Pagina delen

Forumverslag 02-12-2013

Presentatie concept gedoogbeleid Bronsbergen (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van dit Forum is een presentatie over het concept gedoogbeleid Bronsbergen. Het beleid is opgesteld ter uitvoering van de door de raad op 1 juli 2013 aangenomen motie ‘Gedoogbesluit Park Bronsbergen’.

De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het College.

Het College geeft aan dat het doel van de presentatie vanavond is om het Forum te informeren over het concept gedoogbeleid voor Bronsbergen. Middels deze presentatie wil het College toetsen of het beleid in lijn ligt met de motie van de raad. Het vaststellen van het gedoogbeleid is een bevoegdheid van het College. Een andere optie is dat het gedoogbeleid wordt vastgesteld door de raad. Dit is voor het College het moment om te ‘proeven’ wat het Forum belangrijk vindt. Het College vindt dit belangrijk omdat het over een politiek gevoelig besluit gaat. Het op 1 januari 2014 vastgesteld hebben van het gedoogbeleid lukt niet helemaal. Om toch tijd te winnen lopen de presentatie vanavond en de ter inzage legging parallel.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor het geven van de presentatie. De presentatie is bijgevoegd.

De Forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan het College. De Forumvoorzitter verzoekt de Forumleden zich in eerste instantie te beperken tot maximaal twee vragen.

De PvdA dankt het College voor de heldere presentatie. De PvdA heeft begrepen dat de motie uit ging van gedogen op pand terwijl het concept gedoogbeleid uitgaat van gedogen op persoon. De PvdA vraagt wat dit precies inhoudt? Verder constateert de PvdA dat er geen garantie is dat bewoners een gedoogbeschikking gaan aanvragen. Heeft het College zicht op wat de Vereniging van Eigenaars hierin kan betekenen?

Burgerbelang ziet twee beleidsregels en vraagt zich af hoe deze twee beleidsregels zich tot elkaar verhouden? Ten tweede vraagt Burgerbelang wat de provincie vindt van de voorgestelde dubbelregistratie in de BAG. Is er geen risico dat deze woningen alsnog worden meegeteld met het woningbouwcontingent?

ChristenUnie vraagt zich af of het voorgestelde gedoogbeleid handhaving makkelijker maakt. De ChristenUnie wijst daarbij op de handhaving op illegale bouwwerken op het park. Verder is de ChristenUnie benieuwd naar de consequenties vanuit het Rijk en de provincie op het gedoogbeleid.

D66 vraagt of het eindpunt herbestemmen is of iets anders? Verder vraagt D66 wat de minimale looptijd is van een bestemmingsplan.

GroenLinks vraagt zich af wat de provincie vindt van de voorgestelde constructie. Waarom is de provincie niet om advies gevraagd voordat het concept gedoogbeleid ter inzage werd gelegd? Door het verouderde bestemmingsplan mist de gemeente al € 30.000,- aan leges. Wat gaat dit beleid de gemeente nog meer kosten?

De vragen van het CDA zijn reeds gesteld.

De Stadspartij vraagt wie in de toekomst de kosten van een eventuele herinrichting van het gebied moet betalen?

De SP constateert dat de regeling tijdelijke bewoning is ingetrokken. Met dit voorstel is deze regeling eigenlijk weer terug. Klopt dit?

De VVD dankt het College voor de duidelijke stukken en de heldere presentatie. De VVD is blij dat we op dit punt zijn gekomen. Helaas is het park niet herbestemd maar desondanks is de VVD blij met deze stappen. De VVD wil weten wat onder dit beleid onder handhaven wordt verstaan en wat wordt bedoeld met snelheid in de besluitvorming. Waar zit deze snelheid in.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de PvdA aan dat er gedoogd wordt op persoon in plaats van op pand vanwege de wettelijke regeling die persoonsgebonden is. Door de gedoogbeschikking ook persoonsgebonden te houden blijft de gemeente dichterbij het oorspronkelijke doel en dichterbij de wet. Ook maakt dit dat het totaalbeeld mogelijk beter inzichtelijk is.

Het College heeft gesproken met de Vereniging van Eigenaars om ervoor te zorgen dat de beschikking door bewoners ook wordt aangevraagd. De VVE heeft zijn bereidheid uitgesproken.

GroenLinks vraagt of de gemeente gaat handhaven als er geen gedoogbeschikking wordt aanvraagt?

Het College geeft aan dat het voorstel niet uitgaat van handhaving op dit punt. Ook niet als er geen gedoogbeschikking wordt aangevraagd. Voor wat betreft de illegale bebouwing wordt er wel gehandhaafd. Maar dat staat hier deels los van.

Het College geeft in antwoord op de vraag van Burgerbelang aan dat er twee regelingen zijn. Eén regeling is voor die bewoners die vóór 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning woonden. Zij kunnen een omgevingsvergunning aanvragen zonder termijn van vijf jaar. Het gedogen stopt dat pas bij verkoop van de woning of bij overlijden. De andere regeling is bedoeld voor bewoners die na 31 oktober 2013 in hun recreatiewoning zijn gaan wonen. Daarvoor geldt de gedoogbeschikking voor de periode van vijf jaar.

Burgerbelang vraagt of voor bewoners die er al voor 2003 er woonden een permanente vergunning wordt gegeven?

Het College geeft aan dat dit correct is.

Het College geeft in antwoord op diverse vragen van het Forum aan dat het concept gedoogbeleid ter inzage wordt gelegd en dat ook aan de provincie wordt gevraagd om hierop te reageren. Daaruit moet blijken wat de provincie vindt van deze constructie. Formeel is het ook geen bevoegdheid van de provincie. Grootste risico is dat de provincie toch vindt dat de woningen moeten worden meegenomen in het woningbouwcontingent. Daarom is ook de dubbelregistratie van belang. Hiermee kan de gemeente aantonen dat er feitelijk niets is veranderd.

De ChristenUnie vraagt of de invloed van de provincie is beperkt tot de woningbouw of dat de invloed van de provincie breder is. Kan de provincie ook aangeven dat het beleid niet doorgevoerd kan worden?

Het College geeft aan dat de provincie een reactie kan geven. Bij eventuele consequenties van een eventuele reactie van de provincie komt het College bij de raad terug om deze consequenties te bespreken.

GroenLinks vraagt of het College de mogelijkheid tot dubbelregistratie ook wordt voorgelegd aan de provincie?

Het College geeft aan dat niet (nog) niet is gebeurd. De provincie kan reageren op het concept beleid.

Burgerbelang vraagt of er voorbeelden bekend zijn van andere gemeenten die werken met dubbelregistratie.

Het College kent geen andere voorbeelden. De tip komt uit het handboek van het Kadaster.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de VVD aan dat het uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk te maken door te stoppen met handhaving. Daarom ook gedogen.

Het College geeft aan dat het de verwachting is dat het Rijk dit beleid als een lokale aangelegenheid ziet. Er is een risico dat de gemeente op de vingers wordt getikt. Eventuele consequenties hiervan worden door het College met de raad besproken.

Het College geeft in antwoord op de vraag van D66 aan dat het eindpunt herbestemmen onzeker is. Een motie daarover is ook niet in stemming gebracht. Het voorgestelde gedoogbeleid gaat over de komende vijf jaar. Daarna moet verder worden gekeken, wel met het oogpunt op herbestemmen.

Het College geeft in antwoord op de vraag van GroenLinks aan dat de kosten voor het opstellen en uitvoeren van het beleid zijn gedekt. Verder zijn er aan dit beleid geen kosten verbonden.

De PvdA vraagt of het klopt dat het niet kunnen heffen van leges ook geldt voor alle bedrijven in de buurt?

Het College geeft aan dat dit alleen geldt voor de recreatiewoningen op park Bronsbergen.

Burgerbelang vraagt of er niet onder een ander post om een vergoeding kan worden gevraagd?

Het College geeft aan dat daarvoor geen grond is en dat dit ook niet wordt voorgesteld.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de Stadspartij aan dat de kosten bij daadwerkelijke legalisatie door herbestemmen nu niet aan de orde zijn. In de toekomst moet naar deze kosten worden gekeken. Uitgangspunt wel is dat deze kosten voor de eigenaren van de recreatiewoningen zijn maar dit is nu niet aan de orde.

Het College geeft in antwoord op de vraag van de VVD aan dat de versnelling zit in het vaststellen van het beleid. De procedure om het beleid vast te stellen door het College is sneller dan vaststellen van het beleid door de raad.

