Pagina delen

Forumverslag 02-11-2015

Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016 (02-11-2015)

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters en E. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham en R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff en L. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In de vergadering van heden wordt de discussie vervolgd over de Strategische Agenda en de programmabegroting; het eerste deel van deze discussie heeft op 12 oktober plaatsgevonden. Twee gespreksonderwerpen zijn doorgeschoven naar de vergadering van heden, zijnde de rol van de gemeente en de zorg.

Voorts is tussentijds een amendement van Burgerbelang ontvangen. Ook dit amendement wordt in de discussie opgenomen.

De VVD constateert dat een groot deel van het gemeentelijk budget naar verbonden partijen gaat. Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeente steeds meer een netwerkspeler is geworden. College en Raad hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. De vraag is hoe je voeling houdt met de uitvoering door verbonden partijen zodat sturing naar gewenste resultaten mogelijk blijft.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over gemeenschappelijke regeling, GR, het Plein en hoopt op spoedige beantwoording.

Dankzij de nieuwe structuur wat betreft de belastingzaken kunnen de werkzaamheden scherper en meer efficiënt worden uitgevoerd. De VVD heeft de wens uitgesproken dat het college in 2016 meer PIOFACH-taken behandelt. Met name op het gebied van automatisering wil de VVD graag de voornemens van het College kennen, rekening houdend met het feit dat automatisering een van de grootste kostenposten in de begroting betreft. Voorts informeert de fractie naar de voorgenomen schaal: alleen met Lochem of in Stedendriehoekverband?

GroenLinks wijst op het voornemen om de ambtelijke formatie uit te breiden. Spreker verwijst - in aansluiting op de inbreng van de VVD - naar de veranderende rol van de gemeente. Deze rolverandering leidt er toe dat in de toekomst ambtenaren met een ander profiel nodig zijn dan de strikt inhoudelijke ambtenaren. GroenLinks steunt het voorstel dan ook op dit punt en adviseert om te kiezen voor generieke ambtenaren met (aan)sturende kwaliteiten.

Het CDA vraagt aandacht voor de wenselijkheid om de inwoners van de gemeente Zutphen te bereiken en bij de inhoud te betrekken. De vraag is hoe dit gerealiseerd moet worden.

Het College richt zich in diens beantwoording op de algemene bestuurlijke context. In navolging van het rapport ‘Sterk bestuur in Gelderland’ maakt het College onderscheid tussen de manier van samenwerken en het niveau van samenwerking, waarbij onderscheid kan worden tussen samenwerking op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Daarnaast is aan het samenwerken een specifiek doel verbonden en worden de belangen van meerdere partners in de samenwerkingsorganisatie gebundeld. Deze omstandigheid vraagt bereidheid om bij afwegingen breder te kijken dan het eigen belang. Bestuurlijk betekent dit, dat je enerzijds de ‘boodschapper’ vanuit de eigen organisatie bent, maar tegelijkertijd als bestuurder vanuit het gezamenlijk belang besluiten neemt en deze vervolgens uitlegt aan de eigen achterban.

In bepaalde samenwerkingsrelaties heeft de gemeente geen vrije keus tot aansluiting, maar deze vloeien voort uit een wettelijke verplichting om bepaalde taken samen met andere actoren te vervullen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio. De rol van de gemeente is ook afhankelijk van de wijze waarop zaken intern – binnen de eigen gemeente – zijn georganiseerd. In vervolg op de aanbevelingen van de heer Dijkstra heeft het college over dit onderwerp een tekst uitgewerkt over gemeentelijk functioneren in relatie tot meerdimensionale onderwerpen. Hierover zal een beeldvormende sessie plaatsvinden. Ook het betrekken van ‘de buitenwereld’ komt in dit kader aan de orde.

De burgemeester kan zich vinden in de opmerking van GroenLinks inzake ambtelijke competenties. Deze moet immers wel kunnen functioneren in het krachtenveld waarvan de gemeente deel uitmaakt.

Het College gaat in op de vraag inzake GR Het Plein. Gelijktijdig met het Forum inzake de strategische agenda vindt een ander Forum plaats over de samenvoeging van Het Plein en Delta. Daarbij komt ook de governancestructuur aan de orde. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld.

De verwachting dat de extra personeelsformatie met name zal worden ingevuld op het taakveld ‘Energie’ is niet juist. Energie is wel één van de beleidsterreinen waarop wordt bezien of méér van partijen in de samenleving kan worden gevraagd. In het verlengde hiervan wordt met netwerkpartners gesproken over de vraag hoe zij meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen. Zij zijn vaak beter in staat om de samenleving te betrekken. Zodoende kan meer slagkracht worden gegenereerd en is versnelling mogelijk in realisatie tot geformuleerde ambities.

Het College denkt dat extra inzet nodig is op het gebied van werk, jeugd en veiligheid en de economische agenda. De vormgeving van de extra inzet verschilt per beleidsterrein. Wel is het streven om nòg meer samen te werken met ‘de buitenwereld’ om zodoende tot een kwalitatief beter resultaat, maar vooral ook beter gedragen resultaat te komen.

Het College geeft aan dat continu – ook bij de buurgemeenten - wordt gezocht naar mogelijkheden tot automatisering van de PIOFACH-taken. Dit is dus doorlopend een aandachtspunt. Relevant is wel, dat op het gebied van automatisering eerder contracten zijn aangegaan en veranderingen daardoor niet altijd ad hoc mogelijk zijn. Voorts wordt gestreefd naar beperking van het aantal systemen binnen de organisatie. Dat geldt ook voor de buurgemeenten waarmee wordt samengewerkt of in de toekomst mogelijk zal worden samengewerkt.

