maar beperkt. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de uitstroom groter is dan de instroom.

VVD: Dan mijn tweede vraag: wat is jullie verwachting van de jeugdproblematiek in het Waterkwartier?

Atie de Geus: Dat is niet gemakkelijk te beantwoorden. Door een brede aanpak komt de jeugd nu meer in beeld. Maar het kan veel beter.

VVD: Ik hoop op goede resultaten door betere samenwerking en betere communicatie.

Atie de Geus: We wonen nu ook in de wijk (de hopwoning) en zijn daardoor beter zichtbaar. We zijn verder op scholen aanwezig. En jongeren kunnen in Waterkracht terecht.

Liesbeth van Burken: De plek is van belang voor jongeren. Ik zie een combinatie voor me met participatie, als leerwerkplek.

PvdA: Komt u vaak kleine problemen tegen?

Atie de Geus: Privacy is vaak een probleem. Verslavingszorg is een lastige partner, maar het is geen onoplosbaar probleem. De klant moet echter wel meewerken.

GroenLinks: Is dat lastig?

Atie de Geus: Daar moeten we mee om kunnen gaan.

VVD: Ik ben blij met de WMO. Daar zijn we tevreden over. We zijn trots op de zorg in Zutphen.

D66: Ik mis de schulddienstverlening. Zijn er cijfers bekend daarover?

College: Ja, zeker. In de jaarstukken van Het Plein.

VVD: Ik heb een vraag voor Chantal Elskamp. Wat verwacht u in Noordveen? En hoe gaat het daar nu?

Chantal Elskamp: Als eerste wil ik melden dat het Wijkteam Noordveen geen sociaal wijkteam is. Het bestaat uit vrijwilligers. Noordveen was lang een aandachtsgebied, maar nu gaat het beter. Ik zie echter nog veel problemen; we moeten dus alert blijven. Ik noem een paar zaken:

-          Mooi om te zien is dat het PlusOV goed gaat. Het is echter nog wel onbekend in de wijk. Daarin is een wereld te winnen.

-          De huishoudelijke hulp is een lastig ding, zo hoor ik om me heen.

-          Ook de onafhankelijke cliëntondersteuner is nog te weinig bekend bij de mensen. Geef aan dat het gratis is, dan maken mensen er meer gebruik van.

-          De geluiden die wij horen over de keukentafelgesprekken zijn positief en negatief. Mensen krijgen soms geen gesprek, dat is vreemd.

D66: Complimenten voor het grote aantal vrijwilligers in het wijkteam. Hoe doe je dat?

Chantal Elskamp: Veel ervaren en in de wijk bekende mensen zetten zich in, er is een goede samenwerking en het is hard werken.

Liesbeth van Burken: Er is veel verborgen problematiek. Mensen vinden het vaak moeilijk de juiste weg te vinden. Wij zijn blij met één toegang in het sociaal domein. We missen echter een (fysieke) plek waar je je vraag kunt neerleggen, een plek met een soort doktersassistente die je even kunt spreken.

PvdA: Bij de keukentafelgesprekken is het belangrijk dat de hulpvraag geformuleerd en gezien wordt. Ik zie een spanningsveld: wat zijn manieren om dit op te lossen?

Atie de Geus: Mensen komen vaak met een vage vraag. Wij denken dan met hen mee en nemen hen mee in meerdere gesprekken.

Chantal Elskamp: Men vraagt soms tot drie keer toe om een gesprek en krijgt het niet. Dat kan niet.

College: Als u dat hoort, verwijst u dan door naar de onafhankelijke cliëntondersteuner?

Chantal Elskamp: Ja, dat hebben we gedaan. Maar daarna gebeurt soms weer hetzelfde.

Atie de Geus: In het Waterkwartier zijn veel vervuilde, zorgmijdende, alleenstaande mannen. Er is wel huishoudelijke hulp aanwezig. We zijn blij met de samenwerking in de toegangen. Wij zien veel goede ontwikkelingen. We zien verder veel “thuiszitters” (mensen die niet werken). Samen met Het Plein en Perspectief werken we daaraan.

Liesbeth van Burken: Er gaat veel goed. Het op- en afschalen van zorg kan echter beter. Dat moet flexibeler. Bij verslavingszorg bijvoorbeeld geeft dit problemen.

College: U heeft een wens in een warme overdracht. Ik heb een vraag aan mevrouw De Geus: bestaat die overdracht nu al?

Atie de Geus: Er kan meer in geïnvesteerd worden. Een warme overdracht zou fijn zijn.

College: Geldt dat ook bij de GGZ?

Atie de Geus: Ja.

College: En bij de politie?

Atie de Geus: Ja.

Liesbeth van Burken: PlusOV is een fantastische organisatie, maar mensen moeten wel een half uur van tevoren klaarstaan. Dit soort WMO-vervoer moet je gelijkschakelen met leerlingvervoer.

Atie de Geus: Het aantal vergunninghouders is gegroeid in de wijk. Met Vluchtelingenwerk moeten we samenwerken. Taal is echter een groot probleem.

GroenLinks: Hoe lang kun je taalonderwijs krijgen?

College: Als je je status krijgt, gaat je twee jaar bekostigd onderwijs in. Dat is in de praktijk echter vaak te kort. Over de opmerking van mevrouw De Geus over het taalprobleem, zou ik willen zeggen: ik wil graag eens overleg met u en buddy-to-buddy hierover.

PvdA: Een vraag aan mevrouw De Geus: ziet u vanuit de wijk problemen met ander partijen in de keten.

Atie de Geus: Ja.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en sluit het forum.

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB (04-12-2017)

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. 

Burgerbelang licht de motie toe en geeft aan dat verenigingen door het maatschappelijke en verbindende karakter recht hebben op een financiële tegemoetkoming wat wellicht kan in de vorm van vrijstelling van ozb.

D66 geeft aan niet voor een dergelijke generieke maatregel te zijn die alles en iedereen over dezelfde kam scheert. Het is beter om (meer) gebruik te maken van de Meedoen regeling die voorziet in specifieke regelingen in plaats van deze generieke maatregel waarbij financieel gezonde verenigingen het financiële voordeel 'in the pocket' kunnen steken.

Burgerbelang vindt het te negatief gedacht dat er sprake is van 'in the pocket' kunnen steken van een voordeel. De Meedoen regeling staat los van de strekking van de motie.  

De SP vindt het een goede motie maar heeft ook twijfels bij de generieke werking hiervan. De suggestie wordt gedaan om ook te kijken naar bijvoorbeeld verlaging van de huur omdat daarmee beter maatwerk kan worden geleverd. 

CDA vraagt hoe wordt omgegaan met clubs die geen eigen accommodatie hebben maar die ook een financieel voordeel kunnen gebruiken. De genoemde huurverlaging is dan wellicht een optie. Worden de kosten van lagere ozb voor verenigingen opgebracht door overige ozb betalers?

Burgerbelang licht toe dat de ozb inkomsten stijgen door de waardestijging van onroerend goed en dat die extra inkomsten kunnen worden gebruikt ter compensatie van de lagere opbrengst vanuit de verenigingen.

BewustZW vindt de motie in beginsel sympathiek maar vraagt hoe de motie zich verhoudt tot verenigingen die huurder zijn?

Burgerbelang licht toe dat hurende verenigingen geen onderhoudskosten hebben. Verenigingen met eigendom kunnen de bespaarde ozb bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud.

CDA geeft aan dat hurende verenigingen ook geen inkomsten hebben uit een kantine waar veel verenigingen juist wel op drijven.

BewustZW geeft aan dat degenen die huur betalen feitelijk ook de doorbelasting van de ozb betalen. Er zit een verdiscontering in de kosten die verenigingen maken en het is goed om in beeld te brengen wat dit betekent.

Stadspartij vindt dat er veel haken en ogen aan deze regeling zitten. Ook wordt gevraagd welke culturele instellingen vallen onder de uitvoering van deze motie.

De PvdA wijst erop dat de motie alleen maar een onderzoek behelst. Het kan geen kwaad dit uit te voeren als verenigingen daarmee een duwtje kan worden gegeven. Wel dient dan een aantal aspecten te worden meegegeven waaronder een verbreding van het onderzoek naar buurtsportcoaches.  

De VVD spreekt van een sympathieke motie. Wel zijn er bedenkingen over de motie want verenigingen worden ook op andere wijze gefaciliteerd en de kantine opbrengsten zijn vaak hoog. De Horeca vereniging Zutphen (HVZ) kan nu ook gaan bepleiten geen ozb meer te hoeven betalen. De suggestie wordt gedaan om de motie wat smaller te maken en te beperken tot ideële verenigingen zoals kinderboerderijen.

Burgerbelang antwoordt met betrekking tot kantineopbrengsten dat het beleid is dat de kantine (anderhalf) uur na de wedstrijd dicht moet. Deze beperking heeft financiële consequenties gehad voor verenigingen.

GroenLinks vraagt welk probleem wordt opgelost met deze motie? Verbreding van het onderzoek is geen optie. We moeten wel focus houden.

Burgerbelang licht toe dat de motie bijdraagt aan het op niveau krijgen van de financiële draagkracht van de verenigingen.

GroenLinks denkt dat dit ook op andere manieren kan.

Burgerbelang zegt dat in ieder geval onderzoek kan worden gedaan en wellicht blijkt er een andere oplossing te zijn dan vrijstelling van de ozb.

Stadspartij vindt dat sportverenigingen zichzelf levensvatbaar moeten houden door het aantal leden of door contributie en niet door verlaging/afschaffing van ozb.

De VVD vraagt een toelichting op de culturele instellingen die in de motie zijn genoemd.

Burgerbelang licht toe dat iedere vereniging met een eigen pand in het onderzoek kan worden betrokken, zoals bijvoorbeeld de scouting.

BewustZW wijst erop dat het aantal leden van een vereniging in goede verhouding dient te staan tot de exploitatie van het (verenigings)gebouw. De motie is wellicht goed middel maar het is wel belangrijk de effecten goed in beeld te brengen.

Burgerbelang schat in dat de verenigingen in het algemeen een verenigingsgebouw hebben dat past bij het aantal leden. Iedere vereniging heeft ook niet een eigen gebouw.

BewustZW vindt dat ook gekeken dient te worden naar negatieve effecten.

De SP vraagt hoe de forumleden denken over een toevoeging in de motie waarbij het onderzoek in kaart brengt hoe het verenigingen wat makkelijker kan worden gemaakt.

Het college antwoordt dat al huiswerk is gedaan en al is begonnen met vooronderzoek. Het is wel van belang om onderscheid te maken in verschillende soorten verenigingen. College wil uitvoering geven aan de motie en daarbij ook de kosten in beeld te brengen.

BewustZW merkt op dat de motie overbodig is als het college al aan het onderzoek is begonnen.

Stadspartij vraagt of ook gedacht wordt aan sportcomplexen die bij een derdenpartij in beheer zijn. 

College neemt dit mee.

SP vraagt of het college de mogelijkheid om huur te verlagen ook meeneemt in het onderzoek.

Het College antwoordt dat het nu gaat over ozb en dat verlaging van de huur niet wordt meegenomen.

Burgerbelang merkt op dat het reeds gestarte onderzoek de motie niet overbodig maakt.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat de motie kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in