GroenLinks constateert dat het oude beleid moet worden ingetrokken voordat er nieuw beleid van kracht wordt. Klopt dit?

Het College geeft aan dat dit apart en parallel kan lopen. Overigens gaat de versnelling feitelijk om één maand.

D66 geeft aan dat één vraag van D66 nog niet beantwoord is. Is het opstellen van een bestemmingsplan voor minder dan 10 jaar ook mogelijk?

Het College geeft aan dat dit kan.

D66 doet de suggestie om een bestemmingsplan van vijf jaar op te stellen zodat het wel mogelijk is om leges te heffen.

Het College geeft aan dat bij een bestemmingsplan van vijf jaar je ook te maken krijgt met overgangsrecht en eventuele handhaving die daaruit voortvloeit. Herbestemmen is nu niet de weg die gekozen is.

Burgerbelang geeft aan dat de evaluatie pas over vijf jaar in de raad is. Burgerbelang zou het wel fijn vinden dat er tussentijds een terugkoppeling komt. Vooral als er iets mogelijk is.

Het College geeft aan dat bij eventuele mogelijkheden, ook binnen de termijn van vijf jaar, het College terugkomt bij de raad om hierover te praten.

GroenLinks geeft aan dat volgens provinciaal beleid de helft van de recreatiewoningen bewoont moet zijn wil de provincie meewerken aan herbestemming.

De VVD constateert dat GroenLinks zich verschuild achter de provincie. De VVD is benieuwd wat de mening van het College op dit punt is.

GroenLinks geeft aan slechts de vraag te stellen of het gedoogbeleid niet op voorhand in strijd is met hogere bepalingen.

Het College geeft aan dat het nu niet gaat over herbestemmen maar over gedogen. Mede door de gedoogbeschikkingen ontstaat er een zo goed mogelijk beeld over de bewoning van het park.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het geven van een korte laatste reactie op het concept gedoogbeleid Bronsbergen.

De PvdA is blij met het stuk. Dit geeft duidelijkheid aan de bewoners. De PvdA hoopt op herbestemming in de toekomst.

Burgerbelang sluit zich hierbij aan. Het vaststellen van het beleid kan aan het College worden overgelaten om de snelheid er in te houden.

De ChristenUnie is benieuwd naar de reactie van de provincie en het Rijk en is bij voorbaat positief over het gedoogbeleid.

D66 geeft aan af te wachten.

GroenLinks geeft aan niet achter het gedoogbeleid te staan.

Het CDA is blij met het voorstel en wil dat het beleid door het College wordt vastgesteld.

De Stadspartij geeft aan nooit voorstander te zijn geweest van park Bronsbergen maar is wel blij dat er nu een oplossing komt.

De SP is blij met de duidelijkheid maar had liever een volledige legalisering gezien.

De VVD is blij met het voorstel van het College. De volledigheid van het beleid stemt de VVD tot tevredenheid. De vraag of het beleid vastgesteld kan worden door de raad of door het College wil de VVD meenemen naar de fractie.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Nooit meer aanbesteden in de thuiszorg (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter introduceert de motie ‘Nooit meer aanbesteden in de Thuiszorg’ ingediend door de SP. Hij biedt achtereenvolgens de insprekers, de heer Bennink, mevrouw Worm en mevrouw Bastein, de gelegenheid het woord te nemen (zie de bijlagen voor de inspreekreacties).

De SP vraagt hoeveel mevrouw Bastein in salaris achteruit is gegaan. Mevrouw Bastein licht toe dat zij van vijftien per uur gezakt is naar € 8,10 bruto per uur. Om financieel rond te kunnen komen, moet zij gemiddeld 27,5 uur werken. Mevrouw voegt toe dat zij 63 jaar oud is. Voorheen werkte ze twintig tot 22 uur per week.

De voorzitter nodigt de indiener uit om de motie toe te lichten.

SP stelt dat ondersteuning van ouderen en kwetsbare groepen tot doel heeft dat zij zelfstandig thuis te wonen en te kunnen blijven participeren in de samenleving. In slechts 48 maanden tijd heeft de tweevoudige aanbesteding gezorgd voor het ontwortelen van prille samenwerkings- en zorgrelaties. Hij pleit ervoor om als - door Den Haag bezuinigde – Gemeente te kijken waar bezuinigen kunnen worden gerealiseerd zonder onmiddellijk te verschralen en schrappen wat grote maatschappelijke onrust veroorzaakt. Hij stelt dat het mogelijk is in gezamenlijk overleg te onderzoeken wat gehandhaafd kan worden en waar reële bezuinigingen te realiseren zijn. De meerderheid van de gemeenten in de Stedendriehoek hebben dit het afgelopen jaar bewezen. Bonsai lijkt als bezuinigingsmethode pragmatischer en beter te werken dan domweg lopende contracten te beëindigen en opnieuw aan te besteden aan de goedkoopste aanbieder. In het Zwartboek samengesteld door de SP kan worden gelezen wat de consequenties zijn geweest van dit heraanbestedingsbeleid. Hij benadrukt nogmaals dat in de praktijk is gebleken dat middels overleg en onderhandeling bezuinigingen op een betere manier kunnen worden gerealiseerd. De SP roept via deze motie op om nooit meer in de thuiszorg aan te besteden om de menselijke maat en de zorgzaamheid te conserveren.

GroenLinks heeft moeite met het dossier Thuiszorg. Er is ingestemd met een bezuiniging van vier ton op de Wmo, maar de uitvoering laat veel te wensen over. GroenLinks kan hier dan ook niet achter staan. GroenLinks ondersteunt de gedachtengang dat de bezuinigingen anders moeten worden gerealiseerd, maar vraagt zich af of dit alleen maar kan door nooit meer voor aanbesteding te kiezen. De fractie suggereert basisvoorwaarden aan aanbestedingen te stellen, zoals het niet concurreren op arbeidsvoorwaarden en het respecteren van bestaande arbeidscontracten. Op die wijze kan meer worden bereikt. GroenLinks kan zich vinden in het gestelde doel.

De PvdA stelt dat zowel cliënten, als medewerkers zijn gebaat bij continuïteit. Spreker verwijst naar de verschillende manieren om de Thuiszorg te organiseren waaronder het één op één gunnen. Daarover is twee jaar geleden gesproken. Hij vraagt de wethouder om een toelichting op het ‘gunbeleid’ en tevens naar een toelichting op de ontvangen klachten naar aanleiding van het huidige beleid.

Het CDA is van mening dat medewerkers in de zorg niet te kort mag worden gedaan. Anderzijds is het aanbestedingsbeleid wettelijk geregeld en spreker verwijst naar artikel 160 van de Gemeentewet. Hij vraagt aan de wethouder of deze motie kan betekenen dat er opnieuw moet worden gekeken naar de Gemeentewet. De fractie beaamt dat de effecten die deze aanbesteding teweeg heeft gebracht vooraf onvoldoende zijn ingeschat.

De ChristenUnie informeert bij de wethouder naar het beleid inzake van omliggende gemeenten.

De Stadspartij spreekt zijn waardering uit voor de Thuiszorg. Hij vraagt de wethouder naar de mogelijkheden voor Europese aanbestedingen en wil graag weten of andere criteria kunnen worden ontwikkeld om een waarborg in te bouwen, opdat aanbestedingen eerlijk en sociaal verantwoord plaatsvinden.

Burgerbelang stelt dat de aandacht voor dit onderwerp terecht is. De fractie sluit zich aan bij de reactie van GroenLinks en voegt hier aan toe dat nooit meer aanbesteden wellicht niet reëel is. Spreker informeert naar de aanbestedingscriteria.

Het college spreekt begrip uit voor de zorgen van cliënten en werknemers. De wetgeving bepaalt dat de gemeenten bedragen boven de twee ton Europees moeten aanbesteden en – rekening houdend met deze verplichting – de gedachte van ‘nooit meer aanbesteden’ niet haalbaar is. Spreker proeft de behoefte aan meer communicatie en samenspraak. In het vorige traject heeft hij toegezegd aanbestedingen in het vervolg mondeling te gaan bespreken voor een optimale betrokkenheid en om ruimte te creëren voor inspraak. In deze zin lijkt voorliggende motie hem overbodig. Voorts is de motie ook niet mogelijk. Het signaal is echter begrepen.

In februari/maart volgt het algemene beleidskader Sociaal Domein, dat momenteel op onderdelen wordt uitgewerkt. Spreker nodigt de Raad uit om voorliggend onderwerp dan opnieuw ter sprake te brengen. Vanuit het College zal actief worden gekeken naar dit onderwerp.

Het CDA vraagt of sturing mogelijk is, daar waar het gaat om de CAO’s. Spreker vraagt of dat een zaak is tussen werkgever en werknemer.

Het college licht toe dat de gemeente Zutphen heeft gekozen voor Europees 2A aanbestedingsbeleid. Het is wel mogelijk voorwaarden te verwoorden, maar een gemeente kan zich niet bemoeien met arbeidsvoorwaarden.

De voorzitter vraagt de indiener van de motie om een reactie.

De SP stelt dat als andere gemeenten het kennelijk kunnen, dit ook voor de gemeente Zutphen wettelijk mogelijk moet zijn.

Het college licht toe dat dit een misvatting is. Andere gemeenten zijn ook verplicht aan te besteden, maar de vorm varieert. Wat dit betreft kan een keuze worden gemaakt.

De SP vraagt de wethouder te reageren op de vraag om niet meer te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Het college stelt dat de Raad dit bepaalt.

GroenLinks vraagt of de SP bereid is de motie zodanig aan te passen dat bereikt wordt, dat er niet op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd kan worden en dat bestaande arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd.

De SP bevestigt de bereidheid van de fractie.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende behandeld is en deze over twee weken in de Raad besproken kan worden.

De SP zal de motie aanpassen en opnieuw aanbieden aan de Raad.

De PvdA informeert naar de planning van het overleg tussen de Raad en de wethouder.

Het college licht toe dat dit weer ter sprake zal komen bij het volgende aanbestedingstraject.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 19.30 uur.

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Notitie onderwijsbeleid gemeente Zutphen - Stappen naar de toekomst (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
S.R. van Galen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
Burgerbelang
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze vergadering is een voortzetting van het forum van 4 november, want toen waren er veel vragen die vanwege de vergadertijd niet beantwoord konden worden. Als het goed is, heeft iedereen op de website de memo kunnen zien met antwoorden op de vragen die 1) vanuit het presidium zijn gesteld, 2) tijdens het forum van 4 november zijn gesteld en 3) daarna schriftelijk zijn binnengekomen. De voorzitter stelt voor om de vragen in deze volgorde te behandelen.

De PvdA heeft een vraag over vraag 7: over hoe de regierol eruit ziet en dat we meer faciliterend zijn geworden. Volgens de PvdA zouden we meer de regierol neer moeten zetten. De visie is teveel op faciliteren gericht, het college zou meer mogen uitstralen: daar staan we voor. Kan het college flexibel kijken naar de regierol?

Het college spreekt uit dat wij voor een breed aanbod staan, daarvoor is er overleg met het onderwijs. Zij heeft de wil uitgesproken samen te willen werken aan het behoud van VMBO tot gymnasium.

De PvdA vraagt het college toch meer out of the box te denken. Kan het college openstaan voor oplossingen die door het voortgezet onderwijs worden aangedragen?

Het college geeft aan in overleg te zijn met de scholen, maar zij heeft nog geen stuk gezien. Wel is er een intentieovereenkomst. Daarmee is duidelijk hoe het in de toekomst gaat en kan gaan, zoals bij krimp.

Het CDA verwijst naar de nota waarin staat dat er aandacht is voor scholen, maar dat zij te weinig overleg krijgen. Hoe ziet het college dit?

Het college laat dit over aan de scholen, er is regelmatig overleg met de scholen.

De VVD vindt de insteek van de doordecentralisatie, waarbij de gemeentelijke taak voor de huisvesting van scholen zich uitsluitend beperkt tot nieuwbouw/uitbreiding van scholen, te weinig. Zij mist een stukje betrokkenheid bij het college. De VVD wil graag van het college weten dat we goed op de hoogte zijn.

Het college antwoordt dat we goed op de hoogte zijn en monitoren.

De Stadspartij heeft de indruk dat er alleen afzonderlijke gesprekken zijn geweest met de scholen, klopt dat? Het lijkt hem beter de scholen samen te spreken.

Het college geeft aan dat zij niet afzonderlijk met scholen praat, maar met alle schoolbesturen.

Volgens GroenLinks lijkt een proactieve houding voor de gemeente van belang, door vanaf de eerste fase aan te sluiten, want de gemeente heeft ook een belang bij gebouwontwikkelingen.

D66 wil weten hoe soepel het college omgaat met het pakken van de regierol als blijkt dat de scholen het niet zelf oppakken.

De ChristenUnie is bang dat, nu de gemeente geen wettelijke mogelijkheden heeft om te sturen en we nu geen beleid hebben, we niet voorbereid zijn als de scholen het niet goed oppakken. Dan zouden we toch de regie moeten hebben, zeker bij leegstaande panden.

Het college geeft aan dat de leegstand nog niet zoveel speelt, dat gaat niet zo snel. Het probleem is meer dat bij PO/VO scholen per leerling worden betaald. We merken dat de klassen groter worden en er meer ontslagen vallen om de krimp op te vangen. Dit heeft in eerste instantie niet met gebouwen te maken. De gemeente is inhoudelijk niet aan zet wat betreft de schakeringen in onderwijsvormen. Dit is aan het onderwijsveld zelf. We zeggen wel dat een breed aanbod moet blijven bestaan.

De ChristenUnie is nog niet tevreden met het antwoord dat de krimp wel meevalt. Als lokalen leeg staan, moeten we dan ingrijpen?

De PvdA wil wel in kaart hebben hoeveel lege lokalen er de komende tien jaar kunnen komen. Hier zouden we in een apart forum over kunnen nadenken.

Het college geeft aan hier proactief in te zijn, zoals bij de fusieschool De Fontein, waarbij de PO school Welgelegen naar het Isendoorn is gegaan, en Baudartius dat gebruik maakt van leegstand in het Stedelijk en een voormalige PO schoolgebouw. We zijn er al voortdurend mee bezig. Een tijdje geleden hebben we het in het forum over krimp gehad. Het CDA heeft toen gevraagd om cijfers over leerlingenkrimp. Het college is altijd bereid om hier aan mee te werken.

Het CDA heeft ook in dat betreffende forum gevraagd naar mogelijkheden bij leegstand. De heer T. Venneman heeft toen gezegd dat er ook mogelijkheden zijn voor niet-schoolgerelateerde invulling.

D66 vraagt of het basisonderwijs samen in overleg is.

Het college weet dat twee schoolbesturen overleg hebben over samenwerking en dat 1 schoolbestuur regionaal overleg heeft over samenwerking.

De PvdA stelt dat het juist om gebouwen van de gemeente gaat. Het kan goed zijn om na te denken over wat je met leegstand doet.

D66 pleit er voor dat de scholen zelf om tafel gaan.

GroenLinks twijfelt of scholen er zelf uitkomen. Elke school zou bijvoorbeeld wel een gymnasium willen zijn. Zij ziet graag een iets meer proactieve rol van het college.

Het CDA uit haar zorgen over de kwetsbaarheid van het VMBO. We zien nu al dat er geschoven wordt met licenties om stromingen overeind te houden. Wat doet de gemeente hierin om creatief over haar eigen grenzen heen te kijken? In hoeverre is de gemeente bereid mee te denken met creatieve oplossingen?

Het college heeft meegewerkt aan een regionaal spreidingsplan. De schoolbesturen VO hebben met elkaar een intentieverklaring getekend om er samen uit te komen en te waken voor concurrentiestrijd. Het is vooral een Rijkstaak, maar waar mogelijk is het college bereid mee te werken.

De VVD vraagt zich af of de raad niet van de schooldirecties zouden moeten willen horen wat de plannen zijn en wat op de lange termijn nodig is.

Het college weet zeker dat dit komt.

GroenLinks vraagt zich af of het ook goed gaat, omdat scholen nog steeds denken vanuit een concurrentiemodel.

De PvdA vraagt het college in overweging te nemen dat als partners vinden dat er te weinig overleg is, daaraan iets te doen.

Het college zegt regelmatig overleg te voeren met de schoolbesturen en als zij extra overleg willen, dat dat dan kan.

De SP vraagt of er ondersteuning mogelijk is als de kinderopvang niet als commerciële activiteit wordt gezien.

Het college geeft aan een wettelijke verplichting te hebben inzake kinderopvang, de VVE plekken. Daarvoor is budget en dat wordt hiervoor zoveel mogelijk ingezet.

De VVD heeft een vraag over paragraaf 5.2 c van de notitie onderwijsbeleid, over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij heeft nog weinig over het CJG gehoord, welke plek neemt het CJG in?

Het college legt uit dat het CJG een samenwerking van een aantal organisaties is. We zijn nu druk het CJG 4 kracht uit te rollen. Dit betekent ambulante hulp bieden zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg vooraf. Zij denkt dat het goed is om dit in een ander forum eens toe te lichten.

De VVD stelt een vraag over het onderwijs zorgcentrum (OZC) in relatie tot CJG4Kracht.

Het college geeft aan dat Apeldoorn hiermee gestart is en dat de provincie de voorwaarde heeft gesteld dat dit wordt uitgerold over de andere gemeenten.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan licht toe: Het CJG 4 kracht vindt zijn basis in het door Apeldoorn ontwikkelde model CJG4Kracht waarbij de opdracht is om de vrijwillige ambulante hulp aan huis voor gezinnen zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG. In Zutphen is gezegd dat als we dat model overnemen, het onderwijs erbij betrokken zal worden. We kiezen voor de systematiek van het OZC waarbinnen al langer door hulpverleningsinstellingen wordt samengewerkt. Het aanpakken van problemen van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs door korte interventies is zo uniek in Zutphen dat we gezegd hebben dit te willen uitbreiden naar het primair onderwijs en naar niet onderwijs gerelateerde jeugd. We starten daarom met een pilot voor alle scholen voor primair onderwijs in het Waterkwartier. We proberen ook de zorgvragen van niet-onderwijs gerelateerde jeugd met hetzelfde CJG4kracht concept te kunnen beantwoorden. Over een half jaar evalueren we de pilot: heeft het gebracht wat we beoogden en kunnen we dit uitrollen over de gehele gemeente? In principe beogen we de probleemsituaties met preventie te voorkomen en als dat niet lukt, de jeugdhulp zodanig te organiseren dat het accent op preventie ligt en er minder beroep wordt gedaan op zwaardere zorg, waardoor het na 2015 ook betaalbaar kan blijven.

De VVD geeft aan dat het OZC zeven jaar lang ervaring heeft. Wat betekent dit als je het OZC onder de koepel van het CJG brengt, terwijl die deze ervaring nog niet kan bijbenen?

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan geeft aan dat het CJG een netwerkorganisatie is waarbinnen verschillende instellingen zich verbonden hebben om goed op elkaar afgestemd hulp te verlenen. Het is niet zozeer een overkoepelend orgaan dat als een nieuwe werkgever zal optreden. Iedere medewerker blijft in dienst van zijn eigen werkgever. Daarover zijn afspraken vastgelegd.

De VVD vindt dat paragraaf 5.2 c van de notitie beslist enige nuance behoeft. Zij is benieuwd waar we over een half jaar staan.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan wijst erop dat de tekst in de notitie alweer aanpassing vergt, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan.

De PvdA vraagt of zij deze informatie al hadden kunnen hebben.

De informatie over de drie transities verloopt via het Transitiebureau Sociaal Domein. Afgelopen zaterdag was er een informatieronde voor de raden van Lochem en Zutphen.

De VVD concludeert dat we niet in kwaliteit achterop lopen, maar voorop lopen.

De PvdA vraagt of er nagedacht is over de relatie tussen de functie van het OZC (in de pilot voor CJG4Kracht) en de ontwikkeling van de sociale wijkteams.

Het college antwoordt dat daarover afspraken zijn gemaakt tussen Perspectief en het OZC.

De ChristenUnie benoemt dat de stuurgroep Jeugd nog niet goed werkt, wat is de rol van de gemeente om dit beter te laten werken?

Het college geeft aan dat de stuurgroep Jeugd goed werkt, maar dat de terugkoppeling met de achtervang niet altijd goed is. Dit is aan de stuurgroep leden. Zij kan dit alleen benoemen richting de stuurgroep en er binnen de stuurgroep aandacht voor te vragen.

De ambtelijk ondersteuner P. Kraan vult aan dat het ook met het thema te maken heeft. Het zijn met name strategische en tactische zaken. Het zijn constructieve overleggen, maar het Onderwijsveld heeft behoefte aan een specifiek onderwijsoverleg met de gemeente. Als het bijvoorbeeld puur om huisvesting gaat, dan kun je dat moeilijk in de stuurgroep bespreken, omdat niet elk stuurgroep lid hiervoor interesse heeft. Daarom is er nu voor gekozen de agenda van het OOGO te splitsen in twee onderdelen: 1) de wettelijk verplichte overlegthema’s en 2) een algemeen overleg over onderwijszaken. Hij denkt dat dit tegemoet komt aan de bezwaren van het Onderwijs.

De voorzitter concludeert dat er geen andere vragen meer zijn en dat:

1) een gesprek met de onderwijsbesturen VO wenselijk is;

2) er behoefte is aan meer informatie over het CJG in relatie tot het OZC en de transities;

3) er behoefte is aan het in beeld brengen van de relatie tussen krimp en huisvesting in de komende tien jaar.

De voorzitter stelt voor dat de raadsleden deze drie punten voor kunnen leggen aan hun fractie en dat de fractievoorzitters dit dan in kunnen brengen bij het presidium.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda bestaat uit drie stukken, waaronder een informerend stuk waar de Raad om heeft gevraagd. Voordat aan deze punten wordt begonnen, krijgt mevrouw Ten Velde gelegenheid om in te spreken (zie bijlage voor de inspreekreactie).

GroenLinks stelt dat de 75 procent rijksbijdrage weliswaar proportioneel is, maar financieel ligt er dan toch nog wel een onoverkomelijke blokkade. Met regelmaat wordt gesproken over de bijdrage van aanwonende bewoners. De fractie informeert bij de inspreker naar een eventuele bereidheid om op die wijze de financiering rond te krijgen.

Mevrouw Ten Velde antwoordt dat het Comité bezig is met de rondetafelconferentie en het oprichten van een stichting die kan bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling. Daar wil men ook financiële middelen voor beschikbaar stellen. Aan de andere kant is het een feit dat huiseigenaren reeds onroerende zaakbelasting betalen. Tot dusver is bij de berekening van de onroerende zaakbelasting geen rekening gehouden met het feit, dat de woningen onder hoogspanningsleidingen zijn gelegen.

De VVD stelt dat mevrouw Ten Velde geen verslag heeft ontvangen van de bijeenkomst van 5 november jl. in Utrecht. De fractie vraagt of zij wel verslag heeft gedaan aan het College van haar gesprekken met TenneT.

Mevrouw Ten Velde geeft aan, dat zij hiervan verslag heeft gedaan in een regulier overleg, waarin zij heeft aangegeven dat TenneT op korte termijn in staat is om nader onderzoek te doen. In de geschetste fasering van acht stappen zijn de eerste twee stappen nagenoeg onmiddellijk mogelijk, zowel door TenneT als door het College. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Kosten zijn pas aan de orde bij afspraken over de uitwerking van een voorkeurstracé.

De voorzitter wijst er op dat het Memo van het College extra informatie verschaft. Uiteindelijk gaat het om de beide oordeelsvormende stukken, zijnde de motie en het initiatiefvoorstel.

 

Het College geeft aan dat contact bestaat tussen de Gemeente en TenneT. Via e-mail heeft TenneT aangegeven dat bij een oriënterend gesprek ook een quick scan ter sprake zal komen. Deze scan van mogelijkheden, wensen en knelpunten zal zowel bij TenneT – op hun kosten – worden uitgevoerd als bij de Gemeente. De gemeentelijke kosten van een dergelijke scan zijn beperkt.

In een andere notitie van TenneT, inzake de situatie van de brandweer, is aangegeven, dat na toetsing is gebleken dat het protocol, dat door de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wordt gebruikt geen essentiële verschillen, maar slechts minimale verschillen bevat in vergelijking met het landelijk geldende protocol.

De Gemeente heeft de bijeenkomst van 5 november jl. bijgewoond. Op aangeven van het Ministerie is er geen verslaglegging gedaan. De presentatie is vertrouwelijk aangereikt. Het College kan de presentatie wel vertrouwelijk aan de Raad ter inzage voorleggen, maar kan deze niet publiek maken. In de verkenning is echter niets anders te lezen dan het Ministerie heeft verwoord.

D66 stelt dat er onder de bewoners grote zorgen bestaan over de risico’s van elektromagnetische straling, risico’s bij brand in de omgeving van de lijnen en de draadbreuk. Deze zorg bestaat landelijk en vormt voor de Rijksoverheid aanleiding om gelden beschikbaar te stellen voor het ondergronds brengen van bovengrondse lijnen. Hierbij wordt een kostenverdeling van 75 procent versus 25 procent gehanteerd. Als de genoemde 25 procent voor rekening van de Gemeente zou worden genomen, resulteert dit in een voorlopige globale kostenpost van 2,9 miljoen Euro. De Rijksregeling is gebaseerd op het voorzorgbeginsel. De nu voorliggende maatregelen kunnen op de sympathie van D66 rekenen. Als er bij burgers zorg leven, is het een taak van de overheid om binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden deze zorg weg te nemen.