 

Tweede termijn

GroenLinks verwijst naar pagina 8 van de Strategische Agenda, waar toegelicht wordt op welke wijze ambities en doelstellingen gerealiseerd gaan worden en de extra inzet die hiertoe nodig is. In de toelichting op genoemde pagina wordt ook over de milieu-agenda gesproken. De bedoeling is blijkbaar om generieke ambtenaren aan te stellen die de verschillende beleidsvelden kunnen ‘bedienen’. GroenLinks vindt dit een goede gedachte.

D66 vraagt waarom de PIOFACH-samenwerking zo moeilijk op gang komt. Dit wordt aangegeven in de Strategische Agenda. De fractie wil graag helder krijgen welke problemen zich hierbij voordoen.

Het College legt uit dat met name langlopende contractuele verplichtingen bij gemeenten een blokkade vormen. De looptijd van de bestaande contracten varieert. Daarnaast is sprake van veel diversiteit in systemen en moet bereidheid bestaan om voor iets nieuws te kiezen, dan wel een keuze voor een van de bestaande systemen te maken.

D66 meende dat in het kader van PIOFACH reeds gezamenlijk voor een nieuw systeem is gekozen.

Het College antwoordt dat vanaf 1 januari 2016 gebruik wordt gemaakt van één systeem onder de noemer Tribute Samenwerking. Ook het interne belastingsysteem is inmiddels overgezet en vanaf 2016 wordt volledig op één systeem gewerkt. PIOFACH omvat echter méér dan alleen de belastingen.

De SP realiseert zich dat het moeilijk is om de systemen op elkaar af te stemmen en tot één systeem te komen. De fractie hecht er aan om bij het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden als raad vroegtijdig betrokken te worden en sowieso regelmatig te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de PIOFACH samenwerking.

Het College erkent dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden inzake Tribute. Ook voor het College geldt dit als een leerproces. Ontwikkelingen aangaande samenwerking en detachering van personeel zullen worden gemeld. Op dit moment zijn er geen verhuizingen in beeld van medewerkers.

De Stadspartij meldt dat de fractie zeer tevreden is met het voorliggende stuk. Er zal een amendement volgen inzake de dekking van de extra formatie. De afschrijvingssystematiek wordt door het College ingezet voor de financiële meevallers. Er wordt echter een instrument gemist om eventuele tegenvallers op te vangen. Het argument dat heldere doelen worden gesteld, voegt weinig toe. Er mag van uitgegaan worden dat dit altijd gebeurt. De Stadspartij vraagt wat het College in 2016 gaat veranderen om te voorkomen dat er tegenvallers ontstaan.

Het College antwoordt dat het bewaken van inkomsten en uitgaven een continue proces is. Er wordt aan gewerkt om dit proces verder te verbeteren, zodat sneller sturingssignalen in beeld komen. Mochten er tegenvallers zijn, dan zal de raad hierover worden geïnformeerd en hierbij zal het College een maatregel voorstellen.

GroenLinks legt uit dat de vraag niet zozeer is gericht op het informatiemoment, maar op het voorkomen van tegenvallers teneinde begrotingsproblemen te voorkomen. Als de situatie zich eenmaal heeft voorgedaan, resteert voor de raad niets anders dan het oplossen van het ontstane probleem.

Het College legt uit dat eerst binnen de programma’s wordt bezien wat de bijsturingsmogelijkheden zijn. Als tegenvallers van dien aard zijn dat deze aan de raad moeten worden gemeld, wordt hiernaar gehandeld en zo nodig, krijgt de raad een voorstel voorgelegd om het ontstane probleem op te lossen. Afhankelijk van ontwikkelingen die zich voordoen en die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke financiën, zoals de ontvangst van een meicirculaire, zal hierover binnen het College en met de ambtelijke organisatie worden gesproken en kan de overlegfrequentie toenemen.

Het College memoreert zijn reactie vier weken geleden. Het College is enerzijds scherp op het voorkomen van financiële tegenvallers, maar mocht bij de jaarrekening blijken dat de realisatie niet helemaal aansluit op de begroting, dan biedt de reservepositie wel enige ruimte om een overschrijding op verantwoorde te kunnen opvangen. Als het de wens is om veel scherper op de begroting te sturen om dergelijke risico’s te voorkomen, dan ontstaat de uitdaging om op een aantal fronten in de begroting verdergaande bezuinigingen aan te geven. Zowel voor meevallers, als tegenvallers geldt dat deze niet altijd voorzien kunnen worden. De huidige balans van de reservepositie is zodanig dat hierin een verantwoord risico mogelijk is. Boekhoudkundig is het echter niet toegestaan om middelen uit de reserves voor de structurele begroting aan te wenden, maar bij het opmaken van de rekening mag wel op deze middelen worden teruggevallen.

D66 geeft aan dat je in de privé-situatie je uitgaven zo nodig bijstelt. Ze vraagt zich af of het niet verstandiger is om eerst het gemeentelijk huishoudboekje op orde te brengen.

Het College geeft aan dat het beeld niet correct is, dat het gemeentelijk huishoudboekje niet op orde zou zijn.

D66 stelt dat het wel een “greepuit de reserves” vraagt om het huishoudboekje sluitend te krijgen.

Het College repareert dat ook de reserves deel uitmaken van het huishoudboekje.

D66 vraagt om éérst te bezien om een financieel probleem zonder de reserves op te lossen.

Het CDA geeft aan dat zo nodig uit de reserves wordt geput met instemming van de raad. Bijvoorbeeld is dit nodig voor instandhouding van het Warnshuus. Hij vraagt zich af op welk moment dit voor D66 bezwaarlijk zou zijn.

De PvdA vraagt D66 waarvoor – naar mening van D66 - reserves zijn bedoeld.

D66 lijkt aanwending van reserves bezwaarlijk als voorbij wordt gegaan aan het treffen van maatregelen die kunnen voorkomen dat reserves worden aangesproken.

De PvdA vraagt aan D66 om een concreet voorstel voor te leggen.

D66 legt uit dat de fractie het een kernpunt acht om voor meerdere jaren over een evenwichtige begroting te kunnen beschikken. Er worden in de periode 2016-2019 tekorten opgebouwd tot twaalf miljoen euro. Deze bedragen worden vervolgens uit de reserves gehaald, waarmee de reserve snel daalt. Als de reserves hoog genoeg blijven, hoeft aanwending hiervan voor de uitvoering van beleid niet bezwaarlijk te zijn. Het huishoudboekje van de gemeente Zutphen toont echter door grote tekorten in de komende jaren.

De VVD stelt dat de begroting 2016 weliswaar een ‘doorkijkje’ naar 2019 biedt, maar het voorbarig is om op dit moment reeds te gaan spreken over de tekorten in 2019. Er is nog tijd om hierin bij te kunnen sturen. Het College heeft aangegeven dat er in 2016 bezuinigingsvoorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd teneinde grote tekorten te voorkomen en tegelijkertijd een verantwoord beleid te kunnen blijven voeren. De raad heeft besloten om de Wmo-reserve structureel in te zetten voor het te voeren beleid. Dit vloeit voort uit de constatering dat de Wmo-reserve op het moment van besluitvorming groter was dan nodig. Er moet echter wel ‘vinger aan de pols worden gehouden’. De VVD wil graag weten of deze structurele uitname in 2016 ook op dit moment nog verantwoord is en vraagt welke ontwikkeling er voor kan zorgen dat deze onttrekking niet hoeft plaats te vinden, dan wel dat de Wmo-reserve op een andere manier wordt aangevuld. De overige reserves dienen gewoon het betreffende doel waarvoor deze zijn ingesteld.

GroenLinks hoort graag wat D66 ziet als mogelijke bezuinigingen. Op de korte termijn is de begroting in ieder geval sluitend.

D66 heeft ingezet op het toetsen van de bestaande bezuinigingsideeën. Hiertoe worden ook gesprekken aangegaan met andere partijen en met de ambtelijke organisatie. Het is nog te vroeg om dit in een amendement te presenteren. De fractie hoopt dat de intentie bestaat om een financieel verantwoord beleid te voeren. Die intentie is ook het uitgangspunt van de gesprekken die D66 momenteel voert.

De PvdA zou het waarderen wanneer D66 de overige fracties meeneemt in de denkrichting. Vooralsnog hoort spreker alleen algemeenheden.

GroenLinks stelt dat geld voor een overheid geen doel is, maar een middel. Sturen op een sluitende begroting mag nooit het doel zijn. De door de belastingbetaler afgedragen middelen dienen om gestelde doelen te realiseren.

D66 deelt deze gedachte, zij het dat het ook een uitgangspunt is, dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overschrijden.

GroenLinks erkent dat de begroting - conform de eisen van hogere overheden - voor het eerstkomende jaar sluitend is. In het komende jaar moet worden toegewerkt naar een sluitende begroting voor het volgende jaar. Die druk wordt door alle fracties gevoeld. Vanzelfsprekend bestaat interesse in de voorstellen waar D66 mee bezig is.

D66 vindt dat er nog steeds geen helder toekomstbeeld ontstaat en vraagt waarom zo lang wordt getreuzeld om tot concrete beleidsvoornemens te komen.

De PvdA stelt vast, dat het debat niet tot concrete wijzigingsvoorstellen voor de begroting leidt en daarom op dit moment niet relevant is.

De fractie lijkt het belangrijk om minder afhankelijk te zijn van het ‘tekort’ op verstrekking van uitkeringen. De PvdA acht dit het grootste risico in de begroting. Wat dit betreft, kunnen maatregelen worden getroffen die ècht het verschil kunnen maken en eraan bijdragen om de begroting in evenwicht te houden. Door zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te brengen, kan dit verschil worden gemaakt. In de Strategische Agenda zet het College hierop in en de PvdA is blij met deze koers.

Burgerbelang wijst op het amendement, dat een concreet voorstel biedt voor een andere invulling.

De voorzitter geeft aan, dat het amendement nog aan bod komt. Hij wijst het College op de openstaande vraag van de VVD inzake de Wmo-reserve.

Het College bevestigt dat de Wmo-reserve goed in de gaten gehouden moet worden. Het College denkt dat de ruimte er is om de huidige werkwijze in de komende jaren voort te zetten. Tegelijkertijd is bij allen bekend dat er financiële risico’s bestaan op de uitvoering van de Wmo-taken en de taken in het kader van de jeugdzorg. Het College is er alert op, dat de Wmo-reserve op voldoende peil blijft. Mocht hier verandering in komen, dan zal hierover met de raad van gedachten worden gewisseld.

De voorzitter stelt vast voor om eerst het amendement van Burgerbelang te behandelen en vraagt de indiener de strekking van het amendement toe te lichten.

 

Toelichting amendement

Burgerbelang legt uit dat de fractie zich weliswaar in bepaalde maatregelen kan vinden, maar pleit voor een andere invulling om de begroting 2016 sluitend te maken. Hierbij wordt gedacht aan precarioheffing en een bezuiniging van acht ton op Het Plein. De fractie heeft behoefte aan een uitvoerige discussie over zaken als uitbesteding en detachering.

De voorzitter nodigt de fracties om te reageren op voorliggend amendement.

 

Reactie fracties

De Stadspartij deelt de zorg voor de lange termijn dekking van de extra formatie. De fractie pleit voor een overleg hierover op een later moment. Tijdens dat overleg kan worden bepaald hoe dit geregeld moet worden en daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden. Het is niet verstandig om verplichtingen aan te gaan zonder dat deze discussie heeft plaatsgevonden en zonder de zekerheid of deze verplichtingen financieel haalbaar zijn.

Burgerbelang hecht aan een reactie van het College op het amendement.

 

Reactie College

Het College constateert dat het amendement aanstuurt op maatregelen om de begroting sluitend te maken. Het College ziet geen noodzaak om de inkomstenkant te benoemen en hierin als het ware een splitsing aan te brengen. Het amendement suggereert dat twijfel bestaat over het ontvangen van de precarioheffing. Die twijfel acht de wethouder niet nodig aangezien bekend is hoe andere gemeenten en de nutsbedrijven hiermee omgaan.

De SP vraagt een nadere toelichting wat betreft de precarioheffing en verwijst naar de reactie van de adviseur om deze middelen niet direct te besteden.

Het College stelt, dat niet is geadviseerd om deze middelen te gaan reserveren. De bedoeling is om de gelden aan te wenden ter dekking van de begroting. Als het geld niet nodig is, is reservering mogelijk. Er bestaat zijns inziens zekerheid dat dit geld binnenkomt. Het bedrag van 1,4 miljoen euro van het bijstandsbudget is daarentegen niet zeker. Gezien de protesten van de VNG kan het Kabinet hier nog anders in beschikken.

De voorzitter concludeert dat Burgerbelang beoogt meer zekerheid aan te brengen, maar de portefeuillehouder daarentegen stelt dat het amendement tot meer onzekerheid leidt.

Burgerbelang wijst op het feit dat de nutsbedrijven de precarioheffing aanvechten en landelijk wat dit betreft wetgeving in de maak is. Deze precariogelden kunnen vooralsnog niet als zekere inkomsten worden aangemerkt. Het bijstandsbudget kan naar boven of beneden enigszins afwijken, maar het effect daarvan is minder groot dan het alsnog wegvallen van de precario-inkomsten.

De VVD informeert bij het College naar de technische kant van het amendement c.q. de doorwerking van de gevraagde tekstuele aanpassingen. Naar mening van de VVD is de aanpassing niet van invloed op het gevraagde budget.

Het College verwijst naar pagina 2. Het hier genoemde bedrag van tien miljoen euro is niet correct.

Burgerbelang erkent deze omissie. Dit wordt gecorrigeerd.

Het College geeft aan dat instemming met de Strategische Agenda tot een overschot van 1,4 miljoen euro in 2016 leidt, zijnde het bijstandsbudget.

De ChristenUnie geeft aan dat het amendement weinig nieuws voorstelt. In feite gaat het over dezelfde budgetten. De essentie van het amendement is eigenlijk het uitstel van de investering in extra personele capaciteit. Spreker benadrukt dat eigenlijk de capaciteitsvraag het discussiepunt zou moeten zijn.

Het College legt uit dat de extra formatie nodig is voor de uitvoering van de economische agenda en de structurele invulling hiervan, maar ook ingezet wordt voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs, het op peil brengen van de vastgoedformatie, uitvoering van de Sport- en Spelnota, uitvoering van de Kunst- en Cultuurnota, informatiebeveiliging en invoering van vennootschapsbelasting. Als de raad voor uitstel kiest, dan is dat een besluit met grote betekenis, dat een negatieve doorwerking zal hebben op de uitvoering van het Collegeprogramma.

Het College wijst aanvullend op de forse bezuiniging op de ambtelijke organisatie, terwijl tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan medewerkers wordt gegeven die competenties hebben die in de toekomst nodig zijn. Het is van belang om de formatie-impuls op zo kort mogelijke termijn te kunnen inzetten.

Het College meldt dat het College voorliggend amendement afraadt.

Burgerbelang licht toe, dat de fractie de organisatieverandering niet afwijst, maar er wel aan hecht dat hieraan voorafgaand een goede discussie plaatsvindt. Gezien de hoogte van de bedragen, is een discussie op een later moment gerechtvaardigd. De koppeling van de formatie-impuls aan de Strategische Agenda zonder een voorafgaande discussie gaat voor Burgerbelang te snel.

D66 informeert naar de stand van zaken wat betreft het formuleren van nieuw beleid in vervolg op de bijstellingsnotitie. Met name wat betreft de Sportnota bestaat er geen duidelijk beeld van de voortgang.

De ChristenUnie steunt de vraag van D66. De voorgestelde inhoudelijke bespreking is wenselijk, maar hoeft niet plaats te vinden bij de huidige vaststelling van het financiële kader. Spreker neemt aan dat het voor iedereen duidelijk is, dat na het besluit om € 600.000,= te investeren nog wel iets moet gebeuren. De ChristenUnie deelt het gevoel dat de personele investering wel wat plots in het financiële kader wordt verwerkt, terwijl eigenlijk wordt bezuinigd. De behoefte aan meer uitleg kan over veertien dagen invulling krijgen en hoeft de vaststelling van de Strategische Agenda niet te vertragen.

De Stadspartij vraagt de ChristenUnie om hun voorstel toe te lichten. De Stadspartij wil voorkomen dat arbeidscontracten worden aangeboden en deze medewerkers vervolgens weer ontslagen moeten worden vanwege het ontbreken van financiële dekking op de lange termijn. Voor de Stadspartij zou het structurele karakter onderwerp van gesprek moeten zijn.

De ChristenUnie verwijst naar de stelling van het College dat er financiëleruimte is, die verantwoord kan worden aangewend. Op basis van de Strategische Agenda heeft hij de verwachting dat continuering mogelijk is. De fractie maakt zich op basis hiervan geen zorgen over de financiële dekking. Wél is de fractie ervan overtuigd dat er wel iets moet gaan gebeuren om verder oplopende kosten te voorkomen. Dit zou in een vervolgbespreking onderwerp van gesprek moeten zijn. Ook na het vaststellen van het financiële kader kan hierin nog worden gestuurd.

De Stadspartij verwijst naar voorliggende cijfers. Hieruit kan zij alleen maar afleiden dat het begrotingstekort oploopt. Ze vraagt zich af waar de ChristenUnie het idee op baseert “dat het wel goed komt op de lange termijn”.

De ChristenUnie verwijst naar het weerstandvermogen en de onderuitputting van de WOZ. Dit betekent dat het niet nodig is om direct zorgen te maken. Dit geeft de ruimte om scherpe bezuinigingskeuzes te maken, waarmee spreker niet wil inzetten op verhoging van de WOZ, maar wel de begroting in balans wil brengen. De ChristenUnie pleit er voor om deze keuzes in het voorjaar te maken.

Het College zegt toe om over twee weken inzicht te bieden in de behoefte aan extra formatie en de invulling van de bijstellingsnota.

De voorzitter wijst op de aansluitende raadsbehandeling, waar besluitvorming volgt. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie nieuw speelruimtebeleid (02-11-2015)

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt een presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De ruimte voor spelen wordt anders ingevuld, meer in samenwerking met de samenleving. Het gaat hier niet om een bezuinigingsopdracht, maar om meer kwaliteit in het spelen in de openbare ruimte te brengen.

Mevrouw E. Cranen geeft een presentatie over het voorgestelde beleid.

De voorzitter geeft de fracties tussendoor op een aantal momenten de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: In de binnenstad is weinig speelruimte. Is hier aandacht voor, ook gelet op het beleid wonen boven winkels.

College: Dit kan worden ingepast, maar er is in de binnenstad weinig ruimte. Overigens ligt er nu geen concreet plan voor met aantallen en locaties van speelplekken.

VVD: de Oude Bornhof is geopperd als locatie.

College: Laat de bewoners vooral de wijkregisseur betrekken. Dat zou een mooi resultaat kunnen opleveren.

SP: Gaat het nu ook over het opheffen van formele speelplekken? Dat kan tot negatieve reacties van buurtbewoners leiden.

College: Het inrichten van speelplekken willen we samen met de buurt oppakken. De wijkregisseurs hebben hier ook een rol in. Het is niet zo dat er vanuit het stadhuis ineens besluiten komen over het opheffen van plekken.

Stadspartij: Worden er ook professionals betrokken bij de oprichting van de speelplaatsen?

College: Er zijn altijd mensen nodig bij de inrichting van de speelplekken.

Burgerbelang: Wat is precies een multifunctionele inzet van de ruimte?

College: Dat zit in het vervolg van de presentatie.

PvdA: Het is een aandachtspunt om de echte omwonenden te betrekken en niet belangstellenden uit een verdere omgeving. Wat betreft subsidies; betekent dit dat de gemeente de aanvraag voor bijvoorbeeld Jantje Beton gaat indienen? Tenslotte de opmerking dat speelplek 35 op de kaart aandacht behoeft.

De voorzitter geeft aan dat er een extra half uur gepland kan worden als de beschikbare tijd onvoldoende blijkt te zijn.

Mevrouw E. Cranen gaat verder met de presentatie.

SP: Als het gaat om het inschakelen van professionals zijn het de kinderen die de daadwerkelijke professionals zijn. Is de aanpassing bij Laan 40-45 in samenwerking gegaan.

College: Er is echt aandacht voor de kinderen, voor de verschillende doelgroepen. De situatie bij de Laan 40-45 is zo niet paraat.

CDA: Zijn de foto’s in het beleidsstuk representatief?

College: Nee, deze zijn puur inspirerend bedoelt. Bedoeling is dat er creatief met de inrichting aan de slag wordt gegaan. Samen gaan we kijken of en wat je wilt veranderen aan een speelplek.

GroenLinks: Er wordt veel gesproken over interne budgets, hoe is dat af te stemmen?

Mevrouw E. Cranen: De verschillende disciplines zitten bij elkaar. Afstemmen is goed mogelijk. Het gaat er om met elkaar in brede zin naar ontwikkelingen te kijken en de inrichting van speelplaatsen bespreekbaar te maken.

VVD: Is nog wel duidelijk waar het geld dan precies vandaan komt? Hoe kan de raad haar controlerende taak uitvoeren?

Mevrouw E. Cranen: De onderhoudsbudgets worden goed bewaakt. Het mag niet ten koste gaan van de functionaliteit van de weg. Uitgangspunt is het slim inzetten van middelen.

ChristenUnie: Komen er speelplekken op De Mars of de IJsselkade?

College: Juist op nieuwe locaties kan de gezamenlijke aanpak vorm krijgen.

PvdA: Aan de ene kant liggen er cijfers terwijl aan de andere kant juist de gezamenlijke ontwikkeling vooropstaat. Dat lijkt een contradictie.

Is er bij de nieuwbouw bij Sutfene voorzien in speelplekken.

College: Over specifieke locaties zijn nu de antwoorden nu niet paraat. Duidelijk is wel dat het beleid elke vijf jaar geüpdatet moet worden in verband met demografische veranderingen.

Er zijn nu veel speelplekken in het slop geraakt. Als we bijvoorbeeld van 10 oude drie mooie nieuwe kunnen maken is er winst te behalen.

De genoemde getallen kunnen inderdaad variabel zijn.

VVD: Wordt de communicatie goed begeleid. Ouderen hebben veelal geen internet. Ouder en kinderen zijn niet de enige doelgroep.

College: Er is veel aandacht voor communicatie. Niet alleen internet, maar ook wijkkrantjes en huis-aan-huis brieven.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat het onderwerp nu voldoende besproken is.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta (02-11-2015)

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over het voorstel van het college om de gemeenschappelijke regeling van Het Plein te wijzigen. Doel van deze wijziging is om een aanstaande fusie mogelijk te maken tussen Het Plein en Delta. Deze forumvergadering is een vervolg op een eerder forum. Het doel is om dit voorstel tijdens deze oordeelsvormende forumvergadering te bespreken zodat het op de raadsagenda geplaatst kan worden. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een korte inleiding.

College: In de vorige vergadering heb ik toegezegd terug te komen op een schets aangaande de governance en dan toegespitst op de functie van de raad om haar kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren. Mijn voorstel is dat ik daar eerst kort een uitleg over geef.

De wethouder geeft een korte presentatie aan de hand van een flipover. Het college stelt voor een extra kaderstellend moment te introduceren. Op dit moment heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. Vervolgens krijgt de raad informatie via de 1e en de 2e burap. Daarna kan er weer een zienswijze worden ingediend over de jaarrekening. Het voorstel is nu om een extra kaderstellend moment toe te voegen. In januari nodigen we de raad uit om samen met het college van gedachten te wisselen over een opdracht aan Het Plein. Die opdracht wordt dan de input voor Het Plein om de begroting op te stellen.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid om hierop te reageren of anderszins vragen te stellen.

VVD: Ik heb 2 vragen. De begroting van een jaar moet al in april van het jaar ervóór worden vastgesteld. Is dat vroege moment een wettelijke verplichting of is er ruimte om daar van af te wijken? Mijn 2e vraag. Een begrotingswijziging aan het einde van het lopende begrotingsjaar maskeert feitelijk de afwijkingen die in dat jaar hebben plaatsgevonden. De (aangepaste) begroting wordt dan eigenlijk altijd ‘gehaald’. Mijn vraag is: Kan die begrotingswijziging niet gewoon achterwege blijven? Dan is voor iedereen helder wat de afwijkingen zijn zowel aan de inkomsten kant als de uitgavenkant en zowel positief als negatief.

BewustZW: Er is natuurlijk een samenhang met de overige financiële processen die binnen de gemeente lopen. Zoals de Strategische Agenda en de gemeentelijk begroting. Ik zou die processen graag naast elkaar geschetst willen zien. Het is daarbij belangrijk om met prestatie indicatoren te werken en elkaar er ook aan houden.

Burgerbelang: In de forumvergadering van 21 september is al gesproken over het gebouw van Delta. In de krant stond dat de gemeente overweegt het pand aan te kopen. Kan de wethouder daar een toelichting op geven?

D66: Ik heb dezelfde vraag. Met een vervolgvraag of de gemeente gedwongen is het pand aan te kopen in relatie tot de ontbinding van Delta met ingang van 1 januari 2017?

PvdA: We zijn erg tevreden over het extra kaderstellende moment in januari dat is geïntroduceerd. Het jaarplan komt daarbij ook aan de orde. Er zit een lange periode tussen dit moment en de 1e burap in april. Hoe zie ik als raadslid hoe het jaarplan is uitgevoerd in het 1e kwartaal? Graag een toelichting van de wethouder.

Stadspartij: De gemeentelijke regeling van Het Plein is een samenwerking tussen de gemeente Lochem en Zutphen. De wethouder zit in het bestuur. Hoe verhouden straks de zienswijzen van Zutphen en Lochem met elkaar?

College: Het kaderstellende moment in januari kan niet veel verschoven worden in de tijd omdat de begroting 15 april moet worden ingediend. Aan die datum valt niet te tornen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we parallel aan de Strategische Agenda ook kijken naar de opdracht die we in januari hebben opgesteld. Hoe verhoudt deze opdracht zich tot de bestuursrapportage en moeten er misschien dingen bijgesteld worden?

Ik ben dat in mijn presentatie vergeten te zeggen maar gedurende het gehele proces werken we met kritische prestatieindicatoren. De begroting is opgebouwd met na te streven doelen.

De gemeente is niet verplicht om het pand van Delta aan te kopen. Het pand is eigendom van de gemeenschappelijke regeling Delta. Het is de opdracht van de gemeenschappelijke regeling om het pand te verkopen. De gemeente Zutphen is een van de mogelijke geïnteresseerden.

D66: Is er sprake van een harde datum om de gemeenschappelijke regeling te ontbinden? En hoe verhoudt zich dat tot het nog niet verkocht hebben van het pand?

College: Op zich is de datum van 1 januari 2017 een nadrukkelijk streven. Dat geldt dan met name voor de werkgeversverantwoordelijkheid. Maar als het pand nog niet verkocht is kan de gemeenschappelijke regeling in stand gehouden worden.

De gemeente is geïnteresseerd in het pand aan de Handelskade omdat de gemeente de verantwoordelijkheid gaat krijgen over een deel van het personeel. Het betreft dan met name het ‘beschut’ personeel. Voor hen moet werkruimte worden gecreëerd en we zien een mogelijkheid dit in het huidige Deltapand te vinden. Dat is voor deze kwetsbare groep een vertrouwde omgeving. Daarnaast kan er wellicht onderdak geboden worden aan startende ondernemers. Cleantech is geïnteresseerd in meer werkplek. Er zijn scholen die naar ruimte zoeken. Om die redenen is het voor de gemeente dus een interessant pand. Binnen ongeveer 2 a 3 maanden moet helder zijn of we dit willen. Ook dan kan ik meer zeggen over de financiële consequenties.

Burgerbelang: Is huren dan geen optie?

College: Ook deze optie is meegenomen. Het is inderdaad een hele stap om eigenaar te worden van dit pand. Hier hebben ook gesprekken over plaatsgevonden met geïnteresseerden in het pand. Dus dat de gemeente het pand gaat huren van de nieuwe eigenaar. Maar deze lijken erg oninteressant. Maar in deze constructie komt de gemeente na 10 jaar duurder uit dan bij aanschaf van het pand.

VVD: Punt van orde. Ik snap de vragen en ben ook zeer geïnteresseerd in het gesprek daarover. Maar we wijken wel af van het onderwerp wat nu voorligt.

SP: Op dit moment is er veel onzekerheid. En dat wordt alleen maar erger. Wanneer kunnen zij meer duidelijkheid en zekerheid verwachten?

College: Heel kort. Die onzekerheid is bij het college bekend. Een deel van het personeel is ook al weg. We hebben goede gesprekken met de ondernemingsraad van Delta. Zij informeren ons ook over die onzekerheid. Die zekerheden die we daarentegen wel hebben kunnen bieden zijn geboden. Die bestaan uit de overname van de begeleiding. En dat ze hun werk niet verliezen. Verder proberen we zo helder mogelijk informatie uit te wisselen.

De tijdsperiode tussen het jaarplan en de 1e burap vind ik vanuit mijn perspectief meevallen. Daar tussenin (april) zit namelijk ook nog de begrotingsbehandeling en de mogelijkheid voor de raad een zienswijze in te dienen. U kunt het jaarplan tijdens die 1e burap controleren aan de hand van de prestatieindicatoren die opgenomen worden. De raad is gewend om de zienswijze voorgelegd te krijgen, opgesteld door het college. Vorig jaar heeft de raad deze zienswijze zelf opgesteld. Dat is naar tevredenheid verlopen en het college stelt voor dat volgend jaar weer zo te doen.

Lochem heeft alleen de participatiewet bij Het Plein belegd. Zutphen heeft veel meer bij Het Plein ondergebracht. Ook het armoedebeleid, de uitvoering WMO en de backoffice Jeugd. De zienswijze van Zutphen is dus veel uitgebreider dan die van Lochem. Daar waar het gaat over de participatiewet ontlopen de zienswijzen van beide gemeenten elkaar niet veel. Daar hebben we ook heel goed overleg over. Wel interessant in de relatie tussen beide gemeenten is hoe de uitkeringen op de BUIG uitwerken. Zutphen is over 2015 veel nadrukkelijker een nadeelgemeente geweest van Lochem. Daar kunnen de gemeenten zelf niets aan doen, dat heeft te maken met de parameters die het Rijk hanteert. Om als Zutphen zijnde aanspraak te kunnen maken op compensatie zijn wellicht maatregelen nodig. Deze benodigde maatregelen gaan misschien wel verder dan Lochem wenst. Dat spel gaat interessant worden maar vooralsnog gaat het prima.

Stadspartij: Gaat dit proces wat in Zutphen gaat lopen ook in de gemeente Lochem lopen?

College: Ja, deze procedure gaat in Lochem exact hetzelfde behandeld worden als in Zutphen.

VVD: Ik heb nog geen antwoord op mijn tweede vraag.

College: Ja, dat is een lastige vraag maar ik ga toch proberen hem te beantwoorden. In de begrotingswijziging komen als het goed is geen verrassingen voor. Die zijn gedurende het jaar al besproken aan de hand van de 1e en de 2e burap. En er worden geen wijzigingen doorgevoerd als er geen besluiten zijn genomen door de raad.

VVD: Vervolgens is mijn vraag dus wat er mis gaat als je die begrotingswijziging dus gewoon achterwege laat? Om aan het eind van het jaar te concluderen wat er afwijkt op de begroting. Dat is zuiverder dan in november de begroting wijzigen en in december constateren dat de begroting is gehaald. Dan houden we elkaar toch een beetje voor de gek?

College: In oktober krijgen we pas de definitieve cijfers over de BUIG-uitkeringen. Dan weten we definitief wat de inkomsten zijn over 2015. Op basis daarvan wordt de begrotingswijziging doorgevoerd.

VVD: Maar dat verandert mijn bezwaar niet. Want wat voor de uitgaven geldt, geldt natuurlijk ook voor de inkomsten. Die worden aan het begin van het jaar geraamd en die kunnen mee of tegen vallen.

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp uitnodigt een andere keer uitgebreider te bespreken.

College: Er komen nog wat uitwerkingen van de begrotingen en dergelijke. Wellicht goed om dit punt mee te nemen, en dan zal ik dit ook intern inbrengen. Dit is een afspraak.

Nadat er geen verdere vragen zijn besluit de voorzitter deze vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Grondexploitaties: bespreking van deelgebieden (besloten) (02-11-2015)

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Het besloten forumverslag ligt tot 17 november 2015 ter inzage bij de griffie.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0 (02-11-2015)

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en memoreert dat dit voorstel een uitvloeisel is van de besluitvorming op 5 oktober.

Stadspartij: Waarom is de overschrijding bij Het Plein niet eerder in de Burap gemeld? Hoe lang zal de tijdelijke formatie uitbreiding voortduren? Is de overheveling van beleidscapaciteit van Het Plein naar de gemeente volgend jaar wel mogelijk?

SP: Zoals het college zegt is een goede indicatiestelling van belang. Daarvoor moet de tijd worden genomen. Het is dan jammer dat het college in het voorstel tevens opmerkt dat dan duidelijk wordt of de indicatie naar beneden kan worden bijgesteld en daarmee goedkoper wordt. Verlaging moet niet het doel zijn, maar een juiste indicatiestelling.

D66: Worden de gesprekken voor de indicatiestelling in verband met de gewenste kwaliteit voortaan structureel door twee mensen gevoerd of is het de bedoeling dit op den duur tocht terug te brengen naar één. Blijft de ambitie de beheerkosten op maximaal 5% te houden?

VVD: Sluit zich aan bij de eerste vraag van D66. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de regionale samenwerking die een heroverweging van de uitvoeringskosten noodzakelijk maken?

Burgerbelang: Wat is er ondernomen om het geschonden vertrouwen in het management van Het Plein te herstellen?

College: Op 5 oktober is al ingegaan op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat er pas zo laat melding is gemaakt van overschrijding van het budget. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau hebben er stevige gesprekken plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over de te volgen procedures. Gesprekken met cliënten voor de herindicatie hebben plaatsgevonden met twee personen. De meeste herindicaties zijn gedaan. Met Het Plein wordt besproken wat er in het vervolg precies nodig is voor een juiste indicatiestelling.

Burgerbelang: Hoe hebben andere gemeenten het gedaan met de huisbezoeken?

College: Er zijn gemeenten waar de huisbezoeken ook met twee personen zijn afgelegd. Het is de vraag of het nodig is dat er twee WMO-consulenten of juist liever iemand vanuit een andere discipline gaan. De praktijkervaring wordt gebruikt in de gesprekken met de drie toegangen. De ambitie blijft om de beheerkosten te beperken tot maximaal 5%. Maar de kwaliteit staat voorop. Het budget dat het rijk ter beschikking stelt krimpt echter, terwijl de omvang van de doelgroep nog niet afneemt. Dit legt een druk op dit percentage. Het college zal de raad nog vóór 2016 nader informeren. In de begroting 2016 is rekening gehouden met 5%. Wellicht kan dit gehandhaafd blijven, omdat de incidentele kosten lager zullen zijn dan dit jaar. De formatieuitbreiding voor jeugd is voor een periode van twee jaar. Er kan geen beleidscapaciteit worden overgeheveld van Het Plein naar de gemeente. Het Plein heeft die capaciteit de komende jaren zelf nodig.

Stadspartij: Is daarmee in de begroting 2016 rekening gehouden?

College: Ja, maar er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigen op de indicatiegesprekken. Verder is rekening gehouden met 5% beheerkosten. Als dat percentage hoger wordt gaat dat ten koste van de zorg.

GroenLinks: Is de extra beleidscapaciteit voor de gemeente nog niet gedekt?

College: Er is nu voorzien in beleidscapaciteit. In het programmateam sociaal domein is er nu een strateeg, een accountmanager en een beleidsmedewerker. Er zijn drie driehoeken ingericht: voor jeugd, participatie en WMO.

D66: Is er een vergelijkbare beleidscapaciteit bij Het Plein?

College: Het betreft verschillende rollen. De gemeente moet een goede opdrachtgever zijn. Het Plein heeft de rol van opdrachtnemer en ontwikkelaar. Zij vullen elkaar aan. Het college acht een goede indicatie van belang. Het doel is maatwerk. Mocht blijken dat mensen met minder zorg toe kunnen, komt er ruimte om anderen die dat behoeven extra zorg te bieden.

VVD: De SP moet zich realiseren dat indicatie nu vanuit een ander perspectief plaatsvindt: kan zorg bijvoorbeeld in eigen omgeving worden geboden.

SP: Dat is bekend, maar het is de vraag of het zo wel werkt.

College: Op 14 december a.s. is er een uitgebreid forum over monitoring, indicatoren en over de indicatiegesprekken. Er zullen dan ook professionals en cliënten aan tafel zitten om over deze beelden te spreken. Het college kijkt ook naar het grensvlak tussen zorgkantoren en de gemeente: gebeuren er zaken dubbel, waar vallen gaten en wie moet waarvoor de kosten dragen.

Stadspartij: Constateert dat het college nog dit jaar nadere informatie zal geven over de haalbaarheid van het percentage van 5% beheerkosten. Verder lijkt het de fractie goed dat indicatiegesprekken plaatsvinden vanuit twee verschillende disciplines.

VVD: Gaat er vanuit dat er daarbij hooguit sprake zal zijn van verschuivingen binnen het beschikbare budget.

PvdA: Zijn dan alle dossiers overgedragen?

College: Nog niet alle herindicaties hebben plaatsgevonden. Dat zal waarschijnlijk vóór 1 mei 2016 worden afgerond. Het zou plezierig zijn als het voorstel vanavond nog in de raad behandeld zou kunnen worden, omdat er dan dit jaar nog gelegenheid is regionaal tot een overleg met de zorgverzekeraars te komen. Daarvoor is budget nodig dat in dit voorstel is meegenomen.

Burgerbelang: Wil dit even terugkoppelen met de fractie in verband met het eventueel indienen van een interpellatieverzoek. Ook D66 en SP zullen dit even terugkoppelen met hun fractie.

Voorzitter: Concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en het afhankelijk van het fractie-overleg van Burgerbelang, D66 en SP vanavond nog in de raad kan.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad