Pagina delen

Forumverslag 04-07-2019

Forumspecial windmolenplan IJsselwind (04-07-2019)

Datum 04-07-2019 Tijd 19:30 - 22:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink, M.M.M. Moester en F.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink en G. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter: Hartelijk welkom raads- en Forumleden, collegeleden en belangstellenden bij deze Forumspecial over het windmolenplan IJsselwind.

Voor wie mij niet kent, mijn naam is Petra Ackermans. Ik ben één van de raadsleden, en vanavond mag ik voorzitter zijn.

We zijn hier vanavond bij elkaar om, vanuit verschillende gezichtspunten, geïnformeerd te worden over de stand van zaken van het windmolenplan IJsselwind. We horen vanavond onder andere van het college, maar ook van de initiatiefnemers en bewoners.

Deze informatieavond past goed in het besluitvormingsproces voor het windmolenplan.
Eind augustus ontvangen we namelijk een voorstel van het college, dat we op 2 september en 9 september in het Forum agenderen. Op 2 september zal dat vooral zijn om insprekers te horen en op 9 september spreken we als raads- en forumleden met elkaar en de wethouder(s) over het voorstel. Besluitvorming volgt (in principe) op 23 september.    

We beginnen met een presentatie van Peter van Dijk, projectleider bij de gemeente.

Presentatie Peter van Dijk (zie bijlage op de raadswebsite).

Voorzitter: Zijn er vragen voor de projectleider?

Burgerbelang: Voor wat betreft de stankoverlast door de uitstoot van GMB. Is er duidelijkheid over het effect van de windmolens op de verspreiding van de stank?

Peter van Dijk: In de milieueffectrapportage is ingegaan op wat een windmolen doet met uitstoot en eventueel stank die uit een schoorsteen komt. Momenteel wordt aspect nog verder uitgediept.

VVD: Er is gesproken over coördinatie van vergunningen. Wat bepaalt de raad van Zutphen precies, alleen het bestemmingsplan? Heeft het zin dit gezamenlijk te doen en is er één einddatum voor dit proces?

Peter van Dijk: De raad stelt het bestemmingsplan vast. Op basis van dit plan kunnen de vergunningen worden verleend. Dat volgt in één vervolgtraject.

BewustZW: Het geschetste beeld dat Fort de Pol is gesaneerd klopt niet. Fort de Pol is deels gesaneerd, het meest vervuilde slib is achtergebleven.

Peter van Dijk: De provincie heeft het saneringsplan goedgekeurd, er is volgens de regels gesaneerd.

PvdA: Er zijn 62 zienswijzen ingediend, waarvan 14 unieke zienswijzen. Kunt u dat toelichten?

Peter van Dijk: Veertien mensen hebben zelf een unieke zienswijze opgesteld. Een andere groep heeft vooral gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde zienswijze. Deze is vaker bij ons binnengekomen. Zeven personen hebben een aanvulling gedaan op de gestandaardiseerde zienswijze.

D66: De bandenverwerker Doornberg Recycling komt niet naar Fort de Pol, heeft dat invloed op de uitwerking van de plannen?

Peter van Dijk: Niet op de plaatsing van de windmolens, wel op het bestemmingsplan dat straks aan de raad wordt voorgelegd. Vanwege de recente uitspraak van de Raad van State moeten we alle bouwmogelijkheden voor industrie uit het bestemmingsplan laten.

CDA: Er is gezegd dat Meijerinkstraat 40 een eigen traject volgt. Wat behelst Meijerinkstraat 40?

Peter van Dijk: Meijerinkstraat 40 is een voormalige boerderij, dichtbij de rondweg. Het is een perceel dat door IJsselwind is aangekocht van de provincie, om daar een windmolen te kunnen realiseren. We kijken naar een herbestemming van het pand. Het betreft een gemeentelijk monument.

Thirsa Kros:Ik ben een inwoner van Eefde-west en één van de slachtoffers van het plan. Mensen hebben meestal geen idee hoe een windmolenpark er uit komt te zien. Ik nodig alle raadsleden uit om te komen kijken. Dat geeft ook een beeld van wat er allemaal speelt in het gebied. U bent welkom voor een rondleiding.

PvdA: Zijn de zienswijzen alleen door omwonenden ingediend, of ook door andere organisaties?

Peter van Dijk: Er zijn ook enkele zienswijzen door andere organisaties ingediend.

Voorzitter: Het woord is nu aan wethouder Harry Matser om de visie van het college toe te lichten.

College: In maart 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan. Dat hebben we gedaan omdat er in 2015 een akkoord is gesloten in Parijs om de CO2 te reduceren. Daarnaast hebben we nu een nationaal Klimaatakkoord, een Gelders energieakkoord, een coalitieakkoord in Zutphen en een Regionale Energie Strategie (RES). Daar staat in dat we in 2030 energieneutraal moeten zijn. Dat is ambitieus. De windmolens zijn een manier om die ambitie om te zetten in resultaat. Het is nodig om tot actie over te gaan. Natuurlijk gaat dat gepaard met ongelukkige omwonenden, dat snap ik.

De initiatiefnemers hebben het plan opgevat drie windmolens te plaatsen in dit gebied. Met de omwonenden kijken ze of er een gebiedsfonds kan worden gecreëerd. Dat betekent dat er twintig jaar lang ongeveer 60.000 euro per jaar in een pot komt, in totaal 1,2 miljoen. Dat geld wordt in overleg met de inwoners verdeeld. Ook een groot deel van de winst vloeit terug in de lokale economie en maatschappelijke doelen van het waterschap. Ongeveer 6700 huishoudens worden voorzien van stroom door de windmolens.

Wat lastig is en blijft, is dat er een tegenstelling is tussen wat maatschappelijk verantwoord lijkt en wat men in het gebied wil. Omwonenden willen geen windmolens. Die boodschap is overgekomen. Als wethouder heb ik echter gekozen voor het algemeen belang, niet voor het persoonlijk belang, hoe moeilijk en ingewikkeld dat ook is.

Burgerbelang: Ik wil graag een paar zaken corrigeren. U noemt het algemeen belang, maar u gaf eerder aan u ook persoonlijk hiervoor hard te maken. Verder kunt u onmogelijk, met alle schommelingen in energieprijzen bijvoorbeeld, 1,2 miljoen voor het gebied garanderen.

Een vraag is of het hier gaat om een uitbreiding van industrieterrein De Mars. Als GMB een hogere schoorsteen mag bouwen, wat kunnen we voor het gebied dan nog meer verwachten?

College: Met uw correcties ga ik niet akkoord. Als wethouder dien ik het algemeen belang. De toekomst van De Mars kan ik niet garanderen.

Joke Lubberding: Ik ben inwoner van het gebied en wordt benadeeld door de windturbines. In 2013 is het gebied onderzocht en aangegeven dat er geen ruimte is voor windturbines, zonder (te) grote nadelige gevolgen. Mogelijkheden in andere gebieden zijn nooit onderzocht. Ook de optie om een zonnepark aan te leggen niet. Waarom niet?

College: Voor windmolens hebben zich initiatiefnemers gemeld. We zijn met hen in gesprek gegaan over vergunningen. De gemeente is geen initiatiefnemer. Misschien kunnen de initiatiefnemers ingaan op deze vraag.

Willem Huisintveld: De wethouder zegt dat algemeen belang voor persoonlijk belang gaat. Klopt dat? In een draagvlakonderzoek hebben 84 procent van de omwonenden tegen gestemd. Als de windmolens op zee worden geplaatst, dient u het algemeen belang.

College: Ja. De uitkomst van het draagvlakonderzoek is dat de omwonenden heel duidelijk de windmolens niet willen. In dit geval hebben we echter gekozen voor het algemeen belang van het opwekken van schone energie. Onze verplichting in de RES is om minimaal 49 procent CO2 reductie te realiseren ten opzichte van 1990 in 2030. Dat moeten we realiseren met bewezen technologie, dat is zon en wind. Hiervoor moet in iedere gemeente iets gebeuren.

Ton Leerkes: Ik ben ook buurtbewoner. Destijds is in de raadsvergadering gezegd; zonder draagvlak, geen windmolens. Nu blijkt er geen draagvlak en komen ze toch.

College: Dat kan gezegd zijn, maar zo ver ik weet is er geen raadsbesluit over genomen.

GroenLinks: Het draagvlakonderzoek kende drie cirkels. In de cirkel Eefde-West was het draagvlak heel gering, in een grotere cirkel over Noordveen waren voor- en tegenstanders ongeveer in evenwicht en in de gehele gemeente (de grootste cirkel) was een ruime meerderheid voor. Er is dus draagvlak in deze gemeente voor windenergie.

Burgerbelang: De wethouder zegt enerzijds dat dit project ons is aangedragen en anderzijds dat we wel moeten in het kader van de RES. De andere gemeenten doen het niet, en wij moeten wel. Dan moet het college toch op zoek naar draagvlak? Als er nu veel meer draagvlak is voor zonneparken, waarom is dat niet onderzocht?

College: Op halve waarheden is het lastig reageren. Met de initiatiefnemers is gesproken over een zonnepark, maar zij zijn daar niet op ingegaan. De gemeente is geen initiatiefnemer.

Burgerbelang: In het Klimaatakkoord en de RES wordt juist gewezen op het belang van draagvlak. Daar moet u naar op zoek. Het is ook een keuze dat u veel ambtelijke capaciteit inzet voor dit plan. Waarom dan niet op zoek naar alternatieven?

College: Het gaat hier om een zorgvuldige en zware procedure en we hebben hierin geen keuze. Als initiatiefnemers zich melden, gaan wij over tot vergunningverlening onder de wettelijke voorwaarden die er zijn.

Klaas Bron: Ik ben inwoner van Eefde-West. Er is nog een onderzoek gaande naar de optie van een zonnepark, ter aanvulling. Voor wat betreft het draagvlakonderzoek hebben wij nooit om tafel gezeten over de onderzoeksvragen, daar is veel irritatie over bij bewoners. Er lijkt gestuurd te zijn op een bepaalde uitkomst. In de vraagstelling is bijvoorbeeld op geen enkele manier een keuze voorgelegd wat betreft de alternatieven, zoals een zonnepark.

ChristenUnie: Wat gebeurt er als wij straks niet instemmen met het bestemmingsplan? Wat zijn de gevolgen voor de RES?

College: Het antwoord op uw eerste vraag weet ik niet precies. Dan is het aan de initiatiefnemers om te kijken wat ze hiermee doen.
In het forum van afgelopen maandag heb ik een grafiek laten zien waaruit blijkt dat er een enorm gat is tussen wat we aan fossiele energie verbruiken en wat we aan schone energie produceren. We hebben laten zien wat onder andere drie en tien windmolens en zonneparken daaraan zouden doen. Daaruit blijkt dat we zelfs daarmee in 2030 het gat niet overbruggen.

Burgerbelang: Het in het forum getoonde effect van de drie windmolens en het aangekondigde zonnepark is dat we van 1 procent duurzame energie naar 3 procent zouden gaan. Daar waren we verbaasd over, want met tien windmolens zou het ineens 30 procent zijn. Deze drie windmolens leveren in ieder geval maar 1,5 of 2 procent op.

College: Het gaat met deze drie windmolens om een stroomvoorziening voor 6700 huishoudens.

Voorzitter: De volgende spreker is procesbegeleider Rob Rietveld, van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines.

Presentatie Rob Rietveld (zie bijlage).

Willem Huisintveld: Krijgen mensen in Noordveen, bijvoorbeeld, die geïnvesteerd hebben in de windmolens ook een onkostenvergoeding?

Rob Rietveld: Investeren in windparken is aantrekkelijker dan het geld op de bank laten staan. Vanwege privacy is dat niet te achterhalen. Deze mensen delen gewoon mee, omdat het een rechtvaardige verdeling is. U kunt de kwestie inbrengen in het bewonersplatform.

GroenLinks: De deelname aan het platform is teruggelopen van 20 naar 8 personen. Wat is daarvoor de reden?

Rob Rietveld: Mensen zijn gemotiveerd om te beginnen, maar dat ebt weg. Het kost energie, tijd en je moet constructief zijn.

Burgerbelang: Doet u een vergelijkbaar project?

Rob Rietveld: Momenteel doe ik 10 of 11 adviesraden. De aantallen windturbines variëren van 2 tot 100. Hier loopt het tot nog toe goed. Wat jammer is, is dat de omgeving niet veel eerder in de besluitvorming betrokken is. Dan snappen mensen bepaalde keuzes beter.

Voorzitter: Nu is het woord aan de initiatiefnemers van IJsselwind, eerst Otto Hettinga namens de energiecoöperaties, dan Peter Brokke van waterschap Rijn en IJssel.

Presentatie Otto Hettinga en Peter Brokke (zie bijlage op de website).

Joke Lubberding: 20 minuten slagschaduw maximaal, zelf heb ik berekend dat dit soms meer dan uur is. Geluid mag gecompenseerd worden. Wat heb je als omwonenden aan deze normen?

Otto Hettinga: We gaan met mevrouw Lubberding onze berekeningen aan de keukentafel bespreken. Het kan gaan om de schaduw van de wieken en de schaduw van de mast.

Arjan Boeijink: Ik ben raadslid in Lochem. U heeft het over 20 procent winst delen. Op welke termijn kunnen de mensen die last hebben van de turbines daarvan iets verwachten?

Otto Hettinga en Peter Brokke: Wat onder de streep overblijft delen we door 5. Van dat deel gaat 1/5 naar het gebied en 1/5 naar de coöperaties voor nieuwe duurzame projecten. Leden die mee financieren in de bouw worden eerst gecompenseerd. Binnen enkele jaren is er substantieel winst. In de omgevingsadviesraad moeten we afspraken maken over hoe we in de tussenliggende periode omgaan met de regelingen die we hebben afgesproken. De aangegeven 60.000 is een indicatief gemiddeld bedrag uit de businesscase. We gaan in de omgevingsadviesraad ook bespreken en laten zien hoe we met de cijfers (methodieken businesscase) omgaan, zodat we ook hierin transparant zijn.

Jeroen van de Garde: Ik ben inwoner van Eefde-West. Er is gezegd dat er goed is gekeken naar de fauna. Dat is opmerkelijk, want de meest westelijke turbine komt op een dassenburcht te staan. Daar heb ik niets over gelezen. Mijn vraag is hoe de turbine bij Fort de Pol wordt gefundeerd, gelet op verontreinigde grond. En wordt de molen net zo hoog als de andere molens?

Peter Brokke: Op het onderste plateau ligt industriezand. Die grond is licht verontreinigd en moeten we eerst verwijderen. In overleg met de provincie moet daar een plan voor komen voor we beginnen. Het is nog de vraag of je hoogteverschil gaat zien. Het lijkt het meest wenselijk dat de molens even hoog zijn. Ik heb daar nog geen mening over.

CDA: Welke garanties geeft u dat u de molens na twintig jaar ook weer opruimt?

Otto Hettinga: In de anterieure overeenkomst die we met de gemeente gaan sluiten, staat de verplichting dat we de molens opruimen na twintig jaar. In de businesscase is hiermee ook rekening gehouden.  

Voorzitter: Na de pauze gaan we verder met het Bewonersplatform Eefde-West.

Klaas Bron: Namens het Bewonersplatform Eefde-West wil ik u meenemen in onze visie. Eerst moet ik echter melding maken van een elfde sterfgeval, vanwege kanker. Dit heeft een enorme impact op onze buurt. Eefde-West wordt geconfronteerd met een cumulatie van milieu- en gezondheidsbelasting, onder het mom van het algemeen belang. We wonen in de gemeente Lochem en worden geconfronteerd met de beslissingen van Zutphen. Dit is niet houdbaar. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in dit gebied is onzeker. In het bestemmingsplan zitten ook geen waarborgen voor onze veiligheid en gezondheid. We zijn in het voortraject onvoldoende betrokken en worden nog steeds onvoldoende gehoord. Alternatieven zijn niet of nauwelijks onderzocht. Het gaat de bewoners niet om het geld, maar om een gezonde en leefbare toekomst, ook voor de kinderen en kleinkinderen. We vragen de raad besluitvorming op te schorten en eerst goed onderzoek te doen naar alternatieven, in het belang van alle inwoners. Het is vijf over 12 voor Eefde-West.

PvdA: Ik merk dat u twijfelt aan het nut van de milieuonderzoeken die in gang zijn gezet.

Klaas Bron: Aan de voorkant hebben we onze zorgen geuit over de onderzoeksopzet. Op voorhand weten we eigenlijk al dat de populatiekeuze en de methodische opzet in het kankerclusteronderzoek discutabel zijn. Dit levert een onderzoek op waaraan je geen conclusies kan verbinden. Dit is geen grondig onderzoek.

GroenLinks: Er is wel degelijk vanuit de raad van Zutphen aandacht voor de kwaliteit van de leefbaarheid in Eefde-West geweest. Er is een motie ingediend die heeft geleid tot een toezegging van de wethouder.

Klaas Bron: We hebben gevraagd de cumulatieve geluidsnorm te beperken en te verankeren in het bestemmingsplan. De wethouder was eerst welwillend, nu is dat weer van tafel. Waarom zit ik dan in de contactgroep?

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de presentatie van Lex de Goede van Eefde Tegenwind.

Presentatie Eefde Tegenwind (zie bijlage).

Voorzitter: Als laatste spreker Erica van den Hoorn, de voorzitter van Wijkteam Noorderhaven.

Erica van den Hoorn: Ik ben voorzitter van het Wijkteam Noorderhaven en sta hier mede namens de wijkraad Noordveen en de dorpsraad Eefde. Als dorpskernen staan we wat verder af van het geheel. We zijn niet voor en niet tegen, er zijn te veel meningen in onze dorpen. We stellen ons neutraal op. We volgen de bewonersbijeenkomsten en stellen zo veel mogelijk kritische vragen, dat is ook onze rol in de omgevingsadviesraad. We zijn het onderling over een verdeelsleutel eigenlijk wel eens. We maken ons zorgen om het stapeleffect, wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Gezondheid lijkt in de gemeente te weinig aandacht te krijgen.

Voorzitter:Graag bedank ik iedereen voor zijn of haar bijdrage vanavond. We hebben veel kunnen opsteken over het plan IJsselwind en alles wat daar omheen speelt. Daar kunnen we ons voordeel mee doen als we het collegevoorstel gaan bespreken in september. Op 2 september kunt u als bewoners gebruik maken van het spreekrecht. Op 9 september praten wij als raadsleden over het voorstel in het Forum. En op 23 september nemen we als raad een besluit, onder voorbehoud dat het Forum hierover positief adviseert.

Bedankt en tot ziens. De forumspecial is gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 04-07-2019

Behandeld in