Pagina delen

Forumverslag 02-12-2019

Concept Visie op sport en bewegen gemeente Zutphen (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Vandaag bespreken we de concept-visie over sport en bewegen. Het college is in gesprek met de sportclubs hierover. Zij kunnen hun mening hier nog over geven.

Rob de Vries van Drijver en Partners geeft een presentatie over de visie.

PvdA: Waarom kiest u voor een Sport BV en een Accommodatie BV?

Rob de Vries: Bij externe verzelfstandiging is een gemeente beter in control. Privatisering is minder wenselijk.

College: De gemeente heeft veel accommodaties in beheer. Een coöperatie is dan niet logisch. Het is een volledig andere stichtingsvorm dan bij Gelre Werkt!

BewustZW: Zijn alle afspraken transparant?

Rob de Vries: Bij tennis zijn enige oudere afspraken.

VVD: Zutphen heeft landelijk gezien een gemiddelde bevolking. Kunt u uw visie ergens in Nederland op projecteren?

Rob de Vries: Nee, het is maatwerk. Het piept en het kraakt in Zutphen. Er is kans op vastlopen met sport. We moeten nu een stip neerzetten: waar willen we straks staan? En we moeten de verenigingssport helpen.

GroenLinks: Is er een win-win-situatie mogelijk met het sociaal domein? Graag meer toelichting daarop. En is formeel werkgeverschap mogelijk?

College: We hebben veel geanalyseerd. Is de sport in Zutphen toekomstbestendig? Dan moeten we wel nu aan de slag. We moeten combinaties maken, ook met het sociaal domein. De visie biedt veel mogelijkheden. Er is veel te doen voor het inclusief sporten. We moeten gefaseerd dingen veranderen.

GroenLinks: Daar ben ik blij mee. Ik zie kansen.

CDA: Ik mis in de sportvisie de meedoen-regelingen. En ik heb een opmerking over bladzijde 11 van bijlage 3: verhoog svp niet de tarieven van de kleine gymzalen.

College: We moeten nadenken over die kleine gymzalen. Willen we die handhaven? De maatvoering en de normen veranderen door de jaren heen.

BewustZW: Is de VNG-norm wenselijk of verplicht?

Rob de Vries: Hij is niet wettelijk. Maar het geld uit Den Haag is wel gebaseerd op die norm. Wat betreft de gymzalen: het is kansrijk om de agenda’s van onderwijshuisvesting en sportaccommodaties op elkaar af te stemmen. Er zijn ook nieuwe concepten, zoals de Beweegbox in Amstelveen.

CDA: ’s Avonds zijn de accommodaties vol. Het samenvoegen van zalen/hallen gaat dus niet zomaar.

College: De zaak is nu in beeld en dat is goed. Twee VO-scholen gaan samen. Er staan geen meedoen-regelingen in de sportvisie. Dat valt niet onder de scope. Mogelijk komt dit later nog wel in de visie.

PvdA: Wij hebben twee financiële vragen:

-          Waar gaat het extra geld in zitten?

-          Wanneer is er structureel geld nodig voor onderhoud?

Rob de Vries: De kapitaallasten worden echt hoger de komende jaren. Het is niet bekend wanneer dat is.

College: Niets doen is geen optie. We moeten een betere organisatie neerzetten, beter de kosten in beeld brengen en vooraf een goede planning maken. We zijn nu druk aan het rekenen en zaken analyseren. We starten met de IJsselslag en het Warnshuus. Dat zijn complexe situaties. We hebben de ambitie om meters te maken. Begin 2020 is er een financieel overzicht.

D66: Hebben we een visie op het sturen op de twee BV’s? Wordt de holding voor maart 2020 opgericht?

College: Er komt specifiek beleid voor sportaccommodaties. Dat is anders dan voor cultureel vastgoed of maatschappelijk vastgoed. Ja, maart 2020 is een belangrijke datum. Er zijn diverse redenen om dat tijdig te regelen.

VVD: Is er draagvlak onder de verenigingen?

College: Ja, dat is er. We hebben verenigingen zeker meegenomen. Het sportakkoord is getekend. We hebben met vrijwilligers van het Warnshuus gesproken. Die zijn tevreden. Begin 2020 moeten de twee BV’s er zijn. Allerlei verenigingen melden zich nu aan bij ons en doen mee met de visie. Ook is er een raadswerkgroep sport.

SP: Wat is het verschil in rechtsvorm tussen een interne en externe verzelfstandiging?

Rob de Vries: Soms is bedrijfsmatig werken beter dan vanuit een ambtelijke organisatie.

College: De CAO voor de sport is goed. Wat we willen doen, is niet nieuw. Sport BV’s komen erg veel voor.

GroenLinks: Worden de sporthallen nu op veiligheid gecontroleerd?

College: Jazeker.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Adviesbrief auditcommissie bij nieuwe financiële verordening 2019 (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag van deze vergadering het eerste deel van van het verslag bij Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019. Deze beide onderwerpen zijn in één en het zelfde forum besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Marieke Schriks, die namens de auditcommissie een presentatie geeft.

Vragen aan de auditcommissie:

D66: kunt u voorbeelden noemen van de taakvelden?

Schriks: Bijvoorbeeld het programma Poort van Zuid, er zijn maar drie programma’s. Je kunt dan op de taakvelden precies zien hoe het ervoor staat met bepaalde onderwerpen. Ander voorbeeld is de Hanzehof. De onderwerpen blijven hetzelfde.

Stadspartij: Het ‘in control zijn’, waarbij de druk op het ambtelijk apparaat wordt vergroot. Is dat tijdelijk van aard?

Schriks: Je moet ervoor zorgen dat de informatie die je krijgt goed is. Dat kost tijd, die hebben we niet onbeperkt. Voor altijd of voor een aantal jaar, durf ik niet te zeggen. Wij constateren dat we daar tegenaan lopen.

ChristenUnie: vraag aan College, het ‘in control zijn’ heeft nogal frustrerend gewerkt. Het kan leiden tot een verlammende organisatie als het middel een doel wordt. Hoe krijg je daar balans in?

Voorzitter parkeert deze vraag en geeft College later de gelegenheid om te reageren.

D66: Ook over het ‘in control zijn’. Gaat de auditcommissie medio december weer in beraad met college?

Schriks: Voor zover ik daarvan op de hoogte ben wel.

Wij hebben het laatste jaar behoorlijk veel gevraagd, dat heeft een beslag gelegd op het ambtelijk apparaat, en dat geldt ook voor de College. Men is altijd bereid geweest ons tegemoet te komen.

Voorzitter kondigt aan dat nu op de agenda staat de Financiele verordening, de Nota financieel beleid en het Treasurystatuut.

College: Korte reactie op auditcie: bedankt voor de ingezonden adviesbrief. Het advies is niet vooraf afgestemd met ambtenaren of de College. Er staat in wat er nog niet voor elkaar is. Maar ik focus op wat er wel is. Er is wel een Europees aanbestedingstraject geweest voor de werving van de nieuwe accountant. Er is nu een nieuwe financiele verordening, er is een nota financieel beleid en een nieuw Treasurystatuut. En er is een eerste notitie verbetering interne beheersing. Daarmee is er alles aan gedaan om de raad in positie te stellen waarin u maximaal uw werk kunt doen. Dat was voorheen niet zo. Op dit moment, als u die stukken goedkeurt, dan heeft u iets in handen. U kunt het college en de ambtenaren optimaal laten functioneren en uw controlerende taak optimaal waarmaken. Dat is een behoorlijke prestatie om in relatief korte tijd op te leveren. Er zijn wel verbetervoorstellen mogelijk maar er zijn verbeterslagen gemaakt.

Naast de dingen die zojuist genoemd zijn, is er ook hard gewerkt aan twee keer een begroting die niet eenvoudig was, en verbeterde burap en ‘Zutphen financieel gezond’ waarin we de bezuinigingsvoorstellen volgen. Eigenlijk met een paar mensen, die hebben er hard aan moeten trekken. Wat nog niet zo goed gaat, is de interne beheersing. Wel een eerste plan, maar blijft achter bij wat je een voldoende zou kunnen benoemen. De accountant gaf een ruime zes maar voor mij is het nog onvoldoende. Het besef van control bij ambtenaren dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Het idee dat bij beleid uitgaven horen is iets wat nog steeds flink moet groeien en wat op dit moment matig is. Er zijn nog veel verbeterslagen te maken. Dat gaat een hele periode kosten om dit op orde te brengen.

Antwoord op vraag van ChristenUnie: Daarin is het belangrijk dat in control zijn niet verlammend gaat werken. Ik ken organisaties waarin dat zo gegaan is. Als je doorslaat, durft niemand meer. En kijkt dan alleen maar naar het financieel karakter van beleid. Er moet ook ruimte zijn om in professioneel gedrag de ruimte te krijgen, je wilt mensen ook eigen verantwoordelijkheid laten dragen. Er hoort een financieel kader bij. En je moet weten dat je binnen dat financieel kader aan de slag gaat. Daarin moet nog een flinke slag worden gemaakt. Er moet besef komen dat beleid geld kost en dat er budget is. Dat de regel is dat je je houdt aan dat budget, dat de raad niet geconfronteerd wordt met overschrijdingen. Dat hoort bij die vrijheid in handelen, je hoort dan te beseffen dat die zaken geld kosten. Gaat tijd kosten.

Burgerbelang: We zijn nu 1,5 jaar bezig, en u geeft aan dat het besef maar matig is. Hoe gaat u dat nu nog aanpakken? Wat zijn de concrete stappen?

College: De crisis had vooral beslag op het sociaal domein. Dus de mensen in de andere domeinen zouden de illusie kunnen hebben dat het hen niet treft. We hebben nu een nieuwe gemeentesecretaris, nieuwe teamleiders etcetera. Het besef zit nog steeds niet tussen de oren dat het ook voor hen geldt. Dat gaat langzaam. Het is een cultuur die er al decennia lang in zit. Ik kan van alles beloven en een rapport schrijven. Ik ben liever realistisch door te zeggen dat dit tijd gaat kosten. Plan de campagne wordt goed met de nieuwe gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering doorgenomen. We laten niet meer los. We gaan mensen ook aanspreken op die balans. Het kan niet meer zijn dat jouw budget overschrijdt. Dat wordt de nieuwe norm.

Interruptie Burgerbelang: Daar hebben we alleen maar waardering voor. Er komt nu zo’n moment aan met de jaarwisseling, dat is een moment waarop mensen aangesproken worden op overschrijding.

College: Zeker.

D66: Blij met de stukken, geeft houvast, maar er is altijd ruimte voor verbetering. D66 heeft er een paar. zo vinden we dat incidentele budgetten niet automatisch naar volgend jaar moeten. Daar moeten we over kunnen praten. Daarnaast als je door de tekst heen loopt zie je definitiekwesties, ons advies is: formuleer wat belangrijk is. Geef grenswaarden aan. Bijvoorbeeld het woord periodiek: geef aan wat je daarmee bedoelt. Het financiele beleid wordt genoemd dat we een plan gaan overleggen hoe we de reserve weer op sterkte brengen. Dat plan heeft D66 nog niet gezien. En als laatste: verwacht u dat u dat gesprek om in control te zijn ook half december plaatsvindt met de auditcommissie?

College: Op 17 december vindt er een gesprek plaats met de auditcommissie. Voortgang worden besproken en stukken erbij.

Voor wat betreft de andere punten zit ik met een dilemma, ik hou van concreetheid, ook in beleidsstukken. Als je echtet heel concreet bent dan moet je beleidsstukken ook weer vaak wijzigen. ‘Periodiek’ is rekbaar binnen die mogelijkheden. In zo’n stuk is het gewoonte om het abstracter te houden. Als het een verbeterpunt is om grenswaarden aan te geven.

Interruptie D66: Het zou het proces ten goede komen als u aangeeft aan welke momenten in de planning en control cyclus ‘periodiek’ is gekoppeld.

College: We hebben het spoorboekje pjc is er waarin staat op welk moment er welke informatie aan de raad gepresenteerd wordt.

Een antwoord op de vraag over de Incidentele budgetten: Dat vind ik wel een lastig, ik weet niet hoeveel budgetten en welk bedrag, dat kan een hele lijst worden. Ik wil daar schriftelijk op terugkomen. Ik doe de toezegging dat dat deze week gebeurt.

VVD: dank aan de College voor de stukken. Prettig te lezen. VVD heeft een vraag over artikel 13 begrotingswijziging groter dan € 100.00, er wordt aangegeven hoe er maatregelen worden genomen om risico van overschrijding tegen te gaan. Dat is een goed uitgangspunt, maar de raad doet zelden een begrotingswijziging. De raad doet vooral veel voorstellen waarbij er een dekkingsvoorstel komt. Wordt het artikel ook zo geinterpreteerd dat ook bij dat soort voorstellen wordt aangegeven hoe er controle op wordt uitgeoefend? En een vraag over artikel 15, de administratie, er staat niets in over sturen en beheersen en in de gaten houden van liquiditeit, en de algemene reserve. Waarom staat dat er niet in?

College: geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 13 is bedoeld bij begrotingswijzigingen en niet bij de budgetten die bij de programmabegroting worden vastgesteld.

VVD: Het gaat er meer om, als we tussentijds een voorstel doen, hoe gaan we zorgen dat dat in de toekomst niet ook overschreden wordt?

Ambtelijke ondersteuning (Esther Steman): In de risicoparagraaf worden risico’s gemeld en de beheersmaatregelen worden gemeld hoe we risico’s gaan beheersen.De vraag over artikel 15 en de liquiditeiten, daar is het treasurystatuut voor bedoeld.

ChristenUnie: Kader B3 structurele uitgaven in de begroting worden gedekt met structurele inkomsten. Om de lopende begroting sluitend te krijgen worden incidentele uitgaven gedaan om structurele uitgaven te dekken. Bijvoorbeeld door verkoop van vastgoed. Zal de komende jaren ook nog wel plaatsvinden. Hoe moet ChristenUnie dat lezen in het kader van de bezuinigingen?

 College: We hebben nu twee begrotingen gehad daarvan was duidelijk dat er in 2019 rn 2020 geen structureel sluitende begroting zou zijn.

Met ingang van 2021 is dat afgelopen, dan willen we structureel uitgaven en en inkomsten sluitend hebben. Gaat in de richting van de volgende begrotingscyclus, de oude hebben we al gehad.

 ChristenUnie: Dus B3 geldt met ingang van 2021?

College: Ja

 GroenLinks: Fijn om te lezen dat het een heldere uitleg is, fijne nota. Goede keuzes gemaakt om weerstandsvermogen te vergroten.

In de begeleidende tekst vraagt het college of de raad een gewenst percentage van het reserve wil? Het advies van GroenLinks zou zijn om daarover pas na te denken als we het minimum hebben bereikt. Het is toekomstmuziek. Bovendien adviseert GroenLinks om de ratio van het weerstandsvermogen op 1,5 te houden. Hoe staat de College daar tegenover?Inhoudelijke vraag: in de nota staat bij bijna elke reserve ‘niet bepaald’. Waarom is dat niet bepaald?

 College: Je kunt op allerlei manieren kijken naar de vraag hoe groot de algemene reserve moet zijn? Uit de historie blijkt bij gemeentefinancien dat de reserve over het algemeen altijd klein was, vanwege overzichtelijke risico’s die je had op de budgetten in het fysieke domein en in de prijsvoering. Maar in 2015 hebben gemeenten het sociaal domein erbij gekregen, dat is mensenwerk en het is niet altijd goed te voorspellen. Er zit een open einde in, en dat kunnen we niet beinvloeden. Dat zou de raad kunnen brengen op het verstevigen van de algemene reserve hoger dan 1,5.

 Ambtelijke ondersteuning geeft antwoord op de vraag waarom er bij de reserve ‘niet bepaald’ staat: er zit wel geld in maar er is geen maximale of minimale omvang voor die reserve vastgesteld.

 PvdA: compliment bij het stuk. Er is overzichtelijk aangegeven wat er met de aanbevelingen van de raad is gebeurd. PvdA vindt de introductie van de drie o’s: onvermijdelijk, onontkoombaar en onuitstelbaar, positief. PvdA doet de oproep om daar zo scherp mogelijk op te toetsen. Is het een verwachting dat als dat consequent wordt toegepast de opgave bij de volgende ipc cyclus minder groot zal zijn? Dat het aantal knelpunten gaat omlaag omdat er scherper wordt gefilterd tussen wat een beleidswens is en een hard knelpunt.

Tweede vraag: de afschrijvingstermijnen bij de nota financieel beleid, in hoeverre kan er incidenteel afgeweken worden van die afschrijvingstermijnen? Ook naar aanleiding van de Deventerweg waarbij er gekozen is voor een termijn van 40 jaar. Welk beleid voeren wij om een uitzondering te maken?

College: als je de 3 o’s opschrijft wil je ze ook nakomen. Het is een streven dat we dat met ingang van de komende begrotingscyclus ook gaan doen. We gaan er wel goed op sturen.Afwijken van afschrijvingstermijnen: incidenteel kan, zal wel met een goed verhaal naar de raad toe. Moet ook vooraf eerst goed getoetst door mensen die verstand van zaken hebben.

D66: We gaan naar een ratio van 1,5. Zeer ambitieuze target. Dat halen we waarschijnlijk niet in deze periode. Nieuwsgierig dat College hogere ambities suggereert.

College: Ik suggereer niet alleen hoge ambities, ik heb ze ook. Maar het is de raad die daarover gaat. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. 1,5 : op categorie 2 en 4 staan een aantal zaken die wij nog moeten uitzoeken. Er staan enkele tientallen panden van de gemeente op. Dat is niet allemaal winst, ze hebben ook een boekwaarde. Soms is de boekwaarde laag en hebben we best een mooi bedrag wat we kunnen inboeken. Vraagt veel nauwkeurig werk. De panden zullen allemaal niet in een keer op de markt komen. Daar liggen wel mogelijkheden. Zo hebben we nog een aantal voorbeelden waarvan ik verwacht dat het onze algemene reserve zou kunnen verstevigen. We weten ook dat de druk op het rijk zeer groot is om gemeenten van meer middelen te voorzien. Dat geld zou ook naar de algemene reserve kunnen gaan in plaats van uitgeven. Het is fijn om te streven naar flinke algemene reserve.

ChristenUnie: vraag over liquiditeiten: wij zijn als raad gehouden om college te controleren op treasury. Hoe worden wij daarin geequipeerd? Is dat via de auditcommissie?

Ambtelijke ondersteuning: U wordt daarover geinformeerd in de paragraaf financiering, begroting en jaarrekening.

Voorzitter: concludeert dat niemand meer vragen heeft en dat het onderwerp rijp is voor behandeling in de raad, en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Uitwerking van het voorkeurscenario voor de toekomst van Theater en congrescentrum Hanzehof (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

GroenLinks: Een punt van orde vooraf: ik zie dat er externen aan tafel zitten. Dat mag alleen bij een beeldbepalende vergadering. Dat is dit niet. Zij mogen alleen wat zeggen als de voorzitter dat bepaald.

Voorzitter: Dan geef ik eerst het woord aan het college.

College: Het rapport is samen met de Hanzehof en de Muzehof opgesteld. Dit als gevolg van het aangeven van een voorkeur door de raad in maart van dit jaar. Tevens worden er bouwkundige en financiële consequenties aangegeven. Wij willen graag van het Forum horen hoe u dit rapport ziet en welk vervolg u ziet.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de inspreker, de heer Stephanus.

De heer Stephanus, inspreker: Zie bijgevoegde inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Stephanus?

CDA: Hoe concreet bent u de afgelopen 6 maanden benaderd om mee te denken in de plannen?

Inspreker:De heer Nengerman is een keer gevraag om mee te denken. Daarna werd het stil.

Burgerbelang/D66: Hoe ziet ongelijke concurrentie er uit?

Inspreker: Straks is er een prachtig muziekcentrum maar wordt alleen verhuurd aan het muziekcollectief, en niet aan het popcollege. Dan heb je ongelijke concurrentie.

PVDA: Er is een sessie geweest georganiseerd door de heer Boonekamp. Kreeg u toen de indruk dat samenwerking werd uitgesloten?

Inspreker: De sessie in de Hanzehof was goed. Maar er is een verschil tussen Hanzehof en Muzehof.

CDA: Dan stel ik de vraag over de Muzehof aan de Muzehof.

Voorzitter: Nee. Nu kunnen er verhelderende vragen worden gesteld. Straks komt de Muzehof aan het woord.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de Muzehof.

Mevrouw Lagerweij namens de Muzehof (hierna: Muzehof): De Muzehof heeft meegewerkt aan het voorliggende rapport. Pijlers van de Muzehof zijn amateurs, welzijn (ouderen) en onderwijs. Sinds 2013 is er sprake van een functievergroting. De Muzehof biedt werk aan kunstenaars en docenten. Werk voor zelfstandigen in de kunst. Wij groeien uit onze jas, buiten het gegeven dat er sprake is van achterstallig onderhoud.  De samenwerking met de Hanzehof wordt steeds intensiever. Onze kracht zit in samenwerking en verbinding.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de heer Boonekamp van de Hanzehof.

De heer Boonekamp namens de Hanzehof (hierna: Hanzehof): Uit het BMC rapport van eind 2018 blijkt dat de theaterzaal goed draait. De Hanzehof begrijpt ook de dilemma's waar de gemeente Zutphen voor staat. Vanavond gaat het niet over de organisaties maar over vastgoed. Het gaat over het inbreien van de cultuureducatiefunctie in het middengedeelte. Wij houden een pleidooi voor behoud van erfgoed en kunstenaars, zij geven indentiteit aan de stad.

D66: Als we het doen, dan moeten we het goed doen. Kunst en cultuur vormen de smeerolie van Zutphen. In maart 2019 zijn een aantal scenario's aan de raad voorgelegd. Wij streven naar behoud van de Hanzehof. Geldgebrek weerhoudt ons er van om in te stemmen met het uitvoeren van keuze A. We hadden meer financiële informatie van het college verwacht. Heeft het college zicht op co-financiering? Zijn andere fondsen benaderd? Hoe gaat het financiële plaatje er in hoofdlijnen uitzien? Of komt er eerst verder onderzoek en trekken we dan de conclusie dat het plan onhaalbaar is? Eerst moeten de hoofdlijnen met de raad worden gedeeld en door de raad worden vastgesteld. We kunnen nu geen keuze maken want in maart hebben we al een keuze gemaakt. Anderzijds moeten eerst de financiële hoofdlijnen worden vastgesteld. De Hanzehof is aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. We moeten inzetten op co-financiering en een gedegen financieel plan.

SP: Wij hebben een vraag aan D66: Welk bedrag is redelijk om als gemeente zelf in te leggen?

Burgerbelang: Punt van orde: we zijn bezig met het stellen van vragen aan de inspreker.

ChristenUnie: D66 hoopt op een financiële hoofdlijn. Wat mist u aan de gegeven informatie.

D66: Als wordt gekozen voor de duurste variant, dan moet worden aangegeven hoe dat haalbaar is. D66 denkt na over dekking, onlangs is bijvoorbeeld de OZB verhoogd.

Burgerbelang: In het document liggen veel verplichtingen bij de gemeente. Wij missen een gedegen bedrijfsplan van de Muzehof en de Hanzehof.

Voorzitter: Dat is geen verhelderende vraag.

Burgerbelang: Dat is wel een verhelderende vraag. Anders heb ik geen goed beeld.

Muzehof: U mist het bedrijfsplan in het rapport. Is deze vraag voor de projectleider of voor de wethouder? De Muzehof is een onafhankelijke organisatie.  Wij hebben veel leerlingen van andere partijen, wij zijn groeiende.

CDA: Wij hebben een vraag aan de Muzehof. De inspreker spreekt over oneerlijke concurrentie, deelt u dat?

Muzehof: Er is een goede concurrentie, want er zijn vele aanbieders in de stad. Dat moet zo blijven. Muzehof werkt samen met vele partijen in de stad.

VVD: De investering is het waard voor de Hanzehof. Wij zijn voor scenario A, maar we moeten wel temporiseren gezien onze financiële situatie. Het is vreemd dat er nu weer drie scenario's voorliggen, wij hebben aangegeven scenario A. Op basis van scenario A zou een Plan van Eisen moeten worden uitgewerkt en worden gepresenteerd in het najaar van 2020. Er is een miljoeneninvestering nodig. Zutphen heeft daarvoor onvoldoende middelen, daarom temporiseren. Mogelijk moet eerst de buitensociëteit worden geoptimaliseerd. Nu kan de zaal in de zomer niet worden ingezet. Op korte termijn onderzoek naar het investeringsklimaat voor optimaal gebruik. Zijn er ideeën hoe middelen van derden kunnen worden vergaard?

PVDA: Wij staan achter scenario A, maar wel temporiseren voordat er een go of een no-go komt. Uit de landelijke rapporten blijkt dat de Hanzehof goed wordt bezocht.

Stadspartij: Er ligt een plan van 9,7 miljoen Euro. Het is belangrijk om een theater in de stad te hebben, maar tegen welke prijs? Ten koste van wat gaat deze investering? Eerst moet daarover worden gesproken.

SP: Er gaat nu jaarlijks 1,2 miljoen Euro naar de Hanzehof. Dat blijkt niet genoeg, er moet nog 9 ton extra bij. Daar kun je ook vier recreatiebaden met glijbaan voor nemen. Waarom is er geen geld voor een recreatiebad maar wel voor de Hanzehof? Als er geen subsidie aan de Hanzehof wordt gegeven, dan kun je zowel de Hanzehof, de Muzehof als ook een zwembad behouden.

GroenLinks: We zouden toch eerst verhelderende vragen stellen?

Voorzitter: Die zijn al geweest.

GroenLinks: Dan een interruptie voor de SP. 10 tot 30% van de inwoners is afhankelijk van zorg. Mensen die niet van zorg afhankelijk zijn vinden Zutphen zonder theater minder aantrekkelijk. 

SP: Wij willen alleen de subsidie stopzetten ten gunste van het zwembad.

Burgerbelang: Interruptie voor de SP. Zijn jullie mordicus tegen subsidie aan de Hanzehof?

SP: Nee. Na 50 jaar is het tijd voor een keuze. We moeten niet blijven doormodderen.

GroenLinks: In maart hebben we de behoefte aan een nadere financiële onderbouwing aangegeven. GroenLinks kiest voor scenario D. Niet beginnen aan een Kultuurhuis, dat hoort in een dorp. Het dna van Zutphen is cultuur. Cultuur zit in de binnenstad, niet daarbuiten. Voor de Muzehof geldt hetzelfde: zij vragen 1000 m2 meer bedrijfsvloeroppervlakte zonder extra huur daarvoor te betalen. Wordt in de Theaterzaal geïnvesteerd zoals voorgesteld? Wordt er geïnvesteerd op een wijze dat er inkomsten worden gegenereerd?

D66: Hoe wordt rondom horeca inkomen gegenereerd? In de zomer is er het Cellofestival.

GroenLinks: Het Cellofestival trekt geen 800 mensen. Als er zwembaden in die gebouwen worden gerealiseerd, dan wordt het daardoor aantrekkelijker.

Burgerbelang: Er wordt veel over scenario A gezegd, maar dit scenario voldoet niet meer aan het scenario A van maart 2019. Wat zijn hiervoor de beweegredenen? Het Plan is om de Muzehof niet te verkleinen maar te verdubbelen zonder huurverhoging. De Muzehof moet wel blijven bestaan. Er moeten meer financiële inkomsten zijn zodat de subsidie omlaag kan. De financiële onderbouwing is nu te veel op drijfzand gebaseerd.

SP: Waarvoor kiest Burgerbelang dan?

Burgerbelang: Voor een toekomstbestendige Hanzehof en Muzehof. Dat kan alleen als we inzicht krijgen in de bedrijsplannen van de Hanzehof en de Muzehof.

BewustZW: We moeten kijken naar varianten en of functies kunnen worden losgekoppeld. In maart 2019 hebben we geen richting gegeven maar gevraagd om een financiële onderbouwing. Om realistische ramingen. Eerst moet duidelijk zijn waar het geld vandaan moet komen, dit willen wij van het college horen. Anders is de raad niet in control. Er is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Wij hebben als raad al aangegeven dat dit moet worden aangepakt. Er is nog steeds sprake van een alles-in-1-gedachte. Kijk naar het vastgoed van de gemeente: gebruik het of verkoop het. Of zet de Hanzehof er in. Graag een reactie van het college.

SP: 10 miljoen Euro is te veel voor BewustZW. Hoeveel is de Hanzehof waard?

BewustZW: We zitten in een rijdende trein, dat is lastig aan te geven.

PVDA: In maart 2019 hebben we geopperd om de Muzehof te intgreren in de Hanzehof. Het gebouw van de Muzehof moet anders worden gebruikt. dat zien we niet terug in het plan wat nu voorligt.

ChristenUnie: Kunst en cultuur is meer dan alleen de Hanzehof. Kunst en cultuur kost altijd geld. De Hanzehof is van de stad. Maar de stad bestaat niet; slechts een klein deel van de stad bezoekt de Hanzehof. Het gaat er om welke keuzes er worden gemaakt. Hoe ziet de totaalvisie er uit? Wij willen een afgewogen oordeel zien waarin alle consequenties helder zijn. Wordt er met buurgemeenten gesproken over voorzieningen? En met de provincie?

CDA: Wij zijn voor behoud van een theaterfunctie in Zutphen, voor het versterken van het woonklimaat. Maar we moeten ook keuzes maken. Vanavond kunnen we nog geen keuze maken. Met betrekking tot gebouwenbeheer moet een een vastgoedbedrijf worden opgericht. Er zijn ervaringen uit andere gemeenten dat dit een goed idee is.

College: We moeten niet achterom kijken, maar vooruit. Er is te weinig informatie over de financiële onderbouwing. Als er voor een deel wordt dekking moet worden gevonden in co-financiering, dan hebben we daarvoor de steun van de raad nodig. Wij vragen nu niet om een besluit maar om steun. In het memo zijn ook andere scenario's meegenomen om het realisme aan te geven en steun voor dit plan te vragen. De volgende stap is dan de uitwerking van dit plan en het aangeven van de dekking, inclusief een Plan van Eisen. Het huidige gebouw heeft een beperkte levensduur, daarom maar beperkt temporiseren.

BewustZW: Is er qua onderhoud zicht op temporiseren?

College: Ja. Het plan is om de Muzehof te integreren in de Hanzehof en het huidige gebouw van de Muzehof te slopen. De grond na de sloop te gelde te maken wordt lastig als we de theaterfunctie op die plek willen behouden.

GroenLinks: Is er een verschil of de Muzehof op die plek blijft of niet?

College: Het is logisch dat de Muzehof op die plek blijft als er verbouwd wordt. We willen integraliteit.

GroenLinks: Maakt de 2200 m2 voor de Muzehof wel of geen verschil?

College: Daar is nu geen antwoord op. Wij kiezen voor het integreren van de Muzehof in de Hanzehof.

Burgerbelang: Het gaat niet om kunnen. U presenteert iets anders dan gevraagd. Is er een mogelijkheid los van de Hanzehof een groot cultureel centrum  te hebben waar alle cultuur samenkomt?

College: Het op één plek brengen van zoveel mogelijk organisaties kan altijd beter. Het plan is een stap in de goede richting.

Burgerbelang: Bij deze vergadering zitten externen aan tafel.

D66: Dat zijn geen insprekers maar samenwerkende partners.

BewustZW: In het Presidium is dit voorbesproken dat Hanzehof en Muzehof aan tafel mogen zitten. Het Presidium kan in samenspraak afwegen wat gewenst is.

GroenLinks: Als het Presidium dat gezegd heeft, dan is dat akkoord.

Muzehof: De grondslag voor de 2200 m2 vindt u in het rapport in opdracht van de gemeente Verkenning Ruimtebehoefte Muzehof (door Keijzer en Van der Jagt advies) van eind 2018.  Hierin staat het huidige en het gewenste gebruik met meer partners onder dak.

GroenLinks: Kleinschalige culturele activiteiten horen niet buiten de stadsmuur.

College: De vastgoedvraag betreft het gehele gemeentelijke vastgoed. Dat moet tegen het licht worden gehouden hoe te gebruiken, ook in relatie tot de Hanzehof. In het dekkingsvoorstel naar co-financiering kijken.

ChristenUnie: We moeten niet dezelfde voorzieningen willen hebben als de buurgemeenten. U vraagt steun voor optie A. Bent u bereid voordat u een dekkingsvoorstel uitwerkt, dat er eerst gesproken wordt met de provincie en het resultaat van dat gesprek in een Forum bespreekt?

College: Gesprekken met de provincie maken onderdeel uit van het dekkingsvoorstel. Wanneer wilt u het in de raad zien, halverwege het proces of pas aan het eind?

ChristenUnie: Graag tussentijds. Wij zijn tegen 9 ton subsidie extra per jaar.

Hanzehof: Wij willen de raad graag uitnodigen op een avond in de Hanzehof om verduidelijkende vragen te kunnen stellen.

Voorzitter: Dan gaan we deze vergadering afronden. De volgende stap zal zijn dat het voorgelegde plan eerst wordt verfijnd en dat de dekking wordt aangegeven. In een volgend Forum kunnen we dit aangepaste plan verder bespreken en waarin antwoord komt op alle vanavond gestelde vragen.

CDA: Dan moet er ook een richting worden voorgesteld en een dekkingsvoorstel zijn.

Hanzehof: Hoe kan ik de raad uitnodigen in de Hanzehof? Via het Presidium?

Voorzitter: Daarvoor moet u contact opnemen met de griffie. Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Technisch Blok 2 december 2019

Verslag van de vergadering

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Bijlagen

Bijstelling Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen “Onderwijs sterk in verbinding” (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom aan:

Paul Appel (SBKG) namens het primair onderwijs

Henk Mulder (Stichting Archipel) namens het primair onderwijs

Arnold van Gessel (Het Stedelijk Zutphen) namens het voortgezet onderwijs

 

De heren Appel, Mulder en Van Gessel verzorgen een presentatie over de bijstelling van het masterplan onderwijshuisvesting. Dhr. Appel meldt dat hij in 8 gemeenten actief is en dat dit de eerste gemeente is waar een masterplan tot stand komt. Wethouder Ten Broeke vervolgt na binnenkomst de presentatie. De presentatie is in de bijlage bijgevoegd.

De voorzitter stelt het voorliggende voorstel aan de orde.

SP: Hoe is er gecommuniceerd met docenten, leerkrachten en ouders over de veranderingen?

Dhr. Van Gessel licht toe dat de vier middelbare scholen bij elkaar hebben gezeten. Het Stedelijk en Baudartius hebben daarbij samen de conclusie getrokken om samen te gaan en daarbij een geheel nieuwe school met een nieuwe naam en een nieuw concept neer te zetten. Daar is uitgebreid over gesproken met de medezeggenschapsraad, collega’s, docenten, OP’ers. Het levert veel positieve energie op om aan iets nieuws te werken. Verder is afgesproken dat de nieuwe school maximaal 220 leerlingen per leerjaar aanneemt en daarmee laten zij ruimte voor de andere middelbare scholen.

ChristenUnie: Hoe is het bouwheerschap geregeld en hoe zijn de risico’s afgedicht? Hoe juridisch houdbaar is de gekozen financieringsconstructie in relatie tot de twee verschillende geldstromen die bij elkaar komen?

Het college geeft aan dat deze constructie op meer plaatsen wordt toegepast.

Dhr. Mulder licht toe dat hierop de wet op het primair onderwijs van toepassing is. Schoolbesturen mogen niet investeren in gebouwen. Wel zijn zij verantwoordelijk voor de materiële instandhouding. Conform deze regeling worden de middelen ingezet om het gebouw te exploiteren. De materiële instandhouding is 100% verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

ChristenUnie: Waarom ligt het hier dan voor ter besluitvorming?

College: Dit is in het voorstel opgenomen omdat deze financiering ook van invloed is op de gemeente. Met betrekking tot het bouwheerschap wordt opgemerkt dat dit bij het schoolbestuur ligt.

ChristenUnie: Waar ligt het risico van prijsstijgingen?

D66: Innovatief financieren betekent dat er sterke regie moet zijn op het proces, zodat de financiën in de grip blijven. Anders is dit geen goed idee. Als we over de grens gaan, ligt het risico dan bij de gemeente?

College: Er is sprake van een gesloten cirkel. Het schoolbestuur moet het met het bedrag doen dat is afgesproken, waarbij er rekening wordt gehouden met een indexeringssystematiek. Bij tegenvallers betekent dit dat dit invloed heeft op de mate waarin plannen kunnen worden gerealiseerd en de keuzes die hierin worden gemaakt voor de komende vijftien jaar. Dat betekent dan dus dat getemporiseerd moet worden. Het college benadrukt dat innovatief financieren niet moet worden verward met speculeren.

GroenLinks: Waarom wordt bij het terugleveren van grond aan de gemeente gerekend met 75%. En wat gebeurt er bij meevallers; vloeit dit dan terug naar onderwijshuisvesting? Wat was de bedoeling van het innovatiebudget en wat heeft het voor gevolg dat dit budget komt te vervallen?

College: Voor het innovatiebudget is 1 aanvraag gedaan; verder is daar geen gebruik van gemaakt. Met de aanvrager is dit in goed overleg gegaan.

Dhr. Van Gessel licht toe dat hij de aanvrager is geweest. Het was bedoeld voor een project om de buitenwereld meer met het onderwijs te verbinden. Het is jammer dat dit niet door kan gaan, maar in het grotere geheel moeten keuzes gemaakt worden.

College: Met betrekking tot teruglevering van gronden is gezocht naar een eenvoudige systematiek. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Er is gekozen voor een vergoeding van 75%, omdat Grondzaken de grond ook weer geschikt moet maken voor verkoop. Daarom worden kosten ook ten laste van dit budget gebracht.

ChristenUnie: Vraagt om verduidelijking; de gemeente blijft toch economisch eigenaar van de grond?

College: Als een school grond koopt wordt dit vanuit onderwijshuisvesting gefinancierd. Als deze teruggeleverd wordt, wordt hier weer een vergoeding voor ontvangen. Als er een gebouw op de grond staat, gaat de grond mee over naar het schoolbestuur. Wordt daar niet langer gebruik van gemaakt, dan heeft de gemeente hier een –economisch- claimrecht op.

Burgerbelang: Benieuwd hoe de relatie is met de omliggende gemeenten. Is hier sprake van concurrentie tussen scholen? Waar komt de 9 ton die geboekt staat voor het Flamco terrein vandaan? Waarom is de huur voor de vrije school apart gehouden en waarom staat er voor 2019 een bedrag van € 267.000,-?

Dhr. Appel: Concurrentie speelt niet voor het primair onderwijs. Dit is heel lokaal georganiseerd.

Dhr. Van Gessel: Voor het voortgezet onderwijs is wat meer beweging tussen gemeenten, maar die is niet zo groot. De afstanden zijn toch relatief groot.

College: Het gaat om een inschatting van de aankoopkosten voor de grond, gebaseerd op € 130, - per m2. Het daadwerkelijk benodigde bedrag wordt later bepaald.

De huur van de vrije school betreft een correctie op bedragen die niet eerder in de begroting stonden.

D66: Wil een duidelijke uitspraak van het college bij wie het risico ligt voor overschrijdingen van de cirkel.

College: Dit blijft binnen een gesloten cirkel. Dit gaat niet naar de algemene reserve. De gemeente krijgt geld van het rijk. Dit geld en de risicio’s daarbij zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Uitwerking aanvullende maatregelen Participatie / minimabeleid (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan het College.

Volgens het College is het onderwerp al eerder behandeld en door het aannemen van het amendement zijn al een aantal zaken in gang gezet. Er wordt gekeken hoe het vorm gegeven moet worden in samenwerking met het adviesorgaan sociaal domein, en het specifieke budget. Wij proberen ook een helder beeld te krijgen om welke mensen het precies gaat, om het goed te monitoren. Het kinderpakket voeren we gewoon op. Bij de stukken treft u de brief van de BASD (Brede Adviesraad Sociaal Domein) en de reactie van het college.

D66 dankt het College voor het voorstel. Het geeft een mooi overzicht hoe Zutphen zich onderscheidt van de regiogemeentes. Wij hebben een aantal vragen ter informatie:

- Een aantal punten gingen over specifieke begeleidingsregelingen, gaan deze bezuinigingen door?
- Peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op toeslag. Wij schrokken ervan dat we teruggaan naar 2 dagdelen, alleen vanwege de kosten. Maar kan er een oplossing om deze doelgroep de uren opvang te bieden, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze noodzakelijk zijn?
- Is het gevolg van de bezuiniging niet dat we elders meer geld moeten uitgeven?
- U schrijft over rapportages: maar dat zijn vooral rapportages over de bezuiniging, maar hoe staat het met de monitoring van het sociaal domein?

Burgerbelang vraagt waarom er geen vermogenstoets is verbonden aan het kindpakket.

De VVD wil graag weten hoeveel grip het College heeft op de stichting Leergeld.

De PvdA heeft zorg over de kinderopvang voor kinderen met een sociaal-medische indicatie. Zij wil graag weten of er een hardheidsclausule is voor schrijnende gevallen, om erger te voorkomen.

Het SP wil van het College weten of bekend is wat de effecten zijn van het beleid in de praktijk. Leidt dit bijv. niet tot een explosieve groei van de schuldhulpverlening. Zij wil weten hoe de afschaffing van de Meedoen en Jeugdregelingen en de start van het kinderpakket in september gaat verlopen. Kunnen mensen nog een beroep doen op de oude regelingen?

Het CDA vraagt aandacht voor communicatie over de wijzigingen. Naast de schriftelijke en online communicatie wil zij graag persoonlijke uitleg en ondersteuning.

De ChristenUnie vindt de brief aan de adviesraad duidelijk, maar vraagt zich af of we problemen binnen "ons eigen vierkant" proberen op te lossen terwijl het om grotere maatschappelijke problemen gaat. Is het bijv. geen optie om te onderzoeken wat het effect zou zijn van een vermindering met 10% van het aantal sociale huurwoningen? De PvdA reageert hierop met een wedervraag: in hoeveel jaar denkt de ChristenUnie dat dit effect gaat opleveren? De reactie van de ChristenUnie is dat het om een lange termijn effect gaat, en dat hierbij ook samenwerking met omliggende gemeentes moet worden gezocht.

GroenLinks wil graag weten wat de gevolgen zijn voor mensen die nu dagbesteding krijgen, wat betreft het eigen risico.

De Stadspartij benadrukt een evenwichtige aanpak, en vindt het belangrijk dat alle groepen bereikt worden.

Het College reageert allereerst op de suggestie van de ChristenUnie voor een vermindering van het aantal sociale huurwoningen en stelt dat we aan een krachtiger Zutphen werken dat een betere afspiegeling van de economische verhoudingen in Nederlandse samenleving. Zij voelt niet voor een onderzoek omdat het weinig productief is. We moeten ervoor zorgen vergelijkbaar te worden met andere gemeentes.

De ambtelijk ondersteuner geeft een toelichting wat betreft de ingangsdatum: dat is 1 januari 2020 voor de nieuwe regelingen.

Het College heeft een goede relatie met de stichting Leergeld, en vindt de kennis heel waardevol en leerzaam. De dagbesteding is onderzoek naar de uitwerking van maatregelingen wat betreft eigen risico en de collectieve verzekeringen.

De SP vraagt hoe de korting met 640 euro gaat uitpakken voor alleenstaande ouders. Het College antwoordt dat dit per geval zal verschillen. We gaan de situatie gelijktrekken met andere gemeentes waarbij we specifieke groepen proberen te ontzien.

Het College geeft aan dat de mensen vanuit Toegang en Perspectief ook een rol hebben in de ondersteuning bij de communicatie van deze maatregelen.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen over het voorstel van het college betreffende de vervolgaanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

Stadspartij vindt het een helder stuk en heeft er verder geen opmerkingen meer over.

GroenLinks geeft ook aan dat het een duidelijke aanpak is en verzoekt het college er mee aan de slag te gaan. De partij vraagt zich wel af of de voorgestelde aanpak wel kostendekkend is. Het kan niet zo zijn dat de gemeente erop toe gaat leggen, terwijl de burger de grond wel of niet bewust illegaal in gebruik heeft. Tevens wil de partij weten of de grond niet verkocht wordt als het onderdeel uitmaakt van de gemeentelijk groenstructuur of een ecologische zone

Het college geeft aan dat bij controle op het snippergroen al getoetst wordt of het in een ecologisch waardevol gebied ligt. Als de raad dit expliciet in beeld wil hebben zal zij daarvoor eventueel een amendement kunnen aanvragen.

Het college vermeldt dat er nu éénmalig extra kosten worden gemaakt om de ongelijke situatie in het snippergroen gelijk te trekken. Als die situatie is bereikt val het beheer van het snipper groen weer binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeente en worden er geen extra kosten meer gemaakt.

Het CDA geeft aan dat het volgens haar beter is om snippergroen wat niet te verkopen is, te gaan verhuren wat een geldstroom zou kunnen genereren. De uitvoering daarvan zou door Tribuut kunnen worden verricht.

Het college geeft aan het onderwerp verhuur in het voorstel is uitgewerkt. Daarnaast brengt het verhuren ook weer extra kosten met zich mee omdat dat meestal een bewerkelijk proces is.

Het SP wil weten of er bij het inpikken van een stukje grond <10 m2 niet betaald hoeft te worden. Tevens wil zij weten hoe omgegaan wordt met huurders die ook oneigenlijk groen in gebruik hebben. Klopt de gemeente dan bij de woningbouwvereniging aan of gaan de huurders daarvoor direct betalen.

Het college gaat in overleg met de woningbouwvereniging om een regeling op te stellen hoe om te gaan met gemeentelijke groen bij een huurwoning.

Burgerbelang merkt op dat er een minimum bedraagt van € 1.000,--in het voorstel staat. De vraagprijs is € 80,--/m2 Dus bij aankoop van 10 m2, als het minimaal aan te kopen oppervlakte snippergroen geldt een minumum bedrag van € 1.000,- Dat worden dan dure m2 prijzen. Hoe zit dat precies.  

Het college geeft aan dat zij zo gauw niet het antwoord op deze vraag weet en zal via een mailbericht deze vraag beantwoorden.

Burgerbelang vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het project kostendekkend is. Het gaat hier immers om gemeenschapsgeld wat wordt ingezet om te corrigeren wat burgers wel of niet bewust fout hebben gedaan. Wat vindt het college ervan om de vraagprijs voor het snippergroen naar een m2 prijs van € 120,--omhoog te laten gaan.

Het college geeft aan dat de gehanteerde m2 prijs gebaseerd is op een kostendekkende prijs. Dit is een eerlijke prijs die éénmalig wordt aangeboden. Mochten men daar geen gebruik van willen maken dat moet de gemeente handhaven een gaan de kosten alsnog omhoog. Het is echter de bedoeling om er gezamenlijk uit te komen. Als we het goed doen gaan er veel mensen tot aankoop over en gaat de kostprijs omlaag. Mogelijk houdt de gemeente dan zelfs geld over.

D66 merkt op dat bij verkoop de onderhoudskosten per m2 snippergroen voor de gemeente ook omlaag gaan. Is dat meegenomen in de kosten berekeningen.

Het college merkt op dat we er nu ook geen kosten aan hebben omdat we het niet onderhouden. Het college vermeldt verder dat uit de pilot in de Zuidwijken bleek dat de verkoopprijs daar te laag was en dat die bijgesteld is. Er is daarna gekozen voor een vrij op naam principe zodat het snippergroen in bulk kon worden aangeleverd en de overdrachtskosten omlaag konden. Het tarief kon daardoor redelijk laag gehouden worden.

D66 vindt de verhuuroptie geen slecht idee omdat dat geen ingewikkelde procedure is en dus ook niet duur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de verhuurprijs bij te stellen.

Het college blijft erbij dat het verhuren meer geld gaat kosten. Als er steeds kleine stukjes grond verhuurd worden, blijft de gemeente daar (beheer)kosten overmaken wat relatief duur is. Bij verkoop worden er geen kosten meer door de gemeente gemaakt en dat is altijd goedkoper.

PvdA is blij met de all-in prijs en wil dat de pilot uitgerold wordt naar heel Zutphen. De partij wil weten hoe de handhaving straks wordt gedaan. Er zijn immers nu al een tekort aan handhavers.

Het college merkt op dat nu eerst het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt voordat de claims op het snippergroen gaan verjaren. Hiervoor wordt extra capaciteit in gezet. Van belang is daarbij dat de bewoners door de duidelijke houding van de gemeente weten waar ze aan toe zijn en dat de gemeente niet meer met zich laat sollen. De verwachting is dat na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, de handhaving met minder en met eigen personeel gedaan kan worden.

VVD zegt tevreden te zijn met het voorstel en heeft veder geen opmerkingen.

CDA geeft aan dat zij personen kent die niet mee wilden werken aan de koop of huur van het snippergroen waarna de gemeente niets meer van zich liet horen.

Het college geeft aan dat als mensen snippergroen oneigenlijk in gebruik hebben en ze weigeren daarvoor te betalen dan zal er handhavend worden opgetreden en komt er alsnog uiteindelijk tot een hogere uitkering.

Burgerbelang geeft aan dat bij 50 (10 %) van alle gevallen sprake is van oneigenlijk gebruik van snippergroen waarbij men niet tot aankopen over wil gaan. De partij wil weten bij hoeveel van die 50 gevallen het gaat om percelen met een maximale oppervlakte snippergroen van 150 m2.

Het college meldt dat die gevallen met 150 m2 wel in beeld zijn en dat daar op gehandhaafd wordt. Echter meestal gaat het om kleinere stukken grond. Echter met de bewoners die grotere stukken oneigenlijk in gebruik hebben wordt duidelijk het gesprek aan gegaan.

D66 merk ten slotte nog op dat zij het een goed stuk vindt waaruit blijkt dat de gemeente niet meer met zich laat sollen.

De voorzitter vraagt de raadsleden of voorstel voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Voorstel van stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof voor besteding van de investeringsbijdrage, beschikbaar gesteld door de raad voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud (02-12-2019)

Datum 02-12-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom.

ChristenUnie We zijn niet tegen en zullen voor stemmen, omdat we inzien dat het geld nodig is voor de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen. Onze instemming is echter niet bedoeld om daarna gedwongen te worden in een traject waar er geen weg terug meer is als het gaat om handhaving van de Hanzehof in de huidige vorm.

College Het budget is in 2016 door de raad beschikbaar gesteld voor het noodzakelijk onderhoud voor de komende 5 jaar. In dit voorliggende voorstel wordt de besteding daarvan bepaald door het college en dit besluit is al door het college genomen. De instemming waar de CU op doelt is dus al in 2016 door de raad gegeven.

In het bestedingsplan is een afweging gemaakt tussen de noodzakelijke uitgave en wat is slim om te investeren zonder de toekomst al duidelijk te hebben.

CDA Heeft de Hanzehof genoeg eigen middelen om de 173.000 euro voor projectkosten te betalen die de gemeente heeft gemaakt?

D66 Het verbaast ons dat er extra fte wordt gevraagd op een aanvraag uit het onderhoudsbudget? We zijn blij met de reactie van het college daarop.

Pvda vraagt aan D66 of die vraag ook gesteld is aan iemand van de Hanzehof? D66 antwoordt dit niet gedaan te hebben omdat dit niet relevant is.

BewustZW: In hoeverre is het onderhoud achterstallig? Heeft dit te maken met risico’s en veiligheid of niet en zo nee, welk deel van het bedrag dan niet? Er wordt ook een onderdeel bedrijfsvoering en facilitair enz. genoemd. Er komen geen antwoorden op de vragen als de bedrijfsvoering niet op orde is. Als er ook een deel voor andere zaken is dan voor verbetering van de veiligheid, dan hier graag duidelijkheid over.

D66 naast veiligheid en Arbo is in het stuk ook gesproken over aanpak van verloedering, heeft u met dit laatste punt ook problemen?

BewustZW antwoordt ook probleem te hebben met de aanpak van verloedering uit dit budget, zeker in het licht van de bezuinigingen.

VVD dit besluit is al in 2016 genomen, u zat al in de raad. Heeft u toen voor of tegen dit besluit voor onderhoud van de Hanzehof gestemd?

BewustZW heeft dat niet scherp maar gezien de lange periode tussen de beschikbaarstelling van het budget in 2016 en de uiteindelijke effectuering daarvan nu, zijn de vragen gerechtvaardigd.

Burgerbelang Is dit geld ingezet om de afkoopsom van de voormalige directrice te betalen? Als dit het geval is dan vind ik dit zeer zorgelijk.

VVD Wat bedoelt u met de inzet van dit geld? Bedoelt u dat het geld dat nu wordt uitgegeven is gebruikt om de afkoopsom te betalen?

Burgerbelang: ja dat bedoel ik.

PvdA De huidige stukken zijn een toelichting op wat er gaat gebeuren. Uit de stukken blijkt ook dat een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd nu van het budget wordt afgetrokken, terwijl de gemeente hier opdracht toe gaf. Dit bevreemdt ons, verder kunnen we instemmen met de stukken.

VVD Het voorstel zoals het er nu ligt is van het college en wij gaan er dus niet meer over. Blij dat in de stukken gezegd wordt dat er een duidelijke onderbouwing van de te maken kosten moet komen. De afkoopsom van de directeur moet linksom of rechtsom betaald worden. Dat de 2,5 fte niet uit dit budget komt is goed, daar dit geld daarvoor niet was bedoeld.

Burgerbelang Is het eens dat de afkoopsom hoe dan ook betaald moet worden maar de betaling van de afkoopsom had de Hanzehof zelf moeten oplossen, omdat dit een arbeidsrechtelijk geschil is. Het geld dat de raad in 2016 beschikbaar heeft gesteld is voor onderhoud van een gebouw.

VVD Nu wordt voor de afkoopsom gezocht in de budgetten die er al zijn en is er geen extra geld nodig.

Burgerbelang geeft aan dat de afkoopsom hoe dan ook niet uit dit potje betaald had mogen worden. Dit geld is alleen voor onderhoud.

GroenLinks Op de jaarrekening 2019 is 900.00 euro bestemd voor achterstallig onderhoud geactiveerd. Zodat er een afschrijvingstermijn ontstond van 30 jaar. Van die 900.000 euro is nu een gedeelte gebruikt. Wat gebeurt er met het verschil tussen wat er nu uitgegeven wordt (geactiveerd) en niet geactiveerde deel?

College Graag wil ik de achtergrond van dit voorstel nog even schetsen. In 2016 is gekozen voor een noodscenario. De Hanzehof had het toen ook financieel niet makkelijk. Toen al gezien dat er veel onderhoud nodig was en dat dit niet allemaal uit de reserve groot onderhoud bekostigd kon worden.

Een noodscenario waarbij we in ieder geval 5 jaar vooruit moesten kunnen en daarna zou er een goed plan voor de toekomst liggen. Het budget is het minimum dat nodig was.

Natuurlijk moet het grootste deel van dit budget naar onderhoud, maar in de tussentijd zijn er ook nogal wat onvoorziene zaken bijgekomen, die ook geregeld moesten worden. Het plan voor de toekomst is niet alleen uit de ambtelijke capaciteit gehaald, hiervoor is ook een projectleider voor aangesteld. Deze kosten hadden ook als extra kosten aangemerkt kunnen worden maar er is voor gekozen dit uit het budget dat al voor de Hanzehof beschikbaar was hier ook voor aan te wenden.

Als het gaat om onderhoud dan is er door zowel deskundigen van de gemeente alsook van de Hanzehof gekeken naar wat is er nu echt noodzakelijk, wat moet er nu echt gebeuren en dan gaat het niet alleen om veiligheid maar ook om functionaliteit. Want de Hanzehof moet wel kunnen blijven draaien, dat was het uitgangspunt.

In het stuk ziet u ook dat er een bedrag nodig was voor de vertrekkende directeur en alles wat daarbij kwam kijken. Hier waren ook twee mogelijkheden, of we zoeken er apart dekking voor om dit te bekostigen of we bekijken het in het totaal, wat is nodig om de Hanzehof draaiende te houden.

Burgerbelang Is het een overweging geweest om het te laten klappen, de Hanzehof failliet te laten gaan?

College Wat meespeelt is dat er hier een rechtelijk geschil onderligt. Het laten klappen had een oplossing niet dichterbij gebracht.

Het is nooit de bedoeling geweest om extra personeel aan te stellen uit het budget. Ook voor de nog resterende deel van het bedrag moet een voorstel komen om het te kunnen besteden. Dit is overigens nog maar een heel klein deel.

PvdA Het deel wat nog over is, is dat genoeg om het mogelijk noodzakelijke deel voor het opknappen van de buitensociëteit te bekostigen of moet dit nog uitgewerkt worden? Er zit wel wat druk achter.

College zegt dat dit nog een afweging is en dat we dezelfde uitgangspunten voor het gebruik hanteren als we ook bij de rest van het bestedingsplan hebben gedaan.

BewustZW merkt op dat hij het college heeft horen zeggen dat zij het geld heeft aangewend en besteed. Hij wil er voor pleiten dit zo in het vervolg niet meer te doen. De raad moet eerst zeggenschap hebben. Bijzonder dat er in 2016 iets is besloten en dat we nu in 2019 op tafel krijgen dat het is uitgevoerd maar dat er toch nog ruimte inzit.

College Oproep van BewustZW vooral aan de raad zelf gericht moet worden, het college voert het raadsbesluit uit. Wij hebben uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 2016 waarin staat opgesteld dat de raad besluit te bestemmen en het college besluit over de besteding daarvan.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 02-12-2019

Behandeld in