Spreker schetst de bestaande zorgpunten bij de betreffende bewoners:

  • Gezondheid - Een aantal onderzoeken heeft inderdaad aangetoond, dat in de buurt van hoogspanningslijnen binnen het bekende stralingsniveau het percentage patiëntjes met kinderleukemie hoger is. De diverse onderzoeken geven geen eensluidend beeld. Het causaal verband tussen straling en leukemie is niet expliciet aangetoond.
  • De vraag is dan ook of het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen daadwerkelijk een oplossing biedt voor dit gezondheidsprobleem. Met het ondergronds brengen van leidingen neemt het stralingsniveau van deze leidingen immers niet af. Spreker verwijst naar een informatiebrochure van het Kennisplatform RIVM (2009).  Hierin wordt gesteld dat het elektromagnetisch veld nauwelijks door grond wordt afgeschermd. De kabels liggen normaal gesproken op 1,20 meter onder de grond. Hierdoor kan het magnetisch veld op een meter hoogte boven een ondergrondse kabel hoger zijn dan op een meter hoogte onder een bovengrondse hoogspanningsleiding. Dit probleem zou ondervangen kunnen worden door het ondergronds tracé verder van de bebouwing af te leggen dan de huidige ligging van de bovengrondse leidingen. De mogelijkheden hiervoor zouden bijvoorbeeld in het kader van de motie onderzocht kunnen worden, maar leveren mogelijk toch nog een langer tracé op dan het huidige en leiden daarmee ook tot hogere kosten. De vraag is of hiervoor een afdoende oplossing te bieden is, die past binnen de huidige Zutphense omstandigheden.
  • Brandbestrijding – De beperkingen bij brandbestrijding liggen vast in het protocol. Er mag niet worden geblust binnen een afstand van 25 meter en men mag niet in de richting van de leidingen spuiten. In Zutphen komt deze situatie voor aan het Spieker en aan de Timmermansingel. De oplossing die het protocol biedt, namelijk het afschakelen van de leidingen, geeft een volstrekt ongewenste situatie omdat dit te lang duurt. De brandweer heeft aangegeven dat ook op deze locaties binnen de richtlijn van het protocol kan worden geblust. Als dit al niet is vastgelegd, dan verdient het wellicht aanbeveling om specifiek voor deze locaties een locatiegebonden protocolonderdeel vast te stellen.
  • Kosten: De kosten zijn nu globaal berekend op 2,9 miljoen Euro. Deze kosten kunnen nauwelijks door de Gemeente worden opgebracht, tenzij grote offers uit andere budgetten worden gebracht. Tevens bestaat een aantal onzekere factoren, zoals de dertig procent marge. Een oplossing zou zijn dat de burgers zelf meebetalen. Dit zou een reële optie kunnen zijn als de waardestijging daarna opweegt tegen de bijdrage van de 400 woningen.
  • D66 is niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de maatregel van het ondergronds brengen van de leidingen en heeft grote moeite met de hiermee gemoeid zijnde kosten. De fractie neemt kennis van de ‘Verkenning’, maar kan zich niet vinden in het Initiatiefvoorstel. De fractie stemt in met voorliggende motie omdat deze tegemoet komt aan een breed levende zorg bij burgers. Uitvoering hiervan kan resulteren in een goede oplossing van het probleem en wellicht in een andere financieringswijze.

Burgerbelang is het gedeeltelijk met de inbreng van de voorgaande spreker eens, maar kennelijk is het ondergronds brengen van kabels iets anders dan duurzaamheid. Uiteraard komen hier veiligheidsaspecten bij kijken en is de Raad verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijke leefomgeving van de inwoners. Het is vreemd dat in de Raad is gevraagd - en is afgesproken met het College - om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Er ligt nu een ander document voor, dat niet de gevraagde inzichtelijkheid biedt. Het is bijzonder en vooral een grote teleurstelling, dat de provincie Gelderland geen geld beschikbaar stelt, terwijl de gemeente Apeldoorn voor hetzelfde doel wel anderhalf miljoen Euro heeft ontvangen. Het is ook opvallend dat de gemeente Zutphen niet bereid is om 25 procent van de totale kosten voor zijn rekening te nemen. De fractie hoopt dat de Raad hier wél voor kiest en verwijst naar de bijdrage aan het Broederenklooster. Wat de OZB betreft, zal de meerwaarde zeker meetellen bij de inkomsten. Het is ook bijzonder dat men de laatste jaren gezamenlijk miljoenen Euro’s voor duurzame energie heeft betaald, terwijl van de opbrengst van de NUON-gelden klaarblijkelijk niets is ingezet voor het ondergronds brengen van de leidingen. Het College mag de Raad oproepen om datgene te doen wat in zijn verantwoordelijkheid ligt. Het initiatiefvoorstel dient zo breed mogelijk - daar waar nodig - te worden aangepast en aan de Raad te worden voorgelegd.

De PvdA constateert dat de meeste partijen positief staan tegenover het wederom onder de aandacht brengen van het ondergronds brengen van de leidingen en het College de opdracht geven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar cofinanciering voor de resterende 25 procent financiering. Het College moet voorstellen doen om het nodige geld te vinden. De fractie is er van overtuigd dat de leidingen ondergronds gebracht moeten worden. Voordat een oordeel kan worden gevormd, dient eerst het onderzoek door TenneT naar het voorkeurstracé te zijn afgerond en moeten de exacte kosten duidelijk zijn.

De VVD stelt dat dit onderwerp actueel is geworden omdat vanuit rijksniveau wetgeving wordt voorbereidt die het mogelijk maakt om hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Rekening houdend met de status hiervan betekent dit in feite dat met nu bezig is met iets dat nog geen wetgeving is. De VVD wenst er voor te kiezen om de definitieve wetgeving af te wachten. TenneT heeft als uitvoerder wel initiatieven genomen. De inspanningen van nu leiden tot winst op de lange termijn. TenneT wacht op een gesprek met de Gemeente. De Verkenning Onderkabeling Hoogspanningslijnen geeft middels een stappenplan duidelijk aan wat er moet gebeuren. Deze volgorde moet men ook aanhouden, waarbij een haalbaarheidsstudie op de derde plaats komt. Zolang de betreffende wet nog niet is aangenomen, kan men alleen op de achtergrond hiermee bezig zijn. Dit is ook het standpunt van TenneT. De fractie adviseert eerst met TenneT in gesprek te gaan.

Het is discutabel dat de Provincie geen geld beschikbaar stelt. De VVD gaat er van uit dat de Provincie de verplichting heeft om iets te doen, aangezien er bij de aanleg van de hoogspanningslijnen geen sprake is geweest van een vergoeding aan de grondeigenaren door TenneT. De fractie neemt aan dat de Provincie eerst het verloop afwacht en op een later moment aansluit.

GroenLinks beoordeelt de Verkenning als een stapje in de goede richting. De genoemde 75 procent van het Rijk spreekt boekdelen. De fractie veronderstelt dat dan ook over nut en noodzaak is nagedacht. Deze kans moet men aangrijpen door de resterende 25 procent in te vullen. De Gemeente, het Comité en TenneT dienen een plan te maken en dit plan voor te leggen aan de Provincie. Ook bij Provinciale Staten bestaat wel degelijk draagvlak voor financiering in de situaties van Zutphen en Ede. De fractie legt echter ook de uitdaging bij het Comité neer om na te denken over een eigen bijdrage van bewoners. De mogelijkheid van planschade bestaat, maar er bestaat ook planwinst. Dit kan vertaald worden zodat dit een onderdeel wordt van het tekort van 25 procent

Het CDA heeft kennis genomen van de Verkenning. Rekening houdend met de overgang naar een participatiemaatschappij is de fractie ook benieuwd hoe de wethouder het contact met het Comité heeft ervaren. De zes overwegingen In het bijgevoegde memo ervaart de fractie als negatief en niet passend bij de uitgangspunten van het Collegeakkoord. De fractie vraagt waarom de overweging niet is meegenomen, dat 75 procent van de kosten door het Rijk wordt gedragen.

De fractie proeft een bepaalde discrepantie op het gebied van veiligheid. Het is de vraag hoe de diverse informatie moet worden gewogen. Wellicht is een hoorzitting zinvol, waarbij deskundigen vanuit diverse invalshoeken uitleg bieden. De fractie informeert naar de mening van de overige fracties wat dit betreft.

Het CDA verzoekt het College werk te maken van cofinanciering.

De Stadspartij was verbaasd toen werd gesteld dat TenneT verantwoordelijk was voor de aanleg van deze hoogspanningsleidingen “omdat deze destijds van een provinciaal energiebedrijf waren”. De fractie denkt dat het zinnig is om te kijken in hoeverre de bewoners/belanghebbenden via een soort crowd funding kunnen meedoen aan het genereren van de resterende 25 procent, zodat een en ander op een kortere termijn gerealiseerd kan worden en zodoende weer rust ontstaat.

Burgerbelang stelt dat de afgelopen jaren veel informatie is uitgewisseld, ook door deskundigen. Een hoorzitting met zeer specialistische uitleg staat te ver van de Raad en is niet verstandig. Met name het Ministerie heeft maatregelen afgekondigd om de kabels ondergronds te leggen. Daarmee wordt de discussie over het al dan niet ondergronds leggen verleden tijd.

Het College stelt, dat in het memo de feitelijkheden zijn aangegeven naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning. Het College legt deze verkenning aan de Raad voor ten behoeve van een gedachtewisseling. Een haalbaarheidsonderzoek vergt een flinke investering, die op enkele tienduizenden Euro’s wordt ingeschat. De Raad zou de bereidheid moeten hebben om een dergelijk bedrag te reserveren. Een exact bedrag is echter niet te noemen. De hele onderkabeling kost volgens TenneT € 800.000,= per kilometer, exclusief de kosten van de Gemeente. De eindafrekening geschiedt op basis van nacalculatie en is dus nooit tevoren duidelijk.

In de Verkenning is een stappenplan opgenomen. De vraag is of de Raad die stappen inderdaad wil zetten. De eerste stap is een formele melding van de Gemeente bij TenneT om de mogelijkheid van onderkabeling te onderzoeken. Herhaaldelijk is via moties de bereidheid tot deze stap kenbaar gemaakt. Met de Verkenning is – conform de opdracht van de Raad - datgene in beeld is gebracht waar de Raad over beslist, inclusief de kosten. De Raad kan nu besluiten deze stap te zetten.

Een melding leidt tot stap 2, zijnde een oriënterend overleg tussen de Gemeente en TenneT. Daarvoor zal TenneT een interne quick scan uitvoeren en verwacht ook een quick scan van de Gemeente. Ook hiervan is het benodigd budget niet helemaal in te schatten. Na het oriënterend overleg volgt een ‘go or no go’ moment. De quick scan van TenneT kost de Gemeente geen geld, maar de Gemeente moet hiertoe wel de nodige informatie aanleveren. Het is op voorhand niet bekend wat TenneT zal vragen. Daarom is het dus ook lastig aan te geven wat dit gaat kosten, maar dit zal in ieder geval lager uitvallen dan het haalbaarheidsonderzoek.

De Raad heeft herhaaldelijk aangegeven tot onderkabeling te willen overgaan. Daarbij is het financiële probleem ook aangegeven.

Tijdens de vorige raadsvergadering is de Strategische Agenda aangenomen in combinatie met een Meerjarenverkenning. Het College legt voorts een sluitende Meerjarenbegroting tot 2017 voor, waarin extra bezuinigingen zijn opgenomen. Tegelijkertijd vraagt de Raad om eerder genoemde stappen. Het College wijst de Raad er op dat dit zonder budget wel moet ‘wringen’.

Er bestaat een tekort van 3,5 miljoen Euro, hetgeen keuzes vraagt.

Burgerbelang stelt dat de Raad zich meerdere keren heeft uitgesproken om de gewenste stap naar onderkabeling te zetten. De gemeente Apeldoorn is hierin voorgegaan en kan wellicht informatie verstrekken over de kosten.

Het College verwijst naar pagina 4, waar de situatie in Apeldoorn wordt geschetst. Het College ervaart het Comité als uiterst positief. Het Comité maakt zich grote zorgen, maar wordt ook geconfronteerd met uitspraken vanuit rijksniveau en provinciaal niveau waarin de veiligheidsrisico’s worden ontkend. Dit leidt soms tot spanningen.

Het Comité heeft snel gereageerd op de concept-Verkenning.

De wetgeving is nog in ontwikkeling. Het duurt nog anderhalf jaar voordat de Wet zal worden aangenomen. Als de Raad voortgang wil maken, moet hiervoor budget worden vrijgemaakt. Het College kan niet voorzien of dit budget verloren gaat bij een ‘no go’ of dat de regeling totaal anders wordt. Dit hoeft voor de Raad geen bezwaar te zijn om hierover een besluit te nemen.

De VVD verwijst naar de motie. Hierin is gesteld dat het College een plan van aanpak moet voorleggen. De fractie heeft het gevoel dat het College de zaak teruglegt bij de Raad om vervolgens met een voorstel tot een budgetaanvraag te komen.

Het College bevestigt de gedachte van de VVD. Het primaat inzake het budget ligt immers bij de Raad en niet bij het College. Het College kan op dit moment wel een inschatting maken, maar het exacte bedrag is moeilijk aan te geven.

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de mogelijkheden van zelf-financiering.

Het College stelt dat de Provincie duidelijk heeft aangegeven dat er geen verzoek hoeft te worden ingediend. Dat betekent dat op andere manieren geld gezocht moet worden. Eén van de mogelijkheden is cofinanciering door de bewoners zelf. Met de WOZ-waarde is hiermee geen rekening gehouden. Het College kan zich voorstellen dat, als de bewoners aangeven hier niet meer te kunnen wonen, onderkabeling tot waardevermeerdering leidt.

Financiering is - gezien de taakstelling – nogal ingewikkeld.

Wat betreft de suggestie van een hoorzitting, heeft het College de ervaring, dat bij eerdere sessies deskundigen elkaar steeds tegenspraken. Het College heeft de bevindingen van de Provincie en het Rijk, waaruit blijkt dat er geen veiligheidsrisico is, in beeld gebracht. Er zijn echter altijd deskundigen die anders beweren. In feite zal de afweging afhankelijk zijn van de zwaarte die de Raad hecht aan de situatie van de inwoners, de hoogte van het benodigde budget dat men hiervoor vrij wil maken en de wijze waarop dit beschikbaar kan komen.

D66 vraagt aandacht voor het nut en de noodzaak van de maatregel. In de Verkenning is te lezen dat de magnetische straling bij het ondergronds brengen niet kleiner wordt. Als men daaraan voorbij gaat en verder gaat met de oplossing, biedt de Gemeente een schijnoplossing aan de bewoners. Een eventueel stralingsprobleem wordt met het ondergronds brengen niet opgelost en wellicht zelfs vergroot.

De PvdA stelt dat de fase van afwegingen op nut en noodzaak inmiddels is gepasseerd. Alle aspecten zijn met elkaar besproken. Het gaat over meer aspecten dan alleen straling. Nu moet men verder kijken naar de vormgeving.

D66 heeft de indruk dat er een zeer belangrijk aspect over het hoofd wordt gezien.

De PvdA stelt dat dit niet het geval is.

GroenLinks stelt dat nut en noodzaak zijn bewezen als het Rijk besluit in moeilijke tijden 75 procent beschikbaar te stellen, daarin gevoed door kennisinstituten als het RIVM. Het maakt een verschil als de kabels langs de Den Elterweg liggen of dat deze direct onder de woningen liggen.

 

Het College heeft eerder aangegeven dat het niet de intentie is om de bewijzen op een rijtje te zetten, maar dat ook de verontrusting van de bewoners meeweegt. Nut en noodzaak zijn in dit kader lastig te wegen.

Bovengrondse kabels stralen meer in de breedte uit en bij ondergrondse kabels blijkt juist boven de kabels een stralingspiek. Als gevolg daarvan kan de grond op die locatie nog heel beperkt worden benut. Het rapport geeft inderdaad aan dat er geen onveilige situatie bestaat, maar er bestaat wel grote verontrusting bij de bewoners in de betreffende wijk. Dit aspect moet meegewogen worden bij de beoordeling van het nut en de noodzaak.

De voorzitter geeft aan dat de motie oproept tot een plan van aanpak. Het initiatiefvoorstel gaat verder en roept onder andere op om nu reeds een miljoen Euro te reserveren.

D66 is geen voorstander van het initiatiefvoorstel. De fractie is van mening dat dit te ver gaat. De fractie kan zich wel vinden in de motie, omdat in het uitwerken hiervan de stralingsproblematiek wordt opgelost, het protocol van de brandweer een goede dekking voor de veiligheid biedt en ook de alternatieve financiering kan worden meegenomen.

 

De Stadspartij steunt de motie, zeker in het kader van het zoeken naar de medefinancierings. Het initiatiefvoorstel zal een te strak kader opleveren, waardoor een onmogelijkheid ontstaat.

Het CDA beoordeelt de motie positief en suggereert hieraan een oproep aan het College toe te voegen om te zoeken naar mogelijkheden om de eerste twee stappen te kunnen zetten. De fractie zal zich de komende twee weken oriënteren op een aangepaste tekst. Het is te lastig om een besluit te nemen over het initiatiefvoorstel. De fractie verzoekt dit voorstel aan te houden.

GroenLinks concludeert dat het Initiatiefvoorstel veel verder gaat, omdat het op reservering van gemeentelijke middelen is gericht. Zover is de fractie echter nog niet. De motie biedt aanknopingspunten om de eerste vier punten te scoren die in de Verkenning staan beschreven. Het betreft een eenmalige kostenpost die uit de reserve gefinancierd mag worden.

De VVD ondersteunt voorliggende motie. Het initiatiefvoorstel gaat een aantal stappen te ver. Wellicht kan men dit voorstel meenemen in de verdere opbouw in het haalbaarheidsonderzoek.

De PvdA sluit zich - wat de motie betreft - aan bij GroenLinks. Een voorwaarde is wel dat het College een bedrag bekend maakt. Het initiatiefvoorstel is inhoudelijk een goed voorstel, maar het direct reserveren van een bedrag lijkt prematuur wanneer niet bekend is over welk bedrag het hierbij zou moeten gaan.

Burgerbelang is blij met de ontvangen reacties. Het ziet er naar uit dat in de Raad een “tienpartijenmotie” ter tafel ligt. Wat het initiatiefvoorstel betreft, stelt de fractie voor de behandeling van de motie tijdens de raadsvergadering af te wachten. Het Het College dient de inbreng van vanavond mee te nemen en na te gaan welke stappen moeten worden gezet, vergezeld van een voorlopig kostenplaatje, waardoor de Raad in de komende maand in het kader van de bezuinigingen een afweging kan maken. De fractie stelt voor het initiatiefvoorstel aan te houden. Als de motie unaniem wordt ingediend en als zodanig vorm wordt gegeven, is het ook verstandig met tien partijen het initiatiefvoorstel bij te stellen, te bespreken en hier over te besluiten.

De ChristenUnie steunt de aangepaste motie. De fractie acht het een goede zaak wanneer het initiatiefvoorstel wordt aangehouden.

Het College verwacht ‘uit de voeten te kunnen’ met een aangepaste motie. Het bedrag kan nooit duidelijk worden aangegeven, omdat men van tevoren niet weet wat er precies zal gebeuren. De Raad kan wel een uitspraak doen over een bedrag bij benadering. Het bedrag van een miljoen Euro uit de NUON-gelden, waar in het initiatiefvoorstel over wordt gesproken, is er wel, maar dan moet er een herbestemming worden gezocht.

Burgerbelang waardeert dat het College meedenkt over het initiatiefvoorstel. Het is uitsluitend aan de Raad om te bepalen hoe men de NUON-gelden al dan niet inzet. Het initiatiefvoorstel vormt een voorzet voor een raadsvoorstel. Na al hetgeen vanavond is gezegd, de motie en de uitkomst van de memo over twee weken, zal worden bezien hoe een en ander past in de komende bezuinigingen en hoe men daar op verstandige wijze inhoud aan kan geven in het initiatiefvoorstel.

De voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor besluitvorming in de Raad, maar het initiatiefvoorstel nog niet.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

Deze motie is samen met het 'Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld' en het voorstel 'Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen' besproken in het Forum van 2 december 2013. Het verslag van deze gezamenlijke bespreking is te vinden bij het onderwerp Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen'.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

Dit voorstel is samen met de motie 'Hoogspanningsleiding ondergronds' en het voorstel 'Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen' besproken in het Forum van 2 december 2013. Het verslag van deze gezamenlijke bespreking is te vinden bij het onderwerp Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen'.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Regionaal Transitiearrangement (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinks
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

Tevens aanwezig:

Lijst Lilian: L.E. Steenvoort

De voorzitter heropent de vergadering van 18 november.

De VVD vraagt aandacht voor het aan elkaar verbinden van het verzoek om geschikt personeel in dienst te houden en de afspraak over het overnemen van personeel onder voorbehoud van geschiktheid. Zijn de huidige medewerkers toegerust op de nieuwe aanpak?

De PvdA vraagt hoe het precies zit met het woonplaatsbeginsel. Wanneer zijn de frictiekosten in beeld?

Burgerbelang vraagt of het college gebruik maakt van de ruimte om te overleggen met de raad, nu de regio is ingedeeld in de 2e categorie. Waar wordt nu aan gewerkt? Is het mogelijk in dit verband het besluit dat nu wordt gevraagd te splitsen in die zin dat de raad op een later tijdstip een besluit neemt over het reserveren van de budgetten.

De Christen Unie vraagt hoe het college gaat sturen indien risico’s zich manifesteren. Hoe wordt de raad daarbij betrokken anders dan door het verzoek om hogere budgetten?

Het CDA pleit ervoor goed te kijken welke hulpverleners worden ingezet en spoort aan de organisaties daarbij nauw te betrekken. Dat biedt grote kansen. Er is al heel wat bekend over de frictiekosten. Met name die voor huisvesting zijn hoog.

De Stadspartij vraagt wat er nog moet gebeuren om in de 1e categorie te komen.

De SP meent dat het van groot belang is te voorkomen dat de gemeente in de valkuil stapt van te goedkope zorg.

Lijst Lilian wijst erop dat jeugdpsychiatrie risicovol is. Er zijn signalen dat deze zorg blijft vallen onder de zorgverzekering. Hoe staat het college daar tegenover.

Het college antwoordt dat dit laatste aan de Tweede Kamer is. Het besluit daarover wordt afgewacht. Er wordt gekozen voor continuïteit van de zorg. De instellingen zijn bezig mensen te scholen voor de transitie. De nadruk ligt daarbij op preventieve zorg ter voorkoming van de noodzaak tot duurdere vormen van zorg. Het regionaal transitiebureau is bezig om te komen tot de 1e categorie. Het probeert risico’s vóór te zijn. Daarvoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen.

De Christen Unie verzoekt het college daarover meer concreet te zijn. Als gekozen wordt voor een gemeenschappelijke regeling staat de raad meteen op afstand.

Het college antwoordt dat nog niet zeker is welke organisatievorm gekozen wordt. Er is niet veel animo voor een gemeenschappelijke regeling. Risico’s worden zo goed als mogelijk ingeschat. Frictiekosten willen gemeenten niet betalen.

Het CDA snapt dat gemeenten de frictiekosten niet willen betalen. Het is de vraag wie dan wel?

Het college merkt op dat de VNG zich daarmee nadrukkelijk bemoeit.

De PvdA merkt op dat in het transitiearrangement ook mogelijkheden worden genoemd om de frictiekosten op te vangen, zoals goedkoop inkopen.

De VVD zegt dat, wanneer het lukt minder zware zorg te bewerkstelligen, de zorginstellingen aan de bel zullen trekken bij VNG en rijk. Het is goed dat het standpunt van gemeenten is, dat die kosten niet bij hen terecht moeten komen.

De Christen Unie is van oordeel dat er vele vervelende situaties zullen ontstaan. De gemeenten zullen dan aangesproken worden.

Het CDA vreest dat, indien instellingen omvallen, er geen organisaties zijn die het werk dan kunnen doen.

De VVD nuanceert dit. Er zijn relatief veel instellingen. Het gaat landelijk om een ander niveau van zorg. Instellingen zullen moeten transformeren.

Lijst Lilian vraagt naar de mening van het college over de jeugdpsychiatrie.

Het college zegt die mening niet te zullen geven. Het is aan de Tweede Kamer daarover een besluit te nemen. Het is de bedoeling zoveel als mogelijk eerstelijns hulpverlening in te zetten. De raad wordt onder meer door regionale bijeenkomsten, zoals afgelopen week in Twello, betrokken bij het beleid over de transitie.

Burgerbelang merkt op vragen te stellen aan het college, niet in een regionale bijeenkomst. Bovendien was die bijeenkomst laat aangekondigd. Zijn alle instellingen bij het college bekend? In Gelderland gaat het om 400 à 500. Om een goede afweging te maken moeten deze wel allemaal in beeld zijn.

Het college antwoordt dat het een regionaal transitiearrangement betreft. Daar passen regionale bijeenkomsten bij. Het regionaal bureau heeft alle instellingen in Gelderland in beeld. Zware gevallen worden regionaal geregeld. Het reserveren van het budget is nodig om het vertrouwen te geven dat die middelen ook daadwerkelijk voor dat doel worden ingezet. Het woonplaatsbeginsel is inderdaad lastig. De oorspronkelijke woonplaats is leidend. De gevolgen daarvan worden in kaart gebracht. Het is aan de instellingen om geschikt personeel in dienst te houden. Zij moeten de transitie aan kunnen.

De VVD meent dat juist daarom door gemeenten als opdrachtgever de link moet worden aangebracht tussen geschikt personeel in dienst houden en het overnemen ervan. Vier grote instellingen zijn in staat al dan niet gezamenlijk te zorgen voor een adequate opleiding.Van het projectbureau is in januari al een beleidsdocument te verwachten inclusief de mogelijke vormen van samenwerking. De meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling zouden regionaal georganiseerd moeten worden. Is dat nu landelijk?

Het college antwoordt dat die meldpunten waarschijnlijk op het niveau van de veiligheidsregio geregeld zullen worden.

Desgevraagd geven de fracties met uitzondering van Burgerbelang aan, dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad. De fractie van Burgerbelang zal dit in de pauze nog intern overleggen. (Alsnog akkoord met behandeling in de raad vanavond.)

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide (02-12-2013)

Datum 02-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens geeft hij de inspreekster mevrouw Vaandrager-Stoop het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspreekreactie biedt de voorzitter de fracties de gelegenheid tot vragen stellen aan de inspreekster.

Groen Links wil weten of de inspreekster verwacht dat de aanpassing van het bestemmingsplan verkeersveilig kan.

De inspreekster geeft te kennen dat zij verwacht dat dit niet kan. Veel zelfstandige woningen betekenen in haar optiek meer verkeer.

Burgerbelang vraagt namens wie de inspreekster spreekt.

Mevrouw Vaandrager-Stoop geeft aan te spreken namens de bewoners van de omgeving Deventerweg, Leeuweriklaan en de Weg naar Laren. Ze verwijst tevens naar de ingediende zienswijze d.d. 13 oktober 2013. Hier staan dertien indieners genoemd.

De PvdA wil weten of de inspreekster geen mogelijkheden ziet om de reparatie van het bestemmingsplan verkeersveilig te laten verlopen.

De inspreekster zegt dat er geen studie is gedaan naar de verkeersafwikkeling in de gewijzigde situatie.

De VVD merkt op dat de voornaamste zorg kennelijk de verkeerstoename is ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2005.


De inspreekster geeft aan dat dit juist is. Er is een verschil in het aantal verkeersbewegingen tussen jonge gezinnen en senioren.

De voorzitter bedankt de inspreekster voor haar bijdrage en  geeft het woord aan de fracties. 

Groen Links geeft aan de zorg van de bewoners te delen. Is de reparatie wel zo eenvoudig.

Het CDA vraagt zich eveneens af of de reparatie wel zo eenvoudig is . Indien het alleen een reparatie is: hoe wordt dan de verkeersveiligheid gerepareerd?

De Stadspartij vraagt hoeveel ruimte er is voor aanvullend onderzoek.

De SP deelt de zorgen van de bewoners over de verkeersveiligheid. Daarnaast wil de SP weten hoeveel sociale woningbouw er  in het plan zit.

De VVD wil weten of de verkeersveiligheid goed is onderzocht of dat indien dat niet is gebeurd er alsnog een onderzoek plaats vindt.

De PVDA wil eveneens weten hoe het zit met de verkeersveiligheid.

D66 vraagt waarom er geen onderzoek naar de verkeersveiligheid is uitgevoerd. 

De voorzitter geeft het College het woord om de vragen te beantwoorden.

Het College geeft aan dat er sprake is van een reparatie omdat er al een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan bleek dat de bouwplannen juridisch net niet helemaal overeenkwamen met het onderliggende bestemmingsplan. In het aantal woningen verandert niets. 

De ChristenUnie wil weten wat het verschil is tussen reparatie en wijziging van het bestemmingsplan.

Het College geeft aan dat het bij een reparatie gaat om een kleine technische aanpassing van het bestemmingsplan. Inhoudelijk verandert het niet.

De VVD wil weten of de doelgroep niet wijzigt met de reparatie.
Het college geeft aan dat de doelgroep nooit wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. 

De VVD wil weten waarom de ontwikkelaar dan een reparatie  wilde . Valt dan niet te verwachten dat er nu een andere doelgroep komt te wonen.

Het College geeft aan dat dit niet het geval is. Zowel het gerepareerde plan als het bestemmingsplan uit 2005 zijn op het zelfde onderliggende plan gebaseerd.

De PvdA wil weten waarom er dan gerepareerd moet worden. 

Het College geeft aan dat de ontwikkelaar de grond niet hoeft af te nemen als er juridische onzekerheid bestaat over de bouwplannen ten opzichte van het  bestemmingsplan. 

D66 wil van het College weten of het de reparatie tot meer verkeersdruk leidt. 

Volgens het College is daar geen sprake van. Er is gekeken naar soort en aantallen woningen. De situatie is vergelijkbaar met  die van 2005.

De PvdA merkt op dat er kennelijk alleen  juridische redenen zijn voor de reparatie en dat inhoudelijk de verschillen niet zo groot zijn. 

Burgerbelang wil graag een reactie van het College over het volgens de inspreekster toenemen van de verkeersdruk in het geval het voorstel tot  reparatie door de Raad wordt goedgekeurd. 

Het College meldt dat de verkeerstroom een aandachtspunt is maar dat dit voldoende geregeld is.

Burgerbelang vraagt of er met de bewoners gekeken is naar de verkeersveiligheidsaspecten.

Het College zegt dat dit niet gebeurd is. Wellicht is dit zinvol als de ontwikkelingsplannen in een verder stadium zijn. 

Burgerbelang vraagt om de burgers niet te laat bij het plan te betrekken zodat eventuele problemen tijdig opgelost kunnen worden. 

De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de burgers pas in een later stadium zinvol is. Pas als men daadwerkelijk weet wat er gaat gebeuren. Is het College bereid een onderzoek naar de verkeersveiligheid uit te voeren?

Groen Links is van mening dat het wellicht beter is om een uitspraak van de Raad van State over de reparatie  af te wachten.

Het CDA denkt dat het wellicht wenselijk is om te kijken in hoeverre bewoners en scholen behoefte hebben aan informatie en inspraak.

Het College geeft aan dat de reparatie voldoende onderbouwt is de basis is dezelfde als die van het bestemmingsplan. Overleg me de bewoners is volgens het College pas zinvol als het plan meer vorm krijgt.

De VVD vraagt of de gemeente er ook van overtuigd is dat het slechts om een reparatie gaat en niet om een grote koerswijziging.

In het bestemmingsplan is nimmer vastgelegd dat sprake zou zijn van seniorenwoningen. Er staan alleen gebruiks- en bouwmogelijkheden in. 

Het CDA wil wel een sterkere opstelling om de verkeersveiligheid te repareren. Er komt hoe dan ook meer verkeer.

Hert college geeft aan dat dat juist is, ook het in 2005 onherroepelijk geworden bestemmingsplan ging men daar van uit. Volgens de cijfers waar men toen vanuit ging  zou de uitbreiding veilig kunnen. Een veilige verkeersafwikkeling is ook voor het College een aandachtspunt maar dit is niet het moment om in te gaan op alle details. 

De VVD vraagt of het onderzoeksrapport uit 2005 ter beschikking van de Raad kan komen. 

Burgerbelang slwuil dit ook en vraag bovendien of het College breid is met de burgers in gesprek te gaan. 

Groen Links vraag om het onderzoek in ieder geval te actualiseren omdat het al uit 2005 dateert. 

De SP zegt geen antwoord te hebben gekregen over het aandeel sociale woningen.

 Het College geeft aan het antwoord niet paraat te hebben en komt er op terug. 

Daarnaast geeft het College toe het onderzoek door te sturen inclusief een memo van het College over de actuele situatie en of men wel of niet van mening is of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende besproken is en dat het rijp is voor behandeling in de Raad. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad