Pagina delen

Forumverslag 03-12-2018

Tekorten Stichting Sportaccommodaties Zutphen 2016 en 2017 (De IJsselslag) (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPG.J.N. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijM. Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het woord is eerst aan de wethouder.

College: We hebben deze tekorten eerder aangekondigd. Het exploiteren van een zwembad is bijzonder lastig. Er is nu een stijgende lijn. Ook de verhouding met de IJsselmeeuwen is aan het normaliseren. Er zijn nu tekorten over 2016 en 2017 te dekken, maar het is goed ook deze informatie te delen.

D66: Dit is een financieel ingewikkeld verhaal. Betreft het structurele of incidentele tekorten, of een mix van beide? Als er sprake is van een kentering, waar is deze dan op gebaseerd?

Het interim management staat voor een flink bedrag in de balans. Waarom gaan we daar mee door en wordt niet gekozen voor een vaste aanstelling?

College: Het klopt dat het een ingewikkeld verhaal is. Door de chaotische situatie bij de start van het huidige interim bestuur heeft het veel tijd gekost alles financieel in beeld te krijgen. Onder iedere steen die is opgetild, was iets te vinden.

Het gaat om structurele en incidentele tekorten. Het exploiteren van een zwembad is altijd lastig. Quitte draaien zou een goede prestatie zijn. De kentering zit in het verbeteren van de relatie met de belangrijkste huurder, de IJsselmeeuwen. Het doelgroepenzwemmen biedt ook mogelijkheden, dat is nu opgepakt. Ook wordt het exploitatietekort kleiner.

Het interim bestuur nu inwisselen is het kind met het badwater weggooien. Het doel is uiteindelijk een vast bestuur aan te stellen, maar nu nog niet.

SP: Iedere keer worden door het zwembad te veel inkomsten verwacht. Het argument van de doelgroep zwemmers klinkt bekend. Het was ook een reden om niet voor een recreatiebad te kiezen, toen over een nieuw zwembad is besloten. Op termijn is een recreatiebad waarschijnlijk de beste oplossing. Voor nu is het zaak niet te werken met schijnbegrotingen.

Hoeveel inkomsten worden voor 2018 verwacht uit recreatiezwemmen? Over de kansen voor het doelgroepen zwemmen heeft de fractie bedenkingen.

Stadspartij: Wordt er gewerkt aan een gemeentelijk sportbedrijf?

VVD: We vinden het positief dat de verhoudingen normaliseren. We zijn niet blij met de exploitatie cijfers, maar deze zijn wel beter dan het Graaf Otto bad. Hoe wordt de exploitatie in 2019 verbeterd?

BewustZW: Bij het voormalige Graaf Ottobad was de exploitatie jarenlang kommer en kwel. Er is een nieuw zwembad gekomen, maar de structuur is nog steeds niet goed. Voor een duurzame toekomst van het zwembad kunnen de IJsselmeeuwen de exploitatie beter overnemen. Heeft het college hieraan gedacht? Is er gesproken met de IJsselmeeuwen?

Burgerbelang: Wat is de huidige stand van zaken? De baten lijken terug te lopen. Zijn er ook vernieuwende ideeën om het zwembad rendabeler te maken?

PvdA: Het blijft de fractie verbazen dat de cijfers al jarenlang zo laat worden voorgelegd. Hopelijk kunnen we de cijfers over 2018 voor de zomer verwachten? Hoe hoog zijn de kosten die niet in de begroting zijn opgenomen, maar wel door de gemeente betaald moeten worden?

CDA: De fractie ziet nog steeds een belangrijke functie voor het zwembad in Zutphen. Hoe staat het met het ziekteverzuim? Wat is de stand van zaken voor wat betreft het veranderproces, ook gelet op het eerdere advies van Treem?

College: Van het doelgroep zwemmen zijn wij echt overtuigd. Voor ouders met kinderen met een beperking is het zwembad bijvoorbeeld één van de weinige activiteiten die met het gezin mogelijk zijn. Ook recreanten zijn belangrijk. Voor het verdienmodel van het zwembad zijn de zwemlessen het belangrijkste. Er komt nu een betere balans tussen wat de IJsselmeeuwen aanbieden en wat het zwembad zelf doet. Het verdienmodel wordt daardoor beter.

Het bestuur van het zwembad heeft de IJsselmeeuwen gesproken over het eventueel exploiteren van het zwembad. Toen is aangegeven dat men daartoe geen mogelijkheden ziet. Het is ook de vraag of je dit van vrijwilligers kunt vragen. We hebben de aanstelling van het interim bestuur met een half jaar verlengd. Op termijn zien we een mogelijke oplossing in een sport accommodatie bedrijf, voor sportverenigingen in de gemeente, om vrijwilligers te kunnen ontlasten.

BewustZW: Het zou goed zijn het gesprek met IJsselmeeuwen rechtstreeks te voeren.

SP: Wij zien de oorzaak van de problemen in schijnbegrotingen. Welke oplossing ziet BewustZW daarvoor?

BewustZW: Zaken op afstand zetten, levert steeds problemen op. Wanneer de gemeente meer grip heeft op het zwembad, in combinatie met exploitatie door de IJsselmeeuwen, zal het beter gaan.

College: Bestuur en IJsselmeeuwen zijn nu weer goed met elkaar in gesprek. Het contract met IJsselmeeuwen wordt verlengd.
Het klopt dat de jaarcijfers over 2016 en 2017 erg laat zijn, maar het huidige bestuur kwam van alles tegen. Dit moest eerst worden uitgezocht, ook met de accountant. De cijfers over 2018 komen spoedig nadat alles goed afgesloten is.

Burgerbelang: Graag een concrete toezegging. Wanneer kunnen we deze cijfers verwachten?

College: Een keiharde toezegging kan ik niet doen, daarmee loop ik het bestuur voor de voeten. Mijn voorzichtige inschatting is dat het mogelijk moet zijn voor de zomer van 2019 de cijfers over 2018 aan te leveren.

Op de vragen over ziekteverzuim en de aanvullende kosten voor de gemeente die niet zijn opgenomen, kom ik schriftelijk terug.

In lijn met het Procap rapport kijken we in het nieuwe jaar met de sportverenigingen of het mogelijk is een slag te maken qua professionalisering.

SP: Mijn vraag over de verwachte inkomsten in 2018 is niet beantwoord.

College: We zullen schriftelijk een eerste indicatie aanleveren.

Burgerbelang: Mijn vraag over vernieuwende ideeën om het zwembad rendabeler te maken is niet beantwoord.

College: We zullen het voor het verdienmodel echt moeten hebben van de zwemlessen. Daarnaast het doelgroep zwemmen, waarvoor we het pand aanpassen. Voor de toekomst kijken we ook naar een sport accommodatiebedrijf.

VVD: Is de subsidie onderwerp van gesprek?

PvdA: Ons is verzekerd dat het voor het huidige subsidiebedrag zou moeten kunnen. Ligt het niet gewoon aan de exploitatie? Is meer subsidie nodig?

College: De zwemlessen zijn de grootste inkomstenbron. Dit wordt nu beter opgepakt. Dan nog is het moeilijk de begroting sluitend te krijgen. Een optie kan zijn dat het kaartje iets duurder wordt.

SP: Wij schrikken daarvan. Het zwembad moet toegankelijk blijven voor iedereen. Wanneer een duurder kaartje wordt overwogen, horen we dat als raad graag eerst.

College: Ja, natuurlijk houden we de raad op de hoogte. Toch is het goed hierover het gesprek te voeren en een benchmark te doen. Mogelijk is het kaartje in Zutphen goedkoop. Tegelijk willen we het zwemmen mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

Burgerbelang: De kaartprijs was gegarandeerd. Waarom geen reclame maken voor het zwembad. Ook de inkomsten uit de horeca kunnen omhoog. Het kampioenschap van de IJsselmeeuwen is gevierd bij de hockeyclub.

Bestuurder IJsselslag (in het publiek): Dit soort kansen missen we in de toekomst niet meer.

College: Voor wat betreft marketing ligt er een mogelijkheid bij doelgroepen zwemmen.

BewustZW: De fractie gruwt van benchmarken. Het gaat om de eigen unieke situatie hier in Zutphen.

PvdA: De prijs van de kaartjes is eerder onderzocht. Zutphen is concurrerend met de omgeving.

D66: Wij zijn geïnteresseerd in een bezoek aan IJsselslag, om in gesprek te gaan met het bestuur.

College: Een bezoek organiseren doen we graag.

Voorzitter: Een uitnodiging voor een bezoek en gesprek zien we graag tegemoet.

Mijn conclusie is dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming in de raad op 17 december 2018.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019 (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksA.J.A. Putker
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet allen welkom. Mevrouw M. Schriks vertegenwoordigt de auditcommissie; mevrouw E. Steman is als ambtelijke ondersteuning aanwezig. De Voorzitter geeft eerst het woord aan het college.

College vraagt ambtelijke ondersteuning voor een korte toelichting op het raadsvoorstel.

Ambtelijke ondersteuning geeft samenvatting van het raadsvoorstel:

 • per boekjaar 2019 is een nieuwe overeenkomst met een accountant nodig;
 • het is belangrijk om de interne beheersing te versterken;
 • 3 lokale accountants hebben niet de expertise om de controle uit te voeren;
 • programma van eisen bestaat uit wettelijke eisen en specifieke eisen voor Zutphen;
 • looptijd 5 jaar met optie verlenging met 1 jaar (ivm risico dat tijdens een verkiezingsjaar een nieuwe aanbesteding nodig is);
 • eerste controle nieuwe accountant zal oktober/november 2019 zijn;
 • de kosten van de accountant zijn opgenomen in de begroting, voor eventuele extra kosten in verband met de versterking van de interne beheersing wordt een nieuw raadsvoorstel voorgelegd.

Auditcommissie adviseert de raad om het voorstel te steunen. Voorstel zit goed in elkaar en de adviezen van de auditcommissie zijn in dit voorstel opgenomen.

D66 heeft 2 vragen: 1. Lokaal inkopen en Europees aanbesteden. Dat is toch strijdig? 2.  In het VIC programma (voor de interne controle) zijn afspraken gemaakt over de interne beheersing en controle. De rapportage van 2014 kan worden teruggevonden, waar zijn de rapportages van 2015 tm 2017?

College hecht waarde aan lokaal inkopen. Dit kan ook worden opgenomen in het programma van eisen. Echter er zijn geen lokale accountants die het kunnen en willen. 

Ambtelijke ondersteuning geeft antwoord op de 2e vraag van D66: Er is besloten om de interne rapportages aan te bieden aan het college en de rapportage van de accountant aan te bieden aan de raad, zodat de raad in hoofdlijnen werd geïnformeerd.

D66 wil dan graag weten of de raad is meegenomen in deze beslissing.

College zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord.

VVD: Welke expertise ontbreekt en welke rol krijgt de accountant. Welke rol heeft de accountant bij het versterken van de interne beheersing? Is hiervoor een schets gemaakt?

Auditcommissie: Er is nog geen schets gemaakt, omdat dat nog niet kan.

CDA: In het verleden is gesproken over aanbesteden in Stedendriehoek-verband. Hoe staat het daarmee?

Auditcommissie: We wilden een marktverkenning doen om eea in Stedendriehoek-verband uit te voeren. Dit ging echter niet zo snel en daarom is dit traject gekozen. De raad is hierover per memo geïnformeerd.

Voorzitter geeft laatste woord aan het college.

Het college gaat verder met de volgende stap en zal de raad op de hoogte houden.

Voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden voorgelegd aan de raad

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen, najaar 2018 (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
SPH.M.H. Giesen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
GroenLinksM Dolfing

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat het om een informatieve vergadering gaat.

Het college licht toe dat de monitor een instrument is van de raad om te sturen. Het college geeft de raad mee om hier gebruik van te maken en dit te betrekken bij het maken van keuzes. De voorjaarseditie is er dit jaar niet geweest, omdat administratieve wijzigingen in de inkoopprocedures veel tijd hebben gekost. De cijfers waren wel beschikbaar en deze zijn in deze rapportage verwerkt.

Bevindingen uit de monitor

GroenLinks: Het beroep op de Wmo en op de jeugd is gestegen, terwijl dit landelijk daalt. Herkent het college dit en wat is de reactie hierop? Verder valt de stapeling van arrangementen op. Welke gevolgen heeft dit voor de financiële kant?

CDA: De stijging van het beroep op de voorzieningen baart zorgen. Is het hoe en waarom van deze stijging te verklaren?

ChristenUnie: Er is sprake van een grote stijging in de arrangementen, van 1700 naar 1930. Hoe komt dat? De multiproblem huishoudens zijn van grote invloed op het beroep op het sociaal domein. Dat zien we niet in de rapportage terug. Welk beslag legt dit op de financiële middelen?

SP: Er zijn grote zorgen over de jeugdzorg en armoede. Bezuinigingen op de minima en de bijstand laat deze cijfers verder stijgen. De bijstand moet niet versoberd worden.

Burgerbelang: Er wordt een daling geconstateerd van de uitkeringen, maar dit is vergeleken met vorig jaar. Ten opzichte van 2015 is het aantal gestegen van 1541 naar 1659. Dit is een groot verschil. Waar zit dit in? Er is een verdubbeling waarneembaar van de jeugdreclassering. Het gaat om kleine getallen, maar toch is de vraag waar dit in zit en wat de te verwachten effecten zijn van de bezuinigingen op Halt. Kunnen deze cijfers verder uitgesplitst worden? Tot slot valt de situatie op in het Waterkwartier. Wordt hier beleidsmatig specifiek op ingezet?

PvdA: Het aantal pgb’s is gedaald en omgezet naar zorg in natura. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor de kwaliteit? Zet de dalende trend in de bijstand zich voort? Wat is de oorzaak van de toename in het gebruik van de jeugdzorg; moeten we niet goed kijken naar de indicatiestelling? De monitor biedt een goede basis voor maatregelen.

D66 maakt zich zorgen over de afwijkingen die waarneembaar zijn als je Zutphen vergelijkt op websites als waarstaatjegemeente.nl op het gebied van Participatiewet, jeugdzorg etc. D66 vraagt verder aandacht voor een bundeling en samenwerking met partners, bijvoorbeeld op het gebied van schulden en passend onderwijs. D66 vraagt hoe het komt dat Zutphen zo weinig profiteert van de economische groei.

College: Op een daling van de pgb’s is niet bewust gestuurd door het college. Dit is het gevolg van betere overeenkomsten met instellingen waardoor het aanbod zorg in natura meer aansluit en er minder behoefte is om te kiezen voor pgb. Dit heeft als positief effect dat er meer grip is op het aanbod.

GroenLinks: Is hier een verband met de stapeling? Is het mogelijk om verschillende vormen van zorg in een aanbieder te combineren?

VVD: De toegang tot pgb’s moet niet ongestoord benut kunnen worden. Het is belangrijk om te constateren dat we dit niet lastiger hebben gemaakt.

Burgerbelang: Is er een verschil in kosten tussen zorg in natura en via pgb?

College: Zorg via pgb is niet duurder dan in natura. De vraag van GroenLinks is interessant, maar dit is nu niet bekend.

De multiproblemhuishoudens is een behoorlijk probleem in Zutphen. 0,49% van de huishoudens heeft meerdere problemen. Het college is hier heel druk mee en een groot deel van het budget gaat daar naar toe. Het is belangrijk om deze problemen aan te pakken en het college hoopt dit in de volgende editie van de monitor terug te zien.

College: De stijging van uitkeringen krachtens de Participatiewet is ook te zien in andere gemeenten. Dit is onder meer te wijten aan de ontwikkelingen in de WSW en de huisvesting van statushouders. Hierin is Zutphen niet bijzonder.

D66: Blijf Zutphen qua huisvesting statushouders binnen de norm? Vorig jaar was het bericht dat de doelstelling ruimschoots gehaald was.

College: Het klopt dat Zutphen vorig jaar ruimschoots aan de norm voldeed. Dat is met de huisvesting van dit jaar weer rechtgetrokken. Zutphen huisvest dus niet meer statushouders dan de opgave.

Vergelijking van cijfers met landelijke cijfers geeft in het algemeen geen goed beeld. Het is beter om een vergelijking te maken met gemeenten die vergelijkbaar zijn in omvang.

De stapeling van arrangementen en de invloed op financiën is nu niet zichtbaar. Met de nieuwe inkoop is er een betere monitoring op producten. Dat moet de stapeling van verschillende producten kleiner maken en een breder aanbod door aanbieders, zodat niet overal een andere indicatie voor nodig is. Het college hoopt minder stapeling te gaan zien.

Het college heeft geen directe verklaring voor de stijging van het beroep op jeugdhulp. Die verklaring heeft niemand. In de regio hebben de wethouders gezamenlijk opdracht gegeven voor een onderzoek. Het gaat om een verdiepend onderzoek, zowel cijfermatig als financieel. Daarbij wordt ook gekeken naar aanbieders die opvallen en naar verwijzers.

ChristenUnie: Wordt in het onderzoek ook meegenomen de commerciële belangen die aanbieders zelf hebben? En wanneer verwacht het college de resultaten?

College: Er wordt zoals gezegd gekeken naar aanbieders die opvallen. Dit wordt dus meegenomen. De wethouders spreken elkaar komende maand weer en dan hoopt het college de eerste resultaten te hebben.

Het college is geschrokken van de toename van het beroep op de jeugd GGZ. Die is in Zutphen opvallen, ook in vergelijking met de regio. Daarbij zijn ook de ontwikkelingen in het passend onderwijs opvallend. Daar liggen enkele uitdagingen, waarbij meer inzicht moet worden verkregen bij de volgende monitor.

Het Waterkwartier komt zowel in deze monitor als in het recente onderzoek leefbaarheid en veiligheid naar voren als een wijk met sociale problematiek. Dit herkent het college, want het krijgt deze signalen ook van inwoners. Het college zet in op duidelijk te krijgen wat er speelt en het tij te keren. Het doet dit samen met bewoners, door dit van onderaf te benaderen en zo te helpen de wijk er bovenop te laten komen. Het college ziet hier een plek waar in het focustraject de verschillende speerpunten bij elkaar komen.

VVD: Ook in de woonvisie is de samenstelling van de huishoudens in het Waterkwartier aan de orde gekomen en om daar een andere balans in trachten te bewerkstelligen.

D66: Is de samenstelling van de wijkteams afgestemd op de problematiek in de wijken?

College: Er wordt gekozen voor inzet op de wijk. Dit kan betekenen dat andere wijken minder aandacht krijgen. De sociale wijkteams hebben al een behoorlijke inzet. De samenstelling van het sociaal wijkteam voor het Waterkwartier is fors groter dan in andere wijken.

Het is een interessante vraag wat de achterliggende oorzaak van de toename van jeugdreclassering is. Het college komt hier op terug.

 

Opzet van de monitor

CDA: Graag zien we in een volgende versie correlaties terug. Bijvoorbeeld tussen armoede en geweld.

SP: Het is jammer dat de monitor door een externe partij wordt opgesteld. Graag ziet de SP dat dit door Zutphen zelf wordt gedaan.

Burgerbelang vraag wat de raad van het college kan verwachten met betrekking tot de herziening van de monitor. Wat gaan we doen en op welke termijn?

VVD: Het herzien van de monitor is nodig. Daarbij moet gekeken worden naar de informatiebehoefte en welke beperkingen er zijn. Ook is het de vraag of er andere mogelijkheden dan de monitor zijn om in de informatiebehoefte te voorzien. Er kan een verschil in behoefte zijn tussen Deventer en Zutphen. Verder zouden er ook gesprekken met betrokkenen plaats vinden over de ervaringen in het sociaal domein. Daarnaast is er in maart een gesprek naar aanleiding van de ontmanteling van Het Plein. Kunnen deze gecombineerd worden of is het beter dit afzonderlijk te doen?

PvdA: Bij de herziening van de monitor is een belangrijk aandachtspunt: hoe zien we of het goed gaat?

D66: Neem bij de herziening van de monitor het instrument waarstaatjegemeente.nl in overweging. De vergelijking zegt vaak meer dan alleen de cijfers. Bovendien wordt een bulk van de gegevens door de gemeente toch al aangeleverd bij het CBS.

Het college geeft aan dat de raad zelf over de inhoud van de monitor gaat. Zelf merkt het college op dat er zoveel ontwikkelingen in het sociaal domein hebben plaatsgevonden dat er inmiddels een ander informatiebehoefte is dan tijdens de ontwikkeling van de monitor. Dit betreft onder meer het opnemen van het voorveld in de monitor. Ook zou het goed zijn als de monitor meer samen oploopt met de planning & control-cyclus. Daarmee kan in de monitor zowel kwantitatief als financieel naar verwachting meer duiding worden gegeven.

Het college kijkt graag eerst naar de nieuwe opzet van de monitor om daarna de vraag te stellen hoe dit uit te voeren.

VVD: Verzoek is om daarbij mee te wegen de afspraak dat Deventer als kenniscentrum fungeert.

D66: Over het aansluiten bij de Planning & Control cyclus lijkt het logisch dit te koppelen aan Burap 1 en 2. Het is dan ook van belang dat Burap 1 er voor de voorjaarsnota is en Burap 2 begin september.

College: Het college begrijpt deze wens goed en wil dit zelf ook graag. Het streeft hiernaar, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor dit niet lukt.

GroenLinks: Spreekt steun uit voor het opnemen van het voorliggende veld in de volgende rapportage. Vraagt verder nog aandacht voor de onderwerpen gezondheid en preventie.

CDA: Is voorstander van het betrekken van het voorliggende veld in de rapportage en vraagt te kijken naar de landelijke monitor.

CU: Graag aandacht voor het verband tussen laaggeletterdheid en schulden.

VVD: Wat is de planning om over de herziening van de monitor te praten?

PvdA: Het betrekken van het voorliggende veld en het aansluiten bij de planning & control cyclus is een goed idee.

D66: Graag aandacht voor schuldenproblematiek, passend onderwijs en het voorliggende veld. Verder van belang om een afweging te maken of met voortschrijdend inzicht de monitor ook door de gemeente zelf kan worden opgesteld.

College: Het is goed om in februari, uiterlijk maart over de nieuw opzet van de monitor te spreken. Het college deelt de constatering dat we nu zelf ook grotendeels de gegevens voor de monitor aanleveren. De discussie over hoe en door wie de monitor in de toekomst opgesteld wordt, volgt na de keuze voor de opzet van de monitor.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is. Het stuk gaat niet naar de raad. De opzet van de monitor komt terug in het forum in het eerste kwartaal van 2019. Het college komt nog terug op de vragen over reclasseringstoezicht.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Aan hen geef ik eerst het woord.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Remerie: zie bijgevoegde inspreekreactie.

VVD: Heeft u juridisch iets ondernomen?

BewustZW: Kunt u uw brief aan de raad sturen met het verzoek aan het college om een verhelderend memo aan de raad voor te leggen?

CDA: Bent u nog in gesprek met de gemeente?

De heer Remerie: Er is geen vervolggesprek meer gepland. De betreffende ambtenaar raadde mij aan om in te spreken.

BewustZW: Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter: Nee.

BewustZW: Dan wil ik een memo.

Voorzitter: Is genoteerd.

 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Buijs.

Mevrouw Buijs: Zie bijgevoegde inspreekreactie.

BewustZW: Uw betoog is bekend, is er nog andere informatie om mee te nemen naar het toekomstperspectief over de bibliotheek? Kunt u dat naar de raad sturen, dan kan dat door de raad worden meegenomen.

Mevrouw Buijs: Verzoek is, dat alle partijen "water bij de wijn" doen.

Voorzitter: Heeft u nog nadere informatie?

Mevrouw Buijs: Nu  niet, daarvoor moet je naar de bibliotheek en naar andere partijen.

3. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen?

D66: Wij willen in de volgende raadsvergadering de motie "Behoud faciliteiten in Warnsveld" indienen.

Groenlinks: Wij willen in de volgende raadsvergadering een motie "Kinderpardon" indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Voorzitter: Wat geen hamerstuk kan blijven maar een bespreekstuk moet worden, kan hier kenbaar worden gemaakt.

5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

 Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

SP: Wij willen graag een forum over dit onderwerp, geen hamerstuk.

College: Wil je een forum over alleen de verordening Jeugdhulp, over over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp?

SP: Ik denk het totaalpakket.

College: Deze verordening moet voor 1 januari worden vastgesteld. Als u nu de verordening vaststelt, dan komt er daarna een apart forum over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp.

BewustZW: In het presidium heeft de SP hetzelfde gezegd als het college nu aangeeft.

Voorzitter: Blijft dit een hamerstuk of wordt dit een bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 december 2018?

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk behandelen. Naar aanleiding van een aangenomen motie willen wij graag de stand van zaken weten. Als wij daarover niet in de raad worden geïnformeerd, dan willen wij een memo.

Voorzitter: Via het college krijgt u een toelichting.

College: Het college komt met een memo, hopelijk voor 17 december 2018 en anders op 17 december 2018.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekstuk.

5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

College: Het conceptbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar ons idee zijn er geen zienswijzen tegen het conceptbestemmingsplan ingediend. Wij hebben dit drievoudig gecheckt, en niets gevonden. Er was nog geen hoger beroep ingesteld, in de aan u toegestuurde informatie staat dat er wel hoger beroep is ingesteld. Dit komt over als slordig van het college. Het raadsvoorstel is op 22 oktober aangeleverd, op die datum was er nog geen hoger beroep ingesteld. Na 22 oktober is er pro forma hoger beroep ingesteld, de reden is nog onbekend. Voorstel is om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen, maar dat u eerst geïnformeerd wordt op voorgaande drie onderdelen.

BewustZW: Wanneer krijgen wij die informatie?

College: Ik hoop voor 17 december  met een verklarend memo te komen, dan kan dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 17 december worden behandeld als bespreekstuk.

5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BewustZW: Rubriek A, nummer 6: door het college is aangegeven vaker subsidie aan IJsselwind te geven. Als IJsselwind niet positief kan afronden, dan is het verlenen van subsidie voor niets geweest. Deze brief moet naar categorie E.

BewustZW: Rubriek A, nummer 18: Wordt dit pand ook meegenomen in de vastgoedopdracht?

College: Met alles bedoelen we ook alles, dus alle vastgoed in gemeentelijke handen. Indien dit pand er een uitzondering op vormt, dan krijgt u een reactie.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 08-10-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 11-10-2018

Forum: Akkoord.

8c. Forumverslag 29-10-2018

Forum: Akkoord.

8d. Forumverslag 19-11-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2 (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Wesselink
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

1. Opening 20.00uur

2. Vragenrondje over de 2e rapportage. Noorderhaven, Keucheniusstraat en Helbergen zijn behandeld.

D66: heeft geen vragen, prima uitleg op 19 november 2018. Tijd lost zaken op.

VVD: duidelijk uitleg gehad op 19-11, dank.

Burgerbelang: sluit zich hierbij aan.

SP: Keucheniusstraat wordt beschouwd als nieuwe onderwijslocatie. Waarom?

College: scholen hebben een huisvestingsplan en een eigen bevoegdheid hierin.

ChristenUnie: Onderschrijft het standpunt van D66. Met twee vragen:

 1. wanneer wordt quite gespeeld?
 2. wat zijn de afspraken met Ieder1? Op meer sociale woningbouw zit de gemeente Zutphen niet te wachten.
 3. CU mist een duurzaamheidsparagraaf. Wanneer komt die er in nieuwe plannen?

College: ad.1 een zekere grondexploitatie is niet mogelijk. Er is sprake van een onzekere markt. Gemeente Zutphen probeert wel een realistische exploitatie te voeren.

Ad.2 deze vraag valt onder het beleid in de Woonvisie.

Ad.3 een zinnige suggestie, maar het is niet te zeggen wanneer.

Ambtelijk: dit onderwerp wordt opgepakt. Er is extra aandacht voor in afzonderlijke projecten.

ChristenUnie: is het niet eens met deze visie. In elke exploitatie zou eigenlijk een duurzaamheidsvisie moeten worden opgenomen, desnoods als opmerking.

College: dat blijft een politiek statement. Het formuleren van voorwaarden en uitgangspunten gebeurd wanneer bouwplannen concreet worden.

ChristenUnie: wordt er nog grond uitgegeven met een gasleiding?

Ambtelijk: voor dergelijke plannen wordt geen vergunning meer afgegeven.

GroenLinks: het groen in de wijk is van belang. Daarnaast merkt GL op dat er verkeerde optellingen in het verhaal zitten. Hier moet naar gekeken worden.

College: getallen moeten uiteraard kloppen. Hier zal na dit forum naar gekeken worden.

Burgerbelang: hiervan wil het BB een terugkoppeling hebben.

D66: word het forum daar beter van?

Groenlinks: het gaat om rekenmodellen en om de aantallen. Nu is sprake van 7 miljoen verlies. Als berekeningen niet kloppen kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de som. In de raad moet een stuk liggen dat klopt.

College: fouten worden in alle openheid gecorrigeerd.

Groenlinks: er zijn nu drie kavels op het Vitensterrein, een kavel met een tijdelijk gebruik van 10 jaar door Het Dagelijks Bestaan, een tweede kavel is gereserveerd voor de Geboortenis en een derde kavel heeft nog geen gegadigde. Voor het eerste kavel wordt gerekend op EUR 585.000,- inkomsten. Hoe verhoudt zich dat tot de kosten die nu reeds moeten worden gemaakt?

Waarom is de sloop van de panden op het Vitensterrein nog niet begonnen? Er is uitstel i.v.m. het niet toekennen van een subsidieaanvraag. Waarom schiet het niet op? Ten aanzien van het plan Helbergen: wanneer wordt gestart met de ontwikkeling van het zuidelijk deel en zijn er afspraken gemaakt met de huidige gebruikers?

College: over de ontwikkeling van het eerste kavel op het Vitensterrein door het Dagelijks Bestaan wordt met hen nog gesproken. In Helbergen is sprake van een tijdelijk uitgifte van grond in 2020.

Stadspartij: geen opmerkingen

PvdA: twee vragen: zijn er bovenwijkse voorzieningen beoogd? Is er sprake van het stimuleren van de bouw van jeugdwoningen?

College: beide vragen komen aan bod in de Woonvisie.

3. Voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het stuk als hamerstuk in de raad kan worden behandeld. Het stuk voor de raad wordt daarvoor wat betreft de berekeningen wel eerst aangepast.

4. Sluiting om 20.20uur

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen - eerste opzet (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksA.J.A. Putker
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Karin van de Berg, voorzitter van de rekenkamercommissie Zutphen (rkc), geeft een presentatie.

D66: Dank voor uw verhaal. Ik heb twee vragen:

 1. Met welke protocollen werken we intern?
 2. Kan de uitkomst van het onderzoek beschikbaar zijn voor de voorjaarsnota?

PvdA: Goed om met het onderzoek vanaf 2015 te starten. Ik heb moeite met vraag 2c. Ik pleit voor een objectievere kijk op de onderzoeksvraag.

D66: Misschien moeten we de vraag herformuleren: hoe komt het dat de raad zich overvallen voelde?

PvdA: We willen nog een aantal aandachtspunten meegeven:

-          Kijk naar de zienswijze van de raad in die periode.

-          Kijk naar de P&C-cyclus van de gemeente.

-          Is die P&C-cyclus afgestemd met een gemeenschappelijke regeling?

-          Kijk naar de gehele begroting.

-          Welke conclusies hebben raad en forum getrokken?

GroenLinks: Complimenten voor de onderzoeksopzet. Prima dat er geen begeleidingscommissie komt. Goed om te kijken wat we hiervan kunnen leren. Ik noem ook nog dat er een gesprek is geweest tussen de Zutphense fractievoorzitters en de gedeputeerde.

VVD: Heldere presentatie. Graag aandacht voor de zachte kant van het onderzoek (cultuur bv.).

CDA: Complimenten voor de onderzoeksopzet. Prima dat er geen begeleidingscommissie komt. Hoe neemt u de raad verder mee? Heeft de raad zijn taak op het juiste moment opgepakt?

D66: Een vraag over het proces: onderzoekt u op basis van stukken of neemt u interviews af?

Karin van de Berg gaat in op de vragen, te beginnen met de laatste van D66.

-          Wij analyseren documenten en houden interviews.

-          We nemen alle reacties van de raad op de P&C-cyclus mee.

-          Ook protocollen nemen we mee.

-          De 1e fase van het onderzoek gaat met name over financiële stukken.

-          We proberen voor de voorjaarsnota te rapporteren, maar zeggen dat niet toe.

-          Wij presenteren in het forum de tussenresultaten (uitkomst 1e fase).

-          Wat betreft vraag 2c: het woord overvallen hebben wij tussen aanhalingstekens gezet. We passen dit nog aan, zodat de vraag objectiever wordt.

CDA: Maar het overvallen is wel de kern van de zaak.

Karin van de Berg gaat door met het beantwoorden van de vragen.

-          We nemen ook de provincie mee in het onderzoek. Dat hoort bij het intergemeentelijke toezicht.

-          Het rapport zal ook iets zeggen over de zachte kant (cultuur). Dat wordt geen aparte onderzoeksvraag.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijM. Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de insprekers van het Platform Sociaal Domein, Mevrouw Van Burken en van de cliëntenraad het Plein de heer Derksen. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

De Stadspartij vraagt aan de insprekers nu niet goed op pad kunnen gaan samen met de gemeente. Voelt u zich niet serieus genomen, moet ik in die richting denken?

Derksen antwoordt dat wanneer adviezen niet overgenomen worden, en hier geen argumenten voor worden gegeven, voel je je niet serieus genomen.

De Stadspartij vraagt naar een voorbeeld van een niet overgenomen advies.

Derksen geeft dat oorspronkelijk in de (concept) verordening stond dat de voorzitter zou worden gekozen uit het midden van de leden. Dit is nu verandert, het college gaat nu de voorzitter benoemen met inspraak met het platform en de clientenraad, een voorzitter kiezen. Maar als participatie iets van de burger zou moeten zijn, zou je als College hiervan je vingers moeten houden.

De ChristenUnie vraagt naar andere adviezen die niet zijn overgenomen.

De heer Derksen haalt artikel 3.4 aan waarin staat dat de adviesraad niet bevoegd is individuele inwoners te adviseren. Clienten en burgers moeten echter wel gehoord kunnen worden, anders kun je geen advies geven. Dit willen we overeind houden.

Burgerbelang vraagt naar het gebrek van animo van de vrijwilligers om te gaan solliciteren. De heer Derksen geeft aan dat er geen vrijwilligers hiervoor zijn. De reden is dat het essentieel is om contact te kunnen blijven houden met individuele clienten en burgers.

De ChristenUnie wil ook graag weten of er al met het College is gesproken over de adviezen van de Clientenraad.
Derksen ontkent dit, van het College is nog geen reactie ontvangen.

De heer Ten Broeke antwoordt namens het College. Hij geeft aan dat er een ingrijpende verandering aan komt. Wat wij willen bereiken, is 1 adviescollege voor het gehele sociaal domein. Het is vanzelfsprekend dat dit niet zonder strubbelingen gaat. Hij is wel zeer tevreden over de huidige versie van de verordening. Het is een zo breed mogelijk adviesorgaan voor het College. Wat wij hierover hebben opgenomen in de verordening is het zoeken naar een voorzitter. Daarna worden pas de overige leden gezocht. Dit is de opstart van de adviesraad. Daarna is het aan de adviesraad zelf. Wij hopen dat de verordening van 17 december te kunnen vaststellen, waarmee in 2019 de raad daadwerkelijk kan worden geformeerd.

Burgerbelang wil weten wanneer de procedure wil starten?
CDA wil weten wat de argumentatie is geweest om af te wijken bij de wijze waarop de voorzitter wordt benoemd. Daarnaast heeft zij de brief met ambtelijke beantwoording onder ogen gekregen. De vragen hierbij zijn:
1. Klopt dit?
2. Graag een toelichting waarom er geen motivatie is gegeven.

De PvdA vindt het een goede verordening, maar vraagt zich af of het compleet is. Zij wil graag een evaluatie hiervan op een termijn van een jaar.

D66 vraagt wat reacties zijn op het veld, het minimumaantal wordt gemist. Daarnaast ontbreken de bevoegdheden.
Zij wil graag bevestigd zien dat het aanwijzen van een voorzitter eenmalig is. Daarnaast vraagt zij wat het VN-Vedrag voor gehandicapten betekent.

De Stadspartij: gemist wordt het woord onafhankelijkheid bij de adviesraad. Daarnaast is zij ook benieuwd waarom de argumentatie niet wordt meegenomen.

De ChristenUnie wil in aansluiting op de eerdere vragen een waardeoordeel over het proces door het College.

Mevrouw Werger reageert namens het College dat een onafhankelijk voorzitter ruimte geeft om mee te kijken in de sollicitatieprocedure en hem of haar de kans te geven het team zo goed mogelijk samen te stellen. Dat geeft de mogelijkheid om snel meters te maken. Eerder werd artikel 3 aangehaald, maar in artikel 8 staat over samenwerking dat zij met iedereen het contact mag aangaan. Er is geen belemmering opgelegd, maar is nadrukkelijk geen client vertegenwoordiger op individueel niveau.

Ten Broeke antwoordt namens het College op de vraag van Burgerbelang over de procedure. Wij zien als eerste stap om de verordening vast te stellen. We hebben met verschillende partijen gesproken, en hebben verschillende adviezen ontvangen. In zijn algemeenheid moet bij afwijzing van een advies, over de reden daarvan gecommuniceerd worden. Het is niet netjes hoe het is gegaan, excuses daarvoor.

De Stadspartij wil weten hoe we plooien weg kunnen strijken.

Het antwoord van het College is dat hierop niet gewacht kan worden. We blijven in gesprek met alle betrokkenen, maar we willen nu stappen zetten om te kunnen bouwen in plaats van praten.

Burgerbelang wil weten of het concept al klaar was, en dat daarom het advies door het College naast zich neer is gelegd. We vinden dat het College zich er gemakkelijk mee afmaakt, en wil dat de ambtenaren andere instructies krijgen.

Ten Broeke vindt dit overdreven, gezien de lange periode van gesprekken. Er is een moment dat er een verordening ligt, en dat we verder moeten.

De ChristenUnie zoekt naar de verbinding, deze is nu zoek nu het contactverzoek niet gehonoreerd is.

Ten Broeke is het volmondig hiermee eens. Wij zien het niet zo somber in, we kunnen met nieuwe gesprekken met alle betrokkenen voeren. We moeten verder.

Het CDA wil sluit zich aan bij de ChristenUnie, maar wil graag wel weten waarom bepaalde adviezen wel en sommigen niet zijn overgenomen.

D66 wil graag weten hoe we de invulling geven aan het VN-verdrag en hoe belangengesprekken in algemeen het College kunnen bereiken. Zijn hiervoor spreekuren?

Ten Broeke geeft aan dat het College veel organisaties spreekt. Met een adviesraad zullen haar eigen contacten ook blijven. Wat het VN-Verdrag dat is goed geborgd, o.a. met het Platform voor Chronisch Zieken en gehandicapten, dat zich hier ook mee bezighoudt.

Werger antwoordt dat we niet altijd iedereen naar zijn zin kunnen maken. Daarom is een adviesraad heel mooi, waarin alle geledingen zijn opgenomen. Het is een win-win situatie.

D66 dankt het College voor de uitleg. Zij vraagt zich af of het advies van deze adviesraad bij meerdere beleidsvoorstellen betrokken kan worden.

Mevrouw Werger bevestigt dit namens het College. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Met het vaststellen zijn we verplicht om hen advies te vragen, en hen te informeren hoe wij daarmee opgaan.

SP reageert naar D66: Het is aan u als politieke partij om mensen en organisaties op te zoeken.

D66 bevestigt dit.

Groen Links vraagt over het minimumaantal leden.

D66 ziet als kritische factor de ambtelijke ondersteuner.

Mevrouw Werger zegt over minimale aantal, dat dit 3 moet zijn. Dan heb je de basis gedekt, maar je hebt het liefst meer mensen.

Burgerbelang: Uit alle 3 de groepen?

Mevrouw Werger: Het College wil dit niet dichttimmeren. Deze moeten voortkomen uit alle geledingen, mensen moeten er voor hun doelgroep er kunnen zijn. Zij moeten kennis paraat hebben of halen in de samenleving.

SP: dus geen minimumaantal?

Mevrouw Werger: Het College wil voorkomen dat we alleen met een voorzitter komen te zitten.

De heer Ten Broeke geeft aan namens het College dat de situatie na een jaar wordt geevalueerd.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken, en door kan gaan naar de raad ter afhandeling.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018 (03-12-2018)

Datum 03-12-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018”. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder Matser.

Zie verder bijlage van de Wethouder. Na de inleiding van de Wethouder kunnen de forumleden vragen stellen.

 

PvdA: Is het college bekend dat er pogingen, het project Stap voor stap, worden ondernomen om elektrisch vervoer van ouderen naar de binnenstad te realiseren? In de nota gesproken over overlast van langparkeerders langs randen van de grote parkeervoorzieningen. Wordt er op korte termijn al nagedacht over het uitbreiden van deze blauwe zones?

College: Ja, de blauwe zones zijn in beeld en met name die bij Julianalaan. We zijn ook op de hoogte van het genoemde project

VVD: Klopt het dat de ondernemers betrokken worden bij de uitvoering van de visie? Hoe kijkt het college tegen het dilemma aan dat je niet al te veel auto’s in de binnenstad wilt hebben en dat je je eigen burgers niet wil wegjagen uit de binnenstad met een autoluw beleid?

College: Ja, we betrekken de ondernemers nadrukkelijk bij de uitvoering en prioritering van de plannen. We hebben geen geld. We moeten eerst maar eens kijken welke prioriteiten we gaan stellen met de weinige beschikbare middelen die we wel beschikbaar hebben.Het kort parkeren is een dilemma. We gaan samen naar dit dilemma kijken hoe we dit slim kunnen aanpakken.

D66: Hoe verhoudt deze visie zich met de afspraken die we hebben gemaakt mbt onze begroting dat we geen nieuw beleiduitvoeren zolang we onze reserves niet op orde hebben. Hoeveel zin heeft het om de uitvoering van deze visie uit te werken?

College: Het is wel degelijk van belang om een visie te hebben. Voor bijvoorbeeld om onderhoudsgelden die vrijkomen nuttig en goed besteden met een richting die in deze visie wordt weergegeven. Ondanks dat er voor nieuwe dingen geen geld is het wel belangrijk om een visie te ontwikkelen

Burgerbelang: Het is wederom een gemiste kans dat ondernemers niet betrokken zijn bij het opstellen bij de visie. Gebruik de ondernemers ook voor hun visie en niet alleen voor de uitvoering. Er zijn ondernemers die zich hadden aangemeld om mee te denken over de visie maar hebben hierover niets meer gehoord.

College: Ondernemers zijn wel betrokken bij de visievorming. De visie gaat hoog over en worden er alleen principes losgelaten. De ondernemers hebben nu ook een rol gespeeld maar niet een hele dominante rol. Er waren 11 ondernemers betrokken bij de totstandkoming van de visie. Maar inderdaad is het een punt dat niet alle ondernemers betrokken zijn geweest bij het maken van de visie.

Bewustzw: Wat is de stand van zaken vwb de “Motie Zutphen op rolletjes”?  De positie van de minder valide mensen tov mobiliteit in de binnenstad is onderbelicht en we zouden graag meer duidelijkheid in de visie hierover willen hebben.

College: De motie/project “Zutphen op rolletjes” loop goed. We zijn samen met de initiatiefnemers in gesprek met de provincie om geld los te krijgen om dit project te laten slagen.

Bewustzw: Het project is vooral voor de ouderen ingezet. We zien graag dat het project Zutphen breed wordt ingezet dus voor elk vervoer en inclusief de elektrificering van lijnbussen.

D66: Als we kijken naar doelstelling openbaar vervoer dan missen we een belangrijk kernwaarde tenzij die weggemoffeld is onder moderne technologieën. We willen graag in onze visie zien ons busvervoer elektrisch is en als we een aanbesteding doen dat het een van de voorwaarden is.

SP: Neem dan gelijk waterstof mee als optie/variant bij een aanbesteding van elektrische bussen.

College: Het begon ooit met kleine elektrisch vervoer met name gericht op ouderen. Dit is uitgebreid met gespreken met de provincie en vervolgens is Arriva aan ook gehaakt. We zijn in gesprek en dat loopt goed.

Bussen op waterstof zien we nog op korte termijn nog niet rijden maar elektrische bussen op termijn wel.

VVD: De kleine bussen zijn voor Zutphen maar de aanbesteding van de lijnbussen van Arriva loopt via de provencie. Als we waterstof bussen willen moeten we gaan lobbyen bij de provincie. Die discussie zou hier niet thuis horen. Laten we met de visie het bij Zutphen laten en niet groter maken dan noodzakelijk.

D66: Helemaal terecht dat we moeten lobbyen. Maar het moet zeker in de visie terugkomen als een van onze speerpunten energieneutraal 2030 is. We zien dit graag in de visie rond openbaar vervoer specifiek benoemd wordt.

SP: In Arnhem wordt het 4de waterstof tankstation in Nederland opgezet. Het is dus makkelijk voor Gemeente Zutphen om hierop te anticiperen

College: Ik doe mijn best om een tankstation te halen maar het is niet zomaar te doen. Het is niet zo makkelijk.

SP: We lezen dat de vergroening van de parkeerplaatsen in de binnenstad wel eens vermindering van het aantal parkeerplekken kan betekenen voor de bewoners van de binnenstad. Is dit wel zo eerlijk naar de vergunninghouders in de binnenstad? Wat is de status van de aankoop van de Meisjes vakschool bij de poort van Zuid?

College: We zijn in gesprek met de eigenaar van de Meisjesvakschool

D66: Wat er precies bedoeld met vergroening van de parkeerplaatsen? Weghalen van parkeerplekken of verduurzamen van de parkeerplekken?

College: Het gaat inderdaad om verminderen van parkeerplekken. Maar dit doen we wel in goed overleg met de ondernemers en bewoners van de binnenstad.

CDA: Wat zijn de concrete uitvoeringsplannen voor Zutphen fietsstad 2025?

College: Nee, we hebben nog geen concrete plannen hoe we dat willen bereiken. Maar het wordt wel een hele toer om deze ambitie waar te maken.

CDA: Hoeveel realisme zit er in de hoge ambitie van het college?

College: In Zutphen wordt al heel veel gefietst tov vergelijkbare steden. Het zaadje is al gepland. Het gaat er nu om de knelpunten inzichtelijk te maken. Wellicht is de ambitie dan toch wel haalbaar. We zijn goed op weg.

Burgerbelang: Wat zijn de achterliggende stukken hoe het college denkt om de visie te financieren?

CDA: De ambitie Zutphen fietstad 2025 is wellicht de meest realistische ambitie van de visie en rest is abstracter.

College: Er moet een uitvoeringsprogramma komen en daar zit een investeringsgeld aan vast. We zullen gaan kijken hoe we het in de tijd realistisch kunnen wegzetten en zal veel creativiteit van ons eisen. We zullen kijken naar bestaand geld en hoe we subsidies binnen kunnen halen bij provincies en waterschap.

Burgerbelang: Gaat het visiestuk zijn doel niet voorbij als bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen blijkt dat de veel ambitieuze plannen geschrapt worden omdat er geen middelen zijn? Had de visie meer realistisch moeten zijn en minder ambitieus?

College: De visie moet helder richting geven en dat doet deze visie.

Burgerbelang: We vinden de visie helder, maar zijn bang voor het afbreukrisico.

GroenLinks: In de visie Vispoortplein wordt genoemd als locatie van parkeren rondom het centrum maar het pand aan het vispoortplein niet is aangekocht. Komt hier een alternatief voor? In 2015 was er motie mbt fiets parkeren in de binnenstad. Er zijn nietjes gekomen op de Groenmarkt maar door de herinrichten is dit teruggedraaid en we zien weer meer chaos. Kan dit voorkomen worden in de toekomst? In het stuk staat ook over iets ergernis die fietsers opleveren in de binnenstad. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de stadsdiagonaal. Deze diagonaal komt niet in het stuk terug. Maak van de fietsdiagonaal een goed zichtbare en veilige fietsroute van en hetzelfde geldt voor andere doorgaande fietsroutes in de stad.We pleiten ervoor om het fietsen in de binnenstad voor half tien toe te laten.

College: We nemen de suggesties mee. Het antwoord op de Vispoortplein is al reeds gegeven.

Stadspartij: Hoe denken drie grote “pakketvervuilers” over de visie over duurzame bevoorrading van de binnen stad? We nemen aan dat jullie met hun in gesprek zijn om dit te bewerkstelligen.

College: We hebben een bescheidene hub en er komt een 2de auto er bij. Het zou mooi zijn om deze hub uit te breiden en dat vanuit deze hub de hele binnenstad bevoorraad wordt. Maar we zijn nog niet in gesprek met de “pakketvervuilers”. Dit is zeker een punt dat we gaan meenemen.

D66: Over het fiets parkeren is al een en ander gezegd over de Groenmarkt. Maar hoe zit het met de bezuinigingen op de stationsfietsstalling?Hoe worden onze op en aanmerking verwerkt in de visie?

College: We kunnen met aanvulling dit stuk verrijken als de raad hiermee genoegen neemt?

D66: Wij willen voorstellen om de visie door tet schuiven naar januari zodat de op en aanmerking goed in het stuk worden verwerkt.

College: Ik zie geen probleem om het door te schuiven naar januari.

Bewustzw: Geef het stuk dan ook gelijk de status definitief ipv concept.

VVD: Kunnen we op korte termijn iets aan doen handhaving mbt fietsen overlast in het centrum en dan met name in het stationsgebied?

College: Wij gaan kijken naar de handhaving. Naar de bezuiniging fietsenstalling wordt gekeken en we zijn met de NS in gesprek. Wegens overleg technisch reden volgt info later.

CDA: Overweegt dit college ook een milieuzone zoals sommige steden al hebben ingesteld?

College: Dit punt valt onder uitvoering. Maar vanuit de visie lijkt het ons logisch om er naar te kijken

Voorzitter: Het stuk wordt niet vastgesteld op 17 december en gaat door naar januari.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 03-12-2018

Behandeld in