Pagina delen

Forumverslag 03-06-2019

Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023 (03-06-2019)

Datum 03-06-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink, M.T.E. Westerik, D. Logemann, I Kleinrensink, M Dolfing en H Krans
SPG.J.N. Müller, E. Müller, M de Ridder en S.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem, H.W. Hissink en M.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure, P.I. Ackermans, M.G.S. Siemes, E Yildirim en H Papperse
D66G.I. Timmer, Y.J.A. ten Holder, H. Brouwer, P van der Hammen en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk, M. Schriks, G. Peteroff, H. Hissink en J Lok
CDAG.H. Brunsveld, K.M. van Wamel, H Haringsma en A.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft wethouder Matser het woordten behoeve van een inleiding.

Wethouder Matser verwijst naar de voorjaarsnota 2018. Naar aanleiding hiervan is geconcludeerd dat er een bezuinigingsnoodzaak is en is de wens uitgesproken om naar een structurele begroting toe te werken. Tot het zover is, zitten er gaten in de structurele uitgaven en inkomsten. Deze gaten worden met incidenteel geld gedekt.

Het was duidelijk dat de algemene reserve onder druk kwam te staan. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort op jaarbasis oplopen tot dertien miljoen. De diverse bezuinigingen zijn inmiddels doorgevoerd en de hoop bestaat dat de gemeentelijke financiën in 2021 weer tot een evenwicht komen.

Wat betreft de Voorjaarsnota 2019 is er nog steeds een noodzaak tot bezuinigen. In 2019 is er veel incidenteel bezuinigd en aan incidentele inkomsten ingeboekt. In 2020 neemt dit al af en in 2021 moet de begroting in evenwicht zijn.

Geconstateerd moet worden dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuw beleid. Wél bestaat er ruimte voor wettelijk nieuw beleid. Er is ook ruimte voor het inruilen van oud voor nieuw beleid, zij het alleen als de raad daar toestemming voor geeft.

Er blijft € 600.000,= beschikbaar voor Krachtig Zutphen. Dit zal nader besproken worden tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 14 juni.

In vervolg op de Voorjaarsnota, stelt het College voor om verder onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen op de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering. Het College wil echter blijven investeren in de gemeente en proberen om naast de bezuinigingen de gemeente niet op slot te zetten. Nu is alles gericht op bezuinigen om zodoende tot een financieel sluitend geheel te komen.

Tijdens de presentatie van de bezuinigingsvoorstellen (6 mei jl.) is gesproken over een bedrag van dertien miljoen euro. Een voorzichtige inschatting is dat dit bedrag niet volledig gehaald gaat worden. Dat is de reden om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen.

Uit de Burap wordt duidelijk dat er uit onverwachte hoeken nieuwe tegenvallers zijn.

D66 geeft aan dat het College een bedrag van twaalf miljoen euro heeft genoemd als opgave voor 2020. De fractie vraagt zich af of de Burap hierin is verwerkt.

Wethouder Matser antwoordt ontkennend.

D66 vraagt of het tekort op de reserve van 4,7 miljoen hierbij moet worden opgeteld.

Wethouder Matser antwoordt dat alles in het werk gesteld gaat worden om de genoemde 4,7 miljoen nog voor het einde van 2019 om te buigen.

GroenLinks hecht veel belang aanKrachtig Zutphen’. Gezien de financiële situatie staan de ambities van Krachtig Zutphen wel onder druk.

‘Rivier in de Stad’ is inmiddels deels stopgezet. De fractie vraagt wat het College doen besluiten om dit niet af te maken? De fractie vraagt ook wat dit concreet voor de toekomst betekent.

Wethouder De Jong geeft aan dat een nadere analyse van ‘Rivier in de Stad’ tot de conclusie heeft geleid dat bij ongewijzigd beleid een fors tekort ontstaat. De raad had al ingestemd met de tweede fase van Rivier in de Stad. In die fase zou het tekort gaan ontstaan. Het College komt nog voor de zomer met een nieuw raadsvoorstel.

De ChristenUnie refereert aan de aanvullende bezuinigingen die worden genoemd, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat er nog onderzoek gedaan moet worden. De fractie vraagt zich af waar het statement op gebaseerd is dat in 2021 alles weer op peil is.

Wethouder Matser legt uit dat hij hierin de meerjarenbegroting volgt. Deze sluit nog steeds structureel vanaf 2021. Het College gaat er alles aan doen om het tekort weg te werken. Eind 2019 zal bekend zijn of het College hierin heeft weten te slagen.

Burgerbelang constateert dat bezuinigd gaat worden op Fysiek en Bedrijfsvoering, maar dat er niets te zien is vanuit het Sociaal Domein. Kan de raad hierin nog een keuze maken?

Wethouder Matser schetst de situatie. Vorig jaar koerste de gemeente af op een uitgave van 88 miljoen en kreeg de gemeente een bedrag van 65 miljoen binnen. Een bedrag van elf miljoen was vanuit het verleden gedekt. Het verschil was twaalf miljoen negatief. Een groot deel wordt bezuinigd op het Sociaal Domein. In drie jaar tijd gaat gewerkt worden aan een bezuiniging van negen miljoen euro.

De gemeente heeft door Bureau Berenschot in beeld laten brengen wat de gemeente doet bovenop het wettelijk kader. Nadat de bezuinigingen zijn toegepast, is dat surplus nog slechts beperkt. Wat betreft jeugd is minimaal bezuinigd.

Wethouder Werger antwoordt dat op het onderdeel Participatie in het Sociaal Domein bepaalde bezuinigingen niet zijn gehaald. De raad mag een cijfermatige onderbouwing tegemoet zien.

Het aantal bijstandsaanvragen gaat omlaag. Op zich is dit een mooie ontwikkeling, maar het betekent ook dat er dan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op bepaalde regelingen.

D66 wil graag weten wat precies de wettelijke taken zijn en wat niet.

Wethouder Werger licht toe dat het Sociaal Domein verschillende onderdelen omvat. Het rapport van Bureau Berenschot benoemt veel van deze wettelijke taken. Dit is dus al redelijk in beeld gebracht. Op verzoek van de raad kan dit eventueel nog inzichtelijker worden gemaakt.

Wethouder De Jonge voegt toe, dat in het rapport Berenschot al veel zaken zijn genoemd voor wat betreft de Jeugdwet. Gemeenten hebben meer beleidsvrijheid dan aanvankelijk werd gedacht. Er wordt momenteel samen met de partners in het veld gewerkt aan het opstellen van een jeugdpreventieplan. Dit plan zal aan de raad worden voorgelegd.

D66 zou graag integraal willen kunnen zien waar al dan niet ruimte zit

Wethouder Matser geeft aan dat, als deze wens breder in de raad wordt gedeeld, dit inzichtelijk zal worden gemaakt.

Wethouder Ten Broeke licht toe, dat toen de subsidies in het Sociaal Domein tegen het licht werden gehouden, ook nadrukkelijk is gekeken wat wettelijk en niet wettelijk is.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om aan de hand van voorbeelden aan te geven wat er verwacht kan worden aan uitgaven en wat niet? De fractie denkt hierbij bijvoorbeeld aan de herstructurering van de Deventerweg? Het is niet duidelijk of deze herstructurering nog steeds wordt uitgevoerd, dan wel dat dit onder nieuw beleid valt dat niet wordt doorgevoerd. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld de fietsparkeervoorzieningen.

Wethouder Matser stelt dat het aan de raad is om daarover een besluit te nemen. Voor wat betreft de Deventerweg kan de raad in september een raadsvoorstel verwachten. De veiligheid is ter plaatse in het geding en het zou onverantwoord zijn om daar niets aan te doen.

Wat betreft de fietsvoorzieningen is er op dit moment nog geen duidelijkheid.

GroenLinks adviseert goed uit te leggen waarom het ene wel kan en het andere niet.

Wethouder Matser zegt toe om erover na te denken hoe een en ander beter uitgelegd kan worden.

De PvdA verwijst naar de wettelijke takendiscussie, met name voor wat betreft het Sociaal Domein. In die discussie dient niet alleen te worden gekeken naar de vraag of een bepaalde taak wettelijk is, dan wel niet wettelijk, maar ook naar wat het effect is.

De fractie informeert naar het aanvullend onderzoek Bedrijfsvoering. In de begroting stond dat dit uitgezocht zou worden. De PvdA vraagt of het mogelijk is om de uitkomsten van het rapport beschikbaar te krijgen voordat de programmabegroting wordt gepresenteerd.

Wethouder Matser beantwoordt bevestigend wat betreft de tijdige beschikbaarheid van de resultaten van het aanvullend onderzoek bedrijfsvoering.

In antwoord op de eerste vraag geeft hij aan, dat er niet verder bezuinigd gaat worden op het Sociaal Domein, maar op Fysiek en Bedrijfsvoering. Dat zal haar beslag krijgen in 2020.

De ChristenUnie vraagt zich af wat de wethouder bedoelt met het ‘in control zijn van het gemeentelijk apparaat’ en verwijst naar de concrete zinsnede “… om de organisatie veel meer in control brengen.” Voorts vraagt de fractie een toelichting op de genoemde € 58.000,=.

Wethouder Matser legt uit dat ‘in control zijn’ betekent dat je goed zicht hebt en houdt over wat je uitgeeft en binnenkrijgt. De genoemde zinsnede betekent dat de organisatie nog niet in control is. Simpel gesteld: er overkomen de gemeente nog niet voorziene zaken waarop we geen zicht hebben.

D66 geeft aan dat het onderzoek naar mogelijke bezuinigingen plaatsvindt binnen de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering. Het budget moet uit de algemene reserves komen. De fractie informeert naar het bestaan van een ander potje waar het geld eventueel uitgehaald kan worden.

Verder vraagt de fractie zich af of het voor het college haalbaar is om vòòr de begrotingsbehandeling met een inhoudelijk voorstel te komen in geval de raad vindt dat dit onderzoek moet plaatsvinden.

Wethouder Matser geeft aan dat in geval oproept om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, het College er alles aan zal doen om de resultaten tijdig beschikbaar te hebben. Als het onderzoek tot aanvullende bezuinigingsmogelijkheden leidt, dan is dat altijd gunstig.

Wat betreft de vraag over de algemene reserve, legt de wethouder uit dat er meer zicht verkregen moet worden op de besteding van gelden en daar waar de gelden zijn. Er is geen ander geld beschikbaar dan de algemene reserve.

De VVD constateert dat het College al heel hard aan het werk is. Een vraag die de fractie nog heeft is hoe om te gaan met het tekort. Wordt er ook gedacht aan temporisering?

Wethouder Matser bevestigt dat deze laatste suggestie zal worden meegenomen.

De controller gaat in op de vraag van de ChristenUnie met betrekking tot € 58.000,=. In het verleden zijn veel exploitaties gefinancierd vanuit de reserves. Dat is niet de bedoeling en zal vanaf 2020 ook niet meer gebeuren. De financiering vanuit de reserve, ad € 58.000,=, zal op een andere manier opgelost moeten worden.

D66 constateert dat voor het onderzoek naar aanvullende bezuinigingen externe deskundigen worden ingehuurd en informeert naar de overwegingen onder de gekozen werkwijze.

Wethouder Matser licht toe dat een dergelijk onderzoek heel veel capaciteit vergt. De organisatie is hiertoe naast alle reguliere taken, qua capaciteit, niet toe in staat. Overigens kan het ook voordelen hebben dat derden naar de betreffende domeinen kijken.

D66 wil graag meer zicht krijgen op het toekomstperspectief. De Monitor Sociaal Domein wordt node gemist. Geconstateerd is dat de gemeente Zutphen de cijfers van 2018 hiertoe nog niet heeft aangeleverd. D66 vraagt zich af of met deze omissie veel kennis wordt gemist die kan bijdragen om de goede keuzes te kunnen maken.

Wethouder Matser acht deze vraag ingewikkeld in het kader van de Burap. Er bestaat wel overeenstemming over het feit dat genoemd overzicht er moet komen. Die toezegging heeft het College al gedaan en hierover komt het College binnenkort terug bij de raad.

De wettelijke taken zijn in het rapport Berenschot al aardig verwoord.

GroenLinks constateert dat de gemeente in de problemen zit en dat de organisatie flink aan de slag moet. De vraag is of de organisatie daarop is toegerust.

Verder vraagt de fractie zich of op welke wijze de inwoners betrokken worden. De financiële situatie van de gemeente heeft een enorme impact en gaat derhalve ook de bewoners aan.

Wethouder Matser acht het betrekken van de inwoners zeker belangrijk. Maar op het moment dat je in volle vaart aan de slag bent en met veel zorg wilt opereren, is dat toch heel lastig.

De wethouder houdt zich aanbevolen voor ideeën op dit punt. Wat dit betreft, verwijst hij naar het Forum op 17 juni a.s. inzake participatie.

De gemeentesecretaris reageert op de vraag of de organisatie voldoende is toegerust op de situatie kan. Hij stelt dat binnen het gemeentelijk apparaat voldoende knowhow aanwezig is. Het is echter wel een kwestie van hard werken. De motivatie is dusdanig goed dat de organisatie het naar verwachting zelf kan. Mocht de praktijk anders blijken, dan wordt dit tijdig gemeld.

Burgerbelang stelt dat op het gebied van participatie het gesprek nog moet worden aangegaan. Dat maakt het wel opmerkelijk dat er in de pers te lezen valt dat er al serieuze plannen zijn voor bepaalde woningbouw.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de status hiervan slechts een onderzoek betreft.

Burgerbelang reageert dat onderzoek ook geld kost en vraagt zich af of dat niet zonde van het geld is.

Wethouder Ten Broeke stelt dat onderzoekskosten minder hoog zijn dan zomaar starten met de uitvoering van een plan.

D66 constateert dat er veel vragen zijn gesteld over structurele lasten en incidentele kosten. De fractie vraagt om tijdig voor de behandeling van de Voorjaarsnota wat dit betreft een overzicht toe te sturen aan de fracties.

De controller geeft aan dat er is gesproken over onttrekkingen aan de reserves. Er wordt incidenteel afgedekt vanuit de reserve kapitaallasten en vanuit de egalisatiereserve. Wat betreft het Warnshuus is sprake van een structurele dekking. Daar wordt vanaf 2020 echter mee gestopt.

Wethouder Matser besluit met de opmerking dat er helaas geen plezierige boodschappen te melden zijn. Het is echter wel noodzakelijk om de zaken op orde te brengen. Het College zal zich hiertoe inspannen met behulp van de raad.

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.05 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Burap 1 - 2019 (03-06-2019)

Datum 03-06-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink, M.T.E. Westerik, D. Logemann, I Kleinrensink, M Dolfing en H Krans
SPG.J.N. Müller, E. Müller, S.G.J.G. de Groen en M de Ridder
PvdAJ. Bloem, H.W. Hissink en M.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure, P.I. Ackermans, E Yildirim, M.G.S. Siemes en H Papperse
D66G.I. Timmer, Y.J.A. ten Holder, R.G.M. Rutten, H. Brouwer en P van der Hammen
VVDA. van Dijk, H. Hissink, J Lok, G. Peteroff en M. Schriks
CDAG.H. Brunsveld, K.M. van Wamel, H Haringsma en A.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij schetst het verloop van de avond. Er wordt gestart met een presentatie over de eerste Burap, gevolgd door de Voorjaarsnota.

Burgemeester Vermeulen geeft aan dat vanwege de verlate toezending van de stukken de bespreking vanavond beperkt blijft tot een mondelinge toelichting en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wethouder Matser concludeert dat de eerste Burap een somber beeld laat zien. Er is weinig goed nieuws te melden. De Burap bestaat uit een aaneenrijging van tegenvallers. Deels vloeit dit voort uit het stevig op orde brengen van zaken. De aanpak van de interne beheersing en de financiële kaders zijn bijvoorbeeld elementen die ervoor zorgen dat er meer licht schijnt voor de financiën. Het bijkomend probleem is evenwel dat er tegenvallers blijken. Het kost enige tijd voordat de zaken echt op orde zijn. Hopelijk zullen de grote problemen die nu in beeld zijn gekomen bij de start van een volgende bestuursperiode achter de rug zijn. Op dit moment moeten echter alle zeilen worden bijgezet om tot een structureel sluitende begroting te komen.

De wethouder schetst de actuele situatie aan de hand van een PowerPoint presentatie.
Voor 2019 is een tekort geraamd van ruim 5,5 miljoen euro. Dit heeft effect op de hoogte van de algemene reserve ad 4,1 miljoen euro. Deze bestaat uit een reserverisico van 3,4 miljoen euro, waarvan twee miljoen euro is bestemd om eventuele tekorten in het Sociaal Domein te kunnen opvangen en 1,4 miljoen euro is bedoeld voor de overgang van het oude Plein naar de gemeente.

Vrij besteedbaar is een bedrag van € 752.000,=. De prognose wat betreft de jaarrekening 2019 is op dit moment minus 5,5 miljoen.

Het ontstane tekort heeft met een aantal factoren te maken.

  • De Noorderhaven staat voor 1,6 miljoen op de begroting. Er is sprake van een miljoen euro aan kosten uit het verleden en verder van € 600.000,= voor reparatiekosten om de haven weer in orde te maken. Er wordt geprobeerd deze kosten te verhalen bij de aannemer, maar de haalbaarheid hiervan is onzeker. Voorzichtigheidshalve zijn deze kosten derhalve begroot.
  • De kosten van digitaal parkeren kunnen pas in 2020 worden verrekend.

Wethouder De Jong legt uit dat de post ‘Jeugd’ in de begroting 2019 is opgehoogd ten opzichte van 2018. De prognose is een nadelig verschil van 1,1 miljoen euro. Voor deze prognose zijn de facturen over het eerste drie maanden geëxtrapoleerd. Voorzichtigheidshalve is een marge van vijf procent gehanteerd.

Alle aanbieders die nu in de prognose lager uitvallen, zijn wel in de prognose opgehoogd om zodoende niet voor verrassingen te komen staan. Het is dus een voorzichtige inschatting.

Wethouder Ten Broeke wijst er op dat het geprognosticeerde bedrag voor de vervoersvoorzieningen sterk afwijkt van hetgeen is begroot. De oorzaak van dit geprognotiseerde tekort is onder meer de niet optimale bezetting van de busjes die rondrijden.

Bij het Jeugdwetvervoer gelden aangescherpte vervoerseisen, hetgeen ook extra kosten met zich meebrengt en daarbij komen nog de relatief hoge beheer- en regiekosten van het vervoer.

Vanaf 1 augustus gaat de gemeente voor het routegebonden vervoer zelf contracten afsluiten. Dit brengt wel eenmalige uittreedkosten met zich mee, maar is desondanks gunstiger, qua beheer- en regiekosten.

Een meevaller is de vereveningsmethodiek, zijnde een verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen. Deze verdeelsleutel is bijgesteld en brengt Zutphen een voordeel.

Wethouder Matser wijst op het domein Bedrijfsvoering. Hier is een positief resultaat van € 485.000,= zichtbaar, waarvan een groot deel incidenteel is.

Gekeken gaat worden naar het versterken van de algemene reserve door een analyse van bestemmingsreserves te maken. Voorts wordt gekeken naar het verlagen van budgetten. Ook zit er nog ruimte in de loonsom.

Verder zal ook voor 2020 gekeken worden naar een mogelijke verhoging van gemeentelijke belastingen.

De bijstellingen vragen tijd. Na het zomerreces komt het College hierop terug.

De voorzitter biedt gelegenheid voor het stellen van vragen.

D66 verwijst naar de getoonde sheet Sociaal Domein en vraagt zich af wat wordt bedoeld met ‘structureel’. De vraag is of dit ook geldt voor de vervoersvoorzieningen.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat in het totaal meerdere oorzaken bij elkaar zijn gebracht. Sommige aspecten zijn eenmalig. Voor het overzicht leek het handig om dit onder één noemer te doen. De Burap wordt nog toegestuurd. Daarin is de uitsplitsing opgenomen.

D66 heeft uit de toelichting begrepen dat er een onderbezetting van de busjes is. De fractie meent dat de presentatie geen goed beeld geeft van wat er aan de hand is.

Wethouder Matser adviseert eerst kennis te nemen van de Burap en hier dan volgende Forumbespreking op terug te komen.

Burgerbelang verwijst naar de afwikkeling van Het Plein en vraag een nadere toelichting op dit punt: waar komt dit vandaan en is dat niet hergebruikt in het Werkbedrijf? Voor wat betreft de nadelige incidentele kosten vraagt de fractie zich af waar nog posten openstaan waar incidenteel nog iets van te verwachten is. Voorts is Burgerbelang benieuwd of de genoemde € 824.000,= een structureel bedrag betreft, dan wel is opgebouwd uit verschillende posten.

Wethouder Werger licht toe dat bij de afwikkeling van Het Plein afspraken zijn gemaakt met de gemeente Lochem over overname van personeel. Dit betreft het bedrag dat niet aan vacatures kon worden ingevuld en betreft een incidentele meevaller.

Wethouder Ten Broeke verduidelijkt dat alle bedragen geprognotiseerde afwijkingen zijn van de begroting, uitgaande van ongewijzigd gedrag. Als het gaat om het vervoer, dan gaat daarin nog wél wat wijzigen. Met die kennis moeten de betreffende getallen worden gelezen.

De PvdA verwijst naar berichtgeving door de pers. Daarin wordt melding gemaakt van veel extra gelden die het Rijk beschikbaar maakt voor het Sociaal Domein. Als dit wordt meegerekend, wat zou dan het resultaat worden?

Verder vraagt men zich af of er nog maatregelen genomen kunnen worden om de geprognosticeerde negatieve algemene reserve tijdig bij te sturen.

Burgerbelang denkt dat er nog incidentele kosten verwacht moeten worden voor wat betreft de vervoersregeling en informeert naar meer mogelijke incidentele extra lasten, zoals in het Sociaal Domein?

Wethouder Matser weet niet of er meer incidentele tekorten zijn te verwachten. Alles wat bekend is, is opgenomen in Burap 1. Er wordt alles in het werk gesteld om de zaak op orde te brengen. Dat geeft incidenteel en structureel wat tegenvallers.

Participatie is een optelsom van een flink aantal posten. Kinderopvang SMI is één bedrag.

Wethouder De Jonge: Kinderopvang SMI is een extrapolatie van hetgeen nu bekend is. De indicaties worden afgegeven door het consultatiebureau. Het gaat over kinderen in extra kwetsbare posities onder de vierjarige leeftijd. Er wordt opnieuw gekeken naar de criteria. Als er iets met de criteria voor indicatie gedaan moet worden, volgt hiertoe een Collegevoorstel.

Wethouder Matser geeft aan - in antwoord op de vraag van de PvdA - dat het speculatief is – en daarmee lastig zou zijn - om nu die bedragen te noemen. Op 14 juni bij de bespreking van de Voorjaarsnota en op 17 juni bij de behandeling van de Burap zijn de cijfers helder.

Het CDA vraagt zich af waarom de baat dividendbelasting ad € 500.000,= eenmalig is en waar deze vandaan komt. Voorts informeert de fractie of het tekort van het transitiebudget ad € 500.000,= ook al terug te zien is in de Burap.

De controller licht toe dat het genoemde dividend voortvloeit uit de jaarrekeningen van onder andere Alliander en Vitens. Dit resultaat kan in theorie volgend jaar tegenvallen en is daarom als een incidentele baat aangemerkt.

Het transitiebudget is niet in de presentatie opgenomen omdat deze post geen verlies oplevert voor de begroting. Het betreft hier een berekeningsfout, welke is gemaakt toen de begroting van Het Plein werd ingebracht. Het heeft gevolgen voor het budget, maar levert begrotingstechnisch geen verlies op.

D66 informeert naar het verwachtingsmanagement en wil weten in hoeverre er nog ruimte zit in de bestemmingsreserves. Ook wordt een toelichting gevraagd wat betreft de lagere personeelslasten. Onduidelijk is waar dit op is gebaseerd.

Wethouder Matser geeft aan dat de verwachting nu positief is onderaan de streep. Of er ruimte zit in bestemmingsreserves is nog niet duidelijk. Dit wordt onderzocht.

D66 informeert naar de incidentele meevaller inzake lagere lasten voormalig personeel.

Wethouder Matser legt uit dat de betreffende voormalige medewerkers een nieuwe baan hebben gevonden. Dit leidt tot een verlaging van de wachtgeldverplichting.

De ChristenUnie wil weten of de Provincie al heeft gereageerd op de cijfers.

Wethouder Matser antwoordt dat de cijfers zijn doorgesproken met gedeputeerde Markink.

D66 wijst op het resultaat van jaarrekening 2018. Dit is meegevallen. De vraag is hoe dit zich verhoudt met de verwachting ten aanzien van Burap 2? De fractie vraagt zich voorts af of de liquidatie van Het Plein in de jaarrekeningtechnisch volledig is afgewikkeld.

Wethouder Matser legt uit dat voor wat het Plein betreft nog een vereffeningsvergadering volgt. Dit overleg is nodig teneinde tot een definitieve afwikkeling te komen.

In Burap 2 was een fors tekort gemeld. Dat was inclusief het tekort bij Het Plein van ongeveer negen miljoen. Dit moetje wel bij de genoemde 1,9 miljoen optellen.

Als het resultaat van Het Plein in de volgende begroting bekend is, dan wordt dat toegevoegd aan het Plein en wordt het in mindering gebracht op de reserve. Nog steeds is er sprake van er een behoorlijk verschil, omdat bij Burap 2 geen rekening gehouden is met BUIG-gelden et cetera. En er is geen rekening gehouden met het feit dat er een flink aantal ombuigingen is doorgevoerd en die hebben geleid tot minder uitgaven.

Het CDA vraagt zich af hoe lang het gaat duren voordat de zaken financieel weer op orde zijn.

Wethouder Matser antwoordt - op basis van diens persoonlijke prognose - dat het volgende College weer met een structureel gezonde financiële situatie te maken heeft.

Burgerbelang vraagt hoe de structurele kosten zich verhouden tot de totaalsom van 16 miljoen euro.

Wethouder Matser legt uit dat het genoemde bedrag van 16 miljoen euro exclusief de meevallers van het Rijk is en exclusief de kostenverlaging die uit genomen maatregelen voortvloeit. Het Plein heeft ongeveer negen miljoen ontvangen en dit wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke reserve en het resultaat.

Het College hoopt deze situatie aan de hand van de resultaten van 2018 verder te kunnen uitleggen. Behandeling hiervan vindt nog voor het zomerreces plaats.

De VVD vraagt zich af wat er gebeurt als het geld daadwerkelijk op is.

De controller antwoordt dat het in theorie mogelijk kan zijn om geen liquide middelen meer te hebben, maar daar is op dit moment geen sprake van. Er zit verschil tussen liquiditeiten en vermogen. Het vermogen is niet goed, maar de liquiditeiten zijn niet op een dermate laag peil dat er geen rekeningen meer betaald zouden kunnen worden.

Advies

Onderwerp door naar beeldvormende vergadering

Agenda's 03-06-2019

Behandeld in