Pagina delen

Forumverslag 04-11-2013

Presentatie stand van zaken Ecologisch Stadspark (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijH.I. Hamming
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SP
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij schetst de opzet van de bijeenkomst.

2. Introductie

Het college geeft aan dat het initiatief voor een ecologisch stadspark uit de Raad is voortgekomen. Het College heeft dit initiatief breed omarmt. Spreker complimenteert de initiatiefgroep, bestaande uit enthousiaste inwoners van Zutphen. Spreker introduceert de woordvoerder namens de initiatiefgroep, de heer Logeman, welke de actuele stand van zaken zal melden.

De heer Logeman schetst de vorderingen van de afgelopen anderhalf jaar en de voornemens. Hij introduceert de andere twee aanwezige leden van de initiatiefgroep.

Via de presentatie worden de schetsen van de initiatiefgroep getoond, zoals deze tijdens de eerdere presentatie is getoond om de visie op het park over het voetlicht te brengen.

De initiatiefgroep maakt gebruik van bestaande netwerken om het eigen enthousiasme uit te dragen. De groep streeft na dat anderen onderdelen voor hun rekening nemen, maar behoudt hierin de regie. De initiatiefgroep opereert onafhankelijk van de Gemeente en heeft daardoor de ruimte om andere organisaties te betrekken, zoals sponsoren en andere overheden.

Bijvoorbeeld heeft deze bundeling van contacten ertoe geleid dat het kersenlaantje is aangelegd. De werkgroep ‘Natuurlijk spelen’ heeft in juni een buitenspeeldag voor 300 kinderen uit de directe omgeving georganiseerd, waarbij ook andere organisaties zijn betrokken.

Spreker meldt dat de werkgroep Erve Eme in de initiatiefgroep is ondergebracht. Deze werkgroep heeft het voornemen om de historie van de Kaardebol, waaronder de Middeleeuwse boerderijen, weer tot leven te brengen. De plannen tot groot onderhoud van deze boerderijen worden door de Werkgroep Erve Eme uitgevoerd.

De nog op te richten werkgroep Beheer beoogt om natuurvriendelijke / ecologische doelen te realiseren. Ook deze werkgroep kiest voor een participerende werkvorm en beoogt om partners in de doelrealisatie te betrekken.

Inmiddels is de werkgroep een zelfstandige rechtspersoon geworden. De stichtingsvorm maakt het makkelijker om afspraken met overheden te maken en subsidies te genereren. Ook heeft de Stichting een actieve rol gespeeld bij de aanbesteding van de Kaardebol. Momenteel wordt ook actief deelgenomen in  het ontwerpproces voor Helbergen.

Met het oog op de toekomst wordt ingezoomd op het centrumdeel van het park. Spreker schetst via de presentatie de ligging van het gebied. Voor dit specifieke gebied is een aantal ideeën bedacht, welke in principe samen met de omwonenden gerealiseerd zullen worden.

Onder meer wordt gewerkt aan het realiseren van twee ontbrekende schakels in het fietspad, nabij de Laan van Eme, Harenbergweg, Jelle Zijlstrapad en de Thorbeckesingel. De voorbereiding hiertoe is inmiddels gestart.

Met de beplanting van een meidoornhaag op de steilwand worden natuurwaarden toegevoegd en wordt het gebied sterker geaccentueerd. Ook aan dit plan wordt gewerkt.

Vorige week zijn afspraken gemaakt met de Hogere Agrarische School, HAS, Larenstein in Velp. Afgesproken is dat studenten onderzoek in het stadspark zullen verrichten op basis van een aantal vragen die met ‘water’ hebben te maken. De kennis die aldus wordt verworven, zal in de diverse planprocessen worden ingezet.

De gemeente Zutphen heeft een ton begroot voor het plan. De werkgroep doet voorstellen aan de Gemeente om hier invulling aan te geven. De plankwaliteit wordt door de Gemeente getoetst. Onder regie van de Gemeente heeft de werkgroep veel inspraak. De samenwerking is prima.

Doorrekening van het totale plannenpakket leidt tot een kostenplaatje met een marktwaarde van € 283.000,=. De uitvoering zal sponsoring en burgerparticipatie vereisen. De werkgroep voegt financiën in natura toe en sponsorgeld.

Burgerparticipatie en de Gemeente kunnen in dit plan niet zonder elkaar. Spreker heeft positieve verwachtingen van de verdere planrealisatie.

3. Beantwoording vragen

De VVD dankt voor de duidelijke presentatie. De fractie constateert dat de aandacht van de initiatiefgroep zich met name richt op het oostelijk deel van het park, nabij de Joodse begraafplaats, aansluitend op Helbergen. Spreker vraagt of het eerder beoogde voetpad, dat toentertijd door de bewoners is weggestemd, buiten het plangebied ligt. Hij verwacht dat het moeilijk is om een dergelijk pad te realiseren en adviseert de ontwikkelingen rond Helbergen nauwlettend te blijven volgen en hier zo nodig regie in te voeren.

De PvdA spreekt tevredenheid uit over het geschetste plan, dat tot een verrijking van de omgeving zal leiden. Spreker informeert naar de oplossing voor de hondenschool. Tijdens de eerdere presentatie werd immers gezegd dat hier geen ruimte voor zou zijn. Spreker vraagt een nadere toelichting te geven over het betrekken van bestaande initiatieven. Met het oog op het financiële tekort vraagt hij de (dure) keuze voor fietspaden toe te lichten. Gezien de kosten, was het misschien beter geweest om in te zetten op het creëren van draagvlak voor bepaalde voornemens. Afsluitend vraagt spreker hoe de organisatie inkomsten denkt te kunnen genereren om het tekort te dekken.

Burgerbelang vindt dat het ecologisch stadspark een geweldig initiatief is. Spreker informeert naar de actuele stand van zaken inzake het krediet, de sponsoring en/of het genereren van subsidies. Burgerbelang vraagt of prestatie- en voortgangsindicatoren worden geformuleerd, die de Raad zou kunnen volgen.

In de presentatie werd benadrukt dat de Gemeente beslissend is. Burgerbelang acht het voorstelbaar dat in een situatie van burgerparticipatie, waarin de kaders bekend zijn, méér ruimte wordt geboden en de besluitvorming op het niveau van de groep wordt gelegd die het plan uitvoert. Spreker informeert naar de consequenties in geval de financiering niet haalbaar blijkt.

De ChristenUnie beoordeelt het plan eveneens als ‘prachtig’ en hoopt dat het inderdaad financieel mogelijk is het plan volledig te voltooien.

Spreker informeert naar ecologische verbindingen voor kleine zoogdieren. De duikers die in het gebied liggen, bieden geen traversemogelijkheden voor kleine zoogdieren. Wellicht is dit een aandachtspunt dat door de studenten kan worden meegenomen. Spreker vreest dat de ingetekende bruggen niet binnen het budget passen.

D66 sluit zich aan bij de complimenten en vragen.

GroenLinks complimenteert met de voortgang, inspiratie en ondernemerszin. Hij vraagt wat de werkgroep bovenaan op het verlanglijstje voor Sinterklaas plaatst.

Het CDA sluit zich aan bij de complimenten en vraagt of de volkstuinen in het plangebied kunnen blijven. Spreker stelt vast dat vanuit de werkgroep positief wordt gereageerd op deze vraag en pleit voor meer ‘eetbare’ tuinen in Zutphen.

De Stadspartij onthoudt zich van vragen of verdere reacties, aangezien spreker van meet af aan bij dit initiatief is betrokken. Hij is blij met de instemming van diverse zijden.

Reactie College

Het College bevestigt het advies om de ontwikkelingen inzake Helbergen goed te volgen. In de alternatieven wordt gezocht naar het realiseren van een ecologische verbinding tussen de IJssel en het ecologisch stadspark. Zo mogelijk, wordt dit meegenomen.

Nagegaan wordt of het mogelijk is om de hondenschool onder te brengen op het voormalig voetbalterrein van FC Zutphen (Noordveen).

Ambtelijk wordt gemeld dat er momenteel nog € 75.000,= van de genoemde ton beschikbaar is. Een deel van het budget is besteed aan het opzetten van de Stichting, plannen voor het centrumgebied en een klein deel is besteed aan ambtelijke uren voor begeleiding.

Reactie Initiatiefgroep

Vanuit de initiatiefgroep worden de resterende vragen beantwoord.

Het gebied waar het plan zich op richt, loopt vanaf de IJsseldijk bij Helbergen, inclusief Helbergen, de kinderboerderij, het middengedeelte en de zuidkant van de Laak. Dan wordt het stuk bij de Kaardebol hierin meegenomen en de vijver tot en met het graaf Otto bad. In totaal betreft dit ongeveer 72 hectare.

Er is contact geweest met de vereniging Volkstuinen om te bezien of er in samenspraak mogelijkheden kunnen worden gevonden. De volkstuinen passen prima in de visie van de initiatiefgroep.

Gesteld kan worden dat de begroting hoog is, maar de werkgroep is ook blij wanneer tachtig procent kan worden gerealiseerd. Ook dan zal een prachtig park tot stand komen. De bouwstenen kunnen afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld.

Burgerbelang vraagt meer inzicht te geven in de begroting van € 283.000,=. Spreker informeert naar de opbouw hiervan en een eventuele prioritering.

De heer Logeman zegt toe om de begroting na afstemming met de initiatiefgroep via de Griffie aan de Commissieleden te verstrekken. Wel wijst hij er op dat de begroting nog in beweging is. Het overleg met buurtbewoners kan bijvoorbeeld tot aanpassingen in het middengebied leiden. Met name hoopt de initiatiefgroep de natuurvriendelijke oevers langs de Laak te kunnen realiseren en de fietspaden.

Wanneer op een zeker moment graafmachines in het park aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer Vitens leidingen legt, kan werk met werk worden gemaakt. Met deze slimme koppelingen in combinatie met veel vrijwilligerswerk kan veel geld worden bespaard.

De initiatiefgroep vindt het erg belangrijk dat de Gemeente de regie houdt over het budget, al wil de groep wel graag meedenken over de besteding hiervan. Dat de zeggenschap bij de Gemeente ligt, is voor de groep absoluut niet bezwaarlijk.

Het netwerk omvat een twintigtal organisaties, die vaak al actief zijn in het betreffende gebied. Dit betreft bijvoorbeeld IVN, de hondenvereniging en de pluktuin. Ook is aansluiting gezocht bij de wijkteams in de omgeving van het park.

Het proces Helbergen zal zeker in het oog worden gehouden. De werkgroep participeert in dit proces, waarin de gemeente Zutphen de regie voert.

Wat betreft de ecologische verbindingen, wordt vooral aan verkeersremmende maatregelen gedacht. Een duiker zou misschien beter zijn, maar dit heeft forse budgettaire consequenties. Het gaat bij het beheer ook over de oever van de Laak en het groen.

Het ecologisch interessanter maken van het park vormt de bestaansbasis voor de initiatiefgroep. In tweede instantie zijn aspecten als beleefbaarheid en recreatieve mogelijkheden hieraan toegevoegd.

Met formele prestatie-indicatoren kan het project ook zeer ambtelijk worden gemaakt. De huidige ‘speelsheid’ en het bestaande enthousiasme vormen een belangrijkere drive dan het realiseren van geformuleerde prestatie-indicatoren. Het is de vraag of het inderdaad nodig is om dit in de formaliteit te trekken. Uiteindelijk mag de initiatiefgroep wel op het bereikte resultaat worden aangesproken.

Burgerbelang acht het niet ongewoon dat iemand binnen de organisatie de voortgang in het oog houdt en op basis hiervan een terugkoppeling verzorgt.

De heer Logeman bevestigt het belang van een transparante verantwoording. Het realiseren van een werkbezoek om te laten zien wat er is gerealiseerd, past beter bij het bestaande enthousiasme dan het formaliseren.

Vanuit de initiatiefgroep wordt het van belang geacht om op specifieke doelen te focussen. De focus ligt momenteel op de realisatie van de fietspaden door het kerngebied.  Met relatief weinig geld is het mogelijk om het kerngebied op te knappen. In de marge gebeurt daarnaast van alles. Er wordt meegedacht in het concept voor Helbergen en de gedachte bestaat om een fiets- en wandelverbinding via het park naar de IJssel aan te leggen. De kinderboerderij is eigenlijk reeds een ‘deugdelijk’ gebied. De initiatiefgroep ziet vooralsnog geen reden om hier op dit moment vanuit de initiatiefgroep nadrukkelijk aandacht aan te schenken.

Tweede termijn

De VVD vraagt aandacht voor de aanwezigheid van Vitens in het gebied en vraagt zich voorts af of de steilwand een natuurlijke steilwand betreft. Voor de archeologische aspecten bestaat over het algemeen wel aandacht, maar ook de historisch-landschappelijke kant is een punt van aandacht. Voorts wil de VVD graag weten wat concreet met het middendeel wordt bedoeld, waarbij de burgers betrokken zijn.

De heer Logeman duidt het middengebied via de presentatie.

Er heeft contact plaatsgevonden met Vitens. Het is vooralsnog niet duidelijk wat Vitens achterlaat in het gebied. Gezien de centrale ligging dient hier wel een visie op te bestaan.

De steilwand is gevormd uit de bovenlaag van grond die in het verleden uit de vijver zijn gehaald. Daarin wordt weinig archeologische waarde verwacht. Voorts wijst spreker er op dat de werkgroep Erve Eme volledig uit archeologen bestaat, die zo nodig aandacht zullen vragen voor zaken van historisch belang.

Burgerbelang acht het wenselijk om gaandeweg inzicht te krijgen in de voortgang van de ontwikkelingen.

De PvdA informeert naar de haalbaarheid om omwonenden te betrekken, zoals de wijkteams. Spreker informeert naar de concrete plannen, wat het realiseren van deze betrokkenheid betreft.

De initiatiefgroep legt uit dat bij de twee bijeenkomsten alle organisaties zijn betrokken, waarvan maar enigszins werd gedacht dat deze geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het stadspark. Dit betreft ook organisaties die actief zijn in het waterkwartier en in de zuidwijken. De bijeenkomsten zijn respectievelijk door veertig en vijftig personen bezocht. Geprobeerd wordt om mensen vanuit de omgeving te betrekken bij het tweede deel van het plan. Participatie vormt een belangrijk element in de gekozen werkwijze.

Het college voegt toe dat de gemeente Zutphen met twee waterschappen heeft te maken. Over de wens tot realisatie van natuurvriendelijke oevers heeft hij recent gesproken met de nieuwe heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Deze reageerde enthousiast en wil graag met de initiatiefgroep meedenken over het ecologisch stadspark. Niet alleen Vitens, maar ook het Waterschap Rijn en IJssel is bereid tot medewerking aan de realisatie hiervan.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om de ambtelijke uren niet ten laste van het bedrag van een ton te brengen. Rekening houdend met de grote inzet op vrijwillige basis van inwoners van Zutphen acht spreker dit een mooie geste.

Het College geeft aan dat ieder blij mag zijn dat in deze tijd een dergelijk bedrag beschikbaar is gekomen. De verrekening van ambtelijke uren maakt deel uit van de gemaakte deal.

 

4. Sluiting

De voorzitter dankt de presentatoren. Hij stelt vast dat alle vragen zijn beantwoord. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 19.50 uur.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Herlocatie kermis markten Zutphen (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer M. Schuitemaker. Voor zijn bijdrage: zie de eerder bij de stukken gevoegde brief van september 2013 met handtekeningenlijst, die de heer Schuitemaker namens de ondernemers heeft toegezonden.

De SP vraagt of de omzetdaling van 50% is afgezet tegen andere jaren tijdens de kermis of tegen een andere periode.

De Stadspartij vraagt om voorbeelden van schade aan panden en andere eigendommen.

Het CDA vraagt of de ondernemers een alternatieve locatie op het oog hebben.

Stadsbelang vraagt wie de heer Schuitemaker vertegenwoordigt.

De VVD vraagt of de omzetdaling dit jaar voor het eerst is geconstateerd.

De PvdA vraagt hoe het onderzoek onder de ondernemers is verricht. De fractie kan zich niet voorstellen dat ondernemers in de aanloopstraten veel last ondervinden van de kermis, integendeel: het leidt tot meer aanloop.

Burgerbelang vraagt of de ondernemers ook bewoners van de binnenstad om hun mening hebben gevraagd.

De heer Schuitemaker antwoordt dat het gaat om omzetverlies ten opzichte van de periode buiten de kermisweek. Tijdens de kermis wordt meer dan normaal schade aangebracht aan terrasschotten en bloembakken. Als alternatieve locatie kan worden gedacht aan de Houtwal. Dat alternatief staat ook genoemd in de stukken over het nieuwe evenementenbeleid. Spreker vertegenwoordigt Het Volkshuis, de ondernemers op de Houtmarkt en Koninklijke Horeca. Het onderzoek is gehouden door langs de deuren te gaan en te spreken met de ondernemers. Slechts drie ondernemers wilden de petitie niet ondertekenen. Met bewoners en het bestuur van de ondernemers in de aanloopstraten is niet gesproken. Van omzetdaling tijdens de kermis is al jaren sprake, maar gezien de huidige economische situatie is de rek er bij de ondernemers uit.

Burgerbelang vraagt hoe de heer Schuitemaker denkt de klanten terug te winnen als de kermis niet meer op de markten wordt gehouden.

De heer Schuitemaker antwoordt dat de bezoekers van de kermis geen bezoekers van terrassen zijn.

Het college merkt voorafgaand aan de beraadslagingen op, dat er een voorstel voor een nieuw evenementenbeleid in voorbereiding is. Daarin wordt ook aandacht geschonken aan de locatie voor de kermis. Het voorstel komt binnenkort aan de orde in het college, waarna het voor inspraak wordt vrijgegeven. De motie ondersteunt als het ware de opvattingen van het college.

Stadsbelang licht toe dat de motie niet beoogt de kermis uit Zutphen weg te halen, maar daarvoor een andere geschikte locatie te zoeken. De motie kan worden gezien als ondersteuning van het in voorbereiding zijnde beleid. De petitie die de heer Schuitemaker heeft ingediend was aanleiding voor de motie. Overigens wijst de fractie op een folder uit 1984 met de titel: “Waarheen met de kermis”. De klachten waren toen exact hetzelfde. Verschuiven van de kermis naar een andere periode biedt geen oplossing voor de overlast. Stadsbelang ziet graag een discussie over een plek, waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Draagvlak is dus nodig, ook bij de kermisexploitanten.

Burgerbelang tekent daarbij nog wel aan dat dat de ondernemers in de binnenstad ook verder moeten kijken dan hun eigen belang. Er is in de jaren wel veel veranderd. Er zijn bijvoorbeeld meer bewoners in de binnenstad.

De VVD acht het goed dat de motie er is. Al 60 jaar is er een kermis in Zutphen, voor het grootste deel op de markten. In de periode van 1977-1984 is de kermis echter gehouden op het MIRO-terrein. Het is goed, indien de motie door het college wordt meegenomen in de gedachtenvorming over het evenementenbeleid.

De PvdA is blij met de opstelling van het college. De fractie twijfelt over het gebrek aan draagvlak voor de kermis op de markten, maar tijden veranderen. De kermisexploitanten moet wel betrokken worden bij de discussie.

De Stadspartij is fel tegen de motie. Er zijn gemeenten waar de ondernemers juist wel profiteren van de aanwezigheid van de kermis. De fractie wacht het voorstel van het college af.

Burgerbelang vraagt zich af hoe de Stadspartij zich als coalitiegenoot zal opstellen als het college komt met het voorstel om de kermis te verplaatsen.

De Stadspartij wacht eerst het voorstel en de argumenten af.

De SP meent dat ten onrechte in de overwegingen in de motie wordt gesuggereerd dat de binnenstad voor hulpdiensten niet bereikbaar zou zin. De Houtwal is ooit gebruikt voor de koninginnedagmarkt. Dat was geen succes. De fractie vreest dat dit ook voor de kermis het geval zal zijn.

D66 vraagt of ook de kermisexploitanten door het college worden benaderd. Wordt er ook gekeken naar de onderlinge samenhang van de verschillende evenementen. In de motie komt een negatief beeld naar voren over de kermis; er zijn ook mensen die er plezier aan beleven. De toonzetting zou positiever kunnen.

Stadsbelang antwoordt dat in de overwegingen een goede toegankelijkheid wordt bedoeld, niet dat de hulpdiensten onvoldoende toegang zouden hebben. Het is niet de bedoeling de kermis weg te halen uit Zutphen, maar het winkelend publiek wordt nu door de kermis overvleugeld. Het gaat om een ander soort publiek.

Het CDA stelt vast dat er wel vraag is naar een evenement als de kermis. De fractie is blij met de nuancering die Stadsbelang heeft aangebracht.

De VVD stelt de indieners voor de tekst iets aan te passen in die zin dat het college wordt verzocht de motie mee te nemen in de uitwerking van het evenementenbeleid.

Stadsbelang geeft aan dat dat precies de bedoeling is. Het gaat om het creëren van draagvlak. Alle partijen moeten erbij worden betrokken.

D66 wijst erop dat er steeds meer sprake is van een terugtredende overheid. Het is daarom de vraag of niet de twee partijen, namelijk de ondernemers van de binnenstad en de kermisexploitanten met elkaar tot een oplossing moeten zien te komen.

Stadsbelang zegt dat de motie beoogt alle partijen bij elkaar te brengen. De motie moet worden gezien als ondersteuning van het college en kan wat de fractie betreft door naar de raad.

Burgerbelang meent dat, afhankelijk van de planning van het college, de motie kan worden aangehouden.

Het college verwacht dat rond de jaarwisseling de inspraakronde kan beginnen. Daarbij worden alle organisaties betrokken. Na verwerking van de inspraak kan het voorstel voor het evenementenbeleid door naar de raad.

Burgerbelang en Stadsbelang overleggen in de pauze wat ze met de motie zullen doen.

De voorzxitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Notitie onderwijsbeleid gemeente Zutphen - Stappen naar de toekomst (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering met een korte inleiding op het onderwerp en geeft daarna het woord aan het college voor een nadere toelichting.

Het college geeft aan dat de voorliggende notitie niet gemaakt is naar aanleiding van het verzoek van de heer Berger CDA maar al eerder is opgesteld. Dit is dus anders dan in de inleiding van dit forum staat vermeld. Het beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de schoolbesturen.

Christen Unie is enigszins verward door de opmerking van het college en vraagt of de discussie over de huisvesting van de scholen dus niet nu wordt gevoerd.

College geeft aan dat klopt en dat het presidium bepaalt wanneer de discussie over de huisvesting aan de orde is.

De voorzitter geeft het woord aan de heer P. Kraan voor het geven van de presentatie.

De voorzitter geeft aan dat er gezien de korte tijd van dit forum er ruimte is voor het stellen van één vraag per fractie.

D66: In de notitie wordt er gesproken over de rol van de gemeente welke een regierol betreft. Onder regie mag in dit verband worden verstaan, dat sturing en leiding wordt gegeven aan de processen die het brede belang van de gemeente en van jeugd in het bijzonder, raken. D66 vraagt wat er wordt verstaan onder breder belang?

OOGO is een overleg met de scholen waar onderwerpen worden behandeld die de wet voorschrijft. D66 vraagt zich af waarom er vastgehouden wordt aan de onderwerpen in de wet en niet wat breder wordt gekeken?

 

Christen Unie: Heeft ook een vraag over die regierol. In wat voor zin gaat de gemeente de regierol vervullen en sturen op verandering?

 

Burgerbelang: Jeugdzorg is een landelijk onderwerp. Is er al overleg met omliggende gemeenten en hoe doet Zutphen dit?

 

PvdA: In de notitie gaat het over een strategische stuurgroep waarbij communicatie een belangrijk punt is. PvdA vraagt welke invloed de onderwijsinstellingen hier nog hebben? De onderwijsinstellingen hebben uit ervaring zelf ook veel ideeën.

 

VVD: Er is in deze notitie veel aandacht voor iedereen die extra zorg nodig heeft, maar wat loopt er eigenlijk gewoon? VVD wil graag weten wat de percentages zijn? Gewoon is dat je in zijn algemeenheid een programma doorloopt.

 

SP: Wat zijn de concrete plannen omtrent de cluster 4 school?

Opmerking over de notitie: Het heet een stappenplan maar is het niet.

 

Stadspartij: In hoeverre heeft de gemeente enige zeggenschap over het soort onderwijs wat aangeboden wordt?

 

CDA: Het college gaf in de inleiding aan dat de notitie niet specifiek over de huisvesting gaat maar het wordt wel genoemd. Het hele onderwerp huisvesting is van tafel, maar hoe gaat de gemeente dat dan toch doen en hoe vindt de controle daarop plaats?

 

GroenLinks: De scholen zijn nu zelf aan zet. Hoe gaat de gemeente dit sturen en hoe houdt het college de raad op de hoogte?

 

Stadsbelang: De variëteit aan scholen is de kracht van Zutphen en moeten we ook behouden. De kosten voor leerlingenvervoer zijn enorm. Stadsbelang wil hier meer van horen hoe kunnen we hier op besparen?

 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

 

Stadsbelang: Leerlingenvervoer kost nu eenmaal geld. Op dit moment zijn we druk bezig met een cluster 4 school dit moet budgetneutraal worden gerealiseerd. De verhouding moet naadloos zijn en mag dus geen geld kosten.

 

PvdA heeft een punt van orde en vraagt of er gezien de tijd een extra forum komt en of de vragen schriftelijk mogen worden gesteld.

 

De voorzitter vraagt de fracties wat ze willen. Er is een meerderheid voor een extra forum. Schriftelijke vragen morgen worden gestuurd aan de heer Kraan. In de resterende tijd worden de vragen door het college beantwoordt.

 

GL: Er is sprake van krimp en de huisvesting speelt daar ook een rol in. De gemeente zal regisserend optreden en klankborden over wat wel en niet mogelijk is. De raad blijft voordurend op de hoogte. Dit kan door middel van een forum.

 

CDA: Het college is van mening dat er voldoende huisvesting is. De besturen van het VO zijn in overleg hoe ze de krimp moeten opvangen.

 

Aanvullende vraag CDA: Het antwoordt van het college is wat kort door de bocht. Er zijn echt nog wat problemen met de huisvesting die niet 123 zijn opgelost.

 

GL vraagt het CDA waar deze knelpunten dan zijn.

 

CDA geeft aan dat het Isendoorn en Baudartius krap zitten en slecht zijn onderhouden.

 

Christen Unie: Hoe gaat de gemeente om met de schoolgebouwen die leeg komen te staan omdat de meeste scholen een nieuw onderkomen hebben gekregen?

 

De voorzitter schorst de vergadering en concludeert dat er een extra forum nodig is. Vragen mogen schriftelijk gesteld worden aan de heer Kraan.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Motie: Goedkope (kamer-)woningen in leegstaande panden (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

In toelichting op de motie zegt de SP dat Zutphen voor jongeren niet aantrekkelijk is door de lange wachttijd voor huisvesting. Er zijn ongeveer 600 jongeren die woonruimte zoeken; de gemiddelde wachttijd is 4,5 jaar. Daarom moeten schaarse middelen optimaal worden ingezet om leegstaande panden, te voorzien van meer wooneenheden. Zo kunnen bijvoorbeeld in de school aan het Vispoortplein 30 wooneenheden worden gerealiseerd en in de politieschool ongeveer 60. Elders zijn nog eens 100 wooneenheden aan te brengen. Hiermee zou de nood voor een groot deel zijn gelenigd. De huur zou beneden de woontoeslaggrens moeten liggen.

De VVD vraagt zich af wat de rol van de gemeente zou moeten zijn. Het betreft immers geen gemeentelijke panden.

De PvdA acht de gestelde termijn voor het presenteren van een plan door het college, niet realistisch.

Burgerbelang meent dat het probleem van leegstand veel meer omvattend is. Daarover zou het college een brede visie moeten opstellen, niet alleen voor huisvesting van jongeren.

De Christen Unie vindt het een vreemde motie, omdat veel panden particulier eigendom zijn. Het is wel goed om een visie over leegstand te hebben en uit te zoeken welke panden voor kamerwoningen in aanmerking zouden komen, maar dat kost tijd.

De VVD wijst erop dat pas onlangs door de raad de woonvisie is vastgesteld. Er dreigt herhaling. Het zou daarom goed zijn aan te geven wat in de woonvisie wordt gemist.

Burgerbelang beaamt dit. Het is niet gewenst er nu één punt uit te halen. Zij pleit ervoor het college de gelegenheid te bieden de visie uit te voeren.

De PvdA herinnert eraan dat nu de evaluatie plaatsvindt van het convenant met het woonbedrijf. Daarin zou jongerenhuisvesting ook meegenomen kunnen worden.

Stadsbelang vraagt zich eveneens af wat de taak van de gemeente zou kunnen zijn. Is er ook sprake van financiële bijdragen? De in de motie gestelde termijn is niet realistisch.

GroenLinks meent dat het een complexe materie is. Wat is het effect op de woningcontingenten en dus op de grondexploitaties?

Het CDA meent dat het geen kerntaak van de gemeente betreft. Wel moet het college een luisterend oor bieden aan pandeigenaren die iets in die richting willen doen. De door de SP aangegeven lange wachttijd geldt niet voor flatwoningen.

De Stadspartij is weliswaar voorstander van jongerenhuisvesting, maar de in de motie aangegeven route is te vaag. Daarom steunt de fractie de motie niet.

De SP meent dat de woonvisie in de afgelopen 20 jaar ook geen oplossing heeft geboden. De fractie wil de gestelde termijn wel met een paar maanden verlengen, maar het gaat erom dat er wat voor jongeren wordt gedaan. De contingenten zijn nog nooit gehaald, daarom is discussie daarover minder relevant. Waar de gemeente eigenaar van een leegstaand pand is, is het mogelijk direct actie te ondernemen; voor andere panden zou het college in gesprek kunnen treden met de eigenaren. Het gaat om relatief kleine investeringen.

Burgerbelang vraagt wat een kleine investering is.

De SP antwoordt dat dit zal moeten worden onderzocht.

Het college merkt op dat terecht door verschillende fracties is gezegd, dat jongerenhuisvesting in de woonvisie is opgenomen, mede op instigatie van de SP. In het voorjaar start een onderzoek onder de eigenaren. Voor het zomerreces is de visie op leegstaande panden te verwachten. Elke zelfstandige wooneenheid telt mee in het contingent. Dit geldt niet voor kamerbewoning. De wachttijd voor flats is aanzienlijk korter dan door de SP aangegeven. Bovendien is op De Mars ook tijdelijk woonruimte beschikbaar.

De indiener geeft aan de motie aan te gaan houden in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.A. Neefjes
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnie
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de burgemeester voor een korte inleiding.

De burgemeester geeft aan dat er veel op ons afkomt als gemeente. We krijgen er als gemeente steeds meer taken bij. De verkiezingen komen er aan. Intern zijn we met zaakgericht werken bezig. De organisatie moet mee met deze veranderingen maar geeft tevens onzekerheid.

De secretaris geeft een korte presentatie waarin hij de organisatieontwikkeling toelicht. Daarna geeft de voorzitter het woord aan fracties voor het stellen van één vraag.

Stadsbelang: begrijpt dat de organisatieontwikkeling een dynamisch proces is en dat er al veel is gebeurd. Met sommige onderdelen liggen we echter achter. Hoe wordt de vinger aan de pols gehouden? Als er tussentijds knelpunten optreden hoe wordt daar dan mee omgegaan?

GroenLinks: twijfelt niet aan de noodzaak voor verdere ontwikkeling van de organisatie maar er zijn al eerder budgetten gereserveerd. Veel van die onderwerpen komen nu ook weer terug. Is dit niet binnen de huidige budgetten te realiseren? Hoe gaan jullie de ambtelijke organisatie omturnen? Hoe weet je dat daar € 250.000,- voor nodig is? GL wil graag een projectplan of procesplan zien waarin het bedrag wordt aangetoond.

CDA: geeft aan dat de notitie hier en daar vaag blijft. Hoe draai je de cultuur om? Hoe wordt deze omslag vertaald in geld? Waar is die € 250.000,- voor nodig?

SP: heeft nu geen vragen.

VVD: is blij dat het woord competenties wordt genoemd. VVD is geïnteresseerd naar de dialoog met de raad. Weke onderwerpen zijn er precies aan de orde?

PvdA: krijgt een ongemakkelijk gevoel. Raad stuurt op output en gaat niet over het personeelsbeleid maar heeft daar wel een vraag over. Gelukkig is de verandering bottom up. Hoe zijn de baanbrekers tot stand gekomen en heeft de OR hier ook een uitspraak over gedaan?

Burgerbelang: Vraagt welke nieuwe knelpunten er sinds 2012 zijn bijgekomen en welke knelpunten er zijn te verwachten voor de toekomst?

D66: In de notitie staat dat verandering leuk moet zijn. Verandering in een organisatie moet niet leuk zijn maar moet verbetering brengen. Hoe gaat de organisatie dit doen?

Er staat een planning van 2013-2014 en 2017. Wat gebeurd er in de jaren 2015 en 2016?

Extra vragen:

Stadsbelang: geeft aan dat er ruime kaders nodig zijn en wil graag concretere antwoorden?

GroenLinks: De bezuiniging op personeel gaat niet gehaald worden toch wordt er een kwaliteitsslag voorgesteld. Hoe ga je dit doen?

D66: dit onderwerp is eerder besproken in het forum van 28 januari 2013 en nu op 4 november. Wat is er nu werkelijk gebeurd in deze tussenliggende periode. Dit is moeilijk uit de notitie te halen.

De voorzitter schorst de vergadering.

NB: Vragen kunnen vanaf nu schriftelijk worden gesteld aan de ambtelijke ondersteuning. de antwoorden zullen in de volgende behandeling aan bod komen.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Memo businessplan Broederenklooster (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Op 17 juni 2013 is door de raad het beslisdocument met vervolgopdrachten vastgesteld. Nu is de planning daarvan aan de orde.

Er kan gereageerd worden als er iets essentieels in de procedure of planning ontbreek. Verder heeft iedere fractie de mogelijkheid om 2 vragen te stellen.

Het college geeft aan dat de memo begin oktober naar de raadsleden is gestuurd. Hierin staat vermeld wat gerealiseerd is. Intussen  is er al weer meer gerealiseerd en liggen we op schema.

De fracties worden in de gelegenheid om vragen te stellen.

De PvdA geeft aan dat er een jaar geleden veel discussie is gevoerd en dat in juni is afgesproken dat er een plan zou komen en dat plan is er nu nog niet. Dit is teleurstellend.

Burgerbelang mist het bedrijfsplan, zonder bedrijfsplan kun je niet verder. Wat is de stand van zaken m.b.t. het bedrijfsplan en waarom is wel opdracht gegeven voor dakreparatie van het museum. Gaan 2 aannemers op één werk elkaar niet bijten?

De ChristenUnie maakt duidelijk als reactie op het betoog van de PvdA, dat ook zij tegen waren.

De uitspraak is gedaan dat als het bedrijfsplan in oktober niet klaar zou zijn, de stekker eruit zou gaan.

In een interruptie geeft de Stadspartij aan dat in juni in de raad is afgesproken, dat nu het plan van aanpak voor het bedrijfsplan er zou liggen. Dus dat is volgens planning.

Groen Links maakt duidelijk dat er afgesproken is dat de stekker eruit zou gaan als de bezuinigingen niet gehaald gaan worden.

De ChristenUnie wil weten hoeveel geld is er inmiddels in het proces gestoken en hoeveel er dus nog van de  € 800.000,- over is.

D66 vindt dat alles sneller mag en dat het vervelend is dat er nog geen bedrijfsplan is. Niet alles moet opnieuw ter discussie gesteld worden. Het is fijn om te worden geïnformeerd over de stand van zake.

De fractie van Stadsbelang geeft aan dat ook zij tegen het Broederenklooster gestemd hebben. Vakantie mag niet voor zoveel maanden oponthoud zorgen.De planning moet volgens de partij beter. Zonder bedrijfsplan kunnen we niet verder.

GroenLinks vindt het jammer dat er geen bedrijfsplan ligt. Er is haast geboden, maar het is geen reden om de stekker eruit te trekken.

Het CDA geeft aan dat zij ook niet voor het plan zijn en noemt het zeer teleurstellend dat het bedrijfsplan er niet is. Het is het enige moment waarop beslist kan worden over het al dan niet verder gaan.

De Stadspartij is blij met het concrete tijdspad. Hieraan zal men zich in de toekomst wél moeten blijven houden. Het stuk wat er nu ligt geeft vertrouwen.

De fractie geeft aan dat in deel 3 staat dat de architectenkeuze niet europees aanbesteed hoeft te worden. Zou dit ook  het bouwproces kunnen gelden?

De SP wil de garantie dat als de VVV-winkel failliet zou gaan, er geen museumstukken verkocht moeten worden.

De VVD vindt dat het qua procedure niet goed loopt. Er moet strak gepland worden ondanks vakantieperioden.

Zij heeft  o.a. de volgende vragen;

Wanneer komt het businessplan nu echt?

Wat is er al meer klaar is dan in het stuk staat?

Wat en hoeveel er van die 8 ton is uitgegeven?

Het college geeft aan dat in de raad niet gezegd is dat nu het bedrijfsplan er zou liggen, maar een plan van aanpak voor het maken van het bedrijfsplan. Er was onderschat wat de vakantieperiode voor invloed kan hebben. Het plan van aanpak lag er begin oktober i.p.v. in september, dat is geen maanden vertraging.

Het bedrijfsplan staat gepland voor januari 2014.

In antwoord op de vraag van Burgerbelang over de dakreparatie geeft het college aan dat in één keer meenemen handiger was geweest, maar dat  i.v.m. de provinciale subsidie, dit jaar gestart  moest worden. Bovendien was het ook hard nodig.

Het college kan op dit moment niet aangeven hoeveel er nog van het voorbereidingsbudget over is (vraag CU en VVD). Het college zegt toe hierop nog terug te komen.

De aanbesteding voor de bouw (vraag Stadspartij) moet volgens het college Europees aanbesteed worden. Er kan wel naar de mogelijkheden gekeken worden om lokale of regionale bedrijven erbij te betrekken.

De ChristenUnie valt over het feit dat het college de genomen stappen indrukwekkend noemt. De fractie vindt dat ze met een kluitje in het riet worden gestuurd. Het college vindt dit een kwestie van interpretatie.

Op de vraag van de SP over eventuele faillissementen en de gevolgen daarvan, licht het college toe dat ze streven naar interne zelfstandige organisaties die elkaar niet mee kunnen trekken. Bij het eventueeel wegvallen van een deelnemer wordt  naar een alternatief gezocht.

In het bedrijfsplan komt naar voren wat er van de plannen haalbaar is. Eventuele andere mogelijke exploitaties worden, bij het niet haalbaar blijken van de huidige plannen, onderzocht.

De PvdA vraagt hoever we wel zijn. Wordt de bezuinigingsdoelstelling van een half miljoen in 2015 gehaald?

Het college geeft aan dat de helft gerealiseerd is en komt t.z.t. nog terug op het wel of niet halen van de taakstelling

Burgerbelang wil weten of er een ander bouwplan komt als blijkt dat meerdere dingen niet haalbaar zijn. Het college geeft aan dat er voor variant 1 is gekozen en dat deze verder wordt uitgewerkt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie toezicht en handhaving alcoholwetgeving (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
T.A.L. Venneman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SP
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Het college geeft aan blij te zijn met de stand van zaken rond deze nieuwe taak voor de gemeente. De afstemming met de buurgemeenten heeft iets meer tijd gekost dan gepland. Iedede gemeente heeft z'n eigen beleid. Bij de uitvoering van het beleid en de handhaving gaan de gemeenten samenwerken. Eerder is het college in een mededeling iets te enthousiast geweest ten aanzien van de eigen BOA per 1 januari 2014. Die zal er nog niet zijn. Er wordt wel hard aan gewerkt. Ondanks het feit dat er nog geen eigen BOA is zal in januari 2014 wel gestart worden met de uitvoering van de handhaving. De verordening wordt in januari aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Er wordt een presentatie verzorgd door de heren Kerkhof en Van Roosendaal.

De VVD vraagt of de schenktijden ook voor de ondernemers gaan gelden.

Het college antwoordt dat dit niet het geval is.

De VVD vraagt om meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een overtreding van de ondernemer en wanneer van de innemer. Hoe wordt omgegaan met besloten verenigingen en clubs? Hoe gaat daar de handhaving?

De PvdA is verbaast dat de verordening niet voor 1 januari a.s. wordt vastgesteld. Hoe kun je dan vanaf 1 januari gaan handhaven. Ook wil de partij graag meer weten over de verbindingen tussen handhaving en preventie en/of de GGD een rol speelt bij de preventie. Is 1 BOA niet erg weinig voor de handhaving?

Burgerbelang zegt dat sportverenigingen erg onder druk staan en de inkomsten uit de kantines erg belangrijk zijn. De partij wil graag weten of de sportverenigingen voldoende zijn gehoord en of er een voldoende evenwicht is in de belangen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De CU vraagt of 1 FTE wel voldoende is voor de handhaving en hoe de afstemming met de Horeca plaatsvindt. Hoe vindt de handhaving plaats naast de sportverenigingen bij allerlei organisaties die ook mogelijkheden bieden voor een feestje.

D'66 zegt begrepen te hebben dat er geen geld is meegekomen voor de bekostiging van de handhaving en hoe die nu bekostigd wordt. Ook D'66 wil graag weten of 1 BOA wel voldoende is.

Stadsbelang wil weten hoeveel FTE is weggehaald bij de taakstelling om te bezuinigen  en of naast de nieuwe werkwijze met meldingen ook op andere punten de administratieve last wordt verminderd.

GroenLinks is van oordeel dat het drankverbod voor 16 of 18 jarigen met name een kwestie is van normbesef in gezinnen. Dit normbesef staat vaak haaks op wetgeving. Jeugdigen gaan nu thuis indrinken en komen dronken het café in.

Het CDA wil weten met welke gemeenten wordt samengewerkt in het kader van de BOA's en hoe dat wordt geregeld. De paracommercie is een lastig punt. Hoe ga je om met een oma die 80 wordt en het verjaardagfeestje met een advocaatje wil vieren in een buurthuis. Wordt in het kader van de preventie ook contact gezorgd en gewerkt via CJG en scholen.

De Stadspartij wil weten of de boetes die uitgedeeld worden een inkomst voor de gemeente zijn of dat die boetes in rijkskas verdwijnen.

Het college zegt dat de verordening pas in januari zal worden vastgesteld omdat de samenwerking met de andere gemeenten meer tijd heeft gekost. Materieel heeft het echter geen gevolgen. De verordening wordt met terugwerkende kracht ingevoerd en de handhaving start per 1 januari. Er is sprake van 1 BOA met een taakomvang van 0,6FTE. Er is scherp aan gerekend. De gemeente krijgt er geen vergoeding voor van het rijk. De aanstelling van de BOA heeft invloed op de taakstelling van de te bezuinigen 54 FTE. Die bezuiniging zal uit de lengte of breedte gehaald moeten worden. Er moet nog een definitief besluit door het college genomen worden. In de huidige situatie van de voedsel en waren autoriteit is er voor handhaving horeca wet in Zutphen 0 FTE beschikbaar.  Ook de politie blijft bevoegd in het kader van handhaving en er zal mee moeten worden samengewerkt. Voor de samenwerking met andere gemeentes is gekozen voor dezelfde regionale samenwerking als  bij de politie. (Lochem, Brummen, Voorst en Zutphen) Er zal altijd een dilemma blijven bestaan tussen de ondernemende horeca en de paracommercie. Het college staat een beleid voor dat zo dicht mogelijk bij het huidige beleid blijft. Voor buurthuizen en sportverenigingen zijn de inkomsten uit de kantines erg belangrijk. Het normbesef en het optrekken van de leeftijd naar 18 jaar zal lastig worden in het kader van de handhaving. In het kader van de volksgezondheid wordt samengewerkt met de GGD die ook enkele succesvolle projecten in het kader van de preventie heeft uitgevoerd.

Burgerbelang interrumpeert met de vraag of het hoe het college in gesprek is met de horeca en de sportverenigingen. 

Het college zegt dat er met de horeca regulier en regelmatig overleg plaatsvindt. De sportverenigingen zijn anders georganiseerd. Er vindt een zo breed mogelijk overleg plaats met de sportverenigingen.

De heer Kerkhof zegt dat het overleg plaatsvindt aan de hand van de uitgangspunten. Dat geldt niet alleen voor sportverenigingen maar ook voor bijvoorbeeld het Warnshuus en Perspectief voor de buurthuizen. Morgen is er weer overleg met de horeca. De 0.6 FTE voor de BOA is berekend aan de hand van kengetallen. Het gaat in belangrijke mate om toezicht op de hotsports en handhaving van de leeftijdgrenzen. Het verminderen van de administratieve last heeft te maken met het doen van meldingen bij verandering van leidinggevende in plaats van aanvragen van nieuwe vergunningen en het bestuurlijke toezicht.  Preventie en bewustwording zijn een apart onderdeel en staan los van handhaving.

Burgerbelang vraagt of er sprake is van een overgangsmaatregel in verband met de verhoging van de leeftijdgrens.

De heer Kerkhof zegt dat de wet geen overgangsrecht kent. Handhaving bij besloten verenigingen en clubs is lastig. Er kan geen algemeen antwoord worden gegeven. De Wet kent ook een aantal grijze gebieden. Handhaving kan zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijk. Bestuursrechtelijke boetes komen in de gemeentekas. Strafrechtelijke boetes worden niet door de gemeente geïnd. De andere gemeenten hebben minder formatie beschikbaar gesteld als Zutphen. Dat heeft te maken met de plaatselijke omstandigheden. Er ontstaat door de samenwerking voor Zutphen geen grotere formatie.

De PvdA zegt nog een antwoord te missen op de verbinding tussen handhaving en preventie. De formatie wordt nu ingezet op repressie.

Het college zegt de vraag van de PvdA te begrijpen, maar dat er geen ambtelijke capaciteit en geld beschikbaar is naast de gestaande taken meer te doen aan preventie. Het college is blij met het geslaagde project van de GGD in het kader van de bewustwording onder jongeren.  

De CU vindt het belangrijk dat de gemeente met organisaties en doelgroepen rond de tafel gaat die een belangrijke rol kunnen vervullen bij de preventie. 

Het college zegt dat preventie belangrijk is en het nodig is om er aandacht aan te blijven schenken. Aan de BOA worden in dit verband ook specifieke eisen gesteld in kader van sociale vaardigheden.

De heer Kerkhof zegt dat er geen andere administratieve lastenvermindering is dan welke zal zijn genoemd.

De Stadspartij vraagt hoe en waar de opleiding van de BOA plaatsvindt.

De heer Van Roosendaal zegt dat de opleiding tot BOA 3 of 6 maanden duurt. Het is een pittige opleiding.  Zolang  de gemeente niet beschikt over een gediplomeerde BOA wordt er ingehuurd.

GroenLinks vraagt of je niet beter 2 mensen kunt opleiden in het kader van vervanging. Je hebt dan alleen maar extra opleidingskosten en geen vervangingskosten voor inhuren.

De heer Van Roosendaal zegt dat de kosten van de opleiding fors zijn en dat voor de BOA andere eisen/vaardigheden nodig zijn dan voor andere BOA functies zoals de parkeerwachten en in het kader van milieu.

Het college zegt dat de gemeenteraad met het budgetrecht de prioriteit bepaald voor wat betreft de omvang van de handhaving. Als er meer aan handhaving en preventie moet worden gedaan is dat een punt voor de raad.

Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.  

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Extra middelen voor armoedebestrijding - gemeentelijk armoedebeleid (04-11-2013)

Datum 04-11-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnie
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De motie heeft  een overlap met een raadsvoorstel ‘Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek’ dat na het definitief worden van de agenda door het college is aangeleverd. Dit raadsvoorstel staat op de conceptagenda van het Forum van 18 november.
De motie gaat over incidentele middelen voor 2013 en structurele middelen voor 2014 en 2015.
Het raadsvoorstel gaat over de incidentele middelen voor 2013.

De PvdA licht de motie toe.
Het kabinet heeft geld vrij gemaakt voor de armoedebestrijding. Dit geld komt in de algemene middelen van de gemeente. De  motie is bedoeld om het geld te oormerken.

Het college geeft aan dat het voorstel dat over 2 weken geagendeerd is, alleen over de incidentele gelden van 2013 gaat omdat dit bedrag bekend is. Over de rest hebben we pas in 2014 zekerheid en wordt dan opgepakt.
Het is wel de bedoeling dat het voorstel en motie met elkaar overeenstemmen...

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om vragen te stellen, zowel aan de initiatiefnemer van de motie als aan het college.

Stadsbelang begrijpt dat het vooral gaat om het oormerken van het geld en dit specifiek voor kinderen in te zetten, anders dan uit de inleiding blijkt. Oormerken lijkt Stadsbelang een goed idee en kinderen zijn het meest kwetsbaar. Is het college daartoe bereid en waaruit bestaat de overlap met het voorstel dat naar de raad komt.

Ook D66 vindt het een goed idee om de kinderen als doelgroep te nemen. Er zal nog wel over het onderwerp gediscussieerd moeten worden.

Het college geeft aan dat met de discussie gewacht kan worden tot de bespreking van het beleidstuk in het forum over 2 weken.

Burgerbelang merkt op dat deze motie in verschillende plaatsen is ingediend. Er spreekt uit het voorstel weinig betrokkenheid van Zutphen uit. De fractie vraagt zich af of een sympathiemotie nu wel zo handig is.
De vraag aan  het college is hoe de voorstellen over 2 weken eruit gaan zien.

De VVD verwijst naar een persbericht van 9 oktober jl. over de besteding van  het geld.
Als  het gaat  om het  verzachten van de armoede, moeten kinderen centraal staan.
De fractie vraagt aan het college of het geld ook beschikbaar wordt gesteld aan het Maatjesproject met hun vrijwilligers en hoe wordt dit ingezet?  Welke andere bestaande regelingen horen erbij?

D66 merkt op dat in de regelingen voor kinderen we op moeten passen voor dubbelingen en daarom goed in beeld moeten hebben waarin het beste geïnvesteerd kan worden.

De SP vindt het een sympathieke motie, die in een bredere context bekeken moet worden.

De Stadspartij stelt voor de motie aan te houden tot het raadsvoorstel besproken wordt.

Het CDA ondersteunt de motie en vraagt aan het college of die € 50.000,- de incidentele middelen voor 2013 zijn.

GroenLinks vindt het goed om dit geld te oormerken en voor kinderen te besteden en vraagt hoe die € 50.000,- via V€rbindkracht wordt verdeeld.

De PvdA, initiatiefnemer, reageert op de reacties.
De opmerking van D66 dat deze motie van weinig betrokkenheid van de gemeente getuigd is onjuist. Deze motie getuigt juist van Zutphense betrokkenheid, de gelden zouden anders gestort worden in de algemene middelen. De motie sluit ook aan bij het feit dat de armoede onder kinderen schrikbarend toegenomen is, daarom is iedere steun  meegenomen.

Het college gaat nu nog niet verder in op het voorstel, dat wordt over 2 weken besproken.
Vanwege het éénmalige karakter van de middelen is ervoor gekozen om bestaande regelingen op te plussen. Daarom loopt dit ook via V€erbindkracht en is men in gezamenlijk overleg tot besteding gekomen.
Bij de schuldpreventie door de ‘maatjes’ van Perspectief en SchuldHulpMaatjes kunnen de middelen aanvullend zijn door te investeren in scholing van vrijwilligers.
De verwachting is dat er in 2014 ongeveer 4x zoveel te besteden is, nl. € 200.000,- Of dit ook via V€rbindkracht zal lopen en of de besteding aan kinderen nog verder opgeplust moet worden, is de vraag. Er liggen nl. veel aanvragen.
Stadsbelang vraagt of dit bedrag structureel is en of er dan ook ruimte is voor nieuwe initiatieven.
Het college geeft aan dat in het voorstel dat over 2 weken wordt besproken, ook nieuwe initiatieven zitten. De incidentele middelen voor 2013 worden in het voorstel besteed aan bestaande initiatieven.
In 2015 gaat het besteedbare bedrag nog iets omhoog en vandaar af worden deze middelen structureel.
Als de motie aangenomen wordt kan gekozen worden om bv. een deel door V€rbindkracht te laten besteden. Daarnaast kunnen ook nieuwe initiatieven, van mensen die nog niet aan tafel zitten, gehonoreerd worden. Zo kun je het netwerk vergroten.

De PvdA, initiatiefnemer, reageert blij op het verhaal van de wethouder. Zij proeft een grote meerderheid voor het oormerken van het geld en dat de bestrijding van armoede onder kinderen extra ondersteund moeten worden.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en rijp is voor de raad.
Hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad