Pagina delen

Forumverslag 03-07-2017

Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de memo Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied. De behandeling is een vervolg van een eerdere forumvergadering op 22 mei 2017.

De voorzitter geeft het woord aan GroenLinks voor het vervolgen van de vragen.

GroenLinks: In de memo wordt gesproken over een goede verstandhouding met LTO. Echter niet alle boeren voelen zich vertegenwoordigd door LTO. Hoe worden de niet-LTO leden betrokken?

Er wonen ook burgers in het Landelijk gebied. Naast verpaarding zien we ook vergroening. Hoe worden de bewoners betrokken?

Is de respons op de enquête voldoende? Overigens was de vraagstelling erg gericht op de ontwikkeling van landbouwbedrijven.

College: Iedereen heeft de enquête gekregen, LTO leden en niet-LTO leden. De respons van 36% is hoog. In het landelijk gebied zijn ook andere bedrijven te vinden. Via de enquête kon iedereen ideeën leveren over de ontwikkelingen in het gebied. Dat heeft een hoge opbrengst opgeleverd.

VVD: Is de onderverdeling van de respons al bekend?

College: Die is momenteel nog niet bekend.

De openstaande vragen van de Stadspartij worden door de ambtelijke ondersteuning beantwoord.

Mevrouw Schuijl: De inhoud wordt niet ambtelijk bepaald. Er wordt geïnventariseerd welk door de raad vastgesteld beleid opgenomen kan worden in het omgevingsplan. Ambtelijk wordt slechts voorbereid.

De vragen in de enquête waren gericht op de stand van zaken en de wensen voor de toekomst. Op die manier wordt duidelijk waar de dynamiek in het gebied zit. Daar kan dan op voorgesorteerd worden.

Er zijn ook veel ideeën opgehaald in de keukentafelgesprekken.

Belangrijk is dat we samen gaan kijken hoe we recht gaan doen aan de verschillende belangen in het landelijk gebied.

Stadspartij: Wij zijn benieuwd naar stap twee.

College: De verschillende stappen staan in de memo beschreven. Helaas is de raadswerkgroep van vorige week niet doorgegaan. Daar worden ook ideeën opgehaald.

D66: Er ligt een doelstelling met betrekking tot duurzame energie. Dat vraag om ruimte. Hoe wordt het ruimtebeslag geborgd, waar zit dat in het proces?

College: Dat zit in stap twee.

D66: In de toelichting van de griffie staat dat er een separaat raadsbesluit nodig is voor het mandateren van bevoegdheden aan het college. Is dat het voornemen?

Mevrouw Schuijl: In stap twee komen technische vragen als deze aan de orde. Samen moeten we daarin de lijn bepalen. Het genoemde raadsbesluit is de vaststelling van het omgevingsplan.

D66: Er komt geen apart raadsvoorstel?

College: Ja, dat komt er niet.

PvdA: Wellicht is het goed om dit even kort te sluiten met de griffie.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dit stuk voldoende besproken achten. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Strategische Raadsagenda Zutphen 2017 (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
U Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de raad met de Strategische Raadsagenda Zutphen (hierna: SRZ) de grip op de eigen agenda vergroot. Het voorstel is om de SRZ vast te stellen. Hoe denkt het forum daarover?

D66: Wij zijn blij met dit voorstel. We stellen het op prijs als het de volgende keer iets eerder wordt geagendeerd.

CDA: Ook wij zijn blij. Het is een goed proces geweest. Ik stel voor nu vooral die fracties aan het woord te laten die om deze SRZ gevraagd hebben.

VVD: Wij lezen dat er in de SRZ nog steeds gesproken wordt over “Werk maken van werk”. We hebben een motie aangenomen waarin dit “Werk bereikbaar maken” genoemd wordt. Graag deze naam aanpassen.

Fractie Pepers en Verwoort: Wij zijn content met de SRZ. Wij zien dit als een groeimodel; het moet zich verder vormen.

SP: Wij zijn sceptisch over de SRZ. Er zijn al voldoende middelen om de agenda te bepalen. Toch zien wij de SRZ als een goede ontwikkeling.

GroenLinks: Alle fracties mogen vijf onderwerpen aandragen. Is dat op één moment of mag dat het hele jaar door?

D66: Er zijn een paar vaste agendapunten, maar er is ook altijd ruimte voor onderwerpen die zich tijdens het jaar aandienen.

Stadspartij: Ook wij zijn blij met deze SRZ. Wij geven mee deze voortaan tijdig te actualiseren en tijdig vast te stellen.

GroenLinks: Wie gaat over maatschappelijk dienende onderwerpen?

D66: Het presidium en de fracties gaan daarover. Wat betreft de vraag van de Stadspartij: in november moet de SRZ vastgesteld worden voor het daaropvolgende jaar.

CDA: Wij vinden dat er eens per kwartaal naar gekeken moet worden.

De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende besproken is, dat het rijp is voor behandeling in de raad en sluit het forum.

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
J Krijnen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent om 19:00uur de vergadering en vraagt het college om het onderwerp toe te lichten.

2. College: het college is vooral benieuwd naar de inbreng van de fracties. Het beleidsdocument is tot stand gekomen nadat eerder al veel is opgehaald. Van belang was in de aanloop of het bestaande beleid nog voldeed en of dat wel of niet moest worden herijkt. Later kwam daar het focustraject bij. Er moesten de nodige keuzes worden gemaakt: er is wat bijgekomen, en er zijn ook zaken afgevallen zoals de inkomens afhankelijke toeslag. Uiteindelijk is datgene wat activeert van belang.

3. Inbreng fracties

SP:     is positief over het plan, meer budget is prima voor de aanpak van schulden, maar zet vraagtekens bij wat we doen: het dempen van de gevolgen en niet de bron van de problematiek aanpakken die ligt bij het neo-liberale beleid van het demissionaire kabinet.

Het verhogen van de grens van 110% naar 130% voor de Meedoenregeling juicht SP toe, maar ziet graag dat deze grens ook wordt verhoogd voor de individuele bijstand en schuldhulpverlening. SP vindt deze laatste term de lading beter dekken dan de term schulddienstverlening.

VVD: merkt op dat opmerkingen over het rijksbeleid niet in de raad moeten worden gemaakt. Vraagt zich 1. af of dienstverlening een eenduidig begrip is; is helder wat daaronder wordt verstaan? 2. Is het niet beter te spreken van een meedoenarrangement ipv een meedoenregeling als deze beter op de persoon wordt afgestemd? 3. Het taalgebruik en de positie van statushouders zijn aandachtspunten. 4. Websites zijn niet makkelijk toegankelijk voor de doelgroep, 5. Het armoedebeleid is primair om je staande te houden, stress speelt mee, maar is geen oorzaak. 6. Zijn medewerkers toegerust om dit te signaleren?

GroenLinks: Reactie op de VVD. Stress is wel een oorzaak, waardoor mensen minder goede keuzes kunnen maken. Zie de onderzoeken over het concept 'Schaarste', dit zorgt voor minder mentale bandbreedte. 

VVD: het gaat inderdaad niet om platte stress.

CDA: is blij met het beleidsvoorstel. Eerder werd sterk op de controle en naar eigen verantwoordelijkheid gewerkt. Er moet goed gekeken worden om adequaat te handelen. Van belang om vroeg te signaleren en te werken op maat, CDA is daar positief over. Het uit schulden halen van mensen vindt CDA belangrijk, daarbij maatwerk leveren. De methodiek mobility management geeft inzicht in langdurige oplossingen. Liever langdurig aan het werk dan snel reageren op een baan die minder goed bij iemand past. Dat moet beter onderzocht worden.

D66: is blij met aanpak. De harde aanpak werkte niet. Heeft vragen als hoe wordt gecoördineerd? En wie voert de regie? Het opvoeren van de grens voor de meedoenregeling van 110 naar 130% baart zorgen. Er doet altijd maar een helft mee; hoe wordt de andere helft bereikt?

ChristenUnie: heeft D66 concreet bedacht hoe dat voor elkaar te krijgen?

D66: nee, het is wel besproken. We gaan dit deze avond verder bespreken en bepalen in de D66-fractie het standpunt. Het college concretiseert.

SP: wil graag weten hoe?

D66: de helft van de rechthebbenden maakt gebruik van de regelingen. De andere helft moet gemobiliseerd worden zodat het geld wordt aangewend.

VVD: het optrekken van de grens is een ander besluit. Mensen kunnen anders in de maatschappij staan. Er is kans op meer levensvreugde.

CDA: een pleidooi om akkoord met dit beleidsstuk te gaan.

Burgerbelang: is positief over het stuk. Het biedt een beter vangnet, een springplank voor een beter leven. De gemeente kan dan wat betekenen. Wel is het zaak om te zorgen dat 1. Geen capaciteit wordt verloren. Over een jaar weten we meer. Schuldhulpverlening werkt verlammend. En 2. Omdat de raad er op wordt afgerekend, wat zijn de gevolgen als we de behandeling twee maanden naar voren schuiven?

PvdA: het beleidsstuk is een mooi product. Maatwerk en menselijke maat zijn belangrijk. Bij armoede is niet alles op te lossen, maar we kunnen wel wat doen. In de aanpak geldt dat hard zijn soms noodzakelijk is, maar dat ook gezorgd wordt voor maatwerk waar mogelijk.

Lijst Van Vliet: laaggeschoolden verdienen een eerlijke kans op werk. Baanverlies leidt tot vervolgschade.

Stadspartij: spreekt haar steun uit voor het beleidsplan.

GroenLinks: sluit aan bij opvattingen van het CDA. Belemmeringen wegnemen, sommige processen zijn lastig. Reflectie op de eigen organisatie is nodig; allemaal alert zijn. Heeft drie aandachtspunten: 1. Preventie van schulden bij jongeren in, link met initiatief “2 get there”, 2. Aanhakend op Het Kind-pakket kan naar naar voorbeeld van Deventer misschien een Raad van Kinderen worden ingesteld, bijv. t.a.v. dit onderwerp een nuttige invalshoek? 3. Bij life events is een voorbeeld ook de gevolgen van partnerverlies meer onder de aandacht brengen, in Zwolle draait een pilot. 4. een vraag nog: Een facebookinitiatief als Wie goed doet goed ontmoet krijgt een incidentele subsidie, hoe zie dit er structureel uit? . Hier valt voor de gemeente wat te winnen, bijvoorbeeld door Right to Challenge.

ChristenUnie: vraagt aandacht voor een evaluatiemoment.

CDA: vraagt aandacht voor mensen met een baan als doelgroep. Dit is een grote schuldengroep.

VVD: is het van belang dat mensen die fraude hebben begaan altijd een tweede kans moeten krijgen? Wat zijn de mogelijkheden voor deze mensen?

4. Voorzitter geeft het woord aan het college om te reageren.

College: komt terug op de vraag van het Burgerbelang: het is van belang om goed te monitoren, dat willen we niet al over 1 jaar doen, want we gaan pas vanaf 1 mei 2018 van start. Dus eerder een maal per twee jaar een evaluatie en dan na vier jaar nog één lijkt dan zinvoller.

Burgerbelang: wel graag dat we de huidige focus over twee jaar ook in beeld hebben.

College: de maatregelen moeten wel werken, ze worden in de evaluatiemomenten meegenomen.

De beslispunten 2 en 3 gaan van start. Er is nagedacht over nu al verder met het kindpakket. Waar gaan de vragen over. Hoe ziet het kindpakket er in 2018 uit? Als vanavond niet wordt beslist over de punten 2 en 3 gaan we niet van start.

Wat betreft de vraag van het D66 over de percentagestijging, we bereiken niet iedereen. Ander taalgebruik is nodig, niet in de moedertaal van de statushouders, wellicht met behulp van pictogrammen.

VVD: het gaat niet alleen over geen Nederlands kunnen spreken.

D66: het gaat erom of we de doelgroep rechtstreeks kunnen bereiken.

College: een deel van de doelgroep is niet te bereiken, o.a. vanwege een sterk anti-autoritaire grondhouding. Samenwerking met instanties als de Voedselbank en andere charitatieve instellingen helpt voor het creëren van vertrouwen en een groter bereik van regelingen.

  • We willen een verhoging van 110 naar 130% bereiken omdat het risico van armoedeval een drempel kan zijn voor ontwikkeling van mensen. Vaak krijgen mensen met een aanstelling na lange tijd een uitkering te hebben gehad een terugval in inkomen. Meedoen is dan lastig. Met vaste lasten, voedsel en kleding is het uitgavenplafond vaak al bereikt dus een hoger percentage helpt om mensen meer mee te kunnen laten doen. De overheid moet eerst een jaar proefdraaien en kijken of samenwerking met charitatieve instellingen goed werkt.
  • Wat de opmerkingen over stress betreft (VVD en GroenLinks), het college beseft wat in het hoofd omgaat van mensen die het gevoel hebben de overheid tegenover zich te hebben.
  • De fractie van D66 vroeg wie de regievoering had, dat is afhankelijk van wel of niet een officieel traject van schulddienstverlening. Zo ja, dan heeft Het Plein de regie. Zo nee, dan is er een minder scherpe regierol en kan eerder sprake zijn van een schuldhulpmaatje. Van belang is in ieder geval de hulpvraag, het feit dat er minder regie is dan minder van belang.
  • Op de vraag van de Stadspartij: er zijn verschillende organisaties. Hulpbehoevenden weten vaak niet van het bestaan. Hierover gaan we in gesprek. De meerwaarde van de regeling vanuit de gemeente is dat maatwerk wordt geleverd. Voor leergeld bijv. een lagere drempel.
  • Wat betreft reflectie op eigen handelen: dat had er in gemogen. De bejegening van en de houding naar klanten is een aandachtspunt. Hoe gedragen we ons naar klanten? De 2e Burap is een goede gelegenheid hierover de Raad te informeren.
  • “Wie goed doet goed ontmoet” is een interessant initiatief. Krijgen geen substantiële subsidie wel een korte termijn subsidie, maar dat geldt voor iedere sociale onderneming. Een onderwerp als Right to Challenge gaan we met hen bespreken. Het voorbeeld van Deventer wordt meegenomen.
  • Met het idee voor een Raad van Kinderen wil het college wat gaan doen. Is onder de indruk van weerbaarheid van kinderen in armoede. Ze weten goed wat ze willen, ook voor de buurt.

SP: wil graag antwoord op de vraag of de term schuldhulpverlening weer kan worden gebruikt.

College: nog in 2012 heeft de raad voor invoering van de term schulddienstverlening gekozen. We verlenen een dienst en het college wil die term graag blijven gebruiken, we willen ook niets overnemen.

5. Voorzitter dankt een ieder voor de reacties en bijdragen en vraagt of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

D66: wil eerst beraadslagen in de fractie.

6. Voorzitter sluit om 20:03uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Keuze van een toekomstscenario voor De Kas (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het voorstel voor de keuze van een toekomstscenario voor De Kas.

Het woord is aan de heer Koskamp voor zijn inspreekreactie.

De heer Koskamp: Ik ben blij dat er stappen worden gezet. Het betreft hier een zoekproces met als inzet, wat willen we en hoe doen we dat. Het verwondert dat er nu weer een nieuwe partij wordt binnengehaald. Via de afvalstoffenheffing financieren de burgers indirect Cambio. Vraag is of De Kas niet een bijzonder buurthuis is met eigenheid en volkstuinen. Wat er nu gebeurt wekt verwondering.

CDA: Waar zit de wrijving precies?

De heer Koskamp: De verandering ten opzichte van de eerdere situatie is mij onduidelijk.

De voorzitter dankt de heer Koskamp voor zijn inspreekreactie. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: Gekozen wordt voor een invulling voor Participatie & Onderwijs. Diverse scholen zijn betrokken bij de invulling. Cambio is een passende partij met de nodige ervaring.

Er wordt een tegemoetkoming in de huurpenningen voorgesteld, omdat gebruikers de afgelopen tijd niet goed hebben kunnen draaien.

In november komt het exploitatieplan naar de raad. Het huurbedrag van € 60.000 is wat dat betreft marktconform en haalbaar.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Wij zijn blij met Cambio als dragende partij. Vraag is wel hoe het gaat werken als Cambio de invulling doet en de gemeente de huur int. Blijven het geen eilandjes? Wat vinden de ander gebruikers van dit voorstel? Het exploitatieplan is belangrijk, daar zien wij naar uit.

SP: Gelet op de plaats waar het risico ligt is eigenlijk de gemeente de dragende partij. Vraag is wie de huurprijs bepaalt en wat er gebeurd als iemand dat bedrag niet kan opbrengen.

GroenLinks: De focus ligt op Participatie & Onderwijs. De term duurzaamheid wordt gemist, is dat bewust? Ook moet gekeken worden naar het maatschappelijk rendement van de activiteiten. Is wat dat betreft de notitie Maatschappelijke verhuur nog richtinggevend voor Cambio?

Fractie Pepers en Verwoort: Wat gebeurd er als de exploitatie onvoldoende is? Wat was de oude huursom? Zijn er andere partijen die mee hadden willen doen, maar buiten de boot zijn gevallen? In het voorstel staat dat er na de experimentele fase een marktconforme huur wordt gevraagd. Wanneer is die experimentele fase voorbij en wat is een marktconforme huur? Is er voorzien in horeca? Cambio moet volgens het stuk nog fondsen werven, hoe staan zij daar in? Is er een inschatting van de initiële investeringen in de gebouwen?

Stadspartij: Er zijn veel praktische vragen, ook onder de gebruikers. De afspraken met Driekant buiten waren niet helder genoeg. Nu worden er nog minder afspraken gemaakt. Daarnaast is de constructie met een hoofdhuurder en onderhuurder vrijwel gelijk. Hoe voorkomen we nu dat de geschiedenis zich herhaalt? Hoe wordt de afdeling duurzaamheid betrokken? Hoe is de afweging voor Cambio gemaakt?

D66: Waarom ligt het risico bij de gemeente? Het taalgebruik is overigens verwarrend, Kaardebol/De kas. Waarom gaan gebruikers niet huren via Cambio? Is er een verdeelsleutel voor de energiekosten? Waarom wordt in 2018 de huur geïndexeerd?

Bewust ZW: Er zijn veel vragen gesteld, het voorstel is dan ook vaag. Hoe verhoudt dit voorstel zich juridisch tot het afgelopen traject.

PvdA: Cambio is een goede partij. Wij zijn benieuwd naar de exploitatie. Met betrekking tot het totaalbedrag van de huur waren er eerder subsidies mogelijk.

ChristenUnie: Er zijn ook andere opbrengsten dan alleen de huurpenningen. Hoe zit het met de solvabiliteit?

CDA: Er zijn vrij zachte voorwaarden. Met deze voorwaarden had Atelier 3D of Driekant buiten het wellicht ook gered. Welke stichtingen zijn er buiten de boot gevallen, bijvoorbeeld Het Dagelijks Bestaan.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: de rol van dragende partij is gericht op het concept. Partijen betrekken, verbindingen leggen en gesprekken aangaan.

Fractie Pepers en Verwoort: Zijn er gesprekken geweest met Ponderosa?

De heer Groen: Met Ponderosa is niet gesproken. Er zijn 40 andere stichtingen gesproken, waarvan er nog 15 belangstelling hebben. Deze worden meegenomen in het plan. Er wordt breder gekeken dan alleen het terrein van De Kas.

College: Cambio voert de regie, zij komen met voorstellen voor partijen.

Stadspartij: Wordt de opdracht van de heer Groen nu verlegd naar Cambio?

College: Cambio komt met een plan voor de exploitatie passend binnen het concept.

SP: Cambio gaat zelf niet op de locatie zitten?

College: Er zijn veel mogelijkheden.

SP: Wat is het belang van Cambio?

College: Zij willen iets moois neerzetten. De mensen in dienst van Cambio kunnen worden ingezet op het terrein.

SP: de gebruikers betalen dus huur aan de gemeente en Cambio doet dit vanuit een filantropie.

Fractie Pepers en Verwoort: Cambio is straks geen bedrijf ter plaatse?

College: Cambio gaat er wel zitten.

GroenLinks: Betaalt Cambio huur?

College: Als Cambio er gaat zitten betalen ze ook huur.

D66: Loopt eventuele zaalhuur ook via de gemeente?

College: Voor dergelijk zaken hebben wij juist Cambio als dragende partij.

Fractie Pepers en Verwoort: Waarom doet Cambio dit?

College: De mensen die bij Cambio in dienst zijn kunnen daar aan het werk. Dan kan gedacht worden aan horeca, groen onderhoud, fietsherstel, etc.

CDA: Hoe beoordeel je of partijen binnen het concept passen en wie doet dat?

College: Het moet passend zijn binnen de doelstellingen.

VVD: Waarom wordt er nu rechtsreeks van de gemeente gehuurd?

College: Wij gaan uit van vertrouwen. De gemeente is eigenaar van het vastgoed en heeft een apparaat om huur te innen. Dit is een ander verhaal dan met onderhuurders.

GroenLinks: Cambio heeft geen winstoogmerk.

College: Duurzaamheid blijft een doelstelling. Dat moet beter, duidelijker ingevuld worden. Het gaat ook om sociale duurzaamheid.

GroenLinks: In november kan het onderdeel duurzaamheid meegenomen worden in de presentatie.

ChristenUnie: Laat het vooral ook zien in de exploitatie.

College: Het maatschappelijk rendement is vastgelegd in de vastgoednota. Bij waardevolle initiatieven is wellicht subsidie mogelijk om de huur te compenseren.

Er zijn veel gesprekken gaande met andere gebruikers. Ook met de huidige gebruikers moeten daarin betrokken worden.

Stadspartij: Hoe krijgen de huurders een stem?

College: In gesprek met Cambio kunnen de huurders hun belangen kenbaar maken.

SP: Zijn daar structuren voor?

College: Dat zal zeker geformaliseerd moeten worden, maar Cambio is ook aan zet.

Cambio gaat de gesprekken voeren met potentiele huurders.

Risico’s zijn er altijd, het blijft ons vastgoed, maar we hebben vertrouwen in de haalbaarheid.

Een indexering is niet gedaan, het bedrag van € 60.000 is marktconform.

Fractie Pepers en Verwoort: In het voorstel staat dat er na de experimentele fase een marktconforme huur gevraagd wordt.

College: Het bedrag van € 60.000 is marktconform.

Bewust ZW: Hoe gaat het verder als partijen de huur niet kunnen opbrengen?

College: dan komt de vraag of het initiatief waardevol genoeg is om een subsidie te kunnen verstrekken. Overigens is er op dit moment geen probleem.

SP: In de eerdere procedure was de huur juist wel het probleem. Toen echter tussen huurder en onderhuurders.

College: Vorige keer waren er geen huurcontracten. De gemeente had daar overigens geen rol in.

Stadspartij: De huur was wel een probleem. Het plaatje vraagt om een update.

College: Dit bedrag is vastgesteld als marktconforme huur, dat houden we aan.

Op dit moment lopen er geen juridische procedures meer, de ingediende claim is afgewezen.

De gebruikers van het pand gaan betalen.

ChristenUnie: Cambio biedt dagbesteding, daar ligt hun verdienmodel. Het gaat niet alleen om huurpenningen.

College: De exploitatie zal ook helder gemaakt moeten worden in het exploitatieplan.

Bewust ZW: Hoe verhouden het eerdere en dit proces zich tot elkaar?

College: Driekant buiten heeft het huurcontract teruggegeven.

ChristenUnie: Ik begrijp de vraag van Bewust ZW niet helemaal, wat wilt u voor een uitspraak?

Bewust ZW: Onder deze voorwaarden had Driekant buiten het wellicht ook kunnen doen. Dat kan juridische gevolgen hebben.

College: Driekant buiten heeft het huurcontract opgezegd, het college niet.

Stadspartij: Waarom is er voor Cambio gekozen?

College: We hebben daar goed gekeken en goede zaken gezien. Het past goed in het idee voor De Kas.

Fractie Pepers en Verwoort: Hoe staat Cambio tegenover de opdracht om meer omzet te gaan halen. Hoe melden nieuwe partijen zich?

College: Nieuwe partijen kunnen zich bij Cambio melden. Cambio heeft vertrouwen in dit concept.

CDA: Iedereen kan een intentieverklaring tekenen.

College: Wij hebben er vertrouwen in. De opdracht voor meer opbrengst is gericht op het totaalbedrag van € 60.000.

SP: Wat gaat er nu goed wat eerder misging?

College: We hebben een reële huurprijs vastgesteld en er is nu een andere vorm en opzet. Er is een breder draagvlak en er zijn meer partijen met interesse.

Bewust ZW: Het voorstel moet vanavond in de raad, er zit druk op. De exploitatie moet inzichtelijk gemaakt worden. De keuze voor Cambio moet in een open dossier komen te liggen.

ChristenUnie: De exploitatie komt, dat zal ook het bewijs zijn dat dit mogelijk is. De ChristenUnie heeft er vertrouwen in.

GroenLinks: Er is nu voor duurzaamheid subsidie beschikbaar, wordt dat structureel?

College: Dat komt in de Voorjaarsnota.

GroenLinks: Een subsidie voor een huurdeel is wellicht te laag. Wordt er rekening gehouden met een verhoging van het bedrag?

College: Er zijn meerdere potjes die zich op verschillende aspecten richten.

Stadspartij: Is het akkoord gaan met de keuze voor Cambio wel een raadsbevoegdheid?

Hoe gaat het met de contracten van de huidige huurders? Een periode van drie jaar is wellicht te kort voor een kleinere ondernemer.

College: Drie jaar geeft ook een stuk zekerheid. We kunnen hier het gesprek over aangaan, maar belangrijk is dat nu Cambio gepositioneerd wordt.

CDA: Cambio bepaalt wat er komt. Dat vraagt vertrouwen om het heft uit handen te geven. Wie staat er aan de toegangspoort, wie bepaalt wat er komt?

College: Wij kijken naar het hele gebied. Het Dagelijks Bestaan kan ook een rol spelen.

CDA: Jongeren moeten in bescherming genomen worden.

College: Dat doen we ook.

SP: De raad moet een vinger in de pap hebben.

VVD: Cambio is een partij die dit goed kan doen.

College: Het blijft ons gebouw, we blijven kartrekker.

ChristenUnie: De exploitatie komt eraan. Een verzoek aan de leden van het forum om dit een kans te geven.

De Voorzitter vraagt of het stuk vanavond in de raad behandeld kan worden.

Bewust ZW: Recent is er het voorbeeld van Het Plein dat op afstand werd gezet. We kunnen niet voor de vierde keer in dezelfde kuil vallen.

VVD, Stadspartij, D66, Bewust ZW: Er is terugkoppeling naar de fractie nodig.

ChristenUnie: Dat betekent dat het voorstel vanavond niet behandeld kan worden.

College: Dat is voor ons een groot probleem.

De voorzitter concludeert na een korte stemming dat de meerderheid van de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019 (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Van deze vergadering zijn geen notulen gemaakt.

De wensen en bedenkingen zijn besproken met wethouder Withagen en deze worden verwerkt, samen met de opmerkingen van de gemeenteraden vanuit de regio, tot een definitieve inkoopnota.

In september zal deze eerst aan het forum en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter (her)opent de vergadering nadat die op 19 juni 2017 is geschorst. Na de presentatie op 19 juni jl. in het Forum vindt nu oordeelsvorming plaats over het onderwerp.

D66 zegt dat het uitgavenplaatje voor een deel bestaat uit ramingen voor onderdelen die sowieso al planning staan om te worden vervangen. Dit geeft een vertekend beeld in de kosten voor live-streaming. Live-streaming is een goed instrument voor het vergroten van betrokkenheid en zichtbaarheid van de raad. Je kunt alleen kijken naar de ervaringcijfers van bereik maar je kunt ook een communicatieplan opstellen om te zorgen dat men juist meer gaat kijken. Gevraagd wordt om de kosten te specificeren zodat duidelijk wordt welke kosten alleen betrekking hebben op streaming en welke op vervangingsuitgaven. Ook wordt gevraagd om de kosten in beeld te brengen die worden bespaard als er niet meer genotuleerd hoeft te worden. De verslagen van het Forum worden nu beknopt opgesteld en gebruik maken van streaming zou de transparantie van het Forum vergroten.

De VVD vraagt hoe dit Forum wordt aangevlogen gelet op vraag van het college in het Forum van 19 juni jl. "of dit het antwoord is op de vraag ten aanzien van de vernieuwing van de lokale politiek".

Het college licht toe niets te hebben bedoeld met die uitspraak; het was slechts een gedachte. De bedoeling van dit Forum is om als college richting te krijgen van de fracties.

De ChristenUnie geeft aan voor streaming te zijn maar de vraag is of streaming het middel is om de kloof te dichten tussen inwoner en politiek. De suggestie wordt gedaan om gebruik van streaming uit te stellen en dit mee te nemen in de brede visie op de vernieuwing van de lokale politiek.

De SP verwacht niet dat veel inwoners meer enthousiast en betrokken zullen zijn bij wat er in het gemeentehuis speelt door gebruik van streaming. Het is in deze tijd wel logisch dat vergaderingen worden vastgelegd op beeld en geluid maar een juiste manier van archivering dient wel te zijn geborgd. Er is een voorkeur voor live-streaming in een minimale en sobere variant en niet met veel 'toeters en bellen' er omheen.

De Stadspartij vindt transparantie voor inwoners belangrijk. Er is wel twijfel of streaming het juiste middel is en verzocht wordt om te kijken naar meer creativiteit, wellicht met een lokale (omroep)partij. Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn om te kijken naar een 'raadjournaal' met de highlights van een vergaderavond. Het is wel van belang om aan een vorm van verslaglegging te doen maar dit kan ook op een eenvoudige manier.

Het CDA is geschrokken van de kosten. Met betrekking tot het vastleggen van hetgeen in een vergadering is gezegd wordt gevraagd hoe goed de zoekfunctie is in dat systeem. Een eventueel te kiezen systeem moet een goede zoekfunctie hebben. Het is wel verstandig om af te wachten wat de eventuele vernieuwingsvoorstellen zullen zijn zodat daarop kan worden ingespeeld. In de tussentijd kan wellicht worden geëxperimenteerd met een podcast van de vergaderingen die (vooraf) interessant lijken, om te kijken wat daarmee gebeurt. . 

De PvdA wijst erop dat vastlegging en geschiedschrijving niet zomaar kan worden vervangen door beeld en geluid. Bij vastlegging van een vergadering dient inhoud leidend te zijn en niet de vorm. Streaming is moderne technologie die je niet moet tegenhouden maar denk wel goed na hoe je dat wilt vormgeven en wat je er politiek mee wilt bereiken.

Burgerbelang vindt dat je de vraag moet stellen 'waar doe je het voor' en 'hoeveel vindt je dat het mag het kosten'. Er wordt gepleit voor een pilot en te kijken wat 'plat streamen' oplevert. Het is goed om te streamen maar te voorbarig om nu al een systeem op te tuigen met de reeds geformuleerde randvoorwaarden. 

De VVD merkt op dat op dit moment meerder initiatieven gaande zijn op gebied van verandering en transparanter functioneren van de raad. Streaming dient te worden meegenomen in de bredere visie op de lokale politiek en er dient nu nog even geduld te worden betracht. Het is niet duidelijk of streaming het instrument is om inwoners meer te betrekken bij de politiek.

D66 is het er mee eens om streaming mee te nemen in het hele proces maar is er geen voorstander van om er daarom nu meet te stoppen.

Het college reageert met de opmerking dat het ingewikkeld is wat de fracties allemaal inbrengen. Onder andere is door de woordvoerders aandacht gevraagd voor een goede archieffunctie en zoekfunctie. Gelet op de inbreng door de fracties is het twijfelachtig of het college met gewenste voorstellen kan komen als dat dient te gebeuren met de geschetste kaders. Het verzoek aan het Forum is om wat scherper te zijn in wensen en verwachtingen zodat een goed voorstel kan worden opgesteld.

BewustZW bevestigt dat het lastig is om dit onderwerp te bespreken want welke (financiële) kaders worden precies meegenomen?

Het college geeft aan dat de SP een aardige insteek had met een aantal technische aspecten en een bandbreedte voor kosten. De werkelijke vraag is echter wat de verwachting is van streaming en wat de raad er mee wil bereiken. Hoe scherper het Forum daar in is, hoe beter het college in staat is een gewenst voorstel voor te bereiden.

De SP vindt de reactie van het college duidelijk.

De ChristenUnie geeft aan een bijdrage te verwachten om de kloof te dichten.

Het CDA denkt dat de raad het systeem voornamelijk voor zichzelf zal gebruiken. De raad dient daarom vooral te kijken hoe hij er zelf mee wil omgaan.

GroenLinks vindt het bieden van transparantie belangrijk en vindt het goed dat wordt meegegaan met de tijd. Gevraagd wordt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om laagdrempelig een proef te doen?

De Stadspartij vindt dat eerst helderheid dient te komen over de definitie van 'het systeem'. Het systeem kan op op een eenvoudige manier of dure manier worden ingericht. De voorkeur gaat uit naar een eenvoudige manier en daarbij na te gaan welke externe partij daarbij kan assisteren.

D66 vindt transparantie/openbaarheid belangrijk evenals een goede zoekfunctie. In afwachting van meer duidelijkheid over verdere ontwikkelingen, wordt erop aangedrongen voor die tijd geen apparatuur e.d. te vervangen. 

BewustZW sluit zich aan bij hetgeen is gezegd over de proef. 

De PvdA verzoekt te kiezen voor een behapbaar systeem dat echter nooit in de plaats mag treden van geschreven geschiedschrijving.

De VVD kan in principe instemmen met een pilot. Bij de verdere uitwerking dient wel realisme te blijven met betrekking tot financiële verhoudingen in relatie tot het bereik.

Burgerbelang vindt een pilot waarbij lokale partijen (omroepen) worden betrokken een goed idee. Een goede zoekfunctie is kostbaar en heeft prioriteit.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.
Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Eerste bestuursrapportage 2017 (03-07-2017)

Datum 03-07-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Het college presenteert de Eerste Bestuursrapportage. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter biedt gelegenheid aan de forumleden om vragen te stellen. Ook forumleden die op de tribune plaats hebben genomen worden uitgenodigd van de gelegenheid gebruik te maken.

De SP verbaast zich dat essensterfte in de bestuursrapportage is opgenomen. Volgens hen zijn er zwaardere onderwerpen, zoals de verdeling van sociale woningbouw. Welke middelen heeft het college om hierop te sturen?

Het college geeft aan hierover te willen praten met de colleges in de regio. Er moeten wat het college betreft meer plekken in de regio komen voor sociale woningbouw. Het college wijst er verder op dat de gevolgen van essensterfte aanzienlijk kunnen zijn; er zal in dat geval een flink bedrag nodig zijn voor aanplant.

GroenLinks merkt op dat de presentatie van de bestuursrapportage op deze wijze in een sneltreinvaart en wat chaotisch verloopt. De fractie constateert dat er zorgen zijn over de daadkracht, maar kan dit niet goed rijmen met hoe daarmee wordt omgegaan.

Het college geeft aan ervoor te willen zorgen dat ideeën niet verloren gaan. Daarvoor kan het nodig zijn daar zelf invulling aan te geven of er de juiste mensen en de middelen bij te zoeken.

De VVD vindt dat het college een duidelijk verhaal neerzet. De fractie vraagt hoe op het onderwerp duurzaamheid beter bij te sturen en hoe dit verder gaat.

Het college geeft aan voor de raad beter inzichtelijk te willen maken wat er allemaal gebeurt op dit onderwerp, om op basis daarvan te bespreken of er meer moet worden gedaan.

GroenLinks vraagt of het college met betrekking tot de invulling van de Stichting Cultuur nog uit gaat van een cultuurmakelaar of een andere invulling.

Het college heeft het idee nog niet laten varen. Het college gaat kijken hoe dit in te vullen en een deel van de werkzaamheden buiten de gemeente te leggen.

De PvdA vraagt om een nadere duiding van de cijfers over sociale woningbouw. Dat er 50% sociale woningbouw is, is wat de fractie betreft een te abstract getal. Het college geeft aan met omliggende gemeenten te willen spreken, maar wat wil het daarmee bereiken?

Het college geeft aan dat er in Zutphen gemakkelijk een sociale huurwoning te vinden, overigens zonder daar al te veel eisen aan te stellen. Het is goed mogelijk een dak boven je hoofd te vinden. Het college vindt dat daar een betere verdeling in de regio voor moet komen, zodat er meer te kiezen valt. Zo heeft bijvoorbeeld Voorst relatief weinig sociale huurwoningen.

GroenLinks vraagt wanneer het forum wordt bijgepraat over de ontwikkelingen Klein Vaticaan.

Het college pakt dit op in het najaar. Het college zegt dat het de moeite waard is om dat te delen, want er gebeurt heel wat.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad