Pagina delen

Forumverslag 03-11-2014

Presentatie inkoop Jeugd en WMO via raamcontracten (03-11-2014)

Datum 03-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Middels deze bijeenkomst zal het college vanavond het forum via een presentatie informeren over de wijze hoe het inkoopproces voor de individuele voorziening Jeugd en WMO is verlopen. Inkoop en het aanbestedingsbeleid vaststellen is de bevoegdheid van de Raad. Het inkopen van de zorg is een bevoegdheid van het college. 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat het de bevoegdheid van de gemeente is om de inkoopvoorzieningen Jeugd en WMO te verzorgen. Door veel gesprekken te voeren met de betrokken partijen zorgt het college ervoor op de hoogte te blijven over de wijze hoe de inkoop georganiseerd wordt en vooral ook wat dit betekend voor de betrokken clienten. Naast het verstrekken van informatie heeft deze bijeenkomst als doel om eventueel ook om het inkoopproces bij te sturen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Lurvink en de heer Noordam voor een tweetal presentaties over het onderwerp.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen of het starten van een discussie.

De Stadspartij vindt dat het inkoopproces goed verloopt. Zij vraagt zich af of de aanbieders die betrokken zijn geweest bij inkoopproces  WMO dezelfde zijn als die inschrijven voor de inkoop voor de individuele voorziening Jeugd nu.

Het college geeft aan dat er nu bij de inkoop voor de jeugd weinig nieuwe aanbieders zijn.

De Stadpartij attendeert op de acceptatie plicht die clienten hebben na het verkrijgen van een aanbieding (artikel 5).  Betekend dit dat als een client een aanbieding krijgt die niet passend is, deze toch moet accepteren?

Het college geeft aan dat de client een passende aanbieding krijgt nadat er een intakegesprek met de client is geweest. Als het alsnog niet de gewenste aanbieding is kan deze alsnog geweigerd worden.

De SP hoopt dat de aanbieders de clienten dus danige ruime keuzemogelijkheden krijgen dat er altijd een passende keus voor hen te maken valt.

De Stadspartij geeft aan dat het verstrekken van budgetplafonds per aanbieder impliceert dat er verschillen in de budgetten per aanbieder ontstaan.

Het college geeft aan dat budgetplafonds reserveringen zijn. Het is geen garantie dat die budgetten ook werkelijk het plafond bereiken en dus op zijn. Mocht blijken dat de budgetten alsnog over schreden worden dan zal dit tijdig aangegeven moeten worden zodat er bij gestuurd kan worden. De clienten moet altijd de juiste zorg krijgen. 

D66 vraagt zich af of het voorkomen kan worden dat er sprake is van tariefsverschillen in  de overgangsperiode en de tijd er na.

Het college deelt deze zorg en geeft aan dat de wijziging in de tarieven agv de raamovereenkomst geleidelijk en trapsgewijs zal gaan.

GroenLinks wil graag weten of er leerpunten uit het doorlopen transitieproces zijn gekomen.

Het college benadrukt dat de kleine aanbieders nog zoekende zijn in deze nieuwe vorm van inkoop. Door het intensieve overleg met de dienstverleners is de relatie tussen de partijen verder opgebouwd hetgeen ten goede komt aan kwaliteit van de jeugdzorg.

GroenLinks vraagt zich af of alle bouwstenen voor de raamovereenkomst al aanwezig zijn.

Het college geeft aan dat alle kennis nu aanwezig is om de raamovereenkomst af te ronden.

GroenLinks geeft aan dat er veel grote zorgaanbieders zijn er maar weinig kleine. Hoe wordt dat naar de aanbiedende  partijen gecommuniceerd?

Het college is er zich van bewust dat de kleine aanbieders maar een klein deel van de omzet uitmaken. Dit wordt aan alle bekende  zorgaanbieders gedeeld. Door hier meer bekendheid aan te geven bestaat er de mogelijkheid dat meerder kleine partijen zoals ZZPérs zich alsnog aanbieden. Aanhaken kan ook op een later tijdstip.

GroenLinks merkt op dat de intensieve communicatie zeker ook gebruikt kan worden om de samenwerking tussen de zorgaanbieders te bevorderen.

Het college deelt tevens de mening van Groen Links dat de codering van de begeleiding een taak is van de zorgverzekeraar.

Het CDA vraagt zich af of er ook vernieuwende zorgaanbieders zich hebben aangemeld.

Het college beaamt dat. Naast andere nieuwe partijen hebben de huidige zorgaanbieders ook aandacht voor vernieuwing in hun zorgpakket. De meeste partijen staan open voor vernieuwingen.

Het CDA vraagt of er voldoende gecommuniceerd is met de aanbieders over deze methode van zorginkoop.

Het college geeft aan dat de communicatie altijd beter kan. Zij verwacht ook dat door de mond op mond reclame tussen geïnteresseerde  partijen het nodige bij hen bekend is geworden.

De VVD merkt op dat de aanbieder ook zelf op zoek kan gaan naar informatie over het inkoopproces.

Het CDA wil weten hoe het nu verder gaat met de transformatie.

Het college merkt op dat er nog zorgen zijn over de grote verschillen in de tarieven van de aanbieders. Dit mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit in de jeugdzorg. Zij beschouwd dit als een risicofactor en wil de kwaliteit in de verleende zorg nauwlettend gaan volgen.

De ChristenUnie merkt op dat er een gat zit tussen het beschikbare gemeentelijk zorgbudget en de gewenste aanbod aan jeugdzorg zorg.

Het college beaamt dat en heeft de zorgaanbieders hierop geattendeerd. De aanbieders hebben aangegeven dat voor hen ook de kwaliteit van de zorg op de eerste plaats komt. Het college zal de kwaliteit blijven monitoren en de raad hierover tussentijds informeren.

De ChristenUnie vraagt zich af of het beschikbare budget wel  toereikend is als er geen volume en produktie afspraken worden gemaakt.

Het college geeft aan dat mocht er door een grotere zorgvraag een tekort in de financiën ontstaan, de Raad hierover tijdig zal worden ingelicht. In die situatie kan de Raad worden gevraagd of zij meer financiële middelen aan de Jeugdzorg wil besteden. Ook zal er gekeken worden naar alternatieven.

De ChristenUnie vraagt hoe om wordt gegaan met de verschillen tussen de hoveel grote en kleine aanbieders.

Het college geeft aan dat de tarieven gelijk zijn. Uit de praktijk zal blijken welke keuzes de cliënten zullen gaan maken. Als de kleinere aanbieders het beter doen kan het zijn dat er meerdere van dergelijke kleine aanbieders zullen komen.

Het SP heeft geen opmerkingen.

Burgerbelang stelt de vraag hoe het zit met de keuze vrijheid van cliënten.

Het college geeft aan dat de client zelf kan kiezen met welke zorgaanbieder men verder wil.

Doordat de tijd beperkt is kan het college de nog openstaande vragen niet beantwoorden. Deze vragen worden via een memo aan het Forum beantwoord.

De voorzitter dankt alle aanwezigen, concludeert dat het stuk voldoende besproken isen sluit de vergadering.

Openstaande vragen

Burgerbelang:

Er wordt gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren. Hoe zit dat nu met de toezicht op de geleverde kwaliteit.

Er hebben 5 grote aanbieders niet ingeschreven. Waarom is dat?

Is er een instelling van een budgetplafond?

Hoe werkt de zorgmarkt in deze?

VVD:

De partij is zeer te spreken over deze wijze van zorg inkoop. Zij geeft aan dat de kleine zorgaanbieder zeer tevreden zijn over de wijze hoe Zutphen de inkoop van jeugdzorg gestalte geeft.

Zijn er aanbieders gewijzigd?

Is er gekeken naar de breedte in het aanbod van zorgaanbieders?

PVDA:

Wat verandert er voor de cliënt?

Hoe gaan de zorgaanbieders om als er tekorten ontstaan in het beschikbare zorgbudget?

D66:

Hoe zit het met het met het budgetplafond voor grote zorgaanbieders?

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2 (03-11-2014)

Datum 03-11-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om in deze forumvergadering kort en bondig de standpunten van de partijen te verwoorden zodat onderhavig onderwerp in een half uur kan worden afgerond. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

Het college geeft aan dat door middel van de “Notitie Gebiedexploitaties Zutphen” twee maal per jaar aan de raad verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

Het afleggen van verantwoording kan in twee delen worden opgesplitst: verantwoording over gebieden op “De Mars” en verantwoording over de overige grondzaken.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen.

Burgerbelang heeft geen op- en/of aanmerkingen.

VVD geeft aan dat het onderliggende stuk een risicoanalyse over het hele gebied bevat. VVD ziet liever risicoanalyses per gebied. Vraag aan het college of het college bereid is een keer de manier van risico’s berekenen te wijzigen en als exercitie risicoanalyses per gebied uit te voeren. De fractie wil een worst case scenario: gedifferentieerdheid, reëele risico’s per project en portefeuille.

PVDA geeft aan veel informatie te hebben ontvangen: onder andere de strategische agenda en de derde burap. Zij zoeken nu naar samenhang tussen de ontvangen stukken. Voor het overige sluiten zijn zich aan bij hetgeen de VVD heeft aangegeven.

Verder wordt gevraagd naar de mening van het college over het volgende:

-          Of krimp/ leegstand gevolgen heeft voor grondexploitatie,

-          Wat de bouwwaarde is van het bouwcontingent (KWP 3), en

-          Of er anders kan worden omgegaan met de bestemming wonen/werken.

Tot slot wordt opgemerkt dat de uitgifte van de kavels in Noorderhaven niet hoog ligt.

D66 geeft aan dat het onderliggende stuk vragen oproept, die het niet allemaal tijdens deze forumvergadering wil bespreken. Op basis van het onderliggende stuk is het moeilijk om de controlerende functie te kunnen vervullen omdat het stuk inhoudelijk niet heel makkelijk is. Wel wordt het college verzocht een paar kleine vragen te beantwoorden. Er is een verlies voorzien van 7,5 miljoen EURO. Waar halen we dat geld vandaan? Is dit meegenomen in de begroting? Onze reserves bedragen nu 3,5 miljoen EURO, dat is niet genoeg. Verder wordt opgemerkt, dat voor het project Lunettetuin nog geen verlies is gereserveerd. In hoeverre wil het college doorgaan met zo’n actief grondbeleid? Wellicht moet deze discussie in een andere bijeenkomst worden gehouden.

Stadspartij heeft de zelfde vragen als de VVD met betrekking tot de zogenoemde “stresstest”, het berekenen van risico’s, en verder wordt het college om een toelichting gevraagd over de leegstand in Zutphen, en de projecten Lunettetuin en Leesten-Oost.

Groen Links sluit zich ook aan bij het standpunt van de VVD: er wordt met name verzocht om een uitleg over hoe de risico’s worden ingeschat. Het onderliggende stuk an sich is helder, maar een aantal grafische weergaves zou het stuk kunnen verhelderen.

CDA sluit zich aan bij de reeds gemaakte opmerkingen, met name de opmerkingen over de risico’s en de realiteit van deze risico’s. Specifiek over het project Lunettetuin wordt het college gevraagd wanneer de raad hierover iets kan verwachten.

ChristenUnie verzoekt het college met name om een toelichting over het weerstandsvermogen.

SP verzoekt het college om een toelichting over het project Leesten-Oost: tot nu toe zijn de plannen van één ontwikkelaar kansloos gebleken, wordt hierop actie ondernomen?

De voorzitter geeft het woord aan het college. Het college geeft aan een aantal vragen zelf te zullen beantwoorden en de beantwoording van de overige vragen over te laten aan de ambtelijke ondersteuning.

Het college stelt voor om de vragen over de wijze waarop de risico’s worden ingeschat en hoe wordt omgegaan met verlies niet in deze forumvergadering te bespreken, maar om hier een aparte bijeenkomst aan te wijden omdat een toelichting hierop nu te veel tijd kost. Tijdens de voorgestelde aparte bijeenkomst kan dan ook worden uitgelegd hoe de risicoanalyses in elkaar zitten.

VVD geeft aan dit voorstel van college een goed idee te vinden, maar dat er op dit moment ook behoefte bestaat om uitgelegd te krijgen hoe de risicoanalyses in elkaar steken om de raad goed te kunnen adviseren hoe te besluiten in deze. Er moet op het gebied van grondexploitaties zo’n besluit komen, waardoor er geen ophoping van verliezen zal ontstaan maar duidelijk zal zijn welke ingrepen/keuzes genomen moeten worden/mogelijk zijn.

Het college geeft aan dit een goede zaak te vinden, maar wil dit in de eerder genoemde bijeenkomst bespreken.

De ambtelijke ondersteuners, Bert Senneker van de afdeling Grondzaken en Martin Berkelaar van Projectbureau De Mars, zullen de overige vragen afdoen. Ambtelijk wordt aangegeven dat het onderliggende verslag over grondexploitaites geen scenario’s weergeeft maar reële risico’s.

De VVD vraagt waar in het onderliggende stuk deze risico’s zijn terug te vinden. De fractie kan ze niet terug vinden in de openbare versie van het onderliggende stuk.

Ambtelijk wordt aangegeven dat dit klopt: deze risico’s zijn opgenomen in de vertouwelijke versie die in te zien zijn bij de griffie. Bespreking hiervan kan alleen in een vertrouwelijke forumvergadering. Verder wordt aangegeven dat de raad is afgestapt van een actief grondbeleid. In het voorjaar van 2015 zal er een nieuwe nota komen. Op het moment dat de nieuwe nota Grondbeleid er is, is een discussie hierover zinvoller.

Leegstand moet je in een breder perspectief bekijken. Eerst komen de Leegstandsnota en de nota Grondbeleid, daarna kan er verder worden gekeken en keuzes worden gemaakt.

PVDA vraagt of aangegeven kan worden welke consequenties de uitruil heeft van een bestemming zakelijk naar een bestemming wonen.

Ambtelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich te houden heeft aan het woningbouwcontingent. Pas als meerdere aspecten kenbaar zijn, kunnen de risico’s worden ingeschat en de kosten worden geraamd. Duidelijk is dat dit veel geld kost.

De voorzitter geeft aan dat deze discussie in een separate bijeenkomst behandeld dient te worden.

Amtelijk wordt vervolgens aangegeven, dat het project Lunettetuin weer loopt in die zin dat inmiddels met 2 ontwikkelaars wordt gesproken over eenintentieovereenkomst. Na afronding van de gesprekken zal deze intentieovereenkomst aan het college worden voorgelegd en daarna aan de raad, inclusief dekkingsvoorstel tekort. Verder wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voor de komende vijf jaren toereikend is, en dat voor het project Leesten-Oost binnenkort bestuurlijk overlegd zal worden met een ontwikkelaar. Over Noorderhaven wordt aangegeven, dat de uitgifte niet zo snel gaat als in eerste instantie werd verwacht, desondanks heeft uitgifte nu in een redelijk tempo plaats: twee velden zijn inmiddels opgeleverd, twee andere velden zijn in aanbouw, en over de velden 1, 2 en 3worden gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze velden ontwikkeld dienen te worden.

D66 vraagt naar het breaking even point – het moment van verlies naar winst - met betrekking tot de projecten Lunetteuin en Leesten-Oost?

Ambtelijk wordt aangegeven, dat dit niet de verwachting is.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat er nog een aparte bijeenkomst wordt belegd om dit onderwerp toe te lichten. In het licht hiervan kan dit voorstel door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over de inpassing van het advies van de Adviesgroep van omwonenden van het asielzoekerscentrum in de bestuursovereenkomst (03-11-2014)

Datum 03-11-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en zet de orde van de vergadering uiteen.

Eerst krijgen de insprekers het woord. Dit zijn achtereenvolgens de heer  J. van Blarikom, de heer F. Tolman en tenslotte de heer F. Schakel. Hun bijdragen zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.

Het college zegt het advies van de adviesgroep op 22 oktober te hebben ontvangen. Het is een zeer integer advies. Het college heeft zich over de vijftien adviespunten gebogen en zijn reactie daarop afgelopen vrijdag aan de adviescommissie meegedeeld. Op een paar punten kan het college nu niet gedetailleerd ingaan, omdat die nog onderwerp van onderhandeling met het COA zijn.

Daarna krijgen achtereenvolgens de heer H. Lodewijks en mevrouw M. Maas namens de adviesgroep van bewoners het woord. Ook hun bijdragen zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

Het college deelt mee dat de meeste adviezen worden overgenomen. Het college is bereid een beheergroep in te stellen. Ook zal het een risicoanalyse en nulmeting laten uitvoeren in overleg met omwonenden en het COA, voordat het AZC in gebruik wordt genomen.

De SP meent dat de voorzieningen mede afhankelijk zijn van de omvang van het AZC. De fractie heeft graag inzicht in de vraag bij welke omvang welk voorzieningenpakket kan worden gerealiseerd.

De VVD dankt de insprekers en spreekt waardering uit voor het werk dat de adviesgroep heeft geleverd. Het is goed dat het college ingaat op de risicoanalyse. Vraag is binnen welke termijn deze wordt uitgevoerd en wat er onder valt.

De PvdA spreekt eveneens haar waardering uit over het advies van de adviesgroep. Het is de vraag waarom het college niet het advies overneemt over de samenstelling 80% gezinnen en 20% alleenstaanden, maar vasthoudt aan 50/50. De fractie hecht ook aan de risicoanalyse. Hoe worden de hoogspanningsleidingen daarin betrokken?

D66 vraagt in hoeverre er al contacten zijn gelegd met het onderwijs. Zijn er al afspraken gemaakt en zo nee waarom niet. Duidelijk is dat de insprekers veel aandacht hebben gevraagd voor een goede communicatie.

De Christen Unie vraagt binnen de risicoanalyse ook aandacht voor de bezuinigingen op het politieapparaat. Verder vraagt zij aandacht voor het ontbreken van een voetpad langs de Voorsterallee.

GroenLinks waardeert het dat bewoners hun krachten weten te bundelen. De fractie wil graag duidelijkheid over de risicoanalyse en de nulmeting. Waarom is een gefaseerde instroom van asielzoekers geen optie? Wat gaat het college doen om de communicatie te verbeteren?

Burgerbelang vraagt zich af of het aantal te huisvesten asielzoekers echt niet onderhandelbaar is; in andere gemeenten blijkt dat immers wel het geval. De informatievoorziening is niet goed; brieven van bewoners worden niet beantwoord en ook de fractie wacht nog op beantwoording van schriftelijke vragen. Op die manier kan de raad zijn werk niet goed doen. De fractie verwacht dat het college bij elk van de vijftien adviezen die de adviesgroep heeft uitgebracht aangeeft of het advies wordt opgevolgd of niet.

Fractie Jansen merkt op dat nog steeds dezelfde vragen leven als maanden geleden. Een handreiking van het college en COA richting bewoners is van wezenlijk belang. Wordt de overeenkomst al ondertekend voordat er duidelijkheid is over alle vragen en toezeggingen? Eerder is toegezegd dat COA en college eerst alles uitwerken en pas daarna keuzes maken.

De Stadspartij constateert dat de communicatie nog steeds niet goed is. De straling van de hoogspanningsleidingen is nog niet gemeten, terwijl de omgevingsvergunning al is verstrekt. Wanneer worden de brieven beantwoord?

Het CDA spreekt haar waardering uit over het werk van de adviesgroep. De is de vraag hoe het zit met fasering en het voorzieningenniveau. Wanneer gaat de beheercommissie van start?

Het college merkt op dat er nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd en dus ook nog niet verleend. Met het COA wordt nog onderhandeld over een mogelijke fasering, zoals door de adviesgroep voorgesteld. Daarover kan het college nu niet veel meedelen. Hetzelfde geldt voor de samenstelling gezinnen/alleenstaanden. Hoe groter het AZC hoe omvangrijker de voorzieningen kunnen zijn.

De SP vraagt daarin inzicht.

Burgerbelang sluit zich hierbij aan.

Het college zegt dat hierover het COA inzicht kan bieden.

De heer Pijlman zegt dat dat inzicht in een bijlage aan de overeenkomst kan worden toegevoegd. Aan het grootste deel van de adviezen kan tegemoet worden gekomen. De nulmeting en de risicoanalyse moeten tenminste drie maanden voordat het AZC opent, gereed zijn. Met de bewoners zullen de indicatoren worden besproken. In de overeenkomst zullen ook bepalingen worden opgenomen voor het geval zich een structurele overlast zal voordoen. In het uiterste geval kan dat leiden tot sluiting van het AZC. De discussiepunten met het COA spitsen zich toe op de samenstelling, de fasering en tenslotte het extra toezicht. Voor het college zijn omvang en tijdsduur van vijftien jaar geen punt van onderhandeling.

Burgerbelang vindt het vreemd nu al van 749 plaatsen in het AZC uit te gaan en pas daarna een risicoanalyse uit te voeren. Mogelijk komt daaruit immers naar voren dat er in verband met de risico’s maar 400 mensen gehuisvest mogen worden.

De heer Pijlman antwoordt dat voor een goede risicoanalyse eerst de uitgangspunten helder moeten zijn. Die zijn de basis voor de analyse. De analyse zal tijdig vóór de opening gereed zijn.

D66 vraagt zich af waarom het college geen goed overzicht geeft en waarom de aangekondigde presentatie van het college niet beschikbaar is.

De heer Pijlman antwoordt dat de onderhandelingen nog gaande zijn. Daarom is het lastig al volledig opening van zaken te geven. Zodra er overeenstemming met het COA is, wordt de raad geïnformeerd over de concept-overeenkomst. Deze zal ter consultatie aan het forum worden voorgelegd, nadat ook de adviesgroep is geïnformeerd over de resultaten van de onderhandelingen. Pas nadat de concept-overeenkomst in het forum is besproken zal het college een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst.

GroenLinks is blij met deze duidelijkheid en stelt voor het college nu de ruimte te geven.

Fractie Jansen vraagt of de overeenkomst ondertekend wordt vóór of na behandeling in het forum.

Het college antwoordt dat dit na forumbehandeling zal zijn. De raad is dan volledig geïnformeerd. Het aangaan van een overeenkomst is overigens een bevoegdheid van het college.

Burgerbelang wil graag van de andere fracties weten of het college de opdracht mee moet krijgen nog te onderhandelen over het totaal aantal asielzoekers.

Het college zegt vast te houden aan het genoemde aantal.

De PvdA vraagt zich af, gezien de bezorgdheid bij de bewoners, waarom het college daaraan zo vasthoudt. Welke argumenten heeft het college om die bezorgdheid te negeren.

Het college antwoordt dat nog onlangs een asielzoeker in de pers heeft gezegd dat een groter AZC veel beter is dan een klein vanwege het voorzieningenniveau.

De PvdA meent dat het geen beletsel is voor een fasering. De fractie verwacht geen problemen, maar begrijpt de bezorgdheid van de bewoners.

Het college vervolgt de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Aanleg van een voetpad is één van de beheermaatregelen. Met bezuinigingen op de politie wordt iedere gemeente geconfronteerd, maar er vinden nog onderhandelingen met het COA plaats over extra toezicht. Bovendien blijkt het team Zutphen uitgebreid te worden. Op korte termijn wordt de beheergroep gevormd. Daarin zullen ook bewoners zitting hebben. De beantwoording van  de schriftelijke vragen van  Burgerbelang is in voorbereiding. De antwoorden komen ruimschoots voor behandeling van de concept-overeenkomst in het forum. Op de gemeentelijke website zijn ook de meest gestelde vragen over het AZC met antwoorden te vinden. Die rubriek beslaat al vele pagina’s.

Het COA start op korte termijn het onderzoek naar de hoogspanningsleidingen. Met zowel het basis- als voortgezet onderwijs worden al gesprekken gevoerd. Er wordt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gevoeld. Het basisonderwijs zou het liefst binnen het AZC opereren; voor het voortgezet onderwijs ligt dat genuanceerder. De uitgangspunten komen in de bestuursovereenkomst.

Burgerbelang vraagt of het college toch tot heroverweging van het aantal asielzoekers bereid is.

Het college ziet geen aanleiding op het ingenomen standpunt terug te komen.

De SP vraagt wat het college heeft gedaan met het advies van Berkelpark.

De heer Pijlman antwoordt dat dit advies wordt betrokken bij de risicoanalyse.

D66 heeft nog geen antwoord gehad op de vraag over oprechte communicatie.

Het college zegt in de communicatie geheel oprecht te zijn geweest. Dat niet iedereen tevreden is, is evident. Evenals vorige week gaat het college weer in gesprek met de adviesgroep over de concept-overeenkomst.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 3 november 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 03-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en M. Jaspers
SPH.M.H. Giesen en M.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk en C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd en J.G.A La Rose
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en M.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Ton Merkx spreekt in namens de Wijkraad De Hoven. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De Stadspartij vraagt op welke wethouder de heer Merkx doelt in zijn betoog.

De heer Merkx zegt dat dit wethouder Gründemann is.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert de raad over het besluit van het moskeebestuur tot een extra gebedsoproep op de maandagmiddag tussen 12 en 2 uur. Het college heeft de raad de brief verstrekt die het college en het moskeebestuur hebben verzonden om omwonenden te informeren.  Het besluit van de moskee is de uitkomst van een proces en biedt een basis voor harmonieus samenleven in de binnenstad, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens in de samenleving. Er is voor het college daarom geen aanleiding voor behandeling in een forum, waarbij vastlegging van normen in de APV aan de orde is.

De VVD is van mening dat het college hiermee een scheve schaats rijdt. De raad is altijd voorgehouden dat het college slechts faciliteerde om harmonieus met elkaar in gesprek te gaan. Dat is iets anders dan sturen in het gesprek. De VVD vindt dat het college eerst naar de raad had moeten gaan om te spreken over oplossingen. Nu ligt er een brief die ondertekend is en waarvan onduidelijk is of dit een besluit is en door wie dit is genomen. Daarbij wordt aangegeven dat het moskeebestuur dit nog moet bespreken met zijn leden. De fractie is zeer ongelukkig met de gang van zaken en beraadt zich op nadere stappen.

De SP is blij dat er een uitkomst is en dat er een besluit ligt. De SP begrijpt dat dit niet terug komt in de raad, maar dat kan volgens de fractie alleen als dit in voldoende samenspraak met omwonenden gebeurd is. De fractie verbaast het dat de afspraken niet worden vastgelegd en vreest dat over enige tijd de discussie over verdere uitbreiding opkomt.

De Stadspartij stelt ook vragen bij de gang van zaken. Volgens de brief is een en ander in goed overleg afgesproken. De fractie vraagt zich af of omwonenden hier ook zo over denken.

Burgerbelang vraagt wat er gebeurt als de moskee besluit toch vaker een oproep te doen.

Het college antwoordt dat het een besluit van het moskeebestuur betreft en dat dit binnen de wetten en regels past. Het moskeebestuur zou ook het besluit mogen nemen om 5 dagen per week op te roepen tot gebed. Het bestuur heeft de bezwaren goed gehoord en besloten het aantal oproepen te beperken tot 2 per week. Het college vindt de uitkomst zo aansluiten op het proces dat dit een goede basis vormt voor harmonieus samenleven. Indien het aantal oproepen toch meer wordt, dan komt het college met een voorstel op basis waarvan kan de discussie kan worden gevoerd of er regels moeten worden gesteld. Het college vertrouwt er echter op dat het moskeebestuur handelt overeenkomstig het besluit. Het is tenslotte hun eigen besluit. Het college heeft de brief alleen mede ondertekend, omdat dit door facilitering van de gemeente tot stand is gekomen.

De VVD geeft aan niet vrolijk te worden van dit antwoord. Door het college is telkenmale gesteld alleen een faciliterende rol te vervullen. Het is nu een goedkeurende rol geworden. Er is geen dialoog geweest met omwonenden.

Het college benadrukt dat de rol van het college altijd een faciliterende is gebleven en dat er geen sprake is van goedkeuring. Het is een uitkomst die het college niet brengt tot het stellen van nadere regels. Er gaan nog gesprekken plaatsvinden met omwonenden, zowel door het college als het moskeebestuur en daarbij zal ook nog teruggekomen worden op de eerder opgestelde afsprakenlijst.

De VVD denkt dat omwonenden niet eens meer met het college willen praten. Er is sprake van een buitengewoon eenzijdig besluit.

De voorzitter stelt voor dit onderwerp terug te laten komen in het presidium om verdere procesafspraken te maken.

De fracties stemmen hiermee in.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 november 2014

De PvdA vraagt wanneer de raad geïnformeerd wordt.

Het college antwoordt volgende week overleg te hebben met het bestuur van het Warnshuus. Daarna komt dit terug in het forum. De gedachte is om een gezamenlijke presentatie te houden over de stand van zaken.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 november 2014

De PvdA constateert dat er veel verlopen datums in het overzicht staan. Wanneer wordt dit overzicht bijgewerkt?

Het college was dit ook al opgevallen. Het gaat alles op alles zetten om op korte termijn de toezeggingen af te handelen of een toelichting op te nemen waarom er vertraging is.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014

Geen opmerkingen.

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker

Geen opmerkingen.

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 3 november 2014

De Stadspartij heeft een vraag over brief 3 in categorie C. Het betreft een verzoek om 50km borden te verplaatsen, waardoor eerder wordt afgeremd. De fractie vraagt of dit een verantwoordelijkheid is van het college en of de brief kan worden verplaatst naar rubriek E.

Geconcludeerd wordt dat het wel een verantwoordelijkheid is van het college, maar dat de brief in categorie C goed is ingedeeld. Het college behandelt de brief, de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling.

De Stadspartij zou brief E3 (noodkreet tariefverlaging) graag terugzien in de raad.

Het college geeft aan dat dit ook de bedoeling is. In het behandelvoorstel moet worden gelezen: deze brief wordt betrokken bij het raadsvoorstel over de vast te stellen regels.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 november 2014

De SP vraagt n.a.v. het collegevoorstel over maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten wanneer de adviezen van het platform maatschappelijke ondersteuning en de cliëntenraad bekend zijn en wanneer de raad te horen krijgt wat daarmee  gedaan wordt.

De VVD heeft een aantal inhoudelijke vragen.

Het college stelt voor de vragen eerst te stellen aan de behandeld ambtenaar. Mochten de raadsleden over de beantwoording niet tevreden zijn, dan kan ment ook schriftelijke vragen stellen of het punt agenderen via het presidium.

De SP vraagt hoe de raad wordt meegenomen inzake de inventarisatie samenwerkingsverbanden (memo nr. 5).

Het college licht toe dat hierover afgelopen donderdag een bijeenkomst is geweest voor collegeleden en voor raadsleden. Dat ging over de nota verbonden partijen. De opmerkingen die in de bijeenkomst zijn gemaakt worden meegenomen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-09-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 06-10-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Behandeld in