Pagina delen

Forumverslag 02-07-2018

Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30)

Verslag van de vergadering

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink en C.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Omdat Harrij Hissink ziek is, vervang ik hem als voorzitter. Omdat ik vervangend voorzitter ben, zal ik ook zo nodig inhoudelijk een bijdrage geven.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: We hebben een inspreker, mevrouw De Vries. Haar geef ik nu het woord.

-- zie bijgevoegde inspreektekst --

Voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw De Vries?

D66: Heeft u cannabisolie gebruikt? Hoe komt u er aan?

Mevrouw De Vries: Via de Stichting Medewiet. De huisarts heeft het me wel voorgeschreven, maar via de apotheek is het 10 keer zo duur als bij de coffeeshop.

College: In 2016 is er vanuit de raad een voorstel gekomen om te experimenteren met wiet. Dit voorstel heeft het in Zutphen niet gehaald, maar in 2016 stonden raad en college er wel welwillend tegenover.

BewustZW: Is deze oproep ook bedoeld om via de reguliere weg (de apotheek) cannabis te krijgen, maar dan minder duur?

Mevrouw De Vries: Via de apotheek is het met gammastralen bewerkt, dan werkt het niet meer.

CDA: Wordt uw oproep ook ondersteund?

Mevrouw De Vries: Nee.

3. Aankondiging moties en amendementen

Forum: Akkoord.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

VVD: Hoe goed gaat het bij de ODA? Wordt in de toekomstige begroting rekening gehouden met de Omgevingswet en met het asbestbesluit?

BewustZW: Wordt hier niet een Forumspecial over georganiseerd?

College: De Forumspecial gaat over de Omgevingswet, inclusief de ODA. We plussen bij bij de ODA, maar het gaat goed met de ODA. De benodigde extra kosten zijn voor de ict-omgeving. Deze is nodig voor de vergunningverlening. Vanaf 2018 wordt ook de archivering bij de ODA neergelegd. In totaal 100.000,- Euro wat gezamenlijk wordt opgebracht door 9 gemeenten en de Provincie Gelderland. Ook is er meer geld nodig voor de indexering van loon. Wat we nu al zien, wordt in de posten en programma's opgenomen.

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Forum: Akkoord.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

D66: Wat is de motivatie van brief nr. A 04?

College: Het Dagelijks Bestaan heeft de exclusiviteit van het Vitensterrein eerst gekregen tot 1 oktober 2017. Voor die datum zou het Dagelijks Bestaan een sluitende businesscase overleggen. Dat lukt niet. De deadline is toen verlengd naar 1 februari 2018. Ook dat is niet gehaald. de deadline is nogmaals verlengd tot 31 mei 2018. Weer is de deadline niet gehaald. De exclusiviteit en de extra ambtelijke ondersteuning is opgeheven. Wel is hulp aangeboden en een huurcontract.

Forum: Akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-06-2018

Forum: Akkoord.

9b. Forumverslag 19-06-2018

Forum: Akkoord.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Bijlagen

Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDM Schriks en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink en J. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Matser.

Het College geeft aan, dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota voor het eerst is gesproken over integraliteit en financiën. Daarin werd voorgesteld om tot een bezuinigingsoperatie van tien procent te komen op de vijf programma’s. Het nut en de noodzaak van die bezuinigingsoperatie is groot. De algemene reserve bedraagt eind 2018 nihil. Zonder maatregelen staat de gemeente er financieel niet goed voor. Daarom worden de maatregelen die in de Voorjaarsnota zijn genoemd, nu ook aangekondigd. De situatie is weliswaar zorgelijk, maar de maatregelen leiden toch weer tot licht aan het einde van de tunnel. Het College is dan ook hoopvol.

In de afgelopen maanden is er ambtelijk goed samengewerkt met Het Plein en Bureau Berenschot om tot deze maatregelen te komen.

In september volgen de concrete voorstellen ter uitvoering van de maatregelen op de vijf programma’s, zoals deze door het College zijn voorgesteld. Dit wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

BewustZW verwijst naar de uitwerking van de in het rapport voorgestelde maatregelen. Dit zijn punten waar de fractie al jarenlang voor pleit. Gevraagd wordt of het College voornemens is deze punten zo snel mogelijk door te voeren, zodat er eind 2018 zicht en overzicht ontstaat op hetgeen waarop de gemeente wil gaan sturen.

Het College geeft aan, dat het vorige College de bestuurlijke opdracht voor dit rapport heeft gegeven. Het rapport is - naar mening van het College - glashelder. In september zal het College aangeven welke maatregelen zij wil gaan overnemen. Duidelijk mag zijn dat dit vele maatregelen zal betreffen, aangezien dit nodig is om tot een behoorlijke bezuiniging te kunnen komen.

BewustZW vraagt of in september ook de implementatieplanning kan worden gepresenteerd.

Het College zal aangeven op welk moment de voorstellen tot bezuinigingen kunnen gaan leiden. Dit wordt ook in de begroting meegenomen. Het exact benoemen van implementatiedata is ingewikkeld.

D66 verwijst naar het aangenomen amendement op 12 maart, waarin de raad eerst het ‘wat’ en daarna het ‘hoe’ wil vernemen van deze bezuinigingsoperatie. In relatie tot de kernvoorwaarde van Berenschot, dat eerst een goed overzicht nodig is van de keuzes en de financiële consequenties, wordt de vraag gesteld hoe dit zich verhoudt tot het voorstel om nu alleen te gaan beslissen over de liquidatie van het Plein en Delta.

Afgevraagd wordt of niet eerst antwoord op de ‘wat’ vraag moet worden gegeven.

Het College antwoordt dat op de liquidatie van Het Plein en Delta een tijdsklem zit. Daar is ook al eerder onderzoek naar gedaan. De behoefte aan integraliteit is te begrijpen, maar met de liquidatie wordt uitvoering gegeven aan eerder genomen besluiten van de gemeenteraad. Dit proces wordt meegenomen in het verdere proces van Berenschot.

D66 geeft aan dat het amendement juist ziet op eerder genomen besluiten. De fractie vraagt wat de consequenties zijn als de liquidatie van Het Plein naar achter in de tijd wordt geschoven. Dit zal geld kosten, maar het verleden heeft geleerd dat te snel handelen ook geld kan kosten. Zorgvuldigheid acht D66 in ieder geval erg belangrijk.

De voorzitter wil deze vraag terug laten komen bij de behandeling van de liquidatie van Het Plein.

De PvdA vraagt aan D66 of er - gezien de urgentie die werd geschetst om een aantal maatregelen zo spoedig mogelijk in te voeren - bepaalde keuzes zijn, die die fractie éérst wil maken voordat bepaalde maatregelen worden doorgevoerd.

D66 wenst die discussie in september te voeren.

De VVD constateert dat in de bespreking zaken door elkaar lopen. Dat is illustratief voor het belang van integraliteit. De fractie heeft vragen over de bedragen, die worden genoemd in het voorstel voor liquidatie van Het Plein. Verder vraagt de fractie of de maatregelen die worden doorgevoerd tot doel hebben dat er een goed Werkbedrijf ontstaat.

Het College antwoordt dat sprake is van meerdere doelen, zoals een goede centrale toegang, grip op de zaak en alle overige zaken die in het rapport van Bureau Berenschot worden genoemd. De kosten moeten naar beneden worden gebracht, maar de zorg en de toegang tot die zorg moeten wel kwalitatief zo goed mogelijk worden geregeld.

De VVD stelt vast dat een goede invulling van het Sociaal Domein voor de inwoners van Zutphen het doel is. Spreker wil in beeld krijgen hoe dat wordt bereikt. Enerzijds moet daartoe Het Plein worden geliquideerd. Anderzijds moet er een goed functionerend Werkbedrijf komen. Daarvoor zullen politieke keuzes moeten worden gemaakt. Om goede keuzes te kunnen maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de liquidatie van Het Plein, alsmede hoe dit zich verhoudt tot de begroting, maar ook hoe het op te richten Werkbedrijf zich gaat verhouden tot de begroting.

Afgevraagd wordt hoe een raadslid daarop kan sturen. De VVD wil graag van het College een inrichtingsadvies vernemen.

Het College wijst op de vanzelfsprekendheid dat er tegenover uitgaven in de begroting ook inkomsten moeten staan. Het College zal zich inspannen dat dit aan het einde van een kalenderjaar positief resulteert.

De VVD zou het waarderen als de voorstellen in september vergezeld gaan van voorstellen ten aanzien van de wijze waarop de raad het integrale proces kan volgen.

Het College heeft reeds eerder toegezegd dat ten aanzien van de liquidatie van Het Plein en Delta vanaf september maandelijks voortgangsrapportages worden overlegd, waarin onder meer de gemaakte kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Het College geeft vervolgens een toelichting op het bestuurlijke proces, zoals dat bij Het Plein en bij Delta in de afgelopen maanden is gelopen. De raad had een aantal kaders geschetst ten aanzien van deze dossiers en heeft aangegeven deze dossiers vanuit een integrale benadering te willen bezien. Daarbij komt dat het hierbij vaak om kwetsbare mensen gaat, die afhankelijk zijn van de gemeente en haar medewerkers en willen weten waar ze aan toe zijn. Ook het College heeft gepleit voor een integrale en transparante aanpak. Hetgeen momenteel voorligt, is ambtelijk onder veel tijdsdruk tot stand gebracht. Hierbij passen complimenten.

In het rapport van Bureau Berenschot worden de eerste grote stappen beschreven, waar financieel voordeel van wordt verwacht. Getracht is het financiële overzicht zo compleet mogelijk te maken.

In de totale begroting die integraal wordt gepresenteerd, zijn alle kosten en de mogelijk nog te verwachte kosten opgenomen. Het College hoopt dat onverwachte kosten uitblijven en er geen noodzaak ontstaan om dit opnieuw aan de raad te moeten voorleggen. De hoop is vanzelfsprekend dat de kosten minder blijken dan aanvankelijk werd gedacht.

Burgerbelang refereert aan de sheet over het re-integratieplan. Hiervan is gezegd dat hierop één miljoen euro kan worden bezuinigd. Spreker vraagt hoe deze bezuiniging moet worden bezien in relatie tot eerder gemaakte afspraken dat het belangrijk is om te investeren in de uitstroom.

Het College geeft aan, dat het niet zo is, dat niets meer aan re-integratie wordt gedaan. Wel is er sprake van versobering. Gekeken wordt welke inwoners het meeste kans maken op re-integratie en welke het minst. Daar dient vervolgens een keuze in te worden gemaakt. De raad kan hier in september een besluit over nemen.

De ChristenUnie stelt dat relatief veel inwoners in Zutphen gebruik maken van het Sociaal Domein. Zutphen kent bovendien ruime regelingen. Dit alle heeft ook hoge apparaatskosten tot gevolg. Afgevraagd wordt hoe de toestroom in het Sociaal Domein op de langere termijn kan worden ingeperkt.

In het rapport is een verband gelegd met het hoge percentage sociale woningen. Misschien is dat ‘de knop waaraan moet worden gedraaid’. De fractie zal daarom een motie indienen, waarin wordt gevraagd òf en hoe het aantal en het percentage sociale woningen omlaag kan worden gebracht, om te bezien of daarmee op de langere termijn de toestroom tot het Sociaal Domein kan worden beperkt.

Het College verwijst naar het coalitieakkoord, waarin is gesteld dat ernaar wordt gestreefd om het percentage sociale woningbouw regionaal in evenwicht te brengen. Het rapport van Bureau Berenschot gaat daar niet rechtstreeks op in, maar het focustraject ligt daar eigenlijk wel onder. Het College ziet de motie met belangstelling tegemoet. Desgevraagd bevestigt het College dat het rapport bij alle Collegeleden ‘tussen de oren zit’.

Het CDA verwijst naar de randvoorwaarde om per subdomein overzicht te krijgen op mesoniveau. Gevraagd wordt wanneer dat overzicht kan worden verwacht.

Het College verwacht dat hier in september of oktober bij de aangekondigde maandrapportages mee kan worden gestart.

Het CDA verwijst naar de aanbeveling inzake de herijking van de toegang met de bedoeling om alles zo dicht mogelijk bij elkaar te organiseren. Eerder is echter bedacht om dit nièt zo te doen, maar te werken met losse wijkteams, waar de toegang is geregeld en daarnaast een expertisecentrum.

Het CDA heeft behoefte aan een toelichting op dit punt.

Het College benadrukt het belang van laagdrempeligheid. Voorkomen moet worden dat personen doorstromen naar zwaardere vormen van zorg als dat niet echt noodzakelijk is. Hoe dichterbij de zorg wordt georganiseerd, hoe meer de mogelijkheden in het voorveld kunnen worden benut. Dat neemt niet weg, dat er een goede koppeling moet zijn tussen het voorveld en wat daarachter zit. Door de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo bij elkaar te brengen, wordt al een aantal belangrijke schotten weggehaald en is men beter in staat om de daadwerkelijke zorgvraag helder te krijgen.

GroenLinks denkt dat de voorgestelde ingrepen en de besluiten die in september worden genomen nog erg abstract zijn voor de inwoners. Wat het concreet betekent op individueel niveau is nog onduidelijk. Daarom verzoekt de fractie om bij de voorstellen in september een aantal schetsen te voegen, die bijdragen aan de beeldvorming over de mogelijke impact.

Het College neemt deze suggestie over. Het is echter onvermijdelijk dat versoberen ook pijn gaat doen. Dat is natuurlijk geen prettige boodschap.

GroenLinks refereert aan de participatiebonus. Wellicht heeft de raad hier geen goede afweging in gemaakt en is men wat te ruimhartig geweest. De vraag is namelijk of deze bonus écht het beoogde effect op de uitstroom heeft en of het nodig is om de bonus op deze wijze in te stellen.

De fractie suggereert voorts om beter te onderzoeken wat het voorveld nu reeds doet en wat het voorveld nog meer kan doen, zodat als gemeente meer kan worden samengewerkt met het voorveld of zelfs taken kunnen worden overgedragen aan het voorveld. Dit gebeurt al wel, maar wellicht kan dit verder worden uitgebreid.

Het College gaat dit soort zaken nader uitwerken in de komende voorstellen.

De Stadpartij vindt het zorgelijk dat wordt overgegaan tot liquidatie van Het Plein zonder dat duidelijk is hoe het Werkbedrijf eruit komt te zien. Gevraagd wordt of er een tijdsplanning beschikbaar is.

De fractie heeft vastgesteld dat de gemeente de medewerkers van Het Plein gaat overnemen. Hiertoe is ook nog eens een bedrag van 1,2 miljoen euro opgenomen voor niet opgenomen verlof. Afgevraagd wordt of dit allemaal voor rekening van de gemeente Zutphen moet komen.

Het College licht toe, dat er medewerkers zijn die verlofdagen over hebben. Op dit moment worden daar afspraken over gemaakt. De gemeente neemt de medewerkers op 1 januari 2019 over. Getracht is om alle mogelijke kosten zo breed mogelijk in beeld te brengen.

De tijdplanning voor het oprichten van het Werkbedrijf komt in september naar de raad. Op dit moment werkt Het Plein met veel externe deskundigen. De verwachting van het College is dat er op termijn personeel moet worden geworven om de taken te kunnen blijven uitvoeren.

De Stadspartij informeert hoeveel Wsw-ers de gemeente Zutphen heeft en in hoeverre er al zicht is op werk voor betrokkenen.

Het College antwoordt dat Zutphen ongeveer 450 Wsw-ers telt, waarvan een goot gedeelte aan een werkgever is verbonden. De gemeente wil in beeld krijgen waar deze personen precies zitten en afspraken maken. Er zit nog circa honderd mensen in beschut werk. Bezien wordt wie er kan uitstromen, maar voorkomen moet worden dat groepen worden gesplitst. Daartoe is het van belang dat Delta en de gemeente de juiste informatie met elkaar uitwisselen.

D66 is wat sceptisch naar aanleiding van de ervaringen met het College in de vorige raadsperiode, als het gaat om de wijze waarop voorstellen naar de raad werden gebracht. Dat is ook een punt van zorg ten aanzien van de inwoners van Zutphen. Het is belangrijk dat de zorg terechtkomt waar die moet zijn.

In september zal de raad besluiten nemen over de inrichting van het Werkbedrijf. Gevraagd wordt hoe het College ervoor gaat zorgen dat dit echt per 1 januari 2019 operationeel is. Afgevraagd wordt of sprake is van een realistische planning.

Het College is zich zeer bewust van de gevoeligheden bij de raad rondom dit dossier en de behoefte aan volledige overzichten, die zo integraal mogelijk zijn. Daarom is ook getracht dit zo compleet mogelijk voor te leggen. Op een gegeven ogenblik moeten er echter wel besluiten worden genomen, maar de uitkeringen moeten wel doorgaan. De medewerkers zullen overkomen naar de gemeente en blijven hun functie behouden. Het werk moet immers doorgang vinden.

D66 bevestigt dat het werk moet doorgaan, maar een te grote snelheid geeft enorm veel onrust en onveiligheid en kan het ertoe leiden dat het werk op de geplande datum niet goed in de steigers staat. Dit risico baart de fractie zorgen. D66 vraagt daarom hoe het College ervoor gaat zorgen dat er per 1 januari 2019 dátgene staat wat er moet staan.

Het College wijst erop dat dit een majeure operatie is die ook tijd vraagt. Het is onmogelijk om per 1 januari alles tot in de puntjes te hebben geregeld. Er zullen altijd onvoorziene zaken voordoen en zaken die op een later moment nog moeten worden geregeld, maar aan de basisvoorziening en de toegang wordt momenteel ambtelijk hard gewerkt om dit voor 1 januari voor elkaar te krijgen. Het College en de organisatie voelen die tijdsdruk. Gezamenlijk moet ervoor worden gezorgd dat voor de inwoners en voor de medewerkers van Het Plein het beste wordt bereikt. Het College roept op het College de ruimte te geven om de raad in september hierover nader te informeren.

De PvdA refereert aan eerdere vragen over de impact van de voorgestelde maatregelen. Aanvullend vraagt de fractie om de werking van de verschillende maatregelen te evalueren.

Spreker vraagt of in andere gemeenten reeds is onderzocht wat de impact van het al dan niet hebben van een kindpakket is. Een vergelijkbare vraag geldt voor de participatiebonus.

Het College heeft reeds eerder toegezegd inzage te willen geven in de mogelijke effecten die kunnen optreden. De PvdA vraagt naar een evaluatie om na verloop van tijd te bezien wat de maatregelen opleveren. Het lijkt het College goed om met een bepaalde frequentie een effectrapportage aan te leveren.

Burgerbelang stelt dat in eerdere rapporten al is aangeduid dat externe inhuur grote risico’s met zich meebrengt, met name wat betreft de continuïteit. Gevraagd wordt of er al een idee is ontwikkeld ten aanzien van de aanpak van externe inhuur.

Het College stelt, dat op het moment er een besluit valt, er stappen kunnen worden gezet op dit gebied. Wellicht kiest een aantal externen ervoor om te solliciteren op vacatures en op die manier voor de gemeente Zutphen werkzaam te blijven.

Burgerbelang vindt dat sprake is van een verkeerde beeldvorming. Het besluit tot externe inhuur is destijds niet door de raad genomen. Externe inhuur is een zaak van Het Plein zelf. Spreker vraagt of het mogelijk is om nu al contracten aan te bieden aan externen.

Het College licht toe, dat er tot nu altijd onduidelijkheid is geweest over de toekomst van Het Plein. Juist daarom is gekozen voor externe inhuur. Als nu duidelijkheid kan worden geboden, dan kan de onzekerheid worden weggenomen die tot deze situatie heeft geleid.

De VVD constateert dat in de kosten voor de liquidatie van Het Plein een bedrag is opgenomen voor een kwartiermaker. De VVD vraagt zich af wat de rol van de directeur in dezen dan is.

Voorts wordt een bedrag van twintigduizend euro opgevoerd voor juridische kosten. De VVD vraagt zich af dit voldoende is.

Het College licht toe dat de kwartiermaker iemand van de gemeente is en dat de directeur van Het Plein zit een heel andere rol heeft.

De gemeente heeft zelf een aantal juristen in dienst, die erg bekwaam zijn om voor dit proces werkzaamheden te verrichten. Dat is onderdeel van het eigen concern. Daarnaast wordt wat ruimte vrijgemaakt voor extra vraagstukken.

Het CDA stelt voor om - gezien de tijd - vragen schriftelijk te stellen.

De SP weet niet of het College dan voldoende tijd heeft om die vragen te beantwoorden. Spreker is wel van mening dat eerder had moeten worden aangegeven dat er wat meer tijdsdruk achter dit Forum zat.

De voorzitter vraagt of de onderwerpen in dit Forum voldoende zijn behandeld om aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering een besluit te kunnen nemen en dan eventueel nog een aantal onderwerpen met elkaar te bespreken.

Het CDA vraagt hoe het College aankijkt tegen de ingezonden brief van de OR.

Het College stelt dat de OR de vragen uit de brief moet stellen aan de OR van de organisatie waar ze toe behoort, namelijk aan Het Plein. De gemeente gaat pas per 1 januari 2019 over de medewerkers en dan pas is het ‘de OR van de gemeente’.

Het CDA vraagt het College de zorgen via de OR over te brengen aan de directeur van Het Plein.

Het College gaat ervan uit dat de directeur van Het Plein van de bestaande zorg op de hoogte is.

Het is de ChristenUnie niet duidelijk over welk voorstel aanstaande donderdag een besluit moet worden genomen. Spreker heeft begrepen dat pas in september een besluit wordt genomen over een minimum- en een maximumvariant.

Het College geeft aan te zullen komen met voorstellen op basis van de voorstellen die Bureau Berenschot heeft gedaan. Zoals in de Voorjaarsnota reeds aangegeven, houdt dit in, dat wordt voorgesteld om tot een maximale bezuiniging van circa tien procent te komen. Dat correspondeert met de maximumvariant uit het rapport. Hierover zal in september een besluit worden genomen.

Over de integraliteit en de financiën herijking Sociaal Domein en de voorstellen met betrekking tot Het Plein, Delta en de begrotingen zullen donderdag a.s. door de raad besluiten worden genomen.

De voorzitter concludeert dat de fracties instemmen met agendering voor de raadsvergadering van donderdag aanstaande, al constateert zij bij de fracties BewustZW en de Stadspartij terughoudendheid.

De voorzitter dankt eenieder voor diens inbreng en sluit het Forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Liquidatieplan Het Plein (02-07-2018)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim en M.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en M Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is in samenhang met de vergadering Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018) en Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018) besproken. Zie voor het verslag deze beide vergaderingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein (02-07-2018)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim en M.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en M Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is in samenhang met de vergadering Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018) en Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018) besproken. Zie voor het verslag deze beide vergaderingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta (02-07-2018)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim en M.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en M Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is in samenhang met de vergadering Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018) en Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018) besproken. Zie voor het verslag deze beide vergaderingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDM Schriks en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink en J. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze verwelkomt met name de aanwezigen namens Bureau Berenschot, zijnde de heer Schenderling en de heer Adelmeijer. De heer Schenderling wordt uitgenodigd om inleidend op de Forumbespreking het rapport ‘Evenwicht in het Sociaal Domein’ te presenteren.

De heer Schenderling geeft middels een PowerPoint presentatie een toelichting op het conceptrapport. Een hand out van deze presentatie zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.

Gestart wordt met de afbakening van het onderzoek. Tot de onderwerpen van het rapport behoren participatie, inkomensregelingen, BBZ, bijzondere bijstand/minimabeleid, schuldhulpverlening, Wsw, sociaal werk, welzijn, Wmo en jeugd.

Vervolgens wordt het nul-scenario geschetst. De totale begroting van de tot de scope behorende subdomeinen bedraagt ruim 73 miljoen euro. De structurele uitgaven van deze subdomeinen bedragen 84 miljoen euro. Het structurele tekort op het Sociaal Domein in de gemeente Zutphen bedraagt daarmee circa elf miljoen euro per jaar. Dit tekort is onhoudbaar en vraagt binnen deze Collegeperiode om een oplossing.

Er volgt een technische toelichting op het nul-scenario. Een belangrijke constatering is, dat de primaire oorzaak van het tekort door de post ‘Overige baten en lasten’ wordt veroorzaakt. Verder zijn de posten jeugd, inkomensregelingen, Wsw en Wmo oorzaken van het tekort.

De genoemde ‘Overige baten en lasten’ bestaan uit apparaatskosten, beleidskosten en kosten waarvan te voorzien is dat deze uitgegeven zullen worden, maar waartoe het formele besluit nog niet is genomen of waarbij het bedrag nog aan wijzigingen onderhevig is.

Het is goed om de context te verkennen en te bezien hoe het tekort van Zutphen zich verhoudt ten opzichte van de begroting van andere gemeenten. Daarvoor wordt gekeken naar de rijksmiddelen. Deze komen tot stand middels verdeelmodellen en vormen een manier om gemeenten te vergelijken. Uit de berekening blijkt dat de begroting van Zutphen 8,3 miljoen euro hoger is dan de inkomsten uit rijksmiddelen. Het verschil tussen de structurele uitgaven ten opzichte van de rijksmiddelen bedraagt twintig miljoen euro. Geconcludeerd kan worden dat dit verschil voor Zutphen groter is dan bij de meeste gemeenten het geval is. De verschillen doen zich voor in alle subdomeinen. Het is aannemelijk dat aan deze bevinding gemeentespecifieke factoren ten grondslag liggen, die moeilijk uiteen te rafelen zijn.

De conclusie van de contextanalyse is, dat het belangrijk is om de vraag te stellen ‘Waarvan is het Sociaal Domein in Zutphen? Voor wie willen we er zijn, met welke voorzieningen en voor welk bedrag?’

Door het College is gevraagd ombuigingsopties in kaart te brengen ter grootte van tien procent van de begroting. Dat is inderdaad mogelijk en haalbaar. Deze opgave vormt onderdeel van een veel bredere opgave en omvat ook het fysieke domein en de bedrijfsvoering.

De opties zijn verdeeld in vijf kansrijke thema’s, te weten:

1) Differentiatie re-integratieactiviteiten en klantcontact bij Participatie;

2) Inkoop Wmo-jeugd vanaf 2019 grondig herzien;

3) Verkorten of voorkomen (her)indicatie Wmo en jeugd;

4) Herijken organisatie-/uitvoeringsstructuur toegang;

5) ‘Waarvan’ is het Sociaal Domein? (als overkoepelend thema).

Bij de uitwerking van deze thema’s heeft Berenschot de inhoud en de financiën hand in hand laten gaan. In totaal zijn er 20 - 30 mogelijkheden geïnventariseerd en in het rapport toegelicht. Middels de presentatie worden de vijf belangrijkste ombuigingsopties toegelicht. Hieraan moet een politiek bestuurlijk besluit ten grondslag liggen. Elke optie kent een minimum- en een maximumvariant. Wanneer voor alle vijf thema’s de maximumvariant wordt gehanteerd, wordt een bedrag van ruim 8,5 miljoen – zijnde tien procent van de begroting – aan ombuigingen gerealiseerd.

 In het laatste onderdeel van de presentatie wordt ingegaan op de implementatie en executiekracht. Het bedenken van ombuigingen heeft immers nog geen effect. Er moet ook echt wat worden gedaan om deze bezuinigingen te realiseren. Alle maatregelen die in het rapport van Berenschot zijn genoemd, zijn binnen de lopende Collegeperiode haalbaar. Behalve het benoemen van reële opties zijn er randvoorwaarden in termen van implementatie en executiekracht.

Middels de presentatie worden de bestuurlijke randvoorwaarden getoond.

Dit betreft:

1)    Het gevoel van urgentie; écht gaan voor het beperken van het tekort

2)    Visie op het Sociaal Domein

3)    Inzicht ten behoeve van budgetrecht van de raad

4)    Financiële control

5)    Alle investeringen op basis van een businesscase

6)    Vanuit overzicht afwegingen over keuzes met financiële consequenties

7)    Vasthouden aan ingezette projecten en monitoren

8)    Visie op inhuur

Reacties Forum

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

De Stadspartij vraagt zich af hoe lang voorliggend rapport nog als een concept-rapport wordt aangeduid. Voorts is spreker benieuwd of er al ervaringen zijn met herijking van de toegang bij andere gemeenten.

Het CDA verwijst naar de sheet met de uitwerking van de vijf thema’s, waar wordt gesproken over meer ambulante zorg voor jeugd en tussenvoorzieningen in plaats van residentiële zorg. Spreker heeft echter begrepen dat in Zutphen de ambulante voorzieningen en tussenvoorzieningen daar nog niet klaar voor zijn. Het CDA vraagt de ideeën van Berenschot hieromtrent toe te lichten.

 

De ChristenUnie wijst er op dat alle maatrelen nog een curatief karakter hebben. Spreker vraagt of ook is nagedacht over structurele maatregelen om de toegang tot het Sociaal Domein te reguleren. Voorts vraagt de fractie hoe Berenschot de vijf thema’s heeft geïdentificeerd.

 

Burgerbelang wijst op het tekort van circa elf miljoen euro. Dit bedrag kan nog verder oplopen door de kosten van Het Plein. Afgevraagd wordt met welke meerkosten verder nog rekening moet worden gehouden.

Ten aanzien van thema 5 werd in de presentatie aangegeven dat ook bij doorvoering van de bezuinigingen de Zutphen nog steeds boven het landelijk gemiddelde uitkomt. Gevraagd wordt wat de obstakels zijn om toch op het landelijk gemiddelde uit te komen.

 

De VVD verwijst naar de opmerking in het rapport (citaat) “Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van de financiële situatie in het Sociaal Domein. Er bestaat niet één totaal overzicht van de actuele financiële situatie in het Sociaal Domein, met uitsplitsingen op mesoniveau.”

Spreker vraagt welke consequenties deze zin zou kunnen hebben.

De PvdA wijst op de aanname in het rapport dat het bedrag dat aan minima wordt uitgegeven twee keer boven het landelijk gemiddelde ligt. Gevraagd wordt of dit per huishouden of per bijstandshuishouden moet worden gezien. Voorts vraagt de fractie of er bepaalde maatregelen zijn waarvan Bureau Berenschot adviseert deze hoe dan ook snel te nemen.

BewustZW stelt vast dat de presentatie eenduidig is en aansluit op het uitgebrachte rapport. Het rapport heeft nog steeds de conceptstatus en is als vertrouwelijk aangemerkt. De fractie wenst dat het rapport een definitieve status krijgt, nadat donderdag besluitvorming heeft plaatsgevonden in het College.

Voorts vraagt spreker - naar aanleiding van de kernvoorwaarden voor implementatie en executiekracht - waarom het College via dit rapport met dit voorstel komt en hier niet jaren eerder mee is gekomen.

D66 vraagt een nadere toelichting op de optie ‘verkorten of voorkomen (her)indicatie Wmo/jeugd’. Gevraagd wordt wat wordt bedoeld met “scherper kijken”.

Volgens het rapport ligt er ook een bezuinigingskans door de algemene voorzieningen beter in te zetten. Gevraagd wordt of de infrastructuur om gebruik te maken van vrijwilligers en voorzieningen hier wel klaar voor is.

Vervolgens wordt gevraagd of de huidige beleidsregels voor de indicaties geschikt zijn om te behouden, dan wel moeten worden herzien.

Tot slot, vraagt D66 of er overzichten beschikbaar zijn van bijstandsgezinnen in verschillende samenstellingen.

Reactie Bureau Berenschot

De heer Schenderling hoopt dat het rapport vanavond voor het laatst de conceptstatus heeft. Er wordt niet verwacht dat er nog grote wijzigingen zullen volgen, tenzij in dit Forum anders wordt verzocht.

Na de bespreking van heden kan het rapport nog op enkele kleine puntjes worden aangepast, waarna het kan worden vastgesteld en voor donderdag a.s. in aangepaste versie wordt toegestuurd. Het rapport is inmiddels besproken met het College. De kleine aanpassingen zullen geen impact hebben op de genoemde bedragen.

Ten aanzien van de herijking van de toegang is het belangrijk dat de verschillende onderdelen van de toegang - inclusief administratie, beleid en ondersteuning – dicht bij elkaar zijn georganiseerd. Fysieke nabijheid is van belang, maar ook het tegengaan van verschillende uitvoeringsorganisaties. In het rapport staan concrete voorbeelden uit andere gemeenten, die aanleiding geven tot een herziening Dit levert zowel proceswinst op, als inhoudelijke winst.

D66 vraagt of er gemeenten zijn met een dergelijke organisatie en informeert naar ervaringsgegevens.

De heer Schenderling antwoordt dat dit inmiddels bij een fors aantal gemeenten praktijk is. De mate waarop het nu in Zutphen ‘uit elkaar’ is georganiseerd, kan uitzonderlijk worden genoemd.

Een mooi voorbeeld van een gemeente van vergelijkbare omvang is de gemeente Dronten. De gehele toegang, administratie en beleid vormt daar één organisatorische eenheid. Er is ook geen sprake van versnippering in gemeenschappelijke regelingen, waarmee een goede grip bestaat op de kwaliteit van de dienstverlening.

Het bedrag van elf miljoen euro is geen exact bedrag. Dit varieert jaarlijks.

Wat betreft de posten die met een asterisk zijn gemarkeerd, kunnen de bedragen nog enigszins wijzigen. De bedragen zijn met de concerncontroller van de gemeente afgestemd. Alle bekende ontwikkelingen zijn in het nul-scenario verwerkt.

Het meteen terugbrengen naar het landelijk gemiddelde van de bedragen voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand kent een belangrijk obstakel, namelijk de abruptheid hiervan. Het halveren van het bedrag voor minimabeleid binnen een Collegeperiode zou een té grote impact hebben op de inwoners. De verwachting is dat dit ook geen draagvlak vindt in de samenleving. Daarom wordt dit als niet realistisch beoordeeld door Bureau Berenschot.

Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van de uitgaven. Aangezien goed overzicht als een randvoorwaarde geldt om de ombuigingen te kunnen gaan uitvoeren, is het ook belangrijk dat daar aandacht voor wordt gevraagd.

Wat door Berenschot het meest wordt gemist, is overzicht op mesoniveau. Om inhoud en financiën te kunnen koppelen, is het belangrijk om daar inzicht in te krijgen. Dit is ook een belangrijke aanbeveling aan de ambtelijke organisatie. Het inzicht op macro- en microniveau is wel goed.

De vraag is gesteld welke maatregelen snel te realiseren zijn. Deze vraag kan ook worden omgedraaid, namelijk ‘wat is niét snel te realiseren?’

Er zijn twee maatregelen waarvan de verwachting bestaat dat deze niet snel zijn door te voeren, te weten ‘Bevorderen doorstroom residentiële jeugdzorg’ en ‘Verkorten/voorkomen (her)indicaties’.

Alle andere opties zijn haalbaar om in het genoemde tempo uit te voeren.

De urgentie is om zoveel mogelijk in 2019 te realiseren en wat echt niet mogelijk is, uit te stellen. De twee genoemde maatregelen zouden in deze laatste categorie vallen.

Voor de ‘Doorstroom residentiële jeugdzorg’ moet nog het nodige werk worden verzet. Dit is al wel gestart, maar vergt de nodige tijd. Het volledig realiseren van deze maatregel in 2019 is niet realistisch.

Ten aanzien van ‘Verkorten/voorkomen (her)indicatie’ is spreker van mening dat ‘scherper en langer kijken’ eraan kan bijdragen dat niet te gemakkelijk en te snel professionele hulp wordt ingezet, maar dat beter wordt gekeken of de zorgvraag ook binnen het netwerk van de cliënt kan worden opgelost. In het geval vrijwillige hulp afdoende blijkt te zijn, dient daar ook echt aan te worden vastgehouden. Het is niet wenselijk dat dan alsnog uit een zekere ruimhartigheid toch professionele hulp wordt aangeboden.

In vergelijking met andere gemeenten kent Zutphen een uitgebreid voorveld en een uitgebreid welzijnswerk. De welzijnssubsidies zijn ruimer dan het landelijk gemiddelde. De voorgestelde maatregel op dit gebied is daarmee reëel.

D66 vraagt hoe Berenschot deze laatste opmerking ziet in relatie tot het onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin wordt geconstateerd dat er een toename is van de lichtere voorzieningen, maar ook dat de zwaardere voorzieningen niet zijn afgenomen.

De heer Schenderling is van mening dat beide vragen los van elkaar kunnen worden bezien en een afzonderlijk antwoord vergen.

Er is sinds 2011 sprake van een landelijke stijging van de onderliggende zorgvraag voor jeugd. Het gaat hierbij om enkele procenten. Daarom hebben veel gemeenten te maken met tekorten op het gebied van jeugd. Om die reden komt er een compensatieregeling.

Dat neemt niet weg dat scherper kijken in het voorveld en het vaker verwijzen naar vrijwillige voorzieningen nog steeds een mogelijkheid is. De verwachting is, dat dit leidt tot tien procent minder instroom in professionele voorzieningen, met een stijging van enkele procenten van de onderliggende zorgvraag. De winst van scherper kijken is daarmee groter dan de stijging van de onderliggende zorgvraag.

Het herzien van beleidsregels is afhankelijk van de besturingsfilosofie van de gemeenten en is meer een ambtelijke vraag. Het kan zijn dat de beleidsregels moeten worden aanpast.

De vraag staat nog uit of er een overzicht is van minimavoorzieningen voor een huishouden in Zutphen. Spreker hoopt deze voor donderdag a.s. via het aangepaste rapport te kunnen beantwoorden.

Wat betreft de themakeuze in het rapport, wordt toegelicht dat het voormalige College in februari 2018 opdracht heeft om thema’s te inventariseren waarop ombuigingen mogelijk zijn. Daar zijn deze vijf thema’s uit voortgekomen. Deze zijn nog door het College vastgesteld in de voorgaande bestuursperiode en zijn in mei 2018 bekrachtigd door het nieuwe College.

In reactie op de vraag van de ChristenUnie over curatieve en structurele maatregelen, stelt spreker dat het verkorten/voorkomen (her)indicaties voor de lange termijn het Sociaal Domein versterkt. Als meer personen zélf een zorgvraag binnen de eigen context met vrijwilligers en welzijnsorganisaties kunnen oplossen, mag worden verwacht dat het ‘samen redzaam’ zijn, wordt versterkt. Ook de maatregel ‘Doorstroming residentiële zorg naar ambulante zorg’ versterkt de ‘samen redzaamheid’ eerder dan dat het die verzwakt. Spreker is het met ChristenUnie eens, dat niet alle maatregelen een preventief karakter hebben.